Generalforsamling Gladsaxe Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Gladsaxe Lærerforening"

Transkript

1 Generalforsamling Gladsaxe Lærerforening Onsdag den 5. marts 2014 kl Enghavegård Skole, Kantinen Mørkhøj Park Alle 3 G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Skriftlig beretning

2 Bilag til punkt 2 på dagsorden. Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed i henhold til vedtægterne. 3. Der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 personer. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 5. Hvis beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 6. Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. Dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten eller 1 medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun forslagsstilleren og formanden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. INDLEDNING Lockouten kunne og burde måske i anden form fylde en hel beretning. Det var i sandhed 25 helt ekstraordinære dage. Alle medlemmer, der var med i april 2013, har fået en oplevelse for livet. Minderne er der på godt og ondt. Vi stod sammen, vi satte nye standarder for arbejdskamp. Lad tankerne flyve: Stormøder på Blaagaard demonstration på Gladsaxe Rådhusplads menneskekæder flashmobs ballonoptog fra Søborg Torv til Byrådsmøde på Rådhuset The Lockouts Hjem Is med tilhørende mediestorm aktivitetsgrupperne fyldte kredskontoret dyttende biler i gadebilledet postkort bannere morgendemo ved trafikknudepunkter wienerbrød, kaffe og sodavand spejderhytter, menighedslokaler og tomme huse kæmpedemo på slotspladsen to dage med tavshed Rådhusparken og Gladsaxe Rådhusplads fredagscafe i ABs lounge OG RIGTIG MEGET ANDET! Man siger, at den der griber til våben har besluttet, at det er slut med argumenterne. Kommunernes Landsforening og senere en stor del af Folketinget måtte gribe til arbejdsmarkedets ultimative våben for at få gennemtrumfet sin vilje. Vi må indordne os under de rammer, som de demokratisk valgte beslutningstagere sætter om vores arbejde. Men det er ikke slut med argumenterne. Fremtiden vil vise, at lærerne har et stort ønske om at bidrage til en løbende og omfattende kvalitativ forbedring af folkeskolen. En forandring, der bygger på forskningsog evidensbaseret viden om, hvad der giver de bedst mulige resultater for eleverne. Bestyrelsen arbejder intensivt med at omstille hele vores organisation til den nye virkelighed. Det er en spændende, men også omfattende proces. På grund af de mange tætpakkede dagsordener, der netop nu er i og omkring folkeskolen, skal vi så at sige lægge skinnerne, mens vi kører. Men det gør vi så. Tusinde tak til jer alle for jeres indsats for folkeskolen i Gladsaxe. Jeg glæder mig til at se jer til generalforsamlingen. 8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning efter princippet: Det mest vidtgående forslag sættes under afstemning først. De bedste hilsner Thomas Agerskov 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog vedtægterne 6. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 15 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. >> N.B. Denne beretning er skrevet i dagene 9. til 12. februar <<

3 PÆDAGOGISKE FORHOLD Folkeskolereformen endte ikke overraskende med at blive vedtaget I folketinget. Danmarks Lærerforening har været meget aktive i høringsprocessen, og jeg vælger at tilskrive hovedforeningen æren for den væsentlige ændring, der betød, at pædagoger ikke alene kan stå for et eller flere af folkeskolens fag. Lad det være sagt med det samme: Vi er i skrivende stund meget tættere på begivenhederne, end der var udsigt til i sommeren Den implementering af folkeskolereformen, som kommunen lagde op til og iværksatte hen over sommeren, levnede ikke megen plads til lærernes valgte repræsentanter. De 11 nedsatte arbejdsgrupper involverede ikke en eneste reel medarbejderrepræsentant. Fra foreningens side fandt vi situationen uholdbar, og da vi ikke kunne få lydhørhed for dette synspunkt ad de normale kanaler, blev netop medindflydelse hovedemnet i vores arbejde i sensommeren og det tidlige efterår Den 25. september var medlemmer forsamlet til ekstraordinær generalforsamling i kantinen på Enghavegård Skole. Vi vedtog et brev, som efterfølgende blev sendt til Byrådet. I brevet inviterede vi kommunen til en møderække om folkeskolereformen og Lov 409. Vi skrev bl.a.: Lærerne skal i gennemsnit undervise 90 timer mere om året Mere undervisning til eleverne, men 6 færre lærere i alt. Massiv satsning på pædagoger Færre midler til 10. klasse Vi understregede samtidig, at Gladsaxe Lærerforening ikke har godkendt disse elementer. Vi har ikke været taget med på råd herom, hvilket forvaltningen ved flere lejligheder har bekræftet. På et møde den 16. december, hvor vi fik gennemgået det samlede oplæg, slog vi hårdt på, at der ligefrem skulle være færre lærere. Da materialet efter politisk behandling den 17. december blev sendt i høring var der ændret på fordelingen af den understøttende undervisning i udskolingen med den konsekvens, at der ikke skulle være 6 lærere færre. Vi har efterfølgende fået at vide, at vores indlæg, om det problematiske i de 6 færre lærerstillinger, havde ændret forvaltningens syn herpå. I høringsprocessen har foreningens indsats været præget af mangfoldighed. Vi har vidt og bredt, formelt og ikke mindst uformelt, konstant forsøgt at skabe forståelse for vores synspunkter. Og vi arbejder ufortrødent videre på denne dagsorden. Borgmesteren, kommunalpolitikere, skolebestyrelsesformænd, ledere, forældre o.a. er blevet udsat for vores argumenter og analyser. Vores høringssvar forsøger at samle op på vores indsatsområder: Vi mener, at et fælles kommunalt udgangspunkt, der er skabt i enighed mellem parterne giver kvalitet for eleverne, tryghed for medarbejderne og danner det bedst mulige udgangspunkt for den senere implementering på de enkelte skoler. Det umiddelbare resultat blev et møde på Rådhuset den 10.oktober, hvor også BUPL og skolelederforeningen var inviteret med. I kort form forløb mødet således, at vi stod alene med synspunktet om, at processen ikke var medarbejderinvolverende i tilstrækkelig grad. Om det er fordi, at ingen er stærkere, end den der står alene, skal være usagt, men vi blev efterfølgende indbudt til en række pædagogiske drøftelser om folkeskolereformen. Disse møder fandt sted i oktober/november. Vi fik lejlighed til at fremlægge vores synspunkter, og ikke mindst fik vi vist, at Gladsaxe Lærerforening er en progressiv forening, der byder udvikling og forandring velkommen. Medio december kom så forvaltningens samlede udspil vedr. implementering af folkeskolereformen i Gladsaxe. Vi måtte skuffede konstatere, at vores input på efterårets møder ikke i tilstrækkelig grad havde fundet vej til høringsmaterialet. Flere lærertimer i Børnehaveklassen var et af de få tydelige fingeraftryk, som vi havde fået sat. På Facebook og i et nyhedsbrev til medlemmerne slog vi på: Effektiviseringen af lærernes arbejdstid med i gennemsnit 90 timer pr. lærer er at stramme skruen i en grad, der ikke kan udmøntes uden kvalitetsforringelser. Den faglige inklusion får ikke tilstrækkelig opmærksomhed nu eller i høringsmaterialet. Vi er uforstående overfor, hvorfor den enkelte lærer ikke kan få medindflydelse på, hvornår 6. ferieuge placeres. Vi finder fordelingen 35% lærere og 65% pædagoger i den understøttende undervisning for værende ude af proportion i forhold til indholdet i de opgaver, som ønskes løst. Ugentlige elevsamtaler, kan med fordel ændres til: Løbende feedback og feedforward er en integreret del af skolens hverdag. På hver skole uddannes en række lærere, som har særlige kompetencer i og interesse for elevernes uddannelsesvalg. Vi byder et tiltrængt udviklingsarbejde vedr. MED udvalg velkommen. Mange emner løses fint i det repræsentative demokrati, men vi finder det samtidig vigtigt at henlede opmærksomheden på, at deltagelsesdemokrati i en række tilfælde er den bedste form. Det er vigtigt, at fællesskabet inddrages direkte i en række drøftelser. Netop det er en væsentlig faktor i skabelsen af medejerskab. Det er vigtigt, at kommunen går aktivt ind i at skabe et kontaktnet til virksomheder, foreninger, organisationer o.l., som medarbejderne kan trække på. Vi har fra forvaltningen fået indtryk af, at kommunen er indstillet på at bruge en del penge på at sikre arbejdspladser på skolerne. Vi ser meget frem til at deltage i et samarbejde om etableringen af individuelle arbejdspladser, mødefaciliteter, opbevaringsplads m.v. Her er kredsen p.t. med i en arbejdsgruppe, som sonderer mulighederne og behovene på skolerne

4 Skolebibliotekarerne har en meget relevant uddannelse i forhold til at opfylde de målsætninger, som vi alle har for de pædagogiske læringscentre. Hos lærerne er der stor usikkerhed om, hvordan kompetencer svarende til linjefag skal tolkes. Det er helt nødvendigt, at der opstilles objektive kommunale kriterier herfor, og at hver enkelt lærer får papir på sin kompetenceprofil. Vi foreslår, at de provenuer, som GXU kan skaffe ved ændringer i lærernes arbejdstid, forbliver på GXU til videreudvikling af den gode indsats. Vi savner at få sat retning på indsatsen for at øge kvaliteten af den del af elevernes dag, der fx for indskolingens vedkommende skal foregå fra kl. 14, og frem til forældrene finder det naturligt at hente dem ved tiden. Uagtet hvad man mener om det noget snævre resultatkrav, som reformen opererer med, er det vores overbevisning, at den kommunale/lokale indsats må give optimale værktøjer til, at vi sammen opfylder netop resultatkravet. Vi har i månedsvis efterspurgt forskningsresultater og evidens for, at høringsmaterialets massive satsning på pædagoger kan bidrage til at opfylde resultatkravene om forbedret niveau i dansk og matematik. På kommunalt niveau har vi i særdeleshed fokuseret på at få skabt et resultat på disse områder: En effektivisering på 90 timer pr. lærer er et meget voldsomt skridt. Regler for afholdelse af 6. ferieuge må kunne være på en måde, der også tilgodeser lærerne. Vi har i skrivende stund en forventning om at opnå nogle resultater her og nu. Hertil skal lægges den langsigtede strategi, der i de kommende år skal sikre, at lærerne får de vilkår, der gør, at vi kan levere kvalitet i undervisningen. En stor del af reformen skal udmøntes på den enkelte skole, hvor det i sidste ende er skoleledelse/skolebestyrelse, der fastsætter fx antallet af lærere, pædagoger og andre faggrupper. Kredsen vil på tillidsrepræsentantmødet den 19. februar påbegynde et intensiveret fokus på, hvordan medarbejderrepræsentanterne på de enkelte skoler bedst muligt kan få indflydelse på denne meget vigtige beslutningsproces. Skolernes lokale prioriteringer har i de senere år resulteret i et fald i antallet af lærere. Det kan vi se af tal, som vi har fremskaffet i samarbejde med forvaltningen. Helt aktuelt kan vi konstatere, at de 8,8 ekstra lærerstillinger, som kommunen bevilgede med baggrund i lockoutpengene, ikke har resulteret i flere lærere på skolerne! Allerede i juni tog Gladsaxe Lærerforening initiativ til et samarbejde med pædagogernes fagforening BUPL. Vi opfordrede til et samarbejde således, at vi ikke endte i en stillingskrig. Vi må desværre konstatere, at dette initiativ ikke lykkedes. BUPL har ensidigt satset på stillinger til deres medlemmer. De er ikke kommet med konkrete bud på, hvordan de vil bidrage til at højne eleverne faglige niveau, eller hvad det er de kan, som lærerne ikke kan. Vi har til tider følt os direkte modarbejdet af BUPLs repræsentanter, men det afholder os ikke fra at fastholde vores ønske om et reelt kvalitativt samarbejde med andre faglige organisationer. Vores invitation til BUPL i sommer gælder stadig. FAGLIGE FORHOLD Lov 409 Udfaldet på forårets lockout blev som bekendt, at Folketinget lovgav om lærernes arbejdstid. Efter en længere årrække med aftaler, der er indgået mellem arbejdsgiverne og medarbejderne, skal ledelsesretten nu i højsædet. Hvis man ønsker en fleksibel skole med tilfredse lærere, der hver dag leverer kvalitet, er Lov 409 ikke tilstrækkeligt til at regulere lærernes arbejdsforhold. Der må nytænkning til! Den hårde retorik fra KL fortsatte efter lockouten, og vi så ikke mange signaler, der indikerede, at Gladsaxe Kommune ville komme os i møde. I det brev til Byrådet, som blev sendt fra den ekstraordinære generalforsamling i september, inviterede vi kommunen til møder om bl.a. lærernes arbejdsforhold. I forlængelse af det efterfølgende møde hos Borgmesteren blev vi inviteret til en møderække med forvaltningen i januar. Siden er der kommet flere møder til, og i skrivende stund er vi en del af to møderækker. En om løn og en om arbejdsforhold. Løndelen er forholdsvis konkret. Det nuværende faste Gladsaxetillæg bliver afløst af variable tillæg, der følger antallet af undervisningstimer. Hertil kommer nogle genforhandlinger vedr. tillæg for selvstyrende team, klasselærertillæg og andre specifikke tillæg. Kommunen har tilkendegivet, at de er interesserede i, at ingen går mærkbart ned i løn. Det flugter fint med vores primære mål. Det ser ikke ud til, at lønnen kommer til at give os voldsomme problemer. Det er sandsynligvis bare en masse arbejde Langt større udfordringer knytter sig til arbejdet med lærernes arbejdsforhold/arbejdstid. Arbejdstidsaftaler, som vi hidtil har kendt dem, er ikke længere aktuelt, men vi har bestemt ikke opgivet at opnå enighed om en række punkter, som kan gælde for alle kommunens lærere. Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvor vi ender, men her er, hvad vi fra kredsens side bl.a. har fokus på: Frokostpause Hvor skal arbejdet udføres Arbejdsforhold for tillidsrepræsentanter & arbejdsmiljørepræsentanter Egen forberedelse og efterbehandling af UV. Forældresamarbejdet Delt tjeneste/varsler/aftenarbejde Opgaveoversigten Indkøringsordning for nye lærere Fleksibilitet Sammenhæng i lærerens dag/uge/år

5 Vi skal sikre en god kollektiv ramme om lærerarbejdet på skolerne. Vi skal samtidig være opmærksomme på, at enkelte lærere eller grupper af lærere ikke bliver unødigt ramt. Et af de største problemer ved, at der ikke er en juridisk bindende arbejdstidsaftale med sikring af bl.a. forberedelsestiden, er, at den enkelte ikke har en sikkerhed for sine arbejdsforhold. Grundlæggende handler arbejdstid om, at der skal være balance mellem mængden af opgaver og den tid, som man har til rådighed. Vi vil gerne undgå det grænseløse arbejde. Kunsten er at sætte en ramme om arbejdslivet, som ikke er ødelæggende for den nødvendige kreativitet og fleksibilitet, som begge parter gerne vil have, men som samtidig sikrer, at den enkelte kan finde den nødvendige balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi har allerede under den eksisterende arbejdsaftale set en glidning i retning af det grænseløse arbejde. Følgen er pressede lærere, som i mange tilfælde ender med at blive sygemeldte pga. deres arbejde. Der ligger en helt klar kollektiv udfordring i at få skruet vores arbejdsliv sammen på en måde, hvor den enkelte kan løse sine opgaver på en kvalificeret måde uden at skulle investere hele sit liv og sjæl i jobbet. Kredsen har den holdning, at enhver har ret til at løse sine opgaver på skolen. Ingen kan pålægges at arbejde hjemme. Samtidig er vi ikke interesserede i unødig tilstedeværelse på skolen. Kommunen må anerkende, at det er en integreret del af lærerarbejdet, at den enkelte skal bruge tid på forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Nøglen ligger i, at forholdet mellem tid og opgaver er i balance, samt at dagens opbygning tilgodeser såvel opgaveløsningen som muligheden for at komme hel igennem! Ansættelsesprocedure Foreningen har øget sit fokus på skolernes procedure ved besættelse af navnlig tidsbegrænsede lærerstillinger. Ikke alle skoler er lige gode til at få slået stillingerne op. Ansættelsesudvalg er ligeledes en periodisk mangelvare flere steder. Det kan undre, at ikke alle skoler gør alt, hvad de kan for at skaffe kvalificeret læreruddannet arbejdskraft til disse stillinger. I flere tilfælde er der tale om stillinger, hvis varighed ofte er på op mod et halvt år. Mon ikke en arbejdsløs lærer ville være glad for at få sådan et job? Kredsen har et godt samarbejde med Strategi og HR på Rådhuset om bl.a. ansættelsesprocedurer. Vi har et fælles mål og bruger vores forskellige veje til at nå frem til det. Vi har en klar målsætning om at få ryddet op dette område i den kommende tid. Imens glæder vi os over de skoler, hvor tingene fungerer på bedste vis. Arbejdstid Det har i de senere år ikke været nemt at løse tvister vedr. arbejdstid. Det er foreningens klare opfattelse, at skolelederne, i navnlig de seneste to skoleår, har presset mange nye opgaver ind i faktoren. Denne tendens fandt sit højdepunkt på Grønnemose Skole, hvor et længerevarende forløb blev kaldt teamudvikling, som var afregnet i faktoren. Lærerne mente klart, at der var tale om et kursus, som der skal gives særskilt tid for. Skolens to tillidsrepræsentanter rejste sagen overfor skolelederen, men da der ikke kom noget ud af det, blev sagen videregivet til kredsen. Kredsformanden rejste i december måned sagen overfor forvaltningen og efter en afklarende fase og konstruktive drøftelser, blev der indgået et kompromis gående på, at hver lærer på Grønnemose Skole får et engangsbeløb på 3000 kr. En klar statuering af, at der er grænser for, hvad man kan blive sat til at løse i faktortiden. På 10. klassecentret var der med indgangen til dette skoleår opstået en ny regnemetode vedr. lærernes arbejdstid, som tog udgangspunkt i at tælle skoleårets dage konkret op. Kredsen rejste sagen overfor forvaltningen med henvisning til, at A08 tager udgangspunkt i 40 ligestillede uger. Forvaltningen gav kredsen medhold i sagen. Lokale Lønforhandlinger På Bagsværd Kostskole har vi i en årrække forsøgt at få indhentet det løngab, som lærerne på denne private skole havde op til de lærere, der er ansat i Gladsaxe Kommune. Efter et længere forhandlingsforløb i sommeren/efteråret er det lykkedes at sikre lærerne på Bagsværd Kostskole en lønstigning, som gør, at de nu i store træk er på samme lønniveau, som lærerne på de kommunale folkeskoler. Dette års lønforhandlinger på det kommunale område kan karakteriseres ved, at det i særdeleshed har været de mindre medlemsgrupper, der har optaget vores tid. Vi har endnu ikke nået rundt om alle folkeskolerne, men de er gemt og ikke glemt. Krisebevidstheden har i snart en længere årrække præget lønforhandlingerne. Dette suppleret med en del lederskift samt, at skolerne er særligt forsigtige pga. alt det nye, der kommer pr. 1. august 2014, har ikke gjort lønforhandlernes vilkår bedre. Vi fortsætter arbejdet med at pleje og udvikle lærernes lokale løndele

6 KOMMUNALE FORHOLD Sygefravær: Igen kom omfanget af medarbejdernes sygefravær i fokus. En undersøgelse viste, at Gladsaxe Kommune har et af de højeste sygefravær i Danmark. Det kom derfor ikke som den store overraskelse, at en reduktion af sygefraværet blev en del af det kommunale budget for Budgetnote 12: Sygefraværet i Gladsaxe Kommune er højt sammenlignet med andre kommuner og skal nedbringes. Nedbringelse af sygefraværet i overensstemmelse med Kommunestrategiens mål medfører en budgetforbedring på 9,6 mio. kr. om året. Når man ser i sygefraværsstatistikkerne er det slående, at sygefraværets størrelse varierer meget fra faggruppe til faggruppe. Med baggrund heri kom der en efterfølgende debat om, hvordan budgetreduktionen skulle fordeles mellem forvaltninger, tjenestesteder osv. Der blev peget på, at medarbejdere med nær borgerkontakt med rette kunne forventes at være oftere syge. På den anden side blev der argumenteret med, at besparelsen netop skulle hentes på tjenestesteder med højt sygefravær, da det jo er der, at forbruget er for højt. Økonomiudvalget har netop besluttet: Reduktionen foreslås indledningsvis fordelt efter det enkelte udvalgs andel af udgifter til løn under sygefravær. Herefter fordeles budgetreduktionen på fagområderne efter nedenstående princip. Halvdelen af budgetreduktionen på det enkelte udvalg fordeles efter lønsum på udvalgets fagområder. Den anden halvdel af budgetreduktionen fordeles på fagområder andel af udgifter til løn under sygefravær. Helt konkret betyder det, at skoleområdet får kr. mindre i De penge skal hentes ind ved at nedbringe sygefraværet på skolerne. Det rummelige arbejdsmarked For at få sat skub i brugen af nyttejobs, jobrotation m.v. arbejdede medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter i efteråret 2013 tæt sammen i en række nedsatte arbejdsgrupper, der inden for de forskellige fagområder i kommunen skulle komme med konkrete ideer til, hvordan de enkelte arbejdspladser i højere grad kunne implementere de mange muligheder, der ligger inden for det rummelige arbejdsmarked. Der er i Hovedudvalget bred enighed om, at det har været en god proces, der lover godt for det videre arbejde. Foreningens forventninger på lærerområdet knytter sig i særdeleshed til, at jobrotation kan blive en integreret del af skolernes måde at tænke efteruddannelse på. Et eksempel på jobrotation: En skole iværksætter efteruddannelse af en række lærere. Det betyder, at der er en række opgaver, som disse lærere ikke kan løse, da de jo bruger tid på efteruddannelse. Lad os for eksemplets skyld sige, at disse ikke løste opgaver svarer til en årlig fuldtidsstilling. Via jobrotation kan skolen via Jobcenteret ansætte en ledig lærer, som med et betydeligt løntilskud fra staten, løser disse opgaver. Læreren i jobrotation får overenskomstmæssig løn. Populært sagt løber efteruddannelsesmidlerne længere på literen, når staten medfinansierer udgiften til vikardækningen. Rygepolitik Efter et længere tilløb vedtog et enigt Hovedudvalg i oktober en ny rygepolitik: Fra 1. januar 2015 må medarbejderne ikke ryge i arbejdstiden. Social kapital Kommunen ønsker at øge fokus på social kapital. Folkeskoleområdet er udpeget til at lægge for med udviklingen af dette vigtige område. I skrivende stund er der ikke taget konkret fat på udmøntningen af denne beslutning, men foreningen ser meget frem til arbejdet hermed. Lockoutmidlerne Det var godt, at kommunen ikke blot puttede de ca. 18 mio. kr., som de sparede på lønudgifterne ved at lockoute lærerne i det meste af april, i kommunekassen. Det så vi i andre kommuner. Kredsen protesterede imidlertid imod, at der blev brugt 3,1 mio. kr. på IT infrastruktur, da disse penge allerede var aftalt mellem regeringen og kommunerne. Desuden synes vi, at det lige var at stramme den, at kr. af de sparede lønmidler skulle gå til kompetenceudvikling af skolelederne. I stedet foreslog kredsen, at ovennævnte penge kunne bruges til en istandsættelse ar feriekolonien Lodden høj. Her ville pengene komme mange af kommunens elever til gode i de kommende år. Lydhørheden var forsvindende lille, og pengene blev fordelt efter forvaltningens indstilling Kompenserende undervisning Pulje til IT og digitale læremidler til eleverne Indretning af fleksible lærerarbejdspladser på skolerne Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger Kompetenceudvikling til skoleledelsen It-infrastruktur på skolerne Midler til PPR og Familieafdelingen Manglende VEU-godtgørelse I alt Ny skolechef kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Det kom noget uventet, da Bente Schoubye i begyndelsen af skoleåret meddelte, at hun stoppede som skole og familiechef. Michael Mariendal, skoleleder på Gladsaxe Skole, blev konstitueret i skolechefstillingen, mens Tine Vesterby Sørensen blev konstitueret familiechef. Foreningens formand var en del af det ansættelsesudvalg, der skulle finde en ny skolechef. Stillingen blev slået op, samtaler blev afholdt, og ultimo januar blev Michael Mariendal udpeget til ny skolechef i Gladsaxe Kommune. Til lykke til Michael. Vi ser frem til et godt samarbejde med dig om de mange store udfordringer i og omkring folkeskolen i Gladsaxe. Til lykke skal også lyde til Tine Vesterby Sørensen, der nu er familiechef i Gladsaxe Kommune. Også her ser vi frem til at forsætte samarbejdet

7 ORGANISATORISKE FORHOLD Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har som noget nyt holdt møde hver onsdag (tidligere var det ca. hver 14. dag). Målet er at kunne arbejde mere processuelt og med en højere grad af kontinuitet. Bestyrelsen har været meget glad for den nye arbejdsform og arbejder på at gå et skridt videre i retning af at være arbejdende bestyrelse. Fra et formandssynspunkt har det været godt at have bestyrelsen så tæt på de mange beslutninger. Man skal aldrig undervurdere værdien af enten opbakning eller det at blive sagt i mod. Tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne Tillidsrepræsentanterne har altid været en væsentlig del af fundamentet i Gladsaxe Lærerforening. I det forgangne år har også tillidsrepræsentanterne været udfordret i mere end almindelig grad. Det har været en stor optur at opleve engagementet, fremmødeprocenten til møderne har været meget høj, og den almindelige ageren i en vanskelig fagpolitisk ramme har været på et flot niveau. Den 22. januar afholdt vi temadag for både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Udover de faktuelle ting og den gode tilhørende debat håber vi, at det også var startskuddet til, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fremover i langt højere grad fungerer som et team. Bestyrelsen vil gerne have tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tættere på vores beslutningsprocesser. Vi har i år haft megen gavn af, at tillidsrepræsentanterne har været tættere på vores strategiovervejelser, høringssvar og tiltag i almindelighed. Forflyttelser Igen måtte Bakkeskolen lægge ryg til massive reduktioner i lærergruppen. Flere lærere blev forflyttet til kommunens folkeskoler. Heldigvis lyder de seneste prognoser på, at Bakkeskolen har udsigt til en stigning i det fremtidige elevtal. Herudover var der enkelte andre forflyttelser mellem folkeskolerne. Disse forløb uden de store problemer. DHL stafet Foreningen fik flere opfordringer til at stille hold til DHLstafetten. Lockouten sad stadig i krop og sjæl. Ca. 60 lærere forsvarede vores trøjer på løbebanen, og en del tilskuere havde også fundet vej til Fælledparken. Vejret lagde en god ramme om et hyggeligt arrangement. Åbent Kursus På grund af nogle planlægningsudfordringer, var vi i år på Hotel Lautruppark i Skovlunde. Aktuel orientering fra Anders Bondo, oplæg fra Hans Engell om ytringsfrihed og ytringspligt, samt foredrag ved Michael Brautsch vedr. arbejdsglæde. Herudover oplæg fra kredsformand, Thomas Agerskov, om foreningens arbejde med folkeskolereformen og lærernes fremtidige arbejdsforhold. Traditionen tro afsluttede vi arrangementet med middag, efterfølgende fest og overnatning. Kommunikationsstrategi Bestyrelsen arbejder med en ny kommunikationsstrategi, der bygger på disse ambitioner: Mere præcision. Klart formål, klart budskab Hurtigere fra afsender til modtager. Omfang og hyppighed skal tilpasses situationen. Understøtte gode arbejdsprocesser for TR og os selv. Input fra medlemmerne til os Facebook er kommet til og har netop rundet 270 venner. Vi har taget afsked med kredsbladet Tyverne i trykt form. Kommunikationsformen er simpelthen for langsom, og vi ser frem til at bruge de ca kr. i årlig trykkeudgift på noget andet. I stedet satser vi på digitale nyhedsbreve suppleret med korte meddelelser, som tillidsrepræsentanterne videreformidler via Personaleintra. Vi arbejder videre på at knytte medlemmerne tættere til os. Vi har en klar ambition om at have et medlemspanel, som vi kan inddrage i relevante spørgsmål. Det er en af de ting, som vi har ønsket os længe, og som vi agter at intensivere arbejdet med. Som en del af kommunikationsstrategien er kredsen kommet langt med en omfattende digitalisering. På de indre linjer er store papirmængder afløst af Ipads, og lommebøgerne afløst af elektronisk kalender i Outlook. Det har været givtigt for bestyrelsesarbejdet. Vores kommunikation med diverse samarbejdspartnere er nærmest udelukkende digital. I praksis betyder det, at vi sjældent sender et brev. Kommunikationen vil i fremtiden komme til at fylde stadig mere i foreningens arbejde. Vi retter opmærksomheden i alle retninger og ser bl.a. på hjemmesiden, nyhedsbrevenes layout, nye kommunikationskanaler etc. Ny kolonikasserer Gert Hermansen havde i god tid meddelt os, at han ønskede at stoppe på posten, da han faktisk allerede er pensionist. Stor tak til Gert for de mange år, han har givet foreningen. Efter opslag modtog foreningen 4 ansøgninger, som alle var kvalificerede. Valget faldt på Signe Haagensen fra Bakkeskolen, som er tiltrådt 1. februar Vi ser frem til samarbejdet med Signe

8 Tjele Alle På den ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2014 fik formanden mandat til at tage de sidste afviklende skridt. Processen kører planmæssigt, således at Daginstitutionen på Tjele Alle ophører med at eksistere med udgangen af maj måned Der er ikke noget økonomisk at hente for kredsen i denne afvikling af Tjele Alle. Der er tinglyst en såkaldt hjemfaldsret, der betyder, at kommunen overtager grund og bygninger, når vi ophører med at drive daginstitution. Pensionisterne Pensionistjulefrokosten på Hotel Frederiksdal onsdag den 11. december samlede 75 deltagere, der hyggede sig med julebuffet, bingo og socialt samvær. Det var en dejlig livsbekræftende oplevelse. Udover julefrokosten har pensionisterne i det forgangne år været på tur til Den blå Planet. Tak til Robert Ellebæk, Jørgen Brøsen og Ole Kropp for arbejdet i pensionistudvalget. Afsked med Henrik Poulsen Den 11.juni holdt vi en velbesøgt afskedsreception for Henrik Poulsen. Blandt gæsterne var Borgmesteren, nuværende ledere, tidligere ledere, kredsformænd, lærere, familie og mange andre. Talerne var gode og rammende, mens gavemængden gav en del udfordring i forhold til hjemtransporten i Henriks ikke voldsomt store bil. Kontingent Den 26. juni holdt vi ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen var nedsættelse af kredskontingentet med 200 kr. om måneden således, at kontingentet fra og med 1. august beløb sig til 76 kr. om måneden. De 200 kr. om måneden bliver kompenseret af et bidrag fra hovedforeningen på netop 200 kr. om måneden pr. medlem. Gladsaxe Lærerforenings økonomi er således samlet set upåvirket, men det enkelte medlem får en håndsrækning til at klare de ikke ubetydelige merudgifter, som lockouten har betydet for medlemmerne. Vi er med: Foreningen er repræsenteret følgende steder: Danmarks Lærerforenings Kongres: Thomas Agerskov, Lone Degn & Ole K. Larsen (samles ordinært en gang årligt og drøfter overordnede emner inden for DLFs interesseområder) Gladsaxe Kommunens Hoved MED udvalg: Thomas Agerskov (Borgmesteren, de kommunale direktører og fællestillidsrepræsentanterne drøfter overordnede kommunale forhold) Børne og kulturforvaltningens MED udvalg: Thomas Agerskov & Nikolaj Dahlkild (Børne og kulturdirektør, kommunale chefer og valgte medarbejderrepræsentanter drøfter overordnede emner inden for kultur, skoler og daginstitutioner) Gladsaxe Kommunes Udviklingsråd: Mette Fredensborg (Skolechef, forvaltningsfolk, skoleledelsesrepræsentanter, lærere og pædagoger drøfter aktuelle pædagogiske emner) Gladsaxe Kommunes Skoleråd: Thomas Agerskov & Lone Degn (Børne og kulturdirektør, skolechef, Børne og undervisningsudvalget, skolebestyrelsesformændene, en skolelederrepræsentant, en BUPL repræsentant, en repræsentant fra TAP samt os) Kredssamarbejdet Hovedstaden Øst: (samarbejde mellem disse kredse af Danmarks Lærerforening: Bornholm, Amager, København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby, Rudersdal & Gladsaxe) Formands næstformandssamarbejdet: Thomas Agerskov & Lone Degn Forum for de pædagogisk ansvarlige: Mette Fredensborg Arbejdsmiljøforum: Nikolaj Dahlkild Kursusforum: Ole K. Larsen Bestyrelsen for daginstitutionen på Tjele Alle: Thomas Agerskov (Vores daginstitution, hvor medlemmer af GLF har fortrinsret)

9 Kringsatt av fiender af Nordahl Grieg Kringsatt av fiender af Nordahl Grieg Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! Kringsatt Under en av blodig fiender, storm, gå inn vi deg i din til tid! strid! Under Kanskje en du blodig spør storm, i angst, vi udekket, deg til strid! åpen: Kanskje Hva skal du jeg spør kjempe i angst, med, udekket, hva er åpen: mitt våpen? Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: Her Troen er ditt på livet vern vårt, mot menneskets vold, her er ditt verd. sverd: Troen For all på vår livet fremtids vårt, menneskets skyld, søk det verd. og dyrk det, For Dø all om vår du fremtids må, men skyld, øk det søk og det styrk og det! dyrk det, Dø om du må, men øk det og styrk det! Stilt går granatenes glidende bånd. Stilt Stans går deres granatenes drift mot glidende død, stans bånd. dem med ånd. Stans Krig er deres forakt drift for mot liv, fred død, er stans å skape. dem med ånd. Krig Kast er dine forakt krefter for liv, inn, fred døden er å skal skape. tape. Kast dine krefter inn, døden skal tape. Elsk og berik med drøm alt stort som var. Elsk Gå mot og det berik ukjente, med drøm fravrist alt det stort svar! som var. Gå Ubygde mot det kraftverker, ukjente, fravrist ukjente det stjerner svar! Ubygde Skap dem, kraftverker, med skånet ukjente livs dristige stjerner hjerner. Skap dem, med skånet livs dristige hjerner. Edelt er mennesket, jorden er rik. Edelt Finnes er her mennesket, nød og sult, jorden skyldes er rik. det svik. Finnes Knus det! her I nød livets og navn sult, skyldes skal urett det falle. svik. Knus Solskinn det! og I livets brød navn og ånd skal eies urett av falle. Solskinn og brød og ånd eies av alle. Da synker våpnene maktesløs ned! Da Skaper synker vi våpnene menneskeverd, maktesløs skaper ned! vi fred. Skaper Den som vi menneskeverd, med høyre arm skaper bærer en vi fred. byrde, Den Dyr som og umistelig, med høyre kan arm ikke bærer myrde. en byrde, Dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette er løftet vårt fra bror til bror: Dette Vi vil er bli løftet gode mot vårt menneskenes fra bror til bror: jord. Vi Vi vil vil bli ta gode vare på mot skjønnheten, menneskenes varmen jord. Vi Som vil ta om vare vi bar på et skjønnheten, barn varsomt varmen på armen. Som om vi bar et barn varsomt på armen

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

GLADSAXE LÆRERFORENINGS BESTYRELSE

GLADSAXE LÆRERFORENINGS BESTYRELSE GLADSAXE LÆRERFORENINGS BESTYRELSE Thomas Agerskov, Søborg Skole Kredsformand THAG@DLF.ORG Lone Degn, Grønnemose Skole Næstformand LODE@DLF.ORG Signe Haagensen, Bakkeskolen Kasserer SIHA@DLF.ORG Ole Kobberup,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Skovbrynet Skole. Gladsaxe Kommune. Den 29. september 2014

Job- og personprofil. Skoleleder. Skovbrynet Skole. Gladsaxe Kommune. Den 29. september 2014 Job- og personprofil Skoleleder Skovbrynet Skole Gladsaxe Kommune Den 29. september 2014 Denne job- og personprofil for skoleleder, Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune, indeholder: Introduktion Jobbet Personen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere