Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel. 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN: 87-7307-676-7"

Transkript

1 Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN: Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Niels Jernes Vej Aalborg 0 Telefon: Fax: Layout: Julie Larsen Forsidefoto: Peter Kvistgaard Omslag: Rikke Rasmussen Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S

2 Indholdsfortegnelse FORORD: REGIONAL TURISME MELLEM UDBUD OG EFTER- SPØRGSEL... 5 KAPITEL 1: TURISMESTRATEGIER PÅ TVÆRS AF REGIONER - HVAD GØR KONKURRENTERNE, OG KAN VI LÆRE NOGET AF DEM?...7 FORORD... 7 INDLEDNING...10 FORMÅL MED PAPERET...12 EN INTRODUCERENDE DISKUSSION AF STRATEGIBEGREBET...12 TURISMESTRATEGI I MECKLENBURG-VORPOMMERN, TYSKLAND...17 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...19 TOURISMUSKONZEPTION'ER...20 TURISMESTRATEGI I NOVA SCOTIA, CANADA...26 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...27 TURISMESTRATEGI I NORDJYLLAND...33 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...34 NORDJYLLAND - EN STAGNERENDE TURISMEREGION?...38 HOVEDTRÆK I CASENE...40 DET OFFENTLIGES SAMSPIL MED TURISMEN...41 ÉN STRATEGI/POLITIK ELLER FLERE?...42 HVAD KAN MAN LÆRE AF CASENE?...45 LITTERATUR...50 KOMMENTAR TIL KAPITEL KAPITEL 2: KULTUR SOM TURISTPRODUKT - HVILKEN FORSKEL GØR INTERNETTET?...57 BAGGRUND KULTURTURISME: PRODUKT OG PROCES...58 METODE OG UNDERSØGELSESDESIGN...60 RESULTATER...62 KONKLUSION...64 LITTERATUR...65 KAPITEL 3: KONFERENCEDELTAGERE SOM TURISTER I NORDJYLLAND - HVAD ER DE UDE PÅ NÅR KONFERENCEN ER SLUT?...67 INTRODUKTION...67 PRAKTISKE IMPLIKATIONER OG VIDERE PERSPEKTIVER...75

3 LITTERATURLISTE...76 KAPITEL 4: TURISMEERHVERVETS FORSTÅELSE AF BÆREDYG- TIGHED - ER DER FODSLAW?...77 INDLEDNING OG BAGGRUND...77 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN...79 METODE OG DATAGRUNDLAG...80 RESULTATER...82 IMPLEMENTERING...85 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING...89 LITTERATUR...91 KAPITEL 5: TURISME, NATUR OG MILJØ I NORDJYLLAND - EN UNDERSØKELSE AV TURISTERS HOLDNINGER TIL NATUR OG MILJØ I BLOKHUS OG PÅ LÆSØ...93 INNLEDNING...93 FORMÅL OG PROBLEMFORMULERING...94 METODE...95 STOR ETTERSPØRSEL ETTER NATUR- OG MILJØBASERT TURISME...96 HVILKEN TYPE NATUR SØKER TURISTENE? HVA BRUKER TURISTENE I NORDJYLLAND NATUREN TIL? UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR NATURBASERT TURISME I NORD- JYLLAND - EKSEMPLER FRA BLOKHUS OG LÆSØ ER DET SAMSVAR MELLOM TURISTENES INTERESSER OG FAKTISKE VALG? Hos HVEM TRYKKER SKOEN? HVEM SKAL BETALE FOR GILDET? HVORDAN KAN TURISMEN GJØRES MER BÆREDYKTIG? MOBILISERE PÅ INTERESSE OG VILJE TIL HANDLING LITTERATUR KOMMENTAR TIL KAPITEL RART AT BLIVE BEKRÆFTET I SINE ANTAGELSER ET SPADESTIK DYBERE KAPITEL 6: REGIONAL TURISMEUDVIKLING MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL. NORDJYLLAND OG DEN STORE VERDEN - HVEM LÆRER AF HVEM? REGIONAL TURISMEUDVIKLING: ET TREKANTET PERSPEKTIV LÆRING, INFORMATION OG TURISMEUDVIKLING REGIONAL TURISMEUDVIKLING, HVEM LÆRER AF HVEM? NORDJYLLAND SOM LÆRENDE TURISMEREGION BIBLIOGRAFI

4 Forord: Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel Kraftig øget international konkurrence har i de senere år betydet stigende krav i dansk turisme om ny viden - og alt tyder på, at konkurrencen er kommet for at blive. Dette har bl.a. betydet flere og flere krav om sammenligninger med andre destinationer, hvad enten det er lande, regioner eller lokalområder. Benchmarking, udvikling og læring får større og større betydning. Grundlæg-gende er moderne turismevirksomhed naturligvis efterspørgselsorienteret: for det enkelte område og den enkelte virksomhed handler det i høj grad om at tilpasse sig den forventede efterspørgsel af oplevelser der ligger ud over hverdagens trummerum. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, specielt fordi der er en indbygget spænding mellem det udbud, som en destination har, og den efterspørgsel, som turisten repræsenterer, og et centralt spørgsmål er derfor hvordan en bæredygtig balance kan opnås mellem udbud og efterspørgsel. I slutningen af 2001 præsenteredes på to seminarer på Aalborg Universitet aktuelle resultater fra igangværende forskningsprojekter, der belyser spørgsmål vedrørende både udbud og efterspørgsel inden for turismeområdet. Konceptet for seminarerne bestod i en konstant ping-pong mellem forskere og praktikere, med respons på forskningsoplæggene fra turisme-aktører i og uden for Nordjylland. På det første seminar diskuteredes generelle turismestrategier og kulturens rolle i udbuddet, mens efterspørgselssiden repræsenteres ved resultaterne af en undersøgelse af konferencedeltageres turist-adfærd i Nordjylland. På det andet seminar drøftedes resultaterne af en undersøgelse af turismeaktørernes holdninger i Nordjylland til bæredygtighed, og på efterspørgselssiden blev resultaterne af en undersøgelse af turisters efterspørgsel efter natur- og miljøbaserede oplevelser fremlagt. Og hele tiden var det underliggende spørgsmål: Hvad kan Nordjylland lære af andre regioner, og hvad kan andre regioner lære af Nordjylland inden for turismeudvikling? Netop dette aspekt var omdrejningspunktet i seminarernes afsluttende og afrundende indlæg. Betoningen af et frugtbart samspil mellem teori og praksis har kendetegnet Tourism Research Unit ved Aalborg Universitet siden oprettelsen i 1998 som del af den internationale forskerskole SPIRIT. I løbet af 1999 blev Turismeforskningsprogrammet Langsigtet Strategisk Turismeplanlægning i Regionalt og Internationalt Perspektiv igangsat med støtte fra Spar Nord Fonden og Mål 2-midler fra Nordjyllands Amt og Erhvervsfremmestyrelsen. Programmet handlede om strategier og turismepolitik, produktudvikling og markedsføringsprincipper med udgangspunkt i Nordjyllands Amt, og det overordnede formål med forskningsprogrammet og de konkrete forskningsprojekter var at opnå viden om faktorer, der kan have indflydelse på langsigtet 5

5 strategisk produktudvikling og markedsføring af turisme på lokalt og regionalt men også internationalt plan. Denne publikation indeholder forskningsoplæggene samt opponentindlæg fra turismeaktører fra de to seminarer, og bogen giver således i kort form en oversigt over de vigtigste resultater af det treårige forskningsprogram. De endelige, og langt mere omfattende, forskningsrapporter er under færdiggørelse og vil løbende blive gjort tilgængelige på Tourism Research Units hjemmeside Henrik Halkier, Susanne Jensen & Peter Kvistgaard Aalborg, april

6 Kapitel 1: Turismestrategier på tværs af regioner - hvad gør konkurrenterne, og kan vi lære noget af dem? Peter Kvistgaard, ph.d.-stipendiat Forord I dette paper tager jeg afsæt i min endnu ikke færdiggjorte ph.d.-afhandling "Policyproblemer i regional turismepolitik - Et internationalt komparativt case studie af turismepolitiske problemformuleringsprocesser i tre regioner i perioden mellem 1990 and 2000". Jeg behandler i paperet et af de centrale aspekter i afhandlingen, nemlig de turismestrategier, der enten har været eller er i anvendelse i de tre regioner. Eftersom afhandlingen ikke er færdiggjort, og dette paper udgør et første forsøg på at foretage en komparation af turismestrategierne, har paperet et tentativt skær over sig. Det her fremlagte bør læses med dette for øje. Der vil forekomme introduktion af en række aspekter af regional turismepolitik, som ikke nødvendigvis afsluttes i dette paper, men derimod i selve afhandlingen. Inden jeg kommer til selve paperet, vil jeg kort skitsere formål og metode i afhandlingen. Formålet med afhandlingen, som er sponsoreret af Spar Nord Fonden, er at generere ny og dybdegående viden om turismepolitiske processer og dimensioner på det regionale niveau 1. De turismepolitiske udviklinger i regionerne Nordjylland, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland og Nova Scotia, Canada, sammenlignes med særlig henblik på analyse af, hvordan problemer identificeres og defineres i policyprocessen. Altså hvilke problemer er der, og hvilket indhold har de i relation til formuleringen af en regional turismepolitik. 2 Selve problembeskrivelsen udbygges selvsagt temmelig kraftigt i selve afhandlingen. Afhandlingen tager udgangspunkt i en iagttagelse af, på den ene side at regioner får større og større betydning - ikke bare i turismen men også i den politiske og økonomiske udvikling 3, og på den anden side at der er en relativt 1 Regioner defineres i afhandlingen som politisk-administrative regioner modsat funktionelle eller kulturelle regioner. De tre regioner i afhandlingen har egen status som politisk-administrativ region. Nordjylland som amt/region i en national kontekst og som region i en EU-kontekst. Mecklenburg-Vorpommern har status af delstat i forbundsrepublikken Tyskland og af region i en EU-kontekst. Nova Scotia har status af provins i forbundet Canada. 2 Problemidentifikations- og problemformuleringsprocesser er et hidtil uudforsket område i den ret beskedne internationale forskning i turismepolitik - jf. Hall 1994, Hall & Jenkins 1995 og Hall 1999 og Dette gælder bl.a. for Nordjylland, der siden 1988, hvor EU's strukturfonde blev 7

7 beskeden viden om turismepolitiske processer på alle niveauer. Regioner udgør således den geografiske ramme, mens turismepolitiske processer udgør den tematiske ramme for afhandlingen. Med baggrund heri er det naturligt, at der anlægges en eksplorativ (udforskende/opdagende) og induktiv (empiristyret) synsvinkel. Metoden er baseret på et multiple casestudie design med udgangspunkt i en vis ensartethed i enhederne. Dette design er særdeles velegnet til at belyse flere enheder med udgangspunkt i samme problemstilling, og det understøtter således det komparative. Enhederne er i dette tilfælde tre politisk-administrative regioner, og den fælles problemstilling er problemidentifikation 4. Afhandlingens komparative grundtanke udgør et forskningsdesign, som af bl.a. Douglas Pearce er blevet efterlyst i international turismeforskning siden Casestudier er velegnede til at studere komplekse sociale fænomener - herunder også politiske problemstillinger. "Et case-studium er en empirisk undersøgelse, som undersøger et samtidigt fænomen inden for rammen af dets eget liv, når grænsefladen mellem fænomen og kontekst ikke er selvindlysende klar og hvor der bruges mange datakilder." (Maaløe 1996:27). Det vil sige, at hver case udtrykker en omfattende viden om turismepolitiske processer og en dybtgående forståelse af de specielle forudsætninger (kontekst), som gælder for netop den enkelte case. Dermed er der tale om en sammenhængende helhedsbetragtning af det pågældende problem inden for en afgrænset tidsperiode. I dette tilfælde i en 10 års periode - fra 1990 til Det skal her tilføjes, at udtrykket "samtidigt" i ovenstående citat ikke skal forstås som a- historisk. En regions historie vil altid have en betydelig indflydelse på - i dette tilfælde - den måde, som problemer opfattes på. Der er til brug for hvert case studie anvendt flere datakilder. Der er primært tale om dybtgående åbne og ustrukturerede/semistrukturerede kvalitative interviews med centrale aktører fra alle niveauer (fra turistchefer over direktører i private turismevirksomheder og sub-regionale selskaber til departementschefer og politikere) i de tre regioner. Der er således gennemført i alt 40 interviews i direkte sammenhæng med afhandlingen, mens der i forbindelse med udviklingsprojektet Turistforeningens rolle i fremtidens turisme i Nordjylland (2000) er gennemført 34 interview. Heraf har de 32 interviews relevans for denne afhandling, idet de er foretaget i Nordjylland i år reorganiseret og Danmark fik tildelt to Mål 2-programmer og et Mål 5b-program, og 1991, hvor den danske stat fjernede de hidtidige egnsudviklingsmidler, har måttet indtage en stadig mere autonom rolle hvad angår udvikling af det nordjyske område (Halkier & Flockhart 2001:1-2 (ikke offentliggjort paper)) 4 Der er således ikke tale om en komparation, der udsiger noget direkte om de anvendte politikkers/strategiers egnethed som markedsføringsredskaber. Ej heller siger komparationen noget om politikkernes/strategiernes succes eller fiasko i relation til antal "vundne" overnatninger, øget omsætning etc. 5 Pearce & Butler

8 2000. Derfor er de også inddraget i forskellig grad. Interviewene fordeler sig med 17 i Mecklenburg-Vorpommern, 14 i Nova Scotia og 9 i Nordjylland 6. Derforuden er der inddraget kvantitativt materiale, idet der i hvert case studie er gengivet tabeller/figurer over beregninger på udviklingen i antal overnatninger, beskæftigelse, værditilvækst osv. med udgangspunkt i officielle statistikker i regionerne. Endvidere er der i betydeligt omfang inddraget forskellige dokumenter (politikker, strategier, rapporter, referater (såvel offentlige som interne), avisudklip og andet tilgængeligt materiale). Ud over kontekstbeskrivelsen balancerer hvert case studie mellem de mere autoritative politikker og respondenternes perceptioner af turisme- og samfundsudviklingen i de tre regioner fra 1990 til På den måde opstår der et interessant spændingsforhold mellem de skrevne, mere statiske politikker/ strategier og respondenternes dynamiske, mere flydende perceptioner. I forhold til hvert case studie anvender jeg Butlers destinationslivscyklusmodel fra 1980 for at anskueliggøre - mere end noget andet - nogle af de forskelle, der træder frem ved en samlet vurdering af de tre regioner. Peter Kvistgaard Februar For at foregribe eventuelle misforståelser så har det aldrig været hensigten med afhandlingen, at der skulle opnås kvantitativ repræsentativitet i forhold til antal interviewede aktører. Der sigtes i stedet på at opnå kvalitativ repræsentativitet. Det skal forstås på følgende måde: I det øjeblik hvor respondenternes udtalelser nærmer sig hinanden, således at man med rimelighed kan sige, at datamaterialet er udtømt (altså at der ikke dukker flere afgørende oplysninger op), ja så antages det, at der er opnået kvalitativ repræsentativitet - at det er de samme problemer/dimensioner, eller hvad det nu måtte være, der går igen. Det vurderes, at der er opnået kvalitativ repræsentativitet i alle tre regioner. 9

9 Indledning For virksomheder uden for serviceerhvervene har begreberne strategisk planlægning (1970'erne) 7, strategisk udvikling (1980'erne) og strategisk ledelse (1990'erne) igennem årene spillet en stadig større rolle i en mere og mere intensiveret global konkurrencesituation 8 på nye post-fordistiske 9 parametre, hvor kunderne og kvalitet er placeret i centrum 10. Fordismens masseproduktion af hyldevarer til alle kundesegmenter på samme tid på baggrund af samfundsmæssig stabilitet og sikkerhed for afsætning er i en vis udstrækning blevet afløst af en øget efterspørgsel efter individualiserede kvalitetsprodukter. Tidligere tiders sikkerhed og stabilitet i udbud og efterspørgsel er afløst af global konkurrence på et dynamisk, komplekst og usikkert marked. Dette stiller øgede krav om forandringsparathed hos udbyderne. Derfor stilles der krav om mere fleksible værktøjer 11, der ikke bare er reaktive i forhold til markedet, men i højere grad er forudseende og proaktive. Heller ikke i turismen er der i samme udstrækning marked for tidligere tiders standardiserede produkter, blandt andet fordi langt flere mennesker på grund af bl.a. luftfartens deregulering igennem 1980'erne er blevet langt mere rejsevante og kvalitetsbevidste. Turismen er derfor også 'tvunget' til at sætte kunderne og kvalitet i centrum 12, simpelthen fordi den økonomiske 'magt' ligger hos kunderne (de stemmer med fødderne så at sige) og ikke som før hos udbyderne 13. Dette stiller store krav til evner og vilje til fornyelse 14 og forandring, og det er en situation, der gælder såvel for private virksomheder som hele destinationer. Turbulens, usikkerhed og overraskelser er snarere reglen end undtagelsen, og tidligere tiders tilgange til planlægning, der bygger på generel samfundsmæssig stabilitet, rationalitet, ekspertvælde, kontinuitet og ekstrapoleringer, synes ikke længere holdbare i en konstant foranderlig verden 15. Det eneste konstante synes at være det foranderlige. 7 Haywood & Walsh argumenterer for, at begrebet strategisk planlægning er en selvmodsigelse i og med, at strategi har til formål at tage kampen op med forandringer, mens planlægning pr. tradition og pr. definition er langsigtet og dermed ude af stand til at tage højde for ændringer i samfundsudviklingen. I Harrison og Husbands 1996: Jf. bl.a. Erhvervsministeriet 2000: Jf. bl.a. Parsons 1995: , hvor han diskuterer fordismens og post-fordismens karaktistika: Masseproduktion, centraliserede organisationer og standardiserede produkter over for netværk, fladere, mere fleksible og decentraliserede orgnisationsstrukturer, hvor disse er "more responsive to Citizens qua 'customers'." 10 Jf. bl.a. National strategi for dansk turisme, Erhvervsministeriet 2001, Erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen, Erhvervsministeriet Bakka & Fivelsdal 1998: Poon l Phillips & Moutinho 1998:1 14 Fornyelse og innovation er ikke det samme, og der kan være tale om forskellige former for innovation, bl.a. produktinnovation og strukturinnovation. 15 Haywood & Walsh Strategic Tourism Planning in Fiji i Harrison & Husbands 10

10 De traditionelle planlægningsinstrumenter med deres forståelse af, at planlægning betyder rationel langtidsplanlægning foretaget af eksperter på baggrund af såkaldte objektive facts, forekommer derfor heller ikke længere som holdbare instrumenter i forbindelse med turismeudvikling. På den baggrund er det interessant at se nærmere på, hvilke planlægningsinstrumenter turismen så rent faktisk gør brug af. Er der tale om udvikling af ét altfavnende instrument, som det blandt andet foreslås i Turismepolitisk Redegørelse 2000 i relation til en national strategi ("...Danmark samler hele turismefremmeindsatsen i én klar national strategi..."), eller kunne det tænkes, at en flerhed af instrumenter er i spil i udviklingen af en given region? Globalt set er strategisk tænkning fra slutningen af 1980'erne 16 og i løbet af 1990'erne 17 blevet en stadig vigtigere tilgang for lokale, regionale og nationale turismeaktører 18. Også offentlige turismeaktører - fra regering over amter til kommuner - har taget strategibegrebet til sig. Et eksempel herpå er anvendelsen af Strategisk Miljøvurdering (SMV), der har været anvendt i Danmark siden 1993 til vurdering af planer, love, politikker etc. 19. Udviklingen er formentlig sket i en erkendelse af, at strategibegrebet bedre end traditionelle værktøjer kan bruges i forbindelse med konstante forandringer - læs krav om nedskæring i budgetter (downsizing) og ændringer i visioner, missioner, mål og indikatorer : Bangladesh fik for eksempel i 1988 udarbejdet en national strategi: Strategic Master Plan for Tourism in Bangladesh. Strategien blev udarbejdet af World Tourism Organisation, og den er ambitiøs, omfattende og holistisk. Den indeholder en række konkrete politikker til omsætning af strategiens overordnede mål. Andre eksempler på omfattende nationale politikker/planer/strategier er Indien 1982 og igen i 1992, Cypern 1988, Mongoliet 1989 og Uganda WTO bruger tilsyneladende ordene policy, plan og strategy synonymt. Det er i hvert fald svært at finde nogen stringens i ordvalget. WTO 1997:109ff 17 I rapporten Fœlles Fodslaw fra 1992 benytter man også ordet strategi i hhv. den nemme strategi (pleje og udvikle hovedsæsonen) og den svære strategi (sæsonudvidelse til helst helårsturisme) 18 "For example, it was only as recently as 1995 that the White House Conference on Travel and Tourism concluded that only a sound national strategy managed by a private/public partnership would recapture and increase the US share of the international market." (Phillips & Moutinho 1998:2) 19 Kørnøv 2001:11. En notabel undtagelse er Finansloven 2002, der ikke er miljøvurderet. 20 Jf. bl.a. National strategi for dansk turisme, Erhvervsministeriet 2001, Erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen, Erhvervsministeriet 1998; En grøn erhvervsstrategi for bœredygtig turisme, Destination og Danmarks nationale strategi for bœredygtig udvikling - Udvikling med omtanke - fœlles ansvar, Regeringen Senest en national strategi mod fedme, som den blev præsenteret i medierne 12. november

11 Formål med paperet Som indledningen viser er der god grund til at se nærmere på turismestrategier - ikke bare i forhold til private organisationer, men i høj grad også i forhold til offentlige og halvoffentlige organisationer, der arbejder med turismeudvikling af et større geografisk område som f.eks. Nordjylland. Formålet er at trække nogle aspekter frem af de turismestrategier, som tre regioner har benyttet sig af fra 1990 til For at strukturere dette mest muligt benyttes en opdeling i struktur, proces og indhold i relation til de enkelte regionsbeskrivelser. Endvidere er det formålet - som det fremgår af undertitlen på paperet - at trække nogle hovedtræk frem, som andre forhåbentlig kan lære noget af. Disse andre er ikke bare - i en mere traditionel forstand - de såkaldte policy makers, altså de personer som befinder sig i toppen af et hierarkisk og vertikalt inddelt felt. Derimod er det grundidéen, at der rent faktisk er langt flere involverede parter i en politikdannelsesproces. På denne måde anlægges et såvel vertikalt som horisontalt syn på en politikdannelsesproces å la det syn, som Colebatch anlægger (1998). Med henblik på at leve op til formålene er paperet struktureret på følgende måde: I det følgende diskuteres strategibegrebet kort for herved at have et vurderingsgrundlag til konklusionen. Dernæst gennemgås de tre turismeregioners udvikling kort, og politikdannelsesprocesser og problemer præsenteres. Endelig foretages en første forsøgsvis komparation af strategierne baseret på nogle centrale indikatorer. Læserne bør være opmærksomme på, at begreberne policy og strategi bruges synonymt i dette paper. En uddybende teoretisk diskussion af begreberne er udeladt af pladshensyn. En introducerende diskussion af strategibegrebet Som det fremgår, synes begrebet strategi at være uløseligt forbundet med forandring. Karlöf identificerer følgende (nødvendige) evner i forhold til strategisk ledelse (underforstået private produktionsvirksomheder). "Strategisk ledelse betyder evnen til at identificere behov for forandring tilvejebringe værktøj til forandring udforme strategier til forandring gennemføre forandring" (Bengt Karlöf i Arndt & Friman 1989:152) Der findes imidlertid ikke én endegyldig definition på begrebet strategi 21, på trods af at det faktisk er temmelig længe siden, Drucker (1954) introducerede begrebet i forhold til virksom-hedsledelse. Det er tydeligt, at 21 Phillips & Moulinho 1998 og Bakka & Fivelsdal

Kortlægning af dansk kystturismeforskning

Kortlægning af dansk kystturismeforskning TiD årsmøde 19-20. marts, 2014 Nansens Gaard - Svaneke- Bornholm Kortlægning af dansk kystturismeforskning Jesper Manniche, manniche@crt.dk Carl Henrik Marcussen, marcussen@crt.dk Lene Rømer, ler@crt.dk

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation

Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Workshop 22. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation Kortlægning af kystturismeforskning og og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Rømer

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2

Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 Bergen 15. dec 2011 dag 1 af 2 1. Opsamling fra sidst. Hvilke typer empirisk materiale egner sig til hvilke metoder? Hvad kan vi få belyst gennem forskellige former for statistik? a) Hvad er kvantitativ

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

PARTNERSKAB, NETVÆRK OG REGIONAL UDVIKLING

PARTNERSKAB, NETVÆRK OG REGIONAL UDVIKLING PARTNERSKAB, NETVÆRK OG REGIONAL UDVIKLING 1. Introduktion: Policy og regional udvikling 2. Den lange vej til partnerskab 1. Fra top-down til bottom-up: Typiske Danmark 2. Partnerskabelse som proces 3.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

TRUnews nr. 1/juli 2000

TRUnews nr. 1/juli 2000 Page 1 of 11 TRUnews nr. 1/juli 2000 Ny turisme - ny viden Turismen er i rivende udvikling. Mere fritid skaber et større og mere differentieret marked, som flere og flere udbydere forsøger at komme ind

Læs mere

Lokal brug af publiceringsindikatoren

Lokal brug af publiceringsindikatoren Lokal brug af publiceringsindikatoren Seminar den 28. januar, Oslo CFA Centre for Studies in Research and Research Policy Department of Political Science and Government School of Business and Social Sciences

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne

Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne 2003 Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Center for industriel

Læs mere

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation

Asmus Leth Olsen. Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Asmus Leth Olsen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation Publikationen Kommunestyre og kommunernes indbyrdes relation kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning Købmagergade

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Inkluderende pædagogik

Inkluderende pædagogik CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis Camilla Brørup Dyssegaard Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016

Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016 Referat af møde mellem aftagerpanelet og uddannelserne den 25 april 2016 Sted: Aalborg Universitet, A. C. Meyers Vænge 15. 1 sal, lokale 2.1.024. Tid: Kl. 13 15 Deltagere: Szilvia Gyimóthy, lektor, formand

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Forord Del 1: InDleDnIng og teori 1. Deltagende innovation i den private og den offentlige sektor 2. Deltagende innovation medarbejdere og brugere

Forord Del 1: InDleDnIng og teori 1. Deltagende innovation i den private og den offentlige sektor 2. Deltagende innovation medarbejdere og brugere Indhold Forord........................ 9 Del 1: Indledning og teori............ 11 1. Deltagende innovation i den private og den offentlige sektor................ 13 1.1 Indledning................... 13

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Turismeudvikling i Nordjylland

Turismeudvikling i Nordjylland Turismeudvikling i Nordjylland - Dialogbaseret vidensudvikling Ved: Adjunkt Lea Holst Laursen Event: Udflugt i forbindelse med Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Dato: 7. oktober 2011 Sted: Toldboden, Aalborg

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d.

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, ph.d. Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder Bottom up = traditionelle metoder vendes på

Læs mere

Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker

Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker METTE JENSEN Mobilitetsmani Det mobile liv og rejsers betydninger for moderne mennesker AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MOBILITETSMANI Hvorfor har vi ondt af folk der ikke rejser? Fordi de, eftersom de ikke

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Klimaets sociale tilstand

Klimaets sociale tilstand Rockwool fonden Klimaets sociale tilstand Af Peter GundelA ch, BettinA hau G e o G e sther n ørreg ård-n ielsen Klimaets sociale tilstand peter gundelach, bettina hauge og esther nørregård-nielsen Klimaets

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere