Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014"

Transkript

1 Studievalg Nordjylland Årsrapport Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder rigtig meget. Der er kun i begrænset omfang tid til udviklingsopgaver. Udvikling af nye vejledningstilgange, særlige indsatser, redskaber mv. forudsætter i vid udstrækning at vi kan indgå i projekter med ekstern finansiering så det har vi satset på. Se især afsnit 4. SVN s påstand er, at Studievalg kan ikke undværes. Den tværgående, kvalificerede vejledningsindsats Studievalg yder, kan kun lade sig gøre fordi vore vejledere er specialister i vejledning om valg, med omfattende viden om de videregående uddannelser. Efter SVN s opfattelse spiller nærheden forstået som en vejleder, eleverne kender i sit daglige miljø ikke nogen væsentlig rolle for elevernes tryghed og brug af vejledningen. Men det er naturligvis et ressourcespørgsmål, om vi er tilstrækkeligt tilgængelige og til stede på ungdomsuddannelserne, til at nå alle relevante elever. Studievalgs systematiske og mangfoldige italesættelse af videregående uddannelse som fremtidsperspektiv, har en stor betydning for, at stadigt større andele af ungdomsårgangene tager videregående uddannelse Studievalg er også blevet en væsentlig spiller i netværket af uddannelsesinstitutioner og andre aktører fordi vi kan tilbyde operationel overbliksviden om uddannelser, optagelse, målgrupper, søgemønstre og formidler af uddannelsespolitik. Og fordi vi kan fungere som en neutral, tværgående og troværdig samarbejdspartner. Nationale rammer, sektor- og regional neutralitet og regional/lokal forankring og selvbestemmelse er afgørende faktorer! Studievalg Nordjyllands gennemgående tilgang til opgaven er at vejledningen skal bidrage til, at flest mulig klædes bedst muligt på til at foretage et velunderbygget, velinformeret, realistisk og meningsfuldt valg. Heri ligger også at de i videst mulig udstrækning skal gøres selvhjulpne, samt at vi gør en særlig indsats for at nå og yde særlig vejledning til de vejledningssøgende som har særlige behov. Denne tilgang er gennemgående ift al vejledning, kvalitetssikring og udvikling af vejledningen. I rapporten er der med et NB! markeret, hvor der er nævnt en udfordring eller et forslag, som ministeriet bedes overveje. 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der har været taget i anvendelse samt hvorfor De gymnasiale uddannelser er naturligt der, hvor den største indsats gøres. Her afvikler SVN et fast program af kollektive oplæg med progression fra første- til afgangs-årgangene. Hertil tilbydes på hver skole ti årlige åbne træffetider med individuel vejledning til de elever der måtte have brug for det. På de gymnasier hvor behovet er størst, screenes eleverne mhp at identificere de elever der særligt har behov for vejledning, og disse inviteres direkte til enten individuel eller gruppevis vejledning. På de gymnasier der ønsker det, deltager vi i forældreorienteringer, valgfagsarrangementer, særlige uddannelsesorienteringsarrangementer mv. 1

2 På erhvervsskolerne afholder vi på alle hovedforløb kollektive, perspektiverende oplæg om deres videregående uddannelsesmuligheder. Eleverne tilbydes desuden individuel vejledning. Unge og voksne uden for uddannelsessystemet tilbydes især vejledning i den åbne vejledning i Aalborg det kan være personligt, telefonisk eller pr mail. Dette tilbud får også eleverne i ungdomsuddannelserne. SVN tilbyder desuden vejledning, efter aftale, for værnepligtige før hjemsendelse (afvikles fast to gange årligt på Aalborg Kaserne), samt for øvrigt militært personel ifm civiluddannelse; for ledige i jobcentersammenhæng; for kursister i højskoler, på sprogcentre mv. De gymnasiale uddannelser Studievalg Nordjylland (SVN) har i 2014 gennemført 462 kollektive oplæg og 119 oplæg på Studie- og Karrieredag. I alt har den kollektive vejledning omfattet godt gymnasiale elever. Måltallet i kontrakten er 425 oplæg årligt. Vi har gennemført i alt 2897 individuelle træffetidsvejledninger på de gymnasiale uddannelser, (heraf 440 elever indkaldt på baggrund af screening for udvidet behov). Kontraktens måltal for træffetidssamtaler er 2340 årligt. Den kollektive vejledning gennemføres i en progression over årgangene, med et oplæg på 1. årgang, ét på 2. (hertil deltagelse i Studie- og karrieredag) og to oplæg på afgangsårgangen (samt deltagelse i Studie- og Karrieredag, og opfordring til deltagelse i Studiepraktik og Åbent Hus). Både den kollektive vejledning oplæg og den individuelle tilpasses til de forskellige målgrupper der kendetegner de forskellige gymnasiale retninger, incl VUC. Det illustreres herunder ved eksempler. Fx er hhx ere typiske kendetegnet ved en relativt stor andel drenge (op mod 50%) og en stor andel, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Mange hhx-elever har en relativt instrumentel tilgang til deres uddannelsestanker, både i gymnasiet men også efter. Der er stor spredning i elevernes ambitionsniveau. Således er der en del der har høje ambitioner, og fx kun kan forestille sig en karriere der starter med en uddannelse på CBS eller evt et andet universitet. En anden stor gruppe har valgt hhx fordi det giver dem den bedste baggrund for at få de gode lærepladser, i revisionsfirmaer, banker mv med udsigt til efterfølgende videregående uddannelse i form af VVU eller diplomuddannelser. Og enkelte går der uden nogen klar forestilling om hvad hhx en skal bruges til, og ofte med en vag forestilling om at det nok skal være en læreplads. Så SVN-vejlederens vejledning skal indforstå og italesætte disse ambitioner og forestillinger, og dels kvalificere dem og dels, hvor muligt, søge at motivere til at videregående uddannelse er den rette vej. Det gør vi i den kollektive vejledning gennem hele hhx-forløbet, og det inddrages, evt som udfordringer, i den individuelle og gruppebaserede vejledning. Tilsvarende overvejelser og tilpasninger af vejledningsindsatsen gør sig gældende i forhold til målgrupperne på de øvrige gymnasiale retninger stx (herunder den 2-årige på Studenterkursus), htx og hf med nogle særlige målgrupper og udfordringer på VUC (både 2 årig hf, enkeltfagskursister og fagpakkekursister, med forskellige forudsætninger og mål). Overvejelserne og tilpasningerne sker i første instans i centret, med drøftelser og vidensdeling af erfaringer og kendskab til de enkelte retninger og målgrupper. Det fører til tilpasning af skabelonerne for de kollektive oplæg, som udarbejdes af en arbejdsgruppe. Oplæggene tilpasses og formidles derefter af den enkelte vejleder, dels ud fra egne formidlingsforudsætninger og dels ud fra kendskabet til egne skoler og elevsammensætninger. Tilsvarende tager den enkelte vejleder både den fælles viden og sine egne erfaringer med i den individuelle og gruppevise vejledning. 2

3 Oplæg og individuel vejledning tilpasses også til de aktuelle samfundsmæssige og uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske tendenser, som bla afspejles i de unges ønsker, behov, livsstil mv. En væsentlig tendens i de senere år har været et behov for at valget også skal inkludere karriere- og beskæftigelsesmæssige overvejelser. Der er stor og stigende interesse fra de unges side, og denne interesse gør det samtidig lettere at komme igennem med synliggørelse af, at der ikke er énvejs, men derimod mangfoldige sammenhænge mellem uddannelser og jobs, og at sammenhænge mellem uddannelse og beskæftigelse heller ikke er entydige. Ug.dk s jobbeskrivelser er det mest konkrete værktøj vi har til at synliggøre jobfunktioner, sammenhænge med uddannelser og beskæftigelsesudsigter. NB: Det regionalt inddelte Danmarkskort med beskæftigelsesudsigter på de enkelte jobartikler på ug.dk er en rigtig god, og en nødvendigvis enkel og overskuelig måde, at vise udsigterne på. Men det er ikke gennemskueligt for os vejledere hvordan de er blevet til, om de peger bagud, viser aktuelle forhold eller prognoser og hvor sikre og opdaterede disse er. Vi ser frem til lige så enkle og overskuelige, men også mere gennemskuelige redskaber i det kommende gennemsigtighedsværktøj. SVNs oplæg Studievalg og karriereveje, som afvikles for alle gymnasie-afgangsklasser, inkluderer en overordnet illustration af, hvilke faglige områder (humanistiske, tekniske, samfundsfaglige etc) der forventes størst ledighed inden for. Det giver anledning til gode (korte) diskussioner og refleksioner. Oplægget præsenterer desuden de ovennævnte artikler og værktøjer på ug.dk. Endelig har SVN fået udarbejdet en række rollemodelfilm, hvor færdiguddannede fortæller om, hvordan det er at arbejde inden for en bestemt branche. Filmene er lavet i god teknisk og formidlingsmæssig kvalitet, og budskaberne er målrettet gymnasieelever, og en af disse film vises og diskuteres ved hvert af oplæggene. For en stor del af de unge er det en klar øjenåbner at se det virkelige erhvervsliv. Fx: https://www.youtube.com/watch?v=ms3zlm_e0xu Et andet uddannelsespolitisk og samfundsmæssigt ønske i forlængelse af bla kvalitets og relevansdiskussionerne, SU-reform mv er at eleverne skal vælge rigtigt første gang, således at de får de rigtige gymnasiekompetencer i forhold til den ønskede videregående uddannelse(r), og så de ikke skal bruge ressourcer og tid på at supplere efterfølgende. Det rigtige valg skal derfor helst ske i starten af gymnasiet, hvor de unge skal vælge studieretning og valgfag. Den udfordring er bred, og SVN har bla søgt at løfte sin del af den i det kollektive oplæg for første årgangsklasserne, Studievalg og videregående uddannelse - ved at italesætte og argumentere for vigtigheden (så vidt muligt uden at eleverne stresses for meget), ved at omtale supplering og SUbetingelser, ved at vise principperne i adgangskrav til bestemte uddannelsestyper og områder og ved at vise dem Adgangskortet på ug.dk. Det er ganske usikkert, hvor stor effekt dette har, især hvis det ikke følges op af kvalificeret vejledende og bearbejdende indsats fra gymnasiernes egen side. En typisk nystartet gymnasieelev er 16 år, og mangler helt naturligt og forståeligt overblik over egne evner, ønsker, samt perspektiverne i at skulle træffe et så langsigtet og eksistentielt valg. NB: Adgangskortet på ug.dk er et godt og visuelt redskab, men det lider af en alvorlig mangel: der mangler den relevante stopklods på, hvor mange valgfag man kan vælge på værktøjet, inden for den enkelte gymnasieretning. Så man kan, helt urealistisk, komme af sted med at vælge 12 eller flere A-niveaufag på fx en stx. Det virker modsat hensigten! SVN lægger systematisk træffetider målrettet førsteårgangseleverne i forlængelse af disse oplæg og skolernes valgfags- og studieretningsorienteringer. Screeninger. For at sikre, at vi får kontakt til flest mulig af dem, der særligt har behov for det, gør vi en særlig indsats på udvalgte retninger og skoler. Alle afgangselever i hhx og hf, herunder på VUC, screenes mhp at identificere de elever der særligt er i tvivl om valg af videregående uddannelser. Det samme sker på udvalgte stx- og htx-skoler, nemlig de 2/3 af skolerne, hvor overgangen til videregående uddannelse er lavere end normen og hvor der er en overrepræsentation af elever med uddannelsesfremmed baggrund. 3

4 Screeningen foregår oftest ved at vi får eleverne til at udfylde et særligt spørgeskema, SVN har udviklet. De udvalgte elever inviteres direkte og aktivt til at komme til vejledning individuelt eller gruppevis. På enkelte skoler sker udvælgelsen dog ved at skolens egne vejledere foretager en vejledningsrunde med afgangseleverne og henviser de relevante til SVN s vejledning. Dette er en positiv udvikling, da en vejledningsrunde naturligvis vil være mere kvalitativ og ramme mere præcist, end den screening vi foretager med spørgeskema. Screeningen har i år omfattet 2100 elever fordelt på 29 skoler kontraktens måltal er 3100 elever. Som nævnt ovenfor screenes alle hf- og hhx-afgangselever, samt stx- og htx-eleverne på de 67% af skolerne, hvor der er særligt behov for det. I alt er 718 elever udvalgt og indkaldt til udvidet vejledning, hvilket skal sammenholdes med måltallet 660. Når tallet for antal screenede elever ikke helt er nået, skyldes det især uheldige sammenfald. Hvor en screening foregår ved at SVNs vejleder ved et oplæg beder eleverne udfylde spørgeskema, kan ske det, at elever er fraværende, evt kan en hel klasse være fraværende og enkelte elever undlader at udfylde skemaet. I nogle tilfælde opfordres eleverne via Lectio til at udfylde. Det giver en lav svarprocent, og den procedure skal strammes op til næste år. I nogle tilfælde er det aftalt med skolen, at vejlederne her står for screeningen og det er glippet enkelte gange. Det væsentlige er, at der er identificeret og indkaldt et stort antal (og over måltallet) relevante elever til udvidet vejledning. Alle screenede elever, som ikke udvælges, får også udbytte af processen. Dels er spørgeskemaet indrettet med spørgsmål, der sætter eleverne i gang med at overveje deres valg og tvivl, og dels får alle eleverne en mail med vejledning til, hvordan de selv kan arbejde videre, samt naturligvis henvisning til, at de selv opsøge SVN s vejledning. SVN s vejledningspolitik er, at gruppevis vejledning (i form af velbeskrevne og målgruppetilpassede workshops) alene gennemføres med de elever, som er udvalgt med særligt udvidede behov i forbindelse med screeninger. Der er metodefrihed for den enkelte vejleder mht, om man vil anvende gruppevejledning eller individuel vejledning ift egne elever. Det har vist sig at være omtrent lige så ressourcekrævende at gennemføre gruppevejledninger som individuelle, og at fremmødet til gruppevejledninger er dårligere. Så tendensen er, at de fleste vejledninger i forlængelse af screeninger, foregår som individuel vejledning. SVN vil internt drøfte om der kan være løsninger på dette, som gør det meningsfuldt at anvende gruppevejledning i større omfang. Både den individuelle og den gruppevise vejledning har god effekt den giver indsigt og overblik, motiverer, indgyder mod mv., tilpasset den enkeltes tvivl og behov. Evalueringerne viser stor tilfredshed og udbytte for langt de fleste og det svarer til SVN-vejledernes egne vurderinger. Oplevelsesbaserede, eksterne vejledningsaktiviteter SVN lægger bla stor vægt på oplevelsesbaserede vejledningsformer, hvor de vejledningssøgende får mulighed for at møde og tale med og/eller opleve uddannelserne. Det omfatter især nedenstående arrangementer. De synliggøres for alle vejledningssøgende, men benyttes især af gymnasieelever. Studie- og karrieredag, hvor eleverne fra alle gymnasiale uddannelser samles, dels til ca 50 forskellige oplæg som er planlagt og koordineret af SVN, og dels til den samtidige messe Uddannelse Uden Grænser. Det er obligatorisk for eleverne at deltage, typisk i afgangsklassen og/eller i 2.g. Oplæggene dækker tilsammen næsten alle videregående uddannelser, og der er desuden oplæg fra virksomheder og brancher, der fortæller om job- og karriereperspektiverne, samt oplæg om uddannelse i udland, om at studere med funktionsnedsættelse, om livet som ny studerende mv. Der er 49 forskellige oplæg, som alle gennemføres hver af de to dage arrangementet foregår. Nogle af oplæggene dubleres. I alt gennemførtes i oplæg og der var 7700 deltagere. Studiepraktik, som er et tilbud til afgangselever om at besøge en videregående uddannelse i 3 dage. Her oplever de uddannelsens faglige indhold, undervisningen, uddannelses- og institutionskulturen, møder 4

5 undervisere, vejledere og studerende mv. SVN er meget aktive mht at motivere eleverne mht at deltage, og Nordjylland har da også landets højeste deltagelsesgrad på 37% af afgangseleverne ud af det samlede landsdeltagerantal på kom fra Nordjylland. SVN har været en del af styregruppen i to analysegrupper nedsat af Region Nordjylland, som har analyseret deltagernes udbytte af Studiepraktik. Se nærmere i afsnit 4. Resultaterne af disse analyser inddrager SVN i vores arbejde med at motivere eleverne og ift gymnasierne mhp at sikre deres opbakning til, at eleverne bør deltage ikke mindst de uddannelsesfremmede. Tilsvarende henviser vi til uddannelsernes Åbent Hus-arrangementer i hele landet. Her er det fra 2015 lykkedes SVN at få alle videregående institutioner i regionen til at afholde arrangementet samme dag. Det fremmer mulighederne for at synliggøre arrangementet, og gør det lettere for gymnasieskolerne at tillade eleverne at deltage, når det ikke strækker sig over flere enkeltdage. Erhvervsuddannelserne og EUX SVN har i 2014 gennemført 53 oplæg med i alt 43 hovedforløb og 10 grundforløb. I alt 1000 elever har deltaget. Det betyder at vi ikke er i mål med det antal vi har forudsat i kontrakten: 76 hovedforløb og grundforløb. Det skyldes dels, at det har været og fortsat er vanskeligt at få ordentlig kontakt med regionens største skole, Tech College Aalborg, som har 10 afdelinger og et stort antal uddannelser. Det vil vi arbejde målrettet på at få i stand i det kommende år. Og det skyldes dels generel udfordring på logistikken: i mange tilfælde er hovedforløbseleverne på skoleophold i ganske korte forløb (især på de merkantile, men også på tekniske uddannelser), og det kan glippe med at finde tid og mulighed for at besøge forløbet lige i den uge, der er til rådighed. I andre tilfælde er et hold så lille eller færre - og SVN kan beslutte at vi ikke vil bruge tid og ressourcer på at besøge dem. Det er således ikke sandsynligt at det kan lykkes at ramme alle hovedforløb hvert år. Vi har ydet individuel vejledning til i alt ca 170 eud-elever og faglærte i den åbne vejledning, og ca 50 på erhvervsskolerne. Det kan synes som relativt små tal, men vores opfattelse er, at når eud ere når til at søge vejledning hos Studievalg, så er det alvorligt ment, og flertallet henvises da også til yderligere afklarende eller uddybende vejledning på videregående uddannelse. Studievalg Nordjylland yder vejledning på alle erhvervsskoler i regionen. Det foregår især i form af kollektive, motiverende og informerende præsentationer af, hvad videregående uddannelse er, at der er mulighed for at studere videre med udgangspunkt i den enkelte erhvervsuddannelse, hvilke konkrete muligheder der er, incl efter- og videreuddannelser, de udvidede jobperspektiver, SU-rammerne og mulighederne for mere vejledning og information. Det sidste omfatter Studievalg selv (som vi lægger en del vægt på, fordi vi er ét samlet sted at starte), ug.dk, Studie- og Karrieredag, Åbent Hus, Studerende for en dag og Studiepraktik, og muligheden for at få vejledning direkte hos de videregående uddannelser. Ved hvert oplæg har vi udvalgt og viser 1-2 af de rollemodelfilm Studievalg i fællesskab har fået udarbejdet. Filmene diskuteres kort, og det er SVN s opfattelse at de i høj grad bidrager til at gøre informationen og forståelsen nærværende og relevant. Vi fokuserer først og fremmest på hovedforløbselever, fordi interessen her naturligt er størst. Hvor det giver mening at orientere på grundforløbene, gør vi også det. SVN har udarbejdet ensartede oplæg, specifikt målrettet hver indgang på erhvervsuddannelserne. Vi har desuden udarbejdet, og udleverer til hver elev, et hand-out, der opridser de specifikke, direkte videreuddannelsesmuligheder for hver uddannelse under den aktuelle indgang og beskriver meget kort, hvad hver videregående uddannelse indeholder og kan føre til. Desuden giver handout et en beskrivelse af alternativer til de direkte videreuddannelsesmuligheder, herunder for de tekniske muligheden for via adgangskursus at tage en ingeniøruddannelse. Se et eksempel i bilag 3. 5

6 Der er typisk god interesse og lydhørhed ved vore oplæg. Eleverne synes at være glade for at få informationen og for den kvalificering af deres fremtidsmuligheder, som det repræsenterer. Kun et fåtal af deltagerne er aktivt og aktuelt interesseret måske 10-15% - mens resten optager det som generel info, som eventuelt kan blive relevant på et senere tidspunkt. Det er ganske ressourcekrævende at arbejde med dette område. Hvert hold som vi holder oplæg for er typisk lille 5-15 elever (nogle få er 25-40) og der kan være lang transporttid ifm oplæggene. Selv hvor det fungerer bedst og mest gensidigt, er logistikken tung: der kan ikke laves faste aftaler for hele året, og oftest må aftalerne laves konkret fra gang til gang. Det er praktisk taget altid SVNs vejleder, der må tage kontakten, spørge om skolen har hovedforløbshold der skal have vejledning, hvornår de er i skoleophold, hvilke hold, hvor mange elever og skubbe på mht at få konkrete aftaler, der typisk skal koordineres med den enkelte faglærer. I mange tilfælde er det kun aktuelt at SVN kommer til en bestemt uddannelse en gang årligt, og det kan betyde at kontakten skal startes forfra hver gang. Vi har som sagt kontakt til alle erhvervsskoler. Men vi har det fortsat ikke til alle enkeltafdelinger, som der er mange af. Det typiske billede er, at selv om skolens ledelse er positivt indstillet for samarbejde og vigtigheden af SVNs vejledning, så skal alle aftaler laves på det konkrete, udførende niveau på hver skole og evt afdeling. Så SVN er fortsat ikke helt i hus med at have kontakt med og yde vejledning til alle enkeltuddannelser og dermed hovedforløb. Se også afsnit 4 om arbejdet med udvikling af nye materialer og vejledningstilbud til erhvervsskolerne. EUX. Eleverne her opfatter sig som erhvervsuddannelseselever, men naturligt med et bredere perspektiv med deres uddannelse. De har som udgangspunkt en del af deres bevidsthed rettet mod mulighederne for at tage videre uddannelse. Men typisk har de ikke noget klart billede af, hvad det indebærer. I bedste fald har de en vis indsigt i enkelte, særligt relevante videregående uddannelser. Studievalg Nordjylland har kontakt til alle de nordjyske EUX-uddannelser, både de igangværende og det relativt store antal, der er under opstart. På de igangværende er der lavet faste aftaler om oplæg og individuel vejledning i overensstemmelse med kontrakten. SVN vil tilsvarende arbejde på at få faste aftaler om vejledning med de nye forløb, der startes op på flere skoler både tekniske og merkantile. NB: det kan give anledning til bekymring, at den merkantile EUX-model lægger op til, at eleverne er studieparate efter to års uddannelse, og uden at de har taget den faglige del af uddannelsen incl. praktik og den faglige og personlige udvikling denne giver. Vil disse elever være modne og reelt fagligt klar til at tage videregående uddannelse på alle niveauer? Åben vejledning Studievalg Nordjylland har også en åben vejledning. Den foregår især med udgangspunkt i vores faste base butikken - i Aalborg, hvor alle vejledningssøgende med interesse i videregående uddannelse kan få personlig vejledning, samt vejledning via telefon og mail. Der har hidtil ikke været behov for, at SVN etablerer tidsbestilling. Men opgaven er under pres af de mange opgaver der er knyttet til vejledningen ud af huset, først og fremmest på ungdomsuddannelserne. I den åbne vejledning er henvendelserne i fortsat stigende grad præget af tunge vejledninger, som tager relativt lang tid og forudsætter bred viden og indsigt, gode vejledningsmetodiske evner og empati. Det er bla unge og voksne med udenlandsk baggrund, som ikke kender det danske uddannelsessystem og logik, folk med funktionsnedsættelser, herunder erhvervsuddannede som ikke fortsat kan varetage deres fag, men også mange med forskellige typer af mentale eller psykiske problemstillinger. Studieskiftere, herunder en del med oplevelser af nederlag og manglende selvtillid, ledige med forskellige sociale indikationer. Voksne, som har en uddannelse, og søger vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder er også en relativt stor gruppe af dem, der bruger vores åbne vejledning. 6

7 I den åbne vejledning har vi i 2014 haft i alt 5160 individuelle vejledninger, hvilket skal sammenholdes med kontraktens måltal på 5000 pr/år. 2. Bemærkninger til talpublikation Overgangstallene til videregående uddannelser og søgeadfærden er vigtige parametre Bilag 1. I den tid Studievalg har eksisteret, har de gymnasiale overgangstal for Studievalg Nordjyllands region ligget over landsgennemsnittet. Især ligger den direkte overgang (3 mdr efter eksamen) og den et år efter (15 mdr) højere end landsgennemsnittet. Der er både på landsplan og i Nordjylland sket en stor udvikling i, hvor stor en andel der går fra gymnasieuddannelse til videregående uddannelse, især hvis man sammenholder 2004 (59%, 27 mdr efter eksamen, landsplan) med senest tilgængelige årgang (72% i 2011). Den direkte overgang lå i 2004 på landsplan på 17%, mens den i 2013 var på 23%. Nordjylland: %, %. Overgangen for de enkelte gymnasietyper, 27 mdr efter eksamen: I Nordjylland ligger både stx og htx tæt på 80% de seneste år. Hf og Hhx ligger mellem 60 og 65%, og for hf ernes vedkommende en smule over landsgennemsnittet men udviklingen i overgang er siden 2004 netop for disse to grupper steget markant. De nordjyske Hf eres overgang til videregående uddannelse er de senere år faldet lidt. Det kan hænge sammen med, at det opleves at være stadigt svagere elever, der går på hf. SVN gør en særlig indsats for at nå og motivere både hf ere og hhx ere i de kollektive oplæg, via samspil med skolernes vejledere og via screening og indkaldelse til udvidet vejledning. Så målsætningerne om, at flere skal tage videregående uddannelse, og at de bør gå tidligt i gang, er i høj grad imødekommet af den faktiske udvikling, og stærkt understøttet af Studievalg Nordjyllands vejledning og signaler. For erhvervsuddannelsernes vedkommende er udviklingen også markant, men især når man ser på den akkumulerede, sene overgang, altså 27mdr efter afslutning af eud-uddannelsen. I 2004 var det 5,3% der gik i gang med en erhvervsuddannelse, mens det i 2011 var 7,1 (og de foregående år har det været endnu højere). Det er helt typisk, at erhvervsuddannede først efter nogle år på det arbejdsmarked, som deres uddannelse er målrettet mod (eller måske uden for arbejdsmarkedet), får lyst til eller brug for at søge videregående uddannelse. Denne søgetendens vil formentlig også i høj grad være afhængig af de aktuelle beskæftigelsesforhold. Studievalg har en stor betydning i forhold til at synliggøre for og motivere eleverne, men de aktuelle konjunkturer har nok lige så stor betydning for den aktuelle adfærd. Udviklingen i overgangsfrekvenserne skyldes naturligvis mange forhold ud over Studievalgs indsats. Herunder de reguleringer og indsatser som kommer fra skiftende regeringer og folketing, de signaler der sendes og den offentlige debat der pågår. Formidlingen af signaler og forventninger fra samfundet samt af ændrede regler til de unge foregår i vid udstrækning via deres skoler. Og hvad angår videregående uddannelse, sker det gennem Studievalg-centrene. Det er Studievalg, der sætter videregående uddannelse og tilhørende erhverv på dagsordenen for de unge, sammen med de krav, regler, muligheder mv, der aktuelt gør sig gældende. Det er værd at bemærke, at den positive udvikling i overgangsadfærden er sket samtidig med, at bestanden i gymnasierne er steget med 31% i Nordjylland siden Kontaktstatistik Det er vanskeligt at konkludere på opgørelserne over objektiv andel altså SVN s andel af de enkelte vejledningsaktiviteter relativt til de øvrige centres: Centrene prioriterer aktiviteterne forskelligt, har forskellige måder at afholde dem på, forskellige vilkår (målgruppesammensætning, netværk mv) i regionerne, og sikkert forskellige måder at registrere på. Opgørelsesmetoden betyder, at når et eller to centre overpræsterer på en indsats, medfører det automatisk, at de øvrige centre opgøres som 7

8 underpræsterende. SVN opfylder kontraktens mål på de fleste parametre, og arbejder på de områder, hvor det fortsat kniber. Der sker løbende en udvikling i udbuddet af retninger og særlige tilbud til de nordjyske unge. To almene gymnasier har udvidet udbuddet med hf, hhx og htx. Der oprettes eux-tilbud på stort set alle erhvervsskoler. Det nordjyske område byder på en hf-søfart og på IB, og et særligt VUC-hf-forløb for surfere (Cold Hawaii). Der er oprettet klasseforløb målrettet unge med særlige behov, fx en aspergerklasse (og der er endnu en undervejs), og en HF-klasse med visiterede elever med diagnoser. Alle disse tilbud hilser Studievalg Nordjylland velkommen, for de imødekommer reelle behov og/eller hæver uddannelsesniveauet. Men samtidig øger det både kompleksiteten i Studievalgs arbejdsopgaver og presset på vore ressourcer. Overgangstal 2014 bilag 2a og 2b. Studievalg har også gennem en årrække haft adgang til de tal, som UFM nu offentliggør her Studievalg Nordjylland har gennem en længere årrække dertil indhentet dimittendtallene fra de enkelte nordjyske gymnasier, mhp at kunne sammenstille disse med de ovennævnte, ministerielle søgemønstertal, og dermed danne aktuelle overgangsfrekvenser for hvert gymnasium. Som bilag 2 vedhæftes en oversigt, dels for de erhvervsgymnasiale uddannelser og dels for de almene gymnasier. De enkelte gymnasieskoler er ikke angivet ved navn, men ved et tal i den vandrette akse. Tallene viser ikke nogle tendenser som er ukendte, men sætter helt konkrete tal på dem, og gymnasierne er yderst tilfredse med at få dem. Ved Studievalgs årlige planlægningsmøder med de enkelte skoler drøftes skolens søgemønstre og overgangsfrekvenser, og tallene lægges til grund for diskussioner om der skal gøres særlige indsatser i samarbejde mhp bestemte elevgrupper. På visse skoler bruges tallene som et parameter i rektors resultatløn. Bemærkninger: det ses tydeligt, at der er forskel på gymnasieretningernes overgangsmønstre; stx ernes optagelse på videregående uddannelse sker typisk med omtrent 20% direkte efter eksamen, en meget større andel (40-50%) søger ind efter ét års pause og i størrelsesordenen 20% holder to års pause. Undtagelsen er studenterkursus (skole 15), hvor op mod 60% går i gang direkte efter afsluttet eksamen kendetegnende for en uddannelse hvor eleverne er lidt ældre, har mere med i bagagen og typisk er klart målrettede samme mønster gælder for VUC erne (skole 16 og 17). Hf ernes adfærd er kendetegnet ved at en relativt stor andel på 35-40% eller mere søger optagelse direkte efter eksamen, omtrent lige så stor en andel holder ét års pause, men ikke mange holder mere pause. Det er også tydeligt, at en mindre andel af hf erne overhovedet søger videregående uddannelse. Den første figur på hver af oversigterne viser udviklingen i den direkte overgang til videregående uddannelse. Det er tydeligt, både for de almene og de erhvervsgymnasiale, at tendensen har været stigende gennem de sidste 8 år. Htx erne går typisk tidligt i gang svarende til hf erne og kun ganske få holder mere end et års pause inden videregående uddannelse. Htx ernes samlede overgang til videregående uddannelse er næsten lige så høj som stx ernes. Hhx ernes direkte overgang ligger på ca 30%, mens 30-35% holder ét års pause og ret få holder længere pause. Deres samlede søgning til videregående uddannelse er på niveau med hf erne og for disse to grupper bør der være plads til forbedring. 8

9 3. Studievalgs egen kvalitetssikring og udvikling, herunder evt. videreudvikling på baggrund af de indhøstede erfaringer samt beskrivelse af hvordan brugerne inddrages mhp brugerorienteret videreudvikling. Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring og videreudvikling af aktiviteter foregår især på baggrund af møder og drøftelser med relevante parter, eller internt i centret. Studievalg Nordjyllands fokus er som nævnt at vejledningen skal bidrage til at flest mulig klædes bedst muligt på til at foretage et velunderbygget, velinformeret, realistisk og meningsfuldt valg. Det fokus har vi i alle vejledningstilgange, og det indgår som styrende parameter, når vi evaluerer vore vejledningsindsatser. Vi holder internt møde ca hver 14 dag, i alt gange på et år. Disse møder omhandler især emner af betydning for vores vejledningsaktiviteter, erfaringsudveksling om, hvordan de gennemføres, hvordan de modtages af de vejledningssøgende, præsentation og drøftelser af justeringer eller nye tiltag. Det er fx screeningsskemaer, procedurer for indkaldelse af elever med udvidet behov, materialer til eud-elever, tydeliggørelse af karriereforhold for afgangseleverne, metoder til at præsentere optagelsessystemet mv. I processen inddrages også elevevalueringer af fx gruppevejledning, feedback fra individuel vejledning, kontaktstatistikkerne, eksterne undersøgelser som brugerundersøgelsen Et eksempel på et tema vi har vendt ved en række interne møder, er vores vejledning af udenlandske ansøgere, og vores vejledning om mulighederne for uddannelse i udlandet. Vi har systematisk gennemgået redskaber til vejledningen og forventningerne til vejledernes videns- og vejledningsniveau, mhp at opnå en ensartet viden og praksis på et område, hvor vi ikke skal være eksperter. Ud over de ordinære interne møder har vi i 2014 afholdt 4 vejledningsfaglige møder, hvor vi via et egentligt fagligt input opnår øget indsigt i et vejledningsfagligt emne. Ved møderne i 2014 har vi haft følgende temaer og oplægsholdere: Supervisionsmetoder og øvelser; Evaluering af supervision; Gennemgang af opgave fra vejlederuddannelse; AAU Karrierecenters praksis; Lokal ekspert i SPS gennemgik funktionsnedsættelser og indsatser. Hertil holder vi hvert år i februar en intern revisionsdag, hvor vi sammen drøfter et antal forhåndsaftalte og forberedte emner, som trænger til en nærmere gennemgang. I 2014 var emnerne revision af kollektive oplæg samt gruppevejledning. Efterfølgende, i marts, holder vi et to-dages internatseminar, hvor vi dels har et relevant tema i 2014 et styret forløb om Studievalg Nordjylland som fælles arbejdsplads og dels samler op på temaerne fra revisionsdagen. I 2014 var det især tilrettelæggelsen af de kollektive oplæg, deres indhold, pædagogiske form og elementer der skal øge elevernes udbytte (nøgleordene er aktivering, ejerskab til valget, dialogiske it-redskaber, fokus på at eleverne skal være selvhjulpne). Vi har i 2014 igangsat en proces med gensidig intern supervision. Vejlederne arbejder i faste par med at overvære udvalgte vejledningsaktiviteter og give systematisk feedback på baggrund af en model præsenteret ved et vejledningsfagligt møde i foråret. Denne feedback er yderst værdifuld for den enkelte og dennes udvikling af egen praksis. Ordningen evalueres ved revisionsdagen i februar Som nævnt foregår en del af kvalitetssikringen også ved samspil med eksterne parter. Vi har i 2014 været på institutionsbesøg på AAU to gange (drøftet fremdriftsreform, optagelse og adgangsregulering, præsentation af fire nye uddannelser; senere besøg på yderligere to uddannelser). Erhvervsakademi Dania; UCN s uddannelser i Hjørring; UCN og deres implementering af fremdriftsreformen. Vi har deltaget i et fælles Studievalg-seminar med institutionsbesøg på en række udvalgte institutioner i Aarhus. Samarbejde på tværs af centrene Studievalg Nordjylland er med i alle 6 erfa-grupper på tværs af landet (hertil et par virtuelle grupper). Her arbejdes især med videns- og erfaringsudveksling, og med tværgående udvikling af nye materialer, 9

10 undersøgelser, it-løsninger, rollemodelfilm osv. Grupperne mødes fast to gange årligt, men har en del aktiviteter mellem disse møder. Centerledergruppen mødes 3-4 gange årligt, herunder ved et to-dages lederudviklingsorienteret møde. Her drøftes og besluttes policy-prægede emner, og der sker en udstrakt grad af vidensudveksling. Disse tværgående grupper er en stærk inspiration til Studievalg Nordjyllands udvikling og prioritering af aktiviteter og vejledningsmetoder. Studievalgcentrene afholder årligt i maj et seminar for alle ansatte. I 2014 var temaet Karriere, og udbyttet var rigtig højt, både mht ny viden, nye metoder og kendskab til Esbjerg. Centerlederne mødes som bekendt også to gange årligt med UFM, ligesom UFM deltager i det Studievalgseminaret i maj. Input fra og drøftelser med ministeriet (og med UVM) er af afgørende betydning for, at vi kan holde eller justere kursen i centerets aktiviteter, at vi har den rette viden om aktuelle emner og kommende uddannelsespolitiske tiltag, signaler og intentioner. NB. Studievalg efterlyser en øget dialog med UFM. Dels vil vi som centerledere gerne i højere grad anvendes til sparring på relevante emner, og der er et beredskab i form af centerleder-formandsskabet, som kan reagere hurtigt, hvor påkrævet. Og dels er en tæt dialog med ministeriet afgørende mhp at kvalificere og forstå de informationer og signaler, vi modtager i vore netværk med ungdomsuddannelserne og de videregående institutioner. Det gælder ikke mindst de uddannelsespolitiske temaer. I år har temaerne været mange (fremdriftsreform, kvalitet og relevans, optagelsessystemer, dimensionering, SU-reform, SVU-reform, eud-reform og en begyndende gymnasiereform). Studievalg Nordjylland har både drøftet dem med institutionerne i regionen, og med institutioner på landsplan (bla et netværk med universiteterne, evejledning og Studievalg). Hvis vi skal kunne agere adækvat, er vi nødt til også at have den officielle vinkel på emnerne, dvs fra ministerierne. Særlige behov Både i den åbne vejledning og på skolerne træffer Studievalg Nordjylland i stigende grad på vejledningssøgende med særlige behov. I den åbne vejledning er der mange henvendelser fra personer med udenlandsk baggrund, og personer med diagnoser og funktionsnedsættelser. Den sidste gruppe fylder også stadigt mere i vejledningen på skolerne, især på VUC. De er meget tidskrævende, og henvendelserne stiller krav om at vi har relevant viden og vejledningsberedskab, der matcher de særlige behov. Vi har i løbet af 2014 brugt en del tid og kræfter på dels at blive klogere på den relevante viden til udenlandske vejledningssøgende (procedurer mht. vurdering af kvalifikationer, muligheder og krav ifm videre uddannelse osv), og dels at finde et passende og ensartet niveau for vores vejledning. Tilsvarende har vi haft fokus på at få øget viden til at håndtere vejledningssøgende med diagnoser via et projekt i samarbejde med VUC, og via et kursus med en ekspert i diagnoser og SpecialPædagogisk Støtte. Evaluering af den individuelle vejledning ved træffetiderne. Studievalgcentrene har i fællesskab udarbejdet et evalueringsskema, som er lagt på vores bookingsystem til træffetider fra august Elever, der har booket tid får tilsendt en mail samme aften som vejledningen har fundet sted, med opfordring til at udfylde skemaet. Indtil december 2014 har i alt 777 elever udfyldt, heraf 94 Nordjyske. I Nordjylland er svarprocenten 17, hvilket ligger lidt højere end landsgennemsnittet. Den lave svarprocent gør at vi er varsomme med at konkludere på resultaterne. De er ellers pæne: på landsplan er elevernes score på spørgsmålet Hvor meget har samtalen hjulpet? 3,7, hvor 5 er højest og 1 er lavest. Nordjylland scorer i alle resultater på eller lidt over landsgennemsnittet. Centrene vil fortsætte og udvikle denne evalueringsaktivitet og herunder arbejde på at få en højere svarprocent. 10

11 4. Eksterne samarbejder Studievalg Nordjylland har et omfattende netværk med eksterne parter, og inddrages i stigende grad af andre i samarbejder. Når ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående institutioner, UU/ kommuner /Jobcentre, Region Nordjylland, faglige organisationer, forsvaret m.fl. ønsker at inddrage SVN i diverse samarbejder, hænger det sammen med vores position som et videnscenter inden for søgeadfærd, målgrupper og uddannelser, samt med vores neutrale og institutionsuafhængige rolle. Ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser Vores centrale samarbejdspartnere er ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvor vi yder hovedparten af vejledningen. Samarbejdet fungerer godt, i gensidig respekt og stort set uden problemer på de gymnasiale uddannelser. Her er der både et fast samarbejde med hvert gymnasium om vejledningens tilrettelæggelse og vilkår, og et årligt samlet møde hvor gymnasiernes og VUC ernes vejledere evaluerer og diskuterer samarbejdet og vejledningen. Samarbejdet er også positivt på erhvervsskolerne, med de forbehold som er nævnt i afsnit 3. Generelt er erhvervsskolerne positive over for at styrke information og vejledning om deres elevers mulighed for videregående uddannelse, og SVNs rolle i dette. Men der er praktiske og logistiske udfordringer, som gør at samarbejdet formentlig altid vil være mere tidskrævende end på gymnasierne. Som det fremgår herunder, er SVN stærkt involveret i et udviklingsorienteret projekt der omfatter alle nordjyske erhvervsskoler, netop med fokus på overgang fra eud til videregående uddannelse. SVN indgår også naturligt i ad hoc-samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, deres ledere, vejledere mv. Der er et tæt, løbende samarbejde mellem SVN og de videregående institutioner i regionen. SVN fungerer som sparringspartner og i vidensudveksling om unge, søgemønstre, vejledning og arrangementer, samarbejde med ungdomsuddannelser, statistik mv. Igen både på vejleder- og på lederniveau. SVN afholder årligt et møde med vore kontaktpersoner på VU-institutionerne, hvor emner af fælles interesse drøftes. Samarbejder i øvrigt - nedslag SVN har i mange år drevet en brevkasse med ugentlige artikler og spørgsmål/svar inden for uddannelsesområdet i regionens avis, Nordjyske. Som noget nyt i denne kontraktperiode udarbejder vi desuden et nyhedsbrev, som udsendes 3-4 gange årligt, til hele det nordjyske netværk (samt naturligvis til ministeriet og de øvrige centre). Begge dele har til formål at synliggøre uddannelse, aktuelle temaer og ikke mindst Studievalg selv. Disse aktiviteter kombineret med vores udsendelse af relevante materialer op til større arrangementer (Studiepraktik, Studie og karrieredag, Åbent Hus) og op til ansøgningsfristerne gør, at fx Jobcentre, sprogskoler m.fl i stigende grad har øje for og henviser til SVN. Aalborg Kaserne lægger to gange årligt hus til et udslusningsarrangement om uddannelse for de værnepligtige der skal hjemsendes. Her deltager de nordjyske uddannelsesinstitutioner, og SVN har en central rolle i at præsentere uddannelses- og optagelsesmulighederne for de unge og yde vejledning. Der deltager typisk årligt, således også i Nogle af de nordjyske højskoler inviterer også SVN til at yde kollektiv og individuel vejledning for deres kursister forud for kvote 2-ansøgningfristen, og det samme gør nogle af sprogskolerne, når de har kunder der har brug for Studievalgs vidensområde. SVN har en medarbejder der frikøbes til udviklings- og driftsopgaverne i forbindelse med Studiepraktik i sekretariatet ved Aarhus Universitet, og SVNs leder sidder i styregruppen for Studiepraktik. SVN deltager som Studievalg-centrenes repræsentant i optagelse.dk samarbejdsforum med brugerne (de videregående uddannelser). SVNs fokus er især at sikre en bedre kommunikation på optagelsesportalen til de primære brugere, ansøgerne. 11

12 Ug.dk er et essentielt redskab i vores vejledning, dels som opslagsværk for vejlederne selv, og dels som hjælp til indsigt og afklaring for de vejledningssøgende. Det er afgørende at ug.dk altid er opdateret og indeholder korrekte informationer. Funktioner som visning af beslægtede uddannelser eller job er meget vigtige for vejledningen. NB! Her er der fortsat en udfordring i, at beslægtede uddannelser oftest vises som uddannelser på samme niveau (universitets-, professionsbachelor- eller erhvervsakademi-). Det ville være nyttigt for de vejledningssøgendes overblik og valg, at vise beslægtede faglige områder på andre niveauer. NB! Det er ikke optimalt for de vejledningssøgende, at der ud for hver artikel om videregående uddannelser alene er henvist til vejledning hos evejledning. En mere brugbar kanalstrategi ville være en henvisning til, Hvor kan du få mere at vide med kort og målrettet henvisning til evejledning, Studievalg og uddannelsesinstitutionerne egen vejledning, med tydelig angivelse af hvilken type vejledning og hjælp man kan forvente ved den enkelte instans. Region Nordjylland og projekter Region Nordjylland er meget aktive på uddannelsesområdet og har strategier og indsatser rettet mod at styrke det nordjyske uddannelsesniveau. Region Nordjylland afholder hvert andet år en stor uddannelseskonference med fokus på et aktuelt tema i 2014 Sammenhæng og samarbejde. Her har de hver gang inviteret Studievalg Nordjylland til at bidrage med indlæg i workshops. I 2014 var vores bidrag at præsentere og diskutere erfaringerne fra et projekt, der har fokus på drenges lavere søgning til videregående uddannelse, og forsøg på at påvirke adfærden ved vejledningsindsats i samarbejde med skolerne. RN støtter aktivt op om Studiepraktik med transport-tilbud, og mht at synliggøre studiepraktikken over for de unge, som ikke (længere) går i ungdomsuddannelser. Det konkrete arbejde mht administrationen af transport og af synliggørelsesindsatsen varetages af SVN, men finansieret af Regionen. RN har tilsvarende finansieret to projekter, der har analyseret Studiepraktikkens effekt på deltagerne. Også her har de bedt Studievalg Nordjylland om at bidrage til arbejdet sammen med de nordjyske videregående uddannelser. Den første analyse var især kvantitativ, og påviste at studiepraktikken har en positiv effekt på deltagenes valg og valgsikkerhed og stærkest på svageste vælgere: uddannelsesfremmede og drenge. Den seneste analyse er kvalitativ og omfatter spørgeskemaer og fokusinterviews med grupper af deltagere. Den afrapporteres i RN har afsat midler til og bedt SVN (på SVN s initiativ) om at udvikle brobygningsindsatser, der kan styrke erhvervsuddannelseselevers og faglærtes overgang til videregående uddannelse. Indsatsen omfatter, at SVN får lavet et antal rollemodelfilm med personer i arbejde, som har en videregående uddannelse i forlængelse af erhvervsuddannelse; udvikling af et koncept der skal styrke EUX eres brug af Studiepraktik; udvikling af trykt og webbaseret materiale der synliggør uddannelsesmulighederne. Og endelig udvikling og afprøvning af et koncept, hvor de relevante videregående uddannelser 3-4 dage årligt udbyder brobygningsbesøg for erhvervsuddannelserne. At det lægges i faste rammer, både mht indhold og mht faste datoer gør, at ressourceforbruget for både erhvervsuddannelses- og de videregående institutioner bliver mindre, og frem for alt, at det bliver tydeligt og synligt for erhvervsuddannelserne, hvornår og hvordan de kan besøge relevante videregående uddannelser. Alle institutionerne har taget positivt imod brobygningsprojekt-ideen, og udviklingen er godt i gang, med SVN som primus motor og koordinator. SVN har desuden påtaget sig at få udviklet et webbaseret system for udbud af brobygningsaktiviteterne, og tilmelding til dem. Det sker på en ny nordjysk portal, som SVN har udviklet i samarbejde med de nordjyske erhvervsskoler: De første brobygningsforløb planlægges iværksat i april Brobygningsprojektet og portalen skydes i gang i forbindelse med en større overgangskonference 6/2-15, som SVN og erhvervsskolerne har arbejdet hårdt med at planlægge. Et projekt som dette ville ikke kunne lade sig gøre uden Studievalg som initiativtager og koordinator. Vi 12

13 håber at det bliver et blivende koncept, der kan styrke overgangen fra erhvervs- til videregående uddannelse. Region Nordjylland har hvert andet år udbudt en projektrunde i forbindelse med regionens uddannelsespulje på et tocifret millionbeløb. Studievalg Nordjylland er blevet inviteret til at deltage i, eller har taget initiativ til, en række projekter se herunder. Som nævnt i indledningen giver disse projektsamarbejder SVN mulighed for at deltage i udvikling af ny viden og nye, relevante netværk og samarbejdsrelationer. Og de bidrager samtidig med midler til SVNs stramme økonomi. Studievalg Nordjylland er pt med i følgende projekter under Uddannelsespuljen: Virk-som-ung. Projektet omhandler netværk mellem en række gymnasiale uddannelser og erhvervslivet, mhp at synliggøre og eksemplificere job og karriereperspektiver for eleverne inden for det tekniske og naturfaglige område. SVNs primære opgave i projektet er, at styre processen mht. at få filmet 10 rollemodelfilm med færdiguddannede, i forskellige brancher og med forskellige uddannelsesbaggrunde. Rollemodelfilmene bruges af SVN i vejledningen, især i afgangsklasserne. Drenge i overgang er et projekt i samarbejde mellem SVN og fire handelsgymnasier. Fokus er på hhx-drenges lave overgang til videregående uddannelse, og på udvikling og afprøvning af vejledningsbaserede metoder til at udfordre og motivere drengene. Effekten evalueres ved at undersøge drengenes søgeadfærd et år efter eksamen. Projektet er initieret af SVN, og drives i høj grad frem af SVN, i kraft af vores position dels i det enkelte gymnasium og dels på tværs af skolerne. Overgang for unge med særlige behov er et projekt i samarbejde med VUC Nordjylland og University College Nordjylland. Det har fokus på at sikre bedre viden om og forbedre kvaliteten af overgangen for kursister med diagnoser. Ung til ung er et projekt der skaber netværk og viden for gymnasieelever til tekniske og naturfaglige uddannelser på AAU og UCN. SVNs rolle er at yde vejledning til de elever, der har behov for at få udvidet perspektivet yderligere til andre uddannelsesområder, andre institutioner. 5. Organisation og personale Studievalg Nordjyllands bestyrelse har holdt tre møder i Bestyrelsen består af en repræsentant for AAU, hvor SVN er indlejret og personalet ansat. Det er AAUs studiechef Preben Sørensen, som er bestyrelsesformand. Hertil studiechef Lene Zacharias, UCN, og direktør Tage Andersen, Handelsskolen Tradium. Desuden er tilknyttet rektor for Nørresundby Gymnasium, og regional GS-koordinator, Sørens Hindsholm. Bestyrelsen har drøftet SVNs opgaver, opgaveløsning, projekter, udviklingsperspektiver, samt godkendt budget og regnskab. Studievalg Nordjylland er bemandet med 8 vejledere. En af disse har sin primære opgave som centerleder og en er også administrativ medarbejder. Hertil har vi en person ansat i flexjob til at varetage især SVUadministrationen på vegne af UCN, samt en studentermedhjælp, der også varetager vejledning i den åbne vejledning. Hver vejleder har ansvaret for et antal gymnasier, VUC er og erhvervsskoler for planlægning, samarbejde og udførelse af vejledningsopgaverne på skolerne. Desuden indgår alle i vagtplanen i den åbne vejledning. Herudover har hver vejleder ansvaret for en række områder fx udvidet behov og screeningsredskaber, udvikling af kollektive oplæg, planlægning af vejledningsfaglige møder, synliggørelse, erhvervsuddannelser, Nyhedsbrev, brevkasse, Facebook, studievalg.dk/nordjylland mv. De enkelte indgår desuden i erfagruppesamarbejdet på tværs af centrene. 13

14 Gennem de sidste par år har der været en del personaleudskiftning i forbindelse med at to medarbejdere har søgt nye jobs og to andre været på barselsorlov. Vi har desuden desværre været ramt af en langtidssygemelding i efteråret, hvor vi heldigvis har kunnet trække på en vikar i form af en tidligere (2013) praktikant, nu uddannet professionsbachelor i Offentlig administration, uddannelsesvejledningsspecialet. SVN har også i 2014 fungeret som praktiksted for en sådan studerende. Det har været yderst givtigt for SVN med den viden og tilgang praktikanten har kunnet tilføre, og praktikanten har fået et kvalificeret og udviklende forløb. Det er ganske ressourcekrævende at planlægge, gennemføre og afslutte/evaluere et fagligt kvalificeret praktikforløb, og alle udgifter, både afledte og direkte, har været afholdt af SVN. To vejledere har en afsluttet uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse. Tre har taget de obligatoriske moduler på vejleder-diplomuddannelsen, og går i foråret 2015 i gang med realkompetencevurderingsprocessen i forhold til to yderligere moduler. Dette efterfølges af arbejdet med afgangsprojekt. Dette koster imidlertid så megen tid, at SVN kun kan have én i gang med dette ad gangen. Uddannelsesaktiviteter kan i praksis kun lade sig gøre i foråret, da efteråret er for travlt. På Studievalg Nordjyllands vegne Martin Rovs Hansen 14

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015

Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 Beslutningsreferat af møde i styregruppen for Studiepraktik, den 8. maj 2015 Udgave af 10. juni 2015 A. Præsentation af os alle Til stede: Charlotte Rohde, AAU, repræsentant for universiteterne Christina

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Elevplankonference september 2014

Elevplankonference september 2014 Elevplankonference september 2014 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner,

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere