Økonomiudvalget Dato: Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-"

Transkript

1 Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag

2 Økonomiudvalget Dato: Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg Lolland kommune Hermed fremsender BUPL høringssvar vedr. Lolland Kommunes budget for Fagforeningen har bemærket, at kommunen ikke tydeligt har tilkendegivet, at man ønsker høringssvar fra organisationerne. Vi går ud fra, at der er tale om en forglemmelse. Først er det vigtigt, at nævne, at BUPL Sydøst har forståelse for, at man er nødsaget til reducerer budgetterne, så de forholdsmæssigt afspejler det faldende børnetal. Men fra organisationens side er vi uforstående overfor, at man derudover også vil gennemføre nedskæringer, der udhuler personalenormeringer og kvalitet. Efter BUPL s opfattelse er Lolland Kommune med dette (og sidste års) budget slået ind på en vej, hvor man spænder ben for sin egen planstrategi: Herunder målsætningerne om en stærk næste generation og om at bryde den negative sociale arv. Dertil kommer, at planerne ikke synes at tage højde for de forskningsmæssige resultater på det pædagogiske område. Snarere tværtimod. Dagtilbudsområdet I budgetoplægget lægger kommunen op til, at der ud over kapacitetstilpasningen igen skal reduceres i antallet af pædagoger. Det sker ved, at indregne støttepædagogerne i normeringen på dagtilbuddene (ca. 10 stillinger), samt ved dagplejen (ca. 2 stillinger). I praksis betyder det, at den samlede belastningsgrad øges. Institutioner, hvor støttepædagogerne ikke fysisk er til stede, vil endda komme til at betale regningen to gange og få en ekstra øget belastningsgrad. Gennemsnitligt skal dagtilbuddene reduceres med 22 timer ugentligt. Nogle mere, andre mindre afhængigt af institutionsstørrelsen. I 2014, hvor Lolland Kommune indførte ny ledelsesstruktur steg belastningsgraden. Aflønningen til de administrative medarbejdere blev først taget ud efter ressourcetildelingen til institutionerne, hvilket i praksis betød en stigning i belastningsgraden. Nu stiger belastningsgraden igen. Pr er belastningsgraden/ barn pr. voksen til 10,7 (stuetimer) og for 2015 vil den være 11,4 (stuetimer).den stadigt stigende belastningsgrad undergraver kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Støttepædagogerne i Lolland kommune yder en særlig fokuseret indsats i forhold til de børn, som har de største udfordringer. Det gør de, fordi de har en særlig viden om børn, der har brug for en ekstra og målrettet indsats. Det er BUPL Sydøsts overbevisning, at støttepædagogerne ikke både kan løse støttepædagogopgaver og BUPL SYDØST KIRKETORVET VORDINGBORG TIRSDAG - TORSDAG og FREDAG ONSDAG TELEFON: TELEFAX

3 samtidig indgå i normeringen med krav om at rette fokus på alle børn og dagligdagens udfordringer på institutionen. Enten forbliver de støttepædagoger og så indgår de ikke i normeringen, eller også indgår de i normeringen på lige fod med de øvrige medarbejdere. Selvom der er tale om støttepædagoger, kan de ikke indgå i normeringen to gange. I Lolland Kommune går 79 procent af de nul- til to-årige børn i dagpleje. Den politik har BUPL ved flere anledninger påpeget som problematisk. Efter fagforeningens opfattelse er der ikke sammenhæng mellem kommunens formulerede målsætninger, kommunens udfordringer på det børne-sociale område og så den konkret førte politik. Stort set al forskning på området fremhæver den menneskelige og samfundsøkonomiske gevinst ved at prioritere vuggestuer fremfor dagpleje. Det gælder navnlig socialt udsatte børn. Børn der har gået i daginstitutioner med uddannet personale og gode normeringer har en markant højere succesrate, når det kommer til at bryde den negative sociale arv. Effekten kan allerede mærkes på børnenes karakterer i folkeskolen I det konkrete budgetforslag skal ikke kun pædagogerne i daginstitutionerne holde for. Også den (pædagogisk uddannede) pædagogiske rådgivning i dagplejen skal skæres ned med to stillinger. Dertil kommer besparelser som muligvis væltes over på det pædagogiske arbejde, hvis det ny løn- og økonomisystem ikke kommer til at fungere så effektivt, som man håber. Samlet set er effekten af kommunens påtænkte omprioriteringer, at der fjernes uddannet arbejdskraft fra institutionerne, støttepædagogerne vil blive stækket i at anvende deres særlige kompetencer, de få pædagoger i dagplejen bliver endnu færre. Der er således tale om, at Lolland Kommune trods behov for det modsatte, prioriterer at tynde ud i de ansatte, der har kompetencerne til at forfølge kommunens målsætninger. Det er fra BUPL s side vanskeligt at se rationalet i den strategi. Skoleområdet I forhold til udfordringerne og arbejdet med inklusion er BUPL Sydøst uforstående overfor den nedprioritering af støttepædagoger, der lægges op til. Og som til forveksling ligner den besparelser, vi har kommenteret ovenfor. Dog her med en besparelse på 2 mio. kr. Set fra BUPL s synsvinkel, er det vigtigt, at prioritere indsatsen og målrette det pædagogiske arbejde på både skole og SFO. Det handler om at skabe lige muligheder for børnene uanset social baggrund. Der er både tale om en social og menneskelig gevinst og en investering, der vil udmønte sig i en samfundsøkonomisk gevinst fremadrettet. For udover, at eleverne skal lykkes med det rent skolefaglige, har lærere og pædagog på skolerne også ansvar for, at børnene udvikler sig til hele mennesker og samfundsborgere. Det handler om at børnenes og de unges følelsesmæssige og sociale udvikling også plejes i den tidlige skolealder. Støttepædagogens rolle er, at

4 sikre barnet inkluderes, trives og at betydning af eventuel negativ social baggrund mindskes. Det handler med folkeskolereformen om, at barnet kan blive så dygtig som muligt. Anbefalinger Børnetallet falder, og der vil fremadrettet være færre institutioner og skoler. Samtidig må vi konstatere, at de sociale udfordringer i Lolland Kommune ikke er blevet mindre. Skal problemerne løses forudsætter det, at man sikrer vuggestuer, børnehaver og SFO er med høj faglig kvalitet. For det er lærere og pædagoger, som på afgørende vis kan fremme børnenes livsmuligheder. Med nedskæringer på netop det uddannede personale, er det BUPL s vurdering, at budgetoplægget ikke understøtter kommunens strategier og politiske mål. De forventninger, man har politisk og ledelsesmæssigt til, at opgaverne løses fagligt og professionelt matcher ikke beslutningen om at forringe pædagogiske tilbud, som i forvejen er under pres. På trods af det faldende børnetal, fremgår det af budgettet, at der ikke ændres på administrationsomkostningerne. Reduktionerne sker stort set kun på frontpersonalet, pædagoger og lærere. Man kunne med samme begrundelse foretage en tilsvarende besparelse i sektorerne. Her er arbejdsopgaverne forventeligt også reduceret i takt med faldende børnetal. BUPL Sydøst vil derfor gerne invitere til en drøftelse af ovenstående budgetoplæg med Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune, hvor vi kan uddybe vore synspunkter. For nærmere aftale kan undertegnede kontaktes på mail: eller tlf Med venlig hilsen Betina Vincent Andersen Faglig sekretær

5 Økonomisk Sekretariat Økonomisektoren, Lolland kommune Nakskov den 17/ Medarbejderrådet ved Børnehuset Skovsgårdsvej ønsker at fremkomme med følgende bemærkninger omkring besparelserne inde for Børne- og skoleudvalget i budgetoplæg Vedr. indregning af faste støttepædagoger i normeringen. Når man ønsker at erstatte dagtilbudspædagoger i dagtilbuddet med støttepædagoger fra støtte og resurse centret, som til daglig varetager en hel specifik støtte og vejlednings opgave af enkelte børn, er det en stor forringelse af normalområdet og for os at se drejer det sig om en skjult nednormering. Det opleves for os som om, der lægges vægt på at støtte pædagoger er mere kvalificerede, da de har særlige kompetencer inden for special området end de dagtilbuds pædagoger, der dagligt varetager opgaven som stue pædagoger. Det er naturligvis vigtigt at en støttepædagog her en særlig viden, men skal man i dag varetage opgaven for alle børn på stuen, må man samtidig være i besiddelse af mange andre særlige og vigtige kompetencer. Vi er som dagtilbudspædagoger i besiddelse af en stor bred og faglig viden, og derfor er vi i stand til at spotte, hvor der er behov for en tidlig indsats. På denne måde yder vi den særlige støtte og tidlige indsats, der kan være behov i samarbejde med andre samarbejdspartnere omkring barnet og familien. Vi løfter ofte hele familien og med støtte og vejledning, undgår vi ofte at barnet får behov for speciel pædagogisk hjælp. Eller vi støtter familien i at kunne modtage hjælp og rådgivning og derved selv være aktive i den tidlige indsats. Samtidig er vi i stand til at have overblik over hele børnegruppen, hvor flere børn ofte har behov for en særlig indsats. Som det er i øjeblikket, er det meget få børn, der får tildelt ekstra ressourcer til et særligt specifikt behov. Vi varetager opgaverne, sprogligt, motorisk, socialt m.m. så at alle børn inkluderes og rummes i en meningsfuld dagligdag, i et lærende og udviklende dagtilbudsmiljø. Derudover varetager vi en masse andre opgaver, som at udarbejde handleplaner for børn med særlig behov, PPR møder, indstillinger til PPR(sprog/psykolog), støtte ansøgninger, vi udarbejder pædagogisk udviklings- beskrivelse på børn, hvor der er grund til bekymring for om udviklingen er aldersvarende. Og ikke mindst bliver alle børn sprogvurderet og får udarbejdet 3 udviklingsprofiler i løbet af deres første 6 år. Lige nu er vi godt i gang med IT, I-pad, digitalisering og nyt børneintra. Vi arbejder struktureret og målrettet med overgange i forhold til vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/skole. Hvor også her den tidlige indsats har et særligt fokus I forhold til dagtilbudsloven arbejdes der med at implementere lærerplans temaerne i dagligdagen, så vi kommer omkring alle børn og hele barnets udvikling i årets løb. Derudover arbejdes der med sprogpakken og dialogisk læsning. Samt andre vedtagne politikker ex. Kost og

6 bevægelsespolitikken. Vi løfter også en stor social opgave, ved at vi ofte har `praktikker for nogen der har brug for at få et socialt islæt og få lyst til at komme tilbage på arbejdsmarked igen(rette kurs, egu praktikanter, Løntilskud, m.v. ). Sidst men ikke mindst er vi i Lollands kommune så heldige at være med i fremtidens dagtilbud, hvor der yderligere arbejdes målrettet i forhold til tidlig indsats. Og som på sigt vil være med til at skabe udvikling og kvalitet i Lollands dagtilbud. Og hvor den efteruddannelse der følger med netop, kvalificer dagtilbudspædagogerne yderligere til at være dem, der sikrer den tidlige indsats for alle børn. Hvor pædagoger i støtte og resurse centeret har en specialiseret viden, er vi som pædagoger i dagtilbuddet vant til at agere i en travl hverdag med en bred vifte af opgaver, indsatser m.m. Vi rummer og vejleder alle børn og forældre, ikke kun dem der har specielle behov. Helt alm. familier med helt alm. behov har i dag også brug for råd og vejledning i en travl hverdag. Afsluttende: I forvejen har pædagoger i dagtilbuddet båret flere store besparelser. I og med såvel Støtte og ressourcecenter, PPR, Ergoterapeut m.fl. i disse år bliver konsultative er der kun Dagtilbudspædagogerne til at udføre det daglige sprogarbejde, fysisk træning m.m. i hverdagen, dog skal det her siges at det igen kommer alle børn tilgode og at dagtilbudspædagogerne har taget opgaven på sig og derved udviklet yderligere kompetencer på området. Ved overgangen til service enheden er der faldet yderlige praktiske opgaver af i de enkelte dagtilbud som dagtilbudspædagogerne nu også er nødt til at udføre ex. Omkring hygiejne, daglig rengøring m.m. Ligesom afskaffelse af mad/køkkentimer til vuggestuebørn, har betydet ex. Opgaver ved alle måltider for Dagtilbudspædagogerne Med indførelse af områdestrukturen har det været dagtilbudspædagogerne der blev skåret ned på Og I disse år det dagtilbudspædagogerne der bærer smerten på kapacitetstilpasningen og det faldende børnetal, en faktor vi dog ikke er herre over.! Med venlig Hilsen På vegne af medarbejderrådet ved Børnehuset Skovsgårdsvej Kaja rasmussen TR Anne Willer

7 Tilsyn- hurtig opsporing- tidlig indsats Dagplejen nu: - 5,4 fuldtids tilsynspædagoger dagplejere, fordelt i Lolland Kommune dagplejebørn, alder 0-2,10 år - 1 tilsynspædagog fører tilsyn med 21,7 dagplejere Budget 2015: - En besparelse på tilsynsdelen på kr. Konsekvenser: - Skal 1 fuldtids tilsynspædagog føre tilsyn med 35 dagplejere (140 børn)? I oplægget tænker man, at støtte/ressourcecenteret fremover skal varetage specielopgaver i dagplejen, som pt. varetages af tilsynspædagogen. Bekymring: - Hvad kan der gå tabt ved, at det ikke er samme fagperson der følger op på særlige problemstillinger og sårbare familier? - Hvilken forstyrrelse kan det give, at børnegrupperne i dagplejehjemmene og dagplejeren skal forholde sig til flere og forskellige fagpersoner? - Kan opgaven løses smidigt nok? Tid, konsekvenser, ressourcer. - Kan der fra støtte/ressourcecentret, udover det de i forvejen skal varetage i dag, trækkes de nødvendige, bredt dækkende ressourcer, i forhold til nuværende tilsynspædagoger? Tilsynspædagogerne er specialiserede indenfor 0-3 års området, med individuelle

8 specialiseringsområder som f.eks: motorikvejlederuddannelser, inklusionsuddannelse herudover er de certificerede relationsvejledere. - Lollands forskellige kulturområder og tidlig indsats. Vi ser det som en fordel, at tilsynspædagogen har særligt kendskab til sit område. Dette er en fordel i forbindelse med forældreinddragelse og tidlig indsats. Historik: - Ved kommunesammenlægningen blev 7 dagplejeformidlinger slået sammen. De 7 ledelsesstillinger ændredes til et ledelsesteam bestående af en leder og en souschef. I forbindelse med faldende børnetal er der jævnligt tilpasset med dagplejere og tilsynspædagoger. I forbindelse med den nye dagtilbudsstruktur er dagplejens ledelse ydermere reduceret til 1 teamlederstilling der dækker Nakskov og MidtLand, samt 10 timers teamledelse for dagplejen Maribo. I dagplejen har vi kultur for, at tage ansvar for nødvendige tilpasninger, strukturændringer samt relevante udviklingstiltag. Det gør vi også i denne proces, men når vi tager ansvar for vores dagpleje som et professionelt dagtilbud, har vi brug for, at der er anerkendelse for den rette indsats, - og dermed ressource. På vegne af dagplejens medarbejdere via MED MidtLand, MED Nakskov og Maribo. Marianne Hansen Teamleder dagplejen MidtLand og Nakskov

9 Høringsvar til 2. budgetoplæg 2015 Vi anerkender fra forældrebestyrelsens side at, der i forhold til det samlede budget er behov for en besparelse. Men vi ser også en udfordring, i forhold til de ambitioner der er fra politisk side. Vi er bekymret for hvilken betydning det kan have for det pædagogiske arbejde i forhold til; en tidlig indsats, målet om inklusion, de sociokulturelle udfordringer, samt indsatsen i forhold til at gøre børnene skoleparate. Besparelserne vil hæve belastningsgraden, hvilket vi ser som særligt problematisk i forhold til den kommende kapacitetstilpasning. Vi har en forventning om, at den i en overgangsperiode, vil kræve ekstra ressourcer af personalet. Dette i forhold til de ændringer der er i deres arbejdsmiljø, de tilpasninger der vil komme i institutionerne, samt i forhold til den ekstra indsats det kræver, at sikre en så tryg overgang for børnene som muligt. I forhold til indregningen af faste støttepædagoger i normeringen, finder vi det væsentligt at støttepædagogernes fremtidige rolle i daginstitutionerne defineres præcist. På nuværende tidspunkt, er der tvivl om hvordan støttepædagogerne fremtidigt skal balancere mellem hensynet til det enkelte barn, der har behov for særlig støtte, og den samlede børnegruppe. Grundlæggende, finder vi det på nuværende tidspunkt nødvendigt at tage hensyn til personalets arbejdsmiljø. Den proces der har været i forhold til kapacitetstilpasningen har været et hårdt forløb for personalet, i det at det har skabt stor usikkerhed i forhold til fremtiden. Derudover vil de kommende ændringer ligge et yderligere pres på arbejdsmiljøet, da der vil være et skift af personale og personalegrupper. Det kan på sigt betyde mere udskiftning, sygdom osv. Hvilket vil have betydning for det pædagogiske arbejde, og børnene. I det at støttepædagogerne fremtidigt skal indgå i normeringen, og der samtidig er en ambition om sampasning, bør man overveje hvordan man bedst muligt etablerer den fremtidige personalegruppe, således at der skabes et fællesskab der kan bære det fremtidige dagtilbud i Maribo området. Mvh. Forældrebestyrelsen for dagtilbud område Maribo 21.september 2014

10 Nakskov 22. september 2014 Fjordskolens høringssvar til forslag til budget 2015 Skolebestyrelsen har på sit møde den 18. september diskuteret det fremlagte budgetforslag. Overordnet må det konstateres, at der er tale om meget store besparelser på børne- og skoleområdet, og at der er skåret helt ind til benet. De indstillede besparelsesforslag gør ondt og vil kunne mærkes ibørn og unges liv. Derudover vil bestyrelsen gerne knytte følgende kommentarer til enkelte punkter i budgetforslaget: Det foreslås at gentænke erhvervsklassen, så der etableres tilbud i både øst og vest i tættere tilknytning til skolerne. Det bakker vi op om, men for bestyrelsen er det samtidig meget vigtigt, at substansen i ordningen bevares. Vi oplever, at det ikke bare er den øgede erhvervstilknytning, men i høj grad også miljøskiftet og overgangen tilet nyt, afgrænset fællesskab der er en væsentlig forudsætning for erhvervsklassens succes. Der er tidligere indført delvis tildeling af midler efter en socioøkonomisk model. På Fjordskolen finder vi det helt afgørende, at ressourcerne følger med opgaverne, og vi vil derfor kraftigt opfordre til at indføre den sociale fordeling fuldt ud, når den igangværende kortlægning er gjort færdig. I samrne afsnit i budgetforslaget stilles der spørgsmålstegn ved, om der skal oprettes 0. klasser på Madeskovafdelingen næste skoleår. Selvom der ikke dermed er truffet nogen beslutning, har bemærkningen skabt usikkerhed og bekymring blandt skolens personale, elever og forældre - og det gælder naturligvis også forældre til de børn, der netop nu skal indskrives. Den fremgangsmåde er hverken seriøs eller respektfuld. Vores udgangspunkt er, at Fjordskolen har tre velfungerende afdelinger med hver sit særpræg. Skolen er lige nu inde i en spændende pædagogisk udviklingsproces, hvor vi arbejder med at styrke elevernes faglige og sociale kompetencer gennem nye pædagogiske tiltag og en mere varieret skoledag. Vivil meget gerne deltage i en diskussion med Børne- og skoleudvalget om Fjordskolens fremtid, men det bør ske på et ordentligt grundlag - ikke i sidebemærkninger til budgeftet. På vegne af Fjordskolens bestyrelse ru""å Henrik Madsen Formand for skolebestyrelsen

11 Handicaprådet Kommentarer til budgetforslag september 2014 For at forstå det udsendte budgetmateriale, har jeg samtidig nærlæst de forskellige udvalgs budgetbehandlinger og har følgende kommentarer. Det er med stor bekymring jeg læser om nedskæringer/besparelse m.m. idet jeg frygter, at det vil gå ud over de svage borgere/børn, som ikke selv kan råbe op. Dog er det også med forståelse for den økonomiske situation vores kommune befinder sig i, hvorfor budgettet tages til efterretning. Af specifikke kommentarer har jeg følgende: Kommentarer til Budgetforlag Bemærkninger: Anlægsønsker 2015 Side 136 punktet A7 pulje til forbedring af tilgængelig i borgernære bygninger. Det er med stor glæde jeg læser, at der fortsat er afsat kr. til forbedring af tilgængelighed i borgernære bygninger- Det kunne ønskes, at Handicaprådet var indskrevet som indstillende råd hvilket også ville give projekterne mulighed for at søge Ministeriets tilgængelighedspulje. Kommentarer til Børn- og skoleudvalgets behandling af Budgetoplæg 2015 At faste støttepædagoger, som i dag varetager specialpædagogisk støtte til børn med specifikke problematikker, indregnes i normeringen ude i den enkelte institution. (besparelse på 2.9 mill. Kr.) Støttepædagogerne er i dag en ekstra ressource, som tildeles det enkelte barn ud fra en faglig vurdering af barnets vanskeligheder/situation. Hvis støttepædagogen indregnes i den samlede normering betyder det, at der skal nedlægges almindelige pædagogstillinger for at nå den samlede besparelse. Når støttepædagogen indgår i normeringen, vil det blive svært at fastholde den specialpædagogiske støtte til de særlige børn specielt i ferie og sygdomssituationer. Alt i alt et tilbageskridt i forhold til de svage børn og de svage familier. Ligeledes vil det gå ud over integrationen af svage og handicappede børn, idet der kommer til at mangle timer til det ekstra, som disse børn kræver. Omlægning af specialbørnehaven Lolland til almindelig børnehave efter dagtilbudsloven. Det glæder mig, at man vil afvente ombudsmandens svar på sagen fra Guldborgsund kommune. Med venlig hilsen Merete L. Sørensen, DH-medlem af handicaprådet

12 Horslunde Realskole Vedr. tilskud til førskole-sfo Vi har på Horslunde Realskole erfaret, at Lolland Kommune fra 2015 påtænker at afskaffe det kommunale tilskud til de private skolers drift af førskole-sfo. I 2014 udgør tilskuddet 1000 kr. pr. elev pr. måned. Tilskuddet blev tildelt de private skoler efter forhandlinger, hvor der især var fokus på børnenes tarv og det vigtige i at undgå for mange og unødvendige skift. Inden tilskuddet blev forhandlet på plads, havde man i kommunen en ordning, der gav eleverne mulighed for at blive i institutionerne indtil skolestart i august. Hvis tilskuddet bortfalder, formoder vi, at man fortsat tager udgangspunkt i elevernes tarv og i lighed med tidligere lader dem blive i institutionerne indtil 1. august. For Horslunde Realskole er der nogen usikkerhed om muligheden for at drive førskole-sfo uden det kommunale tilskud. Vi håber derfor, at Lolland Kommune fortsat vil respektere forældrenes ret til frit at vælge skoleform, og at kommunen udviser det fornødne hensyn til børnene. Den mest optimale løsning er et fortsat tilskud, men en tilkendegivelse af muligheden for at blive i børnehaven er også en mulighed. Venlig hilsen Stine Gajda Skoleleder Horslunde Realskole

13 LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING GARTNERVÆNGET NYKØBING F. Hjemmeside: kreds68.org Tlf.: Nykøbing F. 15/9/2014 Til økonomiudvalget Vedr.: Høringssvar til budget Lolland-Falsters Lærerforening fremsender hermed - desværre uopfordret - høringssvar vedrørende budget Med henvisning til og udgangspunkt i skriftet Skolepolitik Lolland Kommune fra , som er vedtaget i Børn og skoleudvalget den 16. januar 2014 og godkendt i Byrådet den 28. Januar 2014, bliver intentionerne om kvalitet i skolevæsenet fuldstændigt tilsidesat med de udsendte forslag til besparelser. Hvordan kan man, som der står i afsnittet om planstrategien skabe en stærk næste generation, have en kommunal service med kvalitet og rammer for vækst, bryde den sociale arv, leve op til intentionen om, at vores kommune er afhængig af mere kvalitet i tilbuddene og opprioritering af den pædagogiske indsats, god kvalitet i tilbuddene i daginstitution og skoler er forudsætning for at kunne rumme børn med særlige behov, osv., når man sparer på/reducerer: - indregning af faste støttepædagoger i normeringen? - timetallet for 10. Klasse og projektskolen? - Hjemtager taleinstituttet? - Ungdommens uddannelsesvejledning? - Skolesektors og PPR s konsulenter inden for specialrådgivning? - Ledelse? - Indfører en delvis socioøkonomisk fordelingsmodel? Faldet i elevtallet er et vilkår, og det kalder bl.a. på en på en kvalificeret politisk beslutning om en anden strukturering af skolevæsenet, der underbygger og lever op til de kvalitetskrav, der er til folkeskolen både nationalt og lokalt. De i budgetoplægget beskrevne besparelser er efter vores opfattelse såkaldte salamibesparelser, som samlet set i høj grad forringer kvaliteten af undervisningstilbuddet til eleverne i Lolland Kommune. Besparelsesforslagenes konsekvenser er ikke beskrevet af derfor forekommer de fuldstændig uigennemskuelige.

14 Når der f.eks. bugetteres med et fald på i alt mio. på faste støttepædagoger, formodentlig både i institutioner og skole, vil det have store konsekvenser for inklusionsmulighederne af de børn/elever, der har behov for støttepædagoger og samtidig vil det øge presset på de faste pædagogers og læreres arbejdsmiljø. Det anføres, at der skal vurderes på et par matriklers klassedannelse og samtidig indføres en delvis socioøkonomisk model. Det kan undre, at man allerede før en vurdering er færdig og før en socioøkonomisk modet er kendt, kan fastlægge et besparelsespotentiale på 1 mio. /2.4 mio. Hvad bygger disse tal på og hvilke konsekvenser har denne besparelse? I Lolland-Falsters Lærerforening anerkender vi fuldt ud de udfordringer vi som kommune står overfor med faldende elevtal og anstrengt økonomi. Samtidig er det også vores ansvar at advare om de konsekvenser disse voldsomme besparelser har for implementeringen af folkeskolereformen, kvaliteten af elevernes undervisningstilbud samt belastningen af lærernes arbejdsmiljø. Disse besparelser vil af ovennævnte årsager kunne blive rigtige dyre i de kommende år, idet eleverne ikke opnår de resultater vi ønsker, inklusionen er umulig og lærernes og pædagogernes sygefravær risikerer at stige voldsomt. På vegne af Henrik Hansen, Formand for Lolland- Falsters Lærerforening Susanne Köhler, Fællestillidsrepræsentant i Lolland Kommune

15 Til Økonomisk Sekretariat, Økonomisektoren Lolland Kommune Høringssvar vedr. budget 2015 Maribo skoles MED-udvalg har haft budget 2015 til behandling og har følgende høringssvar. MED-udvalgets høringssvar bygger på de konsekvenser, som budgetforslaget forventes at have for skolen. Børn- og Skoleudvalget har i sin vedtagne skolepolitik samt i Planstrategien påpeget, at den fremtidige skolestruktur er et politisk ansvar. Det fremhæves, at bygningsdrift ikke må fylde så meget, så der ikke er råd til den rigtige faglige og pædagogiske indsats. Derfor opfordrer vi Byrådet til at påtage sig dette ansvar og hurtigst muligt skabe en bæredygtig skolestruktur, som kan leve op til de krav og den kvalitet, som er besluttet i skolepolitikken. Vi ser en udfordring med at opretholde kvaliteten i den nuværende struktur med 4 skoler. De socioøkonomiske konsekvenser kan udlignes ved at sammenlægge skolerne i henholdsvis en øst- og vestskole. Skolen er netop i færd med at implementere skolereformen med de udfordringer, den forandring giver. Konsekvenserne af budget 2015 vil være en stor reduktion af medarbejdere, hvilket vil sætte arbejdsmiljøet under pres, da vi fortsat skal levere den samme kerneydelse med færre midler og færre medarbejdere. Budgetforslaget vil ramme inklusionsindsatsen i både normal- og især i specialområdet. Kvaliteten udfordres af besparelserne, og vi har en bekymring for, at serviceniveauet ikke kan opretholdes, hvilket strider mod den vedtagne planstrategi, hvor indsatser bla. er styrkelse af normalområdet og mere kvalitet i tilbuddene. Forventede konsekvenser for Maribo Skole: Besparelse Konsekvens 2015 (2016) Tilpasning pga. faldende Skoleområdet 6,2 børnetal mio (8,0) Betydning for Maribo Skole Distriktsskolen forventet at have 1 klasse færre forventet reduktion 1,5 medarbejder. Specialområdet i Maribo har ikke set et fald i elever til specialklassetilbuddene, hvilket betyder færre medarbejdere til samme antal elever. Forventet reduktion 1 medarbejder. Margretheskoleafdelingen vil opleve et fald i antal elever, da

16 Indregning af faste støttepædagoger i normeringen Indregning af faste støttepæd. I SFO normeringen elevsammensætningen er høj på 9. og 10. kl. Reduktion på forventeligt 2 medarbejdere. Alle parametre vil være indeholdt i det samlede elevtaxameter, dette er ikke udarbejdet pt. derfor er usikkerheden omkring konsekvenserne stor og uigennemsigtig. 2,9(2,9) Det fremgår ikke af sagsfremstillingen om dette er i dagtilbud eller skolesektor. 2,078 mio (2,771) Elever med særlige behov har i dag mulighed for et særligt inkluderende tilbud i SFO på Blæsenborg reduktion ca. 2 pædagoger 10. kl. reduceret timetal /EUD 0,37 mio. (0,89) Det er ikke nødvendigvis en forringelse af 10. klasse, at timetallet reduceres til 28 timer. EUD reformen kan blive en fordel, men vil betyde en yderligere reduktion samt planlægningsmæssig udfordring. Forventet reduktion1-2 lærerstillinger. Ungdomsskolen ændret sommerferieaktivitet og organisering 1,89 (2,39) Ikke direkte indvirkning på Maribo Skole. Skolens elever vil dog ikke opleve samme tilbud i fritiden det har ikke tidligere været kutyme for elever uden for Maribo at benytte klubtilbud i byen, de har foretrukket Stokkemarke klub, som foreslås lukket. Erhvervsklassen 0,8(0,8) Et tilbud i Maribo vil skulle finansieres primært af elevtaxameter øget belastning for alm. distriktselever. Dertil kommer en pladsmæssig udfordring, når tilbuddet lægges på Borgerskoleafd. Skal Søndre skole evt. købe pladser? Klassekvotienten socioøkonomisk tildeling 1,0 (2,4) Maribo skole vil med en ændring af klassekvotienten fra 20,0 til 20,3 få færre midler til kerneydelsen. Den store udfordring bliver dog indregning af den socioøkonomiske tildeling, forventet vil Maribo Skole og Nordvest skolen skulle afgive midler i væsentligt omfang til Fjordskolen og Søndre Skole, da de har et socioøkonomiskindeks, der skulle udfordre skolerne yderligere. En serviceforringelse forsigtigt anslået til ca. 2 mio. svarende til 4-5 lærerstillinger Ændret ledelse 0 (0,5) Maribo Skoles struktur omkring 5 afdelinger og 2 SFO er kan være i fokus, hvilket betyder færre ledere i organisationen serviceforringelse for brugere og medarbejdere. Økonomien til ledelsen ligger i elevtaxameteret. Total Ca. 12 medarbejdere færre 2/3

17 Budgetmaterialet er uigennemskueligt og mangelfuldt. MED-udvalget ønsker fremadrettet en status og konsekvensberegning af budgetforslagets udmøntning for at kunne bidrage med mere kvalificerede høringssvar. På MED-udvalget vegne Susanne Køhler Næstformand Henrik Andreasen formand 3/3

18 Maribo Skoles Skolebestyrelse 21. september 2014 Høringssvar til Budgetforslag 2015 Maribo Skoles Skolebestyrelse udtrykker hermed sin dybeste bekymring for den talmagi, der ligger til grund for budgetforslag Med talmagi mener vi, at der af høringsmateriale og tidligere sagsfremstillinger ikke fremgår, hvorfor børne- og skoleområdet skal rammes uforholdsmæssigt hårdt. Med udgangspunkt i rammeudmeldingen og budgetforslag for børne- og skoleområdet bliver vi ikke præsenteret for udarbejdede konsekvens analyser, og vi står tilbage med det indtryk, at man fra politisk hold har besluttet at anvende salamimetoden og i øvrigt håbe på, at det nok skal gå. Det faldende elevtal er desværre et vilkår, vi må forholde os til i Lolland Kommune, men at nå frem til og beslutte en besparelse, der er 3 gange større end det faldende elevtal tilsiger, er at spille russisk roulette med vores børns fremtid. Konsekvenserne af de foreslåede besparelser på børne- og skoleområdet er uvisse, men det er åbenbart, at kvaliteten af den leverede kerneydelse vil falde betragteligt, når de samme arbejdsopgaver skal løses for betydelige færre midler. Budgetforslaget synes ikke at være i tråd med planstrategiens 4 fokusområder og det administrative politikpapir på skoleområdet. Fra planstrategien En stærk næste generation: Alle børn og unge skal have en fair chance for at klare sig i fremtidens Danmark. Derfor skal der i særlig grad sættes ind over for børn og unge. Hvis Lolland Kommune skal gøre sig fri af sine strukturelle problemer, SKAL det lykkes at bryde den sociale arv. Det er afgørende at skabe og fastholde kvalificerede tilbud, der hvor hovedparten af kommunens børn og unge kommer. Mange har brug for et løft uden at have særlige behov. Der er for eksempel mange familier, hvor der ikke er tradition for at tage en uddannelse. Det løft kan de kun få i stærke dagtilbud og skoler. God kvalitet i dagtilbud og skoler er samtidig forudsætningen for, at de kan rumme børn med særlige behov. Forudsætningen for at komme i mål og få succes på arbejdsmarkedet for hver enkelt ung lægges allerede i dagtilbuddene og skolerne. Det er dem der, sammen med forældrene, skal gøre de unge klar til arbejdsmarkedet og et selvbærende liv. Derfor skal tilbuddene på børne- og ungeområdet indrettes med det antal institutioner og skoler, der kan være bæredygtige. Vi skal ikke komme i en situation, hvor udgifterne til bygningsdrift fylder så meget på budgetterne, at vi ikke har råd til den rigtige faglige og pædagogiske indsats. Hvis den sociale arv skal brydes, er der tværtimod brug for, at den faglige kvalitet og den pædagogiske indsats opprioriteres. Antallet af børn og unge falder hurtigere end det samlede befolkningstal. Det betyder, at den nuværende servicestruktur kommer under et voldsomt pres i de kommende år. Planstrategiens fokusområder hænger unægtelig sammen. Mislykkes vi med ét område, mislykkes vi med alle områder. Ved skoleårets begyndelse trådte skolereformen i kraft. De 3 overordnede mål for reformen er: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

19 Maribo Skoles Skolebestyrelse 21. september 2014 Der er generel konsensus om, at implementeringen af folkeskolereformen kræver ressourcer. Derfor tildeles skolerne i Lolland Kommune også et overgangstilskud på kr Overgangstilskuddet drukner dog i tsunamien af besparelser og rejser spørgsmålet, om Lolland Kommune i det hele taget kan komme i mål med reformen. Reformen har potentiale og skolernes medarbejdere knokler for at lykkes, men hvordan skal de lykkes uden midler til implementering og markant færre kollegaer (besparelserne må nødvendigvis medføre masseafskedigelse på børne- og skoleområdet)? For Maribo Skoles vedkommende er vi særligt bekymrede for den delvise socioøkonomiske model. Høringsmaterialet indeholder ikke yderligere omkring det indholdsmæssige i modelen og rækkevidden for den enkelte skole. Det er dog vores forståelse, at Maribo Skole, grundet socioøkonomiske kriterier, vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt, hvorved der overordnet vil være endnu færre ressourcer til at løfte opgaven for børn med særlige behov. Ligeledes ser vi også, at indregningen af faste støttepædagoger i normeringen vil medføre færre ressourcer til at løfte opgaven for børn med særlige behov. En overflyttelse af Erhvervsklassen med et mindre budget ses også at øge belastningen. Den valgte salamimetode har kun tabere. Tilgodeses de almindelige elever går det ud over elever med særlige behov og omvendt. Forsøger man at tilgodese alle elever står vi tilbage med et middelmådigt produkt. Er det det, vi vil? Samtidigt presses medarbejderne yderligere til at levere det samme med mindre tid med deraf følgende sygdom, der igen presser medarbejderne og går ud over vores børn. Vi kan ikke se andet end, at de foreslåede besparelser vil modarbejde den overordnede strategi om at bryde den negative social arv, og det finder vi beklageligt. Vi ser, at besparelserne på sigt vil blive dyre for Lolland kommune. De manglende ressourcer vil skabe frustration og mistillid hos alle aktører, og vores børn vil ikke opnå de resultater, vi ønsker. Vi vil ikke formå at udfordre vores børn, så de bliver så dygtige, de kan. Vi vil ikke kunne mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Vi vil ikke kunne skabe den nødvendige tillid og trivsel for at give vores børn det bedst mulige udgangspunkt i deres videre færd mod et selvbærende liv. Maribo Skoles Skolebestyrelse skal kraftigt opfordre til, at man ikke gambler med vores børns fremtid, men derimod satser alt for dem. Se væk fra salamimetoden og træf et aktivt bevidst valg om at beslutte en mangeårig bæredygtig løsning. Med venlig hilsen På vegne af Maribo Skoles Skolebestyrelse Formand Nick Sicard Filtenborg

20 Bemærkninger til budgetoplæg 2015 torsdag den 18. september MED udvalget i Mælkebøtten har følgende bemærkninger til budgetoplæg 2015 Vi er meget bekymret for forslaget i forhold til indregning af faste støttepædagoger i normeringen. Vi er bekymret for børnene, da de på den bekostning ikke vil få den støtte, som de er visiteret til. Hvis støttepædagoger bliver en del af normeringen vil der ikke være timer til arbejdet med børn med særlige behov, da støttepædagogens timer erstatter det faste personales timer. Vi anser denne besparelse for at være en skjult forhøjelse af belastningsgraden. Konsekvensen af denne besparelse vil være en forringelse af den den tidlige indsats og den generelle kvalitet i dagtilbud. Vi undrer os over besparelsen, da der for et par år siden blev tilført ca. 3 millioner til området. Midler som tydeligvis er blevet brugt til andet end det formål regeringen havde med disse midler. Ved at opsige aftalen med taleinstituttet forringes undervisningen af disse børn, ikke mindst hvis opgaven skal varetages inden for en forringet belastningsgrad. Konsekvensen vil være, at det giver forringelser for alle børn, da opgaven skal varetages af medarbejderne i institutionerne/ppr. Hvis der skal reduceres i forhold til konsulentbistand fra PPR vil de ansatte i dagtilbud miste en vigtig samarbejdspartner i forhold til inklusionsarbejdet. Venlig hilsen MED udvalget Mælkebøtten

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere