Psykiatriplan Region Hovedstaden. Psykiatriplan Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden"

Transkript

1 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden

2 2

3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni

4 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni 2007 Oplag 1000 eks. 1. udgave, 1 oplag ISBN: Psykiatriplanen kan downloades fra Region Hovedstadens hjemmeside 4

5 Forord Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen. Det skal også være landets bedste. Det kræver et stærkt, offentligt psykiatrisk behandlingstilbud, der sammen med praksissektoren og kommunerne kan sikre sammenhæng og høj kvalitet i patientbehandlingen. Det kræver en fremtidssikret psykiatri, hvor centre er store nok til at sikre høj kvalitet, stærke faglige miljøer og en effektiv drift. Men også en psykiatri, hvor der er plads til at sikre den lokale forankring af behandlingstilbud og samarbejdsrelationer. Psykiatrien er til for patienternes skyld. Psykiatriens kerneydelser er behandling, der skal forstås bredt og omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering. Foruden behandling varetager psykiatrien højt kvalificeret forskning og udvikling samt uddannelse af sundhedsfagligt personale. Opgaver der er afgørende for, at vi i fremtiden kan sikre nødvendige kompetencer og viden. I efteråret 2006 nedsatte regionen 40 sundhedsfaglige råd, heraf 2 for henholdsvis psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvis første store opgave var at komme med faglig rådgivning vedrørende arbejdet med psykiatriplanen. På den baggrund gennemførte det daværende psykiatriog socialudvalg en analyse af befolkningsunderlaget for og sammenhængen mellem specialerne. Udvalgets konklusioner blev fremlagt ved en offentlig høring i december Sideløbende vedtog forberedelsesudvalget psykiatripolitiske hensigtserklæringer, og der blev politisk enighed om en række præmisser for psykiatriplanarbejdet. På det grundlag udarbejdede administrationen Forslag til Psykiatriplan, som Regionsrådet primo februar 2007 besluttede at sende i høring. Efter en omfattende høringsproces med bl.a. borgermøder og dialogmøder med medarbejderne indkom i alt 96 høringssvar, som i april blev gennemgået for Regionsrådet. På det grundlag vedtog Regionsrådet for Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 på sit møde den 15. maj Der er parallelt med psykiatriplanen vedtaget en hospitalsplan, der på tilsvarende vis indeholder Regionsrådets plan for udviklingen af det somatiske område. Regionen inddeles med psykiatriplanen i fire nye planlægningsområder og ti optageområder, der hver har et befolkningsgrundlag der betyder, at behandling kan ske nær borgerne. De fleste patientforløb vil kunne håndteres inden for planlægningsområdet. Det gør den nye struktur robust. Den nye struktur er samtidig fleksibel, fordi det på sigt er muligt at foretage ændringer i opgavefordelingen i de enkelte områder, hvis fx den faglige udvikling eller befolkningsudviklingen taler herfor. Vibeke Storm Rasmussen 15. maj

6 6

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé Generelt om psykiatriplanlægningen Planlægningsområder voksenpsykiatri Hovedfunktion voksenpsykiatri Specialfunktioner voksenpsykiatri Planlægningsområder børne- og ungdomspsykiatri Hovedfunktion børne- og ungdomspsykiatri Specialfunktioner børne- og ungdomspsykiatri Personale Kvalitet Uddannelse Forskning Information og kommunikation Samarbejde og sammenhænge Psykiatriplanens økonomiske konsekvenser Psykiatriplanens konkretisering og udmøntning Bilag 1. Analyse af befolkningsunderlaget for specialerne Bilag 2. Specialeplanlægning psykiatri Bilag 3. Specialeplanlægning børne- og ungdomspsykiatri Bilag 4. Politisk aftale om hospitalsplan og psykiatriplan

8 8

9 1. Indledning og resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere en psykiatri med høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service. Psykiatriplanen for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod en bedre psykiatrisk indsats, der indgår i et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Forslaget angiver en retning og udgør en første overordnet ramme for den videre planlægning. Forslaget vil blive konkretiseret i perioden frem til vedtagelsen og derefter løbende, blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige budgetter. På en lang række områder, fx personaleområdet, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning, vil tilrettelæggelsen af indsatsen ske parallelt med de initiativer, der er nævnt i Forslag til Hospitalsplan. Der henvises derfor generelt til Forslag til Hospitalsplan for så vidt angår disse tværgående indsatsområder. Udgangspunktet for Psykiatriplanen er de Psykiatripolitiske hensigtserklæringer. Forberedelsesudvalget har den 12. december 2006 vedtaget følgende psykiatripolitiske hensigtserklæringer, som udgør en central del af grundlaget for forslaget til regionens psykiatriplan. Psykiatripolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden Psykiatrien varetager behandlingen af en stor og sammensat patientgruppe med varierende og forskellige behandlingsbehov. Fælles for patienterne er behovet for, at der en klar sammenhæng i behandlingsforløbet, hvad enten det er af kortere eller længere varighed. Med strukturreformen er vilkårene for at sikre en sammenhængende indsats for de psykisk syge ændret. Kommunerne får det samlede ansvar for den sociale indsats, mens regionerne får behandlingsansvaret. Antallet af psykisk syge er større i Region Hovedstaden end i resten af landet, og der er overrepræsentation af de mest resursekrævende patientgrupper, som er de skizofrene, de retspsykiatriske patienter og patienter, der tillige har store misbrugsproblemer. Mange har gennem et helt livsforløb behov for behandling. Region Hovedstaden har valgt at samle Psykiatrivirksomheden og de socialpsykiatriske institutioner, som regionen skal drive, for at opprioritere sammenhæng i behandlingstilbudene, og for at understøtte samspillet med kommunerne om de psykisk syge. Derudover er det nødvendigt at have øje for, at psykiatrien indgår i et frugtbart tværfagligt samarbejde med hospitalerne og praksissektoren om behandling, forskning og udvikling. 9

10 Region Hovedstaden skal sikre god organisering, vidensdeling og koordinering på psykiatriområdet samt udarbejde en egentlig forsknings- og udviklingspolitik, der er forudsætningen for arbejdet med en videnbaseret psykiatri. Partierne er på den baggrund enige om følgende: 1. Udgangspunktet for den kommende psykiatriplanlægning skal være, at sindslidende skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende hjælp, så de kan leve en så normal tilværelse som muligt. I den psykiatriske behandling skal der være tilbud om aktiviteter og motion, så vi udnytter de sindslidendes resurser bedst muligt. Den sindslidende skal opleve sammenhæng i behandlingen og sammenhæng med den socialpsykiatriske indsats. Derfor må de psykiatriske tilbud fungere så tæt på patienterne som fagligt muligt. For nogle sindslidende er der behov for specialiserede tilbud. 2. Det er muligt helt eller delvist at komme sig efter alvorlige psykiske lidelser. Kontakten mellem patient og behandler skal være præget af den synsvinkel. Samtidig skal indsatsen kunne rumme dem, der har et årelangt behov for hjælp, og hvor samspillet mellem kommunernes sociale tilbud og regionens behandlingstilbud er særlig vigtigt. En egentlig forløbskoordinatorfunktion skal etableres. 3. Regionens tilbud skal videreudvikles mod nærhed og tilgængelighed gennem en veludbygget distriktspsykiatri med opsøgende psykiatriske team. Herved kan indsatsen over for den enkelte sindslidende blive bedre, og ikke mindst bedre planlagt, så behovet for akut hjælp på de psykiatriske skadestuer og akut indlæggelse bliver mindre. Men der skal fortsat være mulighed for hjælp hele døgnet. 4. Der er gennem de seneste år sket markante forbedringer af de fysiske rammer for indlagte psykiatriske patienter. Indsatsen skal fortsætte, så alle får mulighed for enestuer og adgang til gode udenomsarealer. Behovet for flere skærmede afsnit som alternativ til lukkede afsnit skal vurderes. Der skal være mulighed for en målrettet intensiv behandling og rehabilitering under indlæggelse, når der er behov for det. 5. En forebyggende indsats, beskæftigelse og fritidsaktiviteter, fx motion, er områder, der varetages af kommunerne. De praktiserende læger og speciallæger er også en del af patientbehandlingen. Nye samarbejdsideer skal afprøves, udvikles og vurderes med henblik på at forbedre behandling af og livskvaliteten for de sindslidende. Sådanne samarbejder kan evt. indgå i sundhedsaftalerne med kommunerne. 6. Medarbejderne yder i dag en stor og god indsats under ofte vanskelige betingelser. En indsats af høj kvalitet og med omsorg for de sindslidende forudsætter et velkvalificeret og motiveret personale. Efteruddannelse og et godt arbejdsmiljø er blandt de faktorer, der skal bidrage til den nødvendige kvalitetsudvikling i psykiatrien. Tværfaglighed skal præge indsatsen. Det er 10

11 nødvendigt, at der skabes vilkår, der understøtter, motiverer og fastholder det nuværende personale og rekruttering af nye medarbejdere. Der må forudses mangel på fx læger i en lang årrække, bl.a. fordi der i disse år uddannes færre end det antal, der bliver behov for. Derfor skal mulighederne for bedre rekruttering, effektiv tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen og at andre personalegrupper varetager opgaver, der i dag varetages af læger, indtænkes. Det er nødvendigt at sikre opdateret viden hos alle, der arbejder med psykisk syge. Det gælder også almen praksis. 7. Brugere og pårørende er vigtige samarbejdspartnere, der skal inddrages i regionens tilbud til psykisk syge. En patient- og pårørendepolitik skal udgøre den overordnede ramme for indsatsen. Patienterne og de pårørende, som patienterne ønsker inddraget, skal almindeligvis tages med på råd i tilrettelæggelsen af den konkrete indsats. Også børn af psykisk syge har brug for særlig opmærksomhed. Viden om psykisk sygdom er væsentlig for både patienter, pårørende og den øvrige befolkning. Derfor skal informationsindsatsen om psykisk sygdom styrkes. 8. Der skal sættes større fokus på kvalitet i den samlede indsats for sindslidende. I regionen skal psykiatrien sammen med hospitalerne indgå i et fælles kvalitetsarbejde med patientsikkerhed og akkreditering, og indsatsen i socialpsykiatrien og samarbejdet mellem de enheder, der behandler og støtter de psykisk syge, skal evalueres systematisk. Der skal løbende laves brugertilfredshedsundersøgelser, og resultaterne skal aktivt bruges til forbedringer af indsatsen. Mulighederne for reduktion af tvang vurderes. 9. Børne- og ungdomspsykiatrien skal fortsat styrkes. Psykisk syge børn og unge er en udsat gruppe. Der er for lang ventetid på undersøgelse og behandling. Det må ændres, og der må sikres et tæt samarbejde med kommunerne, så børne- og ungdomspsykiatrien får bedre muligheder for at målrette indsatsen i behandlingssystemet mod dem, der har gavn af den. 10. Debuterende yngre psykisk syge skal have hurtig og intensiv hjælp med henblik på at forbedre mulighederne for rehabilitering. 11. Ældre med sindslidelser skal på linje med andre patienter sikres en mulighed for ambulant behandling eller behandling fra udgående team. Arbejdet med demenssygdommene skal indgå i forskningsindsatsen, og opfølgning i eget hjem og på plejehjem efter udredning er et særligt fokusområde i en kommende ældreplan. Forbruget af unødvendig vanedannende medicin for ældre demente skal reduceres. 12. Det er nødvendigt gennem en særlig indsats at sikre, at ny viden og medicin bruges konstruktivt i den samlede behandling af patienterne. Dette kræver et særligt samarbejde med speciallæger, praktiserende læger og kommunerne. 11

12 13. Den retspsykiatriske indsats og indsatsen over for sindslidende med stofmisbrug skal have høj kvalitet og dække regionens behov. Sengekapaciteten til de vanskeligste retspsykiatriske patienter har gennem en årrække været under voksende pres. Kapacitetsbehovet skal løbende analyseres, og der skal være det nødvendige antal sengepladser, ligesom behandlingen under indlæggelse skal ske med betryggende sikkerhed for patienterne og under hensyntagen til følelsen af tryghed hos såvel naboer som hele regionens befolkning. 14. Da hovedstadsregionens forbrug på psykiatriområdet er stort sammenlignet med resten af landet, er det nødvendigt med en sammenlignende analyse med det øvrige land, der også inkluderer indsatsen på socialpsykiatriske boenheder i kommunerne. 15. Høj kvalitet i behandlingen kræver et stærkt forskningsmiljø. Psykiatrien skal indgå på lige fod med de somatiske specialer i den forskningspolitik og indsats, der er fastlagt i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden. Formålet med Psykiatriplanen er at skabe grundlag for en fremtidssikret psykiatri, der kan levere behandling af høj kvalitet. Den sundhedsfaglige rådgivning er derfor tillagt stor vægt i planprocessen. Regionen nedsatte i sommeren 2006 i alt 40 sundhedsfaglige råd, ét for hvert lægeligt speciale. Rådene fik til opgave at vurdere, hvor stort et befolkningsunderlag en afdeling mindst og optimalt bør have, samt hvilke sammenhænge specialet har til andre specialer. Forberedelsesudvalgets underudvalg for social og psykiatri har i efteråret 2006 gennemgået denne rådgivning for specialerne psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri og har på baggrund heraf udarbejdet en analyse af befolkningsunderlaget for specialerne og sammenhængen til andre specialer. Sammenfatningen af udvalgets analyse fremgår af bilag 1. Hovedfunktioner og optageområder i voksenpsykiatrien Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstadens hospitalsvæsen i fire nye planlægningsområder Nord, Midt, Byen og Syd. Planlægningsområderne er underopdelt i ti optageområder. Der er stort set sammenfald mellem hospitalernes optageområder og de psykiatriske centres optageområder. Formålet er at understøtte samarbejdet mellem hospitalerne og de psykiatriske centre. Et centralt hensyn har desuden været, at den enkelte kommune, og i Københavns Kommune den enkelte bydel, skal have én primær samarbejdspartner. Optageområderne følger derfor kommunegrænserne i Københavns Kommune bydelsgrænserne. De fire planlægningsområder har hver en til tre psykiatriske centre, som varetager hovedfunktionen for et optageområde og dermed den overvejende del af den psykiatriske behandling. 12

13 Hovedfunktionen inden for voksenpsykiatri udgør kernen i aktiviteten i psykiatrien og retter sig mod patienter med de hyppigst forekommende sygdomme. Hovedfunktionen vedrører behandling, der er hyppigt forekommende, og hvor kompleksiteten er begrænset og ressourceforbruget ikke tilsiger en samling af behandlingstilbuddene. Hovedfunktionen omfatter den almene psykiatri i den ambulante og den stationære behandling samt tilsynsvirksomhed overfor de somatiske afdelinger og konsulentbistand til kommunale og regionale institutioner. Den består af distriktspsykiatri, opsøgende psykiatriske team, OPUS-team (opsøgende psykiatriske team til unge psykotiske patienter), udgående ældreteam, ambulatorier, dagtilbud og sengeafsnit. Der er i dag markante forskelle i den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats i de forskellige optageområder. I det tidligere H:S er der store distriktspsykiatriske centre, der normalt dækker en af de tidligere københavnske bydele, og der er en betydelig dækning med opsøgende psykiatriske team og OPUS-team. I det tidligere Københavns Amt har der ikke været afsat så mange resurser til denne behandlingsform, og de distriktspsykiatriske centre har været mindre end centrene i H:S. Det samme gør sig gældende i Frederiksborg amt og på Bornholm. Med Psykiatriplanen foreslås det, at de distriktspsykiatriske centre af hensyn til faglig bæredygtighed samles i større enheder, at distriktspsykiatrien udbygges ved distriktspsykiatrien i Psykiatrisk Center Nordsjælland, Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Gentofte og suppleres med opsøgende psykiatriske team og OPUSteam. Det er væsentligt, at ikke mindst den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats samordnes med kommunernes indsats for de psykisk syge. Der bør derfor skabes en dialog med kommunerne om distriktspsykiatrien og den opsøgende indsats, herunder drøftelse af mulighederne for lokalemæssig nærhed til kommunale tilbud og eventuel kommunal deltagelse i de opsøgende psykiatriske team, som det kendes fra samarbejdet mellem H:S og Københavns Kommune. Der foreslås en udvidelse med 6 til 10 opsøgende psykiatriske team og 3 OPUS-team. Planen indebærer en række ændringer i centrenes optageområder. Der vil derfor i den videre proces skulle gennemføres tilpasninger i kapaciteten mellem centrene. Kapacitetstilpasningen vil tage udgangspunkt i det samlede behov i de nye optageområder. De psykiatriske centre samles under følgende planlægningsområder og betjener følgende kommuner og bydele: 13

14 14

15 Planlægningsområde Nord Psykiatrisk Center Nordsjælland varetager hovedfunktionen. Der er sengeafsnit i Hillerød, der betjener Allerød, Gribskov og Hillerød. Frederikssund betjener Frederikssund og Frederiksværk-Hundested, og Helsingør betjener Fredensborg, Helsingør og Hørsholm. Planlægningsområde Midt Psykiatrisk Center Ballerup dækker kommunerne Gladsaxe, Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev. Centrets nuværende optageområde udvides med de tidligere kommuner Ølstykke og Stenløse, der indgår i Egedal Kommune, og med den tidligere Farum Kommune, der indgår i Furesø Kommune. På længere sigt dækkes eventuelt også Rødovre Kommune, der indgår i Planlægningsområde Syd. Herved vil centrets optageområde blive sammenfaldende med Herlev Hospitals medicinske optageområde Psykiatrisk Center Gentofte flyttes til Hørsholm og dækker kommunerne Gentofte, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal. I forhold til nu er det en udvidelse med den tidligere Birkerød Kommune, der indgår i Rudersdal Kommune. Centrets optageområde vil herefter svare til Gentofte Hospitals medicinske optageområde. Planlægningsområde Syd Psykiatrisk Center Glostrup dækker kommunerne Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Rødovre og Høje-Tåstrup. Det betyder, at Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune ikke længere er en del af centrets optageområde. Herefter dækker centret et optageområde svarende til Glostrup Hospitals medicinske optageområde samt Rødovre Kommune. Psykiatrisk center Hvidovre dækker de københavnske bydele Vesterbro og Valby og kommunerne Hvidovre og Brøndby. Det betyder, at Vanløse ikke længere er en del af centrets optageområde, mens centret omvendt overtager betjeningen af Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune. Herved svarer optageområdet til Hvidovre Hospitals medicinske optageområde. Psykiatrisk Center Amager dækker de københavnske bydele Amager Vest og Amager Øst samt kommunerne Tårnby og Dragør. I forhold til nu udgår den tidligere københavnske bydel Christianshavn, der fremover hører til Indre By. Herved svarer optageområdet til Amager Hospitals medicinske optageområde. Planlægningsområde Byen Psykiatrisk Center Bispebjerg dækker bydelene Brønshøj-Husum og Bispebjerg. Psykiatrisk Center Rigshospitalet dækker Indre By. Bydelene Nørrebro og Østerbro er i dag delt mellem Rigshospitalet og Bispebjerg. Af hensyn til sammenhængen med den kommunale bydelsinddeling og hermed opdelingen i socialcentre - fordeles Nørrebro og Østerbro på henholdsvis Bispebjerg og Rigshospitalet efter en nærmere analyse af de praktiske og kapacitetsmæssige muligheder. Tilsammen dækker de to centre det samme optageområde som hidtil, svarende til det medicinske optageområde for Bispebjerg Hospital. 15

16 Psykiatrisk Center Frederiksberg dækker Frederiksberg Kommune og Vanløse. I forhold til nu er det en udvidelse med Vanløse. Bornholm Hensynet til borgerne på Bornholm taler for, at Psykiatrisk Center Bornholm fortsat varetager hovedfunktionen psykiatri. Der sker derfor ingen ændringer i befolkningsunderlaget, der fortsat er på ca Der sker dermed heller ingen ændring i tyngden af patientopgaven, bortset fra at Psykiatrisk Center Bornholm lettes med hensyn til hurtigere og lettere overførsel af svære retspsykiatriske patienter til Psykiatrisk Center Sct. Hans. Herudover knyttes Bornholm til Rigshospitalet, som dermed får aflastende funktion for Bornholm. Specialfunktioner i psykiatrien omfatter såvel ambulant behandling som stationær behandling. Specialfunktioner vedrører behandling, der er sjældent forekommende og komplekse - og tilsiger en samling af ydelserne. En lang række af de specialiserede funktioner eksisterer i dag som specialfunktioner. Det drejer sig om døvepsykiatri, psykiatrisk vurdering af epilepsikirurgi, katastrofepsykiatri, militærpsykiatri, visitation til psykokirurgi, behandling af svære sexologiske forstyrrelser og svære sexologiske lidelser. Inden for området spiseforstyrrelser fortsætter den højt specialiserede funktion på Rigshospitalet. Det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet. Der bør derfor ses på muligheden for at udvide stationær og ambulant aktivitet. Centret får desuden regionsfunktion i samarbejde med Gentofte og Stolpegård. Der skal endvidere etableres et samarbejde med den lignende funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Regionen varetager i dag behandling af affektive lidelser, oligofreni (udviklingshæmmede med psykiske lidelser) og ikke psykotiske lidelser som amtsdækkende funktioner. I Psykiatriplanen foreslås på baggrund heraf udvidelse af eksisterende funktioner med hensyn til affektive lidelser af kompleks karakter, hvor der etableres to klinikker i planlægningsområderne Nord og Byen. Med udgangspunkt i det nuværende Stolpegård etableres en regionsfunktion for ikke psykotiske lidelser. Funktionen oligofreni i Glostrup udvides til regionsfunktion. Inden for de specialiserede områder rehabilitering, selvmordsforebyggelse, liaisonpsykiatri, tilsynsvirksomhed samt transkulturel psykiatri er der generelt behov for oprustning for at sikre udbredning af faglig ekspertise i regionen. Det foreslås derfor, at der her etableres nye funktioner. Herudover etableres af de afsatte budgetmidler i 2007 en ny regionsfunktion for torturofre (PTSD), som skal varetage specialiseret ambulant behandling af torturofre som supplement til ikke-offentlige private behandlingstilbud, som regionen anvender. Kapaciteten på Psykiatrisk Center Sct. Hans målrettes til de behandlingsopgaver Region Hovedstaden skal varetage. Psykiatriplanen 16

17 medfører, at de tre eksisterende funktioner på Psykiatrisk Center Sct. Hans omlægges. Der etableres to afdelinger som regionsfunktioner for specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter. Sengekapaciteten på Psykiatrisk Center Sct. Hans til patienter med dobbeltdiagnoser reduceres ikke. Specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter erstatter de nuværende senge i regionen og udvides som følge af fremtidssikring til ca. 130 lukkede senge og et mindre antal åbne senge. Behandlingsindsatsen organiseres på en sådan måde, at patienterne får tryghed gennem behandling i overskuelige miljøer. Udover de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter varetager Psykiatrisk Center Sct. Hans behandlingen af tre patientgrupper; dels udslusning efter langtidsindlæggelse af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter, dels specialbehandling af patienter med dobbeltdiagnoser og dels patienter fra regionens hovedfunktioner i øvrigt, som har behov for længerevarende intensiv rehabilitering under indlæggelse. Hertil kommer i en overgangsfase behandling af knap 50 færdigbehandlede fortrinsvis københavnske borgere, som enten er visiteret og indstillet til eksisterende botilbud, eller som venter på specialbotilbud, som indtil videre ikke forefindes. Der indledes drøftelser med Københavns Kommune om, hvordan kommunen hurtigt kan etablere de nødvendige tilbud til færdigbehandlede patienter indlagt på Psykiatrisk Center Sct. Hans og regionens øvrige psykiatriske centre. Specialbehandling af hjerneskadede flyttes fra Psykiatrisk Center Sct. Hans til Glostrup af hensyn til samarbejde med den neurorehabilitering, der fremover placeres på Glostrup Hospital. Flytningen skaber mulighed for at sikre tæt samarbejde og skabe faglig sammenhæng med den somatiske ekspertise på området. Hovedfunktioner og optageområder i børne- og ungdomspsykiatrien Hovedfunktionen inden for børne- og ungdomspsykiatri udgør som i psykiatrien kernen i aktiviteten og retter sig mod patienter med de hyppigst forekommende sygdomme. Hovedfunktionen omfatter den almene psykiatri i den ambulante og den stationære behandling samt konsulentbistand til kommunale døgninstitutioner for børn og unge, til kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) og til somatiske hospitalsafdelinger. Der eksisterer ikke i dag en akutfunktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor søges der etableret en akutmodtagelse i Glostrup med 6 senge fælles for hele regionen. I akutmodtagelsen bliver der speciallægedækning på døgnbasis. Akut syge patienter kan visiteres eller indbringes, og der er mulighed for diagnostik og behandling med akut lægelig bistand døgnet rundt. 17

18 For at sikre kriminelle unge med psykisk lidelse samme adgang til undersøgelse, behandling og indlæggelse i ungdomspsykiatrisk regi som ikke kriminelle søges der samme sted etableret et ungdomspsykiatrisk intensivt lukket afsnit med 6 senge. Funktionen, der er en specialfunktion, er for målgruppen af udadreagerende unge og unge retspsykiatriske patienter. De børne- og ungdomspsykiatriske centre samles under følgende planlægningsområder og betjener følgende kommuner og bydele: 18

19 Planlægningsområde Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød betjener Helsingør, Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Allerød og Hørsholm kommuner. Planlægningsområderne Midt og Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup betjener Planlægningsområde Midt og de dele af Planlægningsområde Syd, der ikke er en del af Københavns Kommune, nemlig kommunerne: Egedal, Furesø, Rudersdal, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Høje-Tåstrup, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Tårnby og Dragør. Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Gentofte er fortsat organisatorisk sammenlagt med Glostrup. De ambulante funktioner betjener Egedal, Furesø, Rudersdal, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner. Indlæggelser foregår i Glostrup. Planlægningsområde Byen og Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg betjener Planlægningsområde Byen og de dele af Planlægningsområde Syd, der er en del af Københavns Kommune, dvs. hele Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Optageområderne for børne- og ungdomspsykiatrien kan senere blive justeret i lyset af behov og kapacitet. Specialfunktioner i børne- og ungdomspsykiatri omfatter såvel ambulant behandling som stationær behandling. En række af de specialiserede funktioner eksisterer allerede i regionen og fortsætter. Det drejer sig om svære og komplicerede psykiske udviklingsforstyrrelser, svære og komplicerede psykotiske lidelser, komplicerede spiseforstyrrelser og svære og komplicerede neuropsykiatriske forstyrrelser. Økonomi Region Hovedstaden står over for store økonomiske udfordringer i de kommende år. På den baggrund er det ikke realistisk at forudsætte udvidelser af driftsbudgettet til psykiatrien, og forbedringer, der er foreslået i Psykiatriplanen, må derfor forudsættes finansieret ved omlægning af behandlingsindsatsen. Anlægsøkonomiske konsekvenser af Psykiatriplanen Implementering af Psykiatriplanen medfører en række anlægsprojekter. Ombygning og nybyggeri på Psykiatrisk Center Sct. Hans og ombygning og nybyggeri i Hørsholm, til husning af det nuværende psykiatriske center i Gentofte, er det mest omkostningskrævende. Der er samtidig centre, som stadig har et renoveringsbehov, og hvortil der allerede er afsat midler i budget (Bispebjerg og Psykiatrisk Center Nordsjælland, afdeling i Hillerød), mens der er andre centre, som har det samme 19

20 moderniseringsbehov, uden at der er afsat budgetmidler hertil. Anlægsprojekterne skønnes at koste ca. 1,3 mia. kr. Konkretisering og udmøntning af Psykiatriplanen Psykiatriplanen angiver først og fremmest retningen for den kommende udvikling af den psykiatriske betjening i Region Hovedstaden på et overordnet niveau. Forslaget angiver desuden en ændring af optageområder og forslag til enkelte konkrete initiativer på områder, hvor der skønnes at være påtrængende behov for øget kapacitet og afkortning af ventetid. Planen realiseres så hurtigt som muligt. Planens realisering er afhængig af, at regering og folketing tilfører nye økonomiske midler hertil. Der skal udarbejdes prioriterede handlingsplaner, der tager det størst mulige hensyn til, at patienterne også her og nu har behandlingsbehov, som Region Hovedstaden skal løse. Ved økonomiforhandlingerne mellem regeringen og regionerne er det nødvendigt at afsætte tilstrækkelige midler til bl.a. renoveringer, nybyggeri og apparatur, ikke blot i et 5-årigt forløb, men også i årene herefter. 20

21 2. Generelt om psykiatriplanlægningen Regionen skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Psykiatriplan 2007 for Region Hovedstaden er et af de første skridt i regionens samlede sundhedsplanlægning. Samtidig med psykiatriplanen vedtages en hospitalsplan. Psykiatriplan og Hospitalsplan er udarbejdet i tæt sammenhæng for at sikre, at der er sammenhæng og overensstemmelse mellem de to planers hovedelementer. Det har bl.a. været et væsentligt hensyn at tilstræbe ensartede optageområder inden for psykiatrisk og somatisk hospitalsbehandling. Endvidere følges hospitalsplanen og psykiatriplanen ad for at sikre en samlet fornuftig udnyttelse af de eksisterende bygningsmæssige rammer. De øvrige elementer i den samlede sundhedsplanlægning er: Sundhedsaftalerne med kommunerne Sundhedsberedskab og præhospital indsats Praksisplan for almen praksis, speciallægepraksis og øvrige sygesikringsområder Øvrige regionale planer på sundhedsområdet. 2.1 Psykiatriplanen mellem politiske prioriteringer og sundhedsfaglige vurderinger Psykiatriplan 2007 for Region Hovedstaden hviler især på følgende grundlag: 1. De psykiatripolitiske hensigtserklæringer vedtaget i forberedelsesudvalget den 12. december Underudvalget for psykiatri og social s analyse af det optimale befolkningsunderlag for specialerne på baggrund af redegørelserne fra regionens Sundhedsfaglige Råd forelagt for forberedelsesudvalget den 12. december De psykiatripolitiske hensigtserklæringer har lagt den politiske ramme for det planarbejde, der har udmøntet sig i Psykiatriplan Forberedelsesudvalget har den 12. december 2006 vedtaget følgende psykiatripolitiske hensigtserklæringer, som udgør en central del af grundlaget for forslaget til regionens psykiatriplan. Psykiatripolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden Psykiatrien varetager behandlingen af en stor og sammensat patientgruppe med varierende og forskellige behandlingsbehov. Fælles for patienterne er 21

Forslag til Psykiatriplan

Forslag til Psykiatriplan Region Hovedstaden Forslag til Psykiatriplan Resumé Udkast af 20. januar 2007 Forord Region Hovedstaden har landets største psykiatri. Det skal også være landets bedste. Det kræver et stærkt, offentligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Psykiatriplan Region Hovedstaden. Psykiatriplan Region Hovedstaden

Psykiatriplan Region Hovedstaden. Psykiatriplan Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Region Hovedstaden HOSPITALSPLAN. Juni 2015

Region Hovedstaden HOSPITALSPLAN. Juni 2015 Region Hovedstaden HOSPITALSPLAN 2020 Juni 2015 Design RegionH Design Region Hovedstaden Center for Sundhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 3866 5000 E-mail: regionh@regionh.dk www.regionh.dk/hospitalsplan

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Hospitals- og. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2020. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0. Version 2.0 HØRINGSUDKAST

Hospitals- og. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2020. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0. Version 2.0 HØRINGSUDKAST Hospitals- og Psykiatriplan 2020 version 2.0 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Version 2.0 HØRINGSUDKAST Januar 2015 2 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere