Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK"

Transkript

1 Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12

2 Indhold 1. Indledning Baggrund Tilbudsgiver Købstilbuddet Fordele og ulemper ved Købstilbuddet for Bankens aktionærer Bestyrelsens øvrige overvejelser Oplysninger om visse interesser og Nørresundby Banks rådgivere Konklusion Bilag Side 2 af 12

3 1. Indledning Nordjyske Bank A/S (CVR nr ) ("Tilbudsgiver" eller "Nordjyske Bank ") har den 14. januar 2015 fremsat et frivilligt offentligt købstilbud ("Købstilbuddet") til aktionærerne i A/S Nørresundby Bank (CVR nr ) ("Nørresundby Bank" eller "Banken"). Købstilbuddet er fremsat på de vilkår og betingelser, der fremgår af det af Tilbudsgiver udarbejdede tilbudsdokument dateret den 14. januar 2015 ( Tilbudsdokumentet ). Bankens bestyrelse ( Bestyrelsen ) har i henhold til 23, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen ), udarbejdet denne redegørelse. Redegørelsen indeholder Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Købstilbuddet for Bankens aktionærer. Herudover indeholder redegørelsen også Bestyrelsens vurdering af konsekvenserne for Bankens øvrige interessenter, særligt medarbejderne, og Tilbudsgivers strategiske planer for Banken og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og filialerne. På baggrund af Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Købstilbuddet og de øvrige forhold, der er beskrevet heri, anbefaler Bestyrelsen enstemmigt aktionærerne i Nørresundby Bank at acceptere Købstilbuddet fra Nordjyske Bank. Bestyrelsens anbefaling skal ses i forlængelse af, at Nørresundby Bank og Nordjyske Bank har arbejdet hen imod en fusion mellem de to banker med henblik på at skabe en ny stærk lokalbank. En lokalbank der fokuserer alle sine kræfter i Nordjylland til gavn for både erhvervslivet og private kunder i regionen. En lokalbank med solide faglige kompetencer og kapitalmæssig styrke, der kan matche kundernes ønsker og behov. En lokalbank der lever op til Nørresundby Banks grundlæggende værdier om at være tæt på kunderne, både i rådgivningen og når beslutningerne skal træffes. 2. Baggrund 2.1 Nørresundby Bank Nørresundby Bank er en velkonsolideret og velindtjenende lokalbank i Region Nordjylland. Banken blev stiftet den 3. juni 1898 og beskæftiger 240 medarbejdere fordelt på 13 filialer samt hovedkontoret på Nørresundby Torv. En vigtig del af Bankens idegrundlag er som et selvstændigt, lokalt pengeinstitut at fremme den økonomiske udvikling i Region Nordjylland gennem et bredt udbud af finansielle ydelser og rådgivning af høj kvalitet. Bankens gode økonomiske resultater er opnået gennem mange års solidt kendskab til det lokale marked. Kendetegnet for Nørresundby Bank har gennem alle årene været en konservativ udlånspolitik, en god kreditstyring gennem Bankens centrale kreditfunktion, en kontrolleret udlånsvækst samt fokus på traditionelle bank- og investeringsprodukter. Hertil kommer en afdæmpet omkostningsudvikling, der har medvirket til Bankens sunde og tilfredsstillende økonomiske stilling. Banken værdsætter positive, langvarige og tætte relationer med aktionærer, kunder og medarbejdere. Desuden støtter og deltager Banken i en bred vifte af kulturelle og sociale projekter, 2 Side 3 af 12

4 ligesom der i Bankens lokale afdelinger er en lang tradition for at bakke op om initiativer og foreninger i nærområdet. Nørresundby Bank er med andre ord en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder i Region Nordjylland. 2.2 Nørresundby Banks finansielle stilling Nørresundby Bank opnåede i kvartal 2014 et resultat før skat på 155,8 mio. kr. mod 86,3 mio. kr. for samme periode i Dette er det bedste perioderesultat i Bankens historie og repræsenterer en forrentning af egenkapitalen med 14% p.a. Det tilfredsstillende resultat skal blandt andet tilskrives stigende netto rente- og gebyrindtægter samt faldende omkostninger og nedskrivninger på udlån. Banken har de senere år haft et betydeligt fokus på at optimere organisationen. Dette har medført omstruktureringer af dele af afdelingsnettet samt et fald i antallet af medarbejdere. De samlede omkostninger faldt i perioden med 3,4 mio. kr. til 187,2 mio. kr. Bankens nedskrivninger på udlån faldt med 25,3 mio. kr. til 17,5 mio. kr., hvilket kunne indikere, at konjunkturerne er i bedring, samt at Banken under den seneste krise løbende har foretaget de nødvendige og tilstrækkelige nedskrivninger. Bankens samlede forretningsomfang (indlån inkl. pulje, udlån og garantier) udgjorde 14,3 mia. kr. pr. 30. september 2014 mod 13,8 mia. kr. i 2013, svarende til en stigning på 3,6%. Med udgangspunkt i resultatet for kvartal 2014 og forventningerne til 4. kvartal 2014 fastholder Banken de tidligere udmeldte forventninger om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet mio. kr. Det blev i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014 i øvrigt præciseret, at resultatet forventes at ligge i den øvre ende af forventningerne. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 var Bankens egenkapital mio. kr. Bankens kapitalforhold anses som robuste, hvilket også ses af kapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent (målt pr. 31. december 2013), som begge er 18,8%. De robuste kapitalforhold betyder, at Banken allerede nu opfylder kravene til den egentlige kernekapitalprocent efter den fulde indfasning af CRD IV direktivet. Bankens solvensbehov androg 9,9% pr. 30. september Bankens solvensmæssige overdækning er således på 8,9% eller 634 mio. kr., svarende til forskellen mellem det nuværende solvensbehov og det faktiske kapitalgrundlag (solvens). 2.3 Fusionsovervejelser med Nordjyske Bank og efterfølgende købstilbud fra Spar Nord Bank A/S Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 15 offentliggjort den 9. oktober 2014 havde Nørresundby Bank i efteråret 2014 indledt fusionsforhandlinger med Nordjyske Bank. Fusionsforhandlingerne blev dog sat i bero, idet det ikke umiddelbart var muligt at opnå en afklaring af det fremtidige ejerforhold med Nørresundby Banks hovedaktionær, Spar Nord Bank A/S ( Spar 3 Side 4 af 12

5 Nord ). Blandt andet som en reaktion på disse fusionsdrøftelser annoncerede Spar Nord den 10. november 2014 et betinget frivilligt købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank. Som følge heraf blev ABG Sundal Collier af Nørresundby Bank engageret som finansiel rådgiver blandt andet med det formål at rådgive Bestyrelsen i relation til det af Spar Nord annoncerede købstilbud samt sondere alternative muligheder. Det nu fremsatte købstilbud fra Nordjyske Bank er et resultat af denne proces. 2.4 Offentliggørelsesaftale mellem Nørresundby Bank og Nordjyske Bank Den 18. december 2014 indgik Nørresundby Bank og Nordjyske Bank, i forbindelse med annonceringen af Nordjyske Banks Købstilbud en aftale ( Offentliggørelsesaftalen ) om i fællesskab at fremme Nordjyske Banks Købstilbud. Det fremgår af Offentliggørelsesaftalen, at Bestyrelsen enstemmigt anbefaler Nørresundby Banks Aktionærer at acceptere Købstilbuddet fra Nordjyske Bank. Bestyrelsen vil med respekt for de for Bestyrelsen til enhver tid gældende forpligtelser og hensyn til god selskabsledelse efter bedste evne loyalt arbejde for, at Købstilbuddet kan fremmes. Forpligtelserne under Offentliggørelsesaftalen medfører dog ingen indskrænkninger i Bestyrelsens generelle opgave med at varetage Nørresundby Banks og Nørresundby Bank Aktionærernes interesser i henhold til gældende regler. Betingelserne gældende for Nordjyske Banks Købstilbud er aftalt mellem Nørresundby Bank og Nordjyske Bank i Offentliggørelsesaftalen. 2.5 Betinget frivilligt købstilbud fra Spar Nord Som annonceret den 10. november 2014 fremsatte Spar Nord den 8. december 2014 et betinget frivilligt købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank. I Bestyrelsens redegørelse vedrørende Spar Nords købstilbud offentliggjort den 10. december 2014 ønskede Bestyrelsen på daværende tidspunkt hverken at anbefale eller fraråde aktionærer at acceptere købstilbuddet fra Spar Nord, eftersom Bestyrelsen på daværende tidspunkt fortsat arbejdede aktivt på at afsøge alternative muligheder. Baseret på Spar Nord aktiens lukkekurs den 7. november 2014 (umiddelbart før Spar Nord offentliggjorde intentionen om at fremsætte et købstilbud) repræsenterer det samlede vederlag i Spar Nords købstilbud en værdi på 425 kr. pr. Aktie, hvilket er lavere end værdien af det i Købstilbuddet fra Nordjyske Bank tilbudte vederlag som nærmere beskrevet i afsnit 4. På denne baggrund og med udgangspunkt i en samlet vurdering af de oplistede fordele og ulemper ved begge købstilbud, herunder især at Nørresundby Bank og Nordjyske Bank har arbejdet hen imod en fusion mellem de to banker for at skabe en ny stærk lokalbank i Nordjylland, anbefaler Bestyrelsen Aktionærerne i Nørresundby Bank ikke at acceptere købstilbuddet fra Spar Nord. 4 Side 5 af 12

6 3. Tilbudsgiver Nordjyske Bank er en velkonsolideret lokalbank med en betydelig markedsposition i Nordjylland. Nordjyske Bank har ca. 250 medarbejdere fordelt på 16 filialer, og er resultatet af en række sammenlægninger af lokale pengeinstitutter i Nordjylland med en historie, der rækker mere end 100 år tilbage. Bankens forretningsmodel og principper bygger - i lighed med Nørresundby Bank - på et ønske om at betjene både privatkunder og erhvervskunder i en selvstændig bank, hvor beslutningskraften er placeret i markedsområdet til gavn for områdets udvikling. Nordjyske Bank tilbyder rådgivning og ekspertise på alle områder inden for betalingsformidling, udlandsforretninger, kreditformidling, bolig, investering, pension og forsikring. Banken lægger vægt på en individuel rådgivning til såvel erhvervs- som privatkunder, der står for henholdsvis 54% og 46% af bankens udlån og garantier. For en nærmere beskrivelse af Tilbudsgiver henvises til Tilbudsdokumentet. 4. Købstilbuddet I henhold til Købstilbuddet tilbyder Tilbudsgiver på visse betingelser aktionærerne i Nørresundby Bank ( Aktionærerne ) at erhverve alle aktier i Nørresundby Bank à nominelt 10 kr. ( Aktierne ) mod et vederlag ( Vederlaget ) bestående af 1 stk. nyudstedt aktie i Nordjyske Bank à nominelt 10 kr. samt betaling af et kontant beløb på 335 kr. pr. Aktie. Baseret på den gennemsnitlige lukkekurs for Nordjyske Bank aktien de seneste 10 børsdage frem til den 17. december 2014 og den garanterede kurs i fortegningsemissionen er værdien af en Nordjyske Bank aktie i Tilbudsdokumentet opgjort til 115 kr. Det samlede Vederlag kan således opgøres til 450 kr. pr. Aktie. Købstilbuddet er gyldigt fra den 14. januar 2015 og udløber den 26. februar 2015 kl (dansk tid) ("Tilbudsperioden"). Tilbudsperioden kan dog forlænges i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 9 og som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Gennemførelse af Købstilbuddet er betinget af, at følgende Betingelser opfyldes og er opfyldt ved Tilbudsperiodens udløb: at Bestyrelsen ikke har tilbagekaldt eller ændret Redegørelsen udover i den situation, hvor Bestyrelsen i medfør af Tilbudsbekendtgørelsen har offentliggjort en ny eller ændret redegørelse, som anbefaler Nordjyske Banks eventuelt ændrede tilbud i medfør af Overtagelsesbekendtgørelsens 25; at der, inden resultatet af Købstilbuddet er offentliggjort, vedtages ændringer i Nørresundby Banks vedtægter, således at stemmeloftet i Nørresundby Banks vedtægter 10, stk. 2 ophæves, samt at der ikke vedtages eller planlægges at vedtage andre ændringer af Nørresundby Banks vedtægter i perioden, indtil Købstilbuddet er gennemført; 5 Side 6 af 12

7 at Nordjyske Bank ejer eller har modtaget tilsagn om accept af Købstilbuddet fra Nørresundby Bank aktionærer, der repræsenterer mere end 90 % af Nørresundby Banks aktiekapital og stemmerettigheder (fraregnet Nørresundby Banks beholdning af egne aktier); opnåelse af alle nødvendige tilladelser fra Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne; at Nørresundby Bank ikke i perioden, indtil Købstilbuddet er gennemført, udsteder eller beslutter at udstede nye aktier eller øvrige finansielle instrumenter, der kan konverteres til aktier i Nørresundby Bank, udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger; at Nørresundby Bank ikke i Tilbudsperioden gennemfører eller indgår væsentlige transaktioner (forstået som svarende til mere end 5% af Nørresundby Banks samlede aktiver); og at der ikke i perioden, fra Købstilbuddets fremsættelse og indtil resultatet af Købstilbuddet er offentliggjort, er indtrådt nogen væsentlig negativ begivenhed, og at Nørresundby Bank ikke i denne periode har offentliggjort oplysninger med et indhold, som udgør en væsentlig negativ begivenhed. I øvrigt henvises der til Tilbudsdokumentet. 5. Fordele og ulemper ved Købstilbuddet for Bankens aktionærer Bestyrelsen har gennemgået og analyseret Købstilbuddet. I den sammenhæng kan følgende fordele og ulemper ved Købstilbuddet fremhæves: 5.1 Fordele Baseret på den gennemsnitlige lukkekurs for Nordjyske Bank aktien de seneste 10 børsdage frem til den 17. december 2014 og den garanterede kurs i fortegningsemissionen repræsenterer det samlede Vederlag en værdi på 450 kr. pr. Aktie svarende til en præmie på 73% sammenlignet med lukkekursen den 9. oktober 2014 umiddelbart før Nordjyske Bank offentliggjorde planer om at indgå i en fusion med Nørresundby Bank og en præmie på 51% sammenlignet med lukkekursen den 7. november 2014 umiddelbart før Spar Nord offentliggjorde intentionen om at fremsætte et købstilbud. Købstilbuddet er ikke betinget af due diligence eller Tilbudsgivers finansiering. Da sælgende aktionærer vil modtage et Vederlag, der delvist erlægges i form af nyudstedte aktier i Nordjyske Bank, vil sælgende aktionærer fortsat kunne være medejere af regionens lokale bank og vil derved kunne tage direkte del i den forventet forøgelse af Bankens værdi efter transaktionen. Ved gennemførelsen af Købstilbuddet fra Nordjyske Bank skabes en ny stærk lokalbank i Nordjylland som et alternativ til at være del af en landsdækkende bank. 5.2 Ulemper 6 Side 7 af 12

8 Sælgende aktionærer vil modtage et Vederlag, der delvist erlægges i form af nyudstedte aktier i Nordjyske Bank. Den fremtidige værdi af aktierne i Nordjyske Bank er forbundet med usikkerhed, jf. beskrivelsen af risikofaktorerne i Tilbudsdokumentet. Sælgende aktionærer vil som udgangspunkt blive beskattet af en eventuelt realiseret fortjeneste, hvis de vælger at sælge deres Aktier. De skattemæssige konsekvenser af en accept af Købstilbuddet afhænger af hver enkelt aktionærs individuelle forhold, og Bestyrelsen anbefaler de enkelte aktionærer at vurdere deres egen skattemæssige stilling og eventuelt rådføre sig med egne professionelle rådgivere. 6. Bestyrelsens øvrige overvejelser 6.1 Konsekvenser for Bankens øvrige interessenter I Offentliggørelsesaftalen har Nørresundby Bank og Nordjyske Bank aftalt, hvad der i Tilbudsdokumentet er anført om fremadrettet strategi, ledelse, mv. Aftalerne om den fremadrettede strategi, ledelse, mv. er i overensstemmelse med de planer, der blev drøftet i forbindelse med fusionsdrøftelserne. I Tilbudsdokumentet fremgår det blandt andet at: Nordjyske Banks strategiske rationale i forhold til et køb af Nørresundby Bank baserer sig i væsentlighed på, at Nordjyske Bank ved en sammenlægning med Nørresundby Bank vil kunne sikre en fortsat stærk, selvstændig lokalbank, der kan koncentrere alle kræfter i Nordjylland til gavn for erhvervslivet og private kunder i regionen. Sammenlægningen af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank udgør et godt strategisk match set i forhold til geografisk dækning, branchekoncentration af udlån og garantier samt fælles EDB-central. Forretningsmodellerne for de to banker er sammenlignelige og vil efter sammenlægningen kunne bevare en høj lokal beslutningskompetence. Den sammenlagte Nordjyske Bank bliver i stand til at løfte større engagementer og betjene flere og større kunder end hidtil. og Nordjyske Bank planlægger, at hovedkontoret vil blive Torvet 4, 9400 Nørresundby. og Begge parter har filialer i Hjallerup og Brønderslev. Det planlægges, at filialerne sammenlægges og placeres i Nørresundby Banks nuværende lokaliteter. Der placeres centrale funktioner i Nørresundby, Frederikshavn og Hjørring. De personalemæssige rationaliseringer, som naturligt vil være ved fusionen, vurderes til ca. 50 ansatte. Som beskrevet i Tilbudsdokumentet har Nørresundby Bank og Nordjyske Bank kun i begrænset omfang sammenfald i placeringen af afdelinger. Behovet for tilpasninger i afdelingsstrukturen forventes derfor som beskrevet umiddelbart at omfatte afdelingerne i Hjallerup og Brønderslev. 7 Side 8 af 12

9 Derudover vil den fremtidige placering af hovedkontoret i Nørresundby Banks faciliteter på Torvet 4, i Nørresundby være medvirkende til at fastholde den historiske forankring i Nørresundby. I forhold til de beskrevne personalemæssige rationaliseringer er det Bestyrelsens forventning, at disse vil være fordelt på begge bankers medarbejdere og under hensyn til naturlig afgang. 6.2 Fairness opinion Bestyrelsen har i forbindelse med sin vurdering af Købstilbuddet fra Nordjyske Bank indhentet en Fairness Opinion dateret den 18. december 2014 fra sin finansielle rådgiver, ABG Sundal Collier, der under visse forudsætninger og begrænsninger vurderer, at Vederlaget er fair for aktionærerne ud fra et finansielt synspunkt. 6.3 Eventuelle konkurrerende tilbud Hverken Offentliggørelsesaftalen eller Bestyrelsens redegørelse i forbindelse med Købstilbuddet fra Nordjyske Bank udelukker andre bydere fra at fremsætte et købstilbud på Bankens Aktier efter gældende regler om konkurrerende tilbud. Bestyrelsen er i forhold til Nordjyske Bank frit stillet til at vurdere og redegøre for et eventuelt højere købstilbud. 7. Oplysninger om visse interesser og Nørresundby Banks rådgivere Ingen medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen har direkte eller indirekte ejerandele i Nordjyske Bank. Medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen ejer Aktier i Banken som anført i bilag 1. Bestyrelsen modtager ikke nogen betaling eller noget særskilt vederlag i forbindelse med fremsættelsen eller gennemførelsen af Købstilbuddet. Direktionens ansættelseskontrakter indeholder visse sædvanlige fratrædelsesvilkår, som vil kunne blive udløst efter en gennemførelse af Købstilbuddet. Bestyrelsen har antaget ABG Sundal Collier som finansiel rådgiver og Gorrissen Federspiel som juridisk rådgiver. 8. Konklusion På baggrund af Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Købstilbuddet og de øvrige forhold, der er beskrevet heri, anbefaler Bestyrelsen enstemmigt aktionærerne i Nørresundby Bank at acceptere Købstilbuddet fra Nordjyske Bank. Bestyrelsens anbefaling skal ses i forlængelse af, at Nørresundby Bank og Nordjyske Bank har arbejdet hen imod en fusion mellem de to banker med henblik på at skabe en ny stærk lokalbank. En lokalbank, der fokuserer alle sine kræfter i Nordjylland til gavn for både erhvervslivet og private kunder i regionen. En lokalbank med solide faglige 8 Side 9 af 12

10 kompetencer og kapitalmæssig styrke, der kan matche kundernes ønsker og behov. En lokalbank der lever op til Nørresundby Banks grundlæggende værdier om at være tæt på kunderne, både i rådgivningen og når beslutningerne skal træffes. --- Nørresundby, den 14. januar 2015 Bestyrelsen for A/S Nørresundby Bank Mads Hvolby (Formand) Poul Søe Jeppesen (Næstformand) Morten Jensen John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge Finn Aaen 9 Side 10 af 12

11 Bilag 1 Liste over aktieposter ejet af medlemmer af Bankens Bestyrelse og Direktion Medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen samt disses nærtstående ejer følgende aktier i Nørresundby Bank Navn Antal Aktier Bestyrelse Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen 540 Morten Jensen 210 John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge 817 Finn Aaen 306 Direktion Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson Side 11 af 12

12 Side 12 af 12

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S

Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nuuk, den 19. maj 2004 Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere