ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011 Opjustering, men fortsat underskud Kloakker klarer det ikke alene Markant imagefremgang i 2011

2 Opjustering, men fortsat underskud 1 2 Et meget tilfredsstillende overskud i såvel Skade som Liv resulterer i, at forventningerne til årets resultat opjusteres med 50 mio.kr. til 325 mio.kr. før skat og før tab og nedskrivninger i banken. Banken udvikler sig samtidigt som forventet. Det samlede koncernresultat efter årets første tre kvartaler ender i et minus på 160 mio.kr. inklusive tab og nedskrivninger i banken. D et er mange års intensivt arbejde med f.eks. indarbejdelse af nye it-systemer i arbejdsdagen og øget brug af lean management-redskaber til at løse opgaverne hurtigere, bedre og smartere for kunderne, der viser sig stadigt tydeligere på omkostningsprocenten. Koncernens skadeforsikringsselskab kommer ud af tredje kvartal med en historisk lav omkostningsprocent på 14,7. År til dato er tallet 15,7 %. Den lave omkostningsprocent bidrager sammen med de fortsatte skadeforbyggende aktiviteter og større selvrisici til, at Combined Ratio år til dato ender på 93. Det selvom skybruddet i juli kostede selskabet 141 mio.kr. af egen lomme. Samlet set ender skadeforsikringsaktiviteterne år til dato med et meget tilfredsstillende overskud på 283 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end forventet. Resultatet er udover lavere omkostninger positivt påvirket af stigende præmieindtægter, faldende udgifter til bl.a. storskader, indbrudsskader og småskader samt afløbsgevinster. Banken som forventet Bankaktiviteterne udvikler sig fortsat som forventet, om end resultatet stadig er meget utilfredsstillende. Alm. Brand Bank fik i tredje kvartal et underskud før skat, men inklusive tab og nedskrivninger på 156 mio.kr., hvilket sender resultatet for året indtil nu i et minus på 504 mio.kr. Bankens resultat er fortsat negativt påvirket af tab og nedskrivninger på 357 mio.kr. i de tre kvartaler. Det er som forventet, men på et højt niveau. Resultatet er dog forbedret med 156 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år, hvilket betyder, at udviklingen i banken stadig går i den rigtige retning. VIGTIGE NØGLETAL VÆRD AT VIDE OM KVARTALSRAPPORTEN (ÅR TIL DATO) Samlet omsætning: 5,3 mia.kr. Koncernunderskud: 160 mio.kr. Vækst i skadeforsikringspræmierne: 0,2 % Overskud i Alm. Brand Forsikring: 283 mio.kr. Combined Ratio: 93,0 Underskud i Alm. Brand Bank: 504 mio.kr. Omkostningsprocent: RING 15,7 TIL ALM. BRAND BANK Overskud PÅ 35 i Alm. 47 Brand Liv og Pension: 100 mio.kr. Tab og nedskrivninger i banken: 357 mio.kr. Forventninger til helåret: 325 mio.kr. før tab og nedskrivninger Vidste du at......du fire gange om året i forbindelse med hver regnskabsaflæggelse kan følge webcast-præsentationen af regnskabet live på Alm. Brands hjemmeside? Klik ind på og gå ind under Om Alm. Brand / Investor Relations / Præsentationer og webcast / Webcasts.

3 Udover tab og nedskrivninger er resultatet påvirket af negative kursreguleringer som følge af dels uroen på de finansielle markeder i kølvandet på de økonomiske udfordringer i bl.a. Grækenland og Italien, dels kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve. Kunderne indbetalte i årets første ni måneder samlet set 13 % mere til deres pensionsordninger og investeringsordninger sammenlignet med året før. Det er indbetalingerne til investeringsordninger i banken, der har drevet den store vækst. Banken fortsætter med at nedbringe sin udlånsportefølje. År til dato er den reduceret med 1,3 mia.kr. til nu at udgøre godt 11 mia.kr. Flere indbetaler til pension Livselskabet leverer igen et positivt kvartalsresultat. År til dato kommer selskabet ud med et meget tilfredsstillende overskud på 100 mio.kr., hvilket er bedre end forventet. Alm. Brand Liv og Pension leverer på trods af den finansielle uro et pænt investeringsafkast. For hver 100 kr. kunderne har investeret, har de fået et afkast på 5,60 kr. Det svarer til et årligt afkast på 7,4 %. UNDERLIGGENDE COMBINED RATIO Positiv udvikling i underliggende forretning 84,8 88,8 85,5 86,0 81, kvt kvt Note: Den underliggende forretning er Combined Ratio eksklusive storskader, vejrligsskader, genetableringsomkostninger og afløbsresultat.

4 Hvad sagde analytikerne? 3 4 Analytikerne glæder sig igen over, at skade- og livsforsikringsaktiviteterne fortsat forbedres. Særligt omkostningsprocenten overrasker positivt, ligesom selskabets livsforsikringsaktiviteter udvikler sig særdeles positivt. Til gengæld bekymrer banken fortsat samtidig med, at reduktionen i udlån i tredje kvartal har været lavere end forventet. -S tærk forsikringsdrift danner grundlag for opjustering, skriver Nicolaj Jeppesen fra Sydbank og hæfter sig ved, at opjusteringen er præget af en flot udvikling i skadeforløbet, hvor både erstatnings- og omkostningsniveauet bidrager positivt. - Nettorente- og gebyrindtægterne var lavere end forventet, og tab og nedskrivninger lå i den høje ende. Det er ikke betryggende, og ligeledes ser udviklingen i den globale og danske økonomi ikke ud til at bedres, skriver Peter Fledelius fra Nordea Markets. Resultatet i Alm. Brand Liv får ligeledes positive ord med på vejen. Claus Grøn Therp fra SEB Enskilda konstaterer, at resultaterne i Liv har vist sig overraskende stabile, hvilket ikke er kutyme i den branche. Samtidig har det ikke været nødvendigt at binde kunderne til selskabet med kursværn, og bonusreserven er således fortsat positiv på 3,1 %. Ifølge Lars Holm fra Danske Markets var resultatet langt hen ad vejen som forventet. Forsikringsaktiviteterne fortsætter den positive udvikling, mens bankens tab og nedskrivninger forbliver på samme niveau som i de foregående kvartaler. Og det er fortsat banken, som analytikerne bekymrer sig om. Langsommere reduktion i udlån i tredje kvartal Flere analytikere er bekymret over, at reduktionen i Alm. Brands udlån går ned i tempo i tredje kvartal. - En fortsat reduktion af udlån er afgørende for at forbedre Alm. Brands finansieringssituation, skriver Peter Fledelius fra Nordea Markets. Ifølge Lars Holm fra Danske Markets vil de forværrede makroøkonomiske forhold gøre det sværere at reducere udlån. Han finder det dog betryggende, at ledelsen i Alm. Brand fortsat forventer, at der vil ske en løbende reduktion i udlån. Vidste du at......du både før og efter hver regnskabsoffentliggørelse kan se konsensusestimater samt aktieanalytikernes anbefalinger og kursmål? Klik ind på og gå ind under Investor Relations / Alm. Brand aktien.

5 Besøg fra Finanstilsynet spøger Alm. Brand Bank havde sidste gang besøg af Finanstilsynet i tredje kvartal 2010, og blandt analytikerne er der en forventning om, at Finanstilsynet inden for kort tid igen vil komme på besøg hos Alm. Brand Bank. Både Peter Fledelius fra Nordea Markets og Lars Holm fra Danske Markets ser en risiko for større nedskrivninger som følge af Finanstilsynets inspektion. De ser dog ligeledes en mulighed for, at en positiv inspektion vil kunne give mere tiltro til kvaliteten af Alm. Brands udlån. overskygges af banken, der bliver ved med at have høje tab og nedskrivninger. To køb, et hold og tre sælg Danske Markets samt SEB Enskilda fastholder deres købsanbefaling på Alm. Brand-aktien. Claus Grøn Therp fra SEB Enskilda ser således Alm. Brand-aktien som særdeles undervurderet og forventer, at skade- og livsforsikringsaktiviteterne vil blive en stadig mere dominerende del af værdisætningen, efterhånden som risikoen på banken aftager. Kortsigtet risiko, langsigtet værdi Peter Fledelius fra Nordea Markets opsummerer, at Alm. Brand-aktien er fanget i en kamp mellem den langsigtede værdi og kortsigtede risiko. Der ligger en betydelig værdi i forsikringsaktiviteterne efter de mange forbedringsinitiativer, som ledelsen har gennemført, men de Nordea fastholder deres holdanbefaling, mens Handelsbanken, Carnegie og Sydbank har en salgsanbefaling på aktien.

6 Kloakker klarer det ikke alene 5 6 Kommuner og forsikringsselskaber skal løse klimaudfordringerne sammen S elv om skadedirektør Brian Wahl Olsen til stor morskab på dansk-engelsk konstaterede, at ze ice is melting at ze powls, så var der ikke meget at grine af for deltagerne på mæglerafdelingens seminar Fokus på det offentlige 2011 den 26. oktober på Midtermolen. - Hvis kommunerne ingenting gør, så øger det risikoen for eksempelvis erstatningssager fra borgere og grundejerforeninger, tvungent tilbagekøb af boliger/boligområder, eller at ejendomme ikke kan forsikres, vurderede Brian Wahl Olsen. I sit indlæg, der handlede om klimaforandringerne set fra et forsikringsselskabs side, optegnede Brian Wahl Olsen nemlig en række konsekvenser af stigninger i temperaturen og vandstanden, mængden og hyppigheden af nedbør og tørkeperioder samt antallet af storme. For kommunerne er konsekvenserne bl.a. højere grundvandsspejl, utilstrækkelig kloakkapacitet, nye permanente søer og vådområder samt øget risiko for oversvømmelser fra åer og vandløb. Konsekvenser der i sidste ende kan påvirke borgernes forsikringspræmier og huspriser samt kommunens skattegrundlag. Fra problem til ressource - Kommunerne er nødt til at planlægge bedre og mere langsitet, end de gør i dag. Der er ikke ressourcer i kommunerne til at bygge tilstrækkeligt med nye og større kloakker. Der skal i stedet tænkes mere i tilbageholdelse, forsinkelse og afledning af vandet, lød budskabet fra Brian Wahl Olsen. Ifølge skadedirektøren bør kommunerne således investere i løsninger, der omhandler f.eks. genanvendelse af regnvand, etablering af faskiner, åbne kanaler, søer/bassiner og kontrollerede oversvømmelser på dertil indrettede arealer. Løsninger der i fremtidens byplanlægning kan forvandle regnvand fra et problem til en ressource. Nødvendigt med samarbejde Landets kommuner og forsikringsselskaber er derfor nødt til at gå sammen for at løse de forestående klimaudfordringer. - Vi er nødt til at arbejde mere og bedre sammen om at finde langtidsholdbare løsninger på de udfordringer, der vil opstå som følge af klimaforandringerne. Alm. Brand vil gerne opfordre til et sådant samarbejde. Vi vil gerne være med til at sikre, dels at kunderne kan få deres hus forsikret til en fornuftig pris, dels at de ikke igen og igen får ødelagt deres værdier af vand. Vi skal også sikre, at regnvand bliver behandlet som en vigtig ressource i stedet for at blive ledt direkte i kloakken, som det sker i dag, understregede Brian Wahl Olsen. Han pointerede samtidigt, at samarbejdet passende kunne starte i den task-force, som miljøminister Ida Auken ønsker at nedsætte. Den skal planlægge, hvordan kommunerne kan ruste sig mod kommende skybrud som følge af klimaforandringerne. - Alm. Brand vil meget gerne hjælpe ministeren og kommunerne med at løse de klimaudfordringer, vi sammen står over for, sagde Brian Wahl Olsen. Tip! På har vi samlet en række gode råd til, hvordan du undgå skader i forbindelse med kraftig regn. Nogle af dem kan du selv klare her og nu, mens de mere langsigtede løsninger kræver hjælp og rådgivning fra fagfolk.

7 Jeg frygtede det værste i St. Andst Beboerne var rystede, men husene er sluppet relativt billigt, lyder konklusionen fra Alm. Brands taksator i området F yrværkerilageret i St. Andst sprang i luften lørdag den 8. oktober, og allerede søndag var Alm. Brands taksator på stedet for at besigtige skader, men også for at høre om forsikringskundernes oplevelser i området. Han havde navne på 34 Alm. Brand kunder med i tasken, da han med bange anelser kørte mod ulykkesstedet. - Da jeg kørte til St. Andst, frygtede jeg det værste. Jeg havde fulgt med i fjernsynet, billederne var voldsomme, og i det hele taget var det jo slået meget stort op, og det bragte minder om ulykken i Seest frem, fortæller Thyge Thisgård Christensen, der er Alm. Brands taksator i området. Styr på skaderne Der var et stort opbud af politi, oprydningshold, journalister og borgere i området, da Thyge Thisgård Christensen ankom, men ret hurtigt kunne han danne sig et overblik. - Allerede på førstedagen mødte jeg mange af vores kunder og fik en snak om ulykken. Jeg fik set nogle huse, og det stod klart for mig, at chokket var større end de egentlige skader. Mange var meget rystede over et nyt fyrværkeriuheld og så et ulovligt lager af krudt, som ingen vidste noget om men de materielle skader kunne vi få styr på næsten med det samme, siger Thyge Thisgård Christensen. Håndværkere hurtigt i gang Dagen efter havde han en håndværker med ud for at besigtige skaderne, og det drejede sig mest om mindre skader som smadrede ruder, små revner i murværket og ting, der var faldet ned fra hylderne. 12 af de 34 kunder havde fået skader. - Det var nemt at se, hvad der skyldtes eksplosionen, og kunderne var også helt klar på det, så håndværkere kunne gå i gang umiddelbart efter. Så på den måde har det været nemt, forklarer Alm. Brands taksator. Fik tilbudt krisehjælp Til gengæld var chokket ikke så nemt at ryste af sig. Specielt var børnene oprevet, og i et par familier fik de tilbudt krisehjælp på stedet. - Politiet havde gennemsøgt området og vækket folk om natten, så selvfølgelig havde det været hårdt for mange af beboerne. Derfor var det også rart at kunne være der hurtigt og fortælle: Det og det skal I ikke bekymre jer om. Det tager vi os af, slutter Thyge Thisgård Christensen. Vidste du at......såfremt du er pluskunde i Alm. Brand og har tegnet en familieforsikring, så er psykologisk krisehjælp en del af grunddækningen? Læs mere om Alm. Brands familieforsikring på under Forsikring / Hus og hjem / Familieforsikring (indbo).

8 Markant imagefremgang i Alm. Brand Forsikring oplevede branchens næststørste imagestigning K underne ser mere positivt på Alm. Brand i år sammenlignet med sidste år. Det viser den seneste EPSI-måling (Extended Performance Satisfaction Index), der blev offentliggjort den 7. november. - Samtidigt havde vi en dårlig presseomtale i juli i forbindelse med en misforståelse om, hvorvidt vi dækkede kunder med skybrudsskader. Det gør vi narturligvis, fortsætter hun. Når det gælder kundernes bedømmelse af forsikringsselskabernes image i 2011, så oplevede Alm. Brand den næststørste fremgang siden Med en stigning på 4,7 til i dag 70,4 har koncernen samtidig fået generobret en pæn del af det imagetab på 7,4, som Alm. Brand oplevede i perioden 2008 til Vi er glade for, at kunderne igen ser mere positivt på os. Kunder reagerer på negativ presseomtale, og Alm. Brand har som koncern de sidste par år ikke leveret de økonomiske resultater, der med rette var forventet af os. Det satte sig i imaget. Men ved halvåret viste såvel forsikrings- som liv- og pensionsselskabet igen rigtig gode resultater, og det, tror jeg, har haft en positiv betydning for kundernes opfattelse af Alm. Brand i dag, siger kommunikationsdirektør Susanne Biltoft i en kommentar til undersøgelsen. Fastholdt kundetilfredshed Også hvad angår kundetilfredsheden, så fastholdt Alm. Brand resultatet på 72,2 fra Dermed har koncernen standset faldet på 3,6 fra perioden 2008 til 2010, hvor branchen til sammenligning kun faldt 1,4. EPSI måler samtidig de enkelte selskabers profil. Kunderne bliver bedt om at vurdere de enkelte selskaber på i alt syv parametre. I forhold til sidste år oplevede Alm. Brand en fremgang på Image, Forventninger, Produktkvalitet og Servicekvalitet. Endvidere fastholdt selskabet sit resultat fra sidste år på parametrene Værdi for pengene, Kundetilfredshed og Loyalitet. Forsikringsbranchen som helhed oplevede en imagefremgang på 4,1 til i dag 73,4, og Alm. Brand ligger trods den flotte stigning fortsat i den nederste tredjedel blandt de store og mellemstore forsikringsselskaber. - Jeg tror dog også, at forsikringskundernes opfattelse af Alm. Brand er påvirket af det økonomiske og finansielle blæsevejr, banken er ude i - selv om der jo ikke er nogen sammenhæng mellem udfordringerne i banken og forsikringsselskabets håndtering og service af sine kunder, pointerer Susanne Biltoft. Vidste du......at på Forsikringsguiden.dk kan du når du søger på de enkelte forsikringsprodukter se et treårigt gennemsnit af de enkelte forsikringsselskabers EPSI-målinger plus de enkelte selskabers klageprocent i Ankenævnet for Forsikring? Klik ind på vælg en forsikringstype og se såvel priser som forsikringsvilkår fra op til 14 forsikringsselskaber.

9 Nu kan du langtidsleje din drømmebil Den 18. november introducerede Alm. Brand Leasing privatleasing af personbiler N ul bekymringer, nul uforudsete udgifter, nul lån og ikke noget med at skulle sælge bilen selv og risikere et værditab. I stedet er næsten alt dækket af en fast månedlig leje, og efter leasingperioden sætter du bare bilen fra dig og kan hente en spritny. Så nemt er det at privatlease en personbil hos Alm. Brand Leasing. Den 18. november lancerede Alm. Brand Leasing hjemmesiden almbrandleasing.dk, hvor almindelige forbrugere kan vælge, beregne og bestille tilbud på leasing af familiens nye bil. Forbrugerne kan vælge mellem op til 30 bilmodeller i forskellige størrelser og modeludgaver, og hovedvægten vil være i miljøklasse A og B. På leasing-hjemmesiden kan kunden se de aktuelle tilbud på leasingbiler, ligesom der er mulighed for at tilvælge udstyr til bilerne. En søgefunktion giver også mulighed for at søge på f.eks. miljøkasse, CO2-udledning, og hvor langt bilen kører pr. liter brændstof. pluskunder får rabat De valgte tilvalg betales som en del af den månedlige leasingafgift. Er man pluskunde i Alm. Brand Bank eller Alm. Brand Forsikring, eller bliver man det i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen, så får man også rabat på leasingafgiften. Rabatten vises på hjemmesiden, når du søger biler og beregner priser. - Det er et led i Alm. Brands service til privatkunderne. Vi udvider samtidig den samlede produktpalette til privatkunderne, fordi kunderne har efterspurgt det, siger direktør i Alm. Brand Leasing, Thomas Lindgren Mortensen, om baggrunden for introduktionen af privatleasing af personbiler i Alm. Brand. Det eneste, kunden selv skal sørge for, er betaling af ejerafgiften og kaskoforsikring af bilen. I den forbindelse forventer Alm. Brand Leasing i samarbejde med Alm. Brand Forsikring i løbet af 1. kvartal 2012 at kunne tilbyde en samlet pakke bestående af en leaset personbil inkl. forsikring. Fordelagtige tilvalg Det nye leasingkoncept er konkurrencedygtigt på såvel pris som indhold. Samtidigt indeholder privatleasingaftalen - udover en fast leasingafgift - en service- og vedligeholdelsesaftale samt vejhjælp, der hvor producentens mobilitetsgaranti ikke dækker. Derudover kan kunden tilvælge dæk- og vinterdækaftale samt kort til Shell med en attraktiv rabat på brændstof. Tip! Alm. Brand Leasing kører netop nu et kampagnetilbud, hvor du kan leje en Renault Clio 1,5 dci Advantage til kr. om måneden. Klik ind på og læs mere om hvilke andre biler, du kan lease hos Alm. Brand Leasing, og hvad det koster.

10 Bo Overvad; ny blogger på borsen.dk 5 6 Vicedirektøren profilerer banken med sine kommentarer inden for erhverv, politik og økonomi B o Overvad, der til dagligt er direktør for Alm. Brand Markets & Asset Management og vicedirektør i Alm. Brand Bank, har fået sin egen blog på Børsens hjemmeside. og på den nedgradering af Danmark, som Dagong Global Credit foretog tidligere på måneden. Forholdsvis ubemærket, fordi blikket særligt er rettet mod Grækenland og Italien lige nu. Sammen med bl.a. cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen, cheføkonom i tænketanken CEPOS, Mads Lundby Hansen, og professor i selskabsret og -ledelse ved Copenhagen Business School (CBS), Caspar Rose, blogger Bo Overvad om de nyeste tendenser og dagsordensættende emner inden for erhverv, politik og økonomi. - Efter de seneste ugers debat om gæld og statsfinanser i Sydeuropa synes de fleste, at sydeuropæerne skulle tage sig sammen og gøre noget ved problemerne - men hvad med os selv, er vi meget bedre?, skrev Bo Overvad eksempelvis. - Hensigten med bloggen er at orientere om Alm. Brand Banks holdning til en række af de tendenser og hændelser, vi ser omkring os, siger Bo Overvad om baggrunden for, at han nu blogger på borsen.dk. Hvorfor er Grækenland interessant? Bo Overvads første indlæg fra den 27. oktober handlede om, hvorfor vi egentlig gider bruge så meget tid på at følge udviklingen i Grækenland. Den græske økonomi udgør kun 2 % af BNP i Europa, alligevel er landet løbet med det meste af den europæiske medieomtale det seneste års tid. Ifølge Bo Overvad skyldes det, at mange banker har opkøbt græske statsobligationer og risikerer at gå fallit, hvis Grækenland kollapser. Og gør bankerne det, vil det smitte af på hele det finansielle system og ikke mindst på flere sydeuropæiske lande, som i forvejen er økonomisk trængt. Er vi meget bedre selv? Den 9. november bloggede Bo Overvad igen. I sit andet indlæg tog han et kritisk blik på de danske statsfinanser Tip! Klik ind på hvis du har lyst til at følge med i Bo Overvads blog om de nyeste tendenser og dagsordensættende emner inden for erhverv, politik og økonomi.

11 Portoudgifterne reduceret med 11½ mio.kr. på to år Årsagen er en reduktion af unødig post samt øget brug af Post Danmarks rabatmuligheder og elektronisk post A lm. Brand har på to år reduceret koncernens portoudgifter fra 30 mio.kr. i 2009 til forventeligt 18,5 mio.kr. i Årsagen er en kombination af mindre unødig post og en bedre udnyttelse af rabatmulighederne på B- og C-post hos Postdanmark. Koncernen har kigget på, om der var breve til eksempelvis kunder, der ikke gav nogen værdi for kunderne at udsende. Nyt fald kræver øget digitalisering Ifølge afdelingsdirektør i Marketing, Peter Sylvest Svendsen, er det muligt at få portoudgifterne endnu længere ned. - Vi overvejer muligheden for at øge kundehenvendelserne via digital post. Derudover arbejder vi på en række andre initiativer for at reducere udsendelsen af fysisk post, der reelt ikke giver værdi for kunderne, men som f.eks. kan klares over telefonen eller via mails, forklarer Peter Sylvest Svendsen. Som led i den øvelse sender koncernen f.eks. ikke længere de samme forsikringsbetingelser med hver gang, en police printes og sendes til kunden, hvilket sparer 2½ mio. kr. om året. Vidste du at......du på under Mit kundeoverblik kan se en samlet oversigt over alle dine engagementer i Alm. Brand-koncernen? Du skal blot logge dig ind med dit NemID.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Alm. Brand støtter julemærkehjemmene Aftalen indeholder frankering med julemærker og en kampagne på Facebook A lm. Brand støtter igen i år Julemærkehjemmene. I den forbindelse vil der på alle breve, der bliver frankeret i Print og Post, være et julemærke. I år har Alm. Brand suppleret med en kampagne på Facebook, så kunderne får mulighed for at øge Alm. Brands donation. Alm. Brand giver kr. til Julemærkehjemmene. For hver nye, der synes godt om Alm. Brand på Facebook frem til 31. december, lægger selskabet en 10 er ekstra oveni. Det er der allerede mere end 250, der har gjort, så donationen vokser støt, og det samme gør antallet af dem, der følger Alm. Brand på Facebook. Tip! Du kan også synes godt om Alm. Brand på Facebook. Klik ind på og hjælp os med at støtte Julemærkehjemmene. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

nyt fra Alm. Brand Invest

nyt fra Alm. Brand Invest nyt fra Alm. Brand Invest Et godt aktietip kan være ikke at købe aktier Afdragsfrihed hvad gik galt? Overvads Overblik: Det overraskende er det, som ikke er med Danskerne er blevet investeringslystne 1

Læs mere

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens?

værdi Overvads overblik nyt fra Alm. Brand Invest Alt andet end pension Hvem bestyrer dine penge? Hvorfor er afkast og udbytte ikke ens? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Overvads overblik Grækenland: Sol, strand og snart bankerot? Hvem bestyrer dine penge? Mød bestyrelsen i Alm. Brand Invest Alt andet end pension Om hvordan vi bruger skattelettelserne

Læs mere

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %.

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 12.03.2009 Foto: Claus Boesen/MediaPress Proppet med ildsjæle Trivsel: Topdanmark er en arbejdsplads med god harmoni og meget stort engagement. Selv om resultaterne

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør?

0,25 % Overvads Overblik: nyt fra Alm. Brand Invest. Ingen Pandora-aktier i porteføljen. Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? nyt fra Alm. Brand Invest Overvads Overblik: Hvad er det svenskerne gør, som danskerne ikke gør? 0,25 % er mere end det lyder lille skat på aktiehandel kan skade din pension Ingen Pandora-aktier i porteføljen

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere