INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER"

Transkript

1 UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under enkelte punkter er anført: Udfyldes ved kontraktindgåelse på basis af Leverandørens tilbud. Disse færdiggøres således ved kontraktindgåelse.

2 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens Parter og kontraktgrundlag Kunden Leverandør Definitioner Kontraktgrundlag Kontraktperiode Kontraktperiode / Ikrafttrædelse Prøveperiode Option på forlængelse af kontrakten Ekstraordinær opsigelse Kontraktens omfang Omfang Kvalitet og produktspecifikationer Produktspecifikationer og gældende standarder og normer Mærkningsregler Kvalitetssikring Ændringer i sortiment/substituerende produkter Ændringer ved markedsføring af nye produkter Leverandørens service og support mv Konsulentbistand Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale Instruktion i anvendelse af produkter Pris Pris Prisregulering Prisregulering ved forlængelse af kontraktperioden Dokumentation af prisreguleringer Valutakursregulering Afgifter Gebyrer Godtgørelse Fakturering Elektronisk fakturering Ændringer i krav NEM-konto Elektroniske ordrer Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser og logistiske forhold Leveringsbetingelser Leveringsadresser og ny vareforsyningsstruktur Ordreafgivelse og leveringstid Helligdage Hasteordrer mv Varemodtagelse og reklamationsfrist Statistik Samarbejde i øvrigt Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender Tredjemandsrettigheder Indkøb & Medicoteknik

3 Indholdsfortegnelse 14. Forsinkelse Mangler Produktansvar, erstatningsansvar og forsikringer Ophævelse Kundens misligholdelse Force majeure Tavshedspligt Ændringer i kontrakten Lovvalg og tvistigheder Øvrige betingelser Underskrifter Indkøb & Medicoteknik

4 Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt: Kontraktbilag 1 Kontraktbilag 2 Kontraktbilag 3 Kontraktbilag 4 Kontraktbilag 5 Kontraktbilag 6 Kravspecifikationer / Løsningsbeskrivelse Tilbudsliste (prisbilag) Produktdatablade Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Eventuelt øvrigt kontraktrelevant materiale fra Leverandørens tilbud Indeståelseserklæring Indkøb & Medicoteknik

5 Denne kontrakt vedr. levering af Insulinpunper og forbrugsvarer til Region Nordjylland er indgået på baggrund af EU-udbud 2013/S i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Bekendtgørelsen er en implementering af Europa-parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kontrakten indgås som en rammeaftale. Kunden har samtidig med indgåelsen af Kontrakten indgået rammeaftaler med [xx] andre leverandører om leverancerne. Kontrakten og indkøbene derunder skal understøtte Kundens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau og skal i særlig grad understøtte målsætning inden for Insulinpumper og forbrugsvarer. Kontrakten fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i dette samarbejde. 1. Kontraktens Parter og kontraktgrundlag 1.1. Kunden Region Nordjylland Niels Borhs Vej 30 DK 9220 Ålborg Ø Kontaktperson: Mads Vestergaard Andersen Tlf. nr.: (+45) madvean.dk 1.2. Leverandør xx CVR: xx Kontaktperson: xx Tlf.nr.: xx xx 1.3. Definitioner Kundens enheder Indkøb & Medicoteknik

6 Ved enhed forstås alle hospitaler i Region Nordjylland. Hvor intet andet er anført, er hver enkelt enhed at betragte som Kunden i henhold til kontraktens bestemmelser. De rettigheder og/eller forpligtelser, som følger af de enkelte bestemmelser i kontrakten, kan således påberåbes af hver enhed separat. Heraf følger blandt andet, at spørgsmål om forsinkelse og mangler kan bedømmes separat for den enkelte enhed. Ovenstående gælder dog ikke for så vidt angår adgangen til at: opsige dele af kontrakten, jf. pkt , godkende og varsle sortimentsændringer, jf. pkt , meddele tilladelse til brug af underleverandører, jf. pkt , ophæve kontrakten, jf. pkt , , , opsige kontrakten, jf. pkt , ændre kontrakten, jf. pkt , overdrage rettigheder eller forpligtelser, jf. pkt , samt være part i tvister, jf. pkt og Hverdag Ved hverdag forstås mandag - fredag bortset fra helligdage, juleaften, nytårsaften og grundlovsdag Kontraktgrundlag Kontrakten består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten. 2. Kontraktperiode 2.1. Kontraktperiode / Ikrafttrædelse Kontraktperioden træder i kraft den xx og er gældende til den xx Leverandøren skal være indstillet på, at kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel midlertidig udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til anden leverandør i efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan ikke overstige 6 måneder Leverandøren er pligtig til ved ophør af nærværende kontrakt at samarbejde med Kunden og en ny leverandør, som kontrakt overdrages til, således at overgangen til ny leverandør sker med mindst mulig gene for Kunden Indkøb & Medicoteknik

7 2.2. Prøveperiode De første 6 måneder af kontraktperioden er prøvetid, hvor Kunden kan opsige kontrakten med skriftlig begrundelse med et varsel på 30 dage til den 1. i en måned. Opsigelse skal være afsendt senest den dag, hvor prøvetiden udløber Option på forlængelse af kontrakten Kunden har ret til at forlænge kontrakten en eller flere gange. Forlængelsen/forlængelserne kan dog maksimalt sammenlagt være 2 x 12 måneder Ekstraordinær opsigelse I tilfælde af, at Kundens organisation nedlægges, eller at opgaven overgår til en anden offentlig organisation i forbindelse med omlægning af den offentlige struktur, er Kunden berettiget til at opsige kontrakten med 6 måneders varsel. Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende kontrakt omfattede produkter indbringes for Klagenævnet for udbud eller domstolene, og Kundens beslutning om at tildele Leverandøren kontrakten annulleres, og/eller kontrakten erklæres for uden virkning, eller Kunden i øvrigt pålægges at bringe kontrakten til ophør, kan kontrakten opsiges af Kunden med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Der vil i kontraktens løbetid kunne forekomme ændringer i lovgivning, vedtagelse af nye EU-standarder eller strukturelle ændringer i organisationen af de af kontrakten omfattede institutioner, herunder som følge af specialeplanlægning, og heraf følgende tilgang eller afgang af produktions-/forbrugssteder, som medfører væsentlige ændringer i produktion, produktsammensætning eller kundens behov for leverancer i henhold til kontrakten i øvrigt. Kunden forbeholder sig ret til i så fald skriftligt at opsige leverancer og forpligtelser på de berørte områder med 6 måneders varsel. Ekstraordinær opsigelse i henhold til nærværende bestemmelse giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen. 3. Kontraktens omfang 3.1. Omfang Kontrakten vedrører levering af delaftale X, positionsnummer xx. xx, xx i henhold til Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 til enhederne. De anførte mængder er skønnet årligt forbrug og skal betragtes som vejledende, idet den faktiske drifts situation kan give anledning til ændringer. Kunden forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov Kunden har samtidig med indgåelsen af kontrakten indgået parallelle rammeaftaler med 2 andre leverandører vedrørende de samme produkter som omfattet af denne kontrakt. Kunden forbeholder sig således ret til at købe produkterne hos disse virksomheder Indkøb & Medicoteknik

8 De efterfølgende ordrer (aftræk) under rammeaftalerne vil blive placeret uden fornyet konkurrence hos den leverandør, hvis produkt i det konkrete tilfælde efter en lægefaglig vurdering skønnes bedst egnet til at opfylde ordregivers behov i forhold til det enkelte patienttilfælde Leverandøren skal i kontraktperioden være indstillet på en dialog med henblik på til enhver tid at sikre Kunden optimering af det aftalte sortiment af hensyn til driften. 4. Kvalitet og produktspecifikationer 4.1. Produktspecifikationer og gældende standarder og normer Produkterne skal til enhver tid opfylde Kundens kravspecifikation, jf. Kontraktbilag 1, og Leverandøren indestår for, at produkterne opfylder gældende standarder og normer for markedsføring, salg og brug i Danmark, herunder bekendtgørelse om medicinsk udstyr Produktspecifikationer, forpakningsstørrelse og emballagespecifikationer skal være i henhold til Kontraktbilag 1 samt (eventuelle) datablade, jf. Kontraktbilag Leverandøren skal på Kundens anmodning være villig til at give uddybende og supplerende oplysninger om specifikation mv. af de af kontrakten omfattede produkter i yderligere dokumentationsbilag Leverandøren skal informere Kunden om alle forhold af betydning for kontraktforholdet, herunder information om introduktion af nye varer mv., jf. pkt Mærkningsregler CE-mærkning Produkterne skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EUmærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante harmoniserede standarder. Holdbarhedsmærkning Alle produkter skal være mærket i henhold til gældende lovgivning og standarder på området. Fra leveringsdato kræves minimum 12 måneders holdbarhed Sterile produkter Sterile produkter skal være mærket med enten sterilisationsdato og angivelse af holdbarhed eller med udløbsdato Kvalitetssikring Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at dokumentere, at kvalitetssikringssystemet beskrevet i Leverandørens tilbud følges, herunder i særlig grad reklamations- og recall-registreringer samt forebyggende tiltag i den anledning. Leverandøren er desuden forpligtet til uopfordret én gang årligt at fremsende oversigt over antal reklamationer og evt. recalls, arten heraf, udledte mønstre og tendenser samt Leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag. Denne oversigt Indkøb & Medicoteknik

9 er ikke begrænset til kun at omfatte leverancer til Kunden, dog kan reklamationer fra andre anonymiseres Ændringer i sortiment/substituerende produkter Leverandøren skal sikre, at produkterne ikke udgår af Leverandørens sortiment Der må ikke leveres andre end de i kontrakten omfattede modeltyper eller foretages ændringer til sortimentet i Kontraktbilag 2 (herunder ændring af emballage og/eller mærkning) uden forudgående godkendelse fra Kunden, evt. godkendte substituerende produkter må ikke medføre forhøjelse af den aftalte pris Leverandøren skal i sådanne tilfælde dokumentere alle specifikationer på mindst samme niveau som for nærværende kontrakt. Som en del af dokumentationen indgår, hvorvidt/på hvilken måde en ny kvalitet modsvarer kvaliteten af det produkt, der erstattes. Som en del af dokumentationen indgår tillige, at et substituerende produkt som minimum ikke må være mere miljøbelastende i produktets livscyklus end det produkt, der erstattes Hvis Kunden som følge af ændringer i produktionsmetoder eller udstyr har behov for sortimentsændringer, er Kunden pligtig at varsle Leverandøren dette skriftligt 3 måneder forud for ændringerne. Begge Parter har pligt til at indgå i et samarbejde med henblik på en løsning til begge Parters tilfredshed, jf. også pkt Godkendelse af substituerende produkter kan alene forventes givet i det omfang, det ikke strider mod gældende udbudsret Ændringer ved markedsføring af nye produkter Hvis Leverandøren indleder markedsføring i Danmark af nye produkter af tilsvarende art, som de af kontrakten omfattede produkter, påhviler det Leverandøren at underrette Kunden Indledes markedsføringen i kontraktperioden, kan Kunden forlange det/de nye produkter leveret i stedet. Et sådant forlangende skal fremsættes af Kunden i rimelig tid efter, at det er kommet til Kundens kundskab, at en sådan markedsføring har fundet sted/vil finde sted. Dette giver ikke Leverandøren ret til ændringer i pris eller andre kontraktvilkår i øvrigt. 5. Leverandørens service og support mv Konsulentbistand Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kundens personale præsenteres for produkterne, herunder til korrekt og sikker brug heraf. Leverandøren skal løbende vedligeholde denne præsentation Leverandøren stiller kompetente konsulenter til rådighed for Kunden vedrørende rådgivning og vejledning både telefonisk og personligt Indkøb & Medicoteknik

10 Leverandøren yder service og support i overensstemmelse med det i Leverandørens tilbud anførte Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale kan frit rekvireres af Kunden. Materialet er produceret med henblik på brug til patienter, læger, sygeplejersker og sundhedspersonale Instruktion i anvendelse af produkter I forbindelse med kontraktens ikrafttræden stiller Leverandøren nødvendige ressourcer til rådighed til instruktionskurser i nært samarbejde med Kunden. Uddannelse, kurser, udvikling mv. Uddannelse, konsulentbistand og kurser i forbindelse med træning i brugen af de tilbudte produkter er inkluderet i de i pkt. 6 anførte priser, således som anført i Kontraktbilag Pris 6.1. Pris Priserne angivet i Kontraktbilag 2 er nettopriser ekskl. moms i danske kroner men inkl. evt. øvrige afgifter (told mv.) Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, service og support etc., medmindre andet er nævnt eksplicit i nærværende kontrakt Prisregulering Priserne er faste i 24 måneder fra kontraktstart og kan tidligst reguleres pr. denne dato. Herefter reguleres prisen hver 12. måned Regulering foretages på baggrund af den årlige udvikling i nettoprisindekset 6.3. Prisregulering ved forlængelse af kontraktperioden Ovennævnte bestemmelser om prisregulering gælder også ved eventuel forlængelse af kontrakten Dokumentation af prisreguleringer Indkøb & Medicoteknik

11 Nævnte prisregulering skal meddeles Kundens kontaktperson, jf. punkt 1.1, i god tid og senest 30 dage før ikrafttræden med henblik på godkendelse af reguleringens størrelse. Sammen med meddelelsen fremsendes dokumentation, der skal være af en sådan karakter, at Kunden kan kontrollere prisreguleringens berettigelse (eksempelvis udskrift af indekstal) Ingen prisregulering kan få gyldighed uden Kundens skriftlige godkendelse, som skal foreligge inden 30 dage efter modtagelse af meddelelsen Valutakursregulering Der kursreguleres ikke Afgifter Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud i priserne med ændringens nominelle værdi, således at Leverandøren stilles uændret Gebyrer Kunden betaler ikke gebyrer af nogen art, medmindre dette fremgår eksplicit af nærværende kontrakt Godtgørelse Kundens køb i henhold til kontrakten må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse til andre end Kunden. 7. Fakturering 7.1. Elektronisk fakturering Faktura fremsendes elektronisk til rekvirenten (jf. EAN-nummer) med angivelse af Kundens ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Kunden for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold. Kunden gør opmærksom på, at elektronisk fakturering skal ske i overensstemmelse med OIOUBL-standarden, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts For yderligere information henvises til Digitaliseringsstyrelsens webadresse: Fakturaen skal efter pt. gældende regler indeholde: udstedelsesdato (fakturadato) Indkøb & Medicoteknik

12 et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørenens CVR-nr. (eller SE-nr. eller P-nummer det nummer som nem-kontoen er knyttet til) Leverandørenens navn og adresse samt Kundens navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser Dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. EAN-lokationsnummer Kundens adresse Rekvirent hos Kunden Indkøbsordrenummer Fakturaen må ikke omfatte varer fra mere end én ordre Ved fejl i fakturaen skal der fremsendes en kreditnota på hele fakturaen samtidig med, at der fremsendes en ny faktura Kunden forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Kunden Ændringer i krav Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Leverandøren forpligtet til at efterleve ændrede krav som følge af sådanne ændringer NEM-konto Ifølge Lov om offentlige betalinger 1 skal Leverandøren have en NEM-konto. NEMkontoen er knyttet til Leverandørens CVR-nr. Såfremt Leverandøren har angivet en betalingskonto på fakturaen, betales der som hovedregel til denne konto, såfremt der ikke er angivet en konto betales der til NEM-kontoen. Det er dog altid muligt for Kunden at betale til NEM-kontoen med frigørende virkning Elektroniske ordrer Region Nordjylland indfører OIOUBL 2.0 for afsendelse af elektroniske ordrer. 1 Lov nr af 27. december 2003 som ændret og samlet ved lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni Indkøb & Medicoteknik

13 8. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage efter levering og Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Kontoudtog, rykkere og lign. fremsendes altid til fakturamodtager. 9. Leveringsbetingelser og logistiske forhold Levering af produkter omfattet af nærværende kontrakt skal som minimum være i overensstemmelse med Eucomed guidance on Revised Good Distribution Practice, maj 2010 (kan ses på eller tilsvarende Leveringsbetingelser Frit leveret på Kundens enheder eller direkte til patienterne Leveringsadresser og ny vareforsyningsstruktur Kunden forbeholder sig ret til med passende varsel at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder i kontraktperioden. Dette påvirker ikke de øvrige enheders vilkår i henhold til kontraktens bestemmelser Ordreafgivelse og leveringstid Levering sker efter fremsendelse af sædvanlig indkøbsordre fra de omfattede enheder Kunden kan i løbet af kontraktperioden ønske i forbindelse med ordreafvikling at gennemføre OIOUBL 2.0 kommunikation via OIOSI kommunikation. Leverandøren skal være villig til at samarbejde heromkring Leverandøren forpligtes til at opretholde et sikkerhedslager svarende til Kundens samlede forbrug på 1,5 måned. Sikkerhedslageret må ikke være disponeret til anden side Hvis Leverandøren ikke kan opfylde en ordre fuldstændigt, skal dette meddeles den ordregivende enhed senest kl på den følgende hverdag ved fremkomst andre dage Restordre kan kun modtages efter aftale med den enkelte enhed, og Leverandøren skal i tilfælde af restordre give den enkelte enhed mulighed for at bestille et alternativt produkt, jf. dog pkt Kunden har ved fejlbestilling ret til at levere leverancen tilbage til Leverandøren, hvis produkt og emballage er intakt. Tilbageleveringen aftales konkret og forud Indkøb & Medicoteknik

14 sætter, at Kunden henvender sig til Leverandøren vedr. tilbageleveringen senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. De tilbageleverede varer krediteres Kunden fuldt ud senest 30 dage efter, at returvaren er overdraget til Leverandøren Helligdage Ved højtider og helligdage, hvor Leverandøren har ændret sin udkørsel, skal der sikres levering i overensstemmelse med Kundens behov ved konkret aftale Hasteordrer mv Leverandøren skal kunne yde akut leveringsservice ved hasteordrer. Hasteordrer skal dog være at betragte som undtagelser Ved hasteordrer forstås leverancer, der skal leveres inden for få timer efter ordreafgivelse, dog inden for normal arbejdstid, hvilket vil sige kl på hverdage Leverandøren skal på Kundens anmodning være villig til i relevant omfang at fremkomme med forslag til faste leveranceplaner Varemodtagelse og reklamationsfrist Leverancerne skal ledsages af en følgeseddel, der klart angiver modtagende afdelings adresse, ordrenummer, varebetegnelse og kvantum. Der skal kvitteres af Kunden for varemodtagelsen på følgesedlerne. Kundens kvittering for modtagelsen gælder kun som kvittering for modtagne kolli Kunden har 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen opfylder kontraktens krav, herunder mængder og kvalitet. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette over for transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev eller følgeseddel, og Kunden informerer Leverandøren herom umiddelbart herefter. 10. Statistik Leverandøren skal på opfordring fremsende statistik til kunden med oplysning om omsætning og mængde (kr./enheder/stk.) pr. Leverandørens varenummer pr. leveringsadresse, samt pr. leveringsadresse totalt. Den konkrete udformning af statistikken aftales nærmere af Parterne. 11. Samarbejde i øvrigt Leverandøren skal i kontraktperioden indgå i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Kunden, og såvel Kunden som Leverandøren er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre denne Kontrakt Leverandøren skal søge at afhjælpe såvel miljø- som arbejdsmiljøproblemer, f.eks. med hensyn til emballagens udformning, materiale og vægt Indkøb & Medicoteknik

15 Leverandøren skal aktivt medvirke til, at mængden af emballage mindskes mest muligt Leverandøren skal aktivt medvirke til fortsatte forbedringer af miljø, teknologi og økonomi i forbindelse med anvendelse af nærværende kontrakt. 12. Leverandørens overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved kontraktindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i kontraktperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 13. Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Kunden skadesløs Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 14. Forsinkelse Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin kan på baggrund heraf aftales, forudsat at Kunden accepterer en sådan Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig. Hvis Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er Kunden berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed Indkøb & Medicoteknik

16 Hæves ordren helt eller delvis, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som Kunden har reklameret over, og som ikke skyldes force majeure, kan Kunden give Leverandøren meddelelse om, at hvis der indtræder forsinkelse igen, vil kontrakten blive ophævet helt eller delvist med omgående virkning. Såfremt Kunden har givet en sådan meddelelse til Leverandøren, og der efterfølgende indtræder forsinkelse, er Kunden berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvis med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 15. Mangler Leverandøren er ansvarlig for mangler ved de af kontrakten omfattede produkter efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren yder herudover funktionsgaranti for produkterne Leverandøren har i minimum 2 år fra levering ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpningen 24 timer efter, at Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren Ved Kundens konstatering af generelle mangler ved et produkt eller lots deraf, som indebærer, at produktet eller særlige lot-numre skal tilbagekaldes, skal recallprocedure og levering af andre antagelige varer påbegyndes straks efter, at informationen er kommet frem til Leverandøren Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis Leverandøren tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Kunden bærer risikoen, afholder Kunden alle omkostninger Hvis Kunden og Leverandøren enes om lokal reparation i forbindelse med Leverandørens afhjælpningsforpligtelse, bærer Leverandøren alle omkostninger forbundet hermed. Reparation er dog kun acceptabel for så vidt angår flergangsartikler, hvorimod afhjælpningen af engangsartikler altid skal bestå i en ombytning eller en prisdekort, alt efter Kundens valg Leverandøren kan vælge i stedet for at foretage afhjælpning at levere andre antagelige varer til erstatning for de mangelfulde varer. Sådan omlevering skal foretages senest 48 timer efter, at Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er Kunden berettiget til efter eget valg at lade afhjælpning foretage af tredjemand for Leverandørens regning, at kræve forholdsmæssigt afslag, at foretage dækningskøb for Leverandørens regning eller at forlange, at Leverandøren for egen regning sørger for foretagelse af dækningskøb til Kunden Hvis a.) leverede varer gentagne gange er mangelfulde og Kunden har reklameret herover, eller hvis b.) Leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, når Kunden har reklameret over mangelfulde varer, kan Indkøb & Medicoteknik

17 Kunden give Leverandøren meddelelse om, at hvis a.) der igen leveres mangelfulde varer, eller hvis b.) Leverandøren igen undlader at afhjælpe eller omlevere trods reklamation over mangelfulde varer, vil kontrakten blive ophævet helt eller delvist med omgående virkning. Såfremt Kunden har givet en sådan meddelelse til Leverandøren, og a.) der efterfølgende leveres mangelfulde varer, eller b.) Leverandøren efterfølgende undlader at afhjælpe eller omlevere trods reklamation over mangelfulde varer, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. 16. Produktansvar, erstatningsansvar og forsikringer Leverandøren er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for Kunden for den skade, som leverancen eller Leverandøren påfører Kundens ejendom og/eller personale. Ansvar for skade på Kundens faste ejendom og løsøre er dog begrænset til 10 millioner danske kroner pr. skade. Begrænsningen gælder ikke for personskader Leverandøren er pligtig til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Kunden Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring. Leverandøren skal på Kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 17. Ophævelse Udover det i pkt anførte, kan Kunden ophæve kontrakten i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side med 30 dages varsel fra udgangen af en kalendermåned, dog med omgående virkning i grove tilfælde eller i gentagelsessituationer, hvis misligholdelsen ikke er ophørt efter påkrav. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet: at Leverandøren erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord, tages under rekonstruktionsbehandling eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må anses at være ude af stand til at opfylde kontrakten, hvis Leverandøren er et aktie- eller anpartsselskab, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræver opløst, at Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til denne kontrakt i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Kunden Indkøb & Medicoteknik

18 18. Kundens misligholdelse Hvis Kunden på aftalt leveringstidspunkt ikke kan modtage leverancen helt eller delvis, bærer Kunden alle Leverandørens dokumenterede merudgifter herved Det påhviler Kunden skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Kunden kan modtage leverancen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales Betaler Kunden ikke rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til rentelovens bestemmelser. 19. Force majeure Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af kontrakten er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab. Forholdet til en underleverandør anses kun for force majeure, hvis der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet, samt at samme forhold ville have forhindret Leverandøren i at levere ydelsen, dersom Leverandøren havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest 10 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Hverdage, som force majeure-situationen varer Hvis opfyldelsen af kontrakten helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve kontraktforholdet. I så fald gælder pkt Tavshedspligt Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Indkøb & Medicoteknik

19 Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt Leverandøren og dennes medarbejdere er undergivet samme tavshedspligt som Kundens medarbejdere, jf. Sundhedslovens kap. 9, Forvaltningslovens 27 og Straffelovens 152 og 152 a Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke. 21. Ændringer i kontrakten Enhver ændring eller tilføjelse til kontrakten skal aftales skriftligt mellem Kunden og Leverandøren og vedhæftes kontrakten som tillæg. 22. Lovvalg og tvistigheder For denne kontrakt gælder dansk ret Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede kontrakt søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting. 23. Øvrige betingelser Leverancerne skal ske med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Dette indebærer bl.a., at hverken Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Kunden forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor ved Kundens eventuelle begrundede mistanke om overtrædelse heraf Indkøb & Medicoteknik

20 Der henvises til Kundens indkøbspolitik, som kan ses på 24. Underskrifter Som Leverandør: Som Kunden: Xx, den xx/xx 20xx Xx, den xx/xx 20xx Indkøber Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Kunden har et eksemplar hver Indkøb & Medicoteknik

KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. (herefter benævnt Kunden) (herefter benævnt Leverandøren)

KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. (herefter benævnt Kunden) (herefter benævnt Leverandøren) KONTRAKT OM LEVERING AF MOBILE OP-LEJER TIL AARHUS UNIVER- SITETSHOSPITAL TAGE-HANSENS GADE OG NØRREBROGADE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG XX (herefter benævnt Leverandøren) Kunden

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011 UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF MEDICINSKE OG TEKNISKE LUFTARTER MELLEM XX OG Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Aftalens Parter og aftalegrundlag... 4 1.1. Kunden...4 1.2. Leverandør...4 1.3.

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF SERVERE, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG XX - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 3 1. PARTER... 3 1.1 Kunden... 3 1.2 Leverandøren... 3 2. DEFINITIONER...

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. OG xx

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. OG xx UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF XX MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under enkelte punkter er

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SÅRPLEJEPRODUKTER MELLEM REGION MIDTJYLLAND. OG xx

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF SÅRPLEJEPRODUKTER MELLEM REGION MIDTJYLLAND. OG xx UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF SÅRPLEJEPRODUKTER MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under enkelte

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF TIL MÅLING AF EKG, ELEKTRODER TIL DE NEUROFYSIOLOGISKE AFDE- LINGER SAMT NEUTRALELEKTRODER MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF TIL MÅLING AF EKG, ELEKTRODER TIL DE NEUROFYSIOLOGISKE AFDE- LINGER SAMT NEUTRALELEKTRODER MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF ELEKTRODER TIL MÅLING AF EKG, ELEKTRODER TIL DE NEUROFYSIOLOGISKE AFDE- LINGER SAMT NEUTRALELEKTRODER MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser Side 1 af 5 STANDARDBETINGELSER - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Maj 2009-1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KANYLEBOKSE (DELAFTALE X)

KANYLEBOKSE (DELAFTALE X) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF KANYLEBOKSE (DELAFTALE X) MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF OSTEOSYNTESE MELLEM Region Midtjylland

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF OSTEOSYNTESE MELLEM Region Midtjylland UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF OSTEOSYNTESE MELLEM XX OG Region Midtjylland Udbud af Osteosyntese 1. Aftalens Parter og aftalegrundlag... 4 1.1. Kunden...4 1.2. Leverandør...4 1.3. Definitioner...4

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

LEVERING AF TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER REGION HOVEDSTADEN

LEVERING AF TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER REGION HOVEDSTADEN KONTRAKT OM LEVERING AF RADIOKOMMUNIKATIONSLØSNING (HARDWARE) TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER I REGION HOVEDSTADEN 1 af 13 Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 1. Kontraktens parter og aftalegrundlag...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. (herefter benævnt Kunden) (herefter benævnt Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. (herefter benævnt Kunden) (herefter benævnt Leverandøren) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF OP- HANDSKER M.M. MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under enkelte

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF ULTRA LAV TEMPERATUR FRYSERE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF ULTRA LAV TEMPERATUR FRYSERE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF ULTRA LAV TEMPERATUR FRYSERE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne

Læs mere

FLEKSIBLE VIDEO- OG FIBER

FLEKSIBLE VIDEO- OG FIBER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF FLEKSIBLE VIDEO- OG FIBER ENDOSKOPER MED TROLLEYUDSTYR DELAFTALE XX MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse)

Fællesindkøb Nord. Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer. Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Fællesindkøb Nord Bilag 3 Udkast til rammeaftale (Røde markeringer tilpasses ved kontraktindgåelse) Levering af Inde- og udelegetøj/institutionskøretøjer 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren)

Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) RAMMEKONTRAKT OM LEVERING AF VIKARBUREAUYDELSER PÅ SPECIALLÆGEOMRÅDET DELAFTALE 2 MELLEM REGION SJÆLLAND (Herefter benævnt Kunden) OG Vikarlæger.dk A/S (Herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak mellem [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr.

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

xx (Herefter benævnt Leverandøren)

xx (Herefter benævnt Leverandøren) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT OM LEVERING AF ENGANGSSERVICE OG PLAST (DELAFTALE: XX) MELLEM Region Sjælland/ Region Midtjylland/ Region Nordjylland/ Region Syddanmark/ (der udarbejdes én kontrakt pr. region)

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem Udkast til KONTRAKT om levering af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Standardbetingelser. - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser

Standardbetingelser. - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Februar 2010 1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af. Køb og udvikling af EPJ borde [delaftale XX] mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. levering af. Køb og udvikling af EPJ borde [delaftale XX] mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om levering af Køb og udvikling af EPJ borde [delaftale XX] mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af. rengøringsservice m.v. mellem. REGION MIDTJYLLAND Regionshuset Horsens [NAVN PÅ LEVERANDØREN]

Udkast til KONTRAKT. levering af. rengøringsservice m.v. mellem. REGION MIDTJYLLAND Regionshuset Horsens [NAVN PÅ LEVERANDØREN] Udkast til KONTRAKT om levering af rengøringsservice m.v. mellem REGION MIDTJYLLAND Regionshuset Horsens (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb af. kaffemaskiner. Gældende for delaftale 1. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb af. kaffemaskiner. Gældende for delaftale 1. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb af kaffemaskiner Gældende for delaftale 1 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Lejre Kommunes rammeaftale

Lejre Kommunes rammeaftale Lejre Kommunes rammeaftale Indhold Lejre Kommunes rammeaftale... 1 1. Parterne... 3 2. Aftalegrundlag... 3 2.1. Aftalegrundlag... 3 2.2 Ændringer... 3 2.3 Underleverandører... 3 3. Aftaleperiode... 4 4.

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. OG xx

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. OG xx UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF RENGØRINGSMIDLER OG ARTIKER MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere