Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning"

Transkript

1 1 Magasinet VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

2 2 MAGASINET VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning er udgivet af Videncentret for Landbrug P/S Agro Food Park Aarhus N vfl.dk IDE Eva Gleerup og Claus Quiding REDAKTION Eva Gleerup TEKST Claus Quiding, Q-munikation ANALYSE Camilla K. Damgaard, NIRAS Bjarne Madsen, Center for Regional- og Turismeforskning Klaus Kaiser, Videncentret for Landbrug DESIGN & LAYOUT Marianne Kalriis FOTO David Bering/Montgomery TRYK Zeuner Grafisk november 2014 Læs mere på deltidslandmand.dk

3 Jagten på det gode liv på landet Ingen af de ni 3 deltidslandmænd har indtjening som vigtigste motivation for at drive landbrug. Værdi, samfundsværdi, økonomisk værdi, værdifulde fællesskaber, værdifuld natur, personlig værdi og familieværdier. Vi kan værdisætte mangt og meget, og det er også, hvad vi har forsøgt i dette projekt. Vi har valgt at formidle vores resultater via blandt andet dette magasin, som du sidder med i hånden. Et magasin, som vi har valgt at døbe VÆRDI. Baggrunden er en økonomisk analyse, som Videncentret for Landbrug har fået udarbejdet i samarbejde med NIRAS og Center for Regional- og Turismeforskning. Den belyser, hvor stor en samfundsøkonomisk gevinst deltidslandmændene er. Resultatet har været bemærkelsesværdigt. Hele 25 milliarder kroner er produktionsværdien af de danske deltidslandmænd. Det er værd at bemærke, at denne kæmpe gevinst for det danske samfund er genereret af mennesker, som har et arbejde ved siden af, hvor de jo også bidrager til den danske statskasse og det danske samfund. Deltidssegmentet er kendetegnet ved at være utrolig forskelligartet. Gennem magasinet bliver du introduceret til ni forskellige deltidslandbrug og til de mennesker, som driver dem. Vi kommer vidt omkring i det store spænd, der findes blandt deltidslandmænd, lige fra naturplejeren med 16 ha til planteavleren med over 70 ha, for vi vil gerne vise så mange forskellige sider af deltidslandbruget som muligt. Det interessante er, at på trods af den store økonomiske værdi, som deltidssegmentet genererer, så er der ingen af de ni deltidslandmænd, som driver landbrug for pengenes skyld. Alle nævner andre værdier som det afgørende for, at de bruger næsten al deres fritid på at drive landbrug. Glæden ved at udføre godt landmandskab, friheden ved at bo på landet med højt til loftet, naturoplevelserne lige uden for vinduet og sidst men ikke mindst muligheden for at skabe en familie på landet. Familien er et kernepunkt for deltidslandmændene og det er her, den afgørende værdi spiller den væsentligste rolle. Jagten på det gode liv på landet. Jeg håber, at du vil nyde turen gennem magasinet og hilse på et meget lille udpluk af de deltidslandmænd, som beriger vores land. God læselyst. Eva Gleerup Projektleder Akademiet

4 4 INDHOLD I dette magasin kan du få indsigt i, hvad deltidslandmænd tænker om økonomi, livskvalitet og livet på landet samtidig tager vi dig med igennem en analyse af deltidslandmændenes samfundsøkonomiske betydning for Danmark deltidslandbrug i DK Værdi af primærproduktion 14,5 mia. kr. LIVET PÅ LANDET Analyse Analyse af danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning. Konklusioner på interviews med de ni deltidslandmænd i forhold til livsværdier. Analyse af danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning.

5 Mød deltidslandmændene Hos Claus og Pernille er der ikke brug for at skabe kvalitetstid. Den kommer helt af sig selv, når man bor midt i naturen. Torben er ikke den, der sætter sig i sofaen efter endt arbejde i Varde Kommune. Sammen med hustruen Eva leverer han lam, æg og grøntsager til gourmetrestauranter. Og driver gårdbutik. Meldingen fra børnene i familien Thomasen er klar: Opvæksten på landet har givet værdi og vil præge deres valg i voksenlivet. Flemming har maskiner til det hele. Så er han sikker på altid at kunne komme i marken til rette tid. Og så er det blevet en hobby at købe maskinerne billigt hjem. Et sted i Midtjylland, hvor der er langt til nærmeste nabo og bakketop, går Torben rundt på sine jorder og skaber sin egen verden til gavn for naturen, de vilde dyr og sig selv. I en helt unik natur tæt på København driver Martin og Estella hestepension på Orehøjgård. Deres mål er at skabe værdi for de mennesker, som har deres heste opstaldet på gården. Peter har i ti år drevet gården med sin far, men overtog i år det hele efter et generationsskifte. Peter har lavet en aftale med sin arbejdsplads om, at han kun arbejder tre dage om ugen. Niels og Helles køer er naturplejere i Mols Bjerge. Parret ejer 72 ha af bjergene, og de er 3. generation på ejendommen, der ligger med smuk udsigt over Ebeltoft Vig. Langsommelig proces har skabt hurtig succes for ægteparret Gitte og Casper. I dag brygger de øl, der koster 250 $ på restauranter på Manhattan

6 6 ANALYSE Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Der er ca deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets primærproduktion samt direkte forward-effekter i forarbejdende led androg ca. 14,5 mia. kr. i Tilføjes hertil de afledte effekter på andre erhverv via en input/output-model for dansk økonomi, opnås en produktionsværdi på næsten 25 mia. kr. Produktionsværdiens effekt på bruttoværditilvæksten i dansk økonomi kan opgøres til 4,2 mia. kr. i direkte effekter, mens de totale effekter, hvor også den afledte værditilvækst i tilknyttede erhverv medregnes, udgør 8,2 mia. kr. Derved udgør deltidssegmentets bruttoværditilvækst ca. 0,6 pct. af den samlede bruttoværditilvækst i dansk økonomi. Det vurderes samtidig at være en god indikator for andelen af bruttonationalproduktet. Deltidssegmentets produktionsværdi Data for de direkte effekter, dvs. den produktion, som udføres af deltidslandmændene, er indsamlet af Videnscentret for Landbrug på baggrund af data fra Økonomidatabasen. Da de nyeste input-output relationer i nationalregnskab er fra 2009 og dermed tager udgangspunkt i den på dette tidspunkt gældende sammenhæng mellem produktion og beskæftigelse, er der også indsamlet og anvendt data for deltidslandbrug for KENDETEGN FOR DELTIDSSEGMENTET SAMLET VÆRDI 25 mia kr. Fællesnævneren for motiverne til at være deltidslandmand er det gode liv på landet. Andelen af planteavlere er relativt stor ca. halvdelen af omsætningen i deltidssegmentet. Strukturudviklingen i deltidssegmentet går mod lidt færre, men lidt større bedrifter. Geografisk udgør deltidssegmentet typisk mellem 60 og 80 pct. af landbrugene i samtlige landsdele. Deltidslandbruget er en integreret og meget betydningsfuld del af befolkningen i landdistrikterne og bidrager blandt andet til at opretholde institutioner, handel, turisme, naturpleje og anden aktivitet i landdistrikterne. Effekt på beskæftigelsen Den direkte produktion i deltidssegmentet samt forwardleddet har en effekt på beskæftigelsen, som kan opgøres til ca fuldtidsbeskæftigede. Tilføjes beskæftigelsen i tilknyttede erhverv, opnås en effekt på ca fuldtidsbeskæftigede. Direkte effekter Totale effekter Produktionsværdi 14,5 mia. kr. 24,8 mia. kr. Antal fuldtidsbeskæftigede personer personer Bruttoværditilvækst 4,2 mia. kr. 8,2 mia. kr. De nyeste input/output-relationer i nationalregnskabet er fra 2009, som var kendetegnet af relativt lave produktpriser og derfor en relativt lav produktionsværdi. Værdien af produktionen og værditilvæksten ville derfor være højere i et normalår. Effekt på samfundsøkonomien Det ses, at den totale produktionsværdi på ca. 25 mia. kr. genererer en samlet effekt på bruttoværditilvæksten på ca. 8,2 mia. kr. Endvidere ses, at deltidslandbruget og de direkte forward-effekter med en produktionsværdi på ca. 14,5 mia. kr. genererer en bruttoværditilvækst på ca. 4,2 mia. kr.

7 ANALYSE 7 Fordeling af omsætning på deltidsog heltidslandbrug Tyngde og potentiale Rapportens formål er at belyse deltidslandmændenes samfundsøkonomiske betydning af hensyn til landmænds, rådgiveres og det politiske systems bevidsthed om deltidssegmentets samfundsmæssige tyngde og potentiale såvel økonomisk som i landdistriktsudviklingen. Bevidstheden om segmentets betydning i samfundet kan inspirere deltidslandmanden til udvikling på bedrifterne og i landdistrikterne. Som en del af rapporten gives en karakteristik af deltidssegmentet, herunder udviklingen i antallet af deltidslandmænd, og hvad de producerer. Rapporten kan endvidere danne baggrund for anbefalinger om, hvordan vilkårene for deltidslandmændene kan understøttes og forbedres, ligesom fremme af udvikling og forbedring af vilkår kan styrke både den enkelte deltidslandmands økonomi og samfundsøkonomien som helhed. Ens og vidt forskellige De på samme tid ensartede og forskellige motiver illustrerer dynamikken i deltidslandbruget. Nogle deltidslandbrug fungerer på stort set samme vilkår og har samme økonomiske målsætninger som heltidslandbrug. Andre deltidsbrug kan have en anden motivation og andre målsætninger for udvikling af deres landbrugsvirksomheder. På sidstnævnte er landbruget kun sekundært, og deltidslandmænd stiller undertiden lavere krav til udbytte og effektivitet. 28% 4% 3% 9% 5% DELTIDS LANDBRUG Planteavl Kvæg Svin 50% 33% 14% Blandet produktion 2% 2% HELTIDS LANDBRUG Mange deltidslandbrug har ofte en blandet produktion, men den dominerende driftsgren blandt deltidslandmænd er planteavl, jf. figuren ovenfor, der viser sammensætningen af deltids- og heltidslandbrugenes omsætning opdelt på aktiviteter. Bruttoudbyttet udgør således samlet set ca. 50 pct. Planteavl er i forhold til animalsk produktion velegnet som deltidsbeskæftigelse sammen med lønmodtagerarbejde, da det indebærer en mindre arbejdstung produktion, der ikke kræver dagligt arbejde bortset fra få tidspunkter på året. Herudover er andelen af bruttoudbyttet højt for kategorien andre husdyr, som primært dækker over fjerkræ, får og mink. Fjerkræ består af slagtekyllinger og ægproduktion, og denne produktion dækker op imod 80 pct. af bruttoudbyttet i kategorien andre husdyr. Den tredje største produktionsform i deltidssegmentet er kvæg, som udgør knap 10 pct. Det dækker primært over kødkvæg. Resten af omsætningen fordeler sig med 3-5 pct. på svin, maskinstation og andre landbrugsindtægter. Fordelingen adskiller sig markant fra heltidsbrug, hvor planteavl kun udgør ca. en fjerdedel, mens animalsk produktion, især kvæg, svin og mink, står for en betydeligt større andel. 27% 23% Andre husdyr Maskinindtægter Andre landbrugsindtægter >>

8 8 ANALYSE >> Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Deltidssegmentet står for ca. 10 pct. af den samlede omsætning i landbruget i Andelen er noget højere for planteavl og nogle andre husdyr (får, geder, heste mv.). Deltidssegmentet udgør dog kun en ganske lille andel af det samlede landbrug, når det gælder svine- og fjerkræproduktion samt mælkeproduktion. Deltidsbedrifternes produktionsværdi/omsætning Varenavn Omsætning, mio. kr. Svin, levende 536 Sødmælk ab landmand 120 Maskinstationer 564 Hvede, blandsæd af hvede og rug Pelsskind, rå 139 Levende planter, løg, knolde mv 32 Hornkvæg, levende, ej til avl 417 Frø t. udsæd og have, ekskl. 153 roefrø Raps og rapsfrø, også knuste 288 Byg 769 Fjerkræ, levende 145 Halm til energiformål 195 Kartofler, friske el. kølede, ian. 264 Andre serviceydelser til landbrug 139 Sukkerroer, friske el tørrede 173 Fugleæg med skal fris/kons/kog 50 Havre 84 Rug 64 Heste, æsler, muldyr mv, 28 levende Ærter, bønner, linser tørrede 20 Får og geder, levende 17 Halm til andre formål 9 Vegetabilske foderprodukter 2 Jagtleje 37 Udlejning af 70 erhvervsejendomme Oplagrings- og 70 pakhusvirksomhed Tilberedte næringsmidler 139 Elektrisk strøm 93 Gartneriafgrøder 244 Energiafgrøder 12 Landboturisme (ferieboliger) 121 Rideskoler mv. (andre 56 sportsaktiviteter) I alt 6.121

9 ANALYSE 9 Beskæftigelse Samlet beskæftigelseseffekt af deltidssegmentets aktiviteter Beskæftigelse I % af samlet effekt Uden forward Beskæftigede i alt, direkte ,3 Beskæftigede i alt, afledte ,9 Beskæftigede i alt, totale ,9 Multiplikator uden forward 1,575 Kun forward Beskæftigede i alt, direkte ,7 Beskæftigede i alt, afledte ,1 Beskæftigede i alt, totale ,1 Multiplikator, forward 1,477 Samlet Beskæftigede i alt, direkte Beskæftigede i alt, afledte Beskæftigede i alt, totale Multiplikator, samlet 1,521 Liv i landdistrikterne De beskæftigelsesmæssige effekter, som deltidslandbruget bidrager med, genereres i landdistrikterne, hvor der typisk er ledig beskæftigelse. Dette har en særlig stor samfundsøkonomisk gevinst, da der er mindre chance for, at arbejdskraften kunne have fundet alternativ anvendelse. Som det fremgår af tabellen til venstre, er den direkte beskæftigelse i deltidssegmentet knap Den afledte beskæftigelse er på knap 3.700, hvilket giver en samlet beskæftigelse på ca Forholdet mellem den direkte og den totale beskæftigelse benævnes multiplikatoren og er for deltidssegmentet 1,58. Det er en relativt høj faktor, som viser, at landbruget trækker en del beskæftigelse i andre erhverv. Ses alene på forward-effekter, altså de beskæftigelseseffekter, som råvarer fra det primære landbrug giver i økonomien (for eksempel ved at levere varer til slagterier el. lign.), udgør de i alt ca for deltidssegmentet. Forward-effekterne har således en lidt større effekt på beskæftigelsen end selve landbruget. Det skal understreges, at forward-effekterne alt-andetlige er udtryk for den beskæftigelse, som landbruget genererer i de forarbejdende erhverv, der modtager råvarer fra landbruget. Tallet kan ikke fuldt ud tages som udtryk for, hvad der vil mistes af beskæftigelse, hvis de ikke fik disse råvarer fra det danske deltidslandbrug, da de forarbejdende erhverv i et vist omfang må formodes at kunne importere varer fra udlandet. Samlet set skaber deltidssegmentet (inklusiv forwardeffekter og afledte effekter) ca. 0,75 pct. af den samlede danske beskæftigelse. Endvidere genererer deltidssegmentet ca. 10 pct. af beskæftigelsen i det samlede landbrug. JOB TIL MANGE Direkte og afledte effekter af landbruget DIREKTE effekter i landbrug som følge af produktion af korn, kød, osv. DIREKTE effekter i forarbejdende erhverv, fx mejerier og slagterier Efter normal arbejdstid Deltidslandmændenes arbejdskraftindsats ligger typisk ud over normal arbejdstid. Derved aktiveres en del af mer-arbejdskraftreserven, som ellers ikke ville blive aktiveret, da den er motiveret af livskvalitetsskabende aktiviteter, som sjældent kan genfindes i andre værdiskabende erhverv. AFLEDTE effekter i nedstrømserhverv som følge af råvaretræk hos rådgivere, dyrlæger mv. 2. led afledte effekter af nedstrømserhverv 3. led afledte effekter af nedstrømserhverv AFLEDTE effekter i nedstrømserhverv som følge af råvaretræk hos maskinindustri mv. 2. led afledte effekter af nedstrømserhverv 3. led afledte effekter af nedstrømserhverv

10 10 Frihed er at kunne gå ud i haven og tisse På landet oplever man den værdi, der handler om, at der altid er brug for én. PERNILLE SCHIRMER, Johannelyst, Gl. Rye

11 xxx #TRIVESBEDSTINATUREN #TISIHÆKKEN #BØRNKEDERSIGIKKEPÅLANDET #RIGTIGEHESTEERISLÆNDERE #KØDERGODT tekst CLAUS QUIDING foto DAVID BERING Den 1,5 km lange grusvej gennem skoven ved Gl. Rye fører os ned til ejendommen Johannelyst. Som det bør være sådan et sted som her, så består velkomstkomiteen af gårdens hund, der springer rundt med en pind i munden. Kort efter kommer Claus J B Pedersen og Pernille Schirmer ud og hilser på. På Johannelyst har parret 31 ha i alt, og deres jord ligger ned til Mossø og Gudenåen. På toppen ligger stuehuset med en fantastisk udsigt. Hvis man nogensinde skulle tale om at stå midt i naturen, så må det være her. På gården har de 12 islænderheste, der boltrer sig i de smukke omgivelser sammen med otte andre heste, som er opstaldet hos Claus og Pernille. Netop naturen og hestene er grundene til, at Claus og Pernille har valgt at leve deres liv her langt fra alfarvej. Det kan måske lyde lidt sært, men for mig er der en kæmpe værdi i, at jeg kan gå ud og tisse i haven, uden naboerne ser det. Og det at lade hunden løbe frit omkring, mens man går en tur på sin egen jord, det er altså en god følelse. Jeg trives bare bedst i naturen, så jeg har altid vidst, at jeg skulle bo her omkring, fortæller Claus, mens vi går en tur op mod familiens yndlingsspot, en bakketop, hvor der er panoramaudsigt ud over Mossø. Pernille tilføjer: Her har vi noget at være fælles om som familie. Det er et fælles ansvar at få passet hestene, køerne og markerne, så vi laver helt naturligt ting sammen som familie; det er ikke kunstigt skabt kvalitetstid. Jeg tror også, at det har positiv betydning for vores ægteskab, det giver luft at have landbruget som fælles base. Naturen som legeplads Hun ser en stor værdi i at have familien tæt på og nyder godt af, at svigermor også bor lige i nærheden, og selvom parrets tre børn nu alle er flyttet hjemmefra, så har nærheden haft betydning for deres opvækst. >>

12 12 >> Vi har ikke været bekymret for, om der skulle ske dem noget, de har altid været omkring os og har ikke kedet sig. De har leget her midt i naturen eller hjulpet os. Vi har fået nogle børn, som er harmoniske og har begge ben solidt plantet på jorden, og de kan klare sig selv. Der har altid været noget at give sig til, og sådan et sted som her oplever man den værdi, der handler om, at der altid er brug for en. Alle hjælper til, det er en helt naturlig ting, en integreret del af dem, understreger Pernille. Så nemt som muligt Vi er på vej ned til det jordstykke, hvor familiens fire limousinekøer går med deres kalve. De afgræsser også for naboer og Naturstyrelsen, der ejer en del af jorden op mod Johannelyst. Undervejs pifter Pernille efter sin stolthed, avlshingsten Heimir, der kommer luntende op imod os. Hun bruger en del tid på avl af islandske heste og er engageret i islændersporten i Danmark. Det er vigtigt for os at organisere arbejdet på gården, så vi skal bruge mindst mulig tid på at passe det. For eksempel har køerne jo fri adgang til foder, og alle dyrene har fået automatiske vandingstrug. Se, der er igen et eksempel på, at vi forsøger at få mindst muligt bøvl, siger hun og peger på en palle fyldt med sække med træpiller. Vi har masser af brænde, det sælger vi til andre og køber så selv træpiller til at fyre med. Men vi går ikke på kompromis med kvalitet, så vores køer bliver aflivet her på marken, så ingen risikerer at få transportstress. Kalvene går med moren, til de bliver aflivet, så vi fravænner ikke. Vi sælger til private og har en lang liste med faste kunder. Vi holder os på det her niveau i antal køer, det er overkommeligt og stadig udfordrende og spændende at arbejde med, pointerer Pernille. BAGGRUND Ejere Pernille Schirmer og Claus J B Pedersen Ejendom Johannelyst ved Gl. Rye Købte ejendommen i 1983 Pernille er regnskabsfører på Mølleskolen i Ry Claus er logistikchef hos Blue Ice Explorer De to døtre er uddannet som natur- og fritidsvejledere i Norge. Sønnen går på Bygholm Landbrugsskole Web johannelyst.dk BONUSINFO Flagstangen i haven er en fødselsdagsgave fra Pernille til Claus. Hun gik ud i skoven og fandt det mest lige grantræ og fældede det. Sammen med sin søn barkede hun stammen af, og dermed havde de en flagstang.

13 PRODUKTION Avl og hestepension Islændere 31 ha afgræsning, græs og udlejning 4 limousinekøer med salg af kød. Liv i det lokale Claus tog i sin tid uddannelsen som landmand, men fandt hurtigt ud af, at han ikke ville være fuldtidslandmand. Han har gennem alle årene haft fuldtidsjob ved siden af sit deltidsbrug. Det her er fritid, det er og bliver min hobby. I stedet for at dyrke sport eller se tv bruger jeg min tid herude. Jeg er jæger, og det er også medvirkende til, at jeg synes, at dette sted er det bedste i verden, smiler Claus. Selvom det er hobby, så er det afgørende for ham, at landbruget ikke giver underskud. De lejer lidt jord ud og er flere sammen om at dele maskinerne, for eksempel brakpudser og rendegraver, for at holde økonomi i det. Bedriften kan ikke bære store maskininvesteringer. Men hvis køernes foderudgifter overstiger indtægten fra dem, så er det slut med køer på gården; det skal kunne betale sig, pointerer Claus. Deres kødproduktion betegner de selv som af høj kvalitet, og derfor sælges kødet til priser i den høje ende af skalaen. De ser sig selv som værende med til at holde hjulene i gang for mange små virksomheder i området. De køber foder hos landmændene, udstyr i hestebutikkerne, dyrlægen kommer på besøg, og den lokale beslagsmed og slagter har også opgaver på gården. Vi er medvirkende til at skabe liv i området, også på grund af opstaldningen, der hjælper andre med at kunne dyrke deres fritidsinteresse og så endda i denne smukke natur, smiler Pernille.

14 14 LIVET PÅ LANDET

15 Antal ha pr. heltidsbedrift alle bedrifter, heltid og deltid* Alle bedrifter i alt Deltid 200 Heltid * Videncentret for Landbrugs prognose Antal landbrugsbedrifter alle bedrifter, heltid og deltid* Alle bedrifter i alt Deltid Heltid * Databruddet i skyldes nye definitioner på landbrugsejendomme samt typebestemmelse i forhold til driftsgren og heltid/deltid. Videncentret for Landbrugs prognose

16 #ØKOÆGSÆLGERGODT 16 #VIERHÅNDVÆRKERE #MADIDETFRI #STYRPÅIMAGE #NATIONALPARKVADEHAVET Gourmet i det grønne

17 17 tekst CLAUS QUIDING foto DAVID BERING Torben er ikke den, der sætter sig i sofaen efter endt arbejde i Varde Kommune. Sammen med hustruen Eva leverer han lam, æg og grøntsager til gourmetrestauranter. Og driver gårdbutik. Nyslået grønt græs giver de guleste æggeblommer, når det har været en tur igennem en af Torben og Evas 300 økologiske høns. Sønnen Anton har lige tømt endnu en opsamling af nyslået græs over i hønsegården, hvor de brune økohøns vimser omkring og kagler løs. Det er nu ikke hønsene, men derimod får og lam, familien Kousgaard er mest kendt for her på Vardeegnen. Med 400 moderfår rundt på engene i Varde Ådal giver det en produktion på 700 lam hvert år, og de sælges både lokalt og nationalt. Vi har aftaler med blandt andre Restaurant Kong Hans og Henne Kirkeby Kro, som vi leverer lam, æg og grøntsager til. Vi slagter hver mandag, da vi har en slagter på Østerbro som kunde, og han vil have, at de aflives her hos os, så de ikke får transportstress. Det betyder meget for mig, at vi kan levere kvalitet til vores kunder, og det er fedt selv at kunne styre afsætningen. Jeg er da stolt over at se mine produkter på en Michelin-menu, siger Torben, som har lovet at hente fårene ind til ære for fotografen. Bag på ATV en sidder hans hund, border collien Maggie, og den ved godt, at den nu skal på arbejde. På imponerende vis suser Maggie afsted for at holde flokken samlet, og så snart et får forsøger at gå sin egen vej, er Maggie straks over den og får den gelejdet retur til flokken. Torben kommer med ganske få og korte udbrud for at dirigere Maggie, som straks lystrer ham. Vi startede med fem får for 15 år siden, og så har det ellers udviklet sig over tid. Fåreavl er perfekt til disse enge, hvor der er mange begrænsninger for brugen, da vi jo ligger i Nationalpark Vadehavet. Fårene går i engene til oktober eller november, og om vinteren går de her tæt omkring gården. Vi har haft tiden med os, for i dag hører vi sjældent den gamle sang om, at lam smager af uld. Den myte er heldigvis blevet aflivet ved, at danskerne har fået smagt på noget ordentligt lammekød, fortæller han. Respekt for kæmpe gæld Familien har boet her siden 1989, hvor de købte ejendommen af Torbens bedstefar. Han drev fuldtidslandbrug, men Torben vidste godt, at det ikke var en mulighed for ham. Det har altid været min drøm at blive landmand, men respekten for en kæmpe gæld var for stor for mig. Tegningerne har da ligget der, men de er aldrig blevet realiseret. Jeg har i dag en halv landbrugsuddannelse bag mig, ikke andet, fortæller han. I starten havde de kun planteavl, men både Eva og Torben ville gerne have dyr. Også for børnenes skyld, og særligt den mellemste Anton havde plaget om at få et lam, og et lam blev så til fem får. Det er dejligt, at vi alle hjælpes ad. Landbruget er også børnenes interesse, og så snart de kunne køre traktor, var de med i marken. Vores drenge, de kan sgu tage >>

18 18 Jeg er da stolt over at se mine produkter på en Michelin-menu. TORBEN KOUSGAARD, Varde Ådal Lam >> fat, det er jeg stolt af, siger Torben. Og viser os over til den store grøntsagshave, hvor de dyrker økologiske grøntsager. Her står bønner, fennikel, porrer, squash, rødbeder og pastinak side om side. Alt sammen sælges fra stalddøren, eller rettere pavillondøren. Fra jord til kunde Der er nemlig fuld gang i salget direkte fra gården til slutkunden. Eva og Torben har bygget en sekskantet træpavillon, som står ved vejen. Herfra sælges økoæggene og grøntsagerne, som de selv dyrker, samt andre produkter, alle fra lokalområdet. Inde i den ene længe har parret indrettet en lille gårdbutik med salg af økologisk kød ikke kun deres eget lammekød, men også økologisk oksekød fra Ho Bugt, økogris, olier, snaps, spegepølser og rullepølser. Vi er blevet ramt af økologi og er rigtig glade for den måde at producere på. Vi har ingen problemer med at afsætte vores produkter, æggene bliver nærmest solgt, inden de er lagt. Derfor forsøger vi nu med dobbelt så mange høns, nemlig 600, fortæller Torben og peger op mod et stykke jord, som er ved at blive hegnet ind. Fællesspisning er imagepleje Som hos så mange andre deltidslandmænd er livet på gården blevet en livsstil for hele familien, og trods sit

19 Border collien Maggie på arbejde. Sammen med Torben holder den sammen på flokken. fuldtidsarbejde som madudbringer for Varde Kommune er Torben ikke den, der sætter sig i sofaen efter arbejde. Ifølge Eva, så er det også bedst for familien, at han ikke ligger der. Han skal ud og lave noget, ellers vil han drive os andre til vanvid, griner hun. Og der er nok at tage fat på, og familien gør det heller ikke nemmere for sig selv, da man elsker at åbne stalddørene for andre. Vi kan godt lide at lave arrangementer her på gården. I sommer havde vi Lammebal i laden, hvor der var gourmetmad lavet af kokke fra Henne Kirkeby Kro og danseband. Sidste år var konceptet mad i det fri, hvor gæsterne blev kørt i traktor ud på marken, hvor der var dækket op ved borde, og kokkene lavede lam ude på marken. Det var fantastisk med høj sol og fantastisk stemning; den aften glemmer vi aldrig, fortæller Torben. Men trods deres ønske om fest og mange mennesker på gården, så er der også en dybere mening med galskaben. Arrangementerne er nemlig en bevidst del af deres markedsføring. Det kommer altid i avisen, og de har endda ryddet forsiden på Jydske Vestkysten en enkelt gang. På den måde får vi skabt opmærksomhed om vores produkter. Vi skal som nicheproducenter tænke ud af boksen, og tænke som købmænd for at kunne tjene mest muligt på vores produkter, pointerer Eva. BAGGRUND Ejere Eva og Torben Kousgaard Ejendom Varde Ådal lam Købte ejendommen i 1989 Eva har indtil fornylig arbejdet i Enghavegård Osteri Torben kører mad ud til pensionister for kommunen Har tre sønner: Asger på efterskole, Anton er beslagsmed, og Emil er slagter Web vardeaadallam.dk PRODUKTION Grøntsager til stalddørssalg 70 ha, hvoraf de 10 er forpagtet 300 øko høns, men i fuld gang med at udvide til 600 høns. Kun æg til stalddørssalg Laver alt foder selv på ca. halvdelen af jorden, og resten er paragraf 3 Har desuden 30 gæs bare for sjov.

20 20 Deltidslandbrug kan have et tæt samspil med heltidsbrug. Blandt andet i form af aftaler om jordbearbejdning, høst eller andre opgaver, som løses mere effektivt med hjælp fra heltidslandmanden. Det kan også være handel med landbrugsmaskiner, hvor deltidslandmanden køber afskrevne men stadig funktionsdygtige maskiner, der derved opretholder en vis produktionsværdi. Men samarbejdet går også den anden vej, hvor deltidslandmanden sælger produkter eller sin arbejdskraft til heltidslandmanden for eksempel som mekaniker, landbrugsmedhjælper eller andet. Endvidere indgås der forpagtningsaftaler mellem hel- og deltidslandmænd. På den måde har heltids- og deltidslandmænd et både økonomisk og socialt samkvem, og begge grupper er integrerede i nærområderne og indgår som vigtige deltagere i livet uden for de større byer. LIVET PÅ LANDET

21 21

22 22 Jeg vil være deltidslandmand, når jeg bliver voksen Meldingen fra børnene i familien Thomasen er klar: Opvæksten på landet har givet værdi og vil præge deres valg i voksenlivet. tekst CLAUS QUIDING foto DAVID BERING D et er dejligt at være tæt på naturen og opleve den på nært hold. Værdien i at komme meget ud er stor, og så er det fedt at være selvforsynende. Vi børn har lært meget af at følge hele processen fra jord til bord og se kalvene vokse i stalden, inden vi selv er med til at spise bøfferne. Jeg vil helt sikkert også bo sådan her, når jeg skal stifte familie. Her er en helt anden ro end i byen, og her kommer jeg ud og får luftet tankerne, det er fedt. Meldingen fra familien Thomasens ældste datter Amalie på 19 år er ikke til at tage fejl af. At være opvokset på et deltidslandbrug har været værdifuldt. Familien bor på en gård ved landsbyen Borbjerg i nærheden af Holstebro. Forældrene Jørn og Karen er begge agronomer. Jørn er ansat som forsknings- og udviklingskonsulent i VikingGenetics, og Karen arbejder til daglig som landbrugsrådgiver. Siden de flyttede ind på ejendommen i 1999, har de drevet landbruget på deltid. Det var et helt bevidst valg fra vores side, at vi ville skabe en familie på landet, det er det rigtige sted for os at lade børn vokse op. Her lever vi med årstiderne og mærker forandringen i vejret og naturen, det gjorde vi ikke, da vi boede i København, fortæller Karen og Jørn. Selvforsynende og børnenes værdier Køkkenhaven er det første sted, vi skal se. Den er nemlig en meget vigtig del af familien Thomasens landbrug. Det kan måske undre nogen, at en plet jord på 25 gange 100 meter er det vigtigste, men Karen sætter stor pris på at >> BONUSINFO Amalie har planer om at læse fødevarevidenskab på universitetet. Hun er meget interesseret i, hvordan fødevarer kan bruges sundhedsmæssigt.

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Jeg anmoder ved fremsendelse af nærværende materiale om et lån fra Holkegårdfonden på 525.000 kr. Formålet med lånet er at sikre ressourcer til at

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

Et landbrugsemne i matematik

Et landbrugsemne i matematik Et landbrugsemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk Frank Erichsen bedre kendt som Bonderøven bor på Kastaniegården på Djursland. Her dyrker han jorden og plejer sine dyr

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Vejen fra Svineavler til fårehyrde

Vejen fra Svineavler til fårehyrde Vejen fra Svineavler til fårehyrde Fårehyrde Jan Tang Seerup Hammershuslam og Den Bornholmske Gårdbutik Bjergebakkevejen 1 3700 Rønne i samarbejde med Agronom Annette Rosengaard Holmenlund Sheep and Goat

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Smag & Design. - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design

Smag & Design. - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design Smag & Design - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design Forord Grønt Center og DLS har i 2012 udviklet og afprøvet et nyt koncept rettet mod fødevarevirksomheder på Lolland-Falster.

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere