Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner"

Transkript

1 Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner cand.polyt Ole Schleeman, økonomi- og planlægningschef, Nordjyllands Trafikselskab cand.polyt Christian Trankjær, Projektmedarbejder, bane, Nordjyllands Trafikselskab cand.oecon, MSc Lars Nautrup, Konsulent, Region Nordjylland Resume Dette paper tager indledningsvist udgangspunkt i et visionsoplæg fra Nordjyllands Trafikselskab, som inviterer staten til samarbejde omkring den fremtidige kollektive trafik i Nordjylland. De forskellige parter i Nordjylland er enige om, at den fremtidige kollektive trafik bl.a. bør baseres på de nuværende baner og en nytænkning/udvikling heraf. Lokalbaneselskabet er en del af denne vision. Efterfølgende præsenteres en analyse af de Nordjyske Jernbaner, som indeholder juridisk, organisatorisk og økonomisk vurdering af banerne på kort og mellemlang sigt. Denne bygger på en rapport udarbejdet af Rambøll og den efterfølgende politiske behandling af denne i Nordjylland. På kort sigt drejer det sig især om en kontraktstyring, der minder mere om busdrift. På mellemlang sigt drejer det sig om en samtænkning med den statsligt bestilte togtrafik internt i Nordjylland i en samlet pakke. Der introduceres en overordnet skitse af et sådant samtænkt trafiksystem, mens en nærmere konkretisering må afvente en eventuel samlet analyse af den nordjyske vision. 1. Indledning I Nordjylland er der politisk opbakning fra regionen, kommunerne og Nordjyllands Trafikselskab (NT) til, at fremtidens samlede trafikvækst bør foregå i bus, letbane og tog. Dette er beskrevet i den netop udgivne vision Fremtiden Kører På Skinner. Ligeledes er dette underbygget i Trafikplan for Nordjylland Heri er det intentionen, at A+ nettet bestående af Ekspresbusnettet (X-bus) og tog skal binde regionen sammen og give pendlere og andre rejsende hurtige, direkte forbindelser. Der skal være mere direkte kørsel de steder, hvor befolkningstætheden er høj og mindre traditionel kørsel, hvor befolkningstætheden er lav. Der er tale om en prioritering, hvor passagergrundlaget er afgørende for den kollektive trafikbetjening. I Nordjylland ønskes en bæredygtig kollektiv trafik, der er effektiv, hurtig og som kan konkurrere med privatbilen. For at opnå dette mål skal togdriften samles som ét sammenhængende system fra Skagen til Hobro og udgøre grundstammen for den kollektive transport. Dette understøtter endvidere statens vision i Timemodellen og vil sikre gode forbindelser fra Nordjylland til resten af landet. En sammenhængende togbetjening vil styrke en stabil koordinering med busserne og samtidig vil etableringen af nye stationer samt en letbane i Aalborg øge brugsværdien af den kollektive trafik i regionen. Visionsfolderen om en sammenhængende kollektiv trafik i Nordjylland, er en invitation til et samarbejde mellem Staten og Nordjylland. Ønsket fra Nordjylland er at gennemføre en sammenhængende transportpolitik, der vil øge mobiliteten og samtidig at tage hensyn til miljø og klima. Dette er i tråd med statens vision om En Grøn Transportpolitik. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

2 Overordnet er der fem initiativer i den nordjyske vision: Sammentænkning af togtrafikken i Nordjylland og flere togafgange især for pendlere. Den kollektive trafik skal være mere attraktiv for brugerne og der skal opnås størst mulig synergi mellem landstrafikken, regionaltog, nærbanetog og lokalbanetog Den nordjyske togtrafik kan med fordel samles i én pakke bestående af statens regionale togtrafik og Nordjyske Jernbaners trafik ved et evt. kommende udbud. Derved sikres den mest effektive drift og sammenhængende betjening. En letbane i Aalborg. Første etape fra Aalborgs midtby via universitet til Nyt Universitetssygehus i Aalborg. Elektrificering af banenettet i Nordjylland til gavn for togpassagererne, omgivelserne og klimaet. Nye stationer i nærheden af de større byer Af de ovenstående punkter fokuseres der i dette paper særligt på det andet punkt vedrørende en sammenhængende Region Nordjylland på banerne. 1.1 Togtrafik i Nordjylland I forliget En Grøn Transportpolitik indgår Timemodellen, som skal løfte landsdeltrafikken i Danmark betydeligt og knytte Nordjylland tættere sammen med resten af landet. Opgaven er derfor at sammentænke de eksisterende tog og baner i Nordjylland, således den regionale togtrafik understøtter Timemodellen bedst muligt. Samtidig skal de overordnede busruter tilpasses, så de understøtter togbetjeningen. Et fælles udbud, hvor den statslige regionale togtrafik indgår sammen med lokalbanerne, virker oplagt. Med et velgennemført udbud vil der være et potentiale for effektiviseringer og forbedringer. De ressourcer som evt. kan frigives i den forbindelse kan anvendes til at indsætte flere afgange, åbne nye stationer mv. I dag oplever nordjyderne, at togkøreplanerne ikke altid passer sammen, da landsdelstrafikken også må tilpasses tog udenfor Nordjylland. F.eks. er forsinkelser på Fyn årsag til ventende passagerer på stationerne i Nordjylland. Dette medfører endvidere svigtende korrespondance til lokalbanerne og busserne. Derfor er det oplagt at arbejde med en togbetjening, hvor de landsdækkende tog på strækningen fra Hobro og nord på suppleres/erstattes med regionaltog, der kører videre til hhv. Hirtshals og Skagen. Dette kan opnås ved en driftssammenlægning af regional og lokaltrafikken. Når det er gennemført, vil man kunne rejse mellem alle stationer på strækningen fra Hirtshals og Skagen til Hobro uden skift. Dette åbner nye muligheder og gør togtrafikken mere attraktiv. Dermed vil flere benytte togene, potentialet for nye stationer og flere afgange øges, og så kan den kollektive trafik løse en større del af transportarbejdet. Med baggrund i ovenstående har Nordjyllands Trafikselskab fået udarbejdet Analyse af Nordjyske Jernbaner af Rambøll Management med henblik på at kortlægge den fremtidige struktur for privatbanedriften og relationen mellem Nordjyske Jernbaner og Nordjyllands Trafikselskab. Heri indgår en juridisk, organisatorisk og økonomisk vurdering af mulighederne på kortere og mellemlang sigt. 1.2 Nordjyske Jernbaner - baggrundsinformation I forbindelse med Strukturreformen i 2007 fik Region Nordjylland rollen som trafikbestiller i forhold til privatbanedriften i regionen, og NT overtog amtets aktiemajoritet (89 %) i Nordjyske Jernbaner Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

3 (NJBA). NJBA er organiseret med et holdingselskab, som ejer infrastrukturen og et operatørdatterselskab, som udfører trafikken og drift af infrastrukturen på vegne af holdingselskabet. Ejerstrukturen fremgår af figur 1. Fra og med maj 2010 har operatørselskabet en rent kommerciel bestyrelse, mens infrastrukturselskabet også har politikere indvalgte, som følge af samfundsinteressen. For at sikre kontinuitet er der dog også personsammenfald og således er der personsammenfald mellem både bestyrelsesformand og direktør i de to selskaber. Trafikomfanget defineres af Region Nordjyllands trafikbestilling, som i praksis er meget styret af en aftale indgået mellem Staten og amtsrådsforeningen i Som for busdriften står NT for det konkrete indkøb af den trafik som ejerne har bestilt. Den daglige trafikering af banen fastsættes af NJBA efter det trafikale behov og indenfor de økonomiske rammer og regionens overordnede trafikplan. NT besidder udover rollen som ejer (hovedaktionær) opgaven som trafikkøber i forhold til NJBA. Betingelserne og omfanget af NJBAs trafikydelse og arbejdsdelingen mellem NJBA og NT er imidlertid kun uformelt fastlagt gennem en ikke indgået kontrakt Figur 1 Ejerstruktur for privatbanerne i Nordjylland. ( skyggekontrakt ). Dette er forskelligt fra trafikkøbet for bustrafik, hvor kontrakterne har været i udbud og NT har opbygget en erfaring med at håndtere EU-udbud på trafikområdet gennem de seksten gennemførte udbudsrunger. Den øvrige jernbanetrafik i Nordjylland på jernbanelinien Århus Hobro - Aalborg Hjørring - Frederikshavn, som er ejet af Banedanmark, udføres af DSB på kontrakt med Transportministeriet Denne kontrakt udløber i 2014 og omfatter blandt andet IC/lyntogstrafik og regionaltogstrafik i Nordjylland. NJBA finansieres gennem passagerbetalinger, som formidles af NT, og gennem betaling for Regionens trafikbestilling. NT fakturerer Regionen for lokalbanetrafikken som en del af den samlede fakturering for regionens bestilling af kollektiv trafik. Aftalen mellem Staten og Amtsrådsforeningen fra 2000, har indflydelse på Regionens trafikbestilling. Som del af denne aftale blev der indledende givet et øremærket tilskud til privatbanerne, men dette tilskud overgår i Figur 2 Betalingsstrøm for jernbanedrift i Nordjylland. Tilpasset efter Transportministeriets Redegørelse for kollektiv trafik (april 2009) tre tempi til at blive del af det almindelige bloktilskud, og vil blive fordelt efter de almindelige bloktilskudsregler. (Det såkaldte udvidede totalbalanceprincip (DUT)). Der kan som ved alle såkaldte DUTsager forekomme, at fordelingen af bloktilskuddet mellem regionerne bliver anderledes end forde- Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

4 lingen af udgiften, men DUT-systemet bygger på, at det jævner sig ud over flere DUT-sager. Sidste DUT-fordeling skal ifølge aftalen ske i I figur 2 er vist, hvordan disse betalingsstrømme løber, dels for Nordjyske Jernbaner, dels for den statslige regionaltogstrafik i Nordjylland. Figuren bygger på Transportministeriets redegørelse om kollektiv trafik fra april Ovenstående danner baggrund for den rapport, som Rambøll har lavet for NT vedrørende juridiske, organisatoriske og økonomiske muligheder. Resultaterne fra denne rapport er opdelt i to emner; muligheder på kortere sigt og muligheder på mellemlangt sigt. I det følgende gennemgås de muligheder man politisk har valgt at arbejde videre med i Nordjylland som del af banevisionen. 2 Muligheder på kortere sigt Med kortere sigt menes et tidsperspektiv, hvor Region Nordjyllands bestilling af lokalbanetrafikken er juridisk, økonomisk og organisatorisk bundet af den aftale om lokalbanernes økonomi, som Staten og Amtsrådsforeningen indgik i 1999, og som løber til 2015, og hvor statens indkøb af regionaltogstrafik i Nordjylland er bundet af den nuværende kontrakt med DSB, som løber til Følgende afsnit præsenterer mulige organiseringsformer af NJBA på kortere sigt og heraf økonomiske konsekvenser. Efterfølgende præsenteres forskellige alternativer ift. sammensætning af bestyrelser i NJBA. 2.1 Organisering Dette afsnit indeholder anbefalinger til organiseringen af NJBA på kortere sigt under de nuværende rammebetingelser. Betingelserne udgøres hovedsagligt af Lov om Trafikselskaber, hvori betingelserne for NTs rolle og ansvar for privatbanedriften er defineret samt betingelserne for regionens rolle og ansvar ift. privatbanen, herunder finansiering af trafikkøb og anlægsinvesteringer. NJBA har siden Statens og senere amtets hovedejerskab fungeret som et meget selvstændigt selskab og har selv fastlagt trafikeringsomfang, prioriteret indsatsområder herunder vedligeholdelse og moderniseringer. Selve det kontraktmæssige mht. regional togtrafik minder imidlertid i bund og grund om bustrafik og derfor kan de udbydes på næsten ens kontrakter. Derfor er grundlaget for den kontrakt, som er under udarbejdning for den fremtidige lokalbanetrafik i Nordjylland baseret på en buskontrakt. Operatørselskabet bør forblive et selvstændigt og professionelt jernbaneselskab med hovedvægt på den kommercielle forretning. Ift. NT bør selskabet styres efter armslængde princippet ved ejerstyring og kontraktstyring. Kontraktstyring. På nuværende tidspunkt er en kontrakt mellem NJBA og NT, som klart definerer ydelser og ansvar parterne imellem, under udvikling. Ejerstyring. NTs ejerrolle bør klar adskilles fra kontraktstyringen. Ejerstyringen skal udøves gennem bestyrelsen for NJBA og således gennem udpegning af bestyrelsesmedlemmerne på generalforsamlingen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

5 Kontraktforhold og arbejdsdeling NT NJBA Ansvar, ydelser og arbejdsdeling mellem NT og NJBA bør tydeliggøres i en trafikkontrakt mellem parterne. Med en trafikkontrakt, der kan sammenlignes med bustrafik vil man forenkle administrationen af det samlede A+-net, der består både af bus og tog. For at udvikle samarbejdes anbefales det i Rambøll-rapporten, at en trafikkontrakt baseres på en arbejdsdeling som fremgår af tabel 1. Tabel 1: Mulig arbejdsdeling mellem NT og Nordjyske Jernbaner A/S Region Nordjylland har et behov for en systematisk afrapportering omkring den finansierede banetrafik og fortsat stabil planlægning af finansieringsbehovet, hvilket kan opnås ved indgåelse af en kontrakt. Derudover er Regionen interesseret i at trafikken fås så billigt som muligt. Dette kan imødekommes med en nettokontrakt og en stærkere orientering af NJBA mod passagerindtægter. Det er endvidere ikke hensigtsmæssigt, at Regionen har direkte relationer til NJBA, idet NT skal varetage Regionens behov for trafikindkøb og rapportering. Regionen skal således udelukkende udøve sin rolle som trafikbestiller 2.2 Økonomiske konsekvenser af organiseringen En indgåelse af trafikkontrakt vil en stykke hen ad vejen være en fastlæggelse og formaliseing af nuværende praksis. Det vil bidrage til en videns- og erfaringsopbygning omkring at arbejde med formelle kontrakter for både NT og togoperatøren, og dermed forberede begge parter på at kunne håndtere det samtænkte system, som skitseres i næste afsnit. Der kan dog stadig forekomme ændringer i økonomien for banetrafikken. Passagertallet kan stige eller falde, hvilket vil påvirke finansieringsbehovet og i sidste ende påvirke Regionens eller NJBAs økonomi afhængigt af afregningsformen i den indgåede kontrakt. Indbygges en incitamentsaftale baseret på passagertal eller andre parametre (f.eks. større kundetilfredshed) kan dette få økonomisk betydning for NJBA og for NT/Region Nordjylland. Indgåelsen af en kontrakt kan også medføre kravspecifikationer omkring omfanget af den ønskede banetrafik og herved påvirke parterne. Det er dog ikke muligt at beskære NJBAs ydelsesomfang til og med år Til sammenligning er det almindeligt i kontrakter at indbygge en mulighed for at ændre trafikeringsomfanget op +/- 20 % og tilsvarende i vederlaget. Regionen kan ifm. kontraktindgåelsen foretage besparelser ved at nedsætte årlige driftstilskud, men skal samtidig sikre at det krævede trafikomfang fastholdes. Dette skal derfor ske i samarbejde med NT og NJBA for at sikre alternative indtægtsmuligheder. Dette har tidligere foregået via aftale om driftsbesparelser hos NJBA og realisering af værdier, der ejedes af NJBA. Denne mulighed, der har et Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

6 begrænset potentiale på lang sigt, lukkes der for ved indgåelse af fast operatørkontrakt. Der vil altså ske en fastlåsning af handlemulighederne i kontraktperioden. 3. Muligheder på mellemlang sigt: Samtænkning Med mellemlang sigt menes et tidsperspektiv, hvor Region Nordjyllands bestilling af lokalbanetrafikken ikke juridisk, økonomisk og organisatorisk er bundet af den aftale om lokalbanernes økonomi, som Staten og Amtsrådsforeningen indgik i 1999, og som løber til 2015, og hvor statens indkøb af regionaltogstrafik i Nordjylland ikke er bundet af den nuværende kontrakt med DSB, som løber til I det tidsperspektiv har det været forventningen i forbindelse med dette arbejde at baneinfrastrukturen i Nordjylland ikke vil være væsentligt forandret. Mellemlang sigt er således et perspektiv, hvor bestillingen hos togoperatør ikke er bundet af gældende kontrakter, men hvor infrastrukturen er uændret. På lang sigt i 2018 vil infrastrukturen blive forbedret blandt andet som følge af Bane- Danmarks Signalprogram herunder at NTs bestyrelse har besluttet at få nyt radioanlæg på lokalbanerne i forbindelse dermed og investeringerne i timeplanen, men infrastruktur har ikke været i fokus i dette arbejde. Det er dog relevant at sikre, at de løsninger man finder på mellemlang sigt også kan udnytte de muligheder, der kommer af den forbedrede infrastruktur. På mellemlang sigt har Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Kommunekontaktrådet i Nordjylland besluttet at man gerne vil samtænke togtrafikken i Nordjylland. Med samtænkning menes flere ting: Man vil gerne tænke togtrafikken tættere sammen med den øvrige kollektive trafik i Nordjylland, herunder om de incitamentsmodeller der kendes fra busser kan overføres til tog, idet den flere steder har bidraget til øget kundefokus Man vil gerne se de tre trafiksystemer, der findes i Nordjylland i dag baseret på Desiro-tog og MR-tog under ét herunder mulighederne for udbud i en pakke. Desiro-tog og MR-tog er begge to-vognstogsæt med 120 km/t tophastighed. De tre trafiksystemer er: o Nordjyske Jernbaners kørsel til Hirtshals og Skagen, o Regionaltogene mellem Aalborg og Frederikshavn, samt o Aalborg Nærbane I den forbindelse gør man sig også overvejelser om, hvilket ambitionsniveau der skal være for togtrafikken i Nordjylland. I det følgende gennemgås først overvejelser om togtrafikken, derefter om infrastrukturen. 3.1 Togtrafik Rambøll-rapporten skitserer tre scenarier for lokalbaneselskabet efter 2015, men kun et af dem relaterer til en trafik, hvor lokalbanetrafikken er samtænkt med regionaltogstrafikken, hvilket er en udvidelse i forhold til den nuværende situation. Det er derfor det, der behandles i det følgende. Juridisk indebærer i følge rapporten aftalen fra 2000 mellem Staten og Amtsrådsforeningen, at der kan udføres et fælles udbud mellem statslig og lokalbanetrafik, men under den nuværende Lov om Trafikselskaber er dette vanskeligt, idet den kan tolkes således, at selv ved flere udbydere skal hver enkelt træffe beslutning om tildeling. Der er imidlertid en lovrevision undervejs i kommende folketingssamling, og det er muligt at dette ændres i den sammenhæng. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

7 Som en af flere muligheder er det muligt at drage en parallel til de såkaldte tværkommunale busruter. I Trafikplan for Nordjylland arbejder man med et såkaldt tværkommunalt net af busruter. Det kendetegnende for disse busruter er, at der er flere kommuner, der bestiller og yder tilskud til dem, og at Region Nordjylland også bidrager med tilskud til visse af dem. Den præcise fordeling af tilskuddet og omfanget af kørslen er resultat af en konkret forhandling mellem bestillerne, og Nordjyllands Trafikselskab forestår så alene udbud til vognmænd, køreplanlægning og opfølgning. Fordelingen af tilskud sker i forbindelse med NTs fakturering af bestillerne. Man kunne parallelt se det som muligt, at NT stod for et udbud af togtrafikken internt i Nordjylland i en samlet pakke i det omfang som de nuværende bestillere, staten og Regionen fælles har kunnet blive enige om. En sådan løsning vil dog muligvis forudsætte en lovændring. Økonomisk indebærer modellen, at trafikbestillerne skal blive enige om et trafikeringsomfang. En grundtanke bag reglerne om offentligt udbud er, at man via selve konkurrenceudsættelsen kan opnå en besparelse. Hvor dette gælder i mange brancher findes der også eksempler på at det ikke har været tilfældet. 1 Hvis den generelle antagelse om at udbud kan føre til effektiviseringer gælder for togtrafik i Nordjylland kan de ressourcer, der evt. kan frigives i den forbindelse, anvendes til at indsætte flere afgange, åbne nye stationer mv. Togtrafikken fylder meget i Regionens budget for regional udvikling, som er adskilt fra sygehusenes økonomi. Således udgør de ca. 30 % af bestillingen af kollektiv trafik og ca. 12 % af det samlede budget for regional udvikling. Andelen af lokalbanetrafik vægter med 27,5 % i fordelingen af bloktilskud til regional udvikling. Organisatorisk er der ifølge Rambøll-rapporten to oplagte muligheder for en trafikkøber nemlig NT og Trafikstyrelsen, der er ved at overtage administrationen af hele statens trafikkøb. Dersom der lægges vægt på størst muligt lokal koordinering og indflydelse på udformningen af regionaltrafikken anbefaler rapporten, at NT tildeles opgaven med trafikkøb af den samlede regionaltrafik. Ansvaret for fjerntrafikken til og fra Nordjylland bør dog forblive hos Trafikstyrelsen. 3.2 Infrastruktur Infrastrukturens kvalitet er vigtig for kvaliteten af den togtrafik, der kan afvikles på den og det synes derfor væsentligt for den nordjyske vision, at den forvaltes af en organisation, der har viljen og muligheden for at sikre, at den er i god stand. Det har været definerende for meget arbejde i jernbanebranchen de sidste femten år, at det politisk er besluttet i råd og parlament, at der skal deles op i separate organisationer for infrastruktur og togoperatør. Også i dansk lovgivning genspejles dette idet den nuværende Lov om Trafikselskaber tillader trafikselskaberne at eje jernbaneinfrastruktur, men ikke at være togoperatør. Som det er i dag ejer NT selskabet NJ Holding A/S som ejer lokalbaneinfrastrukturen, og dette selskab har forestået forvaltningen forholdsvis selvstændigt. Rambøllrapporten skitserer flere muligheder, herunder at man bevarer et selvstændigt selskab, der vil blive lille, at et andet privatbaneselskab forestår eller at NT overtager den, eller at den overføres til Bane- Danmark. Hvis NT overtager den, har der været overvejelser om, at Trafikselskaberne kunne etable- 1 Nobelprisen i økonomi blev i 2009 tildelt for en teori om, hvornår indkøb i markedet er mere effektivt, hvilket ifølge teorien blandt andet afhænger af tilstedeværelsen af såkaldte specifikke aktiver. Et hyldevaretog er ikke et specifikt aktiv, da det kan bruge på mange forskellige banestrækninger. I private industrivirksomheder har arbejdet med supply chains i visse tilfælde vist sig at være effektivt, selvom der ikke indkøbes i et marked. Det vil dog føre langt uden for rammerne for dette papir at udvikle disse pointer. For en dansk undersøgelse af dette emne se Hansen et. al. (2008). Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

8 re en fællesorganisation til daglig baneinfrastrukturforvaltning med tilstrækkelig kompetence til at løfte opgaven. Staten arbejder på en elektrificeringsstrategi, der skal fremlægges i Eftersom denne strategi ikke er færdig, kan det ikke udelukkes, at den vil forholde sig til elektrificering i Nordjylland på et tidspunkt. Figur 3 viser forskellige muligheder for et samtænkt trafiksystem i Nordjylland. Til venstre et system hvor enten alle jernbaner i Nordjylland er elektrificerede eller ingen af dem er. Til højre et system, der kan udnytte en elektrificering frem til Aalborg/Lindholm. Figur 3 Eksempler på samtænkt trafiksystem i Nordjylland. Til venstre ved fuld elektrificering i Nordjylland eller ingen elektrificering. Til højre et system, der kan udnytte en elektrificering frem til Aalborg/Lindholm. Et samtænkt trafiksystem, hvor man udnytter en elektrificering frem til Aalborg vil stadig betyde, at der organisatorisk, økonomisk og juridisk udbydes en samlet pakke. Noget af trafikken i denne pakke vil så køres med eltog, der har hurtigere acceleration og kan udnytte en højere tophastighed, og noget med dieseltog. Der kan være fælles myldretidstog, og synergi, hvis der vælges en togmodel, der leveres i både el og dieseludgave. Der kan muligvis også drages en parallel til trafikken på Fyn, hvor der også findes et togsystem internt på Fyn, dels på en dobbeltsporet elektrisk strækning, der er del af timeplanen, og dels på en enkeltsporet strækning. En yderligere konkretisering af et samtænkt system for togtrafik internt i Nordjylland ligger uden for rammerne af dette papir, men vil naturligt indgå i en eventuel fremtidig samlet analyse af den nordjyske vision for jernbaner. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

9 Kilder: Hansen, Jesper R., Niels Peter Mols og Anders R. Villadsen (2008): En empirisk analyse af danske kommuners make-or-buy beslutninger Ledelse & Erhvervsøkonomi, Årg. 72, Nr. 4 (2008) Nordjyllands Trafikselskab: Trafikplan for Nordjylland Maj 2010 Rambøll: Analyse af Nordjyske Jernbaner. September Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Kommunekontaktrådet i Nordjylland: Fremtiden Kører på Skinner. August Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Kommunekontaktrådet i Nordjylland: Samtænkning af togtrafikken i Nordjylland. November Transportministeriet: Redegørelse om Kollektiv Trafik. April 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En grøn transportpolitik. Januar 2009 Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner - Trafikdage 2010, Aalborg Universitet g, g Ole Schleemann, Nordjyllands Trafikselskab Christian

Læs mere

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave)

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) 1-23-0-32-09 29. oktober 2015/JOS Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT s ejer interesser varetages

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg 23. September 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport med kunden i centrum

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009

En jernbane i vækst. - debatoplæg om jernbanestrategien. 30. oktober 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg om jernbanestrategien 30. oktober 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

VURDERING AF BESTYRELSES & GOVERNANCE STRUKTUREN

VURDERING AF BESTYRELSES & GOVERNANCE STRUKTUREN NORDJYSKE JERNBANER NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BESTYRELSES-& GOVERNANCE STRUKTUR VURDERING AF BESTYRELSES & GOVERNANCE STRUKTUREN INDHOLD Beskrivelse af opgaven Dilemmaer Forslag til forenklet bestyrelsesstruktur

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet

Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om: Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet 13. december 2017 1 Parterne ønsker

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Elektrificering og materielbehov

Elektrificering og materielbehov Elektrificering og materielbehov - et forslag til strategi Trafikdage på Universitet 2012 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Elektrificering i Danmark Lunderskov- 2015 København-Ringsted 2018 Ringsted-Rødby

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen.

NT varetager på vegne af Regionen koordineringen mellem togtrafikken og øvrig kollektiv trafik i regionen. UDKAST Dato J. nr. 23. september 2014 2011-4455 Aftale mellem Transportministeriet og Region Nordjylland om overdragelse af trafikkøberansvaret for regionaltogstrafik mellem Skørping og Frederikshavn Med

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016 Chaufførkontaktudvalgsmøde Torsdag den 9. juni 2016 1. Dagsorden 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning på sidste møde v/ Ole 2. NT til for dig, version 2 v/ Ole & Erik 3. Lanceringskampagne v/ Mette

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Paper til Aalborg Trafikdage 2010

Paper til Aalborg Trafikdage 2010 Paper til Aalborg Trafikdage 2010 Titel: Med tog, bus og færge beskrivelser af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag Forfattere: Fuldmægtig Helen Sværke og fuldmægtig Signe Arhenius, Trafikstyrelsen

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane

Trafikplan for den statslige jernbane Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018 Civilingeniør Betina Søreide og civilingeniør Jens W. Brix, Trafikstyrelsen for jernbane og færger Baggrund Udarbejdelsen af den statslige trafikplan er

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S. Velkommen videre

Nordjyske Jernbaner A/S. Velkommen videre Nordjyske Jernbaner A/S Velkommen videre Fusion af 2 traditionsbundne privatbaner i 2001 Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Etableret 1890 Hirtshalsbanen A/S Etableret 1925 Hovedaktionær NT/Region

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018. Hovedrapport Trafikplan for den statslige Hovedrapport Februar 2008 Indstik: Opmærksomheden henledes på at redaktionen af Trafikplanen er afsluttet den 1. december 2008 efter endt offentlig høring. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet.

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21.juni 2012 Tommy Frost 10 Kald af optioner i trafikkøbskontrakter med lokalbaneselskaberne. Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet

Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Transportministeriet Timemodellen og baneplan for Østjylland hvilke potentialer er der for fremtidens togtrafik? Lasse Winterberg, kontorchef, Timemodellen Baggrund Aftale om En grøn transportpolitik fra 2009. Visionen er

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES

Tre gode cases. Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj MAJ 2017 TRE GODE CASES Tre gode cases Diskussionsmøde i Danske Regioner d. 9. maj 2017 1 Tre gode cases Skåne Nordjylland München 2 Skåne Område Skåne Movia Areal 11.400 km 2 9.800 km 2 Indbyggere 1,3 mio. 2,6 mio. Passagerer

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

Forslag til folketingsbeslutning om overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten 2015/1 BSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2016 af Kim Christiansen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger.

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt IDA Rail / NJS: Fremtidens jernbanetrafik i Danmark, 18.11.14,

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning N O T A T Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater 29-04-2016 Sag nr. 15/998 Dokumentnr. 7626/16 Henrik Severin Hansen E-mail: hsh@regioner.dk Sammenfatning Lokalbanerne er en vigtig del af

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 5. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 5. runde 13. maj 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold Indhold P2011-5-05, Midttrafik Trafikplan Aarhus indførelse af ny trafikplan Aarhus 5 P2011-5-07, Nordjyllands Trafikselskab

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet Strategisk analyse af elektrificering af banenettet - Hovedkonklusioner INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Resumé 3 02 Baggrund for analysen om elektrificering 6 03 Hvad indebærer elektrificering? 8 3.1 Fordele og

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Sammenhængende terminalområde i Hjørring

Sammenhængende terminalområde i Hjørring En grøn transportpolitik Sammenhængende terminalområde i Hjørring Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Hjørring Kommune søger om støtte under En grøn transportpolitik til gennemførelse af et forprojekt

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere