Økonomiudvalget Dato: Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-"

Transkript

1 Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag

2 Økonomiudvalget Dato: Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg Lolland kommune Hermed fremsender BUPL høringssvar vedr. Lolland Kommunes budget for Fagforeningen har bemærket, at kommunen ikke tydeligt har tilkendegivet, at man ønsker høringssvar fra organisationerne. Vi går ud fra, at der er tale om en forglemmelse. Først er det vigtigt, at nævne, at BUPL Sydøst har forståelse for, at man er nødsaget til reducerer budgetterne, så de forholdsmæssigt afspejler det faldende børnetal. Men fra organisationens side er vi uforstående overfor, at man derudover også vil gennemføre nedskæringer, der udhuler personalenormeringer og kvalitet. Efter BUPL s opfattelse er Lolland Kommune med dette (og sidste års) budget slået ind på en vej, hvor man spænder ben for sin egen planstrategi: Herunder målsætningerne om en stærk næste generation og om at bryde den negative sociale arv. Dertil kommer, at planerne ikke synes at tage højde for de forskningsmæssige resultater på det pædagogiske område. Snarere tværtimod. Dagtilbudsområdet I budgetoplægget lægger kommunen op til, at der ud over kapacitetstilpasningen igen skal reduceres i antallet af pædagoger. Det sker ved, at indregne støttepædagogerne i normeringen på dagtilbuddene (ca. 10 stillinger), samt ved dagplejen (ca. 2 stillinger). I praksis betyder det, at den samlede belastningsgrad øges. Institutioner, hvor støttepædagogerne ikke fysisk er til stede, vil endda komme til at betale regningen to gange og få en ekstra øget belastningsgrad. Gennemsnitligt skal dagtilbuddene reduceres med 22 timer ugentligt. Nogle mere, andre mindre afhængigt af institutionsstørrelsen. I 2014, hvor Lolland Kommune indførte ny ledelsesstruktur steg belastningsgraden. Aflønningen til de administrative medarbejdere blev først taget ud efter ressourcetildelingen til institutionerne, hvilket i praksis betød en stigning i belastningsgraden. Nu stiger belastningsgraden igen. Pr er belastningsgraden/ barn pr. voksen til 10,7 (stuetimer) og for 2015 vil den være 11,4 (stuetimer).den stadigt stigende belastningsgrad undergraver kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Støttepædagogerne i Lolland kommune yder en særlig fokuseret indsats i forhold til de børn, som har de største udfordringer. Det gør de, fordi de har en særlig viden om børn, der har brug for en ekstra og målrettet indsats. Det er BUPL Sydøsts overbevisning, at støttepædagogerne ikke både kan løse støttepædagogopgaver og BUPL SYDØST KIRKETORVET VORDINGBORG TIRSDAG - TORSDAG og FREDAG ONSDAG TELEFON: TELEFAX

3 samtidig indgå i normeringen med krav om at rette fokus på alle børn og dagligdagens udfordringer på institutionen. Enten forbliver de støttepædagoger og så indgår de ikke i normeringen, eller også indgår de i normeringen på lige fod med de øvrige medarbejdere. Selvom der er tale om støttepædagoger, kan de ikke indgå i normeringen to gange. I Lolland Kommune går 79 procent af de nul- til to-årige børn i dagpleje. Den politik har BUPL ved flere anledninger påpeget som problematisk. Efter fagforeningens opfattelse er der ikke sammenhæng mellem kommunens formulerede målsætninger, kommunens udfordringer på det børne-sociale område og så den konkret førte politik. Stort set al forskning på området fremhæver den menneskelige og samfundsøkonomiske gevinst ved at prioritere vuggestuer fremfor dagpleje. Det gælder navnlig socialt udsatte børn. Børn der har gået i daginstitutioner med uddannet personale og gode normeringer har en markant højere succesrate, når det kommer til at bryde den negative sociale arv. Effekten kan allerede mærkes på børnenes karakterer i folkeskolen I det konkrete budgetforslag skal ikke kun pædagogerne i daginstitutionerne holde for. Også den (pædagogisk uddannede) pædagogiske rådgivning i dagplejen skal skæres ned med to stillinger. Dertil kommer besparelser som muligvis væltes over på det pædagogiske arbejde, hvis det ny løn- og økonomisystem ikke kommer til at fungere så effektivt, som man håber. Samlet set er effekten af kommunens påtænkte omprioriteringer, at der fjernes uddannet arbejdskraft fra institutionerne, støttepædagogerne vil blive stækket i at anvende deres særlige kompetencer, de få pædagoger i dagplejen bliver endnu færre. Der er således tale om, at Lolland Kommune trods behov for det modsatte, prioriterer at tynde ud i de ansatte, der har kompetencerne til at forfølge kommunens målsætninger. Det er fra BUPL s side vanskeligt at se rationalet i den strategi. Skoleområdet I forhold til udfordringerne og arbejdet med inklusion er BUPL Sydøst uforstående overfor den nedprioritering af støttepædagoger, der lægges op til. Og som til forveksling ligner den besparelser, vi har kommenteret ovenfor. Dog her med en besparelse på 2 mio. kr. Set fra BUPL s synsvinkel, er det vigtigt, at prioritere indsatsen og målrette det pædagogiske arbejde på både skole og SFO. Det handler om at skabe lige muligheder for børnene uanset social baggrund. Der er både tale om en social og menneskelig gevinst og en investering, der vil udmønte sig i en samfundsøkonomisk gevinst fremadrettet. For udover, at eleverne skal lykkes med det rent skolefaglige, har lærere og pædagog på skolerne også ansvar for, at børnene udvikler sig til hele mennesker og samfundsborgere. Det handler om at børnenes og de unges følelsesmæssige og sociale udvikling også plejes i den tidlige skolealder. Støttepædagogens rolle er, at

4 sikre barnet inkluderes, trives og at betydning af eventuel negativ social baggrund mindskes. Det handler med folkeskolereformen om, at barnet kan blive så dygtig som muligt. Anbefalinger Børnetallet falder, og der vil fremadrettet være færre institutioner og skoler. Samtidig må vi konstatere, at de sociale udfordringer i Lolland Kommune ikke er blevet mindre. Skal problemerne løses forudsætter det, at man sikrer vuggestuer, børnehaver og SFO er med høj faglig kvalitet. For det er lærere og pædagoger, som på afgørende vis kan fremme børnenes livsmuligheder. Med nedskæringer på netop det uddannede personale, er det BUPL s vurdering, at budgetoplægget ikke understøtter kommunens strategier og politiske mål. De forventninger, man har politisk og ledelsesmæssigt til, at opgaverne løses fagligt og professionelt matcher ikke beslutningen om at forringe pædagogiske tilbud, som i forvejen er under pres. På trods af det faldende børnetal, fremgår det af budgettet, at der ikke ændres på administrationsomkostningerne. Reduktionerne sker stort set kun på frontpersonalet, pædagoger og lærere. Man kunne med samme begrundelse foretage en tilsvarende besparelse i sektorerne. Her er arbejdsopgaverne forventeligt også reduceret i takt med faldende børnetal. BUPL Sydøst vil derfor gerne invitere til en drøftelse af ovenstående budgetoplæg med Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune, hvor vi kan uddybe vore synspunkter. For nærmere aftale kan undertegnede kontaktes på mail: eller tlf Med venlig hilsen Betina Vincent Andersen Faglig sekretær

5 Økonomisk Sekretariat Økonomisektoren, Lolland kommune Nakskov den 17/ Medarbejderrådet ved Børnehuset Skovsgårdsvej ønsker at fremkomme med følgende bemærkninger omkring besparelserne inde for Børne- og skoleudvalget i budgetoplæg Vedr. indregning af faste støttepædagoger i normeringen. Når man ønsker at erstatte dagtilbudspædagoger i dagtilbuddet med støttepædagoger fra støtte og resurse centret, som til daglig varetager en hel specifik støtte og vejlednings opgave af enkelte børn, er det en stor forringelse af normalområdet og for os at se drejer det sig om en skjult nednormering. Det opleves for os som om, der lægges vægt på at støtte pædagoger er mere kvalificerede, da de har særlige kompetencer inden for special området end de dagtilbuds pædagoger, der dagligt varetager opgaven som stue pædagoger. Det er naturligvis vigtigt at en støttepædagog her en særlig viden, men skal man i dag varetage opgaven for alle børn på stuen, må man samtidig være i besiddelse af mange andre særlige og vigtige kompetencer. Vi er som dagtilbudspædagoger i besiddelse af en stor bred og faglig viden, og derfor er vi i stand til at spotte, hvor der er behov for en tidlig indsats. På denne måde yder vi den særlige støtte og tidlige indsats, der kan være behov i samarbejde med andre samarbejdspartnere omkring barnet og familien. Vi løfter ofte hele familien og med støtte og vejledning, undgår vi ofte at barnet får behov for speciel pædagogisk hjælp. Eller vi støtter familien i at kunne modtage hjælp og rådgivning og derved selv være aktive i den tidlige indsats. Samtidig er vi i stand til at have overblik over hele børnegruppen, hvor flere børn ofte har behov for en særlig indsats. Som det er i øjeblikket, er det meget få børn, der får tildelt ekstra ressourcer til et særligt specifikt behov. Vi varetager opgaverne, sprogligt, motorisk, socialt m.m. så at alle børn inkluderes og rummes i en meningsfuld dagligdag, i et lærende og udviklende dagtilbudsmiljø. Derudover varetager vi en masse andre opgaver, som at udarbejde handleplaner for børn med særlig behov, PPR møder, indstillinger til PPR(sprog/psykolog), støtte ansøgninger, vi udarbejder pædagogisk udviklings- beskrivelse på børn, hvor der er grund til bekymring for om udviklingen er aldersvarende. Og ikke mindst bliver alle børn sprogvurderet og får udarbejdet 3 udviklingsprofiler i løbet af deres første 6 år. Lige nu er vi godt i gang med IT, I-pad, digitalisering og nyt børneintra. Vi arbejder struktureret og målrettet med overgange i forhold til vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/skole. Hvor også her den tidlige indsats har et særligt fokus I forhold til dagtilbudsloven arbejdes der med at implementere lærerplans temaerne i dagligdagen, så vi kommer omkring alle børn og hele barnets udvikling i årets løb. Derudover arbejdes der med sprogpakken og dialogisk læsning. Samt andre vedtagne politikker ex. Kost og

6 bevægelsespolitikken. Vi løfter også en stor social opgave, ved at vi ofte har `praktikker for nogen der har brug for at få et socialt islæt og få lyst til at komme tilbage på arbejdsmarked igen(rette kurs, egu praktikanter, Løntilskud, m.v. ). Sidst men ikke mindst er vi i Lollands kommune så heldige at være med i fremtidens dagtilbud, hvor der yderligere arbejdes målrettet i forhold til tidlig indsats. Og som på sigt vil være med til at skabe udvikling og kvalitet i Lollands dagtilbud. Og hvor den efteruddannelse der følger med netop, kvalificer dagtilbudspædagogerne yderligere til at være dem, der sikrer den tidlige indsats for alle børn. Hvor pædagoger i støtte og resurse centeret har en specialiseret viden, er vi som pædagoger i dagtilbuddet vant til at agere i en travl hverdag med en bred vifte af opgaver, indsatser m.m. Vi rummer og vejleder alle børn og forældre, ikke kun dem der har specielle behov. Helt alm. familier med helt alm. behov har i dag også brug for råd og vejledning i en travl hverdag. Afsluttende: I forvejen har pædagoger i dagtilbuddet båret flere store besparelser. I og med såvel Støtte og ressourcecenter, PPR, Ergoterapeut m.fl. i disse år bliver konsultative er der kun Dagtilbudspædagogerne til at udføre det daglige sprogarbejde, fysisk træning m.m. i hverdagen, dog skal det her siges at det igen kommer alle børn tilgode og at dagtilbudspædagogerne har taget opgaven på sig og derved udviklet yderligere kompetencer på området. Ved overgangen til service enheden er der faldet yderlige praktiske opgaver af i de enkelte dagtilbud som dagtilbudspædagogerne nu også er nødt til at udføre ex. Omkring hygiejne, daglig rengøring m.m. Ligesom afskaffelse af mad/køkkentimer til vuggestuebørn, har betydet ex. Opgaver ved alle måltider for Dagtilbudspædagogerne Med indførelse af områdestrukturen har det været dagtilbudspædagogerne der blev skåret ned på Og I disse år det dagtilbudspædagogerne der bærer smerten på kapacitetstilpasningen og det faldende børnetal, en faktor vi dog ikke er herre over.! Med venlig Hilsen På vegne af medarbejderrådet ved Børnehuset Skovsgårdsvej Kaja rasmussen TR Anne Willer

7 Tilsyn- hurtig opsporing- tidlig indsats Dagplejen nu: - 5,4 fuldtids tilsynspædagoger dagplejere, fordelt i Lolland Kommune dagplejebørn, alder 0-2,10 år - 1 tilsynspædagog fører tilsyn med 21,7 dagplejere Budget 2015: - En besparelse på tilsynsdelen på kr. Konsekvenser: - Skal 1 fuldtids tilsynspædagog føre tilsyn med 35 dagplejere (140 børn)? I oplægget tænker man, at støtte/ressourcecenteret fremover skal varetage specielopgaver i dagplejen, som pt. varetages af tilsynspædagogen. Bekymring: - Hvad kan der gå tabt ved, at det ikke er samme fagperson der følger op på særlige problemstillinger og sårbare familier? - Hvilken forstyrrelse kan det give, at børnegrupperne i dagplejehjemmene og dagplejeren skal forholde sig til flere og forskellige fagpersoner? - Kan opgaven løses smidigt nok? Tid, konsekvenser, ressourcer. - Kan der fra støtte/ressourcecentret, udover det de i forvejen skal varetage i dag, trækkes de nødvendige, bredt dækkende ressourcer, i forhold til nuværende tilsynspædagoger? Tilsynspædagogerne er specialiserede indenfor 0-3 års området, med individuelle

8 specialiseringsområder som f.eks: motorikvejlederuddannelser, inklusionsuddannelse herudover er de certificerede relationsvejledere. - Lollands forskellige kulturområder og tidlig indsats. Vi ser det som en fordel, at tilsynspædagogen har særligt kendskab til sit område. Dette er en fordel i forbindelse med forældreinddragelse og tidlig indsats. Historik: - Ved kommunesammenlægningen blev 7 dagplejeformidlinger slået sammen. De 7 ledelsesstillinger ændredes til et ledelsesteam bestående af en leder og en souschef. I forbindelse med faldende børnetal er der jævnligt tilpasset med dagplejere og tilsynspædagoger. I forbindelse med den nye dagtilbudsstruktur er dagplejens ledelse ydermere reduceret til 1 teamlederstilling der dækker Nakskov og MidtLand, samt 10 timers teamledelse for dagplejen Maribo. I dagplejen har vi kultur for, at tage ansvar for nødvendige tilpasninger, strukturændringer samt relevante udviklingstiltag. Det gør vi også i denne proces, men når vi tager ansvar for vores dagpleje som et professionelt dagtilbud, har vi brug for, at der er anerkendelse for den rette indsats, - og dermed ressource. På vegne af dagplejens medarbejdere via MED MidtLand, MED Nakskov og Maribo. Marianne Hansen Teamleder dagplejen MidtLand og Nakskov

9 Høringsvar til 2. budgetoplæg 2015 Vi anerkender fra forældrebestyrelsens side at, der i forhold til det samlede budget er behov for en besparelse. Men vi ser også en udfordring, i forhold til de ambitioner der er fra politisk side. Vi er bekymret for hvilken betydning det kan have for det pædagogiske arbejde i forhold til; en tidlig indsats, målet om inklusion, de sociokulturelle udfordringer, samt indsatsen i forhold til at gøre børnene skoleparate. Besparelserne vil hæve belastningsgraden, hvilket vi ser som særligt problematisk i forhold til den kommende kapacitetstilpasning. Vi har en forventning om, at den i en overgangsperiode, vil kræve ekstra ressourcer af personalet. Dette i forhold til de ændringer der er i deres arbejdsmiljø, de tilpasninger der vil komme i institutionerne, samt i forhold til den ekstra indsats det kræver, at sikre en så tryg overgang for børnene som muligt. I forhold til indregningen af faste støttepædagoger i normeringen, finder vi det væsentligt at støttepædagogernes fremtidige rolle i daginstitutionerne defineres præcist. På nuværende tidspunkt, er der tvivl om hvordan støttepædagogerne fremtidigt skal balancere mellem hensynet til det enkelte barn, der har behov for særlig støtte, og den samlede børnegruppe. Grundlæggende, finder vi det på nuværende tidspunkt nødvendigt at tage hensyn til personalets arbejdsmiljø. Den proces der har været i forhold til kapacitetstilpasningen har været et hårdt forløb for personalet, i det at det har skabt stor usikkerhed i forhold til fremtiden. Derudover vil de kommende ændringer ligge et yderligere pres på arbejdsmiljøet, da der vil være et skift af personale og personalegrupper. Det kan på sigt betyde mere udskiftning, sygdom osv. Hvilket vil have betydning for det pædagogiske arbejde, og børnene. I det at støttepædagogerne fremtidigt skal indgå i normeringen, og der samtidig er en ambition om sampasning, bør man overveje hvordan man bedst muligt etablerer den fremtidige personalegruppe, således at der skabes et fællesskab der kan bære det fremtidige dagtilbud i Maribo området. Mvh. Forældrebestyrelsen for dagtilbud område Maribo 21.september 2014

10 Nakskov 22. september 2014 Fjordskolens høringssvar til forslag til budget 2015 Skolebestyrelsen har på sit møde den 18. september diskuteret det fremlagte budgetforslag. Overordnet må det konstateres, at der er tale om meget store besparelser på børne- og skoleområdet, og at der er skåret helt ind til benet. De indstillede besparelsesforslag gør ondt og vil kunne mærkes ibørn og unges liv. Derudover vil bestyrelsen gerne knytte følgende kommentarer til enkelte punkter i budgetforslaget: Det foreslås at gentænke erhvervsklassen, så der etableres tilbud i både øst og vest i tættere tilknytning til skolerne. Det bakker vi op om, men for bestyrelsen er det samtidig meget vigtigt, at substansen i ordningen bevares. Vi oplever, at det ikke bare er den øgede erhvervstilknytning, men i høj grad også miljøskiftet og overgangen tilet nyt, afgrænset fællesskab der er en væsentlig forudsætning for erhvervsklassens succes. Der er tidligere indført delvis tildeling af midler efter en socioøkonomisk model. På Fjordskolen finder vi det helt afgørende, at ressourcerne følger med opgaverne, og vi vil derfor kraftigt opfordre til at indføre den sociale fordeling fuldt ud, når den igangværende kortlægning er gjort færdig. I samrne afsnit i budgetforslaget stilles der spørgsmålstegn ved, om der skal oprettes 0. klasser på Madeskovafdelingen næste skoleår. Selvom der ikke dermed er truffet nogen beslutning, har bemærkningen skabt usikkerhed og bekymring blandt skolens personale, elever og forældre - og det gælder naturligvis også forældre til de børn, der netop nu skal indskrives. Den fremgangsmåde er hverken seriøs eller respektfuld. Vores udgangspunkt er, at Fjordskolen har tre velfungerende afdelinger med hver sit særpræg. Skolen er lige nu inde i en spændende pædagogisk udviklingsproces, hvor vi arbejder med at styrke elevernes faglige og sociale kompetencer gennem nye pædagogiske tiltag og en mere varieret skoledag. Vivil meget gerne deltage i en diskussion med Børne- og skoleudvalget om Fjordskolens fremtid, men det bør ske på et ordentligt grundlag - ikke i sidebemærkninger til budgeftet. På vegne af Fjordskolens bestyrelse ru""å Henrik Madsen Formand for skolebestyrelsen

11 Handicaprådet Kommentarer til budgetforslag september 2014 For at forstå det udsendte budgetmateriale, har jeg samtidig nærlæst de forskellige udvalgs budgetbehandlinger og har følgende kommentarer. Det er med stor bekymring jeg læser om nedskæringer/besparelse m.m. idet jeg frygter, at det vil gå ud over de svage borgere/børn, som ikke selv kan råbe op. Dog er det også med forståelse for den økonomiske situation vores kommune befinder sig i, hvorfor budgettet tages til efterretning. Af specifikke kommentarer har jeg følgende: Kommentarer til Budgetforlag Bemærkninger: Anlægsønsker 2015 Side 136 punktet A7 pulje til forbedring af tilgængelig i borgernære bygninger. Det er med stor glæde jeg læser, at der fortsat er afsat kr. til forbedring af tilgængelighed i borgernære bygninger- Det kunne ønskes, at Handicaprådet var indskrevet som indstillende råd hvilket også ville give projekterne mulighed for at søge Ministeriets tilgængelighedspulje. Kommentarer til Børn- og skoleudvalgets behandling af Budgetoplæg 2015 At faste støttepædagoger, som i dag varetager specialpædagogisk støtte til børn med specifikke problematikker, indregnes i normeringen ude i den enkelte institution. (besparelse på 2.9 mill. Kr.) Støttepædagogerne er i dag en ekstra ressource, som tildeles det enkelte barn ud fra en faglig vurdering af barnets vanskeligheder/situation. Hvis støttepædagogen indregnes i den samlede normering betyder det, at der skal nedlægges almindelige pædagogstillinger for at nå den samlede besparelse. Når støttepædagogen indgår i normeringen, vil det blive svært at fastholde den specialpædagogiske støtte til de særlige børn specielt i ferie og sygdomssituationer. Alt i alt et tilbageskridt i forhold til de svage børn og de svage familier. Ligeledes vil det gå ud over integrationen af svage og handicappede børn, idet der kommer til at mangle timer til det ekstra, som disse børn kræver. Omlægning af specialbørnehaven Lolland til almindelig børnehave efter dagtilbudsloven. Det glæder mig, at man vil afvente ombudsmandens svar på sagen fra Guldborgsund kommune. Med venlig hilsen Merete L. Sørensen, DH-medlem af handicaprådet

12 Horslunde Realskole Vedr. tilskud til førskole-sfo Vi har på Horslunde Realskole erfaret, at Lolland Kommune fra 2015 påtænker at afskaffe det kommunale tilskud til de private skolers drift af førskole-sfo. I 2014 udgør tilskuddet 1000 kr. pr. elev pr. måned. Tilskuddet blev tildelt de private skoler efter forhandlinger, hvor der især var fokus på børnenes tarv og det vigtige i at undgå for mange og unødvendige skift. Inden tilskuddet blev forhandlet på plads, havde man i kommunen en ordning, der gav eleverne mulighed for at blive i institutionerne indtil skolestart i august. Hvis tilskuddet bortfalder, formoder vi, at man fortsat tager udgangspunkt i elevernes tarv og i lighed med tidligere lader dem blive i institutionerne indtil 1. august. For Horslunde Realskole er der nogen usikkerhed om muligheden for at drive førskole-sfo uden det kommunale tilskud. Vi håber derfor, at Lolland Kommune fortsat vil respektere forældrenes ret til frit at vælge skoleform, og at kommunen udviser det fornødne hensyn til børnene. Den mest optimale løsning er et fortsat tilskud, men en tilkendegivelse af muligheden for at blive i børnehaven er også en mulighed. Venlig hilsen Stine Gajda Skoleleder Horslunde Realskole

13 LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING GARTNERVÆNGET NYKØBING F. Hjemmeside: kreds68.org Tlf.: Nykøbing F. 15/9/2014 Til økonomiudvalget Vedr.: Høringssvar til budget Lolland-Falsters Lærerforening fremsender hermed - desværre uopfordret - høringssvar vedrørende budget Med henvisning til og udgangspunkt i skriftet Skolepolitik Lolland Kommune fra , som er vedtaget i Børn og skoleudvalget den 16. januar 2014 og godkendt i Byrådet den 28. Januar 2014, bliver intentionerne om kvalitet i skolevæsenet fuldstændigt tilsidesat med de udsendte forslag til besparelser. Hvordan kan man, som der står i afsnittet om planstrategien skabe en stærk næste generation, have en kommunal service med kvalitet og rammer for vækst, bryde den sociale arv, leve op til intentionen om, at vores kommune er afhængig af mere kvalitet i tilbuddene og opprioritering af den pædagogiske indsats, god kvalitet i tilbuddene i daginstitution og skoler er forudsætning for at kunne rumme børn med særlige behov, osv., når man sparer på/reducerer: - indregning af faste støttepædagoger i normeringen? - timetallet for 10. Klasse og projektskolen? - Hjemtager taleinstituttet? - Ungdommens uddannelsesvejledning? - Skolesektors og PPR s konsulenter inden for specialrådgivning? - Ledelse? - Indfører en delvis socioøkonomisk fordelingsmodel? Faldet i elevtallet er et vilkår, og det kalder bl.a. på en på en kvalificeret politisk beslutning om en anden strukturering af skolevæsenet, der underbygger og lever op til de kvalitetskrav, der er til folkeskolen både nationalt og lokalt. De i budgetoplægget beskrevne besparelser er efter vores opfattelse såkaldte salamibesparelser, som samlet set i høj grad forringer kvaliteten af undervisningstilbuddet til eleverne i Lolland Kommune. Besparelsesforslagenes konsekvenser er ikke beskrevet af derfor forekommer de fuldstændig uigennemskuelige.

14 Når der f.eks. bugetteres med et fald på i alt mio. på faste støttepædagoger, formodentlig både i institutioner og skole, vil det have store konsekvenser for inklusionsmulighederne af de børn/elever, der har behov for støttepædagoger og samtidig vil det øge presset på de faste pædagogers og læreres arbejdsmiljø. Det anføres, at der skal vurderes på et par matriklers klassedannelse og samtidig indføres en delvis socioøkonomisk model. Det kan undre, at man allerede før en vurdering er færdig og før en socioøkonomisk modet er kendt, kan fastlægge et besparelsespotentiale på 1 mio. /2.4 mio. Hvad bygger disse tal på og hvilke konsekvenser har denne besparelse? I Lolland-Falsters Lærerforening anerkender vi fuldt ud de udfordringer vi som kommune står overfor med faldende elevtal og anstrengt økonomi. Samtidig er det også vores ansvar at advare om de konsekvenser disse voldsomme besparelser har for implementeringen af folkeskolereformen, kvaliteten af elevernes undervisningstilbud samt belastningen af lærernes arbejdsmiljø. Disse besparelser vil af ovennævnte årsager kunne blive rigtige dyre i de kommende år, idet eleverne ikke opnår de resultater vi ønsker, inklusionen er umulig og lærernes og pædagogernes sygefravær risikerer at stige voldsomt. På vegne af Henrik Hansen, Formand for Lolland- Falsters Lærerforening Susanne Köhler, Fællestillidsrepræsentant i Lolland Kommune

15 Til Økonomisk Sekretariat, Økonomisektoren Lolland Kommune Høringssvar vedr. budget 2015 Maribo skoles MED-udvalg har haft budget 2015 til behandling og har følgende høringssvar. MED-udvalgets høringssvar bygger på de konsekvenser, som budgetforslaget forventes at have for skolen. Børn- og Skoleudvalget har i sin vedtagne skolepolitik samt i Planstrategien påpeget, at den fremtidige skolestruktur er et politisk ansvar. Det fremhæves, at bygningsdrift ikke må fylde så meget, så der ikke er råd til den rigtige faglige og pædagogiske indsats. Derfor opfordrer vi Byrådet til at påtage sig dette ansvar og hurtigst muligt skabe en bæredygtig skolestruktur, som kan leve op til de krav og den kvalitet, som er besluttet i skolepolitikken. Vi ser en udfordring med at opretholde kvaliteten i den nuværende struktur med 4 skoler. De socioøkonomiske konsekvenser kan udlignes ved at sammenlægge skolerne i henholdsvis en øst- og vestskole. Skolen er netop i færd med at implementere skolereformen med de udfordringer, den forandring giver. Konsekvenserne af budget 2015 vil være en stor reduktion af medarbejdere, hvilket vil sætte arbejdsmiljøet under pres, da vi fortsat skal levere den samme kerneydelse med færre midler og færre medarbejdere. Budgetforslaget vil ramme inklusionsindsatsen i både normal- og især i specialområdet. Kvaliteten udfordres af besparelserne, og vi har en bekymring for, at serviceniveauet ikke kan opretholdes, hvilket strider mod den vedtagne planstrategi, hvor indsatser bla. er styrkelse af normalområdet og mere kvalitet i tilbuddene. Forventede konsekvenser for Maribo Skole: Besparelse Konsekvens 2015 (2016) Tilpasning pga. faldende Skoleområdet 6,2 børnetal mio (8,0) Betydning for Maribo Skole Distriktsskolen forventet at have 1 klasse færre forventet reduktion 1,5 medarbejder. Specialområdet i Maribo har ikke set et fald i elever til specialklassetilbuddene, hvilket betyder færre medarbejdere til samme antal elever. Forventet reduktion 1 medarbejder. Margretheskoleafdelingen vil opleve et fald i antal elever, da

16 Indregning af faste støttepædagoger i normeringen Indregning af faste støttepæd. I SFO normeringen elevsammensætningen er høj på 9. og 10. kl. Reduktion på forventeligt 2 medarbejdere. Alle parametre vil være indeholdt i det samlede elevtaxameter, dette er ikke udarbejdet pt. derfor er usikkerheden omkring konsekvenserne stor og uigennemsigtig. 2,9(2,9) Det fremgår ikke af sagsfremstillingen om dette er i dagtilbud eller skolesektor. 2,078 mio (2,771) Elever med særlige behov har i dag mulighed for et særligt inkluderende tilbud i SFO på Blæsenborg reduktion ca. 2 pædagoger 10. kl. reduceret timetal /EUD 0,37 mio. (0,89) Det er ikke nødvendigvis en forringelse af 10. klasse, at timetallet reduceres til 28 timer. EUD reformen kan blive en fordel, men vil betyde en yderligere reduktion samt planlægningsmæssig udfordring. Forventet reduktion1-2 lærerstillinger. Ungdomsskolen ændret sommerferieaktivitet og organisering 1,89 (2,39) Ikke direkte indvirkning på Maribo Skole. Skolens elever vil dog ikke opleve samme tilbud i fritiden det har ikke tidligere været kutyme for elever uden for Maribo at benytte klubtilbud i byen, de har foretrukket Stokkemarke klub, som foreslås lukket. Erhvervsklassen 0,8(0,8) Et tilbud i Maribo vil skulle finansieres primært af elevtaxameter øget belastning for alm. distriktselever. Dertil kommer en pladsmæssig udfordring, når tilbuddet lægges på Borgerskoleafd. Skal Søndre skole evt. købe pladser? Klassekvotienten socioøkonomisk tildeling 1,0 (2,4) Maribo skole vil med en ændring af klassekvotienten fra 20,0 til 20,3 få færre midler til kerneydelsen. Den store udfordring bliver dog indregning af den socioøkonomiske tildeling, forventet vil Maribo Skole og Nordvest skolen skulle afgive midler i væsentligt omfang til Fjordskolen og Søndre Skole, da de har et socioøkonomiskindeks, der skulle udfordre skolerne yderligere. En serviceforringelse forsigtigt anslået til ca. 2 mio. svarende til 4-5 lærerstillinger Ændret ledelse 0 (0,5) Maribo Skoles struktur omkring 5 afdelinger og 2 SFO er kan være i fokus, hvilket betyder færre ledere i organisationen serviceforringelse for brugere og medarbejdere. Økonomien til ledelsen ligger i elevtaxameteret. Total Ca. 12 medarbejdere færre 2/3

17 Budgetmaterialet er uigennemskueligt og mangelfuldt. MED-udvalget ønsker fremadrettet en status og konsekvensberegning af budgetforslagets udmøntning for at kunne bidrage med mere kvalificerede høringssvar. På MED-udvalget vegne Susanne Køhler Næstformand Henrik Andreasen formand 3/3

18 Maribo Skoles Skolebestyrelse 21. september 2014 Høringssvar til Budgetforslag 2015 Maribo Skoles Skolebestyrelse udtrykker hermed sin dybeste bekymring for den talmagi, der ligger til grund for budgetforslag Med talmagi mener vi, at der af høringsmateriale og tidligere sagsfremstillinger ikke fremgår, hvorfor børne- og skoleområdet skal rammes uforholdsmæssigt hårdt. Med udgangspunkt i rammeudmeldingen og budgetforslag for børne- og skoleområdet bliver vi ikke præsenteret for udarbejdede konsekvens analyser, og vi står tilbage med det indtryk, at man fra politisk hold har besluttet at anvende salamimetoden og i øvrigt håbe på, at det nok skal gå. Det faldende elevtal er desværre et vilkår, vi må forholde os til i Lolland Kommune, men at nå frem til og beslutte en besparelse, der er 3 gange større end det faldende elevtal tilsiger, er at spille russisk roulette med vores børns fremtid. Konsekvenserne af de foreslåede besparelser på børne- og skoleområdet er uvisse, men det er åbenbart, at kvaliteten af den leverede kerneydelse vil falde betragteligt, når de samme arbejdsopgaver skal løses for betydelige færre midler. Budgetforslaget synes ikke at være i tråd med planstrategiens 4 fokusområder og det administrative politikpapir på skoleområdet. Fra planstrategien En stærk næste generation: Alle børn og unge skal have en fair chance for at klare sig i fremtidens Danmark. Derfor skal der i særlig grad sættes ind over for børn og unge. Hvis Lolland Kommune skal gøre sig fri af sine strukturelle problemer, SKAL det lykkes at bryde den sociale arv. Det er afgørende at skabe og fastholde kvalificerede tilbud, der hvor hovedparten af kommunens børn og unge kommer. Mange har brug for et løft uden at have særlige behov. Der er for eksempel mange familier, hvor der ikke er tradition for at tage en uddannelse. Det løft kan de kun få i stærke dagtilbud og skoler. God kvalitet i dagtilbud og skoler er samtidig forudsætningen for, at de kan rumme børn med særlige behov. Forudsætningen for at komme i mål og få succes på arbejdsmarkedet for hver enkelt ung lægges allerede i dagtilbuddene og skolerne. Det er dem der, sammen med forældrene, skal gøre de unge klar til arbejdsmarkedet og et selvbærende liv. Derfor skal tilbuddene på børne- og ungeområdet indrettes med det antal institutioner og skoler, der kan være bæredygtige. Vi skal ikke komme i en situation, hvor udgifterne til bygningsdrift fylder så meget på budgetterne, at vi ikke har råd til den rigtige faglige og pædagogiske indsats. Hvis den sociale arv skal brydes, er der tværtimod brug for, at den faglige kvalitet og den pædagogiske indsats opprioriteres. Antallet af børn og unge falder hurtigere end det samlede befolkningstal. Det betyder, at den nuværende servicestruktur kommer under et voldsomt pres i de kommende år. Planstrategiens fokusområder hænger unægtelig sammen. Mislykkes vi med ét område, mislykkes vi med alle områder. Ved skoleårets begyndelse trådte skolereformen i kraft. De 3 overordnede mål for reformen er: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

19 Maribo Skoles Skolebestyrelse 21. september 2014 Der er generel konsensus om, at implementeringen af folkeskolereformen kræver ressourcer. Derfor tildeles skolerne i Lolland Kommune også et overgangstilskud på kr Overgangstilskuddet drukner dog i tsunamien af besparelser og rejser spørgsmålet, om Lolland Kommune i det hele taget kan komme i mål med reformen. Reformen har potentiale og skolernes medarbejdere knokler for at lykkes, men hvordan skal de lykkes uden midler til implementering og markant færre kollegaer (besparelserne må nødvendigvis medføre masseafskedigelse på børne- og skoleområdet)? For Maribo Skoles vedkommende er vi særligt bekymrede for den delvise socioøkonomiske model. Høringsmaterialet indeholder ikke yderligere omkring det indholdsmæssige i modelen og rækkevidden for den enkelte skole. Det er dog vores forståelse, at Maribo Skole, grundet socioøkonomiske kriterier, vil blive ramt uforholdsmæssigt hårdt, hvorved der overordnet vil være endnu færre ressourcer til at løfte opgaven for børn med særlige behov. Ligeledes ser vi også, at indregningen af faste støttepædagoger i normeringen vil medføre færre ressourcer til at løfte opgaven for børn med særlige behov. En overflyttelse af Erhvervsklassen med et mindre budget ses også at øge belastningen. Den valgte salamimetode har kun tabere. Tilgodeses de almindelige elever går det ud over elever med særlige behov og omvendt. Forsøger man at tilgodese alle elever står vi tilbage med et middelmådigt produkt. Er det det, vi vil? Samtidigt presses medarbejderne yderligere til at levere det samme med mindre tid med deraf følgende sygdom, der igen presser medarbejderne og går ud over vores børn. Vi kan ikke se andet end, at de foreslåede besparelser vil modarbejde den overordnede strategi om at bryde den negative social arv, og det finder vi beklageligt. Vi ser, at besparelserne på sigt vil blive dyre for Lolland kommune. De manglende ressourcer vil skabe frustration og mistillid hos alle aktører, og vores børn vil ikke opnå de resultater, vi ønsker. Vi vil ikke formå at udfordre vores børn, så de bliver så dygtige, de kan. Vi vil ikke kunne mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Vi vil ikke kunne skabe den nødvendige tillid og trivsel for at give vores børn det bedst mulige udgangspunkt i deres videre færd mod et selvbærende liv. Maribo Skoles Skolebestyrelse skal kraftigt opfordre til, at man ikke gambler med vores børns fremtid, men derimod satser alt for dem. Se væk fra salamimetoden og træf et aktivt bevidst valg om at beslutte en mangeårig bæredygtig løsning. Med venlig hilsen På vegne af Maribo Skoles Skolebestyrelse Formand Nick Sicard Filtenborg

20 Bemærkninger til budgetoplæg 2015 torsdag den 18. september MED udvalget i Mælkebøtten har følgende bemærkninger til budgetoplæg 2015 Vi er meget bekymret for forslaget i forhold til indregning af faste støttepædagoger i normeringen. Vi er bekymret for børnene, da de på den bekostning ikke vil få den støtte, som de er visiteret til. Hvis støttepædagoger bliver en del af normeringen vil der ikke være timer til arbejdet med børn med særlige behov, da støttepædagogens timer erstatter det faste personales timer. Vi anser denne besparelse for at være en skjult forhøjelse af belastningsgraden. Konsekvensen af denne besparelse vil være en forringelse af den den tidlige indsats og den generelle kvalitet i dagtilbud. Vi undrer os over besparelsen, da der for et par år siden blev tilført ca. 3 millioner til området. Midler som tydeligvis er blevet brugt til andet end det formål regeringen havde med disse midler. Ved at opsige aftalen med taleinstituttet forringes undervisningen af disse børn, ikke mindst hvis opgaven skal varetages inden for en forringet belastningsgrad. Konsekvensen vil være, at det giver forringelser for alle børn, da opgaven skal varetages af medarbejderne i institutionerne/ppr. Hvis der skal reduceres i forhold til konsulentbistand fra PPR vil de ansatte i dagtilbud miste en vigtig samarbejdspartner i forhold til inklusionsarbejdet. Venlig hilsen MED udvalget Mælkebøtten

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Vi afleverer dette dokument, som et tillæg til det høringssvar vi afleverede, ved høringsfristen den 9/11 2012, efter et par nætter med skrivekrampe.

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere