Behovsafdækning del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsafdækning del 1"

Transkript

1 Behovsafdækning del 1 Ledelseskommunikation og intern kommunikation i Fredericia Kommune, med fokus på Medarbejderportal og andre elektroniske platforme Maj 2014 HR Fredericia

2 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Metode... 3 Den interne kommunikation... 4 Vi arbejder på mange platforme en er den vigtigste elektroniske kommunikationskanal... 5 Brug af private mailadresser udfordrer effektivitet og datasikkerhed... 5 Direktionens kommunikation opleves som begrænset... 5 Kommunikation på tværs prioriteres ikke højt... 6 Ledernes kommunikationsopgave... 6 Medarbejderkommunikation... 6 Borgerkommunikation... 7 Pressekommunikation... 7 Kommunikationsstøtte... 7 Ledernes brug af Medarbejderportal og ønsker til Ledersite... 7 Sådan bruger lederne intranettet i dag... 7 Ufordringer ved den eksisterende Medarbejderportal... 7 Ønsker til et kommende Ledersite... 8 Input til kanalstrategi... 9 Medarbejdernes brug af Medarbejderportalen Konklusion Bilag Interviewspørgsmål ledere Interviewspørgsmål nøglemedarbejdere

3 Baggrund Fredericia Kommune har igennem det sidste år arbejdet med en øget fokusering på intern kommunikation. Herunder ønsker man at styrke de digitale platforme, med fokus på et intranet tilgængeligt for alle medarbejdere, Medarbejderportalen som et samarbejdsforum, og udvikling af nyt koncept for Lederportalen. Samtidig arbejdes der med en kanalstrategi, der skal udvikle værktøjerne til borgerkommunikationen, og der arbejdes med ledernes kommunikation under overskrifterne En synlig og kommunikerende topledelse og En tilgængelig og kommunikerende nærmeste leder. For at sikre et godt fundament for indsatserne gennemføres en behovsafdækning hos medarbejdere såvel som ledere i Fredericia Kommune. Undersøgelsen falder i to dele. Denne rapport udgør første del, og fokuserer på ledelseskommunikationen og den interne kommunikation. Formål Behovsafdækningen skal: Afdække brugsmønstre i dag, både i forhold til Medarbejderportalen, Lederportalen, og andre centrale informationskilder Belyse den generelle tilfredshed med organisationens interne kommunikation, de interne platforme, og den generelle information, man får stillet til rådighed som leder eller medarbejder Udforske områder for forbedring af kommunikationsløsningerne, herunder ledere og medarbejderes egne vurderinger af behov/ønsker/efterspørgsel til den interne kommunikation, og ønsker til egne værktøjer Behovsafdækningen skal således kunne bidrage til at udvikle de rigtige portalløsninger, samt kvalificere den generelle interne kommunikation og ledelseskommunikationen, herunder den kommunikationsstøtte der gives til organisationens ledere. Metode Der er gennemført semi-strukturerede, kvalitative interviews med 12 ledere, fordelt på de forskellige afdelinger og ledelsesniveauer. Lederne er interviewet dels som repræsentanter for ledergruppen, men også som informanter for deres respektive fagområder. Der er endvidere gennemført 6 interviews med Nøglemedarbejdere, som har en særlig indsigt i hvordan portalen bruges på specifikke fagområder. Nøglemedarbejderne interviewes og tolkes i et informantperspektiv, altså med henblik på at frembringe en faglig/teoretisk forståelse af problemstillingen, og til dels som repræsentanter for et afsenderperspektiv. 3

4 Derudover er der anvendt data fra 3i1-undersøgelsen, samt input fra møde i Netværk for Kommunikation den 6. marts Afslutningsvist er der gennemført review med 3 stabschefer, med henblik på kvalificering af de endelige konklusioner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke indgår interviewdata fra en repræsentativ gruppe af medarbejdere i denne rapport. Fokus på medarbejdervinklen er genstand for Delrapport 2, der vil basere sig på fokusgruppeinterview med medarbejdere. Den interne kommunikation Vi arbejder på mange platforme Der findes i Fredericia Kommune en bred vifte af elektroniske løsninger til kommunikation og videndeling. Udover Medarbejderportalen er det bl.a. 1 : Egen hjemmeside som eller www. paedagogisk.dk Conventus Bosted Tandplejens sms-system Twitter LinkedIn Egen blog Medarbejderportal CARE SkoleIntra/ForældreIntra Tabulex Borgerportalen Digital post Yammer Egen side på Jobnet Facebook Fredericia.dk For nogle fagområder er Medarbejderportalen det primære værktøj. Det drejer sig især om de administrative områder. På en række andre områder arbejder man med sine egne fag- og kommunikationssystemer, som for størstedelens vedkommende opleves som fyldestgørende for arbejdet. De mange forskellige portaler opleves som havende den fordel, at de er målrettet de specifikke behov i den enkelte afdeling. Til gengæld er systemerne ofte hver især lukkede om sig selv (f.eks. CARE, SkoleIntra eller Bosted), og dermed kan de udgøre en barriere for tværfagligt samarbejde. 1 Listen er fremkommet på baggrund af interviews. Om den er udtømmende vides ikke. 4

5 Nogle løsninger, især SkoleIntra og CARE, opfylder den enkelte medarbejders behov i et sådant omfang, at det kan være svært for medarbejderens at få øje på de gode grunde til, at man også skulle orientere sig mod en fælles Medarbejderportal. Der findes samtidig flere platforme til videndeling eller lagring af dokumenter, især Medarbejderportal, R- drev, Acadre og projektportal. Mange giver udtryk for, at der er stor forvirring omkring, hvornår hvilke skal anvendes. Dette fører til en stor forskellighed i, hvor dokumenter gemmes. en er den vigtigste elektroniske kommunikationskanal En stor del af den daglige kommunikation i Fredericia Kommune foregår ansigt til ansigt, oftest i møder. Mange ledere opfatter denne kommunikation som den vigtigste for deres daglige arbejde, især når det drejer sig om kommunikation med andre ledere i f.eks. lederteams eller med leder-kolleger i et distrikt. Derudover er s dog det helt centrale kommunikationsværktøj, og det fungerer som hovedregel godt. Den største udfordring for lederne er på de områder, hvor medarbejdere ikke læser deres mails ofte. Det vanskeliggør samtidighed i kommunikationen, og nogle ledere er i tvivl om, om deres informationer når rettidigt frem. Lederne oplever generelt ikke, at deres egne indbakker bliver spammet med intern mail. De grupp s man modtager, f.eks. fra HR Fredericia, opleves helt overvejende som relevante, og man vil nødig undvære dem. Brug af private mailadresser udfordrer effektivitet og datasikkerhed På nogle områder er der tradition for, at en privat mailadresse kan bruges til arbejdsformål, enten som primær mail eller supplement til en kommunal mailadresse. Det gælder primært på området Børn & Unge, men undersøgelsen har også fundet eksempler på, at private mailadresser anvendes i Pleje & Sundhed. Dette fører til en række administrative problemstillinger, f.eks. oplever ledere det som en stor administrativ byrde at håndtere de mange private mails, dels opleves det som vanskeligt for centrale medarbejdere at få kontakt til medarbejdere på driftsområderne, når man ikke kender deres mailadresse, og kun kan skaffe den ved kontakt til en decentral institution. En mere alvorlig udfordring ved brugen af private mails er, at det kompromitterer datasikkerheden, når personfølsomme oplysninger florerer uden kontrol med sikkerhed, kontrol med hvor de lagres, eller viden om hvem der har adgang til at se dem. Brugen af private mailadresser giver derfor anledning til bekymring hos flere af interviewpersonerne. En leder i Børn & Unge fortæller: Der sendes oplysninger om enkelte børn til private mails, og vi ved reelt ikke hvem der åbner dem. En leder i Voksenservice fortæller: Vi bliver bedt om at sende personfølsomme oplysninger, via private mails, til X (institution på Børn & Ungeområdet). Det er ubegribeligt at der ikke er fælles udmeldinger på det område. Direktionens kommunikation opleves som begrænset Direktionen opfattes generelt som meget lidt kommunikerende, hvilket bekræfter resultater fra tidligere MTU-undersøgelser af Direktionens synlighed. For langt størstedelen af interviewpersonerne opleves dette 5

6 ikke som et problem, da man mener at have den viden der skal til, selvom man ikke hører den fra Direktionen, og flere har svært ved at svare på, hvilken kommunikation man kunne ønske sig fra Direktionen. Nogen ledere efterspørger dog større synlighed omkring strategiske processer og større projekter, herunder nævnes især den igangværende budgetproces. Man ønsker sig mere løbende status på processerne, og tydelige forventninger til, hvordan lederen skal agere i de konkrete strategier. En mere synlig Direktion efterspørges især af yngre og nyere ledere. Mange roser den konstituerede kommunaldirektørs Nyhedsbreve som eksempler til efterfølgelse, og stort set alle har læst og haft glæde af Nyhedsbrevene. Kommunikation på tværs prioriteres ikke højt Kommunikation på tværs i organisationen foregår primært de steder, hvor man arbejder sammen om konkrete indsatser relateret til den daglige drift, f.eks. mellem skoleområdet og Familie & Børnesundhed. Der er ikke den store interesse for øvrig kommunikation, mere generel videndeling eller indsigt i, hvordan de øvrige områder arbejder. Fokus for den enkelte leder er den konkrete opgave, som den pågældende enhed arbejder med, og den daglige drift der knytter sig til denne. Som med holdningen til Direktionens kommunikation ses der dog også her en tendens til, at yngre og nyere ledere ønsker sig en bedre kommunikation på tværs og en højere grad af tværgående videndeling. Medarbejderportalens koncernnyheder, som kunne tjene til at øge kendskabet på tværs i organisationen, læses eller skimmes af de fleste ledere, men med svingende entusiasme. Flere svarer, når de spørges om, hvilke koncernnyheder der kunne interessere dem, at de ville interessere sig for dem, hvis de handlede om deres eget område eller den faglighed, der er knyttet hertil. Derfor opfattes Koncernnyhederne på Medarbejderportalen også af mange som fritidslæsning, og er kun relevant hvis det er specifikt rettet mod eget arbejdsområde, eller emner der vil kunne påvirke det daglige arbejde, især IT driftsstatus Andre steder opfattes de dog som vigtige for sammenhængskraften i kommunen, og nogle få steder opfordres medarbejdere også til at læse dem. Ledernes kommunikationsopgave Medarbejderkommunikation Lederne giver udtryk for at de arbejder systematisk og gennemtænkt med medarbejderkommunikationen, og de bruger meget tid på opgaven, som er højt prioriteret 2. Generelt er der stor opmærksomhed på, hvornår man vælger hvilke kanaler, og hvilke informationer der skal kommunikeres til hvem, hvordan og hvornår. Ofte kan opgaven være svær. Det drejer sig især om situationer hvor lederen ikke selv har modtaget den viden, medarbejderne efterspørger, f.eks. i forandringssituationer. Rent praktisk er det ofte vanskeligt at sikre samtidighed i kommunikationen, f.eks. på områder hvor s læses meget sjældent. Mange ledere fortæller, at de i forbindelse med efteruddannelse har modtaget undervisning i kommunikationsopgaven, og langt de fleste arbejder med udgangspunkt i en form for kommunikationsfaglig forankring eller systematik. 2 Ledere på niveau 2 kommunikerer næsten udelukkende via ledere, og opgaven har her derfor en anden karakter end på de øvrige niveauer. 6

7 Borgerkommunikation Alle interviewede ledere har, med forskellig hyppighed, kommunikation med borgere. Det drejer sig næsten altid om sager hvor borgeren vil klage, eller hvor der er opstået en tilspidset situation. Opgaverne opfattes derfor også ofte som vanskelige, men lederne trives som hovedregel med dem, og opfatter det som en del af deres job og deres faglighed at kunne håndtere sådanne sager. Ofte henter lederne hjælp og sparring fra leder-kolleger, når en sag opfattes som særligt vanskelig. Pressekommunikation 9 af de 12 interviewede ledere har været i situationer, hvor de skulle kommunikere med pressen. Nogle trives med opgaven og er rutinerede på området, men for langt de fleste opleves opgaven som vanskelig, og nogen finder det decideret ubehageligt. Lederne stiller høje faglige krav til sig selv, og oplever, at denne faglighed kommer til kort i mødet med medieverdenen: De kender ikke journalistens spilleregler, og er bange for at blive misforståede, fordrejede, eller vinklet ufordelagtigt. Flere efterspørger derfor også kompetenceudvikling på området, så de kan få flere værktøjer til at håndtere pressesituationerne, og være bedre forberedt på f.eks. journalistens interviewteknik. Kommunikationsstøtte I mange tilfælde har lederne fået hjælp fra Kommunikationafdelingen til presseopgaver, og hjælpen opfattes som god. Det drejer sig for det meste om planlagte sager som arrangementer og åbninger, hvor man har fået hjælp til at lave pressemeddelelser og få lavet de rigtige aftaler med pressen. Det er bemærkelsesværdigt at flere ledere, der har været i en mere akut opstået, kritisk, pressesituation, har løst denne opgave uden at bede om støtte fra Kommunikation. Når der spørges til, hvilke produkter man har bedt Kommunikation om hjælp til, er det ofte en pressemeddelelse, men sjældent en strategi, og opgaver der vedrører intern kommunikation løser man uden støtte fra Kommunikation. Ledernes brug af Medarbejderportal og ønsker til Ledersite Sådan bruger lederne intranettet i dag Næsten alle ledere bruger i dag Medarbejderportalen som et vigtigt arbejdsredskab. Man anvender især telefonbogen og organisationsdiagrammerne, skimmer nyhederne for at holde sig opdateret, og finder informationer og nyheder om IT, især driftsstatus. Dernæst anvendes Arbejdsmiljøportalen, Sygefraværsportalen, ens egen afdelings side hvis en sådan haves, økonomi, og Opus. Man anvender også praktiske værktøjer som bookning af sommerhus, MUS-skemaer, diverse blanketter, vejledninger og Hjælperen. Det er ledernes generelle vurdering, at der på Medarbejderportalen findes uundværlige informationer, og for de fleste ledere er det et værktøj, der anvendes dagligt. Ufordringer ved den eksisterende Medarbejderportal Ledernes tilfredshed med Medarbejderportalen er moderat. Portalen fungerer, hvis man kender den, men er meget svær at finde rundt i, hvis man ikke bruger den ofte. Lederne oplever det som frustrerende, at det tager for lang tid og for mange klik at finde frem til vigtige oplysninger. Ofte giver man op, og ringer eller mailer i stedet om hjælp, f.eks. fra HR. 7

8 Informationer som er svære at finde er bl.a. udvalgssager, referater, og mødekalender for Byråd og udvalg. Også vejledninger ift. Personaleområdet er svære at finde, andre eksempler er rygepolitik, informationer om ejendomscenter, og oplysninger om digitalisering. Mange af disse informationer findes relativt tilgængeligt på siden (f.eks. kan man finde rygepolitikken med 3 klik), men ikke desto mindre har lederne svært ved at finde informationerne. En af de mest brugte funktioner telefonbogen er også en af de mest udskældte. Lederne giver udtryk for, at telefonbog og organisationsdiagrammer er afgørende værktøjer til samarbejde, da man ofte har brug for at finde ud af, hvem der sidder med hvilke områder eller kompetencer, og hvor disse medarbejdere sidder. Men ofte er informationerne utilstrækkelige eller ikke opdaterede, og det giver anledning til en del frustration. Særlig kritik får også søgefunktionen, som opfattes som nærmest ubrugelig: Når jeg søger efter noget får jeg 117 svar, og ingen af dem er det rigtige, fortæller en leder, og giver dermed udtryk for den generelle opfattelse. Ønsker til et kommende Ledersite Det eksisterende Ledersite er ikke reelt fungerende, og er hverken fyldestgørende eller opdateret. Kun en enkelt leder fortæller at have brugt det, og kun meget få gange. Interviewene har derfor taget udgangspunkt i, hvordan lederne i dag bruger intranettet, og hvilke informationer de ønsker at have nem adgang til, for derigennem at vurdere, hvilke behov lederne har for et ledersite. Langt de fleste ledere giver udtryk for, at én indgang til de relevante informationer for ledere vil være et godt arbejdsredskab. Enkelte giver dog også udtryk for, at et Ledersite kan blive endnu en portal at forholde sig til. Lederne giver udtryk for følgende behov for og ønsker til, hvad man gerne vil have nemmere og hurtigere adgang til, f.eks. via et Ledersite 3 : 1. prioritet Udvidet og opdateret telefonbog : Et effektivt overblik over, hvem der sidder med hvilke opgaver, og hvem man skal have fat på i bestemte situationer. Gerne med kompetenceprofil, så man kan søge på bestemte kompetencer. Opdaterede organisationsdiagrammer Politikker Adgang til Opus, inkl. vejledninger og kontaktpersoner Udvalg og Byråds mødekalendere, sager og referater Sygefravær Rekruttering/ansættelse Nyheder om økonomi, herunder budgetproces HMU/FMU 2. prioritet 3 Stillet som åbent, uhjulpet spørgsmål i stil med: Hvad kunne du godt tænke dig Input er ikke prioriteret internt i de tre kategorier. 8

9 3. prioritet Barsel Ekstraordinære ansættelser Løn Arbejdsmiljø Lukket kommunikationsforum, hvor man kan kommunikere med lederkolleger, f.eks. i sit distrikt eller team Strategisk kommunikation input til lederens kommunikationsrolle ved større projekter Guidelines til nye ledere Actioncards Generelt er fokus i høj grad på fakta og konkret, brugbar viden, frem for lange fortællinger. Derudover peger flere ledere på en række input til formen på informationerne. Her er det generelle billede, at man ønsker sig korte, handlingsorienterede vejledninger, steder hvor man hurtigt kan finde simple informationer, og Q&A-tænkning, når der skal kommunikeres om større sager. Endelig nævner flere, at det grafiske setup også har en betydning for brugervenligheden, og man foretrækker billeder og ikoner frem for ren tekst. Input til kanalstrategi Ledere og nøglemedarbejdere er i interviewene blevet spurgt til, hvordan de i dag anvender elektroniske platforme til dialog med borgere og brugere. Der tegner sig som tidligere beskrevet et billede af, at mange områder har sin egen platform, som er skræddersyet til netop det fagområdes behov for borgerkommunikation. Det generelle billede er, at man er jævnt tilfreds med sine egne løsninger, dog peger mange på behov for tilkøb eller opgraderinger, hvis systemet skal imødekomme alle behov. Ønsker til ændringer er f.eks. tilkøb af modul til Bosted, der kan muliggøre borgerkommunikation, udvidelse af SkoleIntra til at omfatte førskoleområdet (en sådan løsning er på vej fra Undervisningsministeriet, forventes færdig i 2015/16), og mulighed for korrespondance mellem CARE, KMD Sag og Opus. Flere peger på behovet for en forbedring af og det påpeges nogle steder fra, at man vil kunne undgå mange rutineopkald eller mails fra borgere, hvis den relevante info i stedet var lettilgængelig på hjemmesiden. Der er i kommunen meget forskellige erfaringer med og holdninger til brugen af sociale medier, som f.eks. Facebook. På nogle områder er man udpræget skeptisk, og der peges på behovet for eksempelvis at beskytte sårbare børn mod unødig eksponering, og undgå at miste kommunikations-kontrollen i alvorlige sager på f.eks. beredskabsområdet. I den anden ende af spektret findes en gruppe, der bruger Facebook meget aktivt. Gode eksempler er f.eks. dialog med unge handicappede, rekruttering af frivillige til Tallships Fredericia, og markedsføring af aktiviteter på Natur- og miljøområdet. Det mest udbredte billede er dog, at man ser mange muligheder i sociale medier, især Facebook, men mangler indsigt i hvordan det bruges mest optimalt, og er usikker på, om arbejdsbyrden ved overvågning og 9

10 vedligehold bliver for stor. Denne gruppe har et ønske om at bruge Facebook, men føler man mangler viden, og efterspørger en fælles politik for området, der bl.a. lægger rammer for, hvornår og med hvilket formål man anvender Facebook, og hvornår man anvender andre kanaler. Medarbejdernes brug af Medarbejderportalen Ifølge projektplanen skal denne rapport, der primært baserer sig på interviews med ledere og nøglemedarbejdere, følges op med et antal fokusgruppeinterviews med medarbejdere, med henblik på at samle viden til, hvordan fremtidens Medarbejderportal skal tænkes. Ikke desto mindre er der i interviewene med ledere og nøglemedarbejdere fremkommet indikationer på, hvilke behov man ser i forbindelse med Medarbejderportalen. Disse indikationer præsenteres her, og kan evt. danne udgangspunkt for behovsafdækningens 2. del. Undersøgelsen bekræfter, at der er meget stor variation i, hvordan man bruger Medarbejderportalen i Fredericia Kommune. På de administrative områder bruges Medarbejderportalen som en dagligt arbejdsredskab. For medarbejdere i plejen, på skoler, daginstitutioner, grønne område o.lign., skal der til gengæld meget til, før man anvender portalen. Dette skyldes ikke primært manglende muligheder for adgang, men derimod at man ikke ser noget behov for at bruge portalen. De områdespecifikke platforme dækker behovene for information og kommunikation i hverdagen, og Medarbejderportalens nyheder opfattes mange steder som fritidslæsning, der kun er arbejdsrelevant hvis det er specifikt rettet mod eget arbejdsområde. En nøglemedarbejder fortæller: I en travl hverdag er det ikke underligt, at mange fokuserer på det, der er vigtigt for at løse deres opgaver. Det er jo det, vi beder dem om, når vi siger de skal have fokus på kerneopgaven. Undersøgelsen peger dermed på, at ambitionerne om et intranet for alle og Medarbejderportalen som et samarbejdsforum er meget ambitiøse, og at man muligvis bør overveje, om de formål man har med disse ambitioner kan opnås på andre måder, f.eks. via tættere integration mellem Medarbejderportalen og de lokale platforme. Konklusion Fredericia Kommunes ledere arbejder seriøst med deres kommunikationsopgaver, og oplever kommunikation som en vigtig del af deres arbejde. De bruger gerne Kommunikationsafdelingens støtte til opgaver som f.eks. åbninger og pressemeddelelser og er tilfredse med den støtte der gives. Til gengæld bruger man sjældent Kommunikationsafdelingen til strategiske opgaver, og stort set aldrig til opgaver, der vedrører intern kommunikation. Lederne har en travl hverdag, og oplever det som en belastning ikke at kunne finde hurtigt frem til vigtige dokumenter og informationer på Medarbejderportalen. Et Ledersite med hurtig adgang til relevante informationer, og en forbedret søgefunktion, vil kunne lette ledernes arbejde. 10

11 Den interne kommunikation er præget af, at Fredericia Kommune er en organisation, der i høj grad har fokus på kerneopgaven, og på at løse de daglige arbejdsopgaver. Der er en udpræget decentral og afdelingsopdelt struktur, og det kommer blandt andet til udtryk ved manglende interesse for viden om andre afdelingers arbejde, manglende kommunikation på tværs, og manglende interesse for Direktionens kommunikation. Der er dog en tendens til, at yngre og nyere ledere efterspørger mere kommunikation både fra Direktionen og på tværs. Der er en meget bred vifte af forskellige elektroniske løsninger til kommunikation og videndeling, uens og uklar holdning til brugen af private s, og stor variation i brugen af både Medarbejderportal og sociale medier. Den store mangfoldighed i typen af arbejdsopgaver såvel som den brede vifte af elektroniske platforme i dag, rejser spørgsmålet om, hvorvidt et intranet for alle og Medarbejderportalen som et samarbejdsforum, er hensigtsmæssige og realistiske mål. Bilag Interviewspørgsmål ledere Der gennemføres kvalitative interviews med 10 ledere på niveau 3-5, og 2 ledere på niveau 2. Lederne interviewes dels som repræsentanter for ledergruppen, men også som informanter for deres respektive fagområder. På den måde kan leder-interviewene generere viden om ledernes egne behov såvel som medarbejdernes. Spørgsmål: Brugsmønstre informationssøgning: Hvad er de mest centrale kilder til information i det daglige arbejde som leder? Herunder Medarbejderportal, Lederportal, andre portaler, www, mails, nyhedsbreve etc. Hvordan bruger man de forskellige portaler på intranettet i dag: Hvilke, hvor ofte, og hvilke informationer henter man? Hvad bruger man tid på, når man er på de interne portaler? Hvad ringer/skriver man til andre, herunder stabene, for at få at vide, men som har en mere generel karakter? Den interne kommunikation: Hvordan vurderer man kvaliteten og relevansen af Fredericia Kommunes interne kommunikation til ledere? Vurdering af direktionens kommunikation? Hvad er vurderingen af de koncernnyheder, der kan læses på Medarbejderportalen i dag? Læser man dem? Hvilken type nyheder læser man? Hvordan ser man relevansen og omfanget af de mails, man modtager fra stabene eller andre i kommunen? Har noget en mere generel karakter? Kunne denne information i stedet ligge på en portal? Lederens egen kommunikation 11

12 Hvordan kommunikerer lederen i dag med sine medarbejdere? Hvilke kanaler benyttes? Oplever lederen at det er svært, eller støder hun på udfordringer, i sin kommunikation med medarbejderne? Søger lederen hjælp eller støtte til sin kommunikation, f.eks. hos KOMA? Har lederen behov for/ønske om nye værktøjer, støttemuligheder eller platforme, til sin linjekommunikation? Ønsker til en ny lederportal eller andre elektroniske værktøjer Hvad er de mest centrale informationer, emner eller værktøjer, som man gerne vil have på en portal? Er der relevant viden, værktøjer eller informationer, som ikke findes eller ikke er tilgængelige i dag? Hvordan deler man viden og dokumenter med andre i dag? Anvendes portalen, eller andre platforme, og hvordan fungerer det? Hvilke behov ser man for elektroniske værktøjer til samarbejde internt og eksternt? Vurdering af medarbejdernes informationsbehov Vurdering af medarbejderportalen: Oplever man denne brugt/relevant for sine medarbejdere? Hvad kunne gøres bedre? Er der behov for nye løsninger til borgerkommunikation, eller samarbejdsplatform med eksterne? Interviewspørgsmål nøglemedarbejdere Der gennemføres 6 interviews med Nøglemedarbejdere, som har en særlig indsigt i hvordan portalen bruges på specifikke fagområder. Spørgsmål: Hvordan vurderer man kvaliteten og relevansen af Fredericia Kommunes interne kommunikation? Hvad er de mest centrale kilder til information i det daglige arbejde i afdelingen? Herunder Medarbejderportal, andre portaler, www, mails, nyhedsbreve etc. Hvordan bruger man selv de forskellige portaler i dag, både som afsender og som modtager af information? Er der andre platforme, hvorfra man afsender information? Hvad ringer/skriver man til andre for at få at vide, men som har en mere generel karakter? Modtager man mails fra andre i kommunen, som har en mere generel karakter, og hvad er omfanget? Afsender man mails af denne type? Kunne denne information leveres på mere hensigtsmæssige måder? Hvordan anvendes Medarbejderportalen af medarbejderne indenfor det pågældende fagområde? Hvad er vurderingen af den information, der er på portalen i dag: Tilstrækkelighed, kvalitet, mængde. Hvad er de mest centrale informationer, emner eller værktøjer, som man gerne vil have på en portal? Hvad er vurderingen af tilgængeligheden? Hvordan kan portalen forbedres? Hvordan vurderes behovet for videndeling via portalerne? 12

13 Hvordan deler man viden og dokumenter med andre i dag? Anvendes portalen, eller andre platforme, og hvordan fungerer det? Hvilke behov ser man for elektroniske værktøjer til samarbejde? Er der behov for nye løsninger til borgerkommunikation, eller samarbejdsplatform med eksterne? Nøglemedarbejderne interviewes og tolkes i et informantperspektiv, altså med henblik på at frembringe en faglig/teoretisk forståelse af problemstillingen, og til dels som repræsentanter for et afsenderperspektiv. 13

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel KKOM Februar 2014 Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel 1. Baggrund og proces Region Nordjylland har et meget stort internt informationsflow. Eksempelvis sendes

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

STRATEGI FOR DIGITALE KOMPETENCER

STRATEGI FOR DIGITALE KOMPETENCER STRATEGI FOR DIGITALE KOMPETENCER 2015-2020 Spændende hvilke nye muligheder fremtiden bringer Åhh nej, bare jeg ikke gør noget forkert SIGNE SELVKØRENDE Dejligt at det digitale hjælper mig VIKTOR VELVILLIG

Læs mere

Foreløbig model for roller og ansvar i ledelseskommunikation

Foreløbig model for roller og ansvar i ledelseskommunikation KKOM Februar 2014 Foreløbig model for roller og ansvar i ledelseskommunikation 1. Indledning Ledelsesmodellen beskriver de vigtigste ledelsesniveauer i forhold til kommunikationsopgaven og tager hul på

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014 2. opfølgning på baseline Børn og Unge Marts 2015 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013.

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere