1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL"

Transkript

1 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående målgrupper på voksenområdet, og det samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen? Bemærk: Voksenområdet omfatter voksne fra og med 18 år. Angiv svar med ét X for hver af nedenstående målgrupper Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad) Ved ikke Fysisk funktionsnedsættelse i H B, F, V, MO, T, AFB MA AÆH, L, J Hjerneskade - herunder både medfødt og erhvervet ii B, V, MA H, AÆH, AFB,, J F, MO, T, L Udviklingsforstyrrelser iii F B, H, V, T, AÆH, MA MO, AFB, L, J Udviklingshæmning iv B, H, V F, MO, T, AFB AÆH, MA, L, J Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse v B, MA F, H, V, J MO, T, AÆH, AFB, L Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse vi F, V, MA B, H MO, T AÆH, AFB, L, J Multiple funktionsnedsættelser vii J B, F, H, V MO, T, AFB AÆH, MA, L Sjældent forekommende funktionsnedsættelser viii V H, J F B, MO, T, AFB AÆH, MA, L Hjemløshed ix B V, MA H, J F, MO, T, AÆH AFB, L Overgreb - herunder voldsramte kvinder x H, V, MA MO, T, B, F, AÆH AFB, L, J Misbrug (alkohol- og stofmisbrug) xi B, H, V, F, J MO, T, AÆH MA AFB, L Øvrige svære sociale problemer xii B, H, V, MA, J F MO, T, L AÆH, AFB Hvis kommunen svarer 1-2 til en eller flere af ovenstående målgrupper, uddyb da svar med beskrivelse af, hvor der opleves mindre grad af sammenhæng med en nærmere specifikation af målgruppen og angivelse af tilbudstype ( ) samt eksempelvis antal pladser, indhold i tilbud m.v.: Der angives i generelt og langt de fleste tilfælde at være en god og bæredygtig sammenhæng mellem målgrupper og tilbudsviften af specialiserede tilbud på voksenområdet Brønderslev Kommune melder om vanskeligheder ift. midlertidig indlogering af hjemløse sfa. at kommunen ikke har boliger/herberge til formålet. Hjemløse indlogerer sig på forsorgshjem/herberger i andre kommuner, hvilket vanskeliggør, at hjælpe borgeren fremadrettet og i egen kommune. Hjørring Kommune melder om overvejelse omkring hjemtagelse af løsningen af opgaver vedrørende dysatri, stemme og stamme. Vesthimemrlands Kommune melder om anvendelse af private tilbud udenfor Nordjylland til borgere med sjældent forekommende funktionsnedsættelser. 1

2 BØRNE- OG UNGEOMRÅDET 2. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående målgrupper på børne- og ungeområdet, og det samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen? Bemærk: Børne- og ungeområdet omfatter børn og unge i alderen 0-17 år. Angiv svar med ét X for hver af nedenstående målgrupper Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad) Ved ikke Fysisk funktionsnedsættelse xiii B, F, H, MO, T, L V, AFB, MA Hjerneskade - herunder både medfødt og MO, T, L H erhvervet xiv F B, V, AFB, MA Udviklingsforstyrrelser xv V F, H AFB, MA B, MO, T, L Udviklingshæmning xvi F, H V, AFB, MA B, MO, T, L Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse xvii B, H F, AFB, MO, T, L V MA Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse xviii MA B, F, H, V AFB MO, T, L Multiple funktionsnedsættelser xix B, H, V, AFB, MA F, MO, T, L Sjældent forekommende funktionsnedsættelser xx B, H AFB, MA MO, T, L F, V Hjemløshed xxi H, MO, T, L B, F, V, AFB, MA Overgreb - herunder seksuelle og voldelige B, AFB H F, MO, T, V, MA overgreb xxii L Misbrug (alkohol- og stofmisbrug) xxiii F, AFB B T H, MO, L V, MA Øvrige svære sociale problemer - herunder B, H, V, omsorgssvigt xxiv AFB, MA F, MO, T, L Hvis kommunen svarer 1-2 til en eller flere af ovenstående målgrupper, uddyb da svar med beskrivelse af, hvor der opleves mindre grad af sammenhæng med en nærmere specifikation af målgruppen og angivelse af tilbudstype ( ) samt eksempelvis antal pladser, indhold i tilbud m.v.: Der angives i generelt og langt de fleste tilfælde at være en god og bæredygtig sammenhæng mellem målgrupper og tilbudsviften af specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet. Der synes at være behov for at rette fokus på børn og unges misburg, idet flere kommuner melder om udfordringer ift. målgruppen. Frederikshavn Kommune retter opmærksomhed på, at der er ventetider på tilbud til unge med svært misbrug, og at eksisterende tilbud er målrettet en ædre målgruppe. Der rettes envidere opmæsksomhed på fra Aalborg Kommune FB, at det kan være problematisk at finde anbringelsestilbud til unge, der arbejder fokuseret med de unges misbrugsproblematikker. Ydermere melder en Mariagerfjord Kommune enkelte kommune om at der er ansat yderligere en misbrugsbehandler på børne- og ungeområdet, der skal tage sig af årige. Set i lyset af dette kan det være nødvendigt at rette opmærksomhed på om det er et område, der kræver yderligere bevågenhed. Mariagerfjord Kommune retter opmærksomhed på, at det er vanskeligt at finde institutionspladser til unge og voksne med psykiatriske diagnoser som eksepmvis spiseforstyrrelser. Vesthimmerlands Kommune melder om en stgning i antallet af børn/unge med alvorlige udviklingsforstyrrelser, der har brug for tilbud, fordi forældrene ikke magter omsorg for og pasning af dem (Infantil autisme og udviklingsforstyrrelser i øvrigt). 2

3 Havde ingen borgere på tilbuddet foregående år Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Ikke sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Ved ikke 2. AFKRYDSNINGSSKEMA OG FRI-TEKST VEDR. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud kolonne: Marker med X - de tilbud, som kommunen ikke havde borgere på i det foregående år kolonne: Marker med X - hvert tilbud for sig i relation til kommunens vurdering af, hvorvidt der opleves sammenhæng mellem kommunens behov for tilbud af denne karakter og tilbuddets udbud af ydelser, pladser m.v. Der må godt både sættes X i kolonne 1 samtidig med i 2, 3 eller 4. Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) L B, F, H, MO, V, T, AFB, MA,, J Kofoedsminde (Region Sjælland). F, MO, V, AFB, MA, L, J Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland) B, F, MO, T, AÆH, L Børneskolen på Kolonien Filadelfia (Region Sjælland) B, F, MO, V, AÆH, AFB, MA, L Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune) B, F, H, MO, V, T, AÆH, AFB, MA, L Center for Døve (Gladsaxe Kommune) B, F, H, MO, V, T, AÆH, AFB, MA AÆH H, T, AÆH, MA* B MO H, V, T, MO AFB, MA, J H, T, MA MO, J T, MA, J MO Stort set alle nordjyske Kommuner melder om oplevelsen af en god og bæredygtig sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på de lands- og landsdelsdækkende tilbud omend med enkelte variationer. Hjørring Kommune har i et enkelt tilfælde oplevet ikke at kunne få en borger overflyttet til sikret afdeling da behovet opstod. Hjørring Kommune bemærker endvidere, at der er en forventning om at indsatserne på Kofoedsminde vil medføre domsændring således disse kan overgå til åbent regi. Læsø Kommune vil fortsat have behov for 1 plads. Gladsaxe er handlekommune Vesthimmerlands Kommune bemærker at efterspørgslen efter specialindsatser på syns- og høreområdet kan midskes som følge af udviklingen af behandlingsmetoder til målgrupperne. Brønderslev: Kommunen forventer ikke væsentlige ændringer i behovet for pladser på Center for Døvblindhed og høretab. Kommunen benytter Kofoedsminde samt andre kommunale tilbud til borgere, der skal domsanbringes og oplever derfor, at vi kan løfte opgaven for den enkelte borger. Det er dog i kraft af, at vi benytter andre kommunale tilbud. T MA, MO, J 3

4 Havde ingen borgere på tilbuddet foregående år Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Ikke sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Ved ikke CENTER FOR DØVBLINDHED OG HØRETAB Angiv med ét X kommunens vurdering af efterspørgslen efter hver af ydelserne Lovgrundlag Faldende efterspørgsel Uændret efterspørgsel Stigende efterspørgsel Undervisningstilbud til børn og unge under 18 år - herunder Skoleafdelingen Børn med høretab FSL 20, stk. 3 AFB B, F, H, MO, V, T, MA, L Skoleafdelingen Børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser FSL 20, stk. 3 AFB B, F, H, MO, V, T, MA, L Skoleafdelingen for døvblinde børn FSL 20, stk. 3 B, AFB F, H, MO, V, T, MA, L Undervisningstilbud til voksne - herunder Skoleafdelingen Voksne med høretab LSV 1, stk. 2 B, F, H, MO, V, T, MA, L, J Skoleafdelingen for døvblinde voksne LSV 1, stk. 2 B, F, H, MO, V, T, MA, L, J Der opleves uændret efterspørgsel på skoleafdelingen for voksne, hvorfor der vurderes at være en god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Der opleves imidlertid en vigende efterspørgsel på ydelserne i skoleafdelingen til børn og unge, hvilket også var tilfældet i indmeldingerne til Udviklingsstrategien for Region Nordjylland indgav dette som et særligt opmærksomhedsområde i US 2015, og gør det igen i US Der varsles således en kapacitetstilpasning, med en reduktion fra 11 til 6 pladser, hvilket betyder at det ikke er muligt at nedjustere afdelingens kapacitet yderligere, hvis den faglige og økonomiske bæredygtighed i tilbuddet skal opretholdes. Regionen opfordrer til at kommunerne i Nordjylland tager stilling til, hvordan undervisningstilbuddet til målgrupperne fremadrettet kan sikres såfremt efterspørgslen falder yderligere. Dette kan med fordel italesættes i forbindelse med arbjedet med Socialstyrelsens kommende forløbsbeskrivelse på området. SIKREDE AFDELINGER Sikrede afdelinger kolonne: Marker med X hvis kommunen ikke havde borgere på sikrede afdelinger foregående år kolonne: Marker med X hvis kommunen havde borgere på sikrede afdelinger foregående år i relation til kommunens vurdering af, hvorvidt der opleves sammenhæng mellem kommunens behov for tilbud af denne karakter og tilbuddenes udbud af ydelser, pladser m.v. Der må ikke sættes X i kolonne 1 samtidig med i 2, 3 eller 4. Sikrede afdelinger samlet set MO, V, L, J H, F, T, AFB, AÆH, MA Kommunen bedes i feltet nedenfor indskrive bemærkninger i vedrørende følgende forhold omkring de sikrede afdelinger: - Årsag og baggrund (antal pladser, indhold m.v.) for vurderingen af, hvorvidt der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Især væsentlig, såfremt der ikke vurderes sammenhæng. - Ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil - Udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for de sikrede afdelinger fx ændringer inden for målgruppe, nye behandlingsmetoder og teknologier med betydning for fremtidigt behov m.v. - Udviklingstendenser ii forhold til behovet for de leverede ydelser - Udfordringer på området. Kommunerne melder stort set alle om en god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, om end Brønderslev Kommune har oplevet ventetid på de sikrede afdelinger og opfordrer til at øge antallet af pladser Brønderslev: Voksenområdet: Kommunen oplever stigede grad af kriminalitet og af mere grov karakter. Vi oplever i stigende grad dysfunktionelle personligheder, som har meget komplekse problemstillinger. Vi oplever, at disse borgere i stigende grad er tiltagende vanskelige at rumme i kommunale/regionale tilbud. Vi oplever ventetid på, at få borger indskrevet på sikrede afdelinger, hvorfor vi vurderer behov for øgelse af pladser på sikrede afdelinger. B 4

5 3. FRI-TEKST VEDR. KOMMUNENS PLANER OM ETABLERING AF NYE TILBUD OG/ELLER OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD Hvilke nye tilbud har kommunen etableret eller planlægger at etablere i 2015/2016, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Brønderslev: Kommunen er i færd med at analysere området for borgere, der er hjemløse samt borgere med misbrug. Der undersøges behov og muligheder for etablering af afrusningspladser, aflastningspladser og opgangsfællesskab til misbrugere. Frederikshavn: Kommunen har i 2014 etableret specialiseret dagtilbud med 5 pladser i tilknytning til tidligere etableret botilbud på Koktvedstien. Kommunen planlægger ikke at etablere tilbud i 2015/2016, som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen. Hjørring: Hjørring kommunes tilbud til borgere med handicap og sindslidelse udgør en bred vifte af tilbud. Der vil fortsat være behov for at anvende tilbud i andre kommuner/regioner til borgere med autismespektrumsforstyrrelser og borgere med massiv udadreagerende adfærd, borgere med dom til anbringelser, tilbud til døve og synshandicap. Hjørring Kommune har konstateret, at et stigende antal borgere - primært midaldrende og ældre borgere med lettere udviklingshæmning - får større plejebehov i takt med at de bliver ældre, og derfor også får brug for et døgndækket botilbud. Generelt kendetegnes målgruppen i dag ved en højere levealder, og dermed også en øget forekomst af demens hos målgruppen. For at kunne imødekomme denne udvikling planlægger Hjørring Kommune, at foretage en sammenlægning af 4 små botilbud uden døgndækning, som oprindelig var oprettet til målgruppen af velfungerende yngre udviklingshæmmede. I forbindelse med sammenlægningen af de 4 små døgndækkede botilbud etableres et samlet tilbud i nyetablerede fysiske rammer, som gør det muligt, at sikre målgruppen et fagligt relevant tilbud, der imødekommer de fremtidige behov. Tilbuddet oprettes efter Servicelovens 108. Jammerbugt: Indledende undersøgelser vedr. tilbud til udadreagerende ældre. Ønsker kommunen at overtage tilbud fra Region Nordjylland? (Hvis ja, angiv hvilke i boksen nedenfor). Ingen af de nordjyske kommuner har udtrykt ønske om at overtage tilbud fra Region Nordjylland. 5

6 4. FRI-TEKST VEDR. KOMMUNENS ETABLERING AF FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Hvilke forebyggende foranstaltninger, har kommunen etableret eller planlægger at etablere i 2015/2016, som har betydning for planlægning og udvikling af de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Brønderslev: Vi har i 2015/2016, tænkt os at fortsætte med brug af eget vejlednings- og rådgivningstilbud til familier med børn med ADHD og autisme, samt visse andre former for funktionsnedsættelser. Det er eksempelvis kursusforløb for forældre og gruppeforløb for børn og søskende. Vi bruger blandt andet også egne støttepersoner i det omfang deres kvalifikationer matcher opgaven der skal løses. Frederikshavn: Kommunen har ikke etableret og planlægger ikke at etablere forebyggende foranstaltninger i 2015/2016, som har betydning for planlægning og udvikling af de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. Hjørring: Hjørring Kommune har ikke planer om at etablere nye foranstantninger. Udgangspunktet for handicap- og psykiatriområdets målrettede arbejde med recovery- og rehabiliteringstankegangen er, at borgeren kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, allerhelst i eget hjem med støtte efter 85. For borgere med et mere omfattende behov for støtte, og som rækker ud over bostøtte i eget hjem, har Hjørring Kommune fokus på, at disse borgere om muligt visiteres til midlertidige tilbud, med mulighed for at vende tilbage til et så selvstændigt og selvhjulpet liv, som muligt. Resultatet heraf er, at de pladser der efterspørges udenfor Hjørring Kommune i højere grad vil være til borgere, der har behov for et specialiseret til et højt specialiseret helhedstilbud enten af midlertidig eller længerevarende karakter. Thisted: Thisted Kommune ønsker at styrke indsatsen på autismeområdet - Ved særligt fokus på overgangen ung voksen - Koordinering, kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af sektorer - Bostøtte og evt. bofællesskab Mariagerfjord: Ekstra misbrugsbehandler børne og ungeområdet: Der er ansat yderligere en misbrugsbehandler på børne- og ungeområdet, der skal tage sig af årige. Tværfaglige teammøder børne og ungeområdet: I hver skoledistrikterne har institutioner og andre fagpersoner/borgere ret til at få indkaldt til et tværfagligt teammøde, hvis der er bekymring vedr et barn. Hver onsdag afholdes disse møder med deltagelse af psykolog, sundhedsplejerske, sagsbehandler og andre omkring barnet. Barnets alder kan være fra 0-17,11 år. På den måde forebygges det i mange tilfælde, at sagen udvikler sig yderligere til at blive en sag i familieafdelingen. Projektet startbolig: Projektet er målrettet Hobro Boligforenings startboliger på Amerikavej 28, der er oprettet 10 startboliger hvor unge kan ansøge om at få en bolig og dermed komme ind i projektet. Målgruppen er Mange af de unge er gråzoneunge med ressourcer, men som har forskellige udfordringer ved at skulle bo selvstændigt og samtidig påbegynde eller fastholde en hverdag i uddannelse/arbejde - og som ellers ikke er berettiget til støtte efter serviceloven. Formålet er at sikre de unge en god og værdig start på livet i egen bolig og som en forebyggende indsats skabe et understøttende udviklende miljø Målet er selvforsørgelse i så stor udstrækning som muligt samt at de unge kommer i uddannelse samtidig med at de formår at fastholde egen bolig, men også at de unge med en rettidig indsats får den rette hjælp, støtte og vejledning til at klare sig bedst muligt og med mindst muligt støtte og ikke senere får brug for en væsentlig både økonomisk og pædagogisk indsats. Den sociale vicevært vil skabe et godt bo, leve og arbejdsmiljø, samt yde bo støtte, vejledning og rådgivning til de unge. Desuden vil den sociale vicevært kunne igangsætte aktiviteter, som styrker de unges netværk, sociale, faglige og personlige kompetencer. Overordnet vil den sociale vicevært bidrage med en forebyggende indsats, som vil medvirke til at dæmpe presset på kommunens udgifter i forhold til den pågældende gruppe og samtidig bidrage til at sårbare unge ikke havner i hjemløshed i hverken kortere eller længere tid. Målgruppen er unge 18 til 24 årige. Målgruppen vil være kendetegnet ved deres vanskeligheder med at begå sig på boligmarkedet. De kan fx have svært ved at få og fastholde en bolig, få tilværelsen i boligen til at fungere, klare dagligdags opgaver som tøjvask, indkøb, omgås naboer, få organiseret økonomi mv. og generelt overholde boligforeningens husregler. Det er dog vigtigt at understrege, at de unge i målgruppen skal være motiverede og selv skal ansøge om og ønske at modtage hjælp og støtte. Mange af de unge er gråzone unge med tilsyneladende ressourcer, som ellers ikke er berettiget til støtte efter serviceloven. Ved nærmere kendskab viser det sig ofte, at de er umodne, mangler kompetencer til at klare hverdagen, mangler indsigt og forståelse for egen økonomi, mangler betydningsfuld voksenkontakt samt mangler personlige og sociale kompetencer til at begå sig, både i egen bolig, under uddannelse og på arbejdsmarkedet. En væsentlig del af målgruppen vil sandsynligvis være kognitive svage unge, som har vanskeligheder med indlæring, koncentration, hukommelse, tempo, socialt samvær med andre, samt overskue og planlægge mm. Målgruppen er i risikozonen for i kortere eller længere perioder at være eller at blive hjemløse, hvis de ikke tilbydes assistance. 6

7 5. FRI-TEKST VEDR. KOMMUNENS OPLEVELSER AF TENDENSER OG BEVÆGELSER Hvilke tre tendenser vil i kommunen være de mest dominerende i 2015/2016 på det specialiserede socialområde? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Brønderslev: 1. Børneområdet: Større behov for rummelige regionale tilbud til børn med komplekse problemstillinger, fx ved kombination af flere forskellige alvorlige, psykiatriske diagnoser samt social belastning. 2. Voksenområdet: Der ses en væsentlig stigning af voksne med personlighedsforstyrrelse og borgere med svære sociale problemstillinger og de i bilag 1 nævnte eksempler. Disse borgere har ofte moderat til svær funktionsnedsættelse og komplekse problemer/behov. 3. Der ses en stigning af voksne, der får diagnosen ADHD og andre psykiatriske diagnoser. Mange af disse har vanskeligheder med at klare sig i dagligdagen og mange har tendens til selvmedicinering af stoffer og alokohol. Der opleves en stigende tendens af borgere ed hjerneskade som følge af misbrug. 4. Der opleves en stigning inden for autismeområdet. 5. Borgere med multihandicaps får oftere diagnostiseret flere følgelidelser/diagnoser, som bevirker, at behovene for hjælp/støtte øges. Frederikshavn: 1. ADHD - der er sket et skifte i måden at yde støtte og behandling til borgere med ADHD med et fokus, der stemmer overnes med det nationale fokus i ADHD handlingsplanen. 2. Angst der opleves en stigning i børn og unge med angstproblematikker. Der er på forsøgsbasis oprettet et gruppetilbud i eget regi målrettet børn med angst (Coolkids). 3. Indsatsformål og effekt Der kommer til at være et fortsat stort fokus på formål og effekter af iværksatte indsatser jf. Voksenudredningsmetoden mv. Hjørring: 1. Flere borgere med komplekse problemstillinger, herunder misbrug/ psykiatri. 2. Flere borgere med svære demens tilstande og udadreagerende adfærd 3. Flere borgere som efterspørger misbrugsbehandling Morsø: 1. Personlighedsforstyrrelser 2. Dobbeltdiagnostiseret Vesthimmerland: 1. Etablering af tværkommunale samarbejder om forskellige tilbud. 2. Øget fokus på differentierede takster. 3. Fokus på udredninger og indsatser via VUM. Aalborg: FB: Voksenområdet: 1. Stigning i antal sager vedr. borgere med kompleks hjerneskade, som har behov for et varigt botilbud 2. Stigning i antal unge borgere med en sindslidelse og et samtidigt misbrug samt unge borgere med svag begavelse FB: Børne- og ungeområdet: 1. Fortsat fokus på anbragte børn og unges skolegang 2. Fortsat fokus på unge og misbrug 3. Større inddragelse af netværk 4. Fleksible løsninger 5. Fokus på belægningen på 32 tilbud. Der opleves, at pladserne besættes sent på året. 6. Der forventes et fald af brug af 5 pladser på Birken fra 2016 ÆH: (myn): 1. Øget fokus på bostøtte og dermed forventning om mindre behov for botilbud til borgere med ikke for svære funktionsnedsættelser. 2. Kommunen har det seneste år oplevet en stigning i borgere, der erhverver hjerneskade. 3. Stigning i antallet af borgere med autismespektrum diagnoser. Jammerbugt: 1. Udadreagerende ældre 2. Handicappede unge som bliver 18 år. Thisted: 1. Færre børn med kromosomfejl og flere med udviklingsforstyrrelser. 2. Flere unge og voksne med udviklingsforstyrrelser inden for autisme og ADHD. 3. Udviklingshæmmede, der har udviklet altzheimer og er plejekrævende. Mariagerfjord: 1. Vores behov for fleksible aflastningstilbud stiger. 2. Anbringelser stiger ved voksenalder. 7

8 Ser kommunen nogen tendenser eller behov i kommunen, der giver anledning til ændring i kapaciteten i forhold til de målgrupper som fremgår af bilag 1? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Brønderslev: På voksenområdet ses der behov for øget og mere målrettet tilbud til ovennævnte borgertyper/tendenser. Tilbud både kommunalt og regionalt. Frederikshavn: Målgruppen: Øvrige svære sociale problemer. Vi oplever en efterspørgsel på plejefamilier, hvilket formentlig er en problematik, der knytter sig til en opstramning på området i forlængelse af, at den nye tilsynsreform trådte i kraft 1. januar Plejefamilier oplever mere bureaukrati i godkendelsesprocessen, efter det nye tilsyn er trådt i kraft. Målgruppen: Misbrug. Efterspørgsmål på tilbud til unge under 18 år, der har et forbrug af stoffer, der medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for den unge. (Servicelovens 101 forpligter kommunen til at yde social behandling af stofmisbrug til unge under 18 år med en behandlingsgaranti på 14 dage efter den unges eller forældrenes henvendelse). Målgruppen: Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Frederikshavn Kommune undersøger fortsat mulighed for at etablere et midlertidigt botilbud og/eller evt. opgangsfællesskab. Der er efterspørgsel på tilbud, der kan medvirke til at understøtte borgerens selvhjulpenhed (recovery) med henblik på at borgeren kan flytte i egen selvstændig bolig igen efter midlertidig massiv indsats Hjørring: Tilbud til svært demente med udadreagerende adfærd Specialiserede tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser. Vesthimmerland: Indenfor voksenområdet skal man kunne håndtere forskellige problematikker/handicaps, da borgerne har meget komplekse og sammensatte problemstillinger. Det er ofte borgere med adfærdsproblemer. På børneområdet opleves en stigning i antallet af børn/unge med alvorlige udviklingsforstyrrelser, der har brug for tilbud, fordi forældrene ikke magter omsorg for og pasning af dem. (Infantil autisme og udviklingsforstyrrelser i øvrigt). Aalborg: FB: Ja ifht Birken forventet fald i behov på 5 pladser ÆH (myn): - Potentielt et behov for varige botilbud/opgangsfællesskaber til borgere med autismespektrumforstyrrelser. - Efterspørgsel på botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Jammerbugt: Stigende antal udadreagerende ældre. Oplever kommunen andre bevægelser, som kan have betydning for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Vesthimmerland: Vi oplever en fælles holdning i det tværkommunale samarbejde om, at opgaven løses så fleksibel som overhovedet muligt med det formål at reducere opholdsbetalingen Aalborg: FB: Se tendenser (FB: Ja ifht Birken forventet fald i behov på 5 pladser) Thisted: Omlægning af neurologien i Region Nordjylland. Der forventes et accelereret forløb og de regionale pladser reduceres, hvilket muligvis kan få indflydelse på hele specialområdet i både primær og sekundær sektor. Ligestilling mellem psykiatri og somatik i de ny sundhedsaftaler. Øvrige bemærkninger (skriv hvilke i boksen nedenfor) Aalborg: Ældre- og Handicapforvaltningen (myn): Aalborg kommune addresserer mange af udfordringerne i Omstillings- og Udviklingsplanen for Handicapområdet, poltisk besluttet i byrådet sommeren

9 6. DRIFTSHERREINDMELDINGER Hjørring Kommune Navn på tilbud: Dagtilbuddene i Hjørring (NBV) Målgruppe: Voksne udviklingshæmmede Ydelser: Servicelovens 103, 104 Beskrivelse af forslag: Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Rettelse til takstbilag: Aktuel kapacitet på NBV er 18 pladser jf. 103, 95 pladser jf Kontaktoplysninger: Klaus Wehner, områdeleder Navn på tilbud: Reva, Hjørring Målgruppe: Voksne udviklingshæmmede Ydelser: Servicelovens 103 Beskrivelse af forslag: Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Rettelse til takstbilag: Aktuel kapacitet på Reva, Hjørring er 42 pladser jf. 103 Kontaktoplysninger: Klaus Wehner, områdeleder Vesthimmerlands Kommune Navn på tilbud: Limfjordsskolen. Målgruppe: Unge udviklingshæmmede. Ydelser: Kombineret STU og bodel (efterskolelignende tilbud) Beskrivelse af forslag: 36 pladser, tilpasning til efterspørgsel. Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ingen konsekvenser. Kontaktoplysninger: Lone Hestvang, Thisted Kommune Navn på tilbud: Socialpsykiatrisk Bosted, Algade 1. Målgruppe: Voksne med psykiatrisk ledelse Ydelser: ABL & SEL 83-87, 97, 98 & 102 Beskrivelse af forslag: På Algade er der 16 pladser. På 2 af pladserne er boligdelen en 3 værelses lejlighed. Den ene af lejlighederne ombygges og ændres til 2 akutboliger. Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ændringen forventes ikke at få betydning for taksten på de resterende 15 pladser. Kontaktoplysninger: Elin Brandt. Navn på tilbud: Møllehuset Målgruppe: Børne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Ydelser: SEL 67, stk. 2 Beskrivelse af forslag: STN har givet dispensation til at to konkrete unge kan forblive boende på Møllehuset resten af deres liv. Dispensation til to 107 plader. Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ingen Kontaktoplysninger: Nina Overgaard Nielsen Jammerbugt Kommune Navn på tilbud: Toftehøj Målgruppe: Sindslidende Ydelser: Akuttilbud Beskrivelse af forslag: Projekt i samarbejde med Socialministeriet (opstart primo maj 2015) Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Ingen Kontaktoplysninger: Morten Danielsen, leder af Toftehøj 9

10 Aalborg Kommune, ÆH Navn på tilbud: Huset Tårnhøj ny afdeling af Specialgrupperne gennem Bakkerne Målgruppe: Unge og voksne med komplekse problemstillinger indenfor autismespektret Ydelser: 67, 107 og 108 Beskrivelse af forslag: Specialgrupperne gennem Bakkerne udvides med 4 skærmede pladser på ny afdeling Huset Tårnhøj i Vesterhassing. Udvidelsen er en konsekvens af pres på efterspørgslen efter pladser til målgruppen. Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Takst ikke beregnet endnu Kontaktoplysninger: Jonna Kastbjerg, Fagcenterchef, Fagcenter for Autisme og ADHD, Der tages forbehold for politisk behandling samt godkendelse i Socialtilsyn Nord Region Nordjyllland Navn på tilbud: Center for Døvblindhed og Høretab Undervisningsafdelingen. Målgruppe: Børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser Børn med høretab Børn med døvblindhed Ydelser: Undervisningsindsats efter lov om folkeskolen 20 stk.3. Beskrivelse af forslag: Der har været en nedgang i antallet af børn med høretab, der anvender Undervisningsafdelingen. Baggrunden er, at børn med høretab samt børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser i øget omfang bliver inkluderet i andre undervisningstilbud på grund af Cochlear Implant operationer (CI-operationer). For døvblinde børn har der ligeledes været en nedgang i efterspørgslen på pladser. Der har været en stabil tilgang, som imidlertid ikke har kunnet opveje en ekstraordinær stor afgang af børn, som på grund af deres alder, er overgået til ungdomsuddannelse. På den baggrund foretages der følgende tilpasninger med virkning fra 2016: Kapaciteten til børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser tilpasses fra 12 til 6 pladser Kapaciteten til børn med høretab tilpasses fra 4 til 3 pladser Kapaciteten til børn med døvblindhed tilpasses fra 11 til 6 pladser Økonomiske konsekvenser ved forslaget: For Undervisningsafdelingens ydelse for børn med børn med høretab og døvblindhed kan tilpasningen gennemføres således, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau. For børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser er det nødvendigt at gennemføre en takststigning på 25 % for at fastholde faglige og økonomiske bæredygtighed samt for at kunne imødekomme lovgivningens krav på området. Det vurderes, at ydelserne fortsat kan varetages fagligt og økonomisk bæredygtigt efter tilpasningen i Dette kan lade sig gøre, idet der er foretaget en organisatorisk sammenlægning af de to undervisningstilbud på høretabs- og døvblindeområdet. Grundet CI-operationer og øget inklusion i andre undervisningstilbud forventes der ikke yderligere tilgang af børn med høretab uden yderligere funktionsnedsættelser til Undervisningsafdelingen efter Ydelsen til børn med høretab forventes derfor på sigt at blive udfaset. Navn på tilbud: Center for Døvblindhed og Høretab Bøgehuset. Målgruppe: Døvblindfødte børn. Ydelser: Døgntilbud efter lov om social service 67, stk. 2. Beskrivelse af forslag: På Bøgehuset har der været en faldende udnyttelse af kapaciteten på grund af en ekstraordinær stor afgang af børn, som er overgået til voksenområdet på Center for Døvblindhed og Høretab. Bøgehuset tilpasses derfor fra 10 døgnpladser i 2015 til 8 døgnpladser i Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Tilpasningen kan gennemføres således, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau. 10

11 Navn på tilbud: Center for Døvblindhed og Høretab Planethuset. Målgruppe: Børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. Ydelser: Døgnaflastningstilbud efter lov om social service 67, stk. 2. Beskrivelse af forslag: Som følge af CI-operationer har der været en nedgang i antallet af børn, der anvender undervisningsydelsen for børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser. Idet der er et sammenfald mellem de børn der anvender Undervisningsydelsen og Planethuset har der ligeledes været en nedgang i udnyttelsen af Planethuset. På den baggrund tilpasses Planethuset fra aflastningsdøgn i 2015 til 800 aflastningsdøgn i 2016 (svarer til en tilpasning fra 8 døgnpladser til 5 døgnpladser). Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Tilpasningen kan gennemføres således, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau. Navn på tilbud: Center for Døvblindhed og Høretab Aktiviets- og samværstilbuddet. Målgruppe: Døvblinde voksne, som bor på døgntilbud på Center for Døvblindhed og Høretab. Ydelser: Aktivitets- og samværstilbud efter lov om social service 104. Beskrivelse af forslag: Aktivitets- og samværstilbuddet har i 2015 en kapacitet på 31 pladser. Som følge af stigende efterspørgsel på døgnpladser til voksne forventes der i 2016 en samlet efterspørgsel på 43 pladser, mens der i 2017 forventes at være efterspørgsel på 48 pladser. Kapaciteten udvides derfor fra 31 pladser i 2015 til 43 pladser i 2016 med forventet udvidelse til 48 pladser i Samtidigt foretages der en udvidelse af de fysiske rammer, således at tilbuddet kan rumme det øgede antal brugere. Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Kapacitetsudvidelsen kan gennemføres således, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau. 11

12 7. FRI-TEKST VEDR. DRIFTSHERRES OPLEVELSER AF TENDENSER OG BEVÆGELSER Oplever kommunen/region Nordjylland som driftsherrer for rammeaftaletilbud bevægelser, der kan have betydning for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Vesthimmerland: Der ses en øget tendens til ansøgning om specialtakster ud over almindelig takst. Konkret har der i de seneste år været tale om dels et barn på Fjordhuset, dels et barn på Søhuset, hvortil der er blevet efterspurgt betydelig særtakst. Aalborg: ÆH: Tidligere års tendenser til at trække borgere fra Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud på det specialiserede socialområde hjem i lokale tilbud synes at vende. Der opleves en stigende efterspørgsel fra eksterne myndigheder efter de specialiserede pladser i Ældre- og Handicapforvaltningens tilbudsvifte. Oplever kommunen/region Nordjylland som driftsherrer for rammeaftaletilbud, at der er særlige problemstillinger med hhv. venteliste eller tomme pladser? (hvis ja, angiv hvilke i boksen nedenfor) Frederikshavn: Krisecentret i kommunen er fyldt op. Tilbuddet er lige nu i en udredningsfase, hvor det undersøges, om flere pladser kan etableres indenfor rammen eller om tilbuddet kan udvides. Hjørring: Efter den seneste pensionsreform oplever Hjørring Kommune, at unge handicappede borgere ikke har et forsørgelsesgrundlag, der gør dem i stand til at betale for boligdelen i botilbud oprettet efter almenboligloven. Det kan få betydning i forbindelse med oprettelse af nye tilbud, men kan også betyde ledig kapacitet. Flere tomme pladser i et døgntilbud indebærer, at det kan være svært at opretholde en forsvarlig normering indenfor den økonomiske ramme, som taksten faslægger. Aalborg: ÆH: Ældre- og Handicapforvaltningen oplever en stigende efterspørgsel på pladser særligt til tilbud til målgruppen af børn, unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser samt til målgruppen af unge og voksne med psykiske vanskeligheder sindslidelse. Der er i Ældre- og Handicapforvaltningens tilbudsvifte i øjeblikket venteliste til tilbud til begge målgrupper. Forvaltningen arbejder på at løse problematikken. Region Nordjylland: Venteliste: Forsorgshjemsområdet Region Nordjylland driver forsorgshjemmet, Boformen Aas. Tilbuddet har ialt 15 pladser. Antallet af borgere, der er blevet afvist, har i perioden været på ca. 200 om året. Langt hovedparten af afvisningerne skyldes mangel på pladser. Et mindre antal af borgere afvises, fordi de ikke tilhører målgruppen, eksempelvis unge under 18 år, borgere med massive plejebehov eller borgere med mindre komplekse behov og vanskeligheder Det bemærkes, at det angivne antal af afvisninger skal tages med et vist forbehold, da der eksempelvis kan være gengangere i opgørelsen, hvor det er den samme person, der bliver afvist på såkaldte flere, forskellige henvendere (henvendelse ved læge, sagsbehandler og borgeren selv). Tilsvarende er der ofte tilfælde, hvor der kan være usikkerhed om der er tale om en reel forespørgsel om optagelse eller blot en afklaring i forhold til, om der er plads på tilbuddet. Den gennemsnitlige opholdstid er blevet forlænget i forhold til tidligere, hvor borgerne typisk var indskrevet et par uger ad gangen. I dag er opholdene oftest på flere måneder, når der er tale om målgruppen af borgere med de mest komplekse behov. Dette skyldes dels ændringer i kompleksiteten i forhold til borgernes vanskeligheder, men opholdene forlænges også, fordi det ikke er muligt at henvise til andre egnede bo- eller behandlingstilbud. Dette gælder særligt i forhold til gruppen af ældre borgere. Tomme pladser: Specialbørnehjemmene Specialbørnehjemmene er et tilbud til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet er organiseret som en enhedsorganisation med 6 afdelinger med i alt 39 pladser, der ligger geografisk spredt i den nordjyske region. Region Nordjylland kan konstatere at der stadig er et fald i efterspørgslen på pladser til tilbuddet. Region Nordjylland er i gang med at undersøge baggrunden for ændringerne i anvendelsen med henblik på en vurdering af, om der er tale om en midlertidig nedgang i efterspørgslen eller ændringerne er af mere permanent karakter. Oplever kommunen/region Nordjylland ændrede strategier eller tendenser hos kommuner i andre regioner, og i tilfælde heraf kommunens/regionens vurdering af konsekvenserne heraf? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Vesthimmerland: Ingen bemærkninger Aalborg: FB: Kapaciteten følges nøje i Der følges løbende op på andre kommuners brug af pladser (fald eller stigning). 12

13 Øvrige bemærkninger (skriv hvilke i boksen nedenfor) Region Nordjylland: Øget fokus på kontinuitet og sammenhængende forløb for børn og unge anbragt på sikrede institutioner Under henvisning til Udviklingsstrategi 2015 har det kommunale koordinationsforum udarbejdet principper som grundlag for den tværgående koordination af de sikrede institution. Forummet har således påpeget, at det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede institutioner om den enkelte unge skal bevares og udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på en sikret institution, er det væsentligt at have fokus på den gode overgang. Regionen driver Den Sikrede Institution Kompasset i Brønderslev. Målgruppen er børn og unge, der enten har begået eller er sigtet for kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold på sikret institution. Der er tale om et helhedstilbud der inkluderer døgnbehandling, skole, værkstedsaktiviteter og fritidstilbud. Regionen anbefaler, at der formuleres fælles strategier med henblik på at sikre sammenhængende og kvalificerede forløb for de børn/unge, der har haft ophold på Den Sikrede Institution Kompasset. Fælles for gruppen af børn og unge som har ophold på en sikret institution er, at de oftest har haft et forudgående forløb med kontakt til de sociale myndigheder inden anbringelsen, og at der efter opholdet på den sikrede institution forsat vil være et behov for en indsats, der griber relevant ind i barnets/den unges hverdag og videre liv. Opholdet på den sikrede institution kan i mange situationer give anledning til en kontakt med den unge, som hidtil ikke har været muligt at opnå gennem andre foranstaltninger. Det er i sådanne tilfælde helt centralt, at denne mulighed udnyttes, og at der bygges videre på den gode udvikling, når barnet/den unge udskrives fra institutionen. En forudsætning for at dette kan lykkes er, at der etableres sammenhængende indsatser, der understøtter den igangsatte udvikling. Vurderingen er, at dette vil styrke muligheden for at etablere vellykkede videre forløb for barnet/den unge efter endt ophold på den sikrede institution og samtidigt være ressourcebesparende for den enkelte kommune. Der er forskellige løsningsmuligheder, der kan bidrage til at understøtte og styrke kontinuiteten og en sammenhængende indsats. Regionen anbefaler, at disse muligheder beskrives og vurderes. 13

14 BILAG 1: MÅLGRUPPEDEFINITION I RAMMEAFTALE 2016 Målgruppedefinition med afsæt i Socialstyrelsen målgruppekategorisering Overordnet målgruppe, der indgår i rammeaftalen Eksempler Fysisk funktionsnedsættelse Døvblindhed (medfødt og erhvervet) Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Anden fysisk funktionsnedsættelse. Hjerneskade Medfødt Erhvervet. Udviklingsforstyrrelser Autismespektrum Opmærksomhedsforstyrrelse Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog Anden udviklingsforstyrrelse. Downs syndrom Udviklingshæmning Anden udviklingshæmning. Demens Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse Angst Depression Forandre virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Stressbelastning Tilknytningsforstyrrelse Anden sindslidelse. Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske Multiple funktionsnedsættelser funktionsnedsættelser. Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere Sjældent forekommende funktionsnedsættelser i Danmark lider af. Husvilde Hjemløshed Funktionelt hjemløse. Alkoholmisbrug Misbrug Stofmisbrug. Overgreb Overgreb i nære relationer Seksuelt overgreb Voldeligt overgreb Ærerelateret konflikt Andet overgreb. Øvrige svære sociale problemer Indadreagerende adfærd Kriminalitet Omsorgssvigt Prostitution Seksuel krænkende adfærd Selvmordstanker eller - forsøg Selvskadende adfærd Social isolation Udadreagerende adfærd Andet socialt problem. 14

15 BILAG 2: OVERSIGT OVER LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER Landsdækkende tilbud Tilbud Målgruppe Driftsherre (kommune/region) Kofoedsminde Voksne udviklingshæmmede, som har en dom eller er idømt en foranstaltning på åbne eller sikrede afsnit. Region Sjælland Center for Døvblindhed og Høretab Døvblinde børn og unge. Region Nordjylland Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning Blinde børn og unge. Region Sjælland Instituttet for Blinde og Svagsynede Unge og voksne blinde og svagsynede. Københavns Kommune CFD (Center for Døve) Unge og voksne med høretab. Selvejende institution med overenskomst med Gladsaxe Kommune Børneskolen på Kolonien Filadelfia Børn med epilepsi. Selvejende institution med overenskomst med Region Sjælland Landsdelsdækkende tilbud med relevans for Nordjylland Tilbud Målgruppe Driftsherre (kommune/region) Center for Døvblindhed og Høretab Døve og hørehæmmede børn og unge. Region Nordjylland Sikrede afdelinger Tilbud Kompasset Koglen Grenen Egely Bakkegården Stevnsfortet Sølager Sønderbro Driftsherre (kommune/region) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Sjælland Region Hovedstaden Københavns Kommune i Døvblindhed (medfødt og erhvervet), Hørenedsættelse, Kommunikationsnedsættelse, Mobilitetsnedsættelse, Synsnedsættelse, Anden fysisk funktionsnedsættelse. ii Medfødt, Erhvervet iii Autismespektrum, Opmærksomhedsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, Anden udviklingsforstyrrelse. iv Downs syndrom, Anden udviklingshæmning. v Demens, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse vi Angst, Depression, Forandret virkelighedsopfattelse, Personlighedsforstyrrelse, Spiseforstyrrelse, Stressbelastning, Tilknytningsforstyrrelse, Anden sindslidelse. vii Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. viii Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere i Danmark lider af. ix Husvilde, Funktionelt hjemløse. x Overgreb i nære relationer, Seksuelt overgreb, Voldeligt overgreb, Ærerelateret konflikt, Andet overgreb. xi Alkoholmisbrug, Stofmisbrug. xii Indadreagerende adfærd, Kriminalitet, Omsorgssvigt, Prostitution, Seksuel krænkende adfærd, Selvmordstanker eller - forsøg, Selvskadende adfærd, Social isolation, Udadreagerende adfærd, Andet socialt problem. 15

16 xiii Døvblindhed (medfødt og erhvervet), Hørenedsættelse, Kommunikationsnedsættelse, Mobilitetsnedsættelse, Synsnedsættelse, Anden fysisk funktionsnedsættelse. xiv Medfødt, Erhvervet xv Autismespektrum, Opmærksomhedsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, Anden udviklingsforstyrrelse. xvi Downs syndrom, Anden udviklingshæmning. xvii Demens, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse xviii Angst, Depression, Forandret virkelighedsopfattelse, Personlighedsforstyrrelse, Spiseforstyrrelse, Stressbelastning, Tilknytningsforstyrrelse, Anden sindslidelse. xix Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. xx Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere i Danmark lider af. xxi Husvilde, Funktionelt hjemløse. xxii Overgreb i nære relationer, Seksuelt overgreb, Voldeligt overgreb, Ærerelateret konflikt, Andet overgreb. xxiii Alkoholmisbrug, Stofmisbrug. xxiv Indadreagerende adfærd, Kriminalitet, Omsorgssvigt, Prostitution, Seksuel krænkende adfærd, Selvmordstanker eller - forsøg, Selvskadende adfærd, Social isolation, Udadreagerende adfærd, Andet socialt problem. 16

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1 Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 MÅLGRUPPEDEFINITION I RAMMEAFTALE 2016 Målgruppedefinition med afsæt i Socialstyrelsen målgruppekategorisering Overordnet

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i bilag for Tilbud Ydelse Lovgrundlag Driftsherre Antal enhed Børn og unge (Udsatte eller handicappede børn og unge, inklusive sindslidelse)

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 23 2011 12:26:43 - Helle Wittrup-Jensen 61 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området 1) Implementering Senhjerneskadede, STU-tilbud, Esbjerg kommune af ændret Tilbud til unge med voksenområdet arbejder med lovgivning

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Målgrupper Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet 28. november 2012 Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet Kortlægning af specialiseret viden. Socialområdet og specialundervisningsområdet Kolofon: Udgivet af Social-

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Ministertema. 15. oktober. Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Ministertema. 15. oktober. Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse 15. oktober Ministertema 2015 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har i forbindelse med rammeaftalen for 2015 udmeldt anbragte børn og unges undervisning og uddannelse som

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner

Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner N O T A T Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner Indledning...2 Lovgrundlag...3 Socialministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud...5 Undervisningsministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere