Budgetaftale 2014: Fælles indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2014: Fælles indsats"

Transkript

1 Budgetaftale 2014: Fælles indsats 1. Indledning Med Budgetaftalen for 2014 ønsker forligsparterne at understøtte den positive udvikling i Region Nordjylland for at sikre nordjyderne den bedst mulige service indenfor de økonomiske rammer, der er aftalt med Regeringen. Det indebærer fortsat et øget fokus på kvalitet frem for kvantitet. For udsigten for såvel den nationale som den internationale økonomi gør, at der må forventes lave vækstrater i hele den offentlige sektor i de kommende år. I 2014 bliver det et væsentligt fokusområde at fortsætte og udbygge de forskellige samarbejdsrelationer, som Regionen indgår i med henblik på at skabe de bedste løsninger. Det gælder både mellem Regionens driftsenheder og i forhold til kommuner, Aalborg Universitet osv. Ligeledes skal der sikres en mere aktiv inddragelse af såvel patienter og pårørende. I Økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at patientnære sundhedstilbud skal opprioriteres. Det gælder blandt andet forebyggelse og behandlingsforløb for kronikere, psykisk syge og ældre medicinske patienter som typisk sker på tværs af de forskellige sektorer på det samlede sundhedsområde. Forligsparterne er enige om at iværksætte en række indsatser i 2014, der skal sikre opfyldelse af Økonomiaftalens forudsætninger på dette område. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Økonomichef Roeland Victor Løfberg Direkte: Specialkonsulent Hans Henrik Kæstel Assmann Direkte: september 2013 Journalnummer: På den baggrund har budgetforliget fået overskriften Fælles indsats. En særlig udfordring i budgetlægningen har været, at nordjyderne udgør en stadig mindre del af landets samlede befolkning. Det betyder, at der stort set hvert år er omfordelt midler fra Region Nordjylland til de øvrige regioner og denne tendens vil fortsætte. I 2014 er Region Nordjyllands samlede driftsramme således reduceret med ca. 75 mio. kr., hvilket bl.a. gør det vanskeligt for Regionen at honorere de krav til nye initiativer, der er aftalt med Regeringen. Det er forligsparternes opfattelse, at der er en lang række basisudgifter ved at drive en region uanset om man er stor eller lille og det tager det nuværende system ikke tilstrækkeligt højde for. Forligsparterne vil i 2014 søge at sætte særligt fokus på denne problemstilling gennem dialog med Christiansborg og de øvrige regioner herom. 1

2 Bag budgetforliget står Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 2. Sundhedsområdet I de senere år har det nordjyske sundhedsvæsen været igennem en rivende udvikling. En konstant øget produktivitet, bedre og hurtigere forløb på kræft- og hjerteområdet, implementering af den danske kvalitetsmodel, oprettelse af diagnostiske centre, udarbejdelse af kronikermodeller og oprettelse af akutmodtagelser er alle gode eksempler på ændringer, der kommer de nordjyske patienter til gode. Dertil kommer en total gentænkning af den kliniske ledelsesstruktur med henblik på at øge fokus på sammenhængen for patienterne. At kunne håndtere disse mange forandringer og omlægninger og samtidig producere resultater i form af budgetdisciplin, produktivitetsfremgang, høj kvalitet i behandlingen og bedre patientinddragelse kan kun gennemføres i kraft af et dygtigt personale. Der er ingen tvivl om, at personale og ledere på de regionale institutioner har leveret et flot stykke arbejde i såvel forberedelsen som implementeringen af de mange initiativer, der har præget sundhedsvæsenet. Det er samtidigt vigtigt for Regionen, at det kompetente personale fastholdes og fortsat finder motivation i at medvirke til løbende at udvikle opgaveløsningen til gavn for patienterne. Også selvom den økonomiske ramme i de kommende år må forventes at blive stram. Netop derfor er der behov for et personale, som også i de kommende år er fleksible, omstillingsparate og med til at tænke nyt til glæde for de nordjyske patienter. Styring Det nordjyske sundhedsvæsen skal gennem fokus på kvalitet og sammenhæng i behandlingen sideløbende med god økonomistyring og en effektiv kapacitetsudnyttelse sikre mest muligt sundhed for pengene til Regionens borgere. Det betyder, at de traditionelle styringsmål vedr. økonomi og aktivitet skal suppleres af indikatorer for kvalitet, sammenhæng, effektivitet og kapacitetsudnyttelse. Et særligt indsatsområde i 2014 vil være at få nedbragt udgifterne til behandling i andre regioner. For at styrke incitamenterne herfor vil man igangsætte en analyse af muligheden for, at budgetansvaret for udgifter til patienter henvist til udredning og/eller behandling udenfor Regionen på en hensigtsmæssig måde kan placeres decentralt på de enkelte sygehuse. Dette for at sikre en direkte økonomisk sammenhæng mellem anvendelse af egen behandlingskapacitet og udgifterne til andre operatører. Aktivitetskrav Økonomiaftalens aktivitetskrav videreføres til Regionens sygehuse. Dermed forudsættes der en aktivitetsvækst på 2,4 % i I Økonomiaftalen tilvejebringes dette ved et produktivitetskrav på 2 %, mens 0,4 % af væksten finansieres. I erkendelse af at Økonomiaftalen, særligt for Region Nordjylland, er stram, samt det faktum at Regionen fortsat er at finde nederst i de årlige produktivitetsmålinger, forudsættes de 2,4 % aktivitetsvækst tilvejebragt uden yderlige finansiering. 2

3 Parterne ønsker at understrege, at produktivitetskrav ikke nødvendigvis er ensbetydende med et øget arbejdspres på det sundhedsfaglige personale. Ovenstående fokus på bl.a. kapacitetsudnyttelse og effektivitet, understøttet af en udbygning af anvendelsen af LEAN, skal således bidrage til at øge aktiviteten indenfor eksisterende rammer. Udredningsret 2013 har budt på indførelsen af en ny udredningsret. Det betyder, at Regionen er forpligtet til at udrede patienterne indenfor 30 dage. Det stiller store krav til Regionen og ikke mindst den måde som sygehusvæsenet hidtil har været organiseret. Der er fokus på bedst mulig udnyttelse af kapaciteten på det enkelte sygehus, men også sygehusene imellem. Det forudsættes, at der vil ske en øget grad af udredning i almen praksis, herunder en øget grad af kommunikation parterne imellem. Der er fra sygehusenes side lagt et stort stykke arbejde i implementeringen af udredningsretten gennem en ekstraordinært finansieret pukkelafvikling, og ved indgangen til 2014 vil udredningsretten kunne løftes indenfor sygehusenes eksisterende rammer Psykiatri Forligsparterne finder det afgørende, at der i 2014 sker markante forbedringer i forhold til ventetidssituationen i Psykiatrien, særligt indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. Puljen skal særligt udmøntes til initiativer, der kan medvirke til nedbringelse af eksisterende ventetider i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Dette skal ses i lyset af, at der 1. september 2014 tages første store skridt i retningen af at ligestille Psykiatrien med det somatiske område i forhold til udrednings- og behandlingsret. Det forventes, at den kommende ret til hurtig udredning og behandling vil øge presset på de nuværende ventetider i Børne- og Ungdomspsykiatrien væsentligt, og i kraft heraf er der således enighed om, at der skal tilvejebringes yderligere kapacitet til området. Forligsparterne forventer, at Psykiatrien snarest muligt fremlægger en handleplan i Regionsrådet for nedbringelse af ventelister i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Pengene til nedbringelse af ventetiderne forudsættes at være en engangsbevilling som frigøres i takt med at ventelisten falder. Herudover afsættes en pulje på 2 mio. kr. til at støtte følgende initiativer: - Dobbeltdiagnosepatienter. En omfattende anvendelse af misbrugsstoffer udgør en væsentlig problemstilling i forhold til en psykiatrisk lidelse samt behandlingen af denne. Med budget 2013 styrkede Regionsrådet indsatsen overfor dobbeltdiagnosepatienter med 2. mio. kr. til etablering af et regionsdækkende misbrugsteam. Parterne er enige om, at der sættes yderligere fokus på området i budget Øgede aktiviteter for indlagte voksne i lighed med de midler, der tidligere er afsat til socialpædagogiske ressourcer til aktivering af indlagte børn- og unge. 3

4 - Nedbringelse af overdødelighed. Der er evidens for, at psykiatriske patienter dør ca. 20 år tidligere end almenbefolkningen, og at denne overdødelighed primært kan tilskrives ubehandlede somatiske sygdomme. Det er således essentielt, at der etableres den fornødne sammenhæng mellem somatik og psykiatri i behandlingen af den enkelte patient. Midlerne kan frigives efter konkret ansøgning til Regionsrådet. Ved budgetaftale 2012 blev det psykiatriske akutberedskab prioriteret med 1 mio. kr. til igangsætning af et pilotprojekt med psykiatrisk udrykningstjeneste ved tvangsindlæggelser. En evaluering af projektet indikerer, at omkostningen pr. udrykning er relativ høj, og på den baggrund er parterne enige om, at udrykningstjenesten ikke videreføres i De tidligere afsatte midler på 1 mio. kr. indgår som finansiering af de samlede initiativer indenfor Psykiatrien. Det undersøges, om det muligt at etablere samarbejde med politiet om uddannelse mhp. at sikre at tvangsindlæggelser foregår værdigt og sikkert. Parterne er enige om, at Psykiatrien i lighed med tidligere år pålægges produktivitetskrav svarende til niveauet for de somatiske sygehuse. Det medicinske område Med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig drift på det medicinske område, herunder at undgå overbelægning i videst mulig udstrækning, peges der på, at den såkaldte vippemodel som er kendt fra bl.a. Sygehus Vendsyssel overføres til de øvrige sygehuse. Der er tale om en model, hvor der er mulighed for at konvertere 5 døgnsstuer til 7 døgnsstuer i spidsbelastningsperioder. Derudover er ambulatorierne integreret i sengeafsnittene dvs. i én og samme driftsenhed hvilket giver mulighed for i højere grad at konvertere fra stationære til ambulante forløb. Med henblik på at give sygehusene bedre mulighed for at undgå perioder med overbelægning afsætter forligsparterne en pulje på 12 mio. kr., således at det medicinske område kan friholdes for budgetforligets generelle rammebesparelse. Fortsat omlægning fra elektiv til ambulant behandling I Plan for sygehuse og speciallægepraksis er målsætningen for det medicinske område, at der sikres fokus på alternativer til indlæggelse. Dette skal ske ved at prioritere samarbejdet med kommunerne og almen praksis højt, så patienterne behandles på lavest effektive omsorgsniveau (LEON). I sygehusregi skal der være fokus på, at de rigtige patienter ligger i de rigtige senge i hensigtsmæssigt omfang for dermed at sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne. Målsætningen for elektive og ambulante funktioner er dels at flytte mest mulig aktivitet fra akut til ambulant, dels at flytte mest mulig udredning og behandling fra at ske under indlæggelse til at ske ambulant. Dette understøttes af, at flere og flere behandlinger kan ske helt uden indlæggelse, og at flere og flere telemedicinske løsninger ser dagens lys, således behandlinger og opfølgning ofte kan gennemføres uden fremmøde på sygehuset. 4

5 Det kirurgiske område udnyttelse af den fysiske kapacitet Med henblik på understøttelse af hensigtsmæssig drift og kapacitetsudnyttelse på det kirurgiske område, peges der på et behov for afdækning af muligheder for etablering af elektive, kirurgiske centre på de mindre sygehuse. Ligeledes skal det sikres, at allerede aftalt kapacitet udnyttes fuldt ud. Specielt Aalborg Universitetshospital har kapacitetsmæssige udfordringer, som kan søges løst på denne måde. Elektive centre skal sikre, at patienter i Regionen altid kan få udredning og behandling indenfor gældende tidsrammer, hvorfor der bør ske en klar adskillelse fra det akutte patientoptag, der kan være en udfordring i forhold til at sikre effektive arbejdsgange og undgå unødig ventetid for patienterne. Elektive centre skal sikre accelererede og sammenhængende kirurgiske patientforløb, og det forudsættes, at det med elektive centre også vil være muligt at håndtere de aktiviteter der opstår i sammenhæng med fremtidige nationale screeningsprogrammer. Her kan det særligt nævnes, at de nødvendige kikkertundersøgelser netop skal gennemføres decentralt. Hygiejne Region Nordjylland har gode erfaringer med at prioritere indsatsen mod de såkaldte MRSA infektioner, der er i kraftig vækst på tværs af Danmark, og som sætter arbejdet med bekæmpelse af infektioner indenfor og udenfor sygehusvæsenet under et betydeligt pres. Forligsparterne er opmærksomme på fortsat at understøtte indsatsen mod MRSA-truslen og den dermed følgende risiko for at større grupper af befolkningen dels bliver alvorligt syge som følge af infektionen, og dels udvikler resistens mod den særlige antibiotika, som anvendes mod MRSA infektioner. Forligspartierne ønsker at minimere antallet af sygehuserhvervede infektioner bl.a. som følge af potentiel mangelfuld rengøring, og der opstilles relevante servicemål for nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner. Endelig skal der fortsat være fokus på kampagner rettet mod adfærden hos det kliniske personale, fx vedrørende håndhygiejne. Det hele sundhedsvæsen Kravene til sundhedsvæsenet ændrer sig hele tiden. I de kommende år, vil den demografiske udvikling medføre flere ældre og dermed flere borgere med kroniske sygdomme, der har behov for behandling. Der er desuden en løbende udvikling i gang, hvor det, der er specialiseret i dag kan være alment i morgen. Dermed flyttes opgaver fra det specialiserede sundhedsvæsen til at kunne løses i primær sektor via egen læge eller et kommunalt sundhedstilbud. Danske Regioner udgav i 2012 det sundhedspolitisk udspil Det Hele Sundhedsvæsen, hvori det beskrives at et helt og sammenhængende sundhedsvæsen som bl.a. kræver: - Et nyt og stærkt samarbejde mellem regioner og kommuner herunder nye modeller for samarbejdet - Bedre og mere systematisk anvendelse af data og forskningsbaseret viden, så der skabes høj kvalitet i hele sundhedsvæsenet. 5

6 Den organisatoriske ramme for at udvikle Det hele sundhedsvæsen ligger i det lovpligtige sundhedsaftalekoncept. I 2014 skal der igen forhandles nye sundhedsaftaler (3. generation), hvor fokus forventes lagt på en forløbstankegang, der favner Det hele sundhedsvæsen lige fra forebyggelse til behandling og pleje over til træning og rehabilitering. Samtidig tænkes der fremadrettet i tværgående temaer - herunder social ulighed i sundhed, sårbare målgrupper som fx børn og unge med særlige behov, kronisk syge, og mennesker med psykiske lidelser. Der er ligeledes meget fokus på patientinddragelse både i eget forløb og generelt i forhold til mere strategiske drøftelser med inddragelse af patientinddragelsesudvalget. Der lægges vægt på at udvikle nye samarbejdsmodeller, patientnære ydelser og udgående funktioner hvor specialiseret viden kan komme patienter i primær sektor til gavn. I den henseende, er det vigtigt at fokusere på at udnytte ressourcerne bedst muligt, så viden kommer så mange patienter til gavn som muligt. Udgående funktioner fra sygehusene bør dermed også være et spørgsmål om tilgængelighed, således at den praktiserende læge og sundhedsprofessionelle i kommunerne får adgang til specialiseret viden og sparring, både i forhold til den konkrete patient og generelt. Alternative ansættelsesformer kan også ses som en del af løsningen herunder oprettelse af delestillinger mellem fx en kardiologisk afdeling og et kommunalt sundhedscenter herved vil specialiseret viden automatisk blive en del af opgaveløsningen i kommunalt regi. Helt konkret er TeleCare Nord et godt eksempel på, hvordan specialiseret viden via telemedicinske løsninger kan komme mange patienter til gode. Det ambitiøse mål for TeleCare Nord er, at alle nordjyske patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL, der kan have gavn af projektets telemedicinske løsning, får mulighed for det uanset hvilken kommune, hvilket sygehus eller hvilken praktiserende læge, de er tilknyttet. Der er gode erfaringer bl.a. Region Midtjylland med udadgående teams på neurorehabiliteringsområdet, der sikrer hurtigere og mere effektive forløb. Der indføres en lignende model i Region Nordjylland i et samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Aktiviteterne afholdes indenfor det samlede afsatte rammebeløb til apopleksiområdet. Mobil blodprøvetagning i eget hjem er ligeledes et patientnært sundhedstilbud, hvor man via paramedicinergruppen kan tage blodprøver i eget hjem. Det retter sig særligt mod borgere, der er svækkede, og som ikke har mulighed for selv at transportere sig til egen læge eller et sygehusambulatorium. Ovennævnte er konkrete eksempler og der er på samme måde forskellige patientnære udviklingsarbejder i gang med flere kommuner, hvor nye organisatoriske løsninger afprøves og udvikles. 6

7 Region Nordjylland lever ved indgangen til 2014 op til forudsætningerne i Økonomiaftalen om at prioritere minimum 26 mio. kr. til patientnære sundhedstilbud. Med budgettet for 2014 afsættes der yderligere 3,3 mio. kr. til nye initiativer. Triple Aim Med det pres der er på sundhedsvæsenet, er det en forudsætning at der kontinuerligt pågår et arbejde med at kvalitetssikre indsatsen og at de politiske valg træffes ud fra en konkret viden om, hvor man får mest sundhed for pengene. Region Nordjylland er optaget det tankesæt, der udspringer af Triple Aim, som er et internationalt anerkendt princip for systemforbedringer i sundhedsvæsenet. Princippet indebærer, at de prioriterede indsatser skal vurderes i forhold til forbedringer for folkesundheden et populationsperspektiv, i forhold til patienttilfredshed brugerperspektivet samt i forhold til at reducere sundhedsudgifterne det sundhedsøkonomiske perspektiv. Fremadrettet forventes det at principperne tages i anvendelse ved planlægning af regionale sundhedstilbud og i udvikling af den kommende fælles folkesundhedsstrategi sammen med de nordjyske kommuner, hvor det også vil være essentielt at sikre at vi får mest sundhed for pengene. Primær Sundhed I det hele sundhedsvæsen spiller samarbejdet med yderne på det primære sundhedsområde en væsentlig rolle. Patienternes oplevelse af at være i gode, trygge hænder og have tillid til, at de sikres et godt og sammenhængende forløb afhænger i særlig høj grad af det samspil, der skal være et naturligt og konsekvent element i alle patientforløb på tværs af sektorgrænser. Dette kan ske ved at skærpe og sikre hurtig og nødvendig kommunikationen om patienternes medicinske oplysninger, løbende afstemning af forventninger til hinanden, samt inddragelse og kommunikation med patienter og pårørende om behandlingens indhold og forankring. Samtidig skal smidige udredningsforløb i praksisområdet understøttes, således at patienter hurtigt - i så høj grad som muligt - kan udredes via de praktiserende læger. Blandt andet har implementeringen af henteordningen af blodprøver bidraget til at øge hastigheden for hvornår praktiserende læger modtager prøvesvar på blodprøver. Hurtigere udredning understøttes også af åbne røntgentider på hospitaler, udvidet adgang praktiserende lægers mulighed for at kunne trække på speciallæger fx ved telefonisk konsultation. På det almene lægeområde, udestår fortsat forhandlinger om en fremtidig overenskomst. Region Nordjylland vil gå positivt og aktivt ind i forhandlingsperioden, således at parterne får de bedst mulige forhold til at sikre behandlingen af de nordjyske patienter også i fremtiden. Forligsparterne forudsætter, at der indgås en overenskomst, der afspejler de snævre økonomiske rammer for vækst i den offentlige sektor. 7

8 Regionen er særligt udsat i de kommende år. Flere ældre og færre praktiserende læger betyder, at der skal tænkes nyt i såvel Regionen, som hos de praktiserende læger. I 2013 er der opstartet nye regionsklinikker. Dette er tiltag, der understreger, at Region Nordjylland tager sin opgave med at sikre en praktiserende læge til alle nordjyder alvorligt. Forligsparterne vil også fortsat have stort fokus på nye muligheder for at tilgodese områder med vigende befolkningsgrundlag og vigende lægedækning. I løbet af 2014 gennemføres en evaluering af regionsklinikkerne og deres placering. Evalueringen forelægges Regionsrådet. Året 2014 vil også blive første hele driftsår for de nye sundhedshuse i Hurup og Pandrup og i sensommeren 2014 forventes sundhedshuset i Sæby at gå i drift, ligesom bygningen af et sundhedshus i Brønderslev vil blive påbegyndt. Region Nordjylland forventer at oprettelsen af sundhedshuse vil styrke rekrutteringen af ydere til de primære sundhedsopgaver bl.a. gennem muligheden for styrkede faglige fællesskaber og mindre administrative byrder for den enkelte yder. I budgetforliget for 2013 vedtog forligsparterne at oprette en lægestilling i Primær Sundhed til at understøtte den faglige og organisatoriske udvikling. Stillingsopslaget blev dog udskudt, primært som følge af usikkerhederne omkring overenskomstforhandlingerne. Stillingen søges derfor besat i Universitetshospital og forskning Det etablerede samarbejde med Aalborg Universitet omkring Aalborg Universitetshospital fortsættes. Samarbejdet omhandler styrkelse af den sundhedsvidenskabelig forskning og samarbejde om den kliniske del af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse på somatiske og psykiatriske klinikker inden for Aalborg Universitetshospital. Der sikres midler til yderligere opbygning med 5 nye kliniske professorater hen over året i Region Nordjylland har et mål om, at der skal forskes i pleje og behandling på alle sygehuse, hos de praktiserende læger og i kommunerne. En samlet strategi for den regionale sundhedsforskning forventes at ligge klar i 2014, og en vigtig brik heri er at sikre en fælles regional infrastruktur for at fremme og drifte sundhedsforskning. Forligsparterne er enige om, at forskning og flere professorater er med til at sikre: - Grundlæggende rekruttering til det nordjyske sundhedsvæsen, herunder også til områder med særligt store rekrutteringsproblemer som fx reumatologi og neurologi. - Udvikling af nye behandlingsformer (på lang sigt) - Hensigtsmæssig ibrugtagning af nye behandlingsformer Regionen ønsker fortsat at sikre et robust grundlag under Ideklinikken og ressourcer til Center for Forbedringer i sundhedsvæsnet, som er etableret i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Universitet. 8

9 Forligsparterne finder det centralt, at der i forskningsaktiviteterne sættes fokus på mulighederne for at reducere den sociale ulighed i sundhed - det gælder både i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Regionen ønsker i 2014 at påbegynde opbygning af en funktion for behandling af hudsygdomme og kønssygdomme (dermatologisk-venerologisk speciale) på Aalborg Universitetshospital. Varetagelsen af denne funktion er hidtil sket med aftaler med speciallæger, men det må erkendes, at det er vanskeligt at fortsætte denne praksis. Behandling af hudsygdomme og kønssygdomme er det sidste speciale, som ikke findes på universitetshospitalet, hvorfor det er af stor betydning at få det opbygget. Ikke mindst set i lyset af at kunne bedrive undervisning og forskning på området, men samtidigt også at kunne tilbyde den nordjyske befolkning den nyeste behandling inden for specialet. De afsatte midler omfatter rekruttering af en klinisk professor inden for specialet, understøttende personale samt driftsudgifter. Kræft Kræftområdet har de seneste år gennemgået en stor faglig udvikling med ibrugtagning af ny teknologi og mange nye dyre medicinpræparater. Dette har kunnet lade sig gøre på grund af en markant politisk prioritering. Denne udvikling har imidlertid også betydet, at der er et behov for at stoppe op og se kræftområdet og alle de igangsatte initiativer i et samlet billede. Regionsrådet vedtager i løbet af efteråret den første regionale kræftplan, som udover at samle op på de seneste års initiativer også sætter kursen for de kommende års udvikling på kræftområdet. Regionen har gode erfaringer med at afholde rundbords-samtaler mellem sundhedspersonale og patienter/pårørende med henblik på at evaluere behandlingstilrettelæggelse og forløb. Gennem samtalerne identificeres uhensigtsmæssigheder og sygehusene får således et grundlag for fremtidige forbedringer. Forligsparterne ønsker, at brugen af rundbords-samtaler udbredes til alle relevante områder. Med budgetforliget sikres finansiering til den tidligere besluttede udvidelse af Kamillianergården til i alt 15 senge. Ligeledes afsættes midler til opprioritering af vagt- og rådgivningsordning på det palliative område. Ordningen omfatter både sygehusene, kommunalt sundhedspersonale og almen praksis. For at understøtte implementeringen af kræftplanen afsætter parterne et rammebeløb på 2,4 mio. kr., som udmøntes på baggrund af konkrete initiativer. Apopleksi og neurorehabilitering Hvert år bliver flere tusinde nordjyder ramt af apopleksi (hjerneblødning eller en blodprop i hjernen). Både for den enkelte patient og dennes pårørende er der ofte tale om lange sygdomsforløb med store personlige omkostninger. Behandlingen af sygdommen har de seneste år udviklet sig meget, og med indførelsen af trombolyse er mulighederne for at komme sig fuldstændigt nu kraftigt forbedrede. Trombolysebehandling kræver en høj grad af specialisering, og tilbydes i dag kun på Aalborg Universitetshospital. For at forbedre resultaterne for apopleksibehandlingen 9

10 i Region Nordjylland ønsker parterne derfor at samle den akutte behandling af patienter, hvor der er mistanke om apopleksi, i Aalborg. Forligspartierne forudsætter at opgaven løses rationelt og at potentialerne i den stordrift en samling af patienterne giver mulighed for udnyttes fuldt ud. Opgaven vil i stort omfang kunne finansieres gennem udlægning af andre opgaver fra Aalborg Universitetshospital til de øvrige sygehuse, men for at sikre kravene til øget kvalitet (door to needle tid) afsættes der 2,85 mio. kr. Efter den akutte fase vil en del af patienterne have behov for rehabilitering. Forligsparterne er enige om at den specialiserede rehabilitering udføres i en samlet funktion i Brønderslev, mens rehabilitering på hovedfunktionsniveau bør foregå på færrest mulige matrikler udenfor Aalborg Universitetshospital. Forligspartierne er enige om, at der hurtigst muligt laves den nødvendige kapacitetsplanlægning og dimensionering, der muliggør, at der i 2014 igangsættes et nybyggeri af et neurorehaliteringscenter med såvel specialiteret rehabilitering og rehabilitering på hovedfunktionsniveau Brønderslev. Byggeriet søges gennemført i samarbejde med en privat partner som et OPP-projekt. Akutområdet Der er i 2013 ydet en stor indsats i forbindelse med omlægningen af det akutte område, herunder at Regionens tre akutmodtagelser alle er kommet i drift i nye bygninger - baseret på Regionens fælles koncept for akutområdet. For at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet og for at sikre, at de positive effekter ved den nye akutstruktur opnås, er der dog fortsat behov for at konsolidere akutmodtagelserne. I 2014 vil der derfor løbende blive arbejdet videre med den organisatoriske og faglige udvikling af de fælles akutmodtagelser. Akutområdet vil fortsat være under stor bevågenhed, ikke mindst i forhold til indførelsen af servicemål for ventetider i akutmodtagelserne ultimo Servicemålene vil blive fulgt tæt i Det præhospitale område Udbud af ambulancetjenesten Regionsrådet besluttede på sit møde d. 25. juni 2013, at det præhospitale område fortsat skal i udbud, når den nuværende kontrakt med Falck udløber i Det betyder, at Regionen fortsat køber hele driften af ambulancetjenesten (herunder lægebil, paramediciner- og akutbiler m.m.) af en ekstern leverandør, baseret på en responstidsmodel, hvor leverandøren forpligter sig til at leve op til en række fastsatte responstider og servicemål. Den politiske beslutning betyder endvidere, at der skal arbejdes med muligheden for at indføre differentierede responstider, således at der kan tages særlige hensyn til områder, der traditionelt har længere responstider. 112 akuthjælperprojekter De etablerede 112 akuthjælperordninger i udvalgte områder i Thy og på Mors har været en stor succes, og det kan forventes, at der kommer flere forespørgsler på nye ordninger fra interesserede lokalsamfund, der ønsker dette lokalt forankrede sup- 10

11 plement til etablerede beredskab. Der afsættes derfor et puljebeløb til finansiering af opstart af nye 112 akuthjælper ordninger og til vedligehold af de eksisterende ordninger, hvor det er vigtigt at akuthjælpernes kompetencer løbende vedligeholdes. Der tages ligeledes initiativ til fastlæggelse af principper for prioritering af de afsatte midler. Ligeledes undersøges mulighederne for at inddrage akuthjælperprojekterne i de nye sundhedsaftaler. Lægebil i Hjørring Pr. 1. september 2013 er det præhospitale område blevet styrket med en ny døgndækket lægebil på sygehuset i Hjørring. Lægebilen højner den præhospitale indsats og understøtter samtidig de akutte funktioner på sygehuset. IT Implementering i dybden og bredden og gevinstrealisering vil være indsatsområder for sundheds-it de kommende år, efter at de seneste år har været brugt til konsolidering og bred udrulning af den kliniske it-arbejdsplads. Helt konkret skal det sikres, at alle medarbejdere har den nødvendige forståelse for at kunne anvende de relevante systemer, således at der sikres maksimal nytte af IT-investeringerne. Den kliniske it-arbejdsplads er overskriften for den værktøjskasse sundhedspersonalet benytter og som samler systemer og gør adgang til data hurtigt og overskueligt. Den kliniske it-arbejdsplads er bygget op omkring regionens Elektroniske Patientjournal, samt andre kliniske systemer. Fokus i 2014 vil være på at sikre at elementerne i den kliniske it-arbejdsplads er tidssvarende og understøtter arbejdsgange, patientforløb og behov for sammenhæng i data og forløb. Der vil bl.a. blive udviklet processer omkring laboratoriesvar, der gør det muligt at undvære papir. Pakkeforløb på tværs af Regionen vil gøres nemmere at udarbejde for personalet og samtidig vil patienten blive tilbudt mulighed for selv, at booke sin tid på sygehuset via selvbetjening. Regionens forpligtende samarbejde med de øvrige regioner på sundheds-it området har i 2014 fokus på, at arbejde med de indsatser der er aftalt på tværs mellem de 5 regioner bl.a. for at imødekomme de indsatsområder der er peget på i evalueringen af kommunalreformen og Rigsrevisionens rapport omkring brugen af EPJ systemer i Danmark. Ligeledes skal aftalerne fra økonomiaftalen 2014 indfries. En af indsatserne vil udbrede videokonferencer i voksenpsykiatrien mellem sygehuse og kommuner. - Indsatserne for sundheds-it er: - Effektivitet og transparens - Gevinstrealisering - Sammenhængende patientforløb - Bredde og dybde implementering af systemer - Realisering af de fælles regionale pejlemærker for sundheds-it To meget konkrete eksempler på vigtige fælles regionale pejlemærker er Fælles Medicinkort og indførelsen af nyt bookingsystem som led optimeringen af klinisk logistik. 11

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 25. september 2012 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere