Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råstofplan 2008 Region Nordjylland"

Transkript

1 Råstofplan 2008 Region Nordjylland

2 2 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region Nordjylland Niels Bohrs vej Aalborg Ø Telefon Læs mere om Region Nordjylland på Redaktion: Niels Peter Mortensen Fotos: Region Nordjylland Layout og tryk: Prinfo Aalborg

3 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Forord 3 Forord En af Region Nordjyllands vigtige opgaver er at planlægge indvinding af råstoffer i regionen. Regionsrådet fastlægger graveområder og retningslinjer for, hvor og hvordan råstofindvindingen skal foregå. Råstofplanen er altså Regionsrådets udmelding om, hvor i regionen der kan graves sand, grus, sten, ler, kalk, kridt, moler og tørv. Den nordjyske råstofsektor er storleverandør af råstoffer og byggematerialer til byggeriet og jordforbedringsprodukter til landbruget. Råstofbranchen spiller således en betydelig rolle for det nordjyske erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at planen sikrer, at der er afsat områder, der er store og attraktive nok til at kunne modsvare vores behov for råstoffer i mange år frem. Men planlægningen skal samtidig sikre en bæredygtig udvikling, hvor vi tager hensyn til miljøbeskyttelse, beskyttelse af vandforsyningen, naturen, arkæologiske interesser og så videre. I arbejdet med råstofplan har Regionsrådet lagt vægt på at finde en god balance mellem disse interesser. I planen er der udlagt tilstrækkeligt med arealer, men der er samtidig udarbejdet retningslinjer, der skal sikre, at indvindingen sker i respekt for det omgivende miljø, hvad enten der er tale om naturområder, drikkevand, landsbymiljøer eller andre boligområder. Ulla Astmann (Foto: Poul Rasmussen) Råstofplan har været undervejs i løbet af 2007 og Der er blevet afholdt en dialogfase, to offentlige høringer, en supplerende høring og et offentligt møde. Mange interessenter er blevet hørt og har fremsendt idéer og forslag til planen. Regionsrådet vil gerne takke for den interesse, der har været, og ikke mindst takke for de mange konstruktive forslag, vi har modtaget. Du kan finde meget mere materiale om råstoffer og råstofplanen på regionens hjemmeside Venlig hilsen Ulla Astmann Formand for Regionsrådet

4 4 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Indhold

5 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Indhold 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Ny myndighedsstruktur Offentlighed om planlægningen Hovedmål for råstofplanlægningen Bæredygtig udvikling og effektiv udnyttelse af råstofforekomsterne Ressourcebeskyttelse Transport Forsyningssikkerhed Råstofindvinding i nabolaget Grundvandsbeskyttelse Landskabspåvirkning Sikring af geologiske profiler Efterbehandling af råstofgrave Grave- og efterbehandlingsplaner Genbrugsmaterialer Retningslinier for råstofindvinding Miljøvurdering af planen Hvad er miljøvurdering Indhold i miljøvurderingen Miljøvurdering Udlæg af grave- og interesseområder Ændringer i retningslinier Bilag Ressourceopgørelse af råstofforekomsterne i graveområderne Kortbilag... 57

6

7 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Indledning 7 Kapitel 1 INDLEDNING Råstofplanlægningen hører under regionerne. Det er i bund og grund en videreførelse af den kortlægning og planlægning, amterne varetog i sin tid. Planlægningen skal ifølge vejledningen om administration af råstofloven sikre, at der er udlagt områder, der kan opfylde behovet for råstoffer i op til 24 år. Ved at udlægge tilstrækkeligt store områder sikrer regionen, at områderne ikke i stedet bliver plantet til med skov, bebygget eller andet, der gør, at råstofindvinding ikke kan lade sig gøre. Råstoffer er defineret som de jord- og bjergarter, der kan udnyttes økonomisk gennem en proces, hvor indvinding og oparbejdning sker med den tilgængelige teknologi. Det er ikke alle råstoffer, det kan betale sig at udnytte. Det kommer an på udbud og efterspørgsel. De faktorer, der bestemmer, hvorvidt det kan betale sig, kan være: - aktiviteten i byggebranchen - større anlægs- og vejarbejder - den tekniske udvikling hos indvinderne - størrelsen og beliggenheden af råstofgraveområder - ejerforhold og landbrugets behov for jord - prisen på importerede råstoffer og sømaterialer - transportomkostninger. Råstoflovens bestemmelser om udarbejdelse af råstofplanen 5 a. Regionsrådet udarbejder en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på mindst 12 år. Stk. 2. På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er nævnt i 3, fastlægger Regionsrådet overordnede retningslinier for råstofindvindingen, herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen. Stk. 3. Råstofplanen må ikke stride mod regler eller beslutninger efter 3 i lov om planlægning eller miljømålsloven. Stk. 4. Råstofplanen må ikke være i strid med den regionale udviklingsplan. Stk. 5. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. Fakta 6 a. Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil indkalder Regionsrådet ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse.

8 8 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Indledning. Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 uger. Stk. 3. Regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser. Stk. 4. En råstofplan kan ikke vedtages endeligt, hvis Miljøministeren til varetagelse af statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for Regionsrådet inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Stk. 5. Regionsrådet sørger for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne råstofplan. Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Råstofplanen sendes samtidig til Miljøministeren samt til øvrige myndigheder, hvis interesser berøres. Råstofplanen skal være offentligt tilgængelig. Stk. 6. Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. På dette grundlag beslutter Regionsrådet, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan. Stk. 7. Proceduren for udarbejdelse af tillæg til en råstofplan følger bestemmelserne i stk Der er en lang række hensyn, som kan og skal tages i forbindelse med råstofplanlægningen. Nogle af de væsentligste er: - effektiv udnyttelse af råstofforekomsterne - transport - begrænsninger i råstofindvindingen i forhold til de øvrige interesser i det åbne land, som nævnt i råstoflovens 3 - råstofindvinding i nabolaget - grundvandsbeskyttelse - landskabspåvirkning - landbrugets arealbehov - efterbehandling af råstofgrave - forsyningsstruktur og udlæg af råstofområder og interesseområder. 1.1 Baggrund En af Region Nordjyllands vigtige opgaver er at lave en råstofplan for hele regionen. Råstofplanen fastlægger, hvor der kan graves sand, grus, sten og ler, kalk og kridt, tørv og sphagnum samt moler. Råstofplanen afløser råstofplanlægningen i de tidligere amters regionplaner, som har status af landsplandirektiver. I råstofplanen for Region Nordjylland skal Regionsrådet på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen fastlægge de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen i planperioden det vil sige for perioden Desuden skal der udpeges råstofgraveområder, der kan opfylde behovet i to planperioder; altså for 24 år.

9 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Indledning 9 Udgangspunktet for planlægningen er de tre tidligere amters regionplaner, Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Århus Amt. Derfor har arbejdet med Råstofplan 2008 taget udgangspunkt i de tidligere regionplaners graveområder og retningslinjer. 1.2 Ny myndighedsstruktur Som led i kommunalreformen, hvor amterne blev nedlagt, vedtog Folketinget en ændring af råstofloven. Det betyder, at administrationen af råstofloven deles mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Regionsrådet har ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning af råstofindvinding. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvinding. Kommunalbestyrelserne er bundet af den regionale råstofplan i den kommunale planlægning. Når råstofplanen er vedtaget træder den i kraft i stedet for retningslinjerne i Regionplan Samtidig er råstofplanen kommunalbestyrelsens administrationsgrundlag, når de skal træffe afgørelser om råstofindvinding. Planlægning og administration af råstofindvinding sker i henhold til råstofloven, men har også sammenhæng med en række andre love, der vedrører råstofindvinding, og som derfor skal inddrages i sagsbehandlingen, jf. råstoflovens 8 om samordningspligten. Det er fortsat Staten, der administrerer råstoffer på havbunden. 1.3 Offentlighed om planlægningen Ifølge loven skulle regionens forslag til den første råstofplan offentliggøres inden den 1. januar Forslaget til råstofplan skal udarbejdes efter råstoflovens 5a og 6a, og proceduren for udarbejdelse og vedtagelse af råstofplanen er identisk med den tidligere procedure for udarbejdelse og vedtagelse af regionplaner. Proceduren omfatter blandt andet to offentlighedsfaser. Når planen er vedtaget, afløser den Regionplan 2005 som gældende planlægning på råstofområdet. Det betyder, at Regionsrådet, før de kunne skrive et forslag, skulle indkalde idéer, forslag m.v. til, hvad planen skal indeholde. For-offentlighedsfasen blev i Region Nordjylland gennemført i perioden 31. maj til 17. august 2007, og der kom i alt 57 indlæg fra kommuner, organisationer, statslige myndigheder og ikke mindst fra private firmaer og enkeltpersoner til planens indhold. Herudfra blev forslaget til råstofplan 2008 udarbejdet. Regionsrådet besluttede på sit møde den 18. december 2007 at sende forslaget ud i 2. offentlighedsfase i perioden 7. januar marts I 2. offentlighedsfase indkom 68 bemærkninger og indsigelser. En del bemærkninger medførte kun mindre redaktionelle ændringer. I forhold til retningslinjerne for den kommunale administration af planen medførte hø-

10 10 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Indledning ringen ændringer i forhold til en retningslinje og fire redegørelser for retningslinjer. Hvis der kommer større ændringsforslag til forslaget på baggrund af en høring, skal offentligheden have mulighed for at kommentere ændringerne. Derfor besluttede Forretningsudvalget på sit møde den 9. juni at sende 10 af ændringsforslagene fra 2. offentlighedsfase i supplerende høring i perioden 20. juni-25. juli, samt endnu et område den 27. august. Der indkom i alt 27 bemærkninger og indsigelser i den supplerende høring. Ved vedtagelsen af planen blev det besluttet at tage fire graveområder og 3 interesseområder fra forslaget helt ud af planen. Det drejer sig om graveområderne ved Klim Strand og Drastrup, Try og Grindsted samt interesseområderne ved Gunderup, Sdr. herreds Plantage og Kvissel. Desuden blev graveområdet ved Hellum samt interesseområderne ved Søheden Plantage og Rebsenge reduceret i størrelse. Råstofplanen blev endelig vedtaget på Regionsrådsmødet den 18. november 2008.

11

12

13 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen 13 Kapitel 2 Hovedmål for råstofplanlægningen Det overordnede mål med planlægningen er at fastlægge den regionale råstofpolitik inden for rammerne af den nationale råstofpolitik, således som den kommer til udtryk gennem råstofloven. Dette skal ske med henblik på, at råstofinteresserne kan indgå på lige fod med de øvrige arealinteresser i udarbejdelse af den sammenfattende kommuneplanlægning. Gennem afvejningen af de forskellige interesser opnås, at der fastlægges rammer for arealanvendelsen med henblik på, at blandt andet råstoflovens formål kan tilgodeses i den videre planlægning og administration. Råstoflovens formålsparagraffer 1. Lovens formål er at sikre: 1) at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i 3, 2) at indvinding og efterbehandling tilrettelægges således, at det efterbehandlede areal kan indgå som led i anden arealanvendelse, 3) en råstofforsyning på længere sigt, 4) at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og 5) at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter. Fakta 2. Loven omfatter sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Loven gælder ikke for råstoffer, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 3. Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og kystsikkerhed, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

14 14 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen De regionale målsætninger for indvindingen af råstoffer i Region Nordjylland er blevet til på baggrund af den debat, der har været ført om centrale problemstillinger i for-offentlighedsfasen til udarbejdelse af Råstofplan Målene udtrykker den politik, som Regionsrådet lægger til grund for udarbejdelse af råstofplanen. I takt med at vi bruger råstoffer fra jorden til byggeri, anlægsopgaver, industri og jordforbedring i landbruget, vokser problemerne med at finde nye forekomster med tilsvarende kvaliteter, som dem vi kender i dag. I stedet for at tillade indvinding i områder med store naturværdier skal de teknologiske muligheder for at anvende de kendte forekomster optimalt kortlægges og forbedres. Råstofforekomsterne er ikke ligeligt fordelt i regionen, hvilket kan betyde store transportafstande fra indvindingssted til forbrugssted. De bedste kvaliteter af sand, grus og sten er kun tilgængelige i få områder. Det samme gør sig gældende med forekomsterne af ler, kalk og kridt, tørv og sphagnum samt moler. For at minimere transporten med de forskellige råstoffer tilstræbes det i planlægningen, at der, når kvaliteten tillader det, udlægges graveområder med en jævn geografisk fordeling. Råstofarterne moler, teglværksler og kalk/kridt indgår i en landsdækkende forsyningsstruktur. Forarbejdningen af disse råstoffer kræver store investeringer i produktionsanlæg. Der er derfor behov for, at der udlægges graveområder, så de virksomheder, der ligger i Region Nordjylland, er sikret så langt frem i tiden, at de har rimelige muligheder for at foretage investeringer i vedligeholdelse og udvikling af produktionsapparatet. Tørv indvindes specielt i de to graveområder i Store og Lille Vildmose. Presset på de tilgængelige tørveforekomster er blevet øget i de senere år som følge af ønsket om at bevare større dele af Lille Vildmose til naturgenopretning. Produktionen af sphagnum er den dominerende på landsplan, og med de seneste reduktioner af tørvearealerne i nærværende forslag til råstofplan forventes det, at ressourcerne vil række til en indvinding år frem i tiden. Det kan ikke forventes, at der kan udlægges nye arealer i Region Nordjylland, når disse ressourcer er bortgravet. Som led i en bæredygtig udvikling skal råstofforekomsterne tilstræbes udnyttet rationelt og anvendes i forhold til deres kvalitet. 2.1 Bæredygtig udvikling og effektiv udnyttelse af råstofforekomsterne Råstofloven har som det første formål, at råstofindvindingen skal ske som led i en bæredygtig udvikling. På den ene side er råstofindvindingen en proces således, at når råstofferne er indvundet et sted, genskabes de ikke. På den anden side indgår en stor del af råstofferne i kredsløbet igen, når den anvendelse, de var gravet op til, ophører. En stor del af det tegl og beton, der indgår i bygninger, der rives ned, indgår i genbrug. Det samme er tilfældet med asfaltmaterialer. Genanvendelsen af byggeaffald i Danmark ligger på over 90%. Alligevel erstatter det kun 7% af råstofforbruget. Der kan økonomiseres med råstofforbruget ved at stille krav til anvendelse af bestemte råstoffer til byggeri og offentlige anlægsarbejder og bedre udnyttelse af dår-

15 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen 15 lige råstofkvaliteter. Vejdirektoratet valgte således ved anlægget af motorvejene i Vendsyssel at reducere kravene til det sand, der skulle anvendes under asfalten og stabilgruslaget. Var kravene ikke blevet reduceret, skulle langt det meste af dette sand være hentet uden for Vendsyssel. Indpumpet sand fra oprensning af indsejlingen til Hirtshals blev også anvendt i større omfang ved dette anlægsarbejde. Et begrænset udbud af råstoffer i en egn vil således fremme brug af alternative materialer, f.eks. ved anvendelse af en større andel af sand i byggeri og anlæg. Indvinding og transport af råstoffer medfører et stort energiforbrug i form af olie og elektricitet og dermed et stort bidrag af CO 2. En god lokal forsyning med råstoffer kan bidrage til at reducere behovet for transport. 4 i råstofloven giver Miljøministeren mulighed for at fastsætte regler for råstofforbruget, men bestemmelsen har kun været brugt i begrænset omfang ved anlæg af Storebælts- og Øresundsforbindelserne. Uddrag af råstofloven 4. Miljøministeren kan med henblik på at sikre en ressourceøkonomisk anvendelse af råstofforekomsterne fastsætte regler om: 1) mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder, 2) at der ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder skal anvendes affalds- eller erstatningsprodukter eller ske genanvendelse, 3) mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved fremstilling af industriprodukter, 4) oparbejdning af visse råstofkvaliteter i forbindelse med indvindingen, og at affalds- eller erstatningsprodukter samt oprensnings- og uddybningsmaterialer (klapmaterialer) fra det danske havområde skal nyttiggøres eller genanvendes som råstoffer. Fakta 2.2 Ressourcebeskyttelse Det er i samfundets interesse at beskytte de råstoffer, der er til stede. Derfor må de områder, der med stor sandsynlighed indeholder råstofforekomster i en mængde og kvalitet, der har betydning for samfundet, ikke anvendes til formål, der senere kan hindre eller besværliggøre indvinding. Kommuneplanlægningen - og førhen regionplanlægningen - er med til at afklare i hvilke områder, råstofindvinding ikke kan foregå. For herefter at afklare råstofinteresserne i de øvrige områder skal der gennemføres en detaljeret kortlægning af råstoffernes udbredelse, mængde og kvalitet. Resultatet af kortlægningen skal herefter afvejes med andre arealinteresser. Arealer, der med stor sandsynlighed indeholder egnede råstoffer, skal sikres mod en anvendelse, der hindrer eller besværliggør en senere udnyttelse af råstofforekomsterne. I råstofplanlægningen skal det tilstræbes, at en råstofforekomst udnyttes, inden arealet overgår til en anvendelse, der hindrer eller besværliggør en senere udnyttelse. Sådanne anvendelser kan for eksempel være byformål, infrastrukturanlæg eller skovtilplantning.

16 16 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen 2.3 Transport Regionen tilstræber en forsyningsstruktur, der skal med virke til en minimering af transporten af råstoffer. Udviklingen i råstofindvindingen har betydet, at råstofferne indvindes fra stadig færre, men samtidig større indvindinger. Denne udvikling har betydet en stadig længere transport af råstofferne. Tidligere kunne fyld- og bundsand ofte hentes i de små, lokale grusgrave. Mange af disse små indvindinger er i dag lukkede. Derfor må lavkvalitetssandet ofte hentes de samme steder, som de mere specialiserede produkter hentes. Disse grave ligger som oftest i større afstand af forbrugsstedet. Skibstransporter kan være et alternativ til lastbiltransporten, når afstanden mellem indvindingssteder og forbrugssteder øges. Dette kræver dog, at der bevares havnefaciliteter til ind- og udlosning af råstofferne. Transport med jernbane har også været nævnt som en mulighed. Dette kræver dogen en infrastruktur, der understøtter brugen af jernbaner. Råstofforekomsterne er ikke ligeligt fordelt i regionen. De bedste kvaliteter af sand/grus/sten er kun tilgængelige i bestemte områder. Det samme gælder forekomsterne af ler, kalk/kridt, tørv/sphagnum og moler. De råstoffer, der har de svageste kvalitetskrav, som f.eks. fyld- og bundsikringssand, udgør ca. 50% af sand/grus/sten-indvindingen. Det er samtidig disse materialer, der er mest følsomme overfor lange transportafstande. For at minimere transporten med disse materialer, skal det i råstofplanlægningen tilstræbes, at der bliver udlagt graveområder med en jævn geografisk fordeling. Disse skal have en samlet rummelighed, så forsyningen med de råstoffer, der stilles de svageste kvalitetskrav til, er sikret inden for en rimelig transportafstand. I beregningerne vil indgå mulighederne for at dække dele af forbruget med bagharp eller lignende fra produktion af bedre sand/grus/sten-kvaliteter eller med alternative ressourcer i form af genanvendelse af affaldsprodukter, anvendelse af klapmaterialer eller indlosning af sømaterialer. Med hensyn til de øvrige sand/grus/sten-materialer vil forsyningsstrukturen dække hele regionen. For disse materialers vedkommende er målet derfor, at der i regionen som helhed udlægges graveområder med en rummelighed, så forsyningen er sikret i planperioden.

17 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen Forsyningssikkerhed Den detaljerede råstofkortlægning skal være med til at øge forsyningssikkerheden med hensyn til råstoffernes mængder og kvaliteter. Råstofplanlægningen har som mål både at sikre ressourcerne for fremtiden og at skabe sikkerhed for, at de råstofforbrugende virksomheder - og dermed også samfundet - kan være forsynet med egnede råstoffer. En rimelig forsyningssikkerhed kan kun opnås, hvis der til stadighed er egnede arealer til rådighed, der svarer til behovet for at indvinde råstoffer. Størrelsen af de arealer, der er behov for, hvis en rimelig forsyningssikkerhed skal opnås, hænger nøje sammen med kendskabet til forekomsterne. Den detaljerede råstofkortlægning skal medvirke til at øge kendskabet til udbredelsen, mængden og kvaliteten af regionens råstofforekomster. Begrænsninger i form af veje, bygninger, ledninger, fortidsminder og beskyttede naturtyper forhindrer i mange områder, at op til halvdelen af en råstofforekomst inden for et indvindingsområde bliver udnyttet. Når råstofforekomsterne ikke udnyttes optimalt, vil det samlede arealforbrug til nye råstofgrave stige tilsvarende. Udlæg af graveområder i råstofplanen skal være så store, at forsyningen er sikret i planperioden. De udlagte arealer til råstofindvinding skal være fri for væsentlige konflikter med andre interesser. Regionen tilstræber at være på forkant med kortlægningen af råstofforekomsterne, så der er tilgængelige ressourcer af passende kvalitet og mængde i forhold til behovet. Kulturarven er - ligesom råstofferne - en ressource, der ikke kan genskabes. Museerne anbefaler som regel, at en indvinder får lavet en forundersøgelse efter 25 og 26 i museumsloven. Denne undersøgelse skal betales af indvinder. Hvis forundersøgelsen viser, at der ikke er fortidsminder, kan arealet frigives til råstofindvinding. Hvis der findes skjulte fortidsminder, skal disse måske udgraves, før råstofindvinding kan gå i gang. Virksomheden kan så justere sin graveplan i forhold dertil. Mens der graves på en anden del af matriklen, kan museet foretage sine undersøgelser. Såfremt indvinder vælger at afstå fra en frivillig arkæologisk undersøgelse, og man efterfølgende finder fortidsminder, skal arbejdet standses i den periode, museet foretager sin undersøgelse.

18 18 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen Beskyttede naturtyper i form af udyrkede arealer, moser, vandløb og søer samt skove kan ofte ligge som barrierer for råstofindvinding. I den hidtidige råstofforvaltning er der i nogle områder indarbejdet kutymer for etablering af erstatningsbiotoper og genplantning af skov til erstatning for de natur- og skovområder, der er til hinder for en optimal råstofudnyttelse. Råstofmyndigheden har mulighed for at stille krav om flytning af infrastrukturanlæg og bygninger og dermed sikre en bedre udnyttelse af råstofforekomsterne gennem vilkår i indvindingstilladelser. Flytning af synlige fortidsminder, diger, naturtyper og skovplantninger forudsætter dispensationer efter museumsloven, naturbeskyttelsesloven og skovloven. Det er således ikke muligt at stille vilkår om disse forhold i henhold til råstofloven. Regionsrådet kan dog give til kende, at man mener, at råstofinteresserne bør gå forud for andre interesser i bestemte områder. Landbrugets behov for arealer har i de senere år betydet en intensiv handel med landbrugsejendomme. Mange landbrugsejendomme har også svært ved at afstå jord til råstofindvinding på grund af reglerne om harmonikrav i forbindelse med husdyrhold. Prisen på de råstofholdige arealer er derfor stigende. Der er igennem en årrække sket en udvikling i retning af at stille stadig større krav til kvaliteten af sand/grus/sten-materialer - specielt de materialer, der anvendes til videreforarbejdning. Denne udvikling vil med al sandsynlighed fortsætte og vil komme til at omfatte de fleste områder for anvendelse af sand/grus/sten. Derfor er det især vigtigt at være på forkant med den mere detaljerede kortlægning af sand/grus/sten-forekomsterne. De udlagte graveområder skal være fri for væsentlige konflikter med andre interesser. Dette er vigtigt både af hensyn til indvindere og naboer, men også for bedre at varetage beskyttelsen af natur, miljø og rent drikkevand. Det vil samtidig være med til at fremme graveaktiviteten i området, da indvinderne bedre vil kunne foretage en langsigtet planlægning af deres virksomhed. Inden for de udlagte graveområder vil en indvinder som hovedregel kunne forvente at få en tilladelse til at indvinde råstoffer på vilkår, der er tilpasset de lokale forhold omkring det aktuelle sted.

19 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen Råstofindvinding i nabolaget Danmark er tæt befolket, men udviklingen i landbruget har betydet, at stadig flere af de tidligere landbrugsejendomme anvendes til beboelse uden tilknytning til landbruget. Indvinding af råstoffer skal foregå i de i råstofplanen udlagte graveområder. Råstofindvindinger varer ofte forholdsvis længe og inddrager større arealer. Det betyder, at de til tider kan være til stor gene for omgivelserne i den periode, indvindingen foregår. I de enkelte gravetilladelser skal der være vilkår der begrænser støj og støv samt eventuelt afskærmning af indvindingsområder med jordvolde eller beplantning. De maskiner og den teknologi, der bruges, er generelt blevet mere støjsvage. En af de væsentligste gener i dag er transporten til og fra gravene, som ofte foregår gennem mindre landsbyer og på små veje. Omhyggelig planlægning med anlæg af alternative transportveje ud af området og planlægning af indvindingen, så de mest generende aktiviteter ligger på størst afstand af beboelser, kan medvirke til at minimere generne for naboerne. Større afstande til beboelser betyder på den anden side, at større råstofressourcer ikke bliver udnyttet. Udlægning af graveområder er foretaget på en måde, så arealerne forventes at kunne dække behovet med råstoffer af forskellig kvalitet i planperioden til både nærområdet, fjernere områder og til virksomheder, hvor råstofferne indgår i fremstilling af produkter. En samling af indvindingerne i de udlagte regionale råstofområder vil kunne medvirke til at mindske generne for omgivelserne. Dette skyldes, at løsning af transportproblemer, tilrettelæggelse af indvinding og forarbejdning af råstoffer og lignende vil kunne tilrettelægges bedre, når investeringerne i disse ting har mere langsigtet betydning. Samtidig kan efterbehandlingen og anvendelsen af det enkelte areal efter afsluttet indvinding indgå i en større sammenhæng. Det vil ofte medføre en større og bedre helhed i efterbehandlingen. Det kan også betyde en større variation i anvendelsen og en bedre tilpasning af arealet til omgivelserne. 2.6 Grundvandsbeskyttelse Store dele af de bedste sand/grus/sten-forekomster, der i dag udnyttes, ligger i områder, hvor grundvandet dannes. I Regionplan 2005 er der udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, der skal beskyttes af hensyn til den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Råstofindvindingen må ikke medføre forurening af vort vandmiljø. Der er i dag ofte sammenfald mellem vandindvindingsinteresser og råstofinteresser i såvel planlægningen som i den praktiske håndtering af konkrete sager. Dette kan i sagens natur ikke undgås.

20 20 RÅSTOFPLAN REGIONAL UDVIKLING Hovedformål for råstofplanlægningen Ved råstofindvinding graves overjorden bort, og den består ofte af moræneler. Lerlag er med til at begrænse forureningen af grundvandet blandt andet fra landbrugsarealer, olieudslip og affaldsdeponering. Selve indvindingen påvirker normalt ikke grundvandskvaliteten. Til gengæld kan tilførsel af jord og oparbejdning af genbrugsmaterialer indebære en forureningsrisiko. Sikkerhed omkring opbevaring af olie og andet i graven samt håndhævelse af forbudet om deponering af jord i råstofgrave er nogle af de væsentligste tiltag, der kan gøres for at begrænse forureningsrisikoen fra råstofgravene. Derefter er det anvendelsen af arealerne efter indvinding, der udgør den største trussel for grundvandet. Den normale efterbehandling af råstofgrave har også i områder med særlige drikkevandsinteresser været til jordbrug. For de grave, der er placeret i disse områder er der behov for, at arealet fremtidig får en anvendelse, som ikke medfører en forurening af grundvandet. Grundvandet udsættes for en forøget risiko for forurening, når de beskyttende jordlag over magasinet fjernes. Der sker typisk det ved en indvinding af sand, grus og sten, at den beskyttende kappe af muld og overjord (f.eks. lerblandet sand) fjernes og lægges i depoter til brug for efterbehandlingen. Derefter bortgraves råstofforekomsten ofte ned til 2 meter over grundvandsspejlet, hvorefter overjord og muld lægges tilbage ved efterbehandlingen. Når arealet så igen tages i brug til almindelig landbrugsdrift, vil grundvandets beskyttelse være reduceret betydeligt. I mange tilfælde vil der næsten ingen beskyttelse være, fordi overjordsmængden er ringe. Det medfører større risiko for udvaskning af gødningsstoffer og sprøjtemidler til grundvandet. Ved andre former for efterfølgende anvendelse kan der optræde andre typer forureninger, der også let får adgang til grundvandet. I nogle tilfælde vil beskyttelsen af grundvandet dog ikke blive væsentlig forringet ved råstofindvinding. F. eks. ved indvinding af rødbrændende ler efterlades undergrunden næsten urørt. Forholdet mellem sikring af grundvandet og anvendelse af arealer efter endt råstofindvinding kan derfor ikke behandles efter generelle kriterier, men må bedømmes konkret i det enkelte tilfælde.

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38,

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofredegørelse Råstofplan 2016 Region Midtjylland Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling:

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet opretholder Region Midtjyllands vedtagelse af Råstofplan 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00058 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Midtjylland

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012

Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 Hvidbog for Sorø Kommune 7. november 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Indstilling til beslutning Hvidbogen

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016

Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Hvidbog for Redegørelse for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg for Råstofplan 2016 Maj 2015 De indsendte høringssvar findes på nedenstående link: http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering... 3 1.1

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere