Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK"

Transkript

1 Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12

2 Indhold 1. Indledning Baggrund Tilbudsgiver Købstilbuddet Fordele og ulemper ved Købstilbuddet for Bankens aktionærer Bestyrelsens øvrige overvejelser Oplysninger om visse interesser og Nørresundby Banks rådgivere Konklusion Bilag Side 2 af 12

3 1. Indledning Nordjyske Bank A/S (CVR nr ) ("Tilbudsgiver" eller "Nordjyske Bank ") har den 14. januar 2015 fremsat et frivilligt offentligt købstilbud ("Købstilbuddet") til aktionærerne i A/S Nørresundby Bank (CVR nr ) ("Nørresundby Bank" eller "Banken"). Købstilbuddet er fremsat på de vilkår og betingelser, der fremgår af det af Tilbudsgiver udarbejdede tilbudsdokument dateret den 14. januar 2015 ( Tilbudsdokumentet ). Bankens bestyrelse ( Bestyrelsen ) har i henhold til 23, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen ), udarbejdet denne redegørelse. Redegørelsen indeholder Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Købstilbuddet for Bankens aktionærer. Herudover indeholder redegørelsen også Bestyrelsens vurdering af konsekvenserne for Bankens øvrige interessenter, særligt medarbejderne, og Tilbudsgivers strategiske planer for Banken og disses sandsynlige konsekvenser for beskæftigelsen og filialerne. På baggrund af Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Købstilbuddet og de øvrige forhold, der er beskrevet heri, anbefaler Bestyrelsen enstemmigt aktionærerne i Nørresundby Bank at acceptere Købstilbuddet fra Nordjyske Bank. Bestyrelsens anbefaling skal ses i forlængelse af, at Nørresundby Bank og Nordjyske Bank har arbejdet hen imod en fusion mellem de to banker med henblik på at skabe en ny stærk lokalbank. En lokalbank der fokuserer alle sine kræfter i Nordjylland til gavn for både erhvervslivet og private kunder i regionen. En lokalbank med solide faglige kompetencer og kapitalmæssig styrke, der kan matche kundernes ønsker og behov. En lokalbank der lever op til Nørresundby Banks grundlæggende værdier om at være tæt på kunderne, både i rådgivningen og når beslutningerne skal træffes. 2. Baggrund 2.1 Nørresundby Bank Nørresundby Bank er en velkonsolideret og velindtjenende lokalbank i Region Nordjylland. Banken blev stiftet den 3. juni 1898 og beskæftiger 240 medarbejdere fordelt på 13 filialer samt hovedkontoret på Nørresundby Torv. En vigtig del af Bankens idegrundlag er som et selvstændigt, lokalt pengeinstitut at fremme den økonomiske udvikling i Region Nordjylland gennem et bredt udbud af finansielle ydelser og rådgivning af høj kvalitet. Bankens gode økonomiske resultater er opnået gennem mange års solidt kendskab til det lokale marked. Kendetegnet for Nørresundby Bank har gennem alle årene været en konservativ udlånspolitik, en god kreditstyring gennem Bankens centrale kreditfunktion, en kontrolleret udlånsvækst samt fokus på traditionelle bank- og investeringsprodukter. Hertil kommer en afdæmpet omkostningsudvikling, der har medvirket til Bankens sunde og tilfredsstillende økonomiske stilling. Banken værdsætter positive, langvarige og tætte relationer med aktionærer, kunder og medarbejdere. Desuden støtter og deltager Banken i en bred vifte af kulturelle og sociale projekter, 2 Side 3 af 12

4 ligesom der i Bankens lokale afdelinger er en lang tradition for at bakke op om initiativer og foreninger i nærområdet. Nørresundby Bank er med andre ord en stærk og attraktiv samarbejdspartner for private og erhvervsvirksomheder i Region Nordjylland. 2.2 Nørresundby Banks finansielle stilling Nørresundby Bank opnåede i kvartal 2014 et resultat før skat på 155,8 mio. kr. mod 86,3 mio. kr. for samme periode i Dette er det bedste perioderesultat i Bankens historie og repræsenterer en forrentning af egenkapitalen med 14% p.a. Det tilfredsstillende resultat skal blandt andet tilskrives stigende netto rente- og gebyrindtægter samt faldende omkostninger og nedskrivninger på udlån. Banken har de senere år haft et betydeligt fokus på at optimere organisationen. Dette har medført omstruktureringer af dele af afdelingsnettet samt et fald i antallet af medarbejdere. De samlede omkostninger faldt i perioden med 3,4 mio. kr. til 187,2 mio. kr. Bankens nedskrivninger på udlån faldt med 25,3 mio. kr. til 17,5 mio. kr., hvilket kunne indikere, at konjunkturerne er i bedring, samt at Banken under den seneste krise løbende har foretaget de nødvendige og tilstrækkelige nedskrivninger. Bankens samlede forretningsomfang (indlån inkl. pulje, udlån og garantier) udgjorde 14,3 mia. kr. pr. 30. september 2014 mod 13,8 mia. kr. i 2013, svarende til en stigning på 3,6%. Med udgangspunkt i resultatet for kvartal 2014 og forventningerne til 4. kvartal 2014 fastholder Banken de tidligere udmeldte forventninger om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet mio. kr. Det blev i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014 i øvrigt præciseret, at resultatet forventes at ligge i den øvre ende af forventningerne. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 var Bankens egenkapital mio. kr. Bankens kapitalforhold anses som robuste, hvilket også ses af kapitalprocenten og den egentlige kernekapitalprocent (målt pr. 31. december 2013), som begge er 18,8%. De robuste kapitalforhold betyder, at Banken allerede nu opfylder kravene til den egentlige kernekapitalprocent efter den fulde indfasning af CRD IV direktivet. Bankens solvensbehov androg 9,9% pr. 30. september Bankens solvensmæssige overdækning er således på 8,9% eller 634 mio. kr., svarende til forskellen mellem det nuværende solvensbehov og det faktiske kapitalgrundlag (solvens). 2.3 Fusionsovervejelser med Nordjyske Bank og efterfølgende købstilbud fra Spar Nord Bank A/S Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 15 offentliggjort den 9. oktober 2014 havde Nørresundby Bank i efteråret 2014 indledt fusionsforhandlinger med Nordjyske Bank. Fusionsforhandlingerne blev dog sat i bero, idet det ikke umiddelbart var muligt at opnå en afklaring af det fremtidige ejerforhold med Nørresundby Banks hovedaktionær, Spar Nord Bank A/S ( Spar 3 Side 4 af 12

5 Nord ). Blandt andet som en reaktion på disse fusionsdrøftelser annoncerede Spar Nord den 10. november 2014 et betinget frivilligt købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank. Som følge heraf blev ABG Sundal Collier af Nørresundby Bank engageret som finansiel rådgiver blandt andet med det formål at rådgive Bestyrelsen i relation til det af Spar Nord annoncerede købstilbud samt sondere alternative muligheder. Det nu fremsatte købstilbud fra Nordjyske Bank er et resultat af denne proces. 2.4 Offentliggørelsesaftale mellem Nørresundby Bank og Nordjyske Bank Den 18. december 2014 indgik Nørresundby Bank og Nordjyske Bank, i forbindelse med annonceringen af Nordjyske Banks Købstilbud en aftale ( Offentliggørelsesaftalen ) om i fællesskab at fremme Nordjyske Banks Købstilbud. Det fremgår af Offentliggørelsesaftalen, at Bestyrelsen enstemmigt anbefaler Nørresundby Banks Aktionærer at acceptere Købstilbuddet fra Nordjyske Bank. Bestyrelsen vil med respekt for de for Bestyrelsen til enhver tid gældende forpligtelser og hensyn til god selskabsledelse efter bedste evne loyalt arbejde for, at Købstilbuddet kan fremmes. Forpligtelserne under Offentliggørelsesaftalen medfører dog ingen indskrænkninger i Bestyrelsens generelle opgave med at varetage Nørresundby Banks og Nørresundby Bank Aktionærernes interesser i henhold til gældende regler. Betingelserne gældende for Nordjyske Banks Købstilbud er aftalt mellem Nørresundby Bank og Nordjyske Bank i Offentliggørelsesaftalen. 2.5 Betinget frivilligt købstilbud fra Spar Nord Som annonceret den 10. november 2014 fremsatte Spar Nord den 8. december 2014 et betinget frivilligt købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank. I Bestyrelsens redegørelse vedrørende Spar Nords købstilbud offentliggjort den 10. december 2014 ønskede Bestyrelsen på daværende tidspunkt hverken at anbefale eller fraråde aktionærer at acceptere købstilbuddet fra Spar Nord, eftersom Bestyrelsen på daværende tidspunkt fortsat arbejdede aktivt på at afsøge alternative muligheder. Baseret på Spar Nord aktiens lukkekurs den 7. november 2014 (umiddelbart før Spar Nord offentliggjorde intentionen om at fremsætte et købstilbud) repræsenterer det samlede vederlag i Spar Nords købstilbud en værdi på 425 kr. pr. Aktie, hvilket er lavere end værdien af det i Købstilbuddet fra Nordjyske Bank tilbudte vederlag som nærmere beskrevet i afsnit 4. På denne baggrund og med udgangspunkt i en samlet vurdering af de oplistede fordele og ulemper ved begge købstilbud, herunder især at Nørresundby Bank og Nordjyske Bank har arbejdet hen imod en fusion mellem de to banker for at skabe en ny stærk lokalbank i Nordjylland, anbefaler Bestyrelsen Aktionærerne i Nørresundby Bank ikke at acceptere købstilbuddet fra Spar Nord. 4 Side 5 af 12

6 3. Tilbudsgiver Nordjyske Bank er en velkonsolideret lokalbank med en betydelig markedsposition i Nordjylland. Nordjyske Bank har ca. 250 medarbejdere fordelt på 16 filialer, og er resultatet af en række sammenlægninger af lokale pengeinstitutter i Nordjylland med en historie, der rækker mere end 100 år tilbage. Bankens forretningsmodel og principper bygger - i lighed med Nørresundby Bank - på et ønske om at betjene både privatkunder og erhvervskunder i en selvstændig bank, hvor beslutningskraften er placeret i markedsområdet til gavn for områdets udvikling. Nordjyske Bank tilbyder rådgivning og ekspertise på alle områder inden for betalingsformidling, udlandsforretninger, kreditformidling, bolig, investering, pension og forsikring. Banken lægger vægt på en individuel rådgivning til såvel erhvervs- som privatkunder, der står for henholdsvis 54% og 46% af bankens udlån og garantier. For en nærmere beskrivelse af Tilbudsgiver henvises til Tilbudsdokumentet. 4. Købstilbuddet I henhold til Købstilbuddet tilbyder Tilbudsgiver på visse betingelser aktionærerne i Nørresundby Bank ( Aktionærerne ) at erhverve alle aktier i Nørresundby Bank à nominelt 10 kr. ( Aktierne ) mod et vederlag ( Vederlaget ) bestående af 1 stk. nyudstedt aktie i Nordjyske Bank à nominelt 10 kr. samt betaling af et kontant beløb på 335 kr. pr. Aktie. Baseret på den gennemsnitlige lukkekurs for Nordjyske Bank aktien de seneste 10 børsdage frem til den 17. december 2014 og den garanterede kurs i fortegningsemissionen er værdien af en Nordjyske Bank aktie i Tilbudsdokumentet opgjort til 115 kr. Det samlede Vederlag kan således opgøres til 450 kr. pr. Aktie. Købstilbuddet er gyldigt fra den 14. januar 2015 og udløber den 26. februar 2015 kl (dansk tid) ("Tilbudsperioden"). Tilbudsperioden kan dog forlænges i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 9 og som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Gennemførelse af Købstilbuddet er betinget af, at følgende Betingelser opfyldes og er opfyldt ved Tilbudsperiodens udløb: at Bestyrelsen ikke har tilbagekaldt eller ændret Redegørelsen udover i den situation, hvor Bestyrelsen i medfør af Tilbudsbekendtgørelsen har offentliggjort en ny eller ændret redegørelse, som anbefaler Nordjyske Banks eventuelt ændrede tilbud i medfør af Overtagelsesbekendtgørelsens 25; at der, inden resultatet af Købstilbuddet er offentliggjort, vedtages ændringer i Nørresundby Banks vedtægter, således at stemmeloftet i Nørresundby Banks vedtægter 10, stk. 2 ophæves, samt at der ikke vedtages eller planlægges at vedtage andre ændringer af Nørresundby Banks vedtægter i perioden, indtil Købstilbuddet er gennemført; 5 Side 6 af 12

7 at Nordjyske Bank ejer eller har modtaget tilsagn om accept af Købstilbuddet fra Nørresundby Bank aktionærer, der repræsenterer mere end 90 % af Nørresundby Banks aktiekapital og stemmerettigheder (fraregnet Nørresundby Banks beholdning af egne aktier); opnåelse af alle nødvendige tilladelser fra Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne; at Nørresundby Bank ikke i perioden, indtil Købstilbuddet er gennemført, udsteder eller beslutter at udstede nye aktier eller øvrige finansielle instrumenter, der kan konverteres til aktier i Nørresundby Bank, udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger; at Nørresundby Bank ikke i Tilbudsperioden gennemfører eller indgår væsentlige transaktioner (forstået som svarende til mere end 5% af Nørresundby Banks samlede aktiver); og at der ikke i perioden, fra Købstilbuddets fremsættelse og indtil resultatet af Købstilbuddet er offentliggjort, er indtrådt nogen væsentlig negativ begivenhed, og at Nørresundby Bank ikke i denne periode har offentliggjort oplysninger med et indhold, som udgør en væsentlig negativ begivenhed. I øvrigt henvises der til Tilbudsdokumentet. 5. Fordele og ulemper ved Købstilbuddet for Bankens aktionærer Bestyrelsen har gennemgået og analyseret Købstilbuddet. I den sammenhæng kan følgende fordele og ulemper ved Købstilbuddet fremhæves: 5.1 Fordele Baseret på den gennemsnitlige lukkekurs for Nordjyske Bank aktien de seneste 10 børsdage frem til den 17. december 2014 og den garanterede kurs i fortegningsemissionen repræsenterer det samlede Vederlag en værdi på 450 kr. pr. Aktie svarende til en præmie på 73% sammenlignet med lukkekursen den 9. oktober 2014 umiddelbart før Nordjyske Bank offentliggjorde planer om at indgå i en fusion med Nørresundby Bank og en præmie på 51% sammenlignet med lukkekursen den 7. november 2014 umiddelbart før Spar Nord offentliggjorde intentionen om at fremsætte et købstilbud. Købstilbuddet er ikke betinget af due diligence eller Tilbudsgivers finansiering. Da sælgende aktionærer vil modtage et Vederlag, der delvist erlægges i form af nyudstedte aktier i Nordjyske Bank, vil sælgende aktionærer fortsat kunne være medejere af regionens lokale bank og vil derved kunne tage direkte del i den forventet forøgelse af Bankens værdi efter transaktionen. Ved gennemførelsen af Købstilbuddet fra Nordjyske Bank skabes en ny stærk lokalbank i Nordjylland som et alternativ til at være del af en landsdækkende bank. 5.2 Ulemper 6 Side 7 af 12

8 Sælgende aktionærer vil modtage et Vederlag, der delvist erlægges i form af nyudstedte aktier i Nordjyske Bank. Den fremtidige værdi af aktierne i Nordjyske Bank er forbundet med usikkerhed, jf. beskrivelsen af risikofaktorerne i Tilbudsdokumentet. Sælgende aktionærer vil som udgangspunkt blive beskattet af en eventuelt realiseret fortjeneste, hvis de vælger at sælge deres Aktier. De skattemæssige konsekvenser af en accept af Købstilbuddet afhænger af hver enkelt aktionærs individuelle forhold, og Bestyrelsen anbefaler de enkelte aktionærer at vurdere deres egen skattemæssige stilling og eventuelt rådføre sig med egne professionelle rådgivere. 6. Bestyrelsens øvrige overvejelser 6.1 Konsekvenser for Bankens øvrige interessenter I Offentliggørelsesaftalen har Nørresundby Bank og Nordjyske Bank aftalt, hvad der i Tilbudsdokumentet er anført om fremadrettet strategi, ledelse, mv. Aftalerne om den fremadrettede strategi, ledelse, mv. er i overensstemmelse med de planer, der blev drøftet i forbindelse med fusionsdrøftelserne. I Tilbudsdokumentet fremgår det blandt andet at: Nordjyske Banks strategiske rationale i forhold til et køb af Nørresundby Bank baserer sig i væsentlighed på, at Nordjyske Bank ved en sammenlægning med Nørresundby Bank vil kunne sikre en fortsat stærk, selvstændig lokalbank, der kan koncentrere alle kræfter i Nordjylland til gavn for erhvervslivet og private kunder i regionen. Sammenlægningen af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank udgør et godt strategisk match set i forhold til geografisk dækning, branchekoncentration af udlån og garantier samt fælles EDB-central. Forretningsmodellerne for de to banker er sammenlignelige og vil efter sammenlægningen kunne bevare en høj lokal beslutningskompetence. Den sammenlagte Nordjyske Bank bliver i stand til at løfte større engagementer og betjene flere og større kunder end hidtil. og Nordjyske Bank planlægger, at hovedkontoret vil blive Torvet 4, 9400 Nørresundby. og Begge parter har filialer i Hjallerup og Brønderslev. Det planlægges, at filialerne sammenlægges og placeres i Nørresundby Banks nuværende lokaliteter. Der placeres centrale funktioner i Nørresundby, Frederikshavn og Hjørring. De personalemæssige rationaliseringer, som naturligt vil være ved fusionen, vurderes til ca. 50 ansatte. Som beskrevet i Tilbudsdokumentet har Nørresundby Bank og Nordjyske Bank kun i begrænset omfang sammenfald i placeringen af afdelinger. Behovet for tilpasninger i afdelingsstrukturen forventes derfor som beskrevet umiddelbart at omfatte afdelingerne i Hjallerup og Brønderslev. 7 Side 8 af 12

9 Derudover vil den fremtidige placering af hovedkontoret i Nørresundby Banks faciliteter på Torvet 4, i Nørresundby være medvirkende til at fastholde den historiske forankring i Nørresundby. I forhold til de beskrevne personalemæssige rationaliseringer er det Bestyrelsens forventning, at disse vil være fordelt på begge bankers medarbejdere og under hensyn til naturlig afgang. 6.2 Fairness opinion Bestyrelsen har i forbindelse med sin vurdering af Købstilbuddet fra Nordjyske Bank indhentet en Fairness Opinion dateret den 18. december 2014 fra sin finansielle rådgiver, ABG Sundal Collier, der under visse forudsætninger og begrænsninger vurderer, at Vederlaget er fair for aktionærerne ud fra et finansielt synspunkt. 6.3 Eventuelle konkurrerende tilbud Hverken Offentliggørelsesaftalen eller Bestyrelsens redegørelse i forbindelse med Købstilbuddet fra Nordjyske Bank udelukker andre bydere fra at fremsætte et købstilbud på Bankens Aktier efter gældende regler om konkurrerende tilbud. Bestyrelsen er i forhold til Nordjyske Bank frit stillet til at vurdere og redegøre for et eventuelt højere købstilbud. 7. Oplysninger om visse interesser og Nørresundby Banks rådgivere Ingen medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen har direkte eller indirekte ejerandele i Nordjyske Bank. Medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen ejer Aktier i Banken som anført i bilag 1. Bestyrelsen modtager ikke nogen betaling eller noget særskilt vederlag i forbindelse med fremsættelsen eller gennemførelsen af Købstilbuddet. Direktionens ansættelseskontrakter indeholder visse sædvanlige fratrædelsesvilkår, som vil kunne blive udløst efter en gennemførelse af Købstilbuddet. Bestyrelsen har antaget ABG Sundal Collier som finansiel rådgiver og Gorrissen Federspiel som juridisk rådgiver. 8. Konklusion På baggrund af Bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper ved Købstilbuddet og de øvrige forhold, der er beskrevet heri, anbefaler Bestyrelsen enstemmigt aktionærerne i Nørresundby Bank at acceptere Købstilbuddet fra Nordjyske Bank. Bestyrelsens anbefaling skal ses i forlængelse af, at Nørresundby Bank og Nordjyske Bank har arbejdet hen imod en fusion mellem de to banker med henblik på at skabe en ny stærk lokalbank. En lokalbank, der fokuserer alle sine kræfter i Nordjylland til gavn for både erhvervslivet og private kunder i regionen. En lokalbank med solide faglige 8 Side 9 af 12

10 kompetencer og kapitalmæssig styrke, der kan matche kundernes ønsker og behov. En lokalbank der lever op til Nørresundby Banks grundlæggende værdier om at være tæt på kunderne, både i rådgivningen og når beslutningerne skal træffes. --- Nørresundby, den 14. januar 2015 Bestyrelsen for A/S Nørresundby Bank Mads Hvolby (Formand) Poul Søe Jeppesen (Næstformand) Morten Jensen John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge Finn Aaen 9 Side 10 af 12

11 Bilag 1 Liste over aktieposter ejet af medlemmer af Bankens Bestyrelse og Direktion Medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen samt disses nærtstående ejer følgende aktier i Nørresundby Bank Navn Antal Aktier Bestyrelse Mads Hvolby Poul Søe Jeppesen 540 Morten Jensen 210 John Chr. Aasted Helle Rørbæk Juul Lynge 817 Finn Aaen 306 Direktion Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson Side 11 af 12

12 Side 12 af 12

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank Til Dato: 07.01.2015 Aktionærerne Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Banks bestyrelse og repræsentantskab opfordrer dig til at stemme ja til vedtægtsændringerne på den ekstraordinære

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Indberetning vedr. insiderregistret for Nørresundby Bank

Indberetning vedr. insiderregistret for Nørresundby Bank Side: Side 1 af 6 Indberetning vedr. insiderregistret for Nørresundby Bank Med baggrund i Nordjyske Banks købstilbud af 14. januar 2015 på alle aktier i A/S Nørresundby Bank skal vi hermed i henhold til

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Copenhagen Network A/S vedrørende det anbefalede frivillige offentlige købstilbud fra Dansk OTC A/S Købstilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument med tilhørende acceptblanket

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. A/S Nørresundby Bank (CVR-nr.: 34 79 05 15) Fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. A/S Nørresundby Bank (CVR-nr.: 34 79 05 15) Fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S Nørresundby Bank (CVR-nr.: 34 79 05 15) Fremsat af Nordjyske Bank A/S (CVR-nr.: 30 82 87 12) 14. januar 2015 FINANSIEL

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet

1. INDLEDNING. 1.1 Købstilbuddet Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli 2015 (og revideret ved tillæg af 10. august 2015) af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S om det frivillige købstilbud fremsat pro rata den 19. juni 2017 af Aktieselskabet Arbejdernes

Redegørelse fra bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S om det frivillige købstilbud fremsat pro rata den 19. juni 2017 af Aktieselskabet Arbejdernes Redegørelse fra bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S om det frivillige købstilbud fremsat pro rata den 19. juni 2017 af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, C. L. Davids

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det pligtmæssige, offentlige købstilbud fremsat den 24. august 2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 70) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2016-17 Afgjort den 29. juni 2017 114 Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Selskabsmeddelelse september 2008

Selskabsmeddelelse september 2008 Denne meddelelse er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i købstilbuddet vil nødvendiggøre, at der udstedes et tilbudsdokument, foretages registrering eller andre aktiviteter udover, hvad der følger

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere