Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden."

Transkript

1 April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens afgørelse af 24. april 2013, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen, udtalte Retten sig omkring en ordregivers begrundelsespligt. Klager påstod, at ordregiver ikke havde givet tilstrækkelig begrundelse for pointtildelingen. Retten fastslog, at ordregiver med sin begrundelse havde sat klager i stand til at sammenligne sit eget tilbud med den valgte tilbudsgivers tilbud og derfor havde haft mulighed for at vurdere, om der skulle anlægges sag mod ordregiveren. Retten fremhævede i den forbindelse, at forbigåede tilbudsgivere ikke har krav på at få tilsendt en fuldstændig kopi af ordregivers evalueringsrapport og af det valgte tilbud. Indholdet af begrundelsen til forbigåede tilbudsgivere giver til stadighed anledning til tvivl. Det følger nu af flere domme og kendelser, at en tildelingsbeslutning skal indeholde en begrundelse, der sætter tilbudsgiveren i stand til at vurdere sin retstilling og således vurdere, hvorvidt der er grundlag for at klage. Det betyder, at der kun er pligt til at oplyse om forskellen på det vindende tilbud og den tabende tilbudsgivers tilbud. Der er derfor ikke krav om, at hele evalueringsrapporten eller hele det vindende tilbud skal udleveres, ligesom det ikke er nødvendigt at oplyse om indholdet af andre tabende tilbud. T-32/08, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

2 Side 2 Inddragelse af medarbejderkvalifikationer ved tildeling I samme sag som ovenfor beskrevet var der også klaget over, at der var sket en sammenblanding af udvælgelse og tildeling. Ordregiver havde ved evalueringen af tilbuddene inddraget kvalifikationer hos de medarbejdere, der skulle udføre tjenesteydelsen. Retten fastslog, at evalueringen ikke må omfatte forhold, der ikke er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men som i stedet er forbundet med bedømmelsen af tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet til at udføre den pågældende kontrakt. Dette udelukker imidlertid ikke, at kvalifikationerne hos medarbejdere, der skal anvendes ved udførelsen af opgaven, kan inddrages ved evalueringen af tilbuddet. Retten fastslog derfor, at den foretagne evaluering ikke var sket på grundlag af forhold, der rettelig hørte til udvælgelsen. Dommen er en fortsættelse af tidligere praksis, hvorefter f.eks. medarbejdernes kvalifikationer kan inddrages både ved udvælgelse og tildeling. Det er dog et krav, at medarbejderkvalifikationer konkret har betydning for den økonomiske værdi af tilbuddet, hvilket kan være tilfældet ved udbud af en tjenesteydelse. Det er endvidere nødvendigt at sikre sammenhængen til kontrakten, således at den vindende tilbudsgiver er forpligtet til faktisk at anvende de medarbejdere, som har dannet grundlag for evalueringen af tilbuddet. T-32/08, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen Retlig interesse og brug af tekniske standarder I Klagenævnets kendelse af 3. april 2013, Schneider Electric Danmark A/S og Dansk Industri mod Gladsaxe Kommune, udtalte Klagenævnet sig om begrebet retlig interesse og om anerkendte standarder i henhold til Udbudsdirektivets artikel 23. Klage over udbuddet blev indgivet i fællesskab af Schneider Electric Danmark A/S og Dansk Industri. Schneider Electric Danmark A/S interesse i udbuddet var ikke i egenskab af tilbudsgiver eller potentiel tilbudsgiver, men som underleverandør til den vindende tilbudsgiver. Klagenævnet fandt, at en generel interesse i at kunne levere el-artikler til entreprenører i byggeriet ikke var tilstrækkelig til at gøre Schneider Electric Danmark A/S klageberettiget. Dansk Industri var derimod klageberettiget, da det er en organisation, der er opført på listen over faste klageberettigede.

3 Side 3 Klagens materielle indhold gik på, at indklagede havde anført, at montagedåser skulle anvendes som standard i mere end 5 europæiske lande. Indklagede havde forklaret, at der med denne specifikation mentes europadåser. Det var imidlertid ikke en anerkendt standard, og selv om det måtte antages at være en de facto standard, var det ikke omfattet af Udbudsdirektivets artikel 23, stk. 3. Klagenævnet fandt derfor, at angivelsen var i strid med Udbudsdirektivet. Klagenævnet mente imidlertid ikke, at overtrædelsen var tilstrækkelig væsentlig til, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres. Det ses tit, at underleverandører har en interesse i udformning af tekniske specifikationer i et udbud, fordi det kan være afgørende for, om de kan blive leverandør til den vindende tilbudsgiver. Denne indirekte interesse i udbuddet er imidlertid ikke tilstrækkelig til, at underleverandøren bliver klageberettiget. Klagenævnets afvisning af Schneider Electric Danmark A/S klage er i overensstemmelse med tidligere praksis, f.eks. Klagenævnets kendelse af 31. januar 2013, Easy Climb mod Movia. Hvad angår tekniske standarder, viser seneste praksis både fra Klagenævnet og EU-domstolen, at det er et forhold, der er kommet mere fokus på. Ordregivere skal derfor være omhyggelige med angivelse af tekniske specifikationer og iagttage reglen i Udbudsdirektivets artikel 23 om brug af anerkendte standarder. 3. april Schneider Electric Danmark A/S og 2. Dansk Industri mod Gladsaxe Kommune Udbud med forhandling uden offentliggørelse I Klagenævnets kendelse af 8. april 2013, Dojo Software mod Region Nordjylland, behandlede Klagenævnet spørgsmålet om anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra c. Indklagede havde en aftale med et firma om et medicinmodul, der sikrede, at patienter blev medicineret korrekt. Dette selskab gik imidlertid konkurs, hvorefter nogle tidligere medarbejdere startede deres eget selskab med en selskabskapital på kr Indklagede indgik en service og supportaftale med dette selskab. Indklagede vurderede imidlertid, at løsningen ikke var holdbar, fordi der var tvivl om adgangen og anvendeligheden af kildekoder, og det nystartede selskab muligvis ikke kunne udvikle et brugbart system henset til selskabets beskedne størrelse. Derfor indgik indklagede en aftale med en anden leverandør om et andet medicinmodul.

4 Side 4 Der var enighed om, at indklagede var berettiget til at anvende proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse i relation til indgåelse af service og support-aftale med det nystiftede selskab (som var klager). Klager mente derimod ikke, at indklagede derefter kunne indgå en aftale om et nyt medicinmodul efter samme procedure. Klagenævnet fandt, at indklagede med henblik på opretholdelse af patientsikkerheden i regionen var nødt til at indgå den nye aftale. Det blev begrundet med, at det var usikkert, om klager ville være i stand til indtil afholdelse af et nyt udbud at vedligeholde og servicere systemet, og derfor fandtes indklagede fortsat på tidspunktet for indkøb af et nyt medicinhåndteringssystem at have befundet sig i en situation omfattet af artikel 31, stk. 1, litra c. Det er som altid en konkret vurdering, om betingelserne for brug af proceduren forhandling uden offentliggørelse er til stede, men sagen illustrerer meget godt, at en kombination af den eksisterende leverandørs konkurs og et behov for uafbrudt leverance kan danne grundlag for udbud med forhandling uden offentliggørelse. 8. april Dojo Software ApS mod Region Nordjylland

5 Side 5 Martin André Dittmer D: M: Anne Kirkegaard D: M: Camilla Christiansen D: M: Henrik Holtse D: M: Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026941 (Niels Feilberg Jørgensen, Jan Eske Schmidt) 8. april 2013 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026941 (Niels Feilberg Jørgensen, Jan Eske Schmidt) 8. april 2013 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026941 (Niels Feilberg Jørgensen, Jan Eske Schmidt) 8. april 2013 K E N D E L S E Dojo Software ApS (advokat Rune Hyllested, Aalborg) mod Region Nordjylland (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Forord... 4 1. Klagenævnet for Udbud... 5 1.1 Lovgrundlag og etablering... 5 1.2 Klagenævnet for Udbuds sammensætning... 5

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere