Behovsafdækning del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsafdækning del 1"

Transkript

1 Behovsafdækning del 1 Ledelseskommunikation og intern kommunikation i Fredericia Kommune, med fokus på Medarbejderportal og andre elektroniske platforme Maj 2014 HR Fredericia

2 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Metode... 3 Den interne kommunikation... 4 Vi arbejder på mange platforme en er den vigtigste elektroniske kommunikationskanal... 5 Brug af private mailadresser udfordrer effektivitet og datasikkerhed... 5 Direktionens kommunikation opleves som begrænset... 5 Kommunikation på tværs prioriteres ikke højt... 6 Ledernes kommunikationsopgave... 6 Medarbejderkommunikation... 6 Borgerkommunikation... 7 Pressekommunikation... 7 Kommunikationsstøtte... 7 Ledernes brug af Medarbejderportal og ønsker til Ledersite... 7 Sådan bruger lederne intranettet i dag... 7 Ufordringer ved den eksisterende Medarbejderportal... 7 Ønsker til et kommende Ledersite... 8 Input til kanalstrategi... 9 Medarbejdernes brug af Medarbejderportalen Konklusion Bilag Interviewspørgsmål ledere Interviewspørgsmål nøglemedarbejdere

3 Baggrund Fredericia Kommune har igennem det sidste år arbejdet med en øget fokusering på intern kommunikation. Herunder ønsker man at styrke de digitale platforme, med fokus på et intranet tilgængeligt for alle medarbejdere, Medarbejderportalen som et samarbejdsforum, og udvikling af nyt koncept for Lederportalen. Samtidig arbejdes der med en kanalstrategi, der skal udvikle værktøjerne til borgerkommunikationen, og der arbejdes med ledernes kommunikation under overskrifterne En synlig og kommunikerende topledelse og En tilgængelig og kommunikerende nærmeste leder. For at sikre et godt fundament for indsatserne gennemføres en behovsafdækning hos medarbejdere såvel som ledere i Fredericia Kommune. Undersøgelsen falder i to dele. Denne rapport udgør første del, og fokuserer på ledelseskommunikationen og den interne kommunikation. Formål Behovsafdækningen skal: Afdække brugsmønstre i dag, både i forhold til Medarbejderportalen, Lederportalen, og andre centrale informationskilder Belyse den generelle tilfredshed med organisationens interne kommunikation, de interne platforme, og den generelle information, man får stillet til rådighed som leder eller medarbejder Udforske områder for forbedring af kommunikationsløsningerne, herunder ledere og medarbejderes egne vurderinger af behov/ønsker/efterspørgsel til den interne kommunikation, og ønsker til egne værktøjer Behovsafdækningen skal således kunne bidrage til at udvikle de rigtige portalløsninger, samt kvalificere den generelle interne kommunikation og ledelseskommunikationen, herunder den kommunikationsstøtte der gives til organisationens ledere. Metode Der er gennemført semi-strukturerede, kvalitative interviews med 12 ledere, fordelt på de forskellige afdelinger og ledelsesniveauer. Lederne er interviewet dels som repræsentanter for ledergruppen, men også som informanter for deres respektive fagområder. Der er endvidere gennemført 6 interviews med Nøglemedarbejdere, som har en særlig indsigt i hvordan portalen bruges på specifikke fagområder. Nøglemedarbejderne interviewes og tolkes i et informantperspektiv, altså med henblik på at frembringe en faglig/teoretisk forståelse af problemstillingen, og til dels som repræsentanter for et afsenderperspektiv. 3

4 Derudover er der anvendt data fra 3i1-undersøgelsen, samt input fra møde i Netværk for Kommunikation den 6. marts Afslutningsvist er der gennemført review med 3 stabschefer, med henblik på kvalificering af de endelige konklusioner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke indgår interviewdata fra en repræsentativ gruppe af medarbejdere i denne rapport. Fokus på medarbejdervinklen er genstand for Delrapport 2, der vil basere sig på fokusgruppeinterview med medarbejdere. Den interne kommunikation Vi arbejder på mange platforme Der findes i Fredericia Kommune en bred vifte af elektroniske løsninger til kommunikation og videndeling. Udover Medarbejderportalen er det bl.a. 1 : Egen hjemmeside som eller www. paedagogisk.dk Conventus Bosted Tandplejens sms-system Twitter LinkedIn Egen blog Medarbejderportal CARE SkoleIntra/ForældreIntra Tabulex Borgerportalen Digital post Yammer Egen side på Jobnet Facebook Fredericia.dk For nogle fagområder er Medarbejderportalen det primære værktøj. Det drejer sig især om de administrative områder. På en række andre områder arbejder man med sine egne fag- og kommunikationssystemer, som for størstedelens vedkommende opleves som fyldestgørende for arbejdet. De mange forskellige portaler opleves som havende den fordel, at de er målrettet de specifikke behov i den enkelte afdeling. Til gengæld er systemerne ofte hver især lukkede om sig selv (f.eks. CARE, SkoleIntra eller Bosted), og dermed kan de udgøre en barriere for tværfagligt samarbejde. 1 Listen er fremkommet på baggrund af interviews. Om den er udtømmende vides ikke. 4

5 Nogle løsninger, især SkoleIntra og CARE, opfylder den enkelte medarbejders behov i et sådant omfang, at det kan være svært for medarbejderens at få øje på de gode grunde til, at man også skulle orientere sig mod en fælles Medarbejderportal. Der findes samtidig flere platforme til videndeling eller lagring af dokumenter, især Medarbejderportal, R- drev, Acadre og projektportal. Mange giver udtryk for, at der er stor forvirring omkring, hvornår hvilke skal anvendes. Dette fører til en stor forskellighed i, hvor dokumenter gemmes. en er den vigtigste elektroniske kommunikationskanal En stor del af den daglige kommunikation i Fredericia Kommune foregår ansigt til ansigt, oftest i møder. Mange ledere opfatter denne kommunikation som den vigtigste for deres daglige arbejde, især når det drejer sig om kommunikation med andre ledere i f.eks. lederteams eller med leder-kolleger i et distrikt. Derudover er s dog det helt centrale kommunikationsværktøj, og det fungerer som hovedregel godt. Den største udfordring for lederne er på de områder, hvor medarbejdere ikke læser deres mails ofte. Det vanskeliggør samtidighed i kommunikationen, og nogle ledere er i tvivl om, om deres informationer når rettidigt frem. Lederne oplever generelt ikke, at deres egne indbakker bliver spammet med intern mail. De grupp s man modtager, f.eks. fra HR Fredericia, opleves helt overvejende som relevante, og man vil nødig undvære dem. Brug af private mailadresser udfordrer effektivitet og datasikkerhed På nogle områder er der tradition for, at en privat mailadresse kan bruges til arbejdsformål, enten som primær mail eller supplement til en kommunal mailadresse. Det gælder primært på området Børn & Unge, men undersøgelsen har også fundet eksempler på, at private mailadresser anvendes i Pleje & Sundhed. Dette fører til en række administrative problemstillinger, f.eks. oplever ledere det som en stor administrativ byrde at håndtere de mange private mails, dels opleves det som vanskeligt for centrale medarbejdere at få kontakt til medarbejdere på driftsområderne, når man ikke kender deres mailadresse, og kun kan skaffe den ved kontakt til en decentral institution. En mere alvorlig udfordring ved brugen af private mails er, at det kompromitterer datasikkerheden, når personfølsomme oplysninger florerer uden kontrol med sikkerhed, kontrol med hvor de lagres, eller viden om hvem der har adgang til at se dem. Brugen af private mailadresser giver derfor anledning til bekymring hos flere af interviewpersonerne. En leder i Børn & Unge fortæller: Der sendes oplysninger om enkelte børn til private mails, og vi ved reelt ikke hvem der åbner dem. En leder i Voksenservice fortæller: Vi bliver bedt om at sende personfølsomme oplysninger, via private mails, til X (institution på Børn & Ungeområdet). Det er ubegribeligt at der ikke er fælles udmeldinger på det område. Direktionens kommunikation opleves som begrænset Direktionen opfattes generelt som meget lidt kommunikerende, hvilket bekræfter resultater fra tidligere MTU-undersøgelser af Direktionens synlighed. For langt størstedelen af interviewpersonerne opleves dette 5

6 ikke som et problem, da man mener at have den viden der skal til, selvom man ikke hører den fra Direktionen, og flere har svært ved at svare på, hvilken kommunikation man kunne ønske sig fra Direktionen. Nogen ledere efterspørger dog større synlighed omkring strategiske processer og større projekter, herunder nævnes især den igangværende budgetproces. Man ønsker sig mere løbende status på processerne, og tydelige forventninger til, hvordan lederen skal agere i de konkrete strategier. En mere synlig Direktion efterspørges især af yngre og nyere ledere. Mange roser den konstituerede kommunaldirektørs Nyhedsbreve som eksempler til efterfølgelse, og stort set alle har læst og haft glæde af Nyhedsbrevene. Kommunikation på tværs prioriteres ikke højt Kommunikation på tværs i organisationen foregår primært de steder, hvor man arbejder sammen om konkrete indsatser relateret til den daglige drift, f.eks. mellem skoleområdet og Familie & Børnesundhed. Der er ikke den store interesse for øvrig kommunikation, mere generel videndeling eller indsigt i, hvordan de øvrige områder arbejder. Fokus for den enkelte leder er den konkrete opgave, som den pågældende enhed arbejder med, og den daglige drift der knytter sig til denne. Som med holdningen til Direktionens kommunikation ses der dog også her en tendens til, at yngre og nyere ledere ønsker sig en bedre kommunikation på tværs og en højere grad af tværgående videndeling. Medarbejderportalens koncernnyheder, som kunne tjene til at øge kendskabet på tværs i organisationen, læses eller skimmes af de fleste ledere, men med svingende entusiasme. Flere svarer, når de spørges om, hvilke koncernnyheder der kunne interessere dem, at de ville interessere sig for dem, hvis de handlede om deres eget område eller den faglighed, der er knyttet hertil. Derfor opfattes Koncernnyhederne på Medarbejderportalen også af mange som fritidslæsning, og er kun relevant hvis det er specifikt rettet mod eget arbejdsområde, eller emner der vil kunne påvirke det daglige arbejde, især IT driftsstatus Andre steder opfattes de dog som vigtige for sammenhængskraften i kommunen, og nogle få steder opfordres medarbejdere også til at læse dem. Ledernes kommunikationsopgave Medarbejderkommunikation Lederne giver udtryk for at de arbejder systematisk og gennemtænkt med medarbejderkommunikationen, og de bruger meget tid på opgaven, som er højt prioriteret 2. Generelt er der stor opmærksomhed på, hvornår man vælger hvilke kanaler, og hvilke informationer der skal kommunikeres til hvem, hvordan og hvornår. Ofte kan opgaven være svær. Det drejer sig især om situationer hvor lederen ikke selv har modtaget den viden, medarbejderne efterspørger, f.eks. i forandringssituationer. Rent praktisk er det ofte vanskeligt at sikre samtidighed i kommunikationen, f.eks. på områder hvor s læses meget sjældent. Mange ledere fortæller, at de i forbindelse med efteruddannelse har modtaget undervisning i kommunikationsopgaven, og langt de fleste arbejder med udgangspunkt i en form for kommunikationsfaglig forankring eller systematik. 2 Ledere på niveau 2 kommunikerer næsten udelukkende via ledere, og opgaven har her derfor en anden karakter end på de øvrige niveauer. 6

7 Borgerkommunikation Alle interviewede ledere har, med forskellig hyppighed, kommunikation med borgere. Det drejer sig næsten altid om sager hvor borgeren vil klage, eller hvor der er opstået en tilspidset situation. Opgaverne opfattes derfor også ofte som vanskelige, men lederne trives som hovedregel med dem, og opfatter det som en del af deres job og deres faglighed at kunne håndtere sådanne sager. Ofte henter lederne hjælp og sparring fra leder-kolleger, når en sag opfattes som særligt vanskelig. Pressekommunikation 9 af de 12 interviewede ledere har været i situationer, hvor de skulle kommunikere med pressen. Nogle trives med opgaven og er rutinerede på området, men for langt de fleste opleves opgaven som vanskelig, og nogen finder det decideret ubehageligt. Lederne stiller høje faglige krav til sig selv, og oplever, at denne faglighed kommer til kort i mødet med medieverdenen: De kender ikke journalistens spilleregler, og er bange for at blive misforståede, fordrejede, eller vinklet ufordelagtigt. Flere efterspørger derfor også kompetenceudvikling på området, så de kan få flere værktøjer til at håndtere pressesituationerne, og være bedre forberedt på f.eks. journalistens interviewteknik. Kommunikationsstøtte I mange tilfælde har lederne fået hjælp fra Kommunikationafdelingen til presseopgaver, og hjælpen opfattes som god. Det drejer sig for det meste om planlagte sager som arrangementer og åbninger, hvor man har fået hjælp til at lave pressemeddelelser og få lavet de rigtige aftaler med pressen. Det er bemærkelsesværdigt at flere ledere, der har været i en mere akut opstået, kritisk, pressesituation, har løst denne opgave uden at bede om støtte fra Kommunikation. Når der spørges til, hvilke produkter man har bedt Kommunikation om hjælp til, er det ofte en pressemeddelelse, men sjældent en strategi, og opgaver der vedrører intern kommunikation løser man uden støtte fra Kommunikation. Ledernes brug af Medarbejderportal og ønsker til Ledersite Sådan bruger lederne intranettet i dag Næsten alle ledere bruger i dag Medarbejderportalen som et vigtigt arbejdsredskab. Man anvender især telefonbogen og organisationsdiagrammerne, skimmer nyhederne for at holde sig opdateret, og finder informationer og nyheder om IT, især driftsstatus. Dernæst anvendes Arbejdsmiljøportalen, Sygefraværsportalen, ens egen afdelings side hvis en sådan haves, økonomi, og Opus. Man anvender også praktiske værktøjer som bookning af sommerhus, MUS-skemaer, diverse blanketter, vejledninger og Hjælperen. Det er ledernes generelle vurdering, at der på Medarbejderportalen findes uundværlige informationer, og for de fleste ledere er det et værktøj, der anvendes dagligt. Ufordringer ved den eksisterende Medarbejderportal Ledernes tilfredshed med Medarbejderportalen er moderat. Portalen fungerer, hvis man kender den, men er meget svær at finde rundt i, hvis man ikke bruger den ofte. Lederne oplever det som frustrerende, at det tager for lang tid og for mange klik at finde frem til vigtige oplysninger. Ofte giver man op, og ringer eller mailer i stedet om hjælp, f.eks. fra HR. 7

8 Informationer som er svære at finde er bl.a. udvalgssager, referater, og mødekalender for Byråd og udvalg. Også vejledninger ift. Personaleområdet er svære at finde, andre eksempler er rygepolitik, informationer om ejendomscenter, og oplysninger om digitalisering. Mange af disse informationer findes relativt tilgængeligt på siden (f.eks. kan man finde rygepolitikken med 3 klik), men ikke desto mindre har lederne svært ved at finde informationerne. En af de mest brugte funktioner telefonbogen er også en af de mest udskældte. Lederne giver udtryk for, at telefonbog og organisationsdiagrammer er afgørende værktøjer til samarbejde, da man ofte har brug for at finde ud af, hvem der sidder med hvilke områder eller kompetencer, og hvor disse medarbejdere sidder. Men ofte er informationerne utilstrækkelige eller ikke opdaterede, og det giver anledning til en del frustration. Særlig kritik får også søgefunktionen, som opfattes som nærmest ubrugelig: Når jeg søger efter noget får jeg 117 svar, og ingen af dem er det rigtige, fortæller en leder, og giver dermed udtryk for den generelle opfattelse. Ønsker til et kommende Ledersite Det eksisterende Ledersite er ikke reelt fungerende, og er hverken fyldestgørende eller opdateret. Kun en enkelt leder fortæller at have brugt det, og kun meget få gange. Interviewene har derfor taget udgangspunkt i, hvordan lederne i dag bruger intranettet, og hvilke informationer de ønsker at have nem adgang til, for derigennem at vurdere, hvilke behov lederne har for et ledersite. Langt de fleste ledere giver udtryk for, at én indgang til de relevante informationer for ledere vil være et godt arbejdsredskab. Enkelte giver dog også udtryk for, at et Ledersite kan blive endnu en portal at forholde sig til. Lederne giver udtryk for følgende behov for og ønsker til, hvad man gerne vil have nemmere og hurtigere adgang til, f.eks. via et Ledersite 3 : 1. prioritet Udvidet og opdateret telefonbog : Et effektivt overblik over, hvem der sidder med hvilke opgaver, og hvem man skal have fat på i bestemte situationer. Gerne med kompetenceprofil, så man kan søge på bestemte kompetencer. Opdaterede organisationsdiagrammer Politikker Adgang til Opus, inkl. vejledninger og kontaktpersoner Udvalg og Byråds mødekalendere, sager og referater Sygefravær Rekruttering/ansættelse Nyheder om økonomi, herunder budgetproces HMU/FMU 2. prioritet 3 Stillet som åbent, uhjulpet spørgsmål i stil med: Hvad kunne du godt tænke dig Input er ikke prioriteret internt i de tre kategorier. 8

9 3. prioritet Barsel Ekstraordinære ansættelser Løn Arbejdsmiljø Lukket kommunikationsforum, hvor man kan kommunikere med lederkolleger, f.eks. i sit distrikt eller team Strategisk kommunikation input til lederens kommunikationsrolle ved større projekter Guidelines til nye ledere Actioncards Generelt er fokus i høj grad på fakta og konkret, brugbar viden, frem for lange fortællinger. Derudover peger flere ledere på en række input til formen på informationerne. Her er det generelle billede, at man ønsker sig korte, handlingsorienterede vejledninger, steder hvor man hurtigt kan finde simple informationer, og Q&A-tænkning, når der skal kommunikeres om større sager. Endelig nævner flere, at det grafiske setup også har en betydning for brugervenligheden, og man foretrækker billeder og ikoner frem for ren tekst. Input til kanalstrategi Ledere og nøglemedarbejdere er i interviewene blevet spurgt til, hvordan de i dag anvender elektroniske platforme til dialog med borgere og brugere. Der tegner sig som tidligere beskrevet et billede af, at mange områder har sin egen platform, som er skræddersyet til netop det fagområdes behov for borgerkommunikation. Det generelle billede er, at man er jævnt tilfreds med sine egne løsninger, dog peger mange på behov for tilkøb eller opgraderinger, hvis systemet skal imødekomme alle behov. Ønsker til ændringer er f.eks. tilkøb af modul til Bosted, der kan muliggøre borgerkommunikation, udvidelse af SkoleIntra til at omfatte førskoleområdet (en sådan løsning er på vej fra Undervisningsministeriet, forventes færdig i 2015/16), og mulighed for korrespondance mellem CARE, KMD Sag og Opus. Flere peger på behovet for en forbedring af og det påpeges nogle steder fra, at man vil kunne undgå mange rutineopkald eller mails fra borgere, hvis den relevante info i stedet var lettilgængelig på hjemmesiden. Der er i kommunen meget forskellige erfaringer med og holdninger til brugen af sociale medier, som f.eks. Facebook. På nogle områder er man udpræget skeptisk, og der peges på behovet for eksempelvis at beskytte sårbare børn mod unødig eksponering, og undgå at miste kommunikations-kontrollen i alvorlige sager på f.eks. beredskabsområdet. I den anden ende af spektret findes en gruppe, der bruger Facebook meget aktivt. Gode eksempler er f.eks. dialog med unge handicappede, rekruttering af frivillige til Tallships Fredericia, og markedsføring af aktiviteter på Natur- og miljøområdet. Det mest udbredte billede er dog, at man ser mange muligheder i sociale medier, især Facebook, men mangler indsigt i hvordan det bruges mest optimalt, og er usikker på, om arbejdsbyrden ved overvågning og 9

10 vedligehold bliver for stor. Denne gruppe har et ønske om at bruge Facebook, men føler man mangler viden, og efterspørger en fælles politik for området, der bl.a. lægger rammer for, hvornår og med hvilket formål man anvender Facebook, og hvornår man anvender andre kanaler. Medarbejdernes brug af Medarbejderportalen Ifølge projektplanen skal denne rapport, der primært baserer sig på interviews med ledere og nøglemedarbejdere, følges op med et antal fokusgruppeinterviews med medarbejdere, med henblik på at samle viden til, hvordan fremtidens Medarbejderportal skal tænkes. Ikke desto mindre er der i interviewene med ledere og nøglemedarbejdere fremkommet indikationer på, hvilke behov man ser i forbindelse med Medarbejderportalen. Disse indikationer præsenteres her, og kan evt. danne udgangspunkt for behovsafdækningens 2. del. Undersøgelsen bekræfter, at der er meget stor variation i, hvordan man bruger Medarbejderportalen i Fredericia Kommune. På de administrative områder bruges Medarbejderportalen som en dagligt arbejdsredskab. For medarbejdere i plejen, på skoler, daginstitutioner, grønne område o.lign., skal der til gengæld meget til, før man anvender portalen. Dette skyldes ikke primært manglende muligheder for adgang, men derimod at man ikke ser noget behov for at bruge portalen. De områdespecifikke platforme dækker behovene for information og kommunikation i hverdagen, og Medarbejderportalens nyheder opfattes mange steder som fritidslæsning, der kun er arbejdsrelevant hvis det er specifikt rettet mod eget arbejdsområde. En nøglemedarbejder fortæller: I en travl hverdag er det ikke underligt, at mange fokuserer på det, der er vigtigt for at løse deres opgaver. Det er jo det, vi beder dem om, når vi siger de skal have fokus på kerneopgaven. Undersøgelsen peger dermed på, at ambitionerne om et intranet for alle og Medarbejderportalen som et samarbejdsforum er meget ambitiøse, og at man muligvis bør overveje, om de formål man har med disse ambitioner kan opnås på andre måder, f.eks. via tættere integration mellem Medarbejderportalen og de lokale platforme. Konklusion Fredericia Kommunes ledere arbejder seriøst med deres kommunikationsopgaver, og oplever kommunikation som en vigtig del af deres arbejde. De bruger gerne Kommunikationsafdelingens støtte til opgaver som f.eks. åbninger og pressemeddelelser og er tilfredse med den støtte der gives. Til gengæld bruger man sjældent Kommunikationsafdelingen til strategiske opgaver, og stort set aldrig til opgaver, der vedrører intern kommunikation. Lederne har en travl hverdag, og oplever det som en belastning ikke at kunne finde hurtigt frem til vigtige dokumenter og informationer på Medarbejderportalen. Et Ledersite med hurtig adgang til relevante informationer, og en forbedret søgefunktion, vil kunne lette ledernes arbejde. 10

11 Den interne kommunikation er præget af, at Fredericia Kommune er en organisation, der i høj grad har fokus på kerneopgaven, og på at løse de daglige arbejdsopgaver. Der er en udpræget decentral og afdelingsopdelt struktur, og det kommer blandt andet til udtryk ved manglende interesse for viden om andre afdelingers arbejde, manglende kommunikation på tværs, og manglende interesse for Direktionens kommunikation. Der er dog en tendens til, at yngre og nyere ledere efterspørger mere kommunikation både fra Direktionen og på tværs. Der er en meget bred vifte af forskellige elektroniske løsninger til kommunikation og videndeling, uens og uklar holdning til brugen af private s, og stor variation i brugen af både Medarbejderportal og sociale medier. Den store mangfoldighed i typen af arbejdsopgaver såvel som den brede vifte af elektroniske platforme i dag, rejser spørgsmålet om, hvorvidt et intranet for alle og Medarbejderportalen som et samarbejdsforum, er hensigtsmæssige og realistiske mål. Bilag Interviewspørgsmål ledere Der gennemføres kvalitative interviews med 10 ledere på niveau 3-5, og 2 ledere på niveau 2. Lederne interviewes dels som repræsentanter for ledergruppen, men også som informanter for deres respektive fagområder. På den måde kan leder-interviewene generere viden om ledernes egne behov såvel som medarbejdernes. Spørgsmål: Brugsmønstre informationssøgning: Hvad er de mest centrale kilder til information i det daglige arbejde som leder? Herunder Medarbejderportal, Lederportal, andre portaler, www, mails, nyhedsbreve etc. Hvordan bruger man de forskellige portaler på intranettet i dag: Hvilke, hvor ofte, og hvilke informationer henter man? Hvad bruger man tid på, når man er på de interne portaler? Hvad ringer/skriver man til andre, herunder stabene, for at få at vide, men som har en mere generel karakter? Den interne kommunikation: Hvordan vurderer man kvaliteten og relevansen af Fredericia Kommunes interne kommunikation til ledere? Vurdering af direktionens kommunikation? Hvad er vurderingen af de koncernnyheder, der kan læses på Medarbejderportalen i dag? Læser man dem? Hvilken type nyheder læser man? Hvordan ser man relevansen og omfanget af de mails, man modtager fra stabene eller andre i kommunen? Har noget en mere generel karakter? Kunne denne information i stedet ligge på en portal? Lederens egen kommunikation 11

12 Hvordan kommunikerer lederen i dag med sine medarbejdere? Hvilke kanaler benyttes? Oplever lederen at det er svært, eller støder hun på udfordringer, i sin kommunikation med medarbejderne? Søger lederen hjælp eller støtte til sin kommunikation, f.eks. hos KOMA? Har lederen behov for/ønske om nye værktøjer, støttemuligheder eller platforme, til sin linjekommunikation? Ønsker til en ny lederportal eller andre elektroniske værktøjer Hvad er de mest centrale informationer, emner eller værktøjer, som man gerne vil have på en portal? Er der relevant viden, værktøjer eller informationer, som ikke findes eller ikke er tilgængelige i dag? Hvordan deler man viden og dokumenter med andre i dag? Anvendes portalen, eller andre platforme, og hvordan fungerer det? Hvilke behov ser man for elektroniske værktøjer til samarbejde internt og eksternt? Vurdering af medarbejdernes informationsbehov Vurdering af medarbejderportalen: Oplever man denne brugt/relevant for sine medarbejdere? Hvad kunne gøres bedre? Er der behov for nye løsninger til borgerkommunikation, eller samarbejdsplatform med eksterne? Interviewspørgsmål nøglemedarbejdere Der gennemføres 6 interviews med Nøglemedarbejdere, som har en særlig indsigt i hvordan portalen bruges på specifikke fagområder. Spørgsmål: Hvordan vurderer man kvaliteten og relevansen af Fredericia Kommunes interne kommunikation? Hvad er de mest centrale kilder til information i det daglige arbejde i afdelingen? Herunder Medarbejderportal, andre portaler, www, mails, nyhedsbreve etc. Hvordan bruger man selv de forskellige portaler i dag, både som afsender og som modtager af information? Er der andre platforme, hvorfra man afsender information? Hvad ringer/skriver man til andre for at få at vide, men som har en mere generel karakter? Modtager man mails fra andre i kommunen, som har en mere generel karakter, og hvad er omfanget? Afsender man mails af denne type? Kunne denne information leveres på mere hensigtsmæssige måder? Hvordan anvendes Medarbejderportalen af medarbejderne indenfor det pågældende fagområde? Hvad er vurderingen af den information, der er på portalen i dag: Tilstrækkelighed, kvalitet, mængde. Hvad er de mest centrale informationer, emner eller værktøjer, som man gerne vil have på en portal? Hvad er vurderingen af tilgængeligheden? Hvordan kan portalen forbedres? Hvordan vurderes behovet for videndeling via portalerne? 12

13 Hvordan deler man viden og dokumenter med andre i dag? Anvendes portalen, eller andre platforme, og hvordan fungerer det? Hvilke behov ser man for elektroniske værktøjer til samarbejde? Er der behov for nye løsninger til borgerkommunikation, eller samarbejdsplatform med eksterne? Nøglemedarbejderne interviewes og tolkes i et informantperspektiv, altså med henblik på at frembringe en faglig/teoretisk forståelse af problemstillingen, og til dels som repræsentanter for et afsenderperspektiv. 13

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Guide til HR-portalen

Guide til HR-portalen Af proceskonsulent, cand. comm. Mads Richard Møller, Intracom Consult. Udarbejdet marts 2004. Intracom Consult mads@intracom.dk - www.intracom.dk Introduktion er en hjælp og vejledning til virksomheder,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere