ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011 Opjustering, men fortsat underskud Kloakker klarer det ikke alene Markant imagefremgang i 2011

2 Opjustering, men fortsat underskud 1 2 Et meget tilfredsstillende overskud i såvel Skade som Liv resulterer i, at forventningerne til årets resultat opjusteres med 50 mio.kr. til 325 mio.kr. før skat og før tab og nedskrivninger i banken. Banken udvikler sig samtidigt som forventet. Det samlede koncernresultat efter årets første tre kvartaler ender i et minus på 160 mio.kr. inklusive tab og nedskrivninger i banken. D et er mange års intensivt arbejde med f.eks. indarbejdelse af nye it-systemer i arbejdsdagen og øget brug af lean management-redskaber til at løse opgaverne hurtigere, bedre og smartere for kunderne, der viser sig stadigt tydeligere på omkostningsprocenten. Koncernens skadeforsikringsselskab kommer ud af tredje kvartal med en historisk lav omkostningsprocent på 14,7. År til dato er tallet 15,7 %. Den lave omkostningsprocent bidrager sammen med de fortsatte skadeforbyggende aktiviteter og større selvrisici til, at Combined Ratio år til dato ender på 93. Det selvom skybruddet i juli kostede selskabet 141 mio.kr. af egen lomme. Samlet set ender skadeforsikringsaktiviteterne år til dato med et meget tilfredsstillende overskud på 283 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end forventet. Resultatet er udover lavere omkostninger positivt påvirket af stigende præmieindtægter, faldende udgifter til bl.a. storskader, indbrudsskader og småskader samt afløbsgevinster. Banken som forventet Bankaktiviteterne udvikler sig fortsat som forventet, om end resultatet stadig er meget utilfredsstillende. Alm. Brand Bank fik i tredje kvartal et underskud før skat, men inklusive tab og nedskrivninger på 156 mio.kr., hvilket sender resultatet for året indtil nu i et minus på 504 mio.kr. Bankens resultat er fortsat negativt påvirket af tab og nedskrivninger på 357 mio.kr. i de tre kvartaler. Det er som forventet, men på et højt niveau. Resultatet er dog forbedret med 156 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket betyder, at udviklingen i banken stadig går i den rigtige retning. VIGTIGE NØGLETAL VÆRD AT VIDE OM KVARTALSRAPPORTEN (ÅR TIL DATO) Samlet omsætning: 5,3 mia.kr. Koncernunderskud: 160 mio.kr. Vækst i skadeforsikringspræmierne: 0,2 % Overskud i Alm. Brand Forsikring: 283 mio.kr. Combined Ratio: 93,0 Underskud i Alm. Brand Bank: 504 mio.kr. Omkostningsprocent: RING 15,7 TIL ALM. BRAND BANK Overskud PÅ 35 i Alm. 47 Brand Liv og Pension: 100 mio.kr. Tab og nedskrivninger i banken: 357 mio.kr. Forventninger til helåret: 325 mio.kr. før tab og nedskrivninger Vidste du at......du fire gange om året i forbindelse med hver regnskabsaflæggelse kan følge webcast-præsentationen af regnskabet live på Alm. Brands hjemmeside? Klik ind på og gå ind under Om Alm. Brand / Investor Relations / Præsentationer og webcast / Webcasts.

3 Udover tab og nedskrivninger er resultatet påvirket af negative kursreguleringer som følge af dels uroen på de finansielle markeder i kølvandet på de økonomiske udfordringer i bl.a. Grækenland og Italien, dels kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve. Kunderne indbetalte i årets første ni måneder samlet set 13 % mere til deres pensionsordninger og investeringsordninger sammenlignet med året før. Det er indbetalingerne til investeringsordninger i banken, der har drevet den store vækst. Banken fortsætter med at nedbringe sin udlånsportefølje. År til dato er den reduceret med 1,3 mia.kr. til nu at udgøre godt 11 mia.kr. Flere indbetaler til pension Livselskabet leverer igen et positivt kvartalsresultat. År til dato kommer selskabet ud med et meget tilfredsstillende overskud på 100 mio.kr., hvilket er bedre end forventet. Alm. Brand Liv og Pension leverer på trods af den finansielle uro et pænt investeringsafkast. For hver 100 kr. kunderne har investeret, har de fået et afkast på 5,60 kr. Det svarer til et årligt afkast på 7,4 %. UNDERLIGGENDE COMBINED RATIO Positiv udvikling i underliggende forretning 84,8 88,8 85,5 86,0 81, kvt kvt Note: Den underliggende forretning er Combined Ratio eksklusive storskader, vejrligsskader, genetableringsomkostninger og afløbsresultat.

4 Hvad sagde analytikerne? 3 4 Analytikerne glæder sig igen over, at skade- og livsforsikringsaktiviteterne fortsat forbedres. Særligt omkostningsprocenten overrasker positivt, ligesom selskabets livsforsikringsaktiviteter udvikler sig særdeles positivt. Til gengæld bekymrer banken fortsat samtidig med, at reduktionen i udlån i tredje kvartal har været lavere end forventet. -S tærk forsikringsdrift danner grundlag for opjustering, skriver Nicolaj Jeppesen fra Sydbank og hæfter sig ved, at opjusteringen er præget af en flot udvikling i skadeforløbet, hvor både erstatnings- og omkostningsniveauet bidrager positivt. - Nettorente- og gebyrindtægterne var lavere end forventet, og tab og nedskrivninger lå i den høje ende. Det er ikke betryggende, og ligeledes ser udviklingen i den globale og danske økonomi ikke ud til at bedres, skriver Peter Fledelius fra Nordea Markets. Resultatet i Alm. Brand Liv får ligeledes positive ord med på vejen. Claus Grøn Therp fra SEB Enskilda konstaterer, at resultaterne i Liv har vist sig overraskende stabile, hvilket ikke er kutyme i den branche. Samtidig har det ikke været nødvendigt at binde kunderne til selskabet med kursværn, og bonusreserven er således fortsat positiv på 3,1 %. Ifølge Lars Holm fra Danske Markets var resultatet langt hen ad vejen som forventet. Forsikringsaktiviteterne fortsætter den positive udvikling, mens bankens tab og nedskrivninger forbliver på samme niveau som i de foregående kvartaler. Og det er fortsat banken, som analytikerne bekymrer sig om. Langsommere reduktion i udlån i tredje kvartal Flere analytikere er bekymret over, at reduktionen i Alm. Brands udlån går ned i tempo i tredje kvartal. - En fortsat reduktion af udlån er afgørende for at forbedre Alm. Brands finansieringssituation, skriver Peter Fledelius fra Nordea Markets. Ifølge Lars Holm fra Danske Markets vil de forværrede makroøkonomiske forhold gøre det sværere at reducere udlån. Han finder det dog betryggende, at ledelsen i Alm. Brand fortsat forventer, at der vil ske en løbende reduktion i udlån. Vidste du at......du både før og efter hver regnskabsoffentliggørelse kan se konsensusestimater samt aktieanalytikernes anbefalinger og kursmål? Klik ind på og gå ind under Investor Relations / Alm. Brand aktien.

5 Besøg fra Finanstilsynet spøger Alm. Brand Bank havde sidste gang besøg af Finanstilsynet i tredje kvartal 2010, og blandt analytikerne er der en forventning om, at Finanstilsynet inden for kort tid igen vil komme på besøg hos Alm. Brand Bank. Både Peter Fledelius fra Nordea Markets og Lars Holm fra Danske Markets ser en risiko for større nedskrivninger som følge af Finanstilsynets inspektion. De ser dog ligeledes en mulighed for, at en positiv inspektion vil kunne give mere tiltro til kvaliteten af Alm. Brands udlån. overskygges af banken, der bliver ved med at have høje tab og nedskrivninger. To køb, et hold og tre sælg Danske Markets samt SEB Enskilda fastholder deres købsanbefaling på Alm. Brand-aktien. Claus Grøn Therp fra SEB Enskilda ser således Alm. Brand-aktien som særdeles undervurderet og forventer, at skade- og livsforsikringsaktiviteterne vil blive en stadig mere dominerende del af værdisætningen, efterhånden som risikoen på banken aftager. Kortsigtet risiko, langsigtet værdi Peter Fledelius fra Nordea Markets opsummerer, at Alm. Brand-aktien er fanget i en kamp mellem den langsigtede værdi og kortsigtede risiko. Der ligger en betydelig værdi i forsikringsaktiviteterne efter de mange forbedringsinitiativer, som ledelsen har gennemført, men de Nordea fastholder deres holdanbefaling, mens Handelsbanken, Carnegie og Sydbank har en salgsanbefaling på aktien.

6 Kloakker klarer det ikke alene 5 6 Kommuner og forsikringsselskaber skal løse klimaudfordringerne sammen S elv om skadedirektør Brian Wahl Olsen til stor morskab på dansk-engelsk konstaterede, at ze ice is melting at ze powls, så var der ikke meget at grine af for deltagerne på mæglerafdelingens seminar Fokus på det offentlige 2011 den 26. oktober på Midtermolen. - Hvis kommunerne ingenting gør, så øger det risikoen for eksempelvis erstatningssager fra borgere og grundejerforeninger, tvungent tilbagekøb af boliger/boligområder, eller at ejendomme ikke kan forsikres, vurderede Brian Wahl Olsen. I sit indlæg, der handlede om klimaforandringerne set fra et forsikringsselskabs side, optegnede Brian Wahl Olsen nemlig en række konsekvenser af stigninger i temperaturen og vandstanden, mængden og hyppigheden af nedbør og tørkeperioder samt antallet af storme. For kommunerne er konsekvenserne bl.a. højere grundvandsspejl, utilstrækkelig kloakkapacitet, nye permanente søer og vådområder samt øget risiko for oversvømmelser fra åer og vandløb. Konsekvenser der i sidste ende kan påvirke borgernes forsikringspræmier og huspriser samt kommunens skattegrundlag. Fra problem til ressource - Kommunerne er nødt til at planlægge bedre og mere langsitet, end de gør i dag. Der er ikke ressourcer i kommunerne til at bygge tilstrækkeligt med nye og større kloakker. Der skal i stedet tænkes mere i tilbageholdelse, forsinkelse og afledning af vandet, lød budskabet fra Brian Wahl Olsen. Ifølge skadedirektøren bør kommunerne således investere i løsninger, der omhandler f.eks. genanvendelse af regnvand, etablering af faskiner, åbne kanaler, søer/bassiner og kontrollerede oversvømmelser på dertil indrettede arealer. Løsninger der i fremtidens byplanlægning kan forvandle regnvand fra et problem til en ressource. Nødvendigt med samarbejde Landets kommuner og forsikringsselskaber er derfor nødt til at gå sammen for at løse de forestående klimaudfordringer. - Vi er nødt til at arbejde mere og bedre sammen om at finde langtidsholdbare løsninger på de udfordringer, der vil opstå som følge af klimaforandringerne. Alm. Brand vil gerne opfordre til et sådant samarbejde. Vi vil gerne være med til at sikre, dels at kunderne kan få deres hus forsikret til en fornuftig pris, dels at de ikke igen og igen får ødelagt deres værdier af vand. Vi skal også sikre, at regnvand bliver behandlet som en vigtig ressource i stedet for at blive ledt direkte i kloakken, som det sker i dag, understregede Brian Wahl Olsen. Han pointerede samtidigt, at samarbejdet passende kunne starte i den task-force, som miljøminister Ida Auken ønsker at nedsætte. Den skal planlægge, hvordan kommunerne kan ruste sig mod kommende skybrud som følge af klimaforandringerne. - Alm. Brand vil meget gerne hjælpe ministeren og kommunerne med at løse de klimaudfordringer, vi sammen står over for, sagde Brian Wahl Olsen. Tip! På har vi samlet en række gode råd til, hvordan du undgå skader i forbindelse med kraftig regn. Nogle af dem kan du selv klare her og nu, mens de mere langsigtede løsninger kræver hjælp og rådgivning fra fagfolk.

7 Jeg frygtede det værste i St. Andst Beboerne var rystede, men husene er sluppet relativt billigt, lyder konklusionen fra Alm. Brands taksator i området F yrværkerilageret i St. Andst sprang i luften lørdag den 8. oktober, og allerede søndag var Alm. Brands taksator på stedet for at besigtige skader, men også for at høre om forsikringskundernes oplevelser i området. Han havde navne på 34 Alm. Brand kunder med i tasken, da han med bange anelser kørte mod ulykkesstedet. - Da jeg kørte til St. Andst, frygtede jeg det værste. Jeg havde fulgt med i fjernsynet, billederne var voldsomme, og i det hele taget var det jo slået meget stort op, og det bragte minder om ulykken i Seest frem, fortæller Thyge Thisgård Christensen, der er Alm. Brands taksator i området. Styr på skaderne Der var et stort opbud af politi, oprydningshold, journalister og borgere i området, da Thyge Thisgård Christensen ankom, men ret hurtigt kunne han danne sig et overblik. - Allerede på førstedagen mødte jeg mange af vores kunder og fik en snak om ulykken. Jeg fik set nogle huse, og det stod klart for mig, at chokket var større end de egentlige skader. Mange var meget rystede over et nyt fyrværkeriuheld og så et ulovligt lager af krudt, som ingen vidste noget om men de materielle skader kunne vi få styr på næsten med det samme, siger Thyge Thisgård Christensen. Håndværkere hurtigt i gang Dagen efter havde han en håndværker med ud for at besigtige skaderne, og det drejede sig mest om mindre skader som smadrede ruder, små revner i murværket og ting, der var faldet ned fra hylderne. 12 af de 34 kunder havde fået skader. - Det var nemt at se, hvad der skyldtes eksplosionen, og kunderne var også helt klar på det, så håndværkere kunne gå i gang umiddelbart efter. Så på den måde har det været nemt, forklarer Alm. Brands taksator. Fik tilbudt krisehjælp Til gengæld var chokket ikke så nemt at ryste af sig. Specielt var børnene oprevet, og i et par familier fik de tilbudt krisehjælp på stedet. - Politiet havde gennemsøgt området og vækket folk om natten, så selvfølgelig havde det været hårdt for mange af beboerne. Derfor var det også rart at kunne være der hurtigt og fortælle: Det og det skal I ikke bekymre jer om. Det tager vi os af, slutter Thyge Thisgård Christensen. Vidste du at......såfremt du er pluskunde i Alm. Brand og har tegnet en familieforsikring, så er psykologisk krisehjælp en del af grunddækningen? Læs mere om Alm. Brands familieforsikring på under Forsikring / Hus og hjem / Familieforsikring (indbo).

8 Markant imagefremgang i Alm. Brand Forsikring oplevede branchens næststørste imagestigning K underne ser mere positivt på Alm. Brand i år sammenlignet med sidste år. Det viser den seneste EPSI-måling (Extended Performance Satisfaction Index), der blev offentliggjort den 7. november. - Samtidigt havde vi en dårlig presseomtale i juli i forbindelse med en misforståelse om, hvorvidt vi dækkede kunder med skybrudsskader. Det gør vi narturligvis, fortsætter hun. Når det gælder kundernes bedømmelse af forsikringsselskabernes image i 2011, så oplevede Alm. Brand den næststørste fremgang siden Med en stigning på 4,7 til i dag 70,4 har koncernen samtidig fået generobret en pæn del af det imagetab på 7,4, som Alm. Brand oplevede i perioden 2008 til Vi er glade for, at kunderne igen ser mere positivt på os. Kunder reagerer på negativ presseomtale, og Alm. Brand har som koncern de sidste par år ikke leveret de økonomiske resultater, der med rette var forventet af os. Det satte sig i imaget. Men ved halvåret viste såvel forsikrings- som liv- og pensionsselskabet igen rigtig gode resultater, og det, tror jeg, har haft en positiv betydning for kundernes opfattelse af Alm. Brand i dag, siger kommunikationsdirektør Susanne Biltoft i en kommentar til undersøgelsen. Fastholdt kundetilfredshed Også hvad angår kundetilfredsheden, så fastholdt Alm. Brand resultatet på 72,2 fra Dermed har koncernen standset faldet på 3,6 fra perioden 2008 til 2010, hvor branchen til sammenligning kun faldt 1,4. EPSI måler samtidig de enkelte selskabers profil. Kunderne bliver bedt om at vurdere de enkelte selskaber på i alt syv parametre. I forhold til sidste år oplevede Alm. Brand en fremgang på Image, Forventninger, Produktkvalitet og Servicekvalitet. Endvidere fastholdt selskabet sit resultat fra sidste år på parametrene Værdi for pengene, Kundetilfredshed og Loyalitet. Forsikringsbranchen som helhed oplevede en imagefremgang på 4,1 til i dag 73,4, og Alm. Brand ligger trods den flotte stigning fortsat i den nederste tredjedel blandt de store og mellemstore forsikringsselskaber. - Jeg tror dog også, at forsikringskundernes opfattelse af Alm. Brand er påvirket af det økonomiske og finansielle blæsevejr, banken er ude i - selv om der jo ikke er nogen sammenhæng mellem udfordringerne i banken og forsikringsselskabets håndtering og service af sine kunder, pointerer Susanne Biltoft. Vidste du......at på Forsikringsguiden.dk kan du når du søger på de enkelte forsikringsprodukter se et treårigt gennemsnit af de enkelte forsikringsselskabers EPSI-målinger plus de enkelte selskabers klageprocent i Ankenævnet for Forsikring? Klik ind på vælg en forsikringstype og se såvel priser som forsikringsvilkår fra op til 14 forsikringsselskaber.

9 Nu kan du langtidsleje din drømmebil Den 18. november introducerede Alm. Brand Leasing privatleasing af personbiler N ul bekymringer, nul uforudsete udgifter, nul lån og ikke noget med at skulle sælge bilen selv og risikere et værditab. I stedet er næsten alt dækket af en fast månedlig leje, og efter leasingperioden sætter du bare bilen fra dig og kan hente en spritny. Så nemt er det at privatlease en personbil hos Alm. Brand Leasing. Den 18. november lancerede Alm. Brand Leasing hjemmesiden almbrandleasing.dk, hvor almindelige forbrugere kan vælge, beregne og bestille tilbud på leasing af familiens nye bil. Forbrugerne kan vælge mellem op til 30 bilmodeller i forskellige størrelser og modeludgaver, og hovedvægten vil være i miljøklasse A og B. På leasing-hjemmesiden kan kunden se de aktuelle tilbud på leasingbiler, ligesom der er mulighed for at tilvælge udstyr til bilerne. En søgefunktion giver også mulighed for at søge på f.eks. miljøkasse, CO2-udledning, og hvor langt bilen kører pr. liter brændstof. pluskunder får rabat De valgte tilvalg betales som en del af den månedlige leasingafgift. Er man pluskunde i Alm. Brand Bank eller Alm. Brand Forsikring, eller bliver man det i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen, så får man også rabat på leasingafgiften. Rabatten vises på hjemmesiden, når du søger biler og beregner priser. - Det er et led i Alm. Brands service til privatkunderne. Vi udvider samtidig den samlede produktpalette til privatkunderne, fordi kunderne har efterspurgt det, siger direktør i Alm. Brand Leasing, Thomas Lindgren Mortensen, om baggrunden for introduktionen af privatleasing af personbiler i Alm. Brand. Det eneste, kunden selv skal sørge for, er betaling af ejerafgiften og kaskoforsikring af bilen. I den forbindelse forventer Alm. Brand Leasing i samarbejde med Alm. Brand Forsikring i løbet af 1. kvartal 2012 at kunne tilbyde en samlet pakke bestående af en leaset personbil inkl. forsikring. Fordelagtige tilvalg Det nye leasingkoncept er konkurrencedygtigt på såvel pris som indhold. Samtidigt indeholder privatleasingaftalen - udover en fast leasingafgift - en service- og vedligeholdelsesaftale samt vejhjælp, der hvor producentens mobilitetsgaranti ikke dækker. Derudover kan kunden tilvælge dæk- og vinterdækaftale samt kort til Shell med en attraktiv rabat på brændstof. Tip! Alm. Brand Leasing kører netop nu et kampagnetilbud, hvor du kan leje en Renault Clio 1,5 dci Advantage til kr. om måneden. Klik ind på og læs mere om hvilke andre biler, du kan lease hos Alm. Brand Leasing, og hvad det koster.

10 Bo Overvad; ny blogger på borsen.dk 5 6 Vicedirektøren profilerer banken med sine kommentarer inden for erhverv, politik og økonomi B o Overvad, der til dagligt er direktør for Alm. Brand Markets & Asset Management og vicedirektør i Alm. Brand Bank, har fået sin egen blog på Børsens hjemmeside. og på den nedgradering af Danmark, som Dagong Global Credit foretog tidligere på måneden. Forholdsvis ubemærket, fordi blikket særligt er rettet mod Grækenland og Italien lige nu. Sammen med bl.a. cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen, cheføkonom i tænketanken CEPOS, Mads Lundby Hansen, og professor i selskabsret og -ledelse ved Copenhagen Business School (CBS), Caspar Rose, blogger Bo Overvad om de nyeste tendenser og dagsordensættende emner inden for erhverv, politik og økonomi. - Efter de seneste ugers debat om gæld og statsfinanser i Sydeuropa synes de fleste, at sydeuropæerne skulle tage sig sammen og gøre noget ved problemerne - men hvad med os selv, er vi meget bedre?, skrev Bo Overvad eksempelvis. - Hensigten med bloggen er at orientere om Alm. Brand Banks holdning til en række af de tendenser og hændelser, vi ser omkring os, siger Bo Overvad om baggrunden for, at han nu blogger på borsen.dk. Hvorfor er Grækenland interessant? Bo Overvads første indlæg fra den 27. oktober handlede om, hvorfor vi egentlig gider bruge så meget tid på at følge udviklingen i Grækenland. Den græske økonomi udgør kun 2 % af BNP i Europa, alligevel er landet løbet med det meste af den europæiske medieomtale det seneste års tid. Ifølge Bo Overvad skyldes det, at mange banker har opkøbt græske statsobligationer og risikerer at gå fallit, hvis Grækenland kollapser. Og gør bankerne det, vil det smitte af på hele det finansielle system og ikke mindst på flere sydeuropæiske lande, som i forvejen er økonomisk trængt. Er vi meget bedre selv? Den 9. november bloggede Bo Overvad igen. I sit andet indlæg tog han et kritisk blik på de danske statsfinanser Tip! Klik ind på hvis du har lyst til at følge med i Bo Overvads blog om de nyeste tendenser og dagsordensættende emner inden for erhverv, politik og økonomi.

11 Portoudgifterne reduceret med 11½ mio.kr. på to år Årsagen er en reduktion af unødig post samt øget brug af Post Danmarks rabatmuligheder og elektronisk post A lm. Brand har på to år reduceret koncernens portoudgifter fra 30 mio.kr. i 2009 til forventeligt 18,5 mio.kr. i Årsagen er en kombination af mindre unødig post og en bedre udnyttelse af rabatmulighederne på B- og C-post hos Postdanmark. Koncernen har kigget på, om der var breve til eksempelvis kunder, der ikke gav nogen værdi for kunderne at udsende. Nyt fald kræver øget digitalisering Ifølge afdelingsdirektør i Marketing, Peter Sylvest Svendsen, er det muligt at få portoudgifterne endnu længere ned. - Vi overvejer muligheden for at øge kundehenvendelserne via digital post. Derudover arbejder vi på en række andre initiativer for at reducere udsendelsen af fysisk post, der reelt ikke giver værdi for kunderne, men som f.eks. kan klares over telefonen eller via mails, forklarer Peter Sylvest Svendsen. Som led i den øvelse sender koncernen f.eks. ikke længere de samme forsikringsbetingelser med hver gang, en police printes og sendes til kunden, hvilket sparer 2½ mio. kr. om året. Vidste du at......du på under Mit kundeoverblik kan se en samlet oversigt over alle dine engagementer i Alm. Brand-koncernen? Du skal blot logge dig ind med dit NemID.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Alm. Brand støtter julemærkehjemmene Aftalen indeholder frankering med julemærker og en kampagne på Facebook A lm. Brand støtter igen i år Julemærkehjemmene. I den forbindelse vil der på alle breve, der bliver frankeret i Print og Post, være et julemærke. I år har Alm. Brand suppleret med en kampagne på Facebook, så kunderne får mulighed for at øge Alm. Brands donation. Alm. Brand giver kr. til Julemærkehjemmene. For hver nye, der synes godt om Alm. Brand på Facebook frem til 31. december, lægger selskabet en 10 er ekstra oveni. Det er der allerede mere end 250, der har gjort, så donationen vokser støt, og det samme gør antallet af dem, der følger Alm. Brand på Facebook. Tip! Du kan også synes godt om Alm. Brand på Facebook. Klik ind på og hjælp os med at støtte Julemærkehjemmene. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2012 Skadeforsikring er i topform Først med unik vandskadeforsikring Skadeforsikring er i topform 1 2 Liv og Pension er også fit for fight, mens banken fortsat er belastet

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Pæn udvikling i 2. kvartal. Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket. Kommune og mægler roser forsikringsindsats

Bladet ALM. BRAND. Pæn udvikling i 2. kvartal. Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket. Kommune og mægler roser forsikringsindsats ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2010 Pæn udvikling i 2. kvartal Hvad sagde analytikerne? Kurven over kundeklager knækket Kommune og mægler roser forsikringsindsats WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Pæn

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Som selvstændig håndværker er det vigtigt at have en forsikring, der passer præcis til din virksomhed. Overlad din virksomheds

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår 2009. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re

Bladet ALM. BRAND. Regnskab for 1. halvår 2009. Hvad sagde analytikerne? Frygtede millionskade. Farvel og tak til Københavnske Re ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2009 Regnskab for 1. halvår 2009 Godt investeringsresultat har givet en hæderlig basisdrift, men samlet er resultatet meget utilfredsstillende. Hvad sagde analytikerne?

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Brug systemet til at forklare jeres kunder om de forringelser der følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK BEVAR KUNDERNE

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere