Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse"

Transkript

1 Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Regionernes helt store mulighed for at øge konkurrenceudsættelsen ligger på sundhedsområdet. Danske Regioner vurderer, at private hospitaler og klinikker kan producere 35 pct. af sygehusydelserne. I dag har de private aktører en markedsandel på blot 1,5 pct. Det betyder, at opgaver for mindst 26,8 mia. kr. kan konkurrenceudsættes. Dansk Erhvervs forsigtige vurdering foretaget på baggrund af dokumenterede erfaringer fra øvrige serviceområder er, at regionerne kan opnå en økonomisk gevinst på ca. 4,2 mia. kr. gennem en systematisk konkurrenceudsættelse af sygehusydelser. Milliardpotentiale i øget konkurrenceudsættelse af sygehusydelser Men mens kommunerne gradvist har øget konkurrenceudsættelsen, går det tilbage i regionerne, jf. figur 1. Regionernes konkurrenceudsættelse er faldet med 1,3 pct.-point siden 2007 til 20,3 pct. i 2014 for hele landet i. Den negative udvikling skal brydes, hvis regionerne skal indfri potentialet og høste den tilhørende økonomiske gevinst. Figur 1 Indikator for konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner, pct Kommunernes konkurrenceudsættelse Regionernes konkurrenceudsættelse * Kilde: Danmarks Statistik, KL s IKU-værktøj og Dansk Erhverv. Note: *For 2014 antages det, at værdien af regionernes egne vundne udbud er det samme som i Egne vundne udbud udgør en meget lille andel, resultatet påvirkes derfor kun i meget lille grad. Dette gælder gennem hele analysen. DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 14

2 Status quo for konkurrenceudsættelsen i regionerne Siden 2008 er konkurrenceudsættelse af opgaverne i regionerne ikke steget nævneværdigt. Derimod er potentialet forøget med godt 16 mia. kr., hvilket veksles til et fald i RIKU-indikatoren på 3,2 pct.-point. ii Negativ udvikling i RIKUindikatoren fra Figur 2 Indikator for konkurrenceudsættelse fordelt på regioner, pct Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland* Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. Note: Tallene for region Hovedstaden i 2013 er behæftet med en vis usikkerhed. *Tallene for region Nordjylland er påvirket opad af én stor posteringsændring i Graden af konkurrenceudsættelse i regionerne er mere spredt i dag end tidligere, og der har i perioden været en overvejende negativ udvikling i regionernes grad af konkurrenceudsættelse, hvilket fremgår af figur 2. På trods af en positiv udvikling i konkurrenceudsættelsen fra i flere regioner er niveauet forsat lavere end i Potentialet for øget konkurrenceudsættelse er således forsat stort i alle regioner. Sundhedsområdet kan konkurrenceudsættes yderligere Det største potentiale for øget konkurrenceudsættelse i regionerne findes på sundhedsområdet. Regionernes udgifter er fordelt på fire hovedområder (hovedkonti), hvoraf sundhedsområdet er langt det mest omkostningstunge. Samtidig er sundhedsområdet det af de fire områder, hvor graden af konkurrenceudsættelse er lavest, jf. figur 3. Det største potentiale for øget konkurrenceudsættelse findes på sundhedsområdet DANSK ERHVERV 2

3 Figur 3 Regionernes indikator for konkurrenceudsættelse fordelt på hovedkontoniveau, pct., Sundhedsområdet Socialområdet Regional udvikling Administration Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv I 2014 var blot 17,8 pct. af udgifterne på sundhedsområdet konkurrenceudsat, mens hele 77,4 pct. af udgifterne på området for regional udvikling var konkurrenceudsat, jf. tabel 1. Kun 17,8 pct. af udgifterne på sundhedsområdet er konkurrenceudsat Tabel 1 Konkurrenceudsættelse i regionerne, 2014 Områder Opgaver som kan konkurrenceudsættes, mia. kr. Konkurrenceudsat, mia. kr. Konkurrenceudsættelses-pct. Sundhedsområdet 85,4 15,2 17,8 - Heraf sygehuse 79,7 14,0 17,2 Socialområdet 0,8 0,4 49,4 Regional udvikling 2,5 1,9 77,4 Administration 2,3 1,0 43,8 Samlet 91,0 18,5 20,3 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. Der er et milliardpotentiale for at konkurrenceudsætte udgifter på sundhedsområdet i form af fx behandlinger, rengøring og vedligehold. I 2014 blev der konkurrenceudsat for 15,2 mia. kr. på sundhedsområdet, mens der principielt kunne være konkurrenceudsat udgifter for hele 85,4 mia. kr. Det ikke realiserede potentiale for konkurrenceudsættelse i regionerne fremgår af figur 4, hvor det tydeligt ses, at det er på sundhedsområdet, potentialet for at øge konkurrenceudsættelsen er størst. DANSK ERHVERV 3

4 Figur 4 Potentiale for konkurrenceudsættelse i regionerne, 2014 Sundhedsområdet Socialområdet Regional udvikling Potentiale, mia kr. Administration Konkurrenceudsat, mia kr Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. Sygehusene kan skabe konkurrence om minimum 28 mia. kr. Potentialet for at øge konkurrenceudsættelsen er særligt stort ved behandlinger på sygehusene. Danske Regioner vurderer i notatet Regionernes brug af private leverandører, at private hospitaler og klinikker kan udføre 35 pct. af sygehusydelserne iii, da det er ydelser, som private hospitaler og klinikker i forvejen producerer som fx kikkertoperationer i knæ og fjernelse af galdesten iv. Danske Regioner vurderer, at 35 pct. af sygehusydelserne kan leveres af private Private hospitaler og klinikker behandlede i år 2014 for 1,2 mia. offentlige kroner, svarende til 1,5 pct. af de samlede sygehusydelser. Baseret på Danske Regioners eget skøn over, at private hospitaler og klinikker kan producere 35 pct. af de samlede offentlige sygehusydelser, er der et stort uudnyttet potentiale. Ud fra oplysningerne kan det samlede potentiale for privat udførelse af sygehusydelser udregnes til at være 28,0 mia. kr. Fratrækkes den nuværende produktion, kan der potentielt konkurrenceudsættes yderligere 26,8 mia. kr., jf. tabel 2. DANSK ERHVERV 4

5 Tabel 2 Udregning af potentiale for private hospitaler og klinikker, 2014 Privat producerede sygehusydelser Markedsandel, private hospitaler og klinikker Sygehusydelser (beregnet) Markedspotentiale på 35 pct. (beregnet) Uudnyttet potentiale for privat producerede sygehusydelser (beregnet) 1,2 mia. kr. 1,5 pct. 80,0 mia. kr. 28,0 mia. kr. 26,8 mia. kr. Kilde: Danske Regioner og Dansk Erhverv. Note: De samlede sygehusydelser på 80,0 mia. kr. er ikke lig udgifterne til sygehusene på 79,7 mia. kr. Begreberne er forskellige og kan ikke direkte sammenlignes. Konkret er der visse undersøgelser og behandlinger, som de private aktører i dag ikke har tilladelse til at udføre for det offentlige. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen, ud fra et volumen- og forsyningssikkerhedsperspektiv ift. udelukkende offentlige patienter, fordeler godkendelser til specialiserede behandlinger til de regionale sygehuse offentlige som private. Hvis godkendelsen ikke er givet til fx en privat aktør, kan denne aktør ikke udføre undersøgelsen eller behandlingen for de offentlige patienter, uanset at de besidder de rigtige faglige kompetencer eller udfører det for private eller udenlandske, offentlige, patienter. En større involvering af de private hospitaler og klinikker vil derfor kræve en revision af praksis for, hvordan specialeplanen udarbejdes, hvilket vil være et skub i den rigtige retning mod en mere effektiv offentlig sektor. Det nuværende markedspotentiale for private hospitaler og klinikker på 26,8 mia. kr. indeholder i høj grad det, som danskerne behandles for i tusindvis lige fra kikkertoperationer i knæ og MR-scanninger, til fjernelse af brok og galdesten. Privathospitalerne kan i dag levere ydelser på mange sygehusbehandlinger, og der er potentiale for at udvide paletten med endnu flere. Også de mere specialiserede behandlinger. Hvis det offentlige i højere grad inddrager private aktører, og dermed sikrer en større volumensikkerhed for de private aktører, vil det skabe grobund for, at private aktører kan opbygge nye specialer og behandlingsmuligheder v. Dermed vil potentialet ikke begrænses til 26,8 mia. kr., hvor store dele af den nuværende produktion ikke er inkluderet. Så kan potentialet blive langt større. Revidering af specialeplanen vil medføre øget potentiale for konkurrenceudsættelse af sygehusydelser DANSK ERHVERV 5

6 Økonomiske gevinster på ca. 4,2 mia. kr. Øget konkurrenceudsættelse og partnerskaber vil være et middel til at imødekomme de velkendte udfordringer på sundhedsområdet. Den demografiske udvikling betyder, at andelen af ældre i det danske samfund vokser markant. Koblet med stigende krav til serviceniveauet vil det betyde et pres på udgifterne til sundhedsområdet. En analyse fra tænketanken CEPOS viser, at en række regionale udbud har resulteret i priser, som i gennemsnit er 43 pct. af DRG-taksten. Man kan dog ikke forvente, at en så lav udbudstakst vil kunne fastholdes, såfremt brugen af udbud øges markant. Den lave takst kan nemlig være udtryk for, at privathospitalerne kun får dækket deres variable omkostninger. Øges brugen af udbud, vil de have behov for også at få dækket deres faste omkostninger. vi Undersøgelser påviser store økonomiske gevinster forbundet med brug af konkurrenceudsættelse Danske Regioner, KL, Økonomi- og indenrigsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse står bag en baggrundsrapport, der viser, at priserne hos de private hospitaler og klinikker under Det Udvidede Frie Sygehusvalg er 85 pct. af den offentlige. Dermed er der en potentiel gevinst på 15 pct. En række effektanalyser fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, der bygger på erfaringer på tværs af flere serviceområder, viser, at der er økonomiske gevinster i størrelsesordenen 14 pct. ved at konkurrenceudsætte opgaver. Flere andre analyser konkluderer, at der er tilsvarende gevinster, omend potentialet vurderes forskelligt afhængig af den konkurrenceudsatte ydelse. En analyse fra Dansk Erhverv viser, at der med afsæt i dokumenterede erfaringer fra KL s udbudsportal kan opnås gevinster på gennemsnitligt 15 pct., når en opgave kommer i udbud. Tabel 3 Dokumenterede økonomiske gevinster ved konkurrenceudsættelse Økonomisk gevinst Rådet for offentlig-privat samarbejde (ROPS) vii Dansk Erhverv viii Danske Regioner, KL, Økonomi- og indenrigsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ix 14 pct. 15 pct. 15 pct. Kilde: Se slutnoter. På baggrund af de dokumenterede økonomiske gevinster, jf. tabel 3, vurderer Dansk Erhverv, at der er et økonomiske gevinstpotentiale ved at konkurrenceudsætte langt flere opgaver på sundhedsområdet. DANSK ERHVERV 6

7 Det er Dansk Erhvervs vurdering, at regionerne ved konkurrenceudsættelse af sundhedsopgaverne kan opnå en økonomisk gevinst på 15 pct. Danske Regioners estimat af, at 35 pct. af sygehusydelserne kan konkurrenceudsættes sammenkoblet med Dansk Erhvervs vurdering af, at der er en økonomisk gevinst på 15 pct. herved, betyder, at regionerne kan hente en gevinst på omkring 4,2 mia. kr. årligt. Potentiel økonomisk gevinst på 15 pct. ved konkurrenceudsættelse Økonomisk gevinst på 4,2 mia. kr. årligt Dette vil være et væsentligt bidrag til at sikre et mere effektivt sundhedsvæsen og samtidig være et vigtigt bidrag til regeringens mål om at effektivisere og modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. frem mod 2020 x. Metoden Hver region konkurrenceudsætter en vis andel af deres opgaver. Denne andel kan beregnes ud fra regionernes regnskaber, som oplyses detaljeret af Danmarks Statistik. Der kan derfor udregnes en indikator for konkurrenceudsættelse, som angiver, hvor stor en andel af opgaverne, der er egnede til konkurrenceudsættelse, i forhold til dem som rent faktisk konkurrenceudsættes. Beregningen tager udgangspunkt i regionernes regnskaber fra 2014, og bygger på data fra Danmarks Statistik Figur 5 Regional indikator for KonkurrenceUdsættelse (RIKU) Regional indikator for KonkurrenceUdsættelse (RIKU) beregnes som forholdet mellem udgifter til opgaver, som kan konkurrenceudsættes og udgifter til de opgaver, der faktisk bliver konkurrenceudsat. = æ Der er i beregningen taget højde for regionernes egne vundne udbud, hvilket adskiller RIKUprocenten fra Privat Leverandør Indekset (PLI). Kilde: ØIM Note: For detaljeret beskrivelse af, hvad der indgår i beregningen af tæller og nævner, se Grundet manglende offentliggørelse af regionernes egne vundne udbud fra før 2011, vil RIKU-procenterne være behæftet med en vis fejlmargin. Egne vundne udbud er dog ikke noget, der ændrer ved den samlede konklusion eller udvikling, da det er et meget begrænset fænomen på regionsniveau. Modsat den kommunale indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) indgår varekøbet i regionernes udgifter, der er mulige at konkurrenceudsætte. På trods af den samme definitoriske opbygning af indikatoren, indgår der derfor forskellige konti i tæller og nævner, hvorfor de to indikatorer ikke er direkte sammenlignelige. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse er 14. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 28. maj. OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til Sundhedspolitisk chefkonsulent Katrina Feilberg på eller tlf REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.d., cand. scient. oecon.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand.scient.pol, ph.d.-studerende, konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA og økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. NOTER i Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. ii Danmarks Statistik og Dansk Erhverv. iii Der sondres i vurderingen af markedspotentialet mellem sygehusydelser og sygehusudgifter. Sygehusydelser er kun udgifter forbundet med undersøgelser og behandlinger. Sygehusudgifter tæller også andre udgifter som fx udgifter til rengøring. iv Danske Regioner: v Behandlinger fordeles ift. tre specialiseringsfunktioner: hoved-, regions- og højt specialiserede funktioner. Hvilket niveau en behandling kategoriseres på afhænger af den enkelte behandlings kompleksitet, forekomst og behov for ressourcer for at udføre; herunder fx samarbejde med andre specialer. vi CEPOS (2014): Privathospitalernes udbudstakst: 43 pct. af DRG-taksten vii Tværgående analyse af ROPS effektanalyser foretaget af Dansk Erhverv. viii Dansk Erhverv (2013): Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster ix Afregning med private sygehuse: %20dokumenter/Afrapportering-fra-Udvalget-for-bedreincitamenter/Baggrundsrapport%20Afregning%20med%20private%20sygehuse.ashx x Finansministeriet: DANSK ERHVERV 8

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere