Bestyrelsens mundtlige beretning ved Danmarks Privatskoleforenings årsmøde på Nyborg Strand, den oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens mundtlige beretning ved Danmarks Privatskoleforenings årsmøde på Nyborg Strand, den 24. - 25. oktober 2014"

Transkript

1 Bestyrelsens mundtlige beretning ved Danmarks Privatskoleforenings årsmøde på Nyborg Strand, den oktober 2014 Indledning Denne mundtlige del af beretningen er bestyrelsens bud på en statusrapport og så et forsigtigt kig ind i fremtiden. Temaerne vil i forskellig udfoldelse være de samme her som i den skriftlige. Vi håber, at begge beretninger vil blive inddraget i en forhåbentlig god efterfølgende debat her i salen. Vi tror på, at de frie grundskoler har noget vigtigt at byde på og ikke kun i en asocial enklavisk forstand, som uforstandige kritikere ofte fremfører det. Vi tror på og tænker gerne i store fællesskaber. Vi tror på folk og folkestyre, vi tror på dialog og demokrati. Vi tror på, at ikke alt er lige godt, vi tror på, at noget virker bedre andet. Vi tror også på, at noget virker bedre for nogen end for andre. Vi tror på det unikke menneske, som et menneske, der er en del af et større fællesskab. Det er ikke godt at være alene, du er ikke alene! Vi tror på, at en skole, der er forankret i et stærkt værdi- og holdningsfælleskab, ofte kan flytte mere end forfladigede indgange til barn og skole. Barnet er den kommende samfunds- og verdensborger. Vi vil efterlade dem en verden, som det fortsat er værd at kæmpe og leve for. Vi vil kæmpe for, at også vores børn må mærke en kærlighed til livet. Livsglæde kys det satans liv! Vi tror på det. Vi tror, det kan nytte. Hvis ikke vi troede det, burde vi lukke butikken. Er denne livsmods- og livsduelighedsdagsorden så den vigtigste overhovedet? Betyder trivselstermometrene og de operationaliserede måltal for børnenes out-put og lærernes in-put til dem intet? Ja, livsdueligheden er det vigtigste succeskriterium for enhver skole! Og det handler ikke om røgelse og halleluja alene. Selvfølgelig ikke, hver eneste skoledag byder på 1000 vis af gode historier, hvor det hele: færdigheder, kompetencer, livsduelighed og livsglæde, fakta og viden og dannelsen går op i en smukkere og højere enhed. Spørg jeres lærere, derhjemme, de gode historier er de fleste! Indgangssalutten i den skriftlige var vores overbevisning om, at de frie grundskoler og de dermed forbundne valgmuligheder for forældrene faktisk har en positiv indvirkning på samfundet og dets indretning. Hverken lykke eller skole er noget entydigt begreb. Og sammenhængen er det heller ikke, men forældre vil altid søge efter de bedste muligheder for deres børn, og tydelige skoletilbud kan være en god hjælp for mange af os i en holdningsforvirret tid. Alle aktører og institutioner i samfundet skal bakke op om det store fællesskab fundamentet for gode og velfungerende fællesskaber og livsduelighed er stærkt på private skoler. Vi demonterer ikke fællesskabet, vi sikrer det! Vi kreerer ikke nye modsætninger, vi skaber sammenhængskraft. Vi har forsøgt i den skriftlige at give nogle bud på den gode lykke. (Jørgen Ryg/Preben Kaas: Lykke er ) At finde lykken, at finde sin skole... kan let udlægges sådan lidt golddiggeragtigt. Vi tror ikke på, at enhver bare er sin egen lykkes smed. Men lykken må fastholdes som udgangspunktet i en skolesammenhæng. Den spontane livsglæde, som præger barnet, må ikke slås ihjel. Det ville være en synd. Livet i skolen blev udfordret i det mindste var det det, der startede vores refleksioner over lykken ved og på privatskolen da Peter Kemp her i august 2014 indleder en kronik: Verdens undergang med disse ord: Før i tiden kunne man tale om, at mennesker tror, hvor de ikke har viden. Men i vor tid er det også omvendt: Man tror ikke på det, man ved. Kemp fortsætter med henvisning til bl.a. termodynamikkens 2. lov: Al orden vil blive forvandlet til uorden at det nu i

2 stedet er målbare konkrete fakta, der fortæller os, at den gængse politiske vækstretorik er absurd og strider imod det, vi ved. Dette viser, at menneskehedens vilkår er blevet totalt forandrede. De gamle apokalypser gav mennesket en trøst hinsides denne verden. De store ideologier og krige i det 20. århundrede lovede faktisk, at verden ville bestå! Så nåede du det ikke i dit eget liv, fik børnene i hvert fald del i en kommende lykke. Kemp er meget direkte, når han efterspørger et kald til handling og kritik i en verden, hvor enden er nær!? Det går galt, hvis vores eneste sprog om verden er et sprog om det materielle og fortsætter: Men måske kan vi fæste mere lid til et poetisk sprog om en dybdedimension, der overgår al kold beregning og respekterer tilværelsens gådefuldhed. Man må medgive Kemp, at vækst- og velfærdsretorik pusher politikerne. På den anden side giver vi ikke meget for den lettere hysteriske konkurrencestatsretorik, hvor staten æder dig og skolen, og du bliver en lille arbejderbrik i et interkontinentalt kæmpeslagsmål om retten til jordens rigdom. Kronikken bør ryste alle skolefolk især i forhold til det ildevarslende spørgsmål om, hvordan man forbereder kommende generationer på en verden, der er på vej mod sin egen undergang. Der må, der skal være en tredje og mere afbalanceret vej. Vi står ved et paradigmeskifte i forhold til, hvordan vi forklarer verden, og hvordan vi forstår natur og menneske. Den store udfordring for os er den indlysende, at mol ikke dur, når vi taler om børnenes møde med grundskolen. Her må det mest anstændige udgangspunkt for pædagogikken fortsat må bestå i at understøtte livsglædens og livsmodets udfoldelse. Dommedagsdigte og børn er en naturstridig kombination! Det er vores opfattelse, at en skole, hvor det værdibaserede samarbejde mellem alle aktørerne fungerer, kan befordre en undskyld udtrykket bæredygtig udformning af skolens indhold og budskab. Og der er jo melodier, hvor mol og dur understøtter hinanden. Under alle omstændigheder er der på alle planer brug for indsigt, eftertanke og fordybelse. Dilemmaet kan vel formuleres tydeligst således: Hvordan giver vi vores børn livsmod og dygtighed og en positiv tro på, at verden og livet er uadskillelige størrelser? Kan man opdrage og uddanne børn uden en tro på, at vi sammen kan gøre verden bedre? (Vi lader lige MALALA hænge et øjeblik!) Hvem var det, der henover efteråret annoncerede humanismens unødvendighed i en tid, hvor de såkaldt politiske nødvendigheder fylder alt? Zarathustras grundsætninger er vel mere nødvendige end nogen sinde før: Gode handlinger, gode ord og gode tanker og nok helst i den rækkefølge, hvis det skal nytte noget! Vi forældre og ledelser på skolerne og i foreningen kender godt verdens tilstand, og vi har alle i og uden for skolen og uddannelsessystemet i det hele taget et kæmpeansvar for at skabe orden i verden. Og vi har et kæmpeansvar for at udbygge skolens opgave med hensyn til at redde verden. Det starter i skolen, og vi gør det allerbedst ved at give vores børn en god uddannelse og ved at give dem livsglæde og livsduelighed. Vi er skolefolk, der gerne tager et medansvar. Vi vil gerne være en handlende del af løsningen. Indledningen her og i den skriftlige forsøger at opstille en rammesætning eller idealistisk perspektivering af de mange konkrete skolepolitiske initiativer, forskrifter og love, der helt ærligt har fyldt en del og også skabt lidt uorden i denne lokale udgave af en kompleks og umulig verden i skolen og udenfor. Menings-løse er vi ikke, og at der er en sammenhæng, er vi vel enige om. 2

3 To store ændringer i grundskolens forhold Folkeskolereformen er under fuld indfasning i folkeskolen. Folkeskoleloven handler om folkeskolens forhold. Alligevel har denne reform i mange henseender meget stor indflydelse på vores forhold. Det er som altid en udfordring fortsat at skulle stå-mål-med folkeskolen samtidig med, at de frie grundskoler skal udgøre et reelt alternativ. I kender historien ud og ind, og vi har bemærket, at privatskolerne meget dygtigt har forstået at give reformens tre væsentlige hovedbudskaber (udfordringer) et selvstændigt eller alternativt udtryk. Vi tager dem lige igen: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Ministeren skal bemærke, at foreningen fra første færd har udtrykt anerkendelse af de tre overordnede målsætninger, som vi meget let kan tilslutte os. Vedrørende den 1. udfordring Det er den største udfordring for folkeskolen - og for os. Vi kan og skal også udfordre alle, så de bliver så dygtige som muligt. Faglighedsaspektet og flere undervisningstimer i dansk og matematik med mere er hovedingrediensen i reformen overordnet handler vel mindst 80 % af reformen om højere faglighed. Det har det nu altid gjort hos os. Ministeren har klart tilkendegivet, at bedre faglige resultater var en ufravigelig forventning. Der var brug for flere timer og bedre timer. Bemærk dog, at selv med det ret store timetalsløft er elevernes timetal endnu ikke oppe på det, det var i Den store afgørende forskel er selvfølgelig, at vi dengang gik i skole også om lørdagen. Ministeren har også og det, synes vi, er både fornuftigt og rimeligt - klart givet udtryk for, at en øget faglighed herunder flere timer var en måde at fastholde elever og forældre i folkeskolen. Det tror vi egentlig også på, men hen over sommeren kørte der så en usaglig hetz mod folkeskolen, og medierne meldte om masseflugt til privatskolerne. Her kommer Ministeren med et klart bedre tilbud til forældrene og så vender de det bare ryggen med den begrundelse, at nu bliver skoledagen for lang. Det er altså ikke let at reformere skolen, når hverken lærere eller forældre dog ikke med samme begrundelse - vil det. Men pressen bærer også et ansvar kraftigt sekunderet af Danmarks Lærerforening for reformens vanskelige start. I en undersøgelse svarer 44 % af 200 undersøgte private grundskoler, at de forventer et øget antal elever, og forældrene begrunder den øgede interesse for privatskolerne med folkeskolens øgede timetal! Hvad pokker gør man så? Vi andre ved jo udmærket godt, at det for mange forældres valg af privatskolen altid har betydet temmelig meget, at skolen kunne tilbyde et stort antal dansk- og matematiktimer. Og 5/9-tallene tegner da også et lidt andet billede. Vi har nok mærket en mindre stigning i interessen, men den er lille i forhold til det billede, pressen har tegnet, og ift. den interesse, der altid er for privatskolerne, Vi tror mere på vores egen statistik, der tegner et helt andet billede. Og for øvrigt har hele 87 % af foreningens skoler faktisk HÆVET lektionstimetallet. Ligesådan er det med den udskældte lektiehjælp. Forældre vender sig imod den, hedder det i pressen, men samtidig meddeler det private lektiehjælpsfirma MentorDanmark, at det efter sommeren har oplevet en stigning i antallet af elever på 79 pct. Det er ikke nemt! Et nyt element i folkeskolen er den såkaldt understøttende undervisning, som på papiret optager et anseligt årstimetal, men det ser ud som om, pauser og lektiehjælp på visse klassetrin næsten æder den understøttende undervisning op. Udover lektier og pauser var det også tanken, at lærere og pædagoger kunne anvende tiden til fx specialundervisning og supplerende undervisning. Det er vores indtryk, at ordningen kun i meget begrænset omfang er slået igennem på 3

4 privatskolerne. Men vi er meget opmærksomme på, hvor meget specialundervisningen og den inkluderende undervisning i folkeskolen vil fylde i den understøttende undervisning. Forholdet har naturligvis også tilskudsmæssig betydning. Og det understøtter vores ønske om, at der også på de frie grundskoler kan være mulighed for at inddrage pædagogerne og på pædagogoverenskomst - i bl.a. det socialpædagogiske arbejde med børnene. For pædagogerne har reformen alt i alt ikke skabt en større anerkendelse og professionsanvendelse i skolen, hvilket mange nok havde fundet rimeligt. Og det fremgår også af vores egen statistik, at antallet af årsværk som SFO-ansat er faldet fra 766 i 2013 til 728 i Antallet af lærerårsværk har ikke ændret sig fra 2013 til Vedrørende den 2. udfordring Regeringen Helle Thorning-Schmidt har mildt sagt ikke opnået et bare rimeligt omdømme i forhold til at bedre de svagest stilledes livsvilkår. Man kunne lidt flabet spørge regeringen, om den selv løfter det sociale ansvar, som så mange påstår de private skoler helt specifikt på deres område undlader at påtage sig. Men regeringens arbejdsbetingelser har nu heller ikke været de bedste, og intentionerne har helt sikkert været troværdige som når Bjarne Corydon kalder det en mærkesag over alle at skabe lighed på en moderne måde. Hovedproblemet er, at den sociale mobilitet er gået i stå og ikke er vokset for generationerne under år. Som Politikens opinionsredaktør Per Michael Jespersen udtrykker det: Generøse investeringer i gratis uddannelser og SU har mistet deres magi. Vi har ramt den kulturelle mur, som grundlægges i opvæksten, bøgerne i reolen hos mor og far, omgangsformerne. Det, som forskerne kalder 'den kulturelle kapital'. Det sociale løft vil i flg. en række eksperter indebære et opgør med middelklassens dominans i skolen, den sociale ghettoisering og uddannelseskløften. Middelklassens dominans i folkeskolen handler om, at den løst strukturerede pædagogik, som er udformet af den minoritet, der har lange eller mellemlange uddannelser, ikke fænger børn fra ikke-boglige hjem. De falder fra. Dokumentationen er overvældende. Og det gælder både folkeskolen og ungdomsuddannelser. Den nye folkeskolereform med en mere markant (konkurrencestatsretorikerne vil kalde den merkantil hjerteløs)...og faglig profil er et forsøg på at fastholde middelklassen. Desuden er det en kendsgerning, at en mere målrettet pædagogik og læring vil flytte elever med indlæringsvanskeligheder mere. Dette opfatter vi ikke som et angreb på vores frihed og minder lige om, at det er veldokumenteret, at den socioøkonomiske sammensætning af elevgrupperne i folkeskoler og de frie skoler på landsplan stort set er identisk. Billedet dækker ganske vist over regionale forskelle, men alt i alt er elevsammensætningen nu meget fin i overensstemmelse med den, som er typisk for kvarterets skoler. Måske skulle vi også minde om, at der er syv folkeskoler og kun tre frie grundskoler tror jeg, at jeg vil sige - blandt de 10 skoler, der har de rigeste forældre! Vi hører også fra de frie grundskolers kreds udtalelser, der antyder, at det da er muligt, at der er privatskoler i storbyerne, som ikke er deres sociale ansvar bevidst, men samtidig findes der rigtig mange frie grundskoler, som tager mere end deres del af ansvaret. Så fik vi den også! Én gang til: Privatskoler er gennemsnitligt nøjagtig lige så socialt ansvarlige som folkeskolen og de andre frie grundskoler, som de er en del af. Må vi så være fri! Den sociale ghettoisering og uddannelseskløften Vi anerkender, at forskningen viser, at social mobilitet i et samfund forudsætter, at arbejdersønnen og akademikersønnen omgås hinanden i klasseværelset, til fodbold og i gården. Men det er vel ikke privatskolernes skyld, at vi i stigende grad bor og lever sammen med sociale kopier af os selv. Eliten stikker af fra resten. Problematikken er reel og det samme er hykleriet, men løsningen er ikke en eller anden adgangsbegrænsning til frie grundskoler. Tværtimod, vi 4

5 skaber mobilitet og mønsterbrydere i et flot antal som vi for øvrigt altid har gjort. Det er netop en del af vores succes og eksistensberettigelse. Først i oktober viste en opgørelse, at Det kristne Gymnasium i Ringkøbing er bedst blandt samtlige gymnasier i Danmark til at løfte elevernes faglighed mere, end man kunne forvente ud fra elevernes sociale baggrund og karaktererne fra folkeskolen. Rektors kommentar var herlig: Vi er ingen englefabrik. Nej, I er ingen englefabrik, men en fandens god skole! Efter- og videreuddannelse er den eneste bro hen over uddannelseskløften. Men tilbøjeligheden til at efter- og videreuddanne sig er i frit fald blandt ufaglærte og faglærte. For femte gang CEVEA har igen begået en analyse, der ganske apokalyptisk skulle dokumentere ikke jordens, men folkeskolens endeligt. Flere skolefolk udtaler, at nu er grænsen nået, og at man kan spørge, om vi stadig har en fælles folkeskole. Se, hvis det nu var et politisk parti, der var oppe på en tilsvarende tilslutning som folkeskolen, nemlig knap 84 % (svarer det for øvrigt ikke ret nøje til tilslutningen til folkekirken), så tror vi da, at andre bekymringer kunne være mere nærliggende til Folkeskolen. Skulle det være et problem! CEVEA foreslår igen, at statsstøtten til de frie grundskoler sættes yderligere ned, 71 % er åbenbart ikke nok. Desuden foreslås politiske straffeekspeditioner, hvis skolen ikke udviser tilstrækkelig socialt ansvar. Er det CEVEA, der skal definere, hvad der forstås ved socialt ansvar. Vi kan ikke lade være med at referere til tilsvarende aktioner, fx Berufsverbot i den tidligere Forbundsrepublik. Berlingske ridser problemstillingen tydeligt op i overskriften: Der er (heldigvis, min tilføjelse) ikke enighed om, hvad der skal til for at stoppe flugten fra folkeskolen. Skal privatskolerne have færre penge eller skal vi nøjes med at styrke folkeskolen? For øvrigt omtaler artiklen interessante forskydninger i de frie grundskolers fordeling på landkortet. Lars Olsen fortæller i sin nyeste bog, at den krumme banan nu er afløst af mere spredte økonomiske ghettoiseringer rundt i landet. Bemærk i øvrigt på kortet, at de frie grundskoler faktisk klarer sig ganske pænt også uden for København. Bloggeren Jalving svarer i JP med sædvanlig firkantet skarphed: (Gid) forældre ikke behøvede at bekymre sig om, hvor deres børn går i skole, fordi den fælles skole frembragte dygtige, nysgerrige og velafrettede unge, klædt på til at gå vågent og historisk formet ind i voksenlivet og i bedste fald være med til at reformere, hvad den århusianske historiker Michel Böss har kaldt vores demente samfund, hvis politiske og kulturelle eliter historieløse sejler rundt i nutidskulturen. Glem alt om sorte, hvide, røde eller blå: Blanke mennesker er de værste. 1 Jalving mener også, at den danske folkeskole falder fra hinanden, men det skyldes ikke, at den producerer et A- og et B-hold. Det skyldes, at den slet ikke producerer noget hold og føjer til, at det gør mange privatskoler for øvrigt heller ikke. Men afslutter han: Cevea vil straffe privatskolerne i stedet for at omlægge de blanke skoler. Igen må vi takke ministeren for hendes afbalancerede tilgang til og svar på problematikken, når hun i Berlingeren 2 fremhæver, at vi med reformen gør en kæmpe indsats for, at både det faglige niveau og tilliden til folkeskolen stiger. Det skal gerne få endnu flere til at vælge folkeskolen for deres børn. Denne tilgang vil foreningen gerne anerkende, og det er den eneste værdige. Hvor CEVEA reelt taler for at nedbryde velfungerende og samfundsstøttende fællesskaber, taler ministeren for at opbygge nye bærbare. Det er konstruktiv tale! og det bemærkes, at Christine 5 1 JP, Berlingske, den

6 Antorini ikke truer med økonomiske straffeekspeditioner herunder nye socialkonstruktivistiske tilskudssystemer, som kun vil skabe mere modstand og mindre mobilitet og sammenhængskraft i Danmark. Vedrørende den 3. udfordring Folkeskolen er kommunal, vi har - lidt provokerende udtrykt - 98 koncerner i Danmark, der driver skolevirksomhed og så altså ca. 550 frie grundskoler. Folkeskolen er således decentralt styret, men alt med måde. Forligspartierne er enige om, at det denne gang skal virke. Den uudtalte bekymring, som vi forstår, er, at ideen om folkeskolen som et stort fællesprojekt ikke kan fastholdes, hvis reformen ikke synligt dvs. målbart dokumenterer fremskridt og udvikling over hele linjen. Det er derfor en meget omfattende del af reformen, som meget håndgribeligt gennem en stramning af folkeskolens styring øger ministeriets muligheder for tilsyn, målstyring og kontrol. De nye Fælles Mål er udformet som lærings- og kompetencemål og vil i højere grad styre undervisningen. Spørgsmålet lyder ikke længere: Hvad skal vi lave? Nu hedder det: Hvad skal vi lære? Jens Rasmussen, DPU fortæller: Læringsmålstyret undervisning er slået igennem i mange lande de seneste ti år. Til forskel fra tidligere tiders læreplaner, så beskriver målene ikke, hvad der skal gennemgås, men hvad eleverne til slut skal kunne. Nu skal indholdet af undervisningen tænkes som middel, ikke som mål i sig selv. Det bliver tydeligt for enhver, hvor man skal hen. Det er også en hjælp til teamsamarbejde, når målene er klare. Og fagmålene skal følges og opfølges mere intenst. Det hænger bl.a. sammen med, at testresultaterne fortsat ikke er elitære, hvis man da tør bruge et sådant ord! Godt nok viste de ti nationale test i 2013 alle fremgang i forhold til 2012, men de forkætrede PISA-resultater fra december 13 viste en nedgang med en placering som nr. 15 i matematik, nr. 18 i læsning og nr. 19 i naturfag. Andelen af fagligt svage elever var godt nok denne gang nedjusteret til 6,2 % mod 8,5 % i Men PISA opererer med en udelukkelsesgrænse på 5 %, og mange lande frasorterer mindre end 2 %, så heller ikke i den henseende er det prangende. Christine Antorini understregede, at det netop var dét en ny reform kunne rette op på. Det tror og håber vi faktisk på. Den tro deler pædagogisk konsulent Sten Clod Poulsen ikke. Vi husker ham nok for den provokerende og fremragende kronik i 2010, hvor han skriver: Vi har smadret Den Sorte Skole og smidt barnet ud med badevandet og triumferet bagefter. Det er en katastrofe. Han peger på, at elever skal vægte hukommelsen og forståelsen lige højt. Grundlæggende enkeltfaglige skolekundskaber er ikke modsætningen til selvstændig indsigt, de er forudsætningen for selvstændig indsigt. Men hov, de asiatiske lande interesserer sig jo stadig mere for dansk pædagogik tværfaglighed, projektarbejde og store selvstændige opgaver, ikke? Jo. Men i Asien har de en solid tradition for grundig kundskabstilegnelse i forvejen. Nu får de begge dele både fagkundskaber og selvstændig kritisk-kreativ problemanalyse. Vi har kun det ene. Tagkonstruktioner uden fundamenter. DP synes, at Clod Poulsen har en vigtig pointe her, men han er for unuanceret, når han hudfletter den seneste PISA med følgende salve: (Jeg ser folkeskolen som) "en karikatur af en skolegang", hvor det er "fuldstændig tydeligt, at eleverne i dramatisk grad mangler evnen til at regulere sig selv. De flyder gennem timerne. Ind imellem er der nogle, der vågner op og deltager i en halvseriøs dialog med læreren, og så sløver de hen igen". Så galt står det altså ikke til i folkeskolen, men FOLKEFORDOM-stolen dømmer oftest både folkeskole og privatskole alt for unuanceret, og de sensationslystne medier følger gladelig op. Den seneste TALIS siger faktisk noget andet. Danske grundskolelærere skiller sig særligt positivt ud fra lærere i andre lande ved, at de i mindre grad oplever forstyrrende støj og uro i undervisningen. Samme positive billede genfindes i de danske læreres vurdering af relationen mellem lærere og elever, hvor 99 % af grundskolelærerne oplever, 6

7 at lærere og elever normalt kommer godt ud af det med hinanden. Alt er langtfra ragnarok i folkeskolen. Desværre siger TALIS også, at lærerne generelt ikke føler sig værdsat af samfundet. Dette forhold har vi alle - ledere, forældre, politikere - et stort ansvar for at få ændret. Som the child is the Father of the Man, er læreren den gode skoles moder! Trivslen Børnenes Det er ikke kun fagene, eleverne skal testes i. En ny måling skal måle elevernes trivsel hvert år på alle landets folkeskoler. Målingen skal hjælpe skolerne i deres arbejde med at skabe og opretholde god trivsel for alle elever. Så må vi jo håbe for eleverne, at det ikke bare bliver til endnu en støvet evakueringsrapport i skuffen. Evalueringer skal bruges, og elevernes trivsel er ikke en feature. Det handler om et professionelt lærerarbejde, der forenklet udtrykt og i denne rækkefølge handler om elevernes læren og væren. Det er ret let at sætte tid på det, for det er altid og hele tiden! DP har som bekendt arbejdet meget på at udbrede vores selvevalueringsmodel, og det er vores hensigt at udvikle modellen yderligere netop vedrørende undervisningsmiljøet og elevernes trivsel. Vi vil undersøge, om vi eventuelt kan inkorporere nogle af elementerne fra folkeskolens evalueringsværktøjer i vores. De voksnes Reformen har også medtænkt de voksnes trivsel. Således vil en del af de afsatte implementeringsmidler blive anvendt til det såkaldte kompetenceløft af skole-hjem-samarbejdet, et projekt, der forestås af forældreorganisationen Skole og Forældre. 3 Kompetenceudviklingen sker her bl.a. via kursusvirksomhed, publikationer og en online læringsplatform for skolebestyrelsesmedlemmerne med fem moduler om forskellige elementer af skolebestyrelsesarbejdet. Foreningen vil nøje følge dette arbejde og vurdere, om udviklingsprojektet i et eller andet omfang kan inspirere os herunder udvikle vores rådgivningsvirksomhed i forhold til bestyrelserne. Skole-hjem-samarbejdet er i sagens natur af allerstørste vigtighed også for privatskolerne, men egentlig tillader vi os ydmygt at antage, at dette arbejde er en så integreret del af privatskolens virksomhed, at vi på langt de fleste skoler næppe kan lære noget nyt. Forældrene er hos os gennem bestyrelsen, hvis beføjelser på området matcher kommunalbestyrelsens, en så integreret del af skolens overordnede ledelse, at de både formelt og reelt forstår vigtigheden af dette område og i særdeleshed når de økonomiske og pædagogiske prioriteringer foretages. I DP er udfordringen derimod med gætter vi på omkring 200 nye bestyrelsesmedlemmer hvert år at hjælpe skolernes samlede ledelse bestyrelse og ledere med at finde frem til det effektive og frugtbare samarbejde. Vi ved, at når det fungerer, kan ingen nok så moderne managementmodel overgå dette. Dannelsen Flere pædagogiske forskere har fremført, at den nye folkeskolereform udvander dannelsesopgaven. Det har helt sikkert ikke været meningen, og folkeskolens formålsparagraf er jo heller ikke blevet ændret. Som det fremgår af den skriftlige, er vi ikke så bange for at miste vores gode dannelse, idet denne er uløseligt forbundet med vort værdimæssige grundlag. Som John Hattie har formuleret det, hænger evnen til at reflektere og tage aktivt del i samfundet uløseligt sammen med ens faglige skoleresultater. Med fare for at lyde gammelmoraliserende vil vi hævde, at når vi lykkes bedst på privatskolerne, er det bl.a., når vi fokuserer på vores moralske forpligtelser overfor børn og unge. Det er et godt alternativ til den indadskuende selvopdagelse, mener filosoffen Svend Brinkmann og fortsætter: Og så er det jo herligt, hvis man samtidig har 7 3 Undervisningsministeriets pressemeddelelse

8 det fedt og sjovt med at gøre sine pligter og gøre det ordentligt. Det er vel egentlig det, der er den bagvedliggende overvejelse hos os i forbindelse med lanceringen af projektet anstrengelsens poesi, som I senere i eftermiddag skal høre lidt mere om. Folkeskolereformen har fyldt meget også på vores skoler. Danmarks Privatskoleforening har i de senere år forsøgt i højere grad at sætte skolernes værdigrundlag, indhold og pædagogik på dagsordenen - bl.a. gennem afholdelsen af et par konferencer om reformen i begyndelsen af dette år har I mærket det? Vi tror, det er indholdssiden, vi skal gøre mest ved fremadrettet. Foreningen autoriserer ingen speciel holdning eller et bestemt værdigrundlag. Vi tror på, at det nytter at tale sammen om, hvad vi gør. Hvorfor og hvordan er vi diversive, alternative, udfordrende, udforskende? Vi har gennem det seneste år opfordret skolerne til at bruge tid på lidt komparativ analyse: Hvad gør de, og hvad gør vi? Ministerens overskrift var jo: Gør en god skole bedre! Og vi stillede med det samme spørgsmålet: Kan vi ikke gøre det endnu bedre? Reformen udspillet til en ændret praksis i folkeskolen minder os om en anden kerneværdi en anden begrundelse for vores ret til at være her. Vi skal altid kæmpe og kappes om børnene ikke mod hinanden, men sammen om at skabe den bedste skole for vores børn. Igen: Dette formål alene berettiger hele tænkningen med offentlige og frie grundskoler. Og uden dette system vil den offentlige skole blive reduceret til en ensporet masseproduktionsvirksomhed. Og de frie grundskoler ville blive en multisporet og hæslig motorvej, hvor der var flere færdselsregler og hastighedsbegrænsninger, end I nogensinde har set! Om arbejdstiden I den skriftlige beretning fra september 2014 langer Frie Skolers Lærerforening ud efter Danmarks Privatskoleforening med følgende svada: Mange af misforståelserne (om arbejdstiden på skolerne) skyldes, at især Danmarks Privatskoleforening og deres skoler har været mere optagede af at gøre fuldstændigt, som Moderniseringsstyrelsen siger, end af at finde gode, holdbare og fornuftige løsninger. Det er jo aldrig rart at blive skældt ud, men i det her tilfælde er vi egentlig glade for det og opfatter det faktisk som et anerkendende vris! Vi går naturligvis ikke Moderniseringsstyrelsens ærinde på en anden måde, end FSL går LC s, og det er muligt, at der er set kønnere love end den forkætrede LOV 409, men vi forsøger at overholde den, selv om den ikke på alle måder hænger lige godt sammen med regler og kutymer, der tidligere har været anvendt. Det må bl.a. vores kostskoler sande. Vi har naturligvis forståelse for, at de nye arbejdstidsregler kan virke udfordrende og lægger op til et opgør med traditionel dansk skolekultur, men som helhed rammer reglerne meget tæt på det, som både folkeskolens og privatskolernes ledere havde ønsket sig nemlig et større ledelsesmæssigt ledelsesrum, større fleksibilitetsmuligheder og endelig et bedre grundlag for at give mere rum for det professionelle samarbejde i skolen. To små ord: aftale eller forståelse har været stridens kerne mange steder. Vi noterede os, at flere i DLF advarede mod for hurtigt at indgå aftaler, og den daværende skolelederformand, i folkeskolen, Anders Balle udtalte, at..den principielle holdning fortsat er, at man ikke skal have lokalaftaler, men i stedet udarbejde et planlægningsgrundlag mellem kommunen og skolerne. Det svarer i vores verden til en overordnet plan, som er sanktioneret af bestyrelsen og i forhold til lærerne er implementeret af ledelsen gennem først og fremmest dialogen med den enkelte medarbejder. Vi var helt ærligt bange for, at for mange skoler presset af lærerne og stemningen - blot ville pynte lidt på gamle lokalaftaler, hvorefter de fleste landvindinger ville fortabe sig. Samtidig tilkendegav vi også, at det ikke er Danmarks Privatskoleforenings opgave ensidigt at pege på en aftaleløsning eller det modsatte. Vi er ikke autoritære, vi er diversitære. Vi har ønsket at pege på 8

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Torben Elleby og Camilla Ibsen K1. Efterårssemesteret 014 Vejleder: Patrick Blackburn Filosofi og Videnskabsteori, RUC Resumé Dette projekt omhandler

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Det har været et spændende år. Specielt for folkeskolen. Lidt

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre Indhold 1. del Beretning 2013 2. del lilleskolen 20-13 Fortællinger om skoleforældre

Læs mere

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden...

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden... Kongresreferat Den 10. 12. september 2013 Indholdsfortegnelse Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2 3. Formandens beretning... 3 2. Forretningsorden...

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 31. møde Onsdag den 5. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2005

Formandens mundtlige beretning 2005 Formandens mundtlige beretning 2005 Folkeskolen er fuld af værdier! Ved hjælp af elektrolyse kan man spalte vand i hydrogen og oxygen. Hvis man lader hydrogenen gå i kemisk forbindelse med nitrogen får

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Nr. 3 I Juni 2011. Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt

Nr. 3 I Juni 2011. Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt G L A D S A X E L Æ R E R F O R E N I N G Nr. 3 I Juni 2011 Leder Få nu mening med galskaben Find fem fejl Hvad skal skolen hedde? Halleklippen på Bornholm et forårsportræt Henrik Poulsen Formand for Gladsaxe

Læs mere