Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel. 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN: 87-7307-676-7"

Transkript

1 Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel 2002 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN: Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Niels Jernes Vej Aalborg 0 Telefon: Fax: Layout: Julie Larsen Forsidefoto: Peter Kvistgaard Omslag: Rikke Rasmussen Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S

2 Indholdsfortegnelse FORORD: REGIONAL TURISME MELLEM UDBUD OG EFTER- SPØRGSEL... 5 KAPITEL 1: TURISMESTRATEGIER PÅ TVÆRS AF REGIONER - HVAD GØR KONKURRENTERNE, OG KAN VI LÆRE NOGET AF DEM?...7 FORORD... 7 INDLEDNING...10 FORMÅL MED PAPERET...12 EN INTRODUCERENDE DISKUSSION AF STRATEGIBEGREBET...12 TURISMESTRATEGI I MECKLENBURG-VORPOMMERN, TYSKLAND...17 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...19 TOURISMUSKONZEPTION'ER...20 TURISMESTRATEGI I NOVA SCOTIA, CANADA...26 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...27 TURISMESTRATEGI I NORDJYLLAND...33 STRUKTUR, PROCES OG INDHOLD...34 NORDJYLLAND - EN STAGNERENDE TURISMEREGION?...38 HOVEDTRÆK I CASENE...40 DET OFFENTLIGES SAMSPIL MED TURISMEN...41 ÉN STRATEGI/POLITIK ELLER FLERE?...42 HVAD KAN MAN LÆRE AF CASENE?...45 LITTERATUR...50 KOMMENTAR TIL KAPITEL KAPITEL 2: KULTUR SOM TURISTPRODUKT - HVILKEN FORSKEL GØR INTERNETTET?...57 BAGGRUND KULTURTURISME: PRODUKT OG PROCES...58 METODE OG UNDERSØGELSESDESIGN...60 RESULTATER...62 KONKLUSION...64 LITTERATUR...65 KAPITEL 3: KONFERENCEDELTAGERE SOM TURISTER I NORDJYLLAND - HVAD ER DE UDE PÅ NÅR KONFERENCEN ER SLUT?...67 INTRODUKTION...67 PRAKTISKE IMPLIKATIONER OG VIDERE PERSPEKTIVER...75

3 LITTERATURLISTE...76 KAPITEL 4: TURISMEERHVERVETS FORSTÅELSE AF BÆREDYG- TIGHED - ER DER FODSLAW?...77 INDLEDNING OG BAGGRUND...77 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN...79 METODE OG DATAGRUNDLAG...80 RESULTATER...82 IMPLEMENTERING...85 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING...89 LITTERATUR...91 KAPITEL 5: TURISME, NATUR OG MILJØ I NORDJYLLAND - EN UNDERSØKELSE AV TURISTERS HOLDNINGER TIL NATUR OG MILJØ I BLOKHUS OG PÅ LÆSØ...93 INNLEDNING...93 FORMÅL OG PROBLEMFORMULERING...94 METODE...95 STOR ETTERSPØRSEL ETTER NATUR- OG MILJØBASERT TURISME...96 HVILKEN TYPE NATUR SØKER TURISTENE? HVA BRUKER TURISTENE I NORDJYLLAND NATUREN TIL? UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR NATURBASERT TURISME I NORD- JYLLAND - EKSEMPLER FRA BLOKHUS OG LÆSØ ER DET SAMSVAR MELLOM TURISTENES INTERESSER OG FAKTISKE VALG? Hos HVEM TRYKKER SKOEN? HVEM SKAL BETALE FOR GILDET? HVORDAN KAN TURISMEN GJØRES MER BÆREDYKTIG? MOBILISERE PÅ INTERESSE OG VILJE TIL HANDLING LITTERATUR KOMMENTAR TIL KAPITEL RART AT BLIVE BEKRÆFTET I SINE ANTAGELSER ET SPADESTIK DYBERE KAPITEL 6: REGIONAL TURISMEUDVIKLING MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL. NORDJYLLAND OG DEN STORE VERDEN - HVEM LÆRER AF HVEM? REGIONAL TURISMEUDVIKLING: ET TREKANTET PERSPEKTIV LÆRING, INFORMATION OG TURISMEUDVIKLING REGIONAL TURISMEUDVIKLING, HVEM LÆRER AF HVEM? NORDJYLLAND SOM LÆRENDE TURISMEREGION BIBLIOGRAFI

4 Forord: Regional turisme mellem udbud og efterspørgsel Kraftig øget international konkurrence har i de senere år betydet stigende krav i dansk turisme om ny viden - og alt tyder på, at konkurrencen er kommet for at blive. Dette har bl.a. betydet flere og flere krav om sammenligninger med andre destinationer, hvad enten det er lande, regioner eller lokalområder. Benchmarking, udvikling og læring får større og større betydning. Grundlæg-gende er moderne turismevirksomhed naturligvis efterspørgselsorienteret: for det enkelte område og den enkelte virksomhed handler det i høj grad om at tilpasse sig den forventede efterspørgsel af oplevelser der ligger ud over hverdagens trummerum. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, specielt fordi der er en indbygget spænding mellem det udbud, som en destination har, og den efterspørgsel, som turisten repræsenterer, og et centralt spørgsmål er derfor hvordan en bæredygtig balance kan opnås mellem udbud og efterspørgsel. I slutningen af 2001 præsenteredes på to seminarer på Aalborg Universitet aktuelle resultater fra igangværende forskningsprojekter, der belyser spørgsmål vedrørende både udbud og efterspørgsel inden for turismeområdet. Konceptet for seminarerne bestod i en konstant ping-pong mellem forskere og praktikere, med respons på forskningsoplæggene fra turisme-aktører i og uden for Nordjylland. På det første seminar diskuteredes generelle turismestrategier og kulturens rolle i udbuddet, mens efterspørgselssiden repræsenteres ved resultaterne af en undersøgelse af konferencedeltageres turist-adfærd i Nordjylland. På det andet seminar drøftedes resultaterne af en undersøgelse af turismeaktørernes holdninger i Nordjylland til bæredygtighed, og på efterspørgselssiden blev resultaterne af en undersøgelse af turisters efterspørgsel efter natur- og miljøbaserede oplevelser fremlagt. Og hele tiden var det underliggende spørgsmål: Hvad kan Nordjylland lære af andre regioner, og hvad kan andre regioner lære af Nordjylland inden for turismeudvikling? Netop dette aspekt var omdrejningspunktet i seminarernes afsluttende og afrundende indlæg. Betoningen af et frugtbart samspil mellem teori og praksis har kendetegnet Tourism Research Unit ved Aalborg Universitet siden oprettelsen i 1998 som del af den internationale forskerskole SPIRIT. I løbet af 1999 blev Turismeforskningsprogrammet Langsigtet Strategisk Turismeplanlægning i Regionalt og Internationalt Perspektiv igangsat med støtte fra Spar Nord Fonden og Mål 2-midler fra Nordjyllands Amt og Erhvervsfremmestyrelsen. Programmet handlede om strategier og turismepolitik, produktudvikling og markedsføringsprincipper med udgangspunkt i Nordjyllands Amt, og det overordnede formål med forskningsprogrammet og de konkrete forskningsprojekter var at opnå viden om faktorer, der kan have indflydelse på langsigtet 5

5 strategisk produktudvikling og markedsføring af turisme på lokalt og regionalt men også internationalt plan. Denne publikation indeholder forskningsoplæggene samt opponentindlæg fra turismeaktører fra de to seminarer, og bogen giver således i kort form en oversigt over de vigtigste resultater af det treårige forskningsprogram. De endelige, og langt mere omfattende, forskningsrapporter er under færdiggørelse og vil løbende blive gjort tilgængelige på Tourism Research Units hjemmeside Henrik Halkier, Susanne Jensen & Peter Kvistgaard Aalborg, april

6 Kapitel 1: Turismestrategier på tværs af regioner - hvad gør konkurrenterne, og kan vi lære noget af dem? Peter Kvistgaard, ph.d.-stipendiat Forord I dette paper tager jeg afsæt i min endnu ikke færdiggjorte ph.d.-afhandling "Policyproblemer i regional turismepolitik - Et internationalt komparativt case studie af turismepolitiske problemformuleringsprocesser i tre regioner i perioden mellem 1990 and 2000". Jeg behandler i paperet et af de centrale aspekter i afhandlingen, nemlig de turismestrategier, der enten har været eller er i anvendelse i de tre regioner. Eftersom afhandlingen ikke er færdiggjort, og dette paper udgør et første forsøg på at foretage en komparation af turismestrategierne, har paperet et tentativt skær over sig. Det her fremlagte bør læses med dette for øje. Der vil forekomme introduktion af en række aspekter af regional turismepolitik, som ikke nødvendigvis afsluttes i dette paper, men derimod i selve afhandlingen. Inden jeg kommer til selve paperet, vil jeg kort skitsere formål og metode i afhandlingen. Formålet med afhandlingen, som er sponsoreret af Spar Nord Fonden, er at generere ny og dybdegående viden om turismepolitiske processer og dimensioner på det regionale niveau 1. De turismepolitiske udviklinger i regionerne Nordjylland, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland og Nova Scotia, Canada, sammenlignes med særlig henblik på analyse af, hvordan problemer identificeres og defineres i policyprocessen. Altså hvilke problemer er der, og hvilket indhold har de i relation til formuleringen af en regional turismepolitik. 2 Selve problembeskrivelsen udbygges selvsagt temmelig kraftigt i selve afhandlingen. Afhandlingen tager udgangspunkt i en iagttagelse af, på den ene side at regioner får større og større betydning - ikke bare i turismen men også i den politiske og økonomiske udvikling 3, og på den anden side at der er en relativt 1 Regioner defineres i afhandlingen som politisk-administrative regioner modsat funktionelle eller kulturelle regioner. De tre regioner i afhandlingen har egen status som politisk-administrativ region. Nordjylland som amt/region i en national kontekst og som region i en EU-kontekst. Mecklenburg-Vorpommern har status af delstat i forbundsrepublikken Tyskland og af region i en EU-kontekst. Nova Scotia har status af provins i forbundet Canada. 2 Problemidentifikations- og problemformuleringsprocesser er et hidtil uudforsket område i den ret beskedne internationale forskning i turismepolitik - jf. Hall 1994, Hall & Jenkins 1995 og Hall 1999 og Dette gælder bl.a. for Nordjylland, der siden 1988, hvor EU's strukturfonde blev 7

7 beskeden viden om turismepolitiske processer på alle niveauer. Regioner udgør således den geografiske ramme, mens turismepolitiske processer udgør den tematiske ramme for afhandlingen. Med baggrund heri er det naturligt, at der anlægges en eksplorativ (udforskende/opdagende) og induktiv (empiristyret) synsvinkel. Metoden er baseret på et multiple casestudie design med udgangspunkt i en vis ensartethed i enhederne. Dette design er særdeles velegnet til at belyse flere enheder med udgangspunkt i samme problemstilling, og det understøtter således det komparative. Enhederne er i dette tilfælde tre politisk-administrative regioner, og den fælles problemstilling er problemidentifikation 4. Afhandlingens komparative grundtanke udgør et forskningsdesign, som af bl.a. Douglas Pearce er blevet efterlyst i international turismeforskning siden Casestudier er velegnede til at studere komplekse sociale fænomener - herunder også politiske problemstillinger. "Et case-studium er en empirisk undersøgelse, som undersøger et samtidigt fænomen inden for rammen af dets eget liv, når grænsefladen mellem fænomen og kontekst ikke er selvindlysende klar og hvor der bruges mange datakilder." (Maaløe 1996:27). Det vil sige, at hver case udtrykker en omfattende viden om turismepolitiske processer og en dybtgående forståelse af de specielle forudsætninger (kontekst), som gælder for netop den enkelte case. Dermed er der tale om en sammenhængende helhedsbetragtning af det pågældende problem inden for en afgrænset tidsperiode. I dette tilfælde i en 10 års periode - fra 1990 til Det skal her tilføjes, at udtrykket "samtidigt" i ovenstående citat ikke skal forstås som a- historisk. En regions historie vil altid have en betydelig indflydelse på - i dette tilfælde - den måde, som problemer opfattes på. Der er til brug for hvert case studie anvendt flere datakilder. Der er primært tale om dybtgående åbne og ustrukturerede/semistrukturerede kvalitative interviews med centrale aktører fra alle niveauer (fra turistchefer over direktører i private turismevirksomheder og sub-regionale selskaber til departementschefer og politikere) i de tre regioner. Der er således gennemført i alt 40 interviews i direkte sammenhæng med afhandlingen, mens der i forbindelse med udviklingsprojektet Turistforeningens rolle i fremtidens turisme i Nordjylland (2000) er gennemført 34 interview. Heraf har de 32 interviews relevans for denne afhandling, idet de er foretaget i Nordjylland i år reorganiseret og Danmark fik tildelt to Mål 2-programmer og et Mål 5b-program, og 1991, hvor den danske stat fjernede de hidtidige egnsudviklingsmidler, har måttet indtage en stadig mere autonom rolle hvad angår udvikling af det nordjyske område (Halkier & Flockhart 2001:1-2 (ikke offentliggjort paper)) 4 Der er således ikke tale om en komparation, der udsiger noget direkte om de anvendte politikkers/strategiers egnethed som markedsføringsredskaber. Ej heller siger komparationen noget om politikkernes/strategiernes succes eller fiasko i relation til antal "vundne" overnatninger, øget omsætning etc. 5 Pearce & Butler

8 2000. Derfor er de også inddraget i forskellig grad. Interviewene fordeler sig med 17 i Mecklenburg-Vorpommern, 14 i Nova Scotia og 9 i Nordjylland 6. Derforuden er der inddraget kvantitativt materiale, idet der i hvert case studie er gengivet tabeller/figurer over beregninger på udviklingen i antal overnatninger, beskæftigelse, værditilvækst osv. med udgangspunkt i officielle statistikker i regionerne. Endvidere er der i betydeligt omfang inddraget forskellige dokumenter (politikker, strategier, rapporter, referater (såvel offentlige som interne), avisudklip og andet tilgængeligt materiale). Ud over kontekstbeskrivelsen balancerer hvert case studie mellem de mere autoritative politikker og respondenternes perceptioner af turisme- og samfundsudviklingen i de tre regioner fra 1990 til På den måde opstår der et interessant spændingsforhold mellem de skrevne, mere statiske politikker/ strategier og respondenternes dynamiske, mere flydende perceptioner. I forhold til hvert case studie anvender jeg Butlers destinationslivscyklusmodel fra 1980 for at anskueliggøre - mere end noget andet - nogle af de forskelle, der træder frem ved en samlet vurdering af de tre regioner. Peter Kvistgaard Februar For at foregribe eventuelle misforståelser så har det aldrig været hensigten med afhandlingen, at der skulle opnås kvantitativ repræsentativitet i forhold til antal interviewede aktører. Der sigtes i stedet på at opnå kvalitativ repræsentativitet. Det skal forstås på følgende måde: I det øjeblik hvor respondenternes udtalelser nærmer sig hinanden, således at man med rimelighed kan sige, at datamaterialet er udtømt (altså at der ikke dukker flere afgørende oplysninger op), ja så antages det, at der er opnået kvalitativ repræsentativitet - at det er de samme problemer/dimensioner, eller hvad det nu måtte være, der går igen. Det vurderes, at der er opnået kvalitativ repræsentativitet i alle tre regioner. 9

9 Indledning For virksomheder uden for serviceerhvervene har begreberne strategisk planlægning (1970'erne) 7, strategisk udvikling (1980'erne) og strategisk ledelse (1990'erne) igennem årene spillet en stadig større rolle i en mere og mere intensiveret global konkurrencesituation 8 på nye post-fordistiske 9 parametre, hvor kunderne og kvalitet er placeret i centrum 10. Fordismens masseproduktion af hyldevarer til alle kundesegmenter på samme tid på baggrund af samfundsmæssig stabilitet og sikkerhed for afsætning er i en vis udstrækning blevet afløst af en øget efterspørgsel efter individualiserede kvalitetsprodukter. Tidligere tiders sikkerhed og stabilitet i udbud og efterspørgsel er afløst af global konkurrence på et dynamisk, komplekst og usikkert marked. Dette stiller øgede krav om forandringsparathed hos udbyderne. Derfor stilles der krav om mere fleksible værktøjer 11, der ikke bare er reaktive i forhold til markedet, men i højere grad er forudseende og proaktive. Heller ikke i turismen er der i samme udstrækning marked for tidligere tiders standardiserede produkter, blandt andet fordi langt flere mennesker på grund af bl.a. luftfartens deregulering igennem 1980'erne er blevet langt mere rejsevante og kvalitetsbevidste. Turismen er derfor også 'tvunget' til at sætte kunderne og kvalitet i centrum 12, simpelthen fordi den økonomiske 'magt' ligger hos kunderne (de stemmer med fødderne så at sige) og ikke som før hos udbyderne 13. Dette stiller store krav til evner og vilje til fornyelse 14 og forandring, og det er en situation, der gælder såvel for private virksomheder som hele destinationer. Turbulens, usikkerhed og overraskelser er snarere reglen end undtagelsen, og tidligere tiders tilgange til planlægning, der bygger på generel samfundsmæssig stabilitet, rationalitet, ekspertvælde, kontinuitet og ekstrapoleringer, synes ikke længere holdbare i en konstant foranderlig verden 15. Det eneste konstante synes at være det foranderlige. 7 Haywood & Walsh argumenterer for, at begrebet strategisk planlægning er en selvmodsigelse i og med, at strategi har til formål at tage kampen op med forandringer, mens planlægning pr. tradition og pr. definition er langsigtet og dermed ude af stand til at tage højde for ændringer i samfundsudviklingen. I Harrison og Husbands 1996: Jf. bl.a. Erhvervsministeriet 2000: Jf. bl.a. Parsons 1995: , hvor han diskuterer fordismens og post-fordismens karaktistika: Masseproduktion, centraliserede organisationer og standardiserede produkter over for netværk, fladere, mere fleksible og decentraliserede orgnisationsstrukturer, hvor disse er "more responsive to Citizens qua 'customers'." 10 Jf. bl.a. National strategi for dansk turisme, Erhvervsministeriet 2001, Erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen, Erhvervsministeriet Bakka & Fivelsdal 1998: Poon l Phillips & Moutinho 1998:1 14 Fornyelse og innovation er ikke det samme, og der kan være tale om forskellige former for innovation, bl.a. produktinnovation og strukturinnovation. 15 Haywood & Walsh Strategic Tourism Planning in Fiji i Harrison & Husbands 10

10 De traditionelle planlægningsinstrumenter med deres forståelse af, at planlægning betyder rationel langtidsplanlægning foretaget af eksperter på baggrund af såkaldte objektive facts, forekommer derfor heller ikke længere som holdbare instrumenter i forbindelse med turismeudvikling. På den baggrund er det interessant at se nærmere på, hvilke planlægningsinstrumenter turismen så rent faktisk gør brug af. Er der tale om udvikling af ét altfavnende instrument, som det blandt andet foreslås i Turismepolitisk Redegørelse 2000 i relation til en national strategi ("...Danmark samler hele turismefremmeindsatsen i én klar national strategi..."), eller kunne det tænkes, at en flerhed af instrumenter er i spil i udviklingen af en given region? Globalt set er strategisk tænkning fra slutningen af 1980'erne 16 og i løbet af 1990'erne 17 blevet en stadig vigtigere tilgang for lokale, regionale og nationale turismeaktører 18. Også offentlige turismeaktører - fra regering over amter til kommuner - har taget strategibegrebet til sig. Et eksempel herpå er anvendelsen af Strategisk Miljøvurdering (SMV), der har været anvendt i Danmark siden 1993 til vurdering af planer, love, politikker etc. 19. Udviklingen er formentlig sket i en erkendelse af, at strategibegrebet bedre end traditionelle værktøjer kan bruges i forbindelse med konstante forandringer - læs krav om nedskæring i budgetter (downsizing) og ændringer i visioner, missioner, mål og indikatorer : Bangladesh fik for eksempel i 1988 udarbejdet en national strategi: Strategic Master Plan for Tourism in Bangladesh. Strategien blev udarbejdet af World Tourism Organisation, og den er ambitiøs, omfattende og holistisk. Den indeholder en række konkrete politikker til omsætning af strategiens overordnede mål. Andre eksempler på omfattende nationale politikker/planer/strategier er Indien 1982 og igen i 1992, Cypern 1988, Mongoliet 1989 og Uganda WTO bruger tilsyneladende ordene policy, plan og strategy synonymt. Det er i hvert fald svært at finde nogen stringens i ordvalget. WTO 1997:109ff 17 I rapporten Fœlles Fodslaw fra 1992 benytter man også ordet strategi i hhv. den nemme strategi (pleje og udvikle hovedsæsonen) og den svære strategi (sæsonudvidelse til helst helårsturisme) 18 "For example, it was only as recently as 1995 that the White House Conference on Travel and Tourism concluded that only a sound national strategy managed by a private/public partnership would recapture and increase the US share of the international market." (Phillips & Moutinho 1998:2) 19 Kørnøv 2001:11. En notabel undtagelse er Finansloven 2002, der ikke er miljøvurderet. 20 Jf. bl.a. National strategi for dansk turisme, Erhvervsministeriet 2001, Erhvervspolitisk strategi for Hovedstadsregionen, Erhvervsministeriet 1998; En grøn erhvervsstrategi for bœredygtig turisme, Destination og Danmarks nationale strategi for bœredygtig udvikling - Udvikling med omtanke - fœlles ansvar, Regeringen Senest en national strategi mod fedme, som den blev præsenteret i medierne 12. november

11 Formål med paperet Som indledningen viser er der god grund til at se nærmere på turismestrategier - ikke bare i forhold til private organisationer, men i høj grad også i forhold til offentlige og halvoffentlige organisationer, der arbejder med turismeudvikling af et større geografisk område som f.eks. Nordjylland. Formålet er at trække nogle aspekter frem af de turismestrategier, som tre regioner har benyttet sig af fra 1990 til For at strukturere dette mest muligt benyttes en opdeling i struktur, proces og indhold i relation til de enkelte regionsbeskrivelser. Endvidere er det formålet - som det fremgår af undertitlen på paperet - at trække nogle hovedtræk frem, som andre forhåbentlig kan lære noget af. Disse andre er ikke bare - i en mere traditionel forstand - de såkaldte policy makers, altså de personer som befinder sig i toppen af et hierarkisk og vertikalt inddelt felt. Derimod er det grundidéen, at der rent faktisk er langt flere involverede parter i en politikdannelsesproces. På denne måde anlægges et såvel vertikalt som horisontalt syn på en politikdannelsesproces å la det syn, som Colebatch anlægger (1998). Med henblik på at leve op til formålene er paperet struktureret på følgende måde: I det følgende diskuteres strategibegrebet kort for herved at have et vurderingsgrundlag til konklusionen. Dernæst gennemgås de tre turismeregioners udvikling kort, og politikdannelsesprocesser og problemer præsenteres. Endelig foretages en første forsøgsvis komparation af strategierne baseret på nogle centrale indikatorer. Læserne bør være opmærksomme på, at begreberne policy og strategi bruges synonymt i dette paper. En uddybende teoretisk diskussion af begreberne er udeladt af pladshensyn. En introducerende diskussion af strategibegrebet Som det fremgår, synes begrebet strategi at være uløseligt forbundet med forandring. Karlöf identificerer følgende (nødvendige) evner i forhold til strategisk ledelse (underforstået private produktionsvirksomheder). "Strategisk ledelse betyder evnen til at identificere behov for forandring tilvejebringe værktøj til forandring udforme strategier til forandring gennemføre forandring" (Bengt Karlöf i Arndt & Friman 1989:152) Der findes imidlertid ikke én endegyldig definition på begrebet strategi 21, på trods af at det faktisk er temmelig længe siden, Drucker (1954) introducerede begrebet i forhold til virksom-hedsledelse. Det er tydeligt, at 21 Phillips & Moulinho 1998 og Bakka & Fivelsdal

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Turismeudvikling i Nordjylland

Turismeudvikling i Nordjylland Turismeudvikling i Nordjylland - Dialogbaseret vidensudvikling Ved: Adjunkt Lea Holst Laursen Event: Udflugt i forbindelse med Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Dato: 7. oktober 2011 Sted: Toldboden, Aalborg

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment

Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringsskabelon regionernes strategi for it-understøttelse af patient empowerment Høringssvar bedes sendt til helle.hoestrup@regionh.dk senest d. 20. april 2011. Udfyldt af: Lotte Fonnesbæk og Elisabeth

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere