lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012"

Transkript

1 Nr. 3 / Januar lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst, virksomhedens bundlinje og de offentlige kasser. PensionDanmarks erfaringer med produktet Hurtig Diagnose viser, at sygemeldte i gennemsnit kan spares for mere end 50 dages ventetid alene i forhold til den første undersøgelse. På samfundsniveau kan hurtigere udredning og dermed kortere sygefraværsperioder omsættes til besparelser på milliarder lønmodtagere i lange sygefravær hvert år Hvert år befinder godt lønmodtagere sig på sygedagpenge, fordi de har været sygemeldt fra deres arbejde i mere end tre uger. Det svarer til godt fuldtidsbeskæftigede 1. I den forbindelse er en af de afgørende udfordringer de lange udredningstider i det almindelige sundhedssystem. De lange ventetider koster alene i sygeperioden milliarder af kroner fordelt på lønmodtagerne, virksomhederne og på det offentlige. Herudover har flere studier 2 påvist, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor hurtigt diagnosen stilles, længden af sygefraværet og risikoen for førtidspensionering. Jo hurtigere diagnose og des hurtigere behandling jo større er sandsynligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 1 2 Jf. DA s Arbejdsmarkedsrapport Se blandt andet Kilsgaard et al. Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse af sygemeldte med længerevarende smerter fra bevægeapparatet (2006), Hanne Lisby og Gerda Jakobsen En tidlig og koordineret indsats over for borgernes ryglidelser (2007) og Thomas Lund Tilbagevenden til arbejde (2003). PensionDanmark A/S Langelinie Allé København Ø pension.dk

2 Erfaringerne med Hurtig Diagnose giver grund til optimisme PensionDanmark har siden november 2008 haft et tilbud til en række medlemmer om hurtig diagnosticering, hvor medlemmet via en fast kontaktperson sikres en effektiv koordinering og styring af udredningsforløbet. Den samlede udredningstid via Hurtig Diagnose er i gennemsnit 22 dage i alt. Det er tre gange hurtigere end den gennemsnitlige ventetid på blot at komme til den første undersøgelse i det almindelige system. Sådan fungerer Hurtig Diagnose Udgangspunktet for et Hurtig Diagnose-forløb er, at medlemmets egen læge har henvist et problem til konsultation hos en speciallæge. Prioriteten i Hurtig Diagnose er at sikre en effektiv koordinering og styring af udredningsforløbet: PensionDanmark sikrer medlemmet en kontaktperson, som er en erfaren sygeplejerske. Kontaktpersonen hjælper medlemmet frem til at få stillet den rigtige diagnose, og vejleder om muligheder og rettigheder i det offentlige behandlingssystem. Der er indgået aftaler med et landsdækkende netværk af speciallæger, som giver hurtig adgang til undersøgelser og diagnosticering af lidelser i bevægeapparatet mv. og med speciallægeklinikker om hurtig adgang til relevant billeddiagnostik. Kontaktpersonen booker tid for medlemmet hos relevant speciallæge og klinik. Når diagnosen er stillet, hjælper kontaktpersonen medlemmet til offentlig behandling under det udvidede frie sygehusvalg og efterfølgende genoptræning. Hurtig Diagnose forløbet Anden behandling Praktiserende læge henvi- PensionDanmark koor- Genoptræning/Fysioterapi i Tilbage ser til speciallæge dinerer udredningsfor- kommunen. PensionDanmark i job løbet tilbyde ekstra fysioterapi. Operation (offentlig behandlingsgaranti) PensionDanmark Analysen Nr. 3 Januar

3 561 medlemmer udredt medlemmer er pt. omfattet af Hurtig Diagnose, og i perioden fra november 2008 til september 2011 har 561 medlemmer afsluttet et Hurtig Diagnose-forløb 3. Problemer med bevægeapparatet udgør mere end 75 pct. af sagerne. For 30 pct. af medlemmerne var en operation nødvendig, 30 pct. blev behandlet af en fysioterapeut uden operation, 29 pct. havde behov for yderligere undersøgelse efter første undersøgelse, men modtog ikke yderligere behandling, mens 11 pct. kunne afsluttes efter første undersøgelse. Kort ventetid sammenlignet med det almindelige system I tabellen nedenfor sammenlignes vente- og udredningstiden for alle, der har brugt Hurtig Diagnose, med den forventede ventetid uden bistand fra PensionDanmark. Det fremgår, at ventetiden via Hurtig Diagnose er markant lavere end ventetiden i det almindelige system. 60 pct. af sagerne udredt på tre uger eller mindre Den gennemsnitlige ventetid til første undersøgelse i det almindelige system er 63 dage, mens ventetiden til første undersøgelse via Hurtig Diagnose er 5 dage. Den samlede udredningstid via Hurtig Diagnose er i gennemsnit 22 dage i alt. Det er tre gange hurtigere end den gennemsnitlige ventetid på blot at komme til den første undersøgelse i det almindelige system. Over 60 pct. af samtlige sager i Hurtig Diagnose er udredt på tre uger eller mindre. Ventetid med og uden Hurtig Diagnose fordelt på årsager Antal dage, gennemsnit 1. undersøgelse Udredningstid i alt 1. undersøgelse uden Hurtig Diagnose Hurtig Diagnose Hurtig Diagnose Ryg Knæ Skulder Øjne, ører og hals Hjerte Øvrige bevægeapparat Øvrige I alt (gennemsnit) Kilde: PensionDanmark og Falck Healthcare. Gennemsnit i sidste kolonne er udregnet på baggrund af de oplyste ventetider i de konkrete sager og i fravær heraf ved hjælp af venteinfo.dk på baggrund af medlemmets diagnose og bopæl. 3 I perioden fra november 2008 til og med december 2009 er der ikke registreret forventet ventetid i det almindelige sundhedssystem. Fra 2010 og frem til og med 3. kvartal 2011 har 336 medlemmer været igennem forløb, der er dokumenteret på en måde, så det er muligt at følge deres fulde forløb i Hurtig Diagnose og sammenligne med ventetiden i forløb, hvor de ville have været overladt til sig selv. PensionDanmark Analysen Nr. 3 Januar

4 Sygemeldte får i gennemsnit skåret 50 dage af udredningsforløbet alene ift. første undersøgelse Ses alene på de 66 sager, der har været igennem Hurtig Diagnose, hvor medlemmet var sygemeldt ved sagens opstart og raskmeldt ved sagens afslutning, viser der sig det samme billede. Den gennemsnitlige ventetid til første undersøgelse via Hurtig Diagnose var fem dage. Den forventede ventetid på første undersøgelse generelt var for den samme gruppe 57 dage. Dvs. en forskel på godt 50 dage. Det svarer til, at der alene i forhold til første undersøgelse kan spares mere end syv ugers ventetid, hvilket vil kunne give en betydelig reduktion i varigheden af sygedagpengeforløbene, der i dag er mere end 10 uger i gennemsnit. Genoptræning efter operation er afgørende for at få fuld værdi af indsatsen Gigtforeningen har i Analyse af genoptræning af gigtpatienter efter udskrivelse fra sygehus (2010) opgjort andelen af patienter, der får en genoptræningsplan. Det konkluderes, at 60 pct. af patienterne udskrevet efter diskusprolaps fik en genoptræningsplan, mens det kun var 49 pct. af de patienter, der havde fået udskiftet et knæled. I Hurtig Diagnose-forløbet sikres medlemmet en genoptræningsplan efter endt operation/behandling herunder at der (om nødvendigt) suppleres med to måneders fysioterapi. Dermed understøttes den investering, der evt. via brug af det udvidede frie sygehusvalg er foretaget i operation/behandling. Lange udrednings- og sygdomsforløb koster milliarder af kroner De lange udredningstider for sygemeldte har omfattende samfundsøkonomiske konsekvenser, der fordeler sig på den sygdomsramte, arbejdspladsen og de offentlige kasser. 4 Udgifterne skal ses i lyset af, at udgiften til et gennemsnitligt forløb via Hurtig Diagnose ligger i niveauet kr. varierende fra omkring kr. til op mod kr. Disse er under alle omstændigheder i stort omfang fremrykning af initiativer, der ellers skulle være taget senere med det formål at forhindre eller forkorte sygdomsperioder samt mindske risikoen for evt. førtidspensionering. Lønmodtagerne lider løntab Lønmodtageren lider, udover det at være sygemeldt, et løntab i sygedagpengeperioden. Et typisk medlem af PensionDanmark har løn (og pension) under sygdom i op til syv uger 5. Derefter modtager medlemmet alene sygedagpenge. Lange udredningsog sygdomsforløb har derfor væsentlig betydning for medlemmernes indkomst, jf. eksemplet i bilag A. Dertil kommer, at medlemmet såfremt sygdomsforløbet trækker ud har forøget risiko for at miste sit arbejde. Virksomhederne betaler sygefravær og har produktionstab Virksomheden afholder de fulde omkostninger ved sygefraværet i de første tre uger (fra 2012 de første fire uger). Dansk Arbejdsgiverforening opgør i Arbejdsmarkedsrapport 2010 virksomhedernes omkostninger ved sygefravær til 41,2 mia. 4 5 I bilag A er vist eksempler på de økonomiske konsekvenser af lange udredningsforløb for henholdsvis lønmodtageren, virksomheden og det offentlige. Længden af perioden varierer mellem overenskomstområderne. Desuden ydes der kun fuld løn op til et vist niveau inden for en række brancher. PensionDanmark Analysen Nr. 3 Januar

5 kr. i Virksomhederne lider derudover et produktionstab. Langt sygefravær væsentlig udgift for de offentlige kasser Samfundet afholder udgifterne til sygedagpenge, som ifølge Arbejdsmarkedsportalen var på 14,8 mia. kr. i Dertil kommer, at udgifter til behandling mv. stiger i takt med længden af sygdomsforløbet herunder især såfremt der tilstøder komplikationer eller tilsvarende undervejs. Derudover medfører sygefraværet en reduktion i det reelle arbejdsudbud, hvilket igen medfører et produktionstab for samfundet. Langt sygefravær øger risikoen for førtidspension Det er samtidig veldokumenteret, at risikoen for førtidspension stiger med længden af sygedagpengeperioden. Især efter sygeperioder, der overstiger tre måneder, øges sandsynligheden for tilkendelse af førtidspension markant. 13 pct. af alle sygedagpengeforløb i 2010 strakte sig over mere end tre måneder 6. 4 ud af 10 med langt sygefravær havner på førtidspension inden for fem år efter deres sygemelding 7. De samlede offentlige udgifter til førtidspension var i 2010 på 40 mia. kr. Såfremt sammenhængen mellem risikoen for førtidspension og længden af sygefraværet er entydig (jf. figuren), vil der således være milliarder at spare på at reducere længden af udrednings- og sygdomsforløbene. Andel førtidspensionister efter afsluttet sygedagpengeperiode i 2010 Pct uger uger uger uger Over 52 uger Kilde: Statistikbanken (socdag77) samt egne beregninger. Kontakt Pressechef Michael Carlsen PensionDanmark Analysen Nr. 3 Januar

6 Bilag A. Økonomiske konsekvenser af langvarige udredningsforkøb Der tages udgangspunkt i en gift person bosat i Kolding Kommune med en årlig lønindkomst i fravær af sygefravær og ledighedsperioder på kr. (efter AMB) på et overenskomstområde med en pensionsbidragssats på 12 pct., hvor der er fuld løn (og pension) under sygdom i indtil syv uger. Lønmodtageren Pr. år Udredning mv. med Hurtig Diagnose 1 Udredning mv. uden Hurtig Diagnose Længde på udredningsforløb Op til 7 uger 6 måneder 9 måneder 12 måneder Lønindkomst (efter AMB før skat) Sygedagpenge Indkomst før skat Indkomst efter skat (A) Arbejdsgivers pensionsbidrag (B) I alt (A)+(B) Samlet tab ift. Hurtig Diagnose ) Gennemsnitlig udredningstid på knap tre uger samt behandlingsgarantien inden for det udvidede frie sygehusvalg betyder forløb på typisk maksimalt syv uger inklusive evt. operation/behandling. 2) Med så lange udrednings- og behandlingsforløb øges risikoen for førtidspension for den sygemeldte markant. Der er ikke eksplicit taget højde herfor. Kilde: Egne beregninger. Virksomheden Pr. år Udredning mv. med Hurtig Diagnose 1 Udredning mv. uden Hurtig Diagnose Længde på udredningsforløb Op til 7 uger 6 måneder 9 måneder 12 måneder Lønudgift Refusion Samlet lønudgift Produktionstab mv. 2 n/a n/a n/a n/a Samlet tab ift. Hurtig Diagnose - n/a 3 n/a 3 n/a 3 1) Gennemsnitlig udredningstid på knap tre uger samt behandlingsgarantien inden for det udvidede frie sygehusvalg betyder forløb på typisk maksimalt syv uger inklusive evt. operation/behandling. 2) Produktionstab, evt. udgifter til vikardækning, evt. ansættelsesomkostninger m.m. De er ikke søgt kvantificeret her, da det involverer et betydeligt element af skøn. 3) Opgørelsen alene på lønudgifter vil undervurdere virksomhedernes faktiske omkostninger. Kilde: Egne beregninger. PensionDanmark Analysen Nr. 3 Januar

7 Det offentlige Pr. år Udredning mv. med Hurtig Diagnose 1 Udredning mv. uden Hurtig Diagnose Længde på udredningsforløb Op til 7 uger 6 måneder 9 måneder 12 måneder Udgift til sygedagpenge Skat af sygedagpenge Mindre AMB af lønindkomst Færre skatteindtægter af lønindkomst Samlet udgift Samlet tab ift. Hurtig Diagnose ) Gennemsnitlig udredningstid på knap tre uger samt behandlingsgarantien inden for det udvidede frie sygehusvalg betyder forløb på typisk maksimalt syv uger inklusive evt. operation/behandling. 2) Men med så lange udrednings- og behandlingsforløb øges risikoen for førtidspension for den sygemeldte markant. Desuden vil de offentlige udgifter til behandling mv. vokse såfremt der tilstøder yderligere komplikationer pga. den lange udredningstid. Det er der ikke eksplicit taget højde for her. 3) Såfremt virksomheden erstatter den (langtids)sygemeldte med en fuldtidsledig, vil nettotabet af de viste poster blive lavere. Kilde: Egne beregninger. PensionDanmark Analysen Nr. 3 Januar

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?

Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 mindre syge end uforsikrede? Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere