På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige"

Transkript

1 N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs flyttes til udlandet, er oplevelsesøkonomien et af de bedste svar på, hvad Nordjylland blandt andet skal leve af i fremtiden. Oplevelsesøkonomi skal i denne forbindelse forstås, som økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser. Her kan oplevelsen enten have en salgsværdi i sig selv, som det er tilfældet med områder som underholdningssoftware, indholdsproduktion, kulturinstitutioner, events, musik, film, video, kunst, design og mad/måltid. Eller oplevelsen kan være integreret i andre produkter og services, hvor oplevelseselementet kan være mere eller mindre fremtrædende Sag nr. 06/4943 Dokumentnr. 5808/07 Sagsbehandler Annelise Korreborg Tel På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige jobs. Set over tid er oplevelseserhvervene fra 1995 til 2000 vokset med 17 procentpoint. Fra var der en vækst i beskæftigelsen på 18 procent inden for oplevelseserhverv i Nordjylland mod kun 6 procent i øvrige erhverv. Oplevelsesøkonomien er således allerede en stor og ekspanderende sektor i Nordjylland med et stort fremtidigt potentiale. Oplevelsesøkonomi som indsatsområde relaterer sig direkte til de fire vækstdrivere. Hvad menneskelige ressourcer angår, kan oplevelsesøkonomien bidrage med kreative kompetencer og medvirke til at skabe flere vidensintensive jobs, bl.a. inden for IT-baserede oplevelser, og dermed også sikre at flere højtuddannede bosætter sig i regionen.

2 Hvad angår videnopbygning og -deling, er oplevelsesøkonomi og oplevelses-design udpeget som prioriteret tværfakultært kerneforskningsfelt og satsningsområde på Aalborg Universitet, som i dag rummer Danmarks største forskergruppe inden for området. Denne forskning, viden og uddannelse skal bringes i samspil med de øvrige regionale uddannelsesinstitutioners aktiviteter og netværk inden for oplevelsesøkonomien, således at det bidrager til øget innovation, vækst og beskæftigelse. Side 2 Hvad anvendelsen af ny teknologi angår, satser erhvervsstrategien netop på den videntunge, IT-støttede oplevelsesindustri, hvor nye teknologier anvendes til at understøtte eller formidle traditionelle oplevelser eller at skabe helt nye oplevelsesformer. Det giver optimale muligheder for at bringe IKT-klyngen i samspil med oplevelsesklyngen. Oplevelsesteknologier som lysteknologi, 3D-lyd, mobilt indhold, digital indholdsproduktion er vigtige produktformer, som også kan eksporteres ud af regionen. Endelig giver oplevelseserhvervene gode muligheder for iværksætteri, da der i stort omfang er tale om erhverv med lave entrybarriers. Der er allerede oprettet kuvøseordninger for IT-støttede oplevelsesprodukter i regi af AAU og Dreamhouse. Og der skal arbejdes på yderligere at understøtte iværksætteri inden for de kreative erhverv i form af netværk, mødesteder, iværksætterstøtte, clearing houses og finansiering. Fokus nye oplevelseserhverv Mål Det er et mål at udvikle de særlige nordjyske styrkepositioner og udviklingspotentialer inden for oplevelsesøkonomien ved at styrke menneskelige ressourcer, uddannelse og udvikling/forskning. Den oplevelsesøkonomiske strategi sigter mod at styrke de eksisterende og spirende klynger inden for oplevelseserhvervene ved at styrke klyngeorganisationer, der kan koordinere og fremme indsatsområderne, at udvikle oplevelsesøkonomien til en videnøkonomi, at understøtte iværksætteri og etableringen af nye virksomheder, at forbedre den kreative infrastruktur og rammebetingelser, at fremme samarbejde, netværksdannelse, videnoverførsel og kompetenceudvikling, at fremme innovation, produktudvikling, produktdifferentiering, organisationsudvikling og markedsføring via kreative alliancer og oplevelsesdesign,

3 at styrke oplevelsesøkonomiens råstof og fødekæde i form af unge kunstnere, at forbedre videngrundlaget gennem analyser og undersøgelser, at foretage skarpe og målrettede prioriteringer af indsatområderne, herunder initiering af fokuserede innovationsprojekter, at udpege og understøtte fyrtårne inden for attraktioner, events og virksomheder. Side 3 Det midlertidige Vækstforum bevilgede med vækstpakken midler til et regionalt partnerskab, ApEx, Center for Anvendt oplevelsesøkonomi, der nu fungerer som regional klyngeorganisation for de kreative erhverv. I partnerskabet bag ApEx står alle de vigtigste aktører inden for kultur- og oplevelsesøkonomien i region Nordjylland, inden for det private og det offentlige og inden for virksomheder, uddannelse og forskning. Herudover er der iværksat tværfaglige netværk på tværs af regionens øvrige videninstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder. Der lægges desuden op til, at Region Nordjylland indgår i Kulturaftale Nordjylland, der har deltagere fra alle de nye kommuner og staten, for at bidrage til at understøtte det kulturelle og kunstneriske fundament for både nye og traditionelle oplevelseserhverv. De særlige indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien vil være digitale oplevelsesprodukter og indholdsproduktion (computerspil, mobilt indhold, lys og lyd m.v.); shopping som oplevelse; wellness & helse; attraktioner/forlystelser; events/festivals; musik; digital kunst og kultur; generel kompetenceudvikling, kvalifikationsløft og videndeling inden for oplevelseserhvervene. Baggrund - Traditionelle oplevelseserhverv Nordjysk turisme er en væsentlig aktør i den nordjyske oplevelsesøkonomi. Turismen i Nordjylland omsætter således for ca. 7 mia. kr. og beskæftiger i dag mere end årsværk. Turismen er et globalt væksterhverv, og turismen i Nordjylland har en række grundlæggende kvaliteter, der kan være drivere for en fremtidig regional vækst. Men det kræver, at turismen fortsat udvikles, og at de nordjyske kvaliteter i turismen bliver endnu mere synlige. I Region Nordjylland finder turister børnefamilier, unge, voksne uden børn og best age ere en rig variation af oplevelser og et alsidigt udbud af overnatningsmuligheder over en lang sæson. Turismen i regionen baseres på kvalitetsprodukter, der tager udgangspunkt i de enkelte egnes og byers særkender og styrkepositioner i balance mellem natur og landskab.

4 Det kan være hensigtsmæssigt at adskille indsatsen indenfor de videnstunge oplevelseserhverv fra turismeindsatsen, men samtidig er det vigtigt at gøre sig klart, at turismens fremtrædende placering i Nordjylland er en unik mulighed for at skabe synergieffekter mellem turisme og de øvrige oplevelseserhverv. Ved i erhvervsudviklingsstrategien at satse på områder, der både placerer sig centralt inden for turismeområdet og inden for andre områder af oplevelseserhvervene, som eksempelvis IT-baserede oplevelser, er det muligt at bruge turismen som løftestang for teknologiudviklingen og omvendt teknologiudviklingen som driver for turismen. Side 4 Turismen er en jobskaber i forhold til mennesker med korte uddannelsesforløb. Turismen er også en døråbner til arbejdsmarkedet for danskere med anden etnisk baggrund. I takt med at det nordjyske turismeprodukt bliver mere og mere specialiseret, vil der blive større og større behov for flere specialister og højtuddannede personer i turismeerhvervet. Siden starten af 1990 erne er der blevet etableret en række netværksorganisationer, der fungerer som fælles fora for turismeinteressenter på forskellige niveauer. Herudover er der etableret flere videncentre på uddannelses- og forskningsinstitutionerne i Nordjylland. Turismen er stærkt påvirket af teknologiudviklingen. Internet og anden teknologi har stor indflydelse på fx kundernes købsadfærd, valg af destination og søgning af informationer på destinationen. Der vil være store udviklingspotentialer både for turismen og IKT-branchen i Nordjylland i at indgå i samarbejder om udvikling og implementering af IKT i turismen. Turismen er også en branche med lave entrybarriers, der giver gode muligheder for iværksætteri. Turisme er oftest det eneste erhvervsudviklingsområde i udkantsområderne, hvor det ellers kan være svært at tiltrække nye virksomheder. Fokus traditionelle oplevelseserhverv Mål Det er et mål, at Nordjylland udvikler sig til nordeuropæernes foretrukne kystferiedestination - hele året - både hvad angår hovedferierne og de korte ferier.

5 Region Nordjylland skal være kendt for oplevelser altså en særlig nordjysk udvikling af oplevelser, hvor vi har blik for regionens særkender, som skal differentiere den nordjyske turisme i forhold til andre regioner. For at nå målet kræver det omstilling og ambitiøse initiativer, da nordjysk turisme i de senere år har været præget af stagnation og tilbagegang på visse markeder. For at opnå målsætningen opstilles følgende delmål: Side 5 Turismens omsætning, beskæftigelse og rentabilitet skal øges. Turismen skal være præget af et højt kvalitetsniveau, der bygger på autenticitet, bæredygtighed og gæstfrihed. Der skal være en stærk og slagkraftig markedsføring af Nordjylland. Nordjysk turisme skal sikres en bedre nationalitetsfordeling. Videngrundlaget skal forbedres gennem analyser og undersøgelser. Vi skal styrke tilgængelighed til regionens natur- og kulturværdier. De områder (såvel geografiske som branchemæssige) i nordjysk turisme, der har en kritisk masse og et potentiale til at skabe vækst, skal udvikles og være lokomotiverne fyrtårne for vækstskabelse. Altså en strategi, der bygger på at udnytte styrkepositionerne i nordjysk turisme. Udgangspunktet for den regionale turismeindsats skal ligeledes være en fokusstrategi, hvor udviklingsindsatsen er fokuseret omkring få, men vægtige områder, og hvor målgruppe og markedsvalget er prioriteret til få markeder. Den regionale turismeindsats skal koordineres med landsdækkende initiativer og den regionale turismeindsats forankres lokalt hos turisterhvervet og i det lokale turismefremmesystem. I lighed med andre klynger er der i turismen også behov for en regional klyngeorganisation, der kan være drivkraften i forhold til indsatsområderne. Som et resultat af den nordjyske vækstpakke er VisitNordjylland.dk omstruktureret således, at organisationen i dag kan påtage sig den fremtidige koordinering på turismeområdet i Region Nordjylland. Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi Dansk og international økonomi drives i stigende grad af en efterspørgsel efter oplevelser. Oplevelsesøkonomien fremhæves som et område, hvor Danmark har gode muligheder for at skabe fremtidens vækst og udvikling. Region Midtjylland har et stort vækstpotentiale på turisme og oplevelsesområdet, men en uklar profil. Vækstpotentialet kan udnyttes bedre, hvis der skabes et klarere image med fokus både på værdier og produkter.

6 Regionens internationale potentiale inden for oplevelsesøkonomi identificeres med henblik på at understøtte eksisterende såvel som potentielle internationale oplevelser. Der er behov for at inddrage museer, kultur, kulturarv m.m. som centrale elementer til forståelse af vores kultur. I tilknytning hertil skal det vurderes, hvordan teknologien kan udnyttes bedre i formidlingen af regionens oplevelsespotentiale, eventuelt i form af mindre forprojekter. Side 6 Under temaet den sunde region igangsættes et udviklingsforløb, hvor der udvikles en række nye turisme- og oplevelsesprodukter inden for sundhed, kost og fødevarer, velvære og motion, herunder regionens styrkepositioner inden for kystturisme og aktiv ferie. Der udvikles initiativer inden for fødevarer og oplevelsesbaseret turisme med særlig fokus på landdistrikterne. Turisme er et væsentligt erhvervsområde i mange landdistrikter i regionen og bør styrkes. Initiativet omfatter bl.a. netværksdannelse mellem producenter, spisesteder, besøgssteder, turismeaktører, forsknings- og videninstitutioner m.fl. om udvikling af den landdistriktsbaserede turisme. I netværket arbejdes der f.eks. med produktudvikling og markedsføring. Design, mode, kunst, arkitektur m.m. udgør centrale elementer i oplevelsesøkonomien. Der er tale om erhverv som har stor betydning i regionen og erhverv med potentiale for yderligere udvikling som en del af oplevelsesøkonomien. Der er behov for en afklaring af regionens potentiale og få fastlagt hvorledes der i regionen kan arbejdes med en målrettet udvikling af dette område. Nedenstående konkrete initiativer (er hver især nøjere beskrevet i skemaform i bilag) indgår i udvikling af oplevelsesøkonomien: Midtjysk Turisme (MT) og overgangsordning i 2007 For at skabe et fælles forum for destinationers, kommuners og regionens indsats inden for turisme etableres en regional turisme organisation Midtjysk Turisme (MT). MT skal koordinere indsatsen, tiltrække og kvalificere turismeprojekter. For at sikre igangværende udviklingsaktiviteter og at turisterhvervet allerede i 2006 kan planlægge markedsføringsindsatsen i 2007 m.m., etableres der en overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber indtil MT kan overtage disse opgaver. Eventpulje: Århus Amt har i en eventpulje afsat midler til tiltrækning og afholdelse af større begivenheder/events og synliggørelse af Region Midtjyl-

7 land til aktiviteter i Efterfølgende vil events blandt andet kunne støttes via kulturpuljen. Side 7 Aktører: Midtjysk Turisme, lokale turistkontorer, kulturinstitutioner, virksomheder, forskningsinstitutioner Digitalt understøttede oplevelser Udnyttelse af IT til at skabe mere synlige, tilgængeligt og anvendelige turisme og oplevelsestilbud er en klar konkurrencefaktor for oplevelsesøkonomien. Det er oplagt at bruge teknologien i formidlingen af regionens oplevelsespotentiale. Der igangsættes et udviklingsprogram, som har fokus på at kunne tilbyde rådgivning til turisme- og oplevelsesvirksomheder vedrørende udnyttelse af IT, og i tilknytning hertil kan der afsættes midler til at gennemføre regionale forprojekter. Region Syddanmark Oplevelsesøkonomi Mål: Vækstforum vil medvirke til at skabe rammerne for at øge regionens markedsandele inden for oplevelsesøkonomien et øget offentligt-privat samarbejde omkring udviklingen af oplevelsesøkonomien i bred forstand, bl.a. inden for kunst, kultur, underholdning, idræt, arkitektur, design, turisme udvikling af nye produkter og services som skaber en øget indtjening inden for oplevelsesøkonomien udvikle yderområdernes potentiale for oplevelsesøkonomien Situation Oplevelsesøkonomien er et stærkt voksende erhvervsområde. Dels fordi samfundet bliver rigere, og dels fordi vi bruger en større andel af vores tid og penge på oplevelser. Styrker/Svagheder Stærke vidensmiljøer i regionen, som har fokus på oplevelsesøkonomien. Står relativt stærkt inden for turismeområdet. Mange forskellige styrker rundt om i regionen inden for oplevelsesøkonomien. Inden for kultur, kunst og underholdning har dele af regionen den laveste specialisering i landet. En række områder inden for oplevelsesøkonomien står pt. relativt svagt, men har potentiale til at vokse.

8 Manglende viden omkring oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark. Side 8 Oplevelsesøkonomien kan opdeles i tre kategorier: 1. Turisme 2. kultur, kunst og underholdning som bl.a. indeholder brancherne musik, video & film, forlystelsesparker, sport, events og fritid 3. formgivning, image og branding, som bl.a. indeholder brancherne arkitektur, design, reklame og indholdsproduktion Strategi For at nå målene, skal der arbejdes for at der skabes mere viden om oplevelseserhvervet i regionen indhente viden om andre landes arbejde med oplevelsesøkonomien der etableres et stærkt offentligt-privat partnerskab omkring udviklingen af oplevelsesøkonomien i bred forstand oplevelseserhvervene skal opgraderes uddannelsesmæssigt både på KVU-, MVU- og LVU niveau der opbygges et bedre samspil mellem kultur og erhverv virksomhedernes anvendelse af design øges turismeerhvervet bindes tættere sammen med de øvrige oplevelseserhverv Overvågning af udviklingen Oplevelseserhvervene og deres geografi Afgrænsning og måling af vækst og vækstbetingelser. Econ analyse, København 2006, s Antallet af jobs inden for oplevelseserhvervene i Region Syddanmark er godt i Væksten fra 1995 til 2004 har været mindre end væksten for hele landet. Vækstforum ønsker, at Region Syddanmark frem til 2012 følger den forventede vækst for hele landet, så antallet af jobs når i Vækstforum ønsker, at Region Syddanmarks andel af jobs i hele landet inden for oplevelseserhvervene fastholdes på de nuværende 18,5 %. Oplevelseserhvervenes andel af samtlige jobs i Region Syddanmark er 6,6 % i Vækstforum ønsker, at Region Syddanmark i 2012 når en andel på 7,7 procent, der svarer til andelen for hele landet i Der indsættes mål for uddannelsesniveau, produktivitet og indkomst, når kortlægningen af oplevelsesøkonomien foreligger. Region Sjælland Indsatsområde: Styrke turisme og oplevelsesøkonomi

9 Turismen er et vigtigt erhverv i regionen, især for yderområderne, og der er potentiale for at styrke det eksisterende erhverv i forhold til oplevelsesøkonomien. Turisterhvervet har, bl.a. i kraft af nærheden til hovedstadsområdet, gode muligheder for yderligere udvikling og kan indgå i en voksende oplevelsesøkonomi, hvor fx købstædernes historie, naturformidling, kreative miljøer og muligheder for videreudvikling af unikke særkender kan udnyttes. Erhvervet skal udvikles videre, bl.a. i samspil med hovedstadsregionen i en kombination af storbyturisme, kystturisme og satsning på oplevelser. Udviklingen af erhvervet er afhængig af, at der udvikles nye produkter, at nye teknologier bringes i anvendelse, og at der er fokus på kompetenceudvikling, uddannelse, lederudvikling mv. Side 9 Samarbejde om udvikling af nye produkter på tværs af turisme, wellness, uddannelse, kultur og events samt lokal kunst, håndværk og fødevarer kan bidrage til at udvikle en regional styrkeposition inden for oplevelsesøkonomi. Det kræver, at der sættes fokus på en regional arbejdsdeling med klar regional profil, regional markedsføring og kommunikation samt et stærkt offentlig/privat samarbejde. Vækstforum vil bidrage til udvikling af produkter og koncepter, der skaber nye oplevelsesmuligheder og events, udnytter mulighederne for branding af købstæderne, samt inddrager nye målgrupper. Region Hovedstaden Markedsføring, events, kultur og værdier Markedsføringen af Region Hovedstaden sker i konkurrence mellem storbyregioner på blandt andet kultur og værdier for at tiltrække flere internationale investeringer, virksomheder, medarbejdere og turister. Kulturturisme vurderes at have en stor afledt effekt på investeringer, virksomhedsplacering er og bosætninger i regionen. Virksomheder lægger normalt et stort arbejde i at vælge ny lokalisering, men ofte er det marginaler - og til dels tilfældigheder - som afgør det endelige valg af lokalisering. Det er derfor vigtigt at henlede udlandets generelle opmærksomhed på regionen f.eks. ved at løbe store begivenheder og events af stablen og satse på storbyturisme. Region Hovedstaden er internationalt anerkendt som et af verdens mest attraktive storbyregioner at investere i og København som en af de mest coole byer. Vi er kendt for et bæredygtigt og socialt ansvarligt miljø, fleksibilitet, gode sprogkundskaber, en lille og åben økonomi samt gode erhvervsmæssige vækstvilkår.

10 En satsning på turisme har allerede vist sig at skabe jobs og grundlag for offentlige investeringer, der kommer befolkningen i regionen til gode. Det brand, der efterhånden er skabt omkring København og regionen som helhed som et spændende turistmål, er med til at gøre regionen attraktiv for talenter, virksomheder og tilflyttere. Side 10 Vi har et righoldigt kulturudbud og deler grundlæggende sociale værdier med det øvrige Norden. Men når det gælder store begivenheder, halter vi bagefter både Stockholm, Helsinki og Göteborg, ligesom vi er presset af Skt. Petersborg på krydstogtturismen. Derfor er udfordringen at markedsføre regionen på kulturen for at tiltrække flere events og kongresser. En satsning på oplevelsesøkonomien har stor indflydelse på innovation, menneskelige ressourcer, brug af IKT og iværksætteri. De kunstneriske miljøer er innovative, og et levende, dynamisk kulturliv har en positiv indflydelse på andres innovationsevne gennem udveksling af ideer, mennesker og erfaringer. Det gør regionen mere attraktiv for talenter inden for alle brancher, og afføder nye virksomheder. Endelig er det ofte kulturlivet, der først finder anvendelse for nye teknologier til events og forestillinger. Mål for indsatsområdet: At styrke regionens profil og tiltrækningskraft med udgangspunkt i de allerede etablerede organisationer, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Der skal satses på at tiltrække store internationale sports- og kulturbegivenheder til regionen herunder også benytte sig af potentialet i hele Øresundsregionen. Der skal udarbejdes en langsigtet eventstrategi for Region Hovedstaden i samarbejde med alle relevante parter, herunder også staten. Indsatsområde 6: Markedsføring, events, kultur og værdier Region Hovedstaden Nordeuropas center for store begivenheder Målet med projektet er, at der hele året rundt er begivenheder, som evner at skabe international opmærksomhed, tiltrækker turister og udvikler og modner regionens mange forretnings- og kulturnetværk. Konkret laves der en 5- årig handlingsplan for en eventstrategi. OL til København Der nedsættes en komite, som skal undersøge mulighederne for at tiltrække OL til København. International markedsføring af Øresundsregionen

11 Dette markedsføringsprojekt vil fokusere på såvel ferie- som erhvervsturismeområderne og vil centrere sig om såvel produktudvikling, markedsføring, salg og pressebearbejdning med det formål at styrke kendskabet til regionen. Side 11 Bornholm Oplevelsesøkonomi I vor tids samfundsudvikling, hvor informationer, handel, værdier, mennesker udveksles globalt, er præmisserne for regional udvikling under konstant forandring. Således også på Bornholm, hvor regional udvikling bør anskues som et meget bredere begreb end blot økonomisk vækst. Regionalpolitisk fordrer en udvikling i oplevelsesøkonomien, at man anlægger en helhedsbetragtning, hvor elementerne kultur og fritid, børn og unge indgår på lige vilkår med uddannelse, erhverv og beskæftigelse. En af de helt store udfordringer for Bornholm ligger netop i at foretage et skift fra den såkaldte hårde infrastruktur, baseret på en forventning om at Bornholm også i fremtiden vil kunne etablere traditionelle industriarbejdspladser, til at være et bæredygtigt samfund, baseret på blød infrastruktur med regionens attraktionsværdi og kreative erhverv som omdrejningspunkt. Et levende og dynamisk samfund, der fungerer og er tilgængeligt 12 måneder om året, er et altafgørende parameter for Bornholms attraktionsværdi, både set fra en erhvervsmæssig, turistmæssig og bosætningsmæssig vinkel. Bornholm - åbent hele året Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, Center for Regionalog Turismeforskning samt en række turistaktører har i sommeren 2006 udarbejdet turismestrategien Bornholm I/S. Strategien indebærer et afgørende strategiskifte for turismen på Bornholm. Fremover skal turisterne opleve Bornholm som én samlet virksomhed, der tænker og agerer i fællesskab med henblik på at skabe det bedst mulige ophold for ferie- og erhvervsturisten. Samarbejdet skal ske på tværs af brancheskel - og ikke mindst som en interaktion mellem offentlige og private virksomheder. Gæstens oplevelse af Bornholm er således en sum af alle de oplevelser, som gæsten får på Bornholm. Oplever feriegæsten eksempelvis forfaldne stisystemer eller dårlig service på øens restauranter, vil dette uundgåeligt smitte af på gæstens samlede opfattelse af Bornholm.

12 Den strategiske udfordring for Bornholms turisme består i sæsonforlængelse. Reelt set er det således kun dage årligt, hvor de bornholmske overnatningssteder er fuldt belagt. Inden for overskuelig fremtid er der derfor ikke behov for yderligere kapacitet for at skabe vækst. Bornholm skal dog fortsat se positivt på planer om nybyggeri. Der skal blot tages højde for, at yderligere kapacitet vil øge spidsbelastningerne i turisterhvervet med deraf følgende mindre effektivitet og kvalitet til gæsterne. Bornholm skal ikke konkurrere på pris/kvantitet, men på kvalitet. Side 12 Det vil vi: Bornholms Vækstforum vil sætte fokus på at skabe økonomiske forudsætninger og rammebetingelser, der gør det muligt for turisterhvervene (hoteller, restauranter, cafeer, butikker m.v.) og kulturerhvervene (kulturinstitutioner, oplevelsescentre, udstillingssteder m.v.) at holde turismeog oplevelseserhvervene i gang på helårsbasis. Bornholms Vækstforum vil således arbejde for, at Bornholms Regionskommune og Destination Bornholm realiserer planen om, at Bornholm på turismeområdet skal tænke og agere som én samlet virksomhed. Destination Bornholm bliver omdrejningspunktet for udviklingen af den bornholmske turisme. Tilføre yderligere midler til fremme af helårsturismen herunder at stille de bedst mulige rammebetingelser til rådighed for virksomheder, som fremmer helårsturismen. Der skabes kvalitetsoplevelser, som turisterne efterspørger hele året. Den bornholmske turismevirksomhed skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, som med mange helårsbeskæftigede er med til sikre, at Bornholm er et attraktivt sted at bo. Mål: Sæsonspredning, så antallet af overnatninger i perioden 1. september maj øges fra 27 % i 2005 til 33 % i Øget døgnforbrug fra 425 kr. i 2005 til 550 kr. i Indsatsfelter Tematurisme Turisterne i ydersæsonen efterspørger ofte temabaserede oplevelser. Bornholm har allerede i dag styrkepositioner inden for en række temaer - eksempelvis fødevarer, kunsthåndværk, lystfiskeri, historie og vandring. For at sikre det nødvendige fokus skal Bornholm imidlertid kun udvælge 2-3 temaer, som til gengæld tilføres de nødvendige ressourcer til brug for markedsføring og produktudvikling.

13 Hvert tema skal have minimum én årlig topevent, som tiltrækker pressemæssig bevågenhed fra ind- og udland. Eksempler til videreudvikling er Trolling-Master og European Ceramic Context. Side 13 Erhvervsturisme Møder, events og konferencer er et voksende og meget interessant marked, idet døgnforbruget er relativt højt specielt for kundesegmentet deltagere. Bornholm har en række styrker i forhold til dette kundesegment, men omsætningspotentialet er hidtil ikke blevet udnyttet. Dette kan primært henføres til manglende kendskab til Bornholm som konferencemål og til en hidtil manglende satsning på et egentligt konferencecenter. Udover den markedsføringsmæssige indsats er det dog også af vital betydning, at der sker en kvalitetsmæssig opgradering på de bornholmske konferencesteder. Da teknisk konferenceudstyr af høj kvalitet er relativt kostbart, vil investeringen typisk ikke kunne forrente sig for den enkelte udbyder. Derfor skal Destination Bornholm oprette en konferenceudstyrs-bank, hvor de bornholmske konferencevirksomheder kan leje et bredt udbud af moderne udstyr. Dermed sikres der en optimal udnyttelsesgrad på konferenceudstyret med deraf forbedrede indtjeningsmuligheder for det samlede konferenceerhverv. Samarbejdet kan på sigt udvides til, at konferencevirksomhederne udvikler et fælles salgsapparat samt et egentligt konferencecenter. Flagskibs-attraktion Den demografiske udvikling med stadig flere ældre peger på, at der i fremtiden vil være øget efterspørgsel på helse- og naturoplevelser. Inden for en 5-årig horisont skal Bornholm derfor have etableret et oplevelsescenter for ældre med eksempelvis wellness-, sport- og gourmetoplevelser, som tager udgangspunkt i den bornholmske natur. Oplevelsescentret skal placeres på en unik beliggenhed eksempelvis ved et tidligere granitbrud med udsigt over havet. Alternative energikilder som vind-, bølge- og solenergi skal anvendes til drift af centret. Oplevelsescenter Oprettelse af et oplevelsescenter Oplev Bornholm : I tilfælde af lukning af endnu en skole på Bornholm, kunne den inddrages til et konkret oplevelsescenter til brug for både aktivt lejrskoleophold, som informationssted for potentielle tilflytterfamilier og som rammen for kulturelle aktiviteter hele året rundt.

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER

ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI FOR REGION HOVEDSTADEN HANDLING BAG ORDENE PRIORITEREDE INITIATIVER Udkast af 21. november 2006 1 INDLEDNING 4 FINANSIERINGSPLAN FOR ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGIEN 5 INDSATSOMRÅDE

Læs mere

Kommunenotat Norddjurs Kommune

Kommunenotat Norddjurs Kommune 23. marts 2011 Kommunenotat Norddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere