På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige"

Transkript

1 N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs flyttes til udlandet, er oplevelsesøkonomien et af de bedste svar på, hvad Nordjylland blandt andet skal leve af i fremtiden. Oplevelsesøkonomi skal i denne forbindelse forstås, som økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser. Her kan oplevelsen enten have en salgsværdi i sig selv, som det er tilfældet med områder som underholdningssoftware, indholdsproduktion, kulturinstitutioner, events, musik, film, video, kunst, design og mad/måltid. Eller oplevelsen kan være integreret i andre produkter og services, hvor oplevelseselementet kan være mere eller mindre fremtrædende Sag nr. 06/4943 Dokumentnr. 5808/07 Sagsbehandler Annelise Korreborg Tel På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige jobs. Set over tid er oplevelseserhvervene fra 1995 til 2000 vokset med 17 procentpoint. Fra var der en vækst i beskæftigelsen på 18 procent inden for oplevelseserhverv i Nordjylland mod kun 6 procent i øvrige erhverv. Oplevelsesøkonomien er således allerede en stor og ekspanderende sektor i Nordjylland med et stort fremtidigt potentiale. Oplevelsesøkonomi som indsatsområde relaterer sig direkte til de fire vækstdrivere. Hvad menneskelige ressourcer angår, kan oplevelsesøkonomien bidrage med kreative kompetencer og medvirke til at skabe flere vidensintensive jobs, bl.a. inden for IT-baserede oplevelser, og dermed også sikre at flere højtuddannede bosætter sig i regionen.

2 Hvad angår videnopbygning og -deling, er oplevelsesøkonomi og oplevelses-design udpeget som prioriteret tværfakultært kerneforskningsfelt og satsningsområde på Aalborg Universitet, som i dag rummer Danmarks største forskergruppe inden for området. Denne forskning, viden og uddannelse skal bringes i samspil med de øvrige regionale uddannelsesinstitutioners aktiviteter og netværk inden for oplevelsesøkonomien, således at det bidrager til øget innovation, vækst og beskæftigelse. Side 2 Hvad anvendelsen af ny teknologi angår, satser erhvervsstrategien netop på den videntunge, IT-støttede oplevelsesindustri, hvor nye teknologier anvendes til at understøtte eller formidle traditionelle oplevelser eller at skabe helt nye oplevelsesformer. Det giver optimale muligheder for at bringe IKT-klyngen i samspil med oplevelsesklyngen. Oplevelsesteknologier som lysteknologi, 3D-lyd, mobilt indhold, digital indholdsproduktion er vigtige produktformer, som også kan eksporteres ud af regionen. Endelig giver oplevelseserhvervene gode muligheder for iværksætteri, da der i stort omfang er tale om erhverv med lave entrybarriers. Der er allerede oprettet kuvøseordninger for IT-støttede oplevelsesprodukter i regi af AAU og Dreamhouse. Og der skal arbejdes på yderligere at understøtte iværksætteri inden for de kreative erhverv i form af netværk, mødesteder, iværksætterstøtte, clearing houses og finansiering. Fokus nye oplevelseserhverv Mål Det er et mål at udvikle de særlige nordjyske styrkepositioner og udviklingspotentialer inden for oplevelsesøkonomien ved at styrke menneskelige ressourcer, uddannelse og udvikling/forskning. Den oplevelsesøkonomiske strategi sigter mod at styrke de eksisterende og spirende klynger inden for oplevelseserhvervene ved at styrke klyngeorganisationer, der kan koordinere og fremme indsatsområderne, at udvikle oplevelsesøkonomien til en videnøkonomi, at understøtte iværksætteri og etableringen af nye virksomheder, at forbedre den kreative infrastruktur og rammebetingelser, at fremme samarbejde, netværksdannelse, videnoverførsel og kompetenceudvikling, at fremme innovation, produktudvikling, produktdifferentiering, organisationsudvikling og markedsføring via kreative alliancer og oplevelsesdesign,

3 at styrke oplevelsesøkonomiens råstof og fødekæde i form af unge kunstnere, at forbedre videngrundlaget gennem analyser og undersøgelser, at foretage skarpe og målrettede prioriteringer af indsatområderne, herunder initiering af fokuserede innovationsprojekter, at udpege og understøtte fyrtårne inden for attraktioner, events og virksomheder. Side 3 Det midlertidige Vækstforum bevilgede med vækstpakken midler til et regionalt partnerskab, ApEx, Center for Anvendt oplevelsesøkonomi, der nu fungerer som regional klyngeorganisation for de kreative erhverv. I partnerskabet bag ApEx står alle de vigtigste aktører inden for kultur- og oplevelsesøkonomien i region Nordjylland, inden for det private og det offentlige og inden for virksomheder, uddannelse og forskning. Herudover er der iværksat tværfaglige netværk på tværs af regionens øvrige videninstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder. Der lægges desuden op til, at Region Nordjylland indgår i Kulturaftale Nordjylland, der har deltagere fra alle de nye kommuner og staten, for at bidrage til at understøtte det kulturelle og kunstneriske fundament for både nye og traditionelle oplevelseserhverv. De særlige indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien vil være digitale oplevelsesprodukter og indholdsproduktion (computerspil, mobilt indhold, lys og lyd m.v.); shopping som oplevelse; wellness & helse; attraktioner/forlystelser; events/festivals; musik; digital kunst og kultur; generel kompetenceudvikling, kvalifikationsløft og videndeling inden for oplevelseserhvervene. Baggrund - Traditionelle oplevelseserhverv Nordjysk turisme er en væsentlig aktør i den nordjyske oplevelsesøkonomi. Turismen i Nordjylland omsætter således for ca. 7 mia. kr. og beskæftiger i dag mere end årsværk. Turismen er et globalt væksterhverv, og turismen i Nordjylland har en række grundlæggende kvaliteter, der kan være drivere for en fremtidig regional vækst. Men det kræver, at turismen fortsat udvikles, og at de nordjyske kvaliteter i turismen bliver endnu mere synlige. I Region Nordjylland finder turister børnefamilier, unge, voksne uden børn og best age ere en rig variation af oplevelser og et alsidigt udbud af overnatningsmuligheder over en lang sæson. Turismen i regionen baseres på kvalitetsprodukter, der tager udgangspunkt i de enkelte egnes og byers særkender og styrkepositioner i balance mellem natur og landskab.

4 Det kan være hensigtsmæssigt at adskille indsatsen indenfor de videnstunge oplevelseserhverv fra turismeindsatsen, men samtidig er det vigtigt at gøre sig klart, at turismens fremtrædende placering i Nordjylland er en unik mulighed for at skabe synergieffekter mellem turisme og de øvrige oplevelseserhverv. Ved i erhvervsudviklingsstrategien at satse på områder, der både placerer sig centralt inden for turismeområdet og inden for andre områder af oplevelseserhvervene, som eksempelvis IT-baserede oplevelser, er det muligt at bruge turismen som løftestang for teknologiudviklingen og omvendt teknologiudviklingen som driver for turismen. Side 4 Turismen er en jobskaber i forhold til mennesker med korte uddannelsesforløb. Turismen er også en døråbner til arbejdsmarkedet for danskere med anden etnisk baggrund. I takt med at det nordjyske turismeprodukt bliver mere og mere specialiseret, vil der blive større og større behov for flere specialister og højtuddannede personer i turismeerhvervet. Siden starten af 1990 erne er der blevet etableret en række netværksorganisationer, der fungerer som fælles fora for turismeinteressenter på forskellige niveauer. Herudover er der etableret flere videncentre på uddannelses- og forskningsinstitutionerne i Nordjylland. Turismen er stærkt påvirket af teknologiudviklingen. Internet og anden teknologi har stor indflydelse på fx kundernes købsadfærd, valg af destination og søgning af informationer på destinationen. Der vil være store udviklingspotentialer både for turismen og IKT-branchen i Nordjylland i at indgå i samarbejder om udvikling og implementering af IKT i turismen. Turismen er også en branche med lave entrybarriers, der giver gode muligheder for iværksætteri. Turisme er oftest det eneste erhvervsudviklingsområde i udkantsområderne, hvor det ellers kan være svært at tiltrække nye virksomheder. Fokus traditionelle oplevelseserhverv Mål Det er et mål, at Nordjylland udvikler sig til nordeuropæernes foretrukne kystferiedestination - hele året - både hvad angår hovedferierne og de korte ferier.

5 Region Nordjylland skal være kendt for oplevelser altså en særlig nordjysk udvikling af oplevelser, hvor vi har blik for regionens særkender, som skal differentiere den nordjyske turisme i forhold til andre regioner. For at nå målet kræver det omstilling og ambitiøse initiativer, da nordjysk turisme i de senere år har været præget af stagnation og tilbagegang på visse markeder. For at opnå målsætningen opstilles følgende delmål: Side 5 Turismens omsætning, beskæftigelse og rentabilitet skal øges. Turismen skal være præget af et højt kvalitetsniveau, der bygger på autenticitet, bæredygtighed og gæstfrihed. Der skal være en stærk og slagkraftig markedsføring af Nordjylland. Nordjysk turisme skal sikres en bedre nationalitetsfordeling. Videngrundlaget skal forbedres gennem analyser og undersøgelser. Vi skal styrke tilgængelighed til regionens natur- og kulturværdier. De områder (såvel geografiske som branchemæssige) i nordjysk turisme, der har en kritisk masse og et potentiale til at skabe vækst, skal udvikles og være lokomotiverne fyrtårne for vækstskabelse. Altså en strategi, der bygger på at udnytte styrkepositionerne i nordjysk turisme. Udgangspunktet for den regionale turismeindsats skal ligeledes være en fokusstrategi, hvor udviklingsindsatsen er fokuseret omkring få, men vægtige områder, og hvor målgruppe og markedsvalget er prioriteret til få markeder. Den regionale turismeindsats skal koordineres med landsdækkende initiativer og den regionale turismeindsats forankres lokalt hos turisterhvervet og i det lokale turismefremmesystem. I lighed med andre klynger er der i turismen også behov for en regional klyngeorganisation, der kan være drivkraften i forhold til indsatsområderne. Som et resultat af den nordjyske vækstpakke er VisitNordjylland.dk omstruktureret således, at organisationen i dag kan påtage sig den fremtidige koordinering på turismeområdet i Region Nordjylland. Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi Dansk og international økonomi drives i stigende grad af en efterspørgsel efter oplevelser. Oplevelsesøkonomien fremhæves som et område, hvor Danmark har gode muligheder for at skabe fremtidens vækst og udvikling. Region Midtjylland har et stort vækstpotentiale på turisme og oplevelsesområdet, men en uklar profil. Vækstpotentialet kan udnyttes bedre, hvis der skabes et klarere image med fokus både på værdier og produkter.

6 Regionens internationale potentiale inden for oplevelsesøkonomi identificeres med henblik på at understøtte eksisterende såvel som potentielle internationale oplevelser. Der er behov for at inddrage museer, kultur, kulturarv m.m. som centrale elementer til forståelse af vores kultur. I tilknytning hertil skal det vurderes, hvordan teknologien kan udnyttes bedre i formidlingen af regionens oplevelsespotentiale, eventuelt i form af mindre forprojekter. Side 6 Under temaet den sunde region igangsættes et udviklingsforløb, hvor der udvikles en række nye turisme- og oplevelsesprodukter inden for sundhed, kost og fødevarer, velvære og motion, herunder regionens styrkepositioner inden for kystturisme og aktiv ferie. Der udvikles initiativer inden for fødevarer og oplevelsesbaseret turisme med særlig fokus på landdistrikterne. Turisme er et væsentligt erhvervsområde i mange landdistrikter i regionen og bør styrkes. Initiativet omfatter bl.a. netværksdannelse mellem producenter, spisesteder, besøgssteder, turismeaktører, forsknings- og videninstitutioner m.fl. om udvikling af den landdistriktsbaserede turisme. I netværket arbejdes der f.eks. med produktudvikling og markedsføring. Design, mode, kunst, arkitektur m.m. udgør centrale elementer i oplevelsesøkonomien. Der er tale om erhverv som har stor betydning i regionen og erhverv med potentiale for yderligere udvikling som en del af oplevelsesøkonomien. Der er behov for en afklaring af regionens potentiale og få fastlagt hvorledes der i regionen kan arbejdes med en målrettet udvikling af dette område. Nedenstående konkrete initiativer (er hver især nøjere beskrevet i skemaform i bilag) indgår i udvikling af oplevelsesøkonomien: Midtjysk Turisme (MT) og overgangsordning i 2007 For at skabe et fælles forum for destinationers, kommuners og regionens indsats inden for turisme etableres en regional turisme organisation Midtjysk Turisme (MT). MT skal koordinere indsatsen, tiltrække og kvalificere turismeprojekter. For at sikre igangværende udviklingsaktiviteter og at turisterhvervet allerede i 2006 kan planlægge markedsføringsindsatsen i 2007 m.m., etableres der en overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber indtil MT kan overtage disse opgaver. Eventpulje: Århus Amt har i en eventpulje afsat midler til tiltrækning og afholdelse af større begivenheder/events og synliggørelse af Region Midtjyl-

7 land til aktiviteter i Efterfølgende vil events blandt andet kunne støttes via kulturpuljen. Side 7 Aktører: Midtjysk Turisme, lokale turistkontorer, kulturinstitutioner, virksomheder, forskningsinstitutioner Digitalt understøttede oplevelser Udnyttelse af IT til at skabe mere synlige, tilgængeligt og anvendelige turisme og oplevelsestilbud er en klar konkurrencefaktor for oplevelsesøkonomien. Det er oplagt at bruge teknologien i formidlingen af regionens oplevelsespotentiale. Der igangsættes et udviklingsprogram, som har fokus på at kunne tilbyde rådgivning til turisme- og oplevelsesvirksomheder vedrørende udnyttelse af IT, og i tilknytning hertil kan der afsættes midler til at gennemføre regionale forprojekter. Region Syddanmark Oplevelsesøkonomi Mål: Vækstforum vil medvirke til at skabe rammerne for at øge regionens markedsandele inden for oplevelsesøkonomien et øget offentligt-privat samarbejde omkring udviklingen af oplevelsesøkonomien i bred forstand, bl.a. inden for kunst, kultur, underholdning, idræt, arkitektur, design, turisme udvikling af nye produkter og services som skaber en øget indtjening inden for oplevelsesøkonomien udvikle yderområdernes potentiale for oplevelsesøkonomien Situation Oplevelsesøkonomien er et stærkt voksende erhvervsområde. Dels fordi samfundet bliver rigere, og dels fordi vi bruger en større andel af vores tid og penge på oplevelser. Styrker/Svagheder Stærke vidensmiljøer i regionen, som har fokus på oplevelsesøkonomien. Står relativt stærkt inden for turismeområdet. Mange forskellige styrker rundt om i regionen inden for oplevelsesøkonomien. Inden for kultur, kunst og underholdning har dele af regionen den laveste specialisering i landet. En række områder inden for oplevelsesøkonomien står pt. relativt svagt, men har potentiale til at vokse.

8 Manglende viden omkring oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark. Side 8 Oplevelsesøkonomien kan opdeles i tre kategorier: 1. Turisme 2. kultur, kunst og underholdning som bl.a. indeholder brancherne musik, video & film, forlystelsesparker, sport, events og fritid 3. formgivning, image og branding, som bl.a. indeholder brancherne arkitektur, design, reklame og indholdsproduktion Strategi For at nå målene, skal der arbejdes for at der skabes mere viden om oplevelseserhvervet i regionen indhente viden om andre landes arbejde med oplevelsesøkonomien der etableres et stærkt offentligt-privat partnerskab omkring udviklingen af oplevelsesøkonomien i bred forstand oplevelseserhvervene skal opgraderes uddannelsesmæssigt både på KVU-, MVU- og LVU niveau der opbygges et bedre samspil mellem kultur og erhverv virksomhedernes anvendelse af design øges turismeerhvervet bindes tættere sammen med de øvrige oplevelseserhverv Overvågning af udviklingen Oplevelseserhvervene og deres geografi Afgrænsning og måling af vækst og vækstbetingelser. Econ analyse, København 2006, s Antallet af jobs inden for oplevelseserhvervene i Region Syddanmark er godt i Væksten fra 1995 til 2004 har været mindre end væksten for hele landet. Vækstforum ønsker, at Region Syddanmark frem til 2012 følger den forventede vækst for hele landet, så antallet af jobs når i Vækstforum ønsker, at Region Syddanmarks andel af jobs i hele landet inden for oplevelseserhvervene fastholdes på de nuværende 18,5 %. Oplevelseserhvervenes andel af samtlige jobs i Region Syddanmark er 6,6 % i Vækstforum ønsker, at Region Syddanmark i 2012 når en andel på 7,7 procent, der svarer til andelen for hele landet i Der indsættes mål for uddannelsesniveau, produktivitet og indkomst, når kortlægningen af oplevelsesøkonomien foreligger. Region Sjælland Indsatsområde: Styrke turisme og oplevelsesøkonomi

9 Turismen er et vigtigt erhverv i regionen, især for yderområderne, og der er potentiale for at styrke det eksisterende erhverv i forhold til oplevelsesøkonomien. Turisterhvervet har, bl.a. i kraft af nærheden til hovedstadsområdet, gode muligheder for yderligere udvikling og kan indgå i en voksende oplevelsesøkonomi, hvor fx købstædernes historie, naturformidling, kreative miljøer og muligheder for videreudvikling af unikke særkender kan udnyttes. Erhvervet skal udvikles videre, bl.a. i samspil med hovedstadsregionen i en kombination af storbyturisme, kystturisme og satsning på oplevelser. Udviklingen af erhvervet er afhængig af, at der udvikles nye produkter, at nye teknologier bringes i anvendelse, og at der er fokus på kompetenceudvikling, uddannelse, lederudvikling mv. Side 9 Samarbejde om udvikling af nye produkter på tværs af turisme, wellness, uddannelse, kultur og events samt lokal kunst, håndværk og fødevarer kan bidrage til at udvikle en regional styrkeposition inden for oplevelsesøkonomi. Det kræver, at der sættes fokus på en regional arbejdsdeling med klar regional profil, regional markedsføring og kommunikation samt et stærkt offentlig/privat samarbejde. Vækstforum vil bidrage til udvikling af produkter og koncepter, der skaber nye oplevelsesmuligheder og events, udnytter mulighederne for branding af købstæderne, samt inddrager nye målgrupper. Region Hovedstaden Markedsføring, events, kultur og værdier Markedsføringen af Region Hovedstaden sker i konkurrence mellem storbyregioner på blandt andet kultur og værdier for at tiltrække flere internationale investeringer, virksomheder, medarbejdere og turister. Kulturturisme vurderes at have en stor afledt effekt på investeringer, virksomhedsplacering er og bosætninger i regionen. Virksomheder lægger normalt et stort arbejde i at vælge ny lokalisering, men ofte er det marginaler - og til dels tilfældigheder - som afgør det endelige valg af lokalisering. Det er derfor vigtigt at henlede udlandets generelle opmærksomhed på regionen f.eks. ved at løbe store begivenheder og events af stablen og satse på storbyturisme. Region Hovedstaden er internationalt anerkendt som et af verdens mest attraktive storbyregioner at investere i og København som en af de mest coole byer. Vi er kendt for et bæredygtigt og socialt ansvarligt miljø, fleksibilitet, gode sprogkundskaber, en lille og åben økonomi samt gode erhvervsmæssige vækstvilkår.

10 En satsning på turisme har allerede vist sig at skabe jobs og grundlag for offentlige investeringer, der kommer befolkningen i regionen til gode. Det brand, der efterhånden er skabt omkring København og regionen som helhed som et spændende turistmål, er med til at gøre regionen attraktiv for talenter, virksomheder og tilflyttere. Side 10 Vi har et righoldigt kulturudbud og deler grundlæggende sociale værdier med det øvrige Norden. Men når det gælder store begivenheder, halter vi bagefter både Stockholm, Helsinki og Göteborg, ligesom vi er presset af Skt. Petersborg på krydstogtturismen. Derfor er udfordringen at markedsføre regionen på kulturen for at tiltrække flere events og kongresser. En satsning på oplevelsesøkonomien har stor indflydelse på innovation, menneskelige ressourcer, brug af IKT og iværksætteri. De kunstneriske miljøer er innovative, og et levende, dynamisk kulturliv har en positiv indflydelse på andres innovationsevne gennem udveksling af ideer, mennesker og erfaringer. Det gør regionen mere attraktiv for talenter inden for alle brancher, og afføder nye virksomheder. Endelig er det ofte kulturlivet, der først finder anvendelse for nye teknologier til events og forestillinger. Mål for indsatsområdet: At styrke regionens profil og tiltrækningskraft med udgangspunkt i de allerede etablerede organisationer, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Der skal satses på at tiltrække store internationale sports- og kulturbegivenheder til regionen herunder også benytte sig af potentialet i hele Øresundsregionen. Der skal udarbejdes en langsigtet eventstrategi for Region Hovedstaden i samarbejde med alle relevante parter, herunder også staten. Indsatsområde 6: Markedsføring, events, kultur og værdier Region Hovedstaden Nordeuropas center for store begivenheder Målet med projektet er, at der hele året rundt er begivenheder, som evner at skabe international opmærksomhed, tiltrækker turister og udvikler og modner regionens mange forretnings- og kulturnetværk. Konkret laves der en 5- årig handlingsplan for en eventstrategi. OL til København Der nedsættes en komite, som skal undersøge mulighederne for at tiltrække OL til København. International markedsføring af Øresundsregionen

11 Dette markedsføringsprojekt vil fokusere på såvel ferie- som erhvervsturismeområderne og vil centrere sig om såvel produktudvikling, markedsføring, salg og pressebearbejdning med det formål at styrke kendskabet til regionen. Side 11 Bornholm Oplevelsesøkonomi I vor tids samfundsudvikling, hvor informationer, handel, værdier, mennesker udveksles globalt, er præmisserne for regional udvikling under konstant forandring. Således også på Bornholm, hvor regional udvikling bør anskues som et meget bredere begreb end blot økonomisk vækst. Regionalpolitisk fordrer en udvikling i oplevelsesøkonomien, at man anlægger en helhedsbetragtning, hvor elementerne kultur og fritid, børn og unge indgår på lige vilkår med uddannelse, erhverv og beskæftigelse. En af de helt store udfordringer for Bornholm ligger netop i at foretage et skift fra den såkaldte hårde infrastruktur, baseret på en forventning om at Bornholm også i fremtiden vil kunne etablere traditionelle industriarbejdspladser, til at være et bæredygtigt samfund, baseret på blød infrastruktur med regionens attraktionsværdi og kreative erhverv som omdrejningspunkt. Et levende og dynamisk samfund, der fungerer og er tilgængeligt 12 måneder om året, er et altafgørende parameter for Bornholms attraktionsværdi, både set fra en erhvervsmæssig, turistmæssig og bosætningsmæssig vinkel. Bornholm - åbent hele året Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, Center for Regionalog Turismeforskning samt en række turistaktører har i sommeren 2006 udarbejdet turismestrategien Bornholm I/S. Strategien indebærer et afgørende strategiskifte for turismen på Bornholm. Fremover skal turisterne opleve Bornholm som én samlet virksomhed, der tænker og agerer i fællesskab med henblik på at skabe det bedst mulige ophold for ferie- og erhvervsturisten. Samarbejdet skal ske på tværs af brancheskel - og ikke mindst som en interaktion mellem offentlige og private virksomheder. Gæstens oplevelse af Bornholm er således en sum af alle de oplevelser, som gæsten får på Bornholm. Oplever feriegæsten eksempelvis forfaldne stisystemer eller dårlig service på øens restauranter, vil dette uundgåeligt smitte af på gæstens samlede opfattelse af Bornholm.

12 Den strategiske udfordring for Bornholms turisme består i sæsonforlængelse. Reelt set er det således kun dage årligt, hvor de bornholmske overnatningssteder er fuldt belagt. Inden for overskuelig fremtid er der derfor ikke behov for yderligere kapacitet for at skabe vækst. Bornholm skal dog fortsat se positivt på planer om nybyggeri. Der skal blot tages højde for, at yderligere kapacitet vil øge spidsbelastningerne i turisterhvervet med deraf følgende mindre effektivitet og kvalitet til gæsterne. Bornholm skal ikke konkurrere på pris/kvantitet, men på kvalitet. Side 12 Det vil vi: Bornholms Vækstforum vil sætte fokus på at skabe økonomiske forudsætninger og rammebetingelser, der gør det muligt for turisterhvervene (hoteller, restauranter, cafeer, butikker m.v.) og kulturerhvervene (kulturinstitutioner, oplevelsescentre, udstillingssteder m.v.) at holde turismeog oplevelseserhvervene i gang på helårsbasis. Bornholms Vækstforum vil således arbejde for, at Bornholms Regionskommune og Destination Bornholm realiserer planen om, at Bornholm på turismeområdet skal tænke og agere som én samlet virksomhed. Destination Bornholm bliver omdrejningspunktet for udviklingen af den bornholmske turisme. Tilføre yderligere midler til fremme af helårsturismen herunder at stille de bedst mulige rammebetingelser til rådighed for virksomheder, som fremmer helårsturismen. Der skabes kvalitetsoplevelser, som turisterne efterspørger hele året. Den bornholmske turismevirksomhed skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, som med mange helårsbeskæftigede er med til sikre, at Bornholm er et attraktivt sted at bo. Mål: Sæsonspredning, så antallet af overnatninger i perioden 1. september maj øges fra 27 % i 2005 til 33 % i Øget døgnforbrug fra 425 kr. i 2005 til 550 kr. i Indsatsfelter Tematurisme Turisterne i ydersæsonen efterspørger ofte temabaserede oplevelser. Bornholm har allerede i dag styrkepositioner inden for en række temaer - eksempelvis fødevarer, kunsthåndværk, lystfiskeri, historie og vandring. For at sikre det nødvendige fokus skal Bornholm imidlertid kun udvælge 2-3 temaer, som til gengæld tilføres de nødvendige ressourcer til brug for markedsføring og produktudvikling.

13 Hvert tema skal have minimum én årlig topevent, som tiltrækker pressemæssig bevågenhed fra ind- og udland. Eksempler til videreudvikling er Trolling-Master og European Ceramic Context. Side 13 Erhvervsturisme Møder, events og konferencer er et voksende og meget interessant marked, idet døgnforbruget er relativt højt specielt for kundesegmentet deltagere. Bornholm har en række styrker i forhold til dette kundesegment, men omsætningspotentialet er hidtil ikke blevet udnyttet. Dette kan primært henføres til manglende kendskab til Bornholm som konferencemål og til en hidtil manglende satsning på et egentligt konferencecenter. Udover den markedsføringsmæssige indsats er det dog også af vital betydning, at der sker en kvalitetsmæssig opgradering på de bornholmske konferencesteder. Da teknisk konferenceudstyr af høj kvalitet er relativt kostbart, vil investeringen typisk ikke kunne forrente sig for den enkelte udbyder. Derfor skal Destination Bornholm oprette en konferenceudstyrs-bank, hvor de bornholmske konferencevirksomheder kan leje et bredt udbud af moderne udstyr. Dermed sikres der en optimal udnyttelsesgrad på konferenceudstyret med deraf forbedrede indtjeningsmuligheder for det samlede konferenceerhverv. Samarbejdet kan på sigt udvides til, at konferencevirksomhederne udvikler et fælles salgsapparat samt et egentligt konferencecenter. Flagskibs-attraktion Den demografiske udvikling med stadig flere ældre peger på, at der i fremtiden vil være øget efterspørgsel på helse- og naturoplevelser. Inden for en 5-årig horisont skal Bornholm derfor have etableret et oplevelsescenter for ældre med eksempelvis wellness-, sport- og gourmetoplevelser, som tager udgangspunkt i den bornholmske natur. Oplevelsescentret skal placeres på en unik beliggenhed eksempelvis ved et tidligere granitbrud med udsigt over havet. Alternative energikilder som vind-, bølge- og solenergi skal anvendes til drift af centret. Oplevelsescenter Oprettelse af et oplevelsescenter Oplev Bornholm : I tilfælde af lukning af endnu en skole på Bornholm, kunne den inddrages til et konkret oplevelsescenter til brug for både aktivt lejrskoleophold, som informationssted for potentielle tilflytterfamilier og som rammen for kulturelle aktiviteter hele året rundt.

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland UDKAST Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland 1. Formål I forbindelse med udarbejdelsen af den nyligt vedtagne regionale udviklingsstrategi 2012-2015 blev Det regionale Billede udarbejdet.

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere