Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner"

Transkript

1 Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner cand.polyt Ole Schleeman, økonomi- og planlægningschef, Nordjyllands Trafikselskab cand.polyt Christian Trankjær, Projektmedarbejder, bane, Nordjyllands Trafikselskab cand.oecon, MSc Lars Nautrup, Konsulent, Region Nordjylland Resume Dette paper tager indledningsvist udgangspunkt i et visionsoplæg fra Nordjyllands Trafikselskab, som inviterer staten til samarbejde omkring den fremtidige kollektive trafik i Nordjylland. De forskellige parter i Nordjylland er enige om, at den fremtidige kollektive trafik bl.a. bør baseres på de nuværende baner og en nytænkning/udvikling heraf. Lokalbaneselskabet er en del af denne vision. Efterfølgende præsenteres en analyse af de Nordjyske Jernbaner, som indeholder juridisk, organisatorisk og økonomisk vurdering af banerne på kort og mellemlang sigt. Denne bygger på en rapport udarbejdet af Rambøll og den efterfølgende politiske behandling af denne i Nordjylland. På kort sigt drejer det sig især om en kontraktstyring, der minder mere om busdrift. På mellemlang sigt drejer det sig om en samtænkning med den statsligt bestilte togtrafik internt i Nordjylland i en samlet pakke. Der introduceres en overordnet skitse af et sådant samtænkt trafiksystem, mens en nærmere konkretisering må afvente en eventuel samlet analyse af den nordjyske vision. 1. Indledning I Nordjylland er der politisk opbakning fra regionen, kommunerne og Nordjyllands Trafikselskab (NT) til, at fremtidens samlede trafikvækst bør foregå i bus, letbane og tog. Dette er beskrevet i den netop udgivne vision Fremtiden Kører På Skinner. Ligeledes er dette underbygget i Trafikplan for Nordjylland Heri er det intentionen, at A+ nettet bestående af Ekspresbusnettet (X-bus) og tog skal binde regionen sammen og give pendlere og andre rejsende hurtige, direkte forbindelser. Der skal være mere direkte kørsel de steder, hvor befolkningstætheden er høj og mindre traditionel kørsel, hvor befolkningstætheden er lav. Der er tale om en prioritering, hvor passagergrundlaget er afgørende for den kollektive trafikbetjening. I Nordjylland ønskes en bæredygtig kollektiv trafik, der er effektiv, hurtig og som kan konkurrere med privatbilen. For at opnå dette mål skal togdriften samles som ét sammenhængende system fra Skagen til Hobro og udgøre grundstammen for den kollektive transport. Dette understøtter endvidere statens vision i Timemodellen og vil sikre gode forbindelser fra Nordjylland til resten af landet. En sammenhængende togbetjening vil styrke en stabil koordinering med busserne og samtidig vil etableringen af nye stationer samt en letbane i Aalborg øge brugsværdien af den kollektive trafik i regionen. Visionsfolderen om en sammenhængende kollektiv trafik i Nordjylland, er en invitation til et samarbejde mellem Staten og Nordjylland. Ønsket fra Nordjylland er at gennemføre en sammenhængende transportpolitik, der vil øge mobiliteten og samtidig at tage hensyn til miljø og klima. Dette er i tråd med statens vision om En Grøn Transportpolitik. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

2 Overordnet er der fem initiativer i den nordjyske vision: Sammentænkning af togtrafikken i Nordjylland og flere togafgange især for pendlere. Den kollektive trafik skal være mere attraktiv for brugerne og der skal opnås størst mulig synergi mellem landstrafikken, regionaltog, nærbanetog og lokalbanetog Den nordjyske togtrafik kan med fordel samles i én pakke bestående af statens regionale togtrafik og Nordjyske Jernbaners trafik ved et evt. kommende udbud. Derved sikres den mest effektive drift og sammenhængende betjening. En letbane i Aalborg. Første etape fra Aalborgs midtby via universitet til Nyt Universitetssygehus i Aalborg. Elektrificering af banenettet i Nordjylland til gavn for togpassagererne, omgivelserne og klimaet. Nye stationer i nærheden af de større byer Af de ovenstående punkter fokuseres der i dette paper særligt på det andet punkt vedrørende en sammenhængende Region Nordjylland på banerne. 1.1 Togtrafik i Nordjylland I forliget En Grøn Transportpolitik indgår Timemodellen, som skal løfte landsdeltrafikken i Danmark betydeligt og knytte Nordjylland tættere sammen med resten af landet. Opgaven er derfor at sammentænke de eksisterende tog og baner i Nordjylland, således den regionale togtrafik understøtter Timemodellen bedst muligt. Samtidig skal de overordnede busruter tilpasses, så de understøtter togbetjeningen. Et fælles udbud, hvor den statslige regionale togtrafik indgår sammen med lokalbanerne, virker oplagt. Med et velgennemført udbud vil der være et potentiale for effektiviseringer og forbedringer. De ressourcer som evt. kan frigives i den forbindelse kan anvendes til at indsætte flere afgange, åbne nye stationer mv. I dag oplever nordjyderne, at togkøreplanerne ikke altid passer sammen, da landsdelstrafikken også må tilpasses tog udenfor Nordjylland. F.eks. er forsinkelser på Fyn årsag til ventende passagerer på stationerne i Nordjylland. Dette medfører endvidere svigtende korrespondance til lokalbanerne og busserne. Derfor er det oplagt at arbejde med en togbetjening, hvor de landsdækkende tog på strækningen fra Hobro og nord på suppleres/erstattes med regionaltog, der kører videre til hhv. Hirtshals og Skagen. Dette kan opnås ved en driftssammenlægning af regional og lokaltrafikken. Når det er gennemført, vil man kunne rejse mellem alle stationer på strækningen fra Hirtshals og Skagen til Hobro uden skift. Dette åbner nye muligheder og gør togtrafikken mere attraktiv. Dermed vil flere benytte togene, potentialet for nye stationer og flere afgange øges, og så kan den kollektive trafik løse en større del af transportarbejdet. Med baggrund i ovenstående har Nordjyllands Trafikselskab fået udarbejdet Analyse af Nordjyske Jernbaner af Rambøll Management med henblik på at kortlægge den fremtidige struktur for privatbanedriften og relationen mellem Nordjyske Jernbaner og Nordjyllands Trafikselskab. Heri indgår en juridisk, organisatorisk og økonomisk vurdering af mulighederne på kortere og mellemlang sigt. 1.2 Nordjyske Jernbaner - baggrundsinformation I forbindelse med Strukturreformen i 2007 fik Region Nordjylland rollen som trafikbestiller i forhold til privatbanedriften i regionen, og NT overtog amtets aktiemajoritet (89 %) i Nordjyske Jernbaner Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

3 (NJBA). NJBA er organiseret med et holdingselskab, som ejer infrastrukturen og et operatørdatterselskab, som udfører trafikken og drift af infrastrukturen på vegne af holdingselskabet. Ejerstrukturen fremgår af figur 1. Fra og med maj 2010 har operatørselskabet en rent kommerciel bestyrelse, mens infrastrukturselskabet også har politikere indvalgte, som følge af samfundsinteressen. For at sikre kontinuitet er der dog også personsammenfald og således er der personsammenfald mellem både bestyrelsesformand og direktør i de to selskaber. Trafikomfanget defineres af Region Nordjyllands trafikbestilling, som i praksis er meget styret af en aftale indgået mellem Staten og amtsrådsforeningen i Som for busdriften står NT for det konkrete indkøb af den trafik som ejerne har bestilt. Den daglige trafikering af banen fastsættes af NJBA efter det trafikale behov og indenfor de økonomiske rammer og regionens overordnede trafikplan. NT besidder udover rollen som ejer (hovedaktionær) opgaven som trafikkøber i forhold til NJBA. Betingelserne og omfanget af NJBAs trafikydelse og arbejdsdelingen mellem NJBA og NT er imidlertid kun uformelt fastlagt gennem en ikke indgået kontrakt Figur 1 Ejerstruktur for privatbanerne i Nordjylland. ( skyggekontrakt ). Dette er forskelligt fra trafikkøbet for bustrafik, hvor kontrakterne har været i udbud og NT har opbygget en erfaring med at håndtere EU-udbud på trafikområdet gennem de seksten gennemførte udbudsrunger. Den øvrige jernbanetrafik i Nordjylland på jernbanelinien Århus Hobro - Aalborg Hjørring - Frederikshavn, som er ejet af Banedanmark, udføres af DSB på kontrakt med Transportministeriet Denne kontrakt udløber i 2014 og omfatter blandt andet IC/lyntogstrafik og regionaltogstrafik i Nordjylland. NJBA finansieres gennem passagerbetalinger, som formidles af NT, og gennem betaling for Regionens trafikbestilling. NT fakturerer Regionen for lokalbanetrafikken som en del af den samlede fakturering for regionens bestilling af kollektiv trafik. Aftalen mellem Staten og Amtsrådsforeningen fra 2000, har indflydelse på Regionens trafikbestilling. Som del af denne aftale blev der indledende givet et øremærket tilskud til privatbanerne, men dette tilskud overgår i Figur 2 Betalingsstrøm for jernbanedrift i Nordjylland. Tilpasset efter Transportministeriets Redegørelse for kollektiv trafik (april 2009) tre tempi til at blive del af det almindelige bloktilskud, og vil blive fordelt efter de almindelige bloktilskudsregler. (Det såkaldte udvidede totalbalanceprincip (DUT)). Der kan som ved alle såkaldte DUTsager forekomme, at fordelingen af bloktilskuddet mellem regionerne bliver anderledes end forde- Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

4 lingen af udgiften, men DUT-systemet bygger på, at det jævner sig ud over flere DUT-sager. Sidste DUT-fordeling skal ifølge aftalen ske i I figur 2 er vist, hvordan disse betalingsstrømme løber, dels for Nordjyske Jernbaner, dels for den statslige regionaltogstrafik i Nordjylland. Figuren bygger på Transportministeriets redegørelse om kollektiv trafik fra april Ovenstående danner baggrund for den rapport, som Rambøll har lavet for NT vedrørende juridiske, organisatoriske og økonomiske muligheder. Resultaterne fra denne rapport er opdelt i to emner; muligheder på kortere sigt og muligheder på mellemlangt sigt. I det følgende gennemgås de muligheder man politisk har valgt at arbejde videre med i Nordjylland som del af banevisionen. 2 Muligheder på kortere sigt Med kortere sigt menes et tidsperspektiv, hvor Region Nordjyllands bestilling af lokalbanetrafikken er juridisk, økonomisk og organisatorisk bundet af den aftale om lokalbanernes økonomi, som Staten og Amtsrådsforeningen indgik i 1999, og som løber til 2015, og hvor statens indkøb af regionaltogstrafik i Nordjylland er bundet af den nuværende kontrakt med DSB, som løber til Følgende afsnit præsenterer mulige organiseringsformer af NJBA på kortere sigt og heraf økonomiske konsekvenser. Efterfølgende præsenteres forskellige alternativer ift. sammensætning af bestyrelser i NJBA. 2.1 Organisering Dette afsnit indeholder anbefalinger til organiseringen af NJBA på kortere sigt under de nuværende rammebetingelser. Betingelserne udgøres hovedsagligt af Lov om Trafikselskaber, hvori betingelserne for NTs rolle og ansvar for privatbanedriften er defineret samt betingelserne for regionens rolle og ansvar ift. privatbanen, herunder finansiering af trafikkøb og anlægsinvesteringer. NJBA har siden Statens og senere amtets hovedejerskab fungeret som et meget selvstændigt selskab og har selv fastlagt trafikeringsomfang, prioriteret indsatsområder herunder vedligeholdelse og moderniseringer. Selve det kontraktmæssige mht. regional togtrafik minder imidlertid i bund og grund om bustrafik og derfor kan de udbydes på næsten ens kontrakter. Derfor er grundlaget for den kontrakt, som er under udarbejdning for den fremtidige lokalbanetrafik i Nordjylland baseret på en buskontrakt. Operatørselskabet bør forblive et selvstændigt og professionelt jernbaneselskab med hovedvægt på den kommercielle forretning. Ift. NT bør selskabet styres efter armslængde princippet ved ejerstyring og kontraktstyring. Kontraktstyring. På nuværende tidspunkt er en kontrakt mellem NJBA og NT, som klart definerer ydelser og ansvar parterne imellem, under udvikling. Ejerstyring. NTs ejerrolle bør klar adskilles fra kontraktstyringen. Ejerstyringen skal udøves gennem bestyrelsen for NJBA og således gennem udpegning af bestyrelsesmedlemmerne på generalforsamlingen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

5 Kontraktforhold og arbejdsdeling NT NJBA Ansvar, ydelser og arbejdsdeling mellem NT og NJBA bør tydeliggøres i en trafikkontrakt mellem parterne. Med en trafikkontrakt, der kan sammenlignes med bustrafik vil man forenkle administrationen af det samlede A+-net, der består både af bus og tog. For at udvikle samarbejdes anbefales det i Rambøll-rapporten, at en trafikkontrakt baseres på en arbejdsdeling som fremgår af tabel 1. Tabel 1: Mulig arbejdsdeling mellem NT og Nordjyske Jernbaner A/S Region Nordjylland har et behov for en systematisk afrapportering omkring den finansierede banetrafik og fortsat stabil planlægning af finansieringsbehovet, hvilket kan opnås ved indgåelse af en kontrakt. Derudover er Regionen interesseret i at trafikken fås så billigt som muligt. Dette kan imødekommes med en nettokontrakt og en stærkere orientering af NJBA mod passagerindtægter. Det er endvidere ikke hensigtsmæssigt, at Regionen har direkte relationer til NJBA, idet NT skal varetage Regionens behov for trafikindkøb og rapportering. Regionen skal således udelukkende udøve sin rolle som trafikbestiller 2.2 Økonomiske konsekvenser af organiseringen En indgåelse af trafikkontrakt vil en stykke hen ad vejen være en fastlæggelse og formaliseing af nuværende praksis. Det vil bidrage til en videns- og erfaringsopbygning omkring at arbejde med formelle kontrakter for både NT og togoperatøren, og dermed forberede begge parter på at kunne håndtere det samtænkte system, som skitseres i næste afsnit. Der kan dog stadig forekomme ændringer i økonomien for banetrafikken. Passagertallet kan stige eller falde, hvilket vil påvirke finansieringsbehovet og i sidste ende påvirke Regionens eller NJBAs økonomi afhængigt af afregningsformen i den indgåede kontrakt. Indbygges en incitamentsaftale baseret på passagertal eller andre parametre (f.eks. større kundetilfredshed) kan dette få økonomisk betydning for NJBA og for NT/Region Nordjylland. Indgåelsen af en kontrakt kan også medføre kravspecifikationer omkring omfanget af den ønskede banetrafik og herved påvirke parterne. Det er dog ikke muligt at beskære NJBAs ydelsesomfang til og med år Til sammenligning er det almindeligt i kontrakter at indbygge en mulighed for at ændre trafikeringsomfanget op +/- 20 % og tilsvarende i vederlaget. Regionen kan ifm. kontraktindgåelsen foretage besparelser ved at nedsætte årlige driftstilskud, men skal samtidig sikre at det krævede trafikomfang fastholdes. Dette skal derfor ske i samarbejde med NT og NJBA for at sikre alternative indtægtsmuligheder. Dette har tidligere foregået via aftale om driftsbesparelser hos NJBA og realisering af værdier, der ejedes af NJBA. Denne mulighed, der har et Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

6 begrænset potentiale på lang sigt, lukkes der for ved indgåelse af fast operatørkontrakt. Der vil altså ske en fastlåsning af handlemulighederne i kontraktperioden. 3. Muligheder på mellemlang sigt: Samtænkning Med mellemlang sigt menes et tidsperspektiv, hvor Region Nordjyllands bestilling af lokalbanetrafikken ikke juridisk, økonomisk og organisatorisk er bundet af den aftale om lokalbanernes økonomi, som Staten og Amtsrådsforeningen indgik i 1999, og som løber til 2015, og hvor statens indkøb af regionaltogstrafik i Nordjylland ikke er bundet af den nuværende kontrakt med DSB, som løber til I det tidsperspektiv har det været forventningen i forbindelse med dette arbejde at baneinfrastrukturen i Nordjylland ikke vil være væsentligt forandret. Mellemlang sigt er således et perspektiv, hvor bestillingen hos togoperatør ikke er bundet af gældende kontrakter, men hvor infrastrukturen er uændret. På lang sigt i 2018 vil infrastrukturen blive forbedret blandt andet som følge af Bane- Danmarks Signalprogram herunder at NTs bestyrelse har besluttet at få nyt radioanlæg på lokalbanerne i forbindelse dermed og investeringerne i timeplanen, men infrastruktur har ikke været i fokus i dette arbejde. Det er dog relevant at sikre, at de løsninger man finder på mellemlang sigt også kan udnytte de muligheder, der kommer af den forbedrede infrastruktur. På mellemlang sigt har Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Kommunekontaktrådet i Nordjylland besluttet at man gerne vil samtænke togtrafikken i Nordjylland. Med samtænkning menes flere ting: Man vil gerne tænke togtrafikken tættere sammen med den øvrige kollektive trafik i Nordjylland, herunder om de incitamentsmodeller der kendes fra busser kan overføres til tog, idet den flere steder har bidraget til øget kundefokus Man vil gerne se de tre trafiksystemer, der findes i Nordjylland i dag baseret på Desiro-tog og MR-tog under ét herunder mulighederne for udbud i en pakke. Desiro-tog og MR-tog er begge to-vognstogsæt med 120 km/t tophastighed. De tre trafiksystemer er: o Nordjyske Jernbaners kørsel til Hirtshals og Skagen, o Regionaltogene mellem Aalborg og Frederikshavn, samt o Aalborg Nærbane I den forbindelse gør man sig også overvejelser om, hvilket ambitionsniveau der skal være for togtrafikken i Nordjylland. I det følgende gennemgås først overvejelser om togtrafikken, derefter om infrastrukturen. 3.1 Togtrafik Rambøll-rapporten skitserer tre scenarier for lokalbaneselskabet efter 2015, men kun et af dem relaterer til en trafik, hvor lokalbanetrafikken er samtænkt med regionaltogstrafikken, hvilket er en udvidelse i forhold til den nuværende situation. Det er derfor det, der behandles i det følgende. Juridisk indebærer i følge rapporten aftalen fra 2000 mellem Staten og Amtsrådsforeningen, at der kan udføres et fælles udbud mellem statslig og lokalbanetrafik, men under den nuværende Lov om Trafikselskaber er dette vanskeligt, idet den kan tolkes således, at selv ved flere udbydere skal hver enkelt træffe beslutning om tildeling. Der er imidlertid en lovrevision undervejs i kommende folketingssamling, og det er muligt at dette ændres i den sammenhæng. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

7 Som en af flere muligheder er det muligt at drage en parallel til de såkaldte tværkommunale busruter. I Trafikplan for Nordjylland arbejder man med et såkaldt tværkommunalt net af busruter. Det kendetegnende for disse busruter er, at der er flere kommuner, der bestiller og yder tilskud til dem, og at Region Nordjylland også bidrager med tilskud til visse af dem. Den præcise fordeling af tilskuddet og omfanget af kørslen er resultat af en konkret forhandling mellem bestillerne, og Nordjyllands Trafikselskab forestår så alene udbud til vognmænd, køreplanlægning og opfølgning. Fordelingen af tilskud sker i forbindelse med NTs fakturering af bestillerne. Man kunne parallelt se det som muligt, at NT stod for et udbud af togtrafikken internt i Nordjylland i en samlet pakke i det omfang som de nuværende bestillere, staten og Regionen fælles har kunnet blive enige om. En sådan løsning vil dog muligvis forudsætte en lovændring. Økonomisk indebærer modellen, at trafikbestillerne skal blive enige om et trafikeringsomfang. En grundtanke bag reglerne om offentligt udbud er, at man via selve konkurrenceudsættelsen kan opnå en besparelse. Hvor dette gælder i mange brancher findes der også eksempler på at det ikke har været tilfældet. 1 Hvis den generelle antagelse om at udbud kan føre til effektiviseringer gælder for togtrafik i Nordjylland kan de ressourcer, der evt. kan frigives i den forbindelse, anvendes til at indsætte flere afgange, åbne nye stationer mv. Togtrafikken fylder meget i Regionens budget for regional udvikling, som er adskilt fra sygehusenes økonomi. Således udgør de ca. 30 % af bestillingen af kollektiv trafik og ca. 12 % af det samlede budget for regional udvikling. Andelen af lokalbanetrafik vægter med 27,5 % i fordelingen af bloktilskud til regional udvikling. Organisatorisk er der ifølge Rambøll-rapporten to oplagte muligheder for en trafikkøber nemlig NT og Trafikstyrelsen, der er ved at overtage administrationen af hele statens trafikkøb. Dersom der lægges vægt på størst muligt lokal koordinering og indflydelse på udformningen af regionaltrafikken anbefaler rapporten, at NT tildeles opgaven med trafikkøb af den samlede regionaltrafik. Ansvaret for fjerntrafikken til og fra Nordjylland bør dog forblive hos Trafikstyrelsen. 3.2 Infrastruktur Infrastrukturens kvalitet er vigtig for kvaliteten af den togtrafik, der kan afvikles på den og det synes derfor væsentligt for den nordjyske vision, at den forvaltes af en organisation, der har viljen og muligheden for at sikre, at den er i god stand. Det har været definerende for meget arbejde i jernbanebranchen de sidste femten år, at det politisk er besluttet i råd og parlament, at der skal deles op i separate organisationer for infrastruktur og togoperatør. Også i dansk lovgivning genspejles dette idet den nuværende Lov om Trafikselskaber tillader trafikselskaberne at eje jernbaneinfrastruktur, men ikke at være togoperatør. Som det er i dag ejer NT selskabet NJ Holding A/S som ejer lokalbaneinfrastrukturen, og dette selskab har forestået forvaltningen forholdsvis selvstændigt. Rambøllrapporten skitserer flere muligheder, herunder at man bevarer et selvstændigt selskab, der vil blive lille, at et andet privatbaneselskab forestår eller at NT overtager den, eller at den overføres til Bane- Danmark. Hvis NT overtager den, har der været overvejelser om, at Trafikselskaberne kunne etable- 1 Nobelprisen i økonomi blev i 2009 tildelt for en teori om, hvornår indkøb i markedet er mere effektivt, hvilket ifølge teorien blandt andet afhænger af tilstedeværelsen af såkaldte specifikke aktiver. Et hyldevaretog er ikke et specifikt aktiv, da det kan bruge på mange forskellige banestrækninger. I private industrivirksomheder har arbejdet med supply chains i visse tilfælde vist sig at være effektivt, selvom der ikke indkøbes i et marked. Det vil dog føre langt uden for rammerne for dette papir at udvikle disse pointer. For en dansk undersøgelse af dette emne se Hansen et. al. (2008). Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

8 re en fællesorganisation til daglig baneinfrastrukturforvaltning med tilstrækkelig kompetence til at løfte opgaven. Staten arbejder på en elektrificeringsstrategi, der skal fremlægges i Eftersom denne strategi ikke er færdig, kan det ikke udelukkes, at den vil forholde sig til elektrificering i Nordjylland på et tidspunkt. Figur 3 viser forskellige muligheder for et samtænkt trafiksystem i Nordjylland. Til venstre et system hvor enten alle jernbaner i Nordjylland er elektrificerede eller ingen af dem er. Til højre et system, der kan udnytte en elektrificering frem til Aalborg/Lindholm. Figur 3 Eksempler på samtænkt trafiksystem i Nordjylland. Til venstre ved fuld elektrificering i Nordjylland eller ingen elektrificering. Til højre et system, der kan udnytte en elektrificering frem til Aalborg/Lindholm. Et samtænkt trafiksystem, hvor man udnytter en elektrificering frem til Aalborg vil stadig betyde, at der organisatorisk, økonomisk og juridisk udbydes en samlet pakke. Noget af trafikken i denne pakke vil så køres med eltog, der har hurtigere acceleration og kan udnytte en højere tophastighed, og noget med dieseltog. Der kan være fælles myldretidstog, og synergi, hvis der vælges en togmodel, der leveres i både el og dieseludgave. Der kan muligvis også drages en parallel til trafikken på Fyn, hvor der også findes et togsystem internt på Fyn, dels på en dobbeltsporet elektrisk strækning, der er del af timeplanen, og dels på en enkeltsporet strækning. En yderligere konkretisering af et samtænkt system for togtrafik internt i Nordjylland ligger uden for rammerne af dette papir, men vil naturligt indgå i en eventuel fremtidig samlet analyse af den nordjyske vision for jernbaner. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

9 Kilder: Hansen, Jesper R., Niels Peter Mols og Anders R. Villadsen (2008): En empirisk analyse af danske kommuners make-or-buy beslutninger Ledelse & Erhvervsøkonomi, Årg. 72, Nr. 4 (2008) Nordjyllands Trafikselskab: Trafikplan for Nordjylland Maj 2010 Rambøll: Analyse af Nordjyske Jernbaner. September Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Kommunekontaktrådet i Nordjylland: Fremtiden Kører på Skinner. August Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Kommunekontaktrådet i Nordjylland: Samtænkning af togtrafikken i Nordjylland. November Transportministeriet: Redegørelse om Kollektiv Trafik. April 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En grøn transportpolitik. Januar 2009 Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen

Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen v/ Benny Mølgaard Nielsen, Trafikstyrelsen og Karsten Røn Andersen, Arriva Tog A/S Ny statslig opgave I januar 2002 indgik Trafikministeren kontrakt

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024. 10. marts 2015 1 AFTALE MELLEM REGERINGEN (S OG RV) OG SF og ENHEDSLISTEN OM: PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 2015-2024 10. marts 2015 2 1. Hovedelementer i aftalen Som følge af de seneste års massive investeringer i kollektiv

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018 Høringsnotat

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018 Høringsnotat Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018 Høringsnotat Februar 2009 Indstik: Opmærksomheden henledes på at redaktionen af Trafikplanen er afsluttet den 1. december 2008 efter endt offentlig høring.

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Finansiering af trafikselskabet på Sjælland, organiseringen af den offentlige servicetrafik på Sjælland, passagerrettigheder mv.) 1 I lov

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Forhandlingerne om Arvesølvet er i gang Transportminister Magnus Heunicke vil gerne udlicitere mere af DSB

Forhandlingerne om Arvesølvet er i gang Transportminister Magnus Heunicke vil gerne udlicitere mere af DSB Politisk Kommentar af chefredaktør Knud Meldgaard Foto: Jens Hasse/Chili foto Forhandlingerne om Arvesølvet er i gang Transportminister Magnus Heunicke vil gerne udlicitere mere af DSB Det kan jo være

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn. Marts 2014

Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn. Marts 2014 Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn Marts 2014 Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn 4. Analyse af

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Jernbaneinfrastrukturen nord for Århus

Jernbaneinfrastrukturen nord for Århus Jernbaneinfrastrukturen nord for Århus en foreløbig undersøgelse Februar 2010 Atkins Danmark Arne Jacobsens Allé 17, DK-2300 København S Tlf.: +45 8233 9000 Fax: +45 8233 9001 side 2 Udgave 1.2, Februar

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Regional bus- og togbetjening

Regional bus- og togbetjening Trafikministeriet 116 Regional bus- og togbetjening Afrapportering fra udvalget om den regionale bus- og tog-betjening 31. januar 2000 Indholdsfortegnelse for redegørelse for udvalget om regional bus-

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere