Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel. 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN: 87-7307-676-7"

Transkript

1 Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN: Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Niels Jernes Vej Aalborg 0 Telefon: Fax: Layout: Julie Larsen Forsidefoto: Peter Kvistgaard Omslag: Rikke Rasmussen Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S

2 Indholdsfortegnelse FORORD: REGIONAL TURISME MELLEM UDBUD OG EFTER- SPØRGSEL... 5 KAPITEL 1: TURISMESTRATEGIER PÅ TVÆRS AF REGIONER - HVAD GØR KONKURRENTERNE, OG KAN VI LÆRE NOGET AF DEM?...7 FORORD... 7 INDLEDNING...10 FORMÅL MED PAPERET...12 EN INTRODUCERENDE DISKUSSION AF STRATEGIBEGREBET...12 TURISMESTRATEGI I MECKLENBURG-VORPOMMERN, TYSKLAND...17 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...19 TOURISMUSKONZEPTION'ER...20 TURISMESTRATEGI I NOVA SCOTIA, CANADA...26 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...27 TURISMESTRATEGI I NORDJYLLAND...33 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...34 NORDJYLLAND - EN STAGNERENDE TURISMEREGION?...38 HOVEDTRÆK I CASENE...40 DET OFFENTLIGES SAMSPIL MED TURISMEN...41 ÉN STRATEGI/POLITIK ELLER FLERE?...42 HVAD KAN MAN LÆRE AF CASENE?...45 LITTERATUR...50 KOMMENTAR TIL KAPITEL KAPITEL 2: KULTUR SOM TURISTPRODUKT - HVILKEN FORSKEL GØR INTERNETTET?...57 BAGGRUND KULTURTURISME: PRODUKT OG PROCES...58 METODE OG UNDERSØGELSESDESIGN...60 RESULTATER...62 KONKLUSION...64 LITTERATUR...65 KAPITEL 3: KONFERENCEDELTAGERE SOM TURISTER I NORDJYLLAND - HVAD ER DE UDE PÅ NÅR KONFERENCEN ER SLUT?...67 INTRODUKTION...67 PRAKTISKE IMPLIKATIONER OG VIDERE PERSPEKTIVER...75

3 LITTERATURLISTE...76 KAPITEL 4: TURISMEERHVERVETS FORSTÅELSE AF BÆREDYG- TIGHED - ER DER FODSLAW?...77 INDLEDNING OG BAGGRUND...77 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN...79 METODE OG DATAGRUNDLAG...80 RESULTATER...82 IMPLEMENTERING...85 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING...89 LITTERATUR...91 KAPITEL 5: TURISME, NATUR OG MILJØ I NORDJYLLAND - EN UNDERSØKELSE AV TURISTERS HOLDNINGER TIL NATUR OG MILJØ I BLOKHUS OG PÅ LÆSØ...93 INNLEDNING...93 FORMÅL OG PROBLEMFORMULERING...94 METODE...95 STOR ETTERSPØRSEL ETTER NATUR- OG MILJØBASERT TURISME...96 HVILKEN TYPE NATUR SØKER TURISTENE? HVA BRUKER TURISTENE I NORDJYLLAND NATUREN TIL? UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR NATURBASERT TURISME I NORD- JYLLAND - EKSEMPLER FRA BLOKHUS OG LÆSØ ER DET SAMSVAR MELLOM TURISTENES INTERESSER OG FAKTISKE VALG? Hos HVEM TRYKKER SKOEN? HVEM SKAL BETALE FOR GILDET? HVORDAN KAN TURISMEN GJØRES MER BÆREDYKTIG? MOBILISERE PÅ INTERESSE OG VILJE TIL HANDLING LITTERATUR KOMMENTAR TIL KAPITEL RART AT BLIVE BEKRÆFTET I SINE ANTAGELSER ET SPADESTIK DYBERE KAPITEL 6: REGIONAL TURISMEUDVIKLING MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL. NORDJYLLAND OG DEN STORE VERDEN - HVEM LÆRER AF HVEM? REGIONAL TURISMEUDVIKLING: ET TREKANTET PERSPEKTIV LÆRING, INFORMATION OG TURISMEUDVIKLING REGIONAL TURISMEUDVIKLING, HVEM LÆRER AF HVEM? NORDJYLLAND SOM LÆRENDE TURISMEREGION BIBLIOGRAFI

4 Forord: Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel Kraftig øget international konkurrence har i de senere år betydet stigende krav i dansk turisme om ny viden - og alt tyder på, at konkurrencen er kommet for at blive. Dette har bl.a. betydet flere og flere krav om sammenligninger med andre destinationer, hvad enten det er lande, regioner eller lokalområder. Benchmarking, udvikling og læring får større og større betydning. Grundlæg-gende er moderne turismevirksomhed naturligvis efterspørgselsorienteret: for det enkelte område og den enkelte virksomhed handler det i høj grad om at tilpasse sig den forventede efterspørgsel af oplevelser der ligger ud over hverdagens trummerum. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, specielt fordi der er en indbygget spænding mellem det udbud, som en destination har, og den efterspørgsel, som turisten repræsenterer, og et centralt spørgsmål er derfor hvordan en bæredygtig balance kan opnås mellem udbud og efterspørgsel. I slutningen af 2001 præsenteredes på to seminarer på Aalborg Universitet aktuelle resultater fra igangværende forskningsprojekter, der belyser spørgsmål vedrørende både udbud og efterspørgsel inden for turismeområdet. Konceptet for seminarerne bestod i en konstant ping-pong mellem forskere og praktikere, med respons på forskningsoplæggene fra turisme-aktører i og uden for Nordjylland. På det første seminar diskuteredes generelle turismestrategier og kulturens rolle i udbuddet, mens efterspørgselssiden repræsenteres ved resultaterne af en undersøgelse af konferencedeltageres turist-adfærd i Nordjylland. På det andet seminar drøftedes resultaterne af en undersøgelse af turismeaktørernes holdninger i Nordjylland til bæredygtighed, og på efterspørgselssiden blev resultaterne af en undersøgelse af turisters efterspørgsel efter natur- og miljøbaserede oplevelser fremlagt. Og hele tiden var det underliggende spørgsmål: Hvad kan Nordjylland lære af andre regioner, og hvad kan andre regioner lære af Nordjylland inden for turismeudvikling? Netop dette aspekt var omdrejningspunktet i seminarernes afsluttende og afrundende indlæg. Betoningen af et frugtbart samspil mellem teori og praksis har kendetegnet Tourism Research Unit ved Aalborg Universitet siden oprettelsen i 1998 som del af den internationale forskerskole SPIRIT. I løbet af 1999 blev Turismeforskningsprogrammet Langsigtet Strategisk Turismeplanlægning i Regionalt og Internationalt Perspektiv igangsat med støtte fra Spar Nord Fonden og Mål 2-midler fra Nordjyllands Amt og Erhvervsfremmestyrelsen. Programmet handlede om strategier og turismepolitik, produktudvikling og markedsføringsprincipper med udgangspunkt i Nordjyllands Amt, og det overordnede formål med forskningsprogrammet og de konkrete forskningsprojekter var at opnå viden om faktorer, der kan have indflydelse på langsigtet 5

5 strategisk produktudvikling og markedsføring af turisme på lokalt og regionalt men også internationalt plan. Denne publikation indeholder forskningsoplæggene samt opponentindlæg fra turismeaktører fra de to seminarer, og bogen giver således i kort form en oversigt over de vigtigste resultater af det treårige forskningsprogram. De endelige, og langt mere omfattende, forskningsrapporter er under færdiggørelse og vil løbende blive gjort tilgængelige på Tourism Research Units hjemmeside Henrik Halkier, Susanne Jensen & Peter Kvistgaard Aalborg, april

6 Kapitel 1: Turismestrategier på tværs af regioner - hvad gør konkurrenterne, og kan vi lære noget af dem? Peter Kvistgaard, ph.d.-stipendiat Forord I dette paper tager jeg afsæt i min endnu ikke færdiggjorte ph.d.-afhandling "Policyproblemer i regional turismepolitik - Et internationalt komparativt case studie af turismepolitiske problemformuleringsprocesser i tre regioner i perioden mellem 1990 and 2000". Jeg behandler i paperet et af de centrale aspekter i afhandlingen, nemlig de turismestrategier, der enten har været eller er i anvendelse i de tre regioner. Eftersom afhandlingen ikke er færdiggjort, og dette paper udgør et første forsøg på at foretage en komparation af turismestrategierne, har paperet et tentativt skær over sig. Det her fremlagte bør læses med dette for øje. Der vil forekomme introduktion af en række aspekter af regional turismepolitik, som ikke nødvendigvis afsluttes i dette paper, men derimod i selve afhandlingen. Inden jeg kommer til selve paperet, vil jeg kort skitsere formål og metode i afhandlingen. Formålet med afhandlingen, som er sponsoreret af Spar Nord Fonden, er at generere ny og dybdegående viden om turismepolitiske processer og dimensioner på det regionale niveau 1. De turismepolitiske udviklinger i regionerne Nordjylland, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland og Nova Scotia, Canada, sammenlignes med særlig henblik på analyse af, hvordan problemer identificeres og defineres i policyprocessen. Altså hvilke problemer er der, og hvilket indhold har de i relation til formuleringen af en regional turismepolitik. 2 Selve problembeskrivelsen udbygges selvsagt temmelig kraftigt i selve afhandlingen. Afhandlingen tager udgangspunkt i en iagttagelse af, på den ene side at regioner får større og større betydning - ikke bare i turismen men også i den politiske og økonomiske udvikling 3, og på den anden side at der er en relativt 1 Regioner defineres i afhandlingen som politisk-administrative regioner modsat funktionelle eller kulturelle regioner. De tre regioner i afhandlingen har egen status som politisk-administrativ region. Nordjylland som amt/region i en national kontekst og som region i en EU-kontekst. Mecklenburg-Vorpommern har status af delstat i forbundsrepublikken Tyskland og af region i en EU-kontekst. Nova Scotia har status af provins i forbundet Canada. 2 Problemidentifikations- og problemformuleringsprocesser er et hidtil uudforsket område i den ret beskedne internationale forskning i turismepolitik - jf. Hall 1994, Hall & Jenkins 1995 og Hall 1999 og Dette gælder bl.a. for Nordjylland, der siden 1988, hvor EU's strukturfonde blev 7

7 beskeden viden om turismepolitiske processer på alle niveauer. Regioner udgør således den geografiske ramme, mens turismepolitiske processer udgør den tematiske ramme for afhandlingen. Med baggrund heri er det naturligt, at der anlægges en eksplorativ (udforskende/opdagende) og induktiv (empiristyret) synsvinkel. Metoden er baseret på et multiple casestudie design med udgangspunkt i en vis ensartethed i enhederne. Dette design er særdeles velegnet til at belyse flere enheder med udgangspunkt i samme problemstilling, og det understøtter således det komparative. Enhederne er i dette tilfælde tre politisk-administrative regioner, og den fælles problemstilling er problemidentifikation 4. Afhandlingens komparative grundtanke udgør et forskningsdesign, som af bl.a. Douglas Pearce er blevet efterlyst i international turismeforskning siden Casestudier er velegnede til at studere komplekse sociale fænomener - herunder også politiske problemstillinger. "Et case-studium er en empirisk undersøgelse, som undersøger et samtidigt fænomen inden for rammen af dets eget liv, når grænsefladen mellem fænomen og kontekst ikke er selvindlysende klar og hvor der bruges mange datakilder." (Maaløe 1996:27). Det vil sige, at hver case udtrykker en omfattende viden om turismepolitiske processer og en dybtgående forståelse af de specielle forudsætninger (kontekst), som gælder for netop den enkelte case. Dermed er der tale om en sammenhængende helhedsbetragtning af det pågældende problem inden for en afgrænset tidsperiode. I dette tilfælde i en 10 års periode - fra 1990 til Det skal her tilføjes, at udtrykket "samtidigt" i ovenstående citat ikke skal forstås som a- historisk. En regions historie vil altid have en betydelig indflydelse på - i dette tilfælde - den måde, som problemer opfattes på. Der er til brug for hvert case studie anvendt flere datakilder. Der er primært tale om dybtgående åbne og ustrukturerede/semistrukturerede kvalitative interviews med centrale aktører fra alle niveauer (fra turistchefer over direktører i private turismevirksomheder og sub-regionale selskaber til departementschefer og politikere) i de tre regioner. Der er således gennemført i alt 40 interviews i direkte sammenhæng med afhandlingen, mens der i forbindelse med udviklingsprojektet Turistforeningens rolle i fremtidens turisme i Nordjylland (2000) er gennemført 34 interview. Heraf har de 32 interviews relevans for denne afhandling, idet de er foretaget i Nordjylland i år reorganiseret og Danmark fik tildelt to Mål 2-programmer og et Mål 5b-program, og 1991, hvor den danske stat fjernede de hidtidige egnsudviklingsmidler, har måttet indtage en stadig mere autonom rolle hvad angår udvikling af det nordjyske område (Halkier & Flockhart 2001:1-2 (ikke offentliggjort paper)) 4 Der er således ikke tale om en komparation, der udsiger noget direkte om de anvendte politikkers/strategiers egnethed som markedsføringsredskaber. Ej heller siger komparationen noget om politikkernes/strategiernes succes eller fiasko i relation til antal "vundne" overnatninger, øget omsætning etc. 5 Pearce & Butler

8 2000. Derfor er de også inddraget i forskellig grad. Interviewene fordeler sig med 17 i Mecklenburg-Vorpommern, 14 i Nova Scotia og 9 i Nordjylland 6. Derforuden er der inddraget kvantitativt materiale, idet der i hvert case studie er gengivet tabeller/figurer over beregninger på udviklingen i antal overnatninger, beskæftigelse, værditilvækst osv. med udgangspunkt i officielle statistikker i regionerne. Endvidere er der i betydeligt omfang inddraget forskellige dokumenter (politikker, strategier, rapporter, referater (såvel offentlige som interne), avisudklip og andet tilgængeligt materiale). Ud over kontekstbeskrivelsen balancerer hvert case studie mellem de mere autoritative politikker og respondenternes perceptioner af turisme- og samfundsudviklingen i de tre regioner fra 1990 til På den måde opstår der et interessant spændingsforhold mellem de skrevne, mere statiske politikker/ strategier og respondenternes dynamiske, mere flydende perceptioner. I forhold til hvert case studie anvender jeg Butlers destinationslivscyklusmodel fra 1980 for at anskueliggøre - mere end noget andet - nogle af de forskelle, der træder frem ved en samlet vurdering af de tre regioner. Peter Kvistgaard Februar For at foregribe eventuelle misforståelser så har det aldrig været hensigten med afhandlingen, at der skulle opnås kvantitativ repræsentativitet i forhold til antal interviewede aktører. Der sigtes i stedet på at opnå kvalitativ repræsentativitet. Det skal forstås på følgende måde: I det øjeblik hvor respondenternes udtalelser nærmer sig hinanden, således at man med rimelighed kan sige, at datamaterialet er udtømt (altså at der ikke dukker flere afgørende oplysninger op), ja så antages det, at der er opnået kvalitativ repræsentativitet - at det er de samme problemer/dimensioner, eller hvad det nu måtte være, der går igen. Det vurderes, at der er opnået kvalitativ repræsentativitet i alle tre regioner. 9

9 Indledning For virksomheder uden for serviceerhvervene har begreberne strategisk planlægning (1970'erne) 7, strategisk udvikling (1980'erne) og strategisk ledelse (1990'erne) igennem årene spillet en stadig større rolle i en mere og mere intensiveret global konkurrencesituation 8 på nye post-fordistiske 9 parametre, hvor kunderne og kvalitet er placeret i centrum 10. Fordismens masseproduktion af hyldevarer til alle kundesegmenter på samme tid på baggrund af samfundsmæssig stabilitet og sikkerhed for afsætning er i en vis udstrækning blevet afløst af en øget efterspørgsel efter individualiserede kvalitetsprodukter. Tidligere tiders sikkerhed og stabilitet i udbud og efterspørgsel er afløst af global konkurrence på et dynamisk, komplekst og usikkert marked. Dette stiller øgede krav om forandringsparathed hos udbyderne. Derfor stilles der krav om mere fleksible værktøjer 11, der ikke bare er reaktive i forhold til markedet, men i højere grad er forudseende og proaktive. Heller ikke i turismen er der i samme udstrækning marked for tidligere tiders standardiserede produkter, blandt andet fordi langt flere mennesker på grund af bl.a. luftfartens deregulering igennem 1980'erne er blevet langt mere rejsevante og kvalitetsbevidste. Turismen er derfor også 'tvunget' til at sætte kunderne og kvalitet i centrum 12, simpelthen fordi den økonomiske 'magt' ligger hos kunderne (de stemmer med fødderne så at sige) og ikke som før hos udbyderne 13. Dette stiller store krav til evner og vilje til fornyelse 14 og forandring, og det er en situation, der gælder såvel for private virksomheder som hele destinationer. Turbulens, usikkerhed og overraskelser er snarere reglen end undtagelsen, og tidligere tiders tilgange til planlægning, der bygger på generel samfundsmæssig stabilitet, rationalitet, ekspertvælde, kontinuitet og ekstrapoleringer, synes ikke længere holdbare i en konstant foranderlig verden 15. Det eneste konstante synes at være det foranderlige. 7 Haywood & Walsh argumenterer for, at begrebet strategisk planlægning er en selvmodsigelse i og med, at strategi har til formål at tage kampen op med forandringer, mens planlægning pr. tradition og pr. definition er langsigtet og dermed ude af stand til at tage højde for ændringer i samfundsudviklingen. I Harrison og Husbands 1996: Jf. bl.a. Erhvervsministeriet 2000: Jf. bl.a. Parsons 1995: , hvor han diskuterer fordismens og post-fordismens karaktistika: Masseproduktion, centraliserede organisationer og standardiserede produkter over for netværk, fladere, mere fleksible og decentraliserede orgnisationsstrukturer, hvor disse er "more responsive to Citizens qua 'customers'." 10 Jf. bl.a. National strategi for dansk turisme, Erhvervsministeriet 2001, Erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen, Erhvervsministeriet Bakka & Fivelsdal 1998: Poon l Phillips & Moutinho 1998:1 14 Fornyelse og innovation er ikke det samme, og der kan være tale om forskellige former for innovation, bl.a. produktinnovation og strukturinnovation. 15 Haywood & Walsh Strategic Tourism Planning in Fiji i Harrison & Husbands 10

10 De traditionelle planlægningsinstrumenter med deres forståelse af, at planlægning betyder rationel langtidsplanlægning foretaget af eksperter på baggrund af såkaldte objektive facts, forekommer derfor heller ikke længere som holdbare instrumenter i forbindelse med turismeudvikling. På den baggrund er det interessant at se nærmere på, hvilke planlægningsinstrumenter turismen så rent faktisk gør brug af. Er der tale om udvikling af ét altfavnende instrument, som det blandt andet foreslås i Turismepolitisk Redegørelse 2000 i relation til en national strategi ("...Danmark samler hele turismefremmeindsatsen i én klar national strategi..."), eller kunne det tænkes, at en flerhed af instrumenter er i spil i udviklingen af en given region? Globalt set er strategisk tænkning fra slutningen af 1980'erne 16 og i løbet af 1990'erne 17 blevet en stadig vigtigere tilgang for lokale, regionale og nationale turismeaktører 18. Også offentlige turismeaktører - fra regering over amter til kommuner - har taget strategibegrebet til sig. Et eksempel herpå er anvendelsen af Strategisk Miljøvurdering (SMV), der har været anvendt i Danmark siden 1993 til vurdering af planer, love, politikker etc. 19. Udviklingen er formentlig sket i en erkendelse af, at strategibegrebet bedre end traditionelle værktøjer kan bruges i forbindelse med konstante forandringer - læs krav om nedskæring i budgetter (downsizing) og ændringer i visioner, missioner, mål og indikatorer : Bangladesh fik for eksempel i 1988 udarbejdet en national strategi: Strategic Master Plan for Tourism in Bangladesh. Strategien blev udarbejdet af World Tourism Organisation, og den er ambitiøs, omfattende og holistisk. Den indeholder en række konkrete politikker til omsætning af strategiens overordnede mål. Andre eksempler på omfattende nationale politikker/planer/strategier er Indien 1982 og igen i 1992, Cypern 1988, Mongoliet 1989 og Uganda WTO bruger tilsyneladende ordene policy, plan og strategy synonymt. Det er i hvert fald svært at finde nogen stringens i ordvalget. WTO 1997:109ff 17 I rapporten Fœlles Fodslaw fra 1992 benytter man også ordet strategi i hhv. den nemme strategi (pleje og udvikle hovedsæsonen) og den svære strategi (sæsonudvidelse til helst helårsturisme) 18 "For example, it was only as recently as 1995 that the White House Conference on Travel and Tourism concluded that only a sound national strategy managed by a private/public partnership would recapture and increase the US share of the international market." (Phillips & Moutinho 1998:2) 19 Kørnøv 2001:11. En notabel undtagelse er Finansloven 2002, der ikke er miljøvurderet. 20 Jf. bl.a. National strategi for dansk turisme, Erhvervsministeriet 2001, Erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen, Erhvervsministeriet 1998; En grøn erhvervsstrategi for bœredygtig turisme, Destination og Danmarks nationale strategi for bœredygtig udvikling - Udvikling med omtanke - fœlles ansvar, Regeringen Senest en national strategi mod fedme, som den blev præsenteret i medierne 12. november

11 Formål med paperet Som indledningen viser er der god grund til at se nærmere på turismestrategier - ikke bare i forhold til private organisationer, men i høj grad også i forhold til offentlige og halvoffentlige organisationer, der arbejder med turismeudvikling af et større geografisk område som f.eks. Nordjylland. Formålet er at trække nogle aspekter frem af de turismestrategier, som tre regioner har benyttet sig af fra 1990 til For at strukturere dette mest muligt benyttes en opdeling i struktur, proces og indhold i relation til de enkelte regionsbeskrivelser. Endvidere er det formålet - som det fremgår af undertitlen på paperet - at trække nogle hovedtræk frem, som andre forhåbentlig kan lære noget af. Disse andre er ikke bare - i en mere traditionel forstand - de såkaldte policy makers, altså de personer som befinder sig i toppen af et hierarkisk og vertikalt inddelt felt. Derimod er det grundidéen, at der rent faktisk er langt flere involverede parter i en politikdannelsesproces. På denne måde anlægges et såvel vertikalt som horisontalt syn på en politikdannelsesproces å la det syn, som Colebatch anlægger (1998). Med henblik på at leve op til formålene er paperet struktureret på følgende måde: I det følgende diskuteres strategibegrebet kort for herved at have et vurderingsgrundlag til konklusionen. Dernæst gennemgås de tre turismeregioners udvikling kort, og politikdannelsesprocesser og problemer præsenteres. Endelig foretages en første forsøgsvis komparation af strategierne baseret på nogle centrale indikatorer. Læserne bør være opmærksomme på, at begreberne policy og strategi bruges synonymt i dette paper. En uddybende teoretisk diskussion af begreberne er udeladt af pladshensyn. En introducerende diskussion af strategibegrebet Som det fremgår, synes begrebet strategi at være uløseligt forbundet med forandring. Karlöf identificerer følgende (nødvendige) evner i forhold til strategisk ledelse (underforstået private produktionsvirksomheder). "Strategisk ledelse betyder evnen til at identificere behov for forandring tilvejebringe værktøj til forandring udforme strategier til forandring gennemføre forandring" (Bengt Karlöf i Arndt & Friman 1989:152) Der findes imidlertid ikke én endegyldig definition på begrebet strategi 21, på trods af at det faktisk er temmelig længe siden, Drucker (1954) introducerede begrebet i forhold til virksom-hedsledelse. Det er tydeligt, at 21 Phillips & Moulinho 1998 og Bakka & Fivelsdal

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland LO-Skolen Bymose Hegn Marienlyst Bautahøj Borupgaard Udarbejdet af: Ditte Møller Munch, Gorjan Dimitrov, Rory Rick, Simone Zeitler

Læs mere

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december

MICE-TURISME. - En undersøgelse af Hillerød som case. Projektrapport Geografi efterår 2006. Aflevering 20. december MICE-TURISME - En undersøgelse af Hillerød som case Projektrapport Geografi efterår 2006 Aflevering 20. december Udarbejdet af Jakob Murning, Jes Pettersson, Casper Elkjær, Ditte Møller Munch og Trine

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter Speciale af Sebastian Fogh Nordentoft Studienr. 20031521 Antal enheder: 238.768 Vejleder: Søren

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Spatio-temporal typologi... 38 Kontekstuel Design... 41 Human-Computer Interaction... 47 Interaktions design... 47 Kontekstuel Design og HCI...

Spatio-temporal typologi... 38 Kontekstuel Design... 41 Human-Computer Interaction... 47 Interaktions design... 47 Kontekstuel Design og HCI... Forord Dette projekt er udarbejdet af fem studerende fra Humanistisk Informatik på 3. semester på Aalborg Universitet. Semestrets temaramme lyder: Computeren som medie. Vi har valgt at beskæftige os med

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Bacheloropgave i økonomistyring Aalborg Universitet 2008

Bacheloropgave i økonomistyring Aalborg Universitet 2008 Forord Der er nu næsten gået tre år, hvor der er blevet afviklet i alt seks semestre på HA-almen. Her bliver denne opgave punktummet, for det der udgør bachelorgraden i erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet.

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2

Forside til projektrapport 2. semester, BP2 Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 2. semester, BP2 År: 2014 Semester: 2. semester Hus: P.11 Projekttitel: Innovation i den regionale oplevelsesøkonomi

Læs mere

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School Marts 2013 Apps & ældre - En afhandling om hvordan brugerfladen i en app tilpasses ældresegmentet Carina Schaldemose Hansen Meelissa Nygaard Thorsen Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Køhler Simonsen

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Digitalisering og forandring

Digitalisering og forandring Digitalisering og forandring Digitalisation and change Vejen mod en dynamisk model for forandringer i offentlige digitaliseringsprojekter A dynamic model for change management in public digitalisation

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen Selvet i organisationer under forandring Maria Schimkat Christian Steen Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Psykologi 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning og problemformulering...

Læs mere

Erhvervsudvikling i lokalt samfundsperspektiv: Vedvarende Energi på Samsø

Erhvervsudvikling i lokalt samfundsperspektiv: Vedvarende Energi på Samsø Erhvervsudvikling i lokalt samfundsperspektiv: Vedvarende Energi på Samsø Kilde til forsiden: http://atelier-ad.blogspot.com/2008/07/sams-denmark.html Forord Denne rapport er udarbejdet på 8. semester

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere