Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012."

Transkript

1 SKA/AÅJ A01 Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade Kbh. K Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen Med henvisning til Lov om dansk retskrivning (LOV nr 332 af 14/05/1997) 1 (retskrivningsloven) Lov om Dansk Sprognævn (LOV nr 320 af 14/05/1997) 2 (sprognævnsloven) Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning. (BEK nr 178 af 09/03/2009) (sprognævnsbekendtgørelsen) henvender vi os hermed for at bede om ministerens godkendelse af vedlagte principielle ændringer af dansk retskrivning. Ifølge retskrivningsloven fastlægges retskrivningen af Dansk Sprognævn og offentliggøres i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog. Nævnet skal i sit normeringsarbejde tage udgangspunkt i to principper: traditionsprincippet og sprogbrugsprincippet. Efter traditionsprincippet ligger stavemåderne af det eksisterende ordforråd principielt fast, bortset fra justeringer som følge af sprogbrugsprincippet ifølge hvilket ord og ordformer i dansk skrives i overensstemmelse med den praksis som følges i gode og sikre sprogbrugeres skriftlige sprogbrug. I henhold til sprognævnsloven kan nævnet i forbindelse med udgivelse af nye udgaver af Retskrivningsordbogen på egen hånd foretage ændringer og ajourføringer af ikkeprincipiel karakter, hvorimod ændringer af principiel karakter kræver godkendelse af kulturministeren efter indhentet udtalelse fra undervisningsministeren. Dansk Sprognævns repræsentantskab skal ifølge sprognævnsbekendtgørelsen behandle sager om ændringer af retskrivningen. Repræsentantskabet tager endvidere stilling til om en ændring er af principiel karakter. Af bemærkningerne til sprognævnsloven fremgår det at man ved ændringer af principiel karakter forstår mere gennemgribende eller systematiske ændringer, og som eksempler nævnes: forslag til indførelse af ny tegnsætning, afskaffelse af stumme h'er og d'er, genindførelse af store bogstaver i navneord, konsekvent fordanskning af fremmedords stavning eller ændring af endelsen -tion/-sion til -sjon eller endelsen -ium til -ie (i fx gymnasium og planetarium). Om de ikkeprincipielle ændringer oplyses det i bemærkningerne at Sprognævnet efter loven har bemyndigelse til at foretage justeringer af enkeltords 1 (af 5) Retskrivningsordbogen 2012 Dansk Sprognævn.

2 SKA/AÅJ A01 stavemåde og bøjningsformer samt ændringer der ikke er gennemgribende eller systematiske. Den nu gældende Retskrivningsordbog af 2001, som afløste udgaven af 1996, er den første autoriserede retskrivningsordbog som udkom efter vedtagelsen af retskrivningsloven i maj Da 2001-ordbogen ikke indeholdt nogen principielle ændringer, har vi ikke nogen etableret praksis for hvordan processen om de principielle ændringer i retskrivningen håndteres. Nævnet har derfor valgt følgende fremgangsmåde: Redaktionen af ordbogen blev intensiveret fra og med Det daværende arbejdsudvalg nedsatte i 2007 en følgegruppe bestående af nævnets formand Niels Davidsen-Nielsen samt to medlemmer af arbejdsudvalget (seniorredaktør Henrik Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og lektor Eva Skafte Jensen, Roskilde Universitet) som på arbejdsudvalgets og repræsentantskabets vegne skulle følge og bidrage til redaktionens arbejde. På repræsentantskabsmødet i 2008 blev redaktionens arbejde præsenteret, og repræsentantskabet blev bedt om at forholde sig til forskellige ændringsforslag. Da det nye repræsentantskab og den nye bestyrelse tiltrådte i efteråret 2009, blev følgegruppen omdannet til Fagråd for retskrivning med samme personsammensætning. Dog indtrådte direktør Sabine Kirchmeier-Andersen i fagrådet i stedet for den tidligere formand. Fagrådet består endvidere af alle medlemmer af redaktionen. Det nye repræsentantskab fik i foråret 2010 en grundig orientering om de planlagte ændringer, som i øvrigt også er beskrevet i Nyt fra Sprognævnet 2009/4. Redaktionen har på repræsentantskabsmøderne præsenteret følgende ændringer som ikkeprincipielle: Ændring på enkeltordsniveau o fx opslagsformer o fx bøjningsformer o fx sammensætningsformer Ændring der gælder en mindre ordgruppe o fx bindestreg i engelske låneord på -in og -on, fx log-in, log-on Følgende typer af ændringer blev præsenteret som eksempler på principielle ændringer: Større ændring af en retskrivningsregel o fx regler om brug af bindestreger, fx -adresse o fx reglen om brugen af store og små bogstaver i appellativiske initialforkortelser, fx ATP, MF, tv, dvd 2 (af 5) Retskrivningsordbogen 2012 Dansk Sprognævn.

3 SKA/AÅJ A01 Ændring der gælder (større) ordgrupper o fx -ium-formerne, fx gymnasium På repræsentantskabsmødet besluttede repræsentantskabet at ændringen af reglerne for sær- og sammenskrivning af forbindelser som inden for/indenfor mv. ligeledes er principiel, og opfordrede redaktionen til at genoverveje udformningen af reglerne. Den endelige udformning af reglerne blev vedtaget ved en skriftlig høring i repræsentantskabet i foråret Repræsentantskabets medlemmer er således enige i at kun de ændringer som er beskrevet i bilag 1, er principielle. Den nye ordbog repræsenterer den mest gennemgribende revision af dansk retskrivning siden 1986 og indeholder mange brugervenlige forbedringer, fx mere eksplicitte bøjningsoplysninger og flere ordidentificerende betydningsoplysninger. I bilag 3 kan man danne sig et indtryk af hvordan den færdige ordbog tager sig ud. I bilag 1 præsenteres de principielle ændringer og begrundelserne for at foretage disse. Eksempler på ikkeprincipielle ændringer er vedhæftet til orientering i bilag 2. Sprognævnet anmoder hermed ministeren om at godkende de principielle ændringer i bilag 1. Vi vil naturligvis gerne uddybe begrundelserne for de foreslåede ændringer i et møde. Med venlig hilsen Anita Ågerup Jervelund (projektleder) Sabine Kirchmeier-Andersen (direktør) 3 (af 5) Retskrivningsordbogen 2012 Dansk Sprognævn.

4 SKA/AÅJ A01 Relevante uddrag af lovgrundlaget Lov om dansk retskrivning 1. Dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentliggøres i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog. Stk. 2. Ved fastlæggelsen af dansk retskrivning følger Dansk Sprognævn de regler, der er fastsat i eller i medfør af lov om Dansk Sprognævn. (LOV nr. 332 af 14/05/1997) Lov om Dansk Sprognævn 2. Dansk Sprognævn redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog. Heri offentliggøres den af nævnet fastlagte retskrivning. Stk. 2. I forbindelse med udgivelse af nye udgaver af retskrivningsordbogen kan nævnet på egen hånd foretage ændringer og ajourføringer af ikkeprincipiel karakter. Stk. 3. Ændringer af principiel karakter kræver godkendelse af kulturministeren efter indhentet udtalelse fra undervisningsministeren. (LOV nr. 320 af 14/05/1997) Bekendtgørelse om Dansk Sprognævn 1. Den retskrivning, der fastlægges af Dansk Sprognævn, og som offentliggøres i den officielle danske retskrivningsordbog, skal fastlægges i overensstemmelse med de i stk. 2-4 nævnte hovedprincipper for retskrivningen. Stk. 2. Hovedprincipperne for dansk retskrivning er traditionsprincippet og sprogbrugsprincippet. Stk. 3. Efter traditionsprincippet skrives ord og ordformer i dansk i overensstemmelse med den praksis, der har været gældende siden bekendtgørelse nr. 24 af 27. februar 1892, og som siden 1955 er kommet til udtryk i de retskrivningsordbøger, som Dansk Sprognævn har udgivet. Efter traditionsprincippet ligger stavemåderne af det eksisterende ordforråd principielt fast, bortset fra justeringer som følge af sprogbrugsprincippet. Et element i traditionsprincippet er princippet om, at fremmedord, der er blevet almindelige i dansk, skrives i overensstemmelse med de regler, der gælder for oprindelige danske ord og ældre låne- og fremmedord i dansk. Dette princip gælder først og fremmest ord fra græsk, latin og fransk og ord dannet af græske, latinske og franske bestanddele. Ord fra andre sprog, specielt nyere ord, skrives som hovedregel i overensstemmelse med skrivemåden i det pågældende sprog eller med international praksis. Stk. 4. Efter sprogbrugsprincippet skrives ord og ordformer i dansk i overensstemmelse med den praksis, som følges i gode og sikre sprogbrugeres skriftlige sprogbrug. 3. Sager om ændringer af retskrivningen skal behandles i repræsentantskabet. Repræsentantskabet tager stilling til, om en ændring er af principiel karakter. Bekendtgørelse om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning. (BEK nr. 178 af 09/03/2009) 4 (af 5) Retskrivningsordbogen 2012 Dansk Sprognævn.

5 SKA/AÅJ A01 Bilag: Bilag 2: Ikkeprincipielle normændringer Bilag 3: Prøvesider af Retskrivningsordbogen (af 5) Retskrivningsordbogen 2012 Dansk Sprognævn.

6 Principielle normændringer er Større ændring af en retskrivningsregel fx regler om brug af bindestreger, fx -adresse fx reglen om brugen af store og små bogstaver i appellativiske initialforkortelser, fx ATP, MF, tv, dvd Ændring der gælder (større) ordgrupper fx -ium-formerne, fx gymnasium 1. Bindestregsændring i gruppesammensætninger I RO 2001 står der: 57.7 Gruppesammensætninger og -afledninger a) Gruppesammensætninger I sammensætninger hvis første eller sidste led er skrevet i mere end ét ord, sættes der bindestreg mellem sammensætningsdelene: væg til væg-tæppe, slå om-nederdel, Max Planck-Instituttet, Carl Nielsen-symfoni, Vestre Landsrets-dom, laissez faire-pædagogik, science fiction-roman, joint ventureaftale, a la carte-ret, de facto-anerkendelse, mund- og klovsyge-bekæmpelsen, P 1- program, Tv 2-udsendelse, finans-joint venture, kalkun-cordon bleu, ovn-pommes frites. Den nye regel i RO 2012: 57.7 Gruppesammensætninger og -afledninger a) Gruppesammensætninger I sammensætninger hvis første eller sidste led er skrevet i mere end ét ord, sættes der som hovedregel bindestreg mellem de to overordnede sammensætningsled: væg til væg-tæppe, slå om-nederdel, Max Planck-Instituttet, Carl Nielsen-symfoni, Vestre Landsrets-dom, laissez faire-pædagogik, science fiction-roman, joint ventureaftale, a la carte-ret, de facto-anerkendelse, formel 1-racer, type 2-diabetes, flydende krystal-skærm, fuldt stop-skilt, røde hunde-virus, finans-joint venture, kalkun-cordon bleu, ovn-pommes frites. 1 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

7 Der kan dog også sættes bindestreg mellem alle ordene i sådanne sammensætninger: væg-til-vægtæppe, slå-om-nederdel mv. Det kan især være en fordel i længere og/eller mere lejlighedsvise sammensætninger: det-vil-jeg-ikke-finde-mig-i-attitude, det-var-jo-det-jeg-sagde-kommentar, bagt-i-dagsortiment, bilen-ud-af-byen-folk, happy-end-film, face-to-face-interview, nej-tak-svar. I sammensætninger med et flerleddet proprium som førsteled sættes der dog kun bindestreg mellem de to overordnede sammensætningsled: Max Planck-Instituttet, Carl Nielsen-symfoni, Johann Sebastian Bachbiografi, Johannes V. Jensen-påvirket, Gorm den Gamle-historie, New York-rejse. Begrundelse Mellemrum virker mere adskillende end bindestreg, og derfor foretrækker sprogbrugerne fx væg-til-væg-tæppe frem for væg til væg-tæppe. Man kan bedre se hvilke ord der hører med til sammensætningen når der sættes bindestreg mellem alle ordene i stedet for mellemrum. Jo længere en sammensætning er, desto større synes behovet for alle bindestregerne, fx det-var-jo-det-jeg-sagde-kommentar (i stedet for det var jo det jeg sagde-kommentar). Den nye regel om brugen af bindestreger i gruppesammensætninger stemmer bedre overens med den faktiske sprogbrug: væg-til-væg-tæppe Reglen er gennemskuelig og pædagogisk: Man kan fx vælge altid at sætte alle bindestregerne, også selvom det giver skrivemåder der ikke er almindelige som i a-la-carteret og science-fiction-roman. Samtidig kan de sprogbrugere der er vant til reglen om kun én bindestreg i gruppesammensætninger fortsætte med at gøre som de plejer. Beslægtede sprog som svensk og norsk har regler der minder om den nye regel i dansk. 2. Bindestregsændring i -adresse mv. Ifølge RO 2001, 57.7, sættes der bindestreg mellem sammensætningens dele hvis første- eller sidsteleddet selv indeholder en bindestreg: -adresse S-togs-station D-vitamin-mangel 1600-tals-huse I RO 2012 skal der kun én bindestreg i sådanne sammensætninger: adresse S-togsstation D-vitaminmangel 1600-talshuse 2 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

8 Begrundelse Der er ikke bindestregsmarkering mellem første og andet led i almindelige sammensætninger, fx pakkepostbud der kan være bud med pakkepost (pakkepost + bud) eller postbud med pakker (pakke + postbud), så der er ingen grund til at gøre forskel Sprogbrugerne udelader den sidste bindestreg netop fordi der ikke er behov for at markere grænsen mellem første og andet led i sammensætningen, men derimod mellem fx forkortelsen/tallet og resten af sammensætningen: adresse og 1600-talshuse 3. Apostrofændring I RO 2001 står der: 6.5 FREMMEDORD PÅ STUM KONSONANT ELLER -C Man kan bruge apostrof foran en dansk endelse til et fremmedord hvis stamme ender på en stum konsonant eller -c: bouquet'en (el. bouqueten), grandprix'et (el. grandprixet), portier'en (el. portieren), succes'en (el. succesen), franc'en (el. francen), aspic'en (el. aspicen). I selve Retskrivningsordbogen er sådanne bøjningsformer skrevet uden apostrof. De pågældende ord er dog forsynet med en henvisning til denne paragraf, fx elegantier sb., -en, -er (jf. 6.5). Reglen gælder for 117 ord i RO 2001, fx: buffet sb., -en, -er (jf. 6.5). cognac sb., -en, -er (jf. 6.5), i sms. cognac- el. cognacs-, fx cognac(s)farvet. debut sb., -en, -er (jf. 6.5). filet sb., -en, -er (jf. 6.5). gourmet sb., -en, -er (jf. 6.5). metier sb., -en, -er (jf. 6.5). succes sb., -en, -er (jf. 6.5). I RO 2012 bortfalder 6.5 således at der ved denne ordgruppe ikke bruges apostrof, fx: buffet sb., -en, -er, -erne cognac sb., -en, -er, -erne, i sms. cognac-, fx cognacfarvet debut sb., -en, -er, -erne filet sb., -en, -er, -erne gourmet sb., -en, -er, -erne 3 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

9 metier sb., -en, -er, -erne succes sb., -en, -er, -erne Begrundelse: Ordene kommer til at følge skrivemåden for det almindelige bøjningsmønster, dvs. endelsen sættes direkte på ordet, og de vil således ikke længere være undtagelser til den generelle regel. Formerne uden apostrof står stærkest i den faktiske sprogbrug, og der er således ikke længere grund til at bevare valgfriheden mellem en form med apostrof og en form uden. Ved at ophæve valgfriheden mellem en form med apostrof og en form uden reduceres antallet af dobbeltformer i Retskrivningsordbogen (117 færre former). 4. Ændring af brugen af store og små bogstaver i initialforkortelser I RO 2001 ( 14.3) står der: (3) INITIALFORKORTELSER: APPELLATIVER Også de fleste initialforkortelser der er appellativer, skrives med store bogstaver: AM, ATP, BNP, FM, HA, HD, H.M., ISBN, MF, OL, ØD, A/S (eller a/s), NB (eller nb.). En del almindeligere forkortelser af denne type skrives dog med små bogstaver: aids, a-kraft, bh, cd, cd-rom, dvd, edb, hf, hiv, id-kort, it, lsd, p-skive, p-pille, tv, uland, wc. RO 2012 ( 14.3) vil der stå: (3) INITIALFORKORTELSER: APPELLATIVER Initialforkortelser der er appellativer, kan valgfrit skrives med store eller små bogstaver: AM eller am, A/S eller a/s, ATP eller atp, BH eller bh, BMX-cykel eller bmx-cykel, BNP eller bnp, CD eller cd, DVD eller dvd, FM eller fm, HA eller ha, HF eller hf, HRchef eller hr-chef, ID-kort eller id-kort, ISBN eller isbn, IT eller it, LCD-skærm eller lcd-skærm, LSD eller lsd, PDF eller pdf, SMS eller sms, TV eller tv, USB-nøgle eller usb-nøgle, WC eller wc. Oprindelige forkortelser der læses som almindelige ord (dvs. ikke blot som en række af bogstaver), skrives dog i en del tilfælde med små bogstaver, fx hiv, aids, ufo, epo. I ord som a-kraft, p-pille, p-skive og , hvor forkortelsen ikke kan stå alene, skrives forkortelsen med lille bogstav. 4 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

10 Begrundelse Reglen i RO 2001 er nær umulig at håndtere i praksis: Hvornår er en forkortelse almindelig nok til at man må (eller skal) skrive den med små bogstaver? Med den nye regel om valgfrihed mellem små og store bogstaver kan de mange nye forkortelser der kommer ind i sproget i disse år fra især it-verdenen, hurtigt tilpasses den korrekte danske retskrivning. Den nye regel om valgfrihed mellem små og store bogstaver imødekommer den faktiske sprogbrug, men fastholder også principperne om små bogstaver i dansk retskrivning. 5. Valgfrihed mellem -ie og -ium i ord som akvarium, gymnasium og territorium I RO 2001 er der valgfrihed mellem -ie og -ium ved 10 ord: geranie sb., -n, -r el. geranium sb., geranien, geranier. kaprifolie el. kaprifolium sb., kaprifolien, kaprifolier. kranie (el. kranium) sb., -t, -r. medie (el. medium) sb., -t, -r. nasturtie sb., -n, -r el. nasturtium sb., nasturtien, nasturtier. nerie sb., -n, -r el. nerium sb., nerien, nerier. ovarie sb., -t, -r el. ovarium sb., ovariet, ovarier. podie sb., -t, -r el. podium sb., podiet, podier. spatie (el. spatium) sb., -n el. -t, -r 2. stadie (el. stadium) sb., -t, -r (udviklingstrin). I RO 2012 indføres 40 nye dobbeltformer af denne type: akvarium (el. akvarie) sb., akvariet, akvarier. ambulatorium (el. ambulatorie) sb., ambulatoriet, ambulatorier. auditorium (el. auditorie) sb., auditoriet, auditorier. delfinarium (el. delfinarie) sb., delfinariet, delfinarier. eksperimentarium (el. eksperimentarie) (Experimentarium ) sb., eksperimentariet, eksperimentarier, eksperimentarierne. evangelium (el. evangelie) sb., evangeliet, evangelier. gymnasium (el. gymnasie) sb., gymnasiet, gymnasier. imperium (el. imperie) sb., imperiet, imperier. indicium (el. indicie) sb., indiciet, indicier. klimakterium (el. klimakterie) sb., klimakteriet, klimakterier, i sms. klimakterie-, fx klimakteriesymptom. kollegium (el. kollegie) sb., kollegiet, kollegier, i sms. kollegie-, fx kollegiebyggeri. 5 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

11 kollokvium (el. kollokvie) sb., kollokviet, kollokvier, i sms. kollokvie-, fx kollokvieform. kommissorium (el. kommissorie) sb., kommissoriet, kommissorier. kompendium (el. kompendie) sb., kompendiet, kompendier, i sms. kompendie-, fx kompendiemateriale. konservatorium (el. konservatorie) sb., konservatoriet, konservatorier, i sms. konservatorie-, fx konservatorieuddannet. krematorium (el. krematorie) sb., krematoriet, krematorier, i sms. krematorie-, fx krematorieovn. kriterium (el. kriterie) sb., kriteriet, kriterier, i sms. kriterie-, fx kriterietype, dog i hestesport også kriteriums-, fx kriteriumsprøve. laboratorium (el. laboratorie) sb., laboratoriet, laboratorier, i sms. laboratorie-, fx laboratorieudstyr. martyrium (el. martyrie) sb., martyriet, martyrier. ministerium (el. ministerie) sb., ministeriet, ministerier, i sms. ministerie-, fx ministeriebygning. moratorium (el. moratorie) sb., moratoriet, moratorier, i sms. moratorie-, fx moratorieordning. mysterium (el. mysterie) sb., mysteriet, mysterier, i sms. mysterie-, fx mysteriespil. observatorium (el. observatorie) sb., observatoriet, observatorier, i sms. observatorie-, fx observatoriebetjent. oratorium (el. oratorie) sb., oratoriet, oratorier, i sms. oratorie-, fx oratoriearie. planetarium (el. planetarie) sb., planetariet, planetarier, i sms. planetarie-, fx planetarieleder. privilegium (el. privilegie) sb., privilegiet, privilegier, i sms. privilegie-, fx privilegiesamfund. præsidium (el. præsidie) sb., præsidiet, præsidier, i sms. præsidie-, fx præsidiemøde. refugium (el. refugie) sb., refugiet, refugier, i sms. refugie-, fx refugieophold. remedium (el. remedie) sb., remediet, remedier. sanatorium (el. sanatorie) sb., sanatoriet, sanatorier, i sms. sanatorie-, fx sanatorieophold. scenarium (el. scenarie) sb., scenariet, scenarier (manuskript), i sms. scenarie-, fx scenarieform. seminarium (el. seminarie) sb., seminariet, seminarier (læreanstalt), i sms. seminarie-, fx seminarielærer. solarium (el. solarie) sb., solariet, solarier, i sms. solarie-, fx solarieudlejning. stipendium (el. stipendie) sb., stipendiet, stipendier, i sms. stipendie-, fx stipendieudvalg. studium (el. studie) sb., studiet, studier, i sms. studie-, fx studiekammerat. suppositorium (el. suppositorie) sb., suppositoriet, suppositorier. symposium (el. symposie) sb., symposiet, symposier. sælarium (el. sælarie) sb., sælariet, sælarier. terrarium (el. terrarie) sb., terrariet, terrarier, i sms. terrarie-, fx terrariedyr. territorium (el. territorie) sb., territoriet, territorier, i sms. territorie-, fx territorieplanlægning. Størsteparten af -ium-ordene (ca. 90 ord) skal i RO 2012 fortsat have -ium-formen som den eneste autoriserede. Det gælder fx grundstoffer mv.: aluminium sb., -met. 6 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

12 ammonium sb., -met. barium sb., -met. beryllium sb., -met. bromkalium sb., -met. cadmium (el. kadmium) sb., -met. calcium (el. kalcium) sb., -met. cerium sb., -met. cyankalium sb., -met. cæsium sb., -met. deuterium sb., -met. gallium sb., -met. germanium sb., -met. hafnium sb., -met. helium sb., -met. indium sb., -met. iridium sb., -met. kadmium (el. cadmium) sb., -met. kalcium (el. calcium) sb., -met. kalium sb., -met. litium sb., -met. magnesium sb., -met. magnium sb., -met. natrium sb., -met. neptunium sb., -met. niobium sb., -met. nobelium sb., -met. opium sb., -men el. -met. osmium sb., -met. palladium sb., -met. plutonium sb., -met. radium sb., -met. polonium sb., -met. rubidium sb., -met. silicium sb., -met. strontium sb., -met. tallium sb., -met. thorium sb., -met. titanium sb., -met. Og det gælder en lang række andre -ium-ord, fx: 7 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

13 adverbium sb., adverbiet, adverbier. amfibium sb., amfibiet, amfibier, i sms. amfibie-, fx amfibiekøretøj. antependium sb., antependiet, antependier. auspicium sb., auspiciet, auspicier; under deres auspicier. beneficium sb., beneficiet, beneficier. decennium sb., decenniet, decennier. delirium sb., deliriet, delirier. diplomatarium sb., diplomatariet, diplomatarier. dokumentarium sb., dokumentariet, dokumentarier. eksaminatorium sb., eksaminatoriet, eksaminatorier. gerundium sb., gerundiet, gerundier. instrumentarium sb., instrumentariet, instrumentarier. herbarium sb., herbariet, herbarier. interludium sb., interludiet, interludier. intermedium sb., intermediet, intermedier. judicium sb., judiciet, judicier. kalendarium sb., kalendariet, kalendarier. kolofonium sb., kolofoniet, kolofonier (harpiksdestillat). kolumbarium sb., kolumbariet, kolumbarier. konsilium sb., konsiliet, konsilier (rådsforsamling). konsistorium sb., konsistoriet, konsistorier, i sms. konsistorie-, fx konsistorieudvalg. konsortium sb., konsortiet, konsortier, i sms. konsortie-, fx konsortiedeltager. kuratorium sb., kuratoriet, kuratorier. millennium sb., millenniet, millennier. mycelium sb., myceliet, mycelier, i sms. mycelie-, fx myceliezone. offertorium sb., offertoriet, offertorier. omnium sb., omniet, omnier. participium sb., participiet, participier, i sms. participiums-, fx participiumsendelse. polynomium sb., polynomiet, polynomier. postludium sb., postludiet, postludier. proprium sb., propriet, proprier. proscenium sb., prosceniet, proscenier, i sms. prosceniums-, fx prosceniumsloge. provisorium sb., provisoriet, provisorier, i sms. provisorie-, fx provisorieårene. præludium sb., præludiet, præludier, i sms. præludie-, fx præludiesamling. refektorium sb., refektoriet, refektorier. responsorium sb., responsoriet, responsorier. skuffedarium sb., skuffedariet, skuffedarier. suspensorium sb., suspensoriet, suspensorier. testimonium sb., testimoniet, testimonier. vivarium sb., vivariet, vivarier. vokabularium sb., vokabulariet, vokabularier. 8 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

14 Begrundelse Formerne af typen gymnasie er særdeles udbredte i det talte sprog, hvilket fremgår af bl.a. ordbøger som Den Store Danske Udtaleordbog (1991) og Den Danske Ordbogs onlineudgave. Formerne af typen gymnasie har også for længst fundet vej til det skrevne sprog, hvilket kan dokumenteres i avisartikler og på hjemmesider. Hvis formen på -ie ikke vil få en autoriseret staveform, vil det fortsat være et brud på det lydlige princip, som er det grundlæggende princip for retskrivningen. Man skal ikke være tvunget til at skrive gymnasium når man siger gymnasie. Af pædagogiske årsager bør man undgå stor afstand mellem tale og skrift, og derfor er det nødvendigt med en form på både -ie og -ium. Formerne på -ie passer bedre ind i det danske sprog end de fremmede former på -ium. Der er i retskrivningen mange eksempler på ord fra græsk og latin som har fået en mere hjemlig form ved siden af eller i stedet for den fremmede. Fx har præmie for længst fortrængt præmium. 6. Ændringer i bøjningsformer af substantiver på -en, -el, -er I RO 2001 har ca. 200 ord på -el valgfri synkope i bestemt form singularis og obligatorisk synkope i pluralis, fx regel reg(e)len regler Ved mange af ordene i -el-gruppen fjernes de usynkoperede former, dvs. middelet, regelen osv. tages ud af ordbogen, da de er sjældne i både tale og skrift. Der er dog en del undtagelser. Der vil stadig være valgfrihed mellem de synkoperede og de usynkoperede former ved fx bibel bib(e)len bibler handel hand(e)len handler I RO 2001 har ca. 25 af ordene på -en valgfri synkope i singularis og/eller pluralis køkken køk(ke)net køk(ke)ner aften aft(e)nen aft(e)ner Ved nogle af ordene i -en-gruppen fjernes de synkoperede former, dvs. køknet, køkner og aftnen, aftner tages ud af ordbogen, da de er sjældne i skriftsproget. 9 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

15 I gruppen af -er-ord bliver fx num(me)ret til nummeret og filist(e)re bliver til filistre (jf. fx minister - ministeren - ministre). I nedenstående tabel ses eksempler på de nævnte ændringer: RO 2001 RO 2012 regel sb., reg(e)len, regler, reglerne regel sb., reglen, regler, reglerne middel sb., mid(de)let, midler, midlerne middel sb., midlet, midler, midlerne køkken sb., køk(ke)net, køk(ke)ner køkken sb., køkkenet, køkkener aften sb., aft(e)nen, aft(e)ner, aft(e)nerne aften sb., aftenen, aftener, aftenerne nummer sb., num(me)ret, numre, numrene nummer sb., nummeret, numre, numrene filister sb., -en, filist(e)re, filisterne el. filistrene filister sb., -en, filistre, filistrene Begrundelse De bøjningsformer vi tager ud af ordbogen, er former der er sjældne i skriftsproget, og som derfor er dobbeltformer som sprogbrugerne ikke længere har brug for. Det reducerer antallet af dobbeltformer i Retskrivningsordbogen. 7. Ændring af sær- og sammenskrivning af forbindelser som inden for/indenfor mv. I RO 2001 ( 19) står der: 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen 10 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

16 Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivebrugen afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1) ADVERBIUM + PRÆPOSITION Forbindelser af adverbier og præpositioner skrives i to ord når præpositionen har en styrelse, ellers i ét ord: Vejen gik stejlt op ad bakke. (Men: Vejen gik stejlt opad). Neden under gulvet vrimlede det med mus. (Men: Nedenunder vrimlede det med mus). Jensen bor lige over for Andersen. (Men: Jensen bor lige overfor på fjerde sal). Han er født inden for voldene. (Men: Kom indenfor! og Vi blev budt indenfor hos naboen). Hun gik fløjtende ud ad landevejen. Vi kører altid uden om de større byer. De legede to mand frem for en enke. Det gælder også når forbindelsen af adverbium og præposition er brugt i overført eller ikkerumlig betydning: Han forsøger altid at krybe uden om deres middagsinvitationer. (Men: Han forsøger altid at krybe udenom). Inden for sit fag er hun en kapacitet. Problemerne må løses hen ad vejen. Hen imod kl. 4 stilnede stormen af. Koncerten blev overværet af hen ved 3000 mennesker. Hellere bide det i sig frem for at miste besindelsen. Hun er sin mor op ad dage. Ud over bestyrelsen var ingen med. Vi må gå ud fra at oplysningerne er korrekte. Der skrives også i to ord når styrelsen ikke står umiddelbart efter præpositionen: De større byer kører vi altid uden om. Hansen bor inden for, Jensen bor uden for bygrænsen. Hansen bor inden for bygrænsen, Jensen bor uden for. At oplysningerne er korrekte, må vi da gå ud fra. Sit eget fag, derimod, er hun en kapacitet inden for. Den nye regel i RO 2012 ( 19): 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen 11 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

17 Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivebrugen afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1) ADVERBIUM + PRÆPOSITION Forbindelser af adverbier og præpositioner skrives som hovedregel i to ord når præpositionen har en styrelse, ellers i ét ord. (a) Præposition med styrelse Når præpositionen har en styrelse, skrives forbindelsen som hovedregel i to ord: De har altid haft svært ved at komme ud ad døren i ordentlig tid. Den kan spille op til 14 timer på en opladning. Hun er cyklet hjem efter sit badetøj. Ude fra gaden lød der et stort brag. Vejen gik stejlt op ad bakke. Vi skal mødes henne på torvet. I nogle tilfælde kan forbindelsen dog valgfrit skrives i ét eller to ord selvom præpositionen har en styrelse. Det gælder først og fremmest for en række af de forbindelser som i sprogbrugen også forekommer uden styrelse (jf b): Du skal stille skoene uden for el. udenfor døren. Ham kan vi ikke stille noget op over for el. overfor. Hun er ekspert inden for el. indenfor sit område. Jakken hænger bag ved el. bagved døren. Jeg foretrækker kaffe frem for el. fremfor te. Ud over el. Udover bestyrelsen var ingen med. Forbindelser som valgfrit kan skrives i ét eller to ord, er medtaget som selvstændige opslagsord i Retskrivningsordbogen, fx inden for; inden for døren (el. indenfor døren, jf a) indenfor adv., præp.; kom indenfor!; indenfor døren (el. inden for døren, jf a) (b) Præposition uden styrelse Når præpositionen ikke har en styrelse, skrives forbindelsen i ét ord: De bor i huset overfor. Du skal stille skoene udenfor. Døren åbner udad. 12 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

18 Fremover må du passe bedre på. Gå om bagved! Han sendte bolden indover med stor kraft. Kom indenfor! Porten kan kun låses udefra. Skibet tog kurs udover. Vejen gik stejlt opad. Opslaget i Retskrivningsordbogen (RO 2012) I Retskrivningsordbogen 2012 kan både den sammenskrevne og den særskrevne form slås op, fx inden for; inden for døren (el. indenfor døren, jf a) indenfor adv., præp.; kom indenfor!; indenfor døren (el. inden for døren, jf a) Liste over de 28 forbindelser hvor der skal være valgfrihed i præpositionel anvendelse i Retskrivningsordbogen (RO 2012). NB! Her vises kun de særskrevne former. bag efter bag i bag om bag på bag ved inden for inden i inden om inden under neden for neden om neden under oven for oven i oven om oven over oven på over for uden for 13 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

19 uden om uden over uden på ud over frem for hen ad hen imod hen under hen ved Begrundelse Det er ønskeligt at fjerne fokus fra sær- og sammenskrivning af disse udtryk som fejltype da sprogbrugen har været skiftende på dette punkt i flere århundreder uden at dette i praksis har givet anledning til misforståelser. Den generelle tendens går i retning af sammenskrivning af udtrykkene også når de står som præpositioner (indenfor døren). Dette kan dokumenteres empirisk. Der er taget hensyn til at den hidtidige praksis kan bevares, dvs. at de sprogbrugere som hidtil har brugt den gamle regel, kan fortsætte med dette. Der er tale om en generel regel der omfatter de ord som sprogbrugerne intuitivt sammenskriver fordi de formentlig opfatter dem som helheder. Men det er nødvendigt at foretage en afgrænsning da der ellers vil blive åbnet for sammenskrivning af en lang række andre forbindelser hvor sammenskrivning er uhensigtsmæssig, typisk partikelverber eller bevægelsesverber, fx han skulle ud efter øl og ikke han skulle udefter øl og han tog billedet ned af væggen og ikke han tog billedet nedaf væggen. 14 (af 14) Retskrivningsordbogen 2012

20 Bilag 2. Ikkeprincipielle normændringer Ikkeprincipielle normændringer er Ændring på enkeltordsniveau fx opslagsformer fx bøjningsformer fx sammensætningsformer Ændring der gælder en mindre ordgruppe fx bindestreg i engelske låneord på -in og -on, fx log-in, log-on Begrundelse for ændring af opslags-, bøjnings- og sammensætningsformer: a) Ændring i opslagsformer er som regel dobbeltformsstrygninger. Nogle af de dobbeltformer der bliver strøget, er fordanskede former som ikke er slået igennem, fx jogurt (se tabel 1). b) Andre dobbeltformer slettes fordi undersøgelser viser at de ikke længere bruges. Der er således tale om forældede former der glider ud af ordbogen. I mange tilfælde har dobbeltformerne afspejlet dobbeltheder i udtalen, dvs. de har ikke kun haft forskellige stavemåder men også forskellige udtaler. Når den ene af en sådan dobbeltform slettes, er både stavemåden og udtalen gledet ud af sproget. Det gælder fx konsulere og opgraduere (se tabel 1). c) Det er ikke kun forældede dobbeltformer af opslagsord der slettes, men også forældede eller sjældne dobbeltformer af fx bøjningsformer og sammensætningsformer (se henholdsvis tabel 3 og tabel 5). d) Ændring i opslagsformer kan også være dobbeltformstilføjelser, men de er få. Det gælder fx peperoni der får valgfrihed mellem peperoni og pepperoni. Der er gode argumenter for begge former (se tabel 2). e) De fleste tilføjelser af dobbeltformer sker ved bøjningsformerne. Det drejer sig ofte om ord der stammer fra engelsk, og som har flere forskellige flertalsbøjninger, i reglen fordi det oprindelig engelske flertals-s har vundet voldsomt frem (se tabel 4). Nedenfor vises eksempler på de forskellige typer ikkeprincipielle normændringer. 1. Opslagsformer dobbeltformsstrygninger 1 (af 5) Retskrivningsordbogen 2012 Dansk Sprognævn Bilag 2: Ikkeprincipielle normændringer

Bilag 1: Principielle normændringer. 1. Bindestregsændring i gruppesammensætninger. Principielle normændringer er

Bilag 1: Principielle normændringer. 1. Bindestregsændring i gruppesammensætninger. Principielle normændringer er Bilag 1: Principielle normændringer Principielle normændringer er Større ændring af en retskrivningsregel fx regler om brug af bindestreger, fx e-mail-adresse fx reglen om brugen af store og små bogstaver

Læs mere

Retskrivningsordbogen 2012

Retskrivningsordbogen 2012 2013/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Loven siger at det er Dansk Sprognævn der fastlægger retskrivningen, og som offentliggør den ved at udgive den grønne retskrivningsordbog.

Loven siger at det er Dansk Sprognævn der fastlægger retskrivningen, og som offentliggør den ved at udgive den grønne retskrivningsordbog. Nyt fra Sprognævnet 2001/4 november Indhold Lovens bogstav Nye opslagsord Stregen strøget! Postbuddet, publikummet og pyjamassen Dobbeltskrivning af konsonanter i bøjningsformer Ændringer i opslagsords

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Unges holdninger til stavefejl på Facebook

Unges holdninger til stavefejl på Facebook 2013/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 55 Marts 2013

LEDA-Nyt nr. 55 Marts 2013 LEDA-Nyt nr. 55 Marts 2013 ISSN 1603-7006 Redigeret af Sussi Olsen, Anita Ågerup Jervelund samt Merete Korvenius Jørgensen Meddelelser fra bestyrelsen s. 2 LEDAs 25-års jubilæum s. 3 Indkaldelse til medlemsmøde

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014

Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014 Referat af repræsentantskabsmøde 3. oktober 2014 Dagsorden 11.00-11.05 Velkomst v. Jørn Lund 11.05-11.20 Præsentation af ROhist 11.20-11.50 Carl Østergaard: Talegenkendelse i Odense Kommune 11.50-12.20

Læs mere

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund Sådan staver vi om ortografi og stavefejl Hver femte elev forlader skolen uden at kunne læse ordentligt, og også i den voksne befolkning er der et stigende antal funktionelle analfabeter. En af årsagerne

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Adverbium + præposition ét eller to ord?

Adverbium + præposition ét eller to ord? 2011/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012 magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012 Dansk Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det Tal, som du ville tale til din bedste ven Skal prinsesser også kunne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Engelsk i dansk. Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen. Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter

Engelsk i dansk. Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen. Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter Engelsk i dansk Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter Dato: 20. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Indledning...5

Læs mere

Kapitel 4 ORDFORRÅDET

Kapitel 4 ORDFORRÅDET Kapitel 4 ORDFORRÅDET Indhold: 1 Hvor mange ord har vi? 2 Hvor kommer ordene fra? 3 Sammensætninger 4 Afledninger 5 Mere orddannelse 6 Opsamling 1 Hvor mange ord har vi? Hvor mange ord har dansk? Den Danske

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

De styrer sproget for vildt

De styrer sproget for vildt De styrer sproget for vildt Af Kirsten Rask Jamen, sproget udvikler sig. Det er efterhånden en forslidt frase, især når den bliver brugt til at lukke for yderligere diskussion. Gang på gang hører vi at

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Henning Bergenholtz* & Vibeke Vrang* Ret og pligt. Om nye danske retskrivningsordbøger

Henning Bergenholtz* & Vibeke Vrang* Ret og pligt. Om nye danske retskrivningsordbøger Henning Bergenholtz* & Vibeke Vrang* 197 Ret og pligt. Om nye danske retskrivningsordbøger Den eneste monolingvale ordbog, som mange ordbogsbrugere overhovedet bruger i praksis, er en retskrivningsordbog.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012

Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Udkast til referat 3. bestyrelsesmøde 29.5.2012 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af 2. møde 2012 2. Retskrivningsordbogen 2012, kontrakter, lancering og økonomi 3. Sprognævnets ordliste 2001 4. Opfølgning

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Årsberetning 2010. rise plak dåselatter kalor. pyramidespil 1987 blipper

Årsberetning 2010. rise plak dåselatter kalor. pyramidespil 1987 blipper de kredit kort genbrug k er 1964 affaldspose mus beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n.

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot

beretning berette berettelse beretter berettige berettigelse bergamot beretning sb., -en, -er. berette vb., -ede. berettelse sb., -n, -r. beretter sb., -en, -e, bf. pl. beretterne. berettige vb., -ede. berettigelse sb., -n. bergamot (el. bergamotte) sb., -ten, ter. Årsberetning

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen:

Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen: Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen: Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg Nyt fra Sprognævnet 2000/1 marts Indhold Artikler Nationalsprogene i EU Stednavne i 1999 - nyt og typisk Historien om et bogstav. Om Æ, æ Pest og kolera Spørgsmål og svar Nordisk Interessent - om igen!

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Skal vi. SMS e. IT-Gruppen, Københavns Amtskreds

Skal vi. SMS e. IT-Gruppen, Københavns Amtskreds Skal vi SMS e Hvad er SMS? SMS er en engelsk forkortelse for Short Message Service (service for korte beskeder) og er små tekst-beskeder som kan sendes fra en mobiltelefon til en anden. Bliver det brugt?

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere