På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige"

Transkript

1 N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs flyttes til udlandet, er oplevelsesøkonomien et af de bedste svar på, hvad Nordjylland blandt andet skal leve af i fremtiden. Oplevelsesøkonomi skal i denne forbindelse forstås, som økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser. Her kan oplevelsen enten have en salgsværdi i sig selv, som det er tilfældet med områder som underholdningssoftware, indholdsproduktion, kulturinstitutioner, events, musik, film, video, kunst, design og mad/måltid. Eller oplevelsen kan være integreret i andre produkter og services, hvor oplevelseselementet kan være mere eller mindre fremtrædende Sag nr. 06/4943 Dokumentnr. 5808/07 Sagsbehandler Annelise Korreborg Tel På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige jobs. Set over tid er oplevelseserhvervene fra 1995 til 2000 vokset med 17 procentpoint. Fra var der en vækst i beskæftigelsen på 18 procent inden for oplevelseserhverv i Nordjylland mod kun 6 procent i øvrige erhverv. Oplevelsesøkonomien er således allerede en stor og ekspanderende sektor i Nordjylland med et stort fremtidigt potentiale. Oplevelsesøkonomi som indsatsområde relaterer sig direkte til de fire vækstdrivere. Hvad menneskelige ressourcer angår, kan oplevelsesøkonomien bidrage med kreative kompetencer og medvirke til at skabe flere vidensintensive jobs, bl.a. inden for IT-baserede oplevelser, og dermed også sikre at flere højtuddannede bosætter sig i regionen.

2 Hvad angår videnopbygning og -deling, er oplevelsesøkonomi og oplevelses-design udpeget som prioriteret tværfakultært kerneforskningsfelt og satsningsområde på Aalborg Universitet, som i dag rummer Danmarks største forskergruppe inden for området. Denne forskning, viden og uddannelse skal bringes i samspil med de øvrige regionale uddannelsesinstitutioners aktiviteter og netværk inden for oplevelsesøkonomien, således at det bidrager til øget innovation, vækst og beskæftigelse. Side 2 Hvad anvendelsen af ny teknologi angår, satser erhvervsstrategien netop på den videntunge, IT-støttede oplevelsesindustri, hvor nye teknologier anvendes til at understøtte eller formidle traditionelle oplevelser eller at skabe helt nye oplevelsesformer. Det giver optimale muligheder for at bringe IKT-klyngen i samspil med oplevelsesklyngen. Oplevelsesteknologier som lysteknologi, 3D-lyd, mobilt indhold, digital indholdsproduktion er vigtige produktformer, som også kan eksporteres ud af regionen. Endelig giver oplevelseserhvervene gode muligheder for iværksætteri, da der i stort omfang er tale om erhverv med lave entrybarriers. Der er allerede oprettet kuvøseordninger for IT-støttede oplevelsesprodukter i regi af AAU og Dreamhouse. Og der skal arbejdes på yderligere at understøtte iværksætteri inden for de kreative erhverv i form af netværk, mødesteder, iværksætterstøtte, clearing houses og finansiering. Fokus nye oplevelseserhverv Mål Det er et mål at udvikle de særlige nordjyske styrkepositioner og udviklingspotentialer inden for oplevelsesøkonomien ved at styrke menneskelige ressourcer, uddannelse og udvikling/forskning. Den oplevelsesøkonomiske strategi sigter mod at styrke de eksisterende og spirende klynger inden for oplevelseserhvervene ved at styrke klyngeorganisationer, der kan koordinere og fremme indsatsområderne, at udvikle oplevelsesøkonomien til en videnøkonomi, at understøtte iværksætteri og etableringen af nye virksomheder, at forbedre den kreative infrastruktur og rammebetingelser, at fremme samarbejde, netværksdannelse, videnoverførsel og kompetenceudvikling, at fremme innovation, produktudvikling, produktdifferentiering, organisationsudvikling og markedsføring via kreative alliancer og oplevelsesdesign,

3 at styrke oplevelsesøkonomiens råstof og fødekæde i form af unge kunstnere, at forbedre videngrundlaget gennem analyser og undersøgelser, at foretage skarpe og målrettede prioriteringer af indsatområderne, herunder initiering af fokuserede innovationsprojekter, at udpege og understøtte fyrtårne inden for attraktioner, events og virksomheder. Side 3 Det midlertidige Vækstforum bevilgede med vækstpakken midler til et regionalt partnerskab, ApEx, Center for Anvendt oplevelsesøkonomi, der nu fungerer som regional klyngeorganisation for de kreative erhverv. I partnerskabet bag ApEx står alle de vigtigste aktører inden for kultur- og oplevelsesøkonomien i region Nordjylland, inden for det private og det offentlige og inden for virksomheder, uddannelse og forskning. Herudover er der iværksat tværfaglige netværk på tværs af regionens øvrige videninstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder. Der lægges desuden op til, at Region Nordjylland indgår i Kulturaftale Nordjylland, der har deltagere fra alle de nye kommuner og staten, for at bidrage til at understøtte det kulturelle og kunstneriske fundament for både nye og traditionelle oplevelseserhverv. De særlige indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien vil være digitale oplevelsesprodukter og indholdsproduktion (computerspil, mobilt indhold, lys og lyd m.v.); shopping som oplevelse; wellness & helse; attraktioner/forlystelser; events/festivals; musik; digital kunst og kultur; generel kompetenceudvikling, kvalifikationsløft og videndeling inden for oplevelseserhvervene. Baggrund - Traditionelle oplevelseserhverv Nordjysk turisme er en væsentlig aktør i den nordjyske oplevelsesøkonomi. Turismen i Nordjylland omsætter således for ca. 7 mia. kr. og beskæftiger i dag mere end årsværk. Turismen er et globalt væksterhverv, og turismen i Nordjylland har en række grundlæggende kvaliteter, der kan være drivere for en fremtidig regional vækst. Men det kræver, at turismen fortsat udvikles, og at de nordjyske kvaliteter i turismen bliver endnu mere synlige. I Region Nordjylland finder turister børnefamilier, unge, voksne uden børn og best age ere en rig variation af oplevelser og et alsidigt udbud af overnatningsmuligheder over en lang sæson. Turismen i regionen baseres på kvalitetsprodukter, der tager udgangspunkt i de enkelte egnes og byers særkender og styrkepositioner i balance mellem natur og landskab.

4 Det kan være hensigtsmæssigt at adskille indsatsen indenfor de videnstunge oplevelseserhverv fra turismeindsatsen, men samtidig er det vigtigt at gøre sig klart, at turismens fremtrædende placering i Nordjylland er en unik mulighed for at skabe synergieffekter mellem turisme og de øvrige oplevelseserhverv. Ved i erhvervsudviklingsstrategien at satse på områder, der både placerer sig centralt inden for turismeområdet og inden for andre områder af oplevelseserhvervene, som eksempelvis IT-baserede oplevelser, er det muligt at bruge turismen som løftestang for teknologiudviklingen og omvendt teknologiudviklingen som driver for turismen. Side 4 Turismen er en jobskaber i forhold til mennesker med korte uddannelsesforløb. Turismen er også en døråbner til arbejdsmarkedet for danskere med anden etnisk baggrund. I takt med at det nordjyske turismeprodukt bliver mere og mere specialiseret, vil der blive større og større behov for flere specialister og højtuddannede personer i turismeerhvervet. Siden starten af 1990 erne er der blevet etableret en række netværksorganisationer, der fungerer som fælles fora for turismeinteressenter på forskellige niveauer. Herudover er der etableret flere videncentre på uddannelses- og forskningsinstitutionerne i Nordjylland. Turismen er stærkt påvirket af teknologiudviklingen. Internet og anden teknologi har stor indflydelse på fx kundernes købsadfærd, valg af destination og søgning af informationer på destinationen. Der vil være store udviklingspotentialer både for turismen og IKT-branchen i Nordjylland i at indgå i samarbejder om udvikling og implementering af IKT i turismen. Turismen er også en branche med lave entrybarriers, der giver gode muligheder for iværksætteri. Turisme er oftest det eneste erhvervsudviklingsområde i udkantsområderne, hvor det ellers kan være svært at tiltrække nye virksomheder. Fokus traditionelle oplevelseserhverv Mål Det er et mål, at Nordjylland udvikler sig til nordeuropæernes foretrukne kystferiedestination - hele året - både hvad angår hovedferierne og de korte ferier.

5 Region Nordjylland skal være kendt for oplevelser altså en særlig nordjysk udvikling af oplevelser, hvor vi har blik for regionens særkender, som skal differentiere den nordjyske turisme i forhold til andre regioner. For at nå målet kræver det omstilling og ambitiøse initiativer, da nordjysk turisme i de senere år har været præget af stagnation og tilbagegang på visse markeder. For at opnå målsætningen opstilles følgende delmål: Side 5 Turismens omsætning, beskæftigelse og rentabilitet skal øges. Turismen skal være præget af et højt kvalitetsniveau, der bygger på autenticitet, bæredygtighed og gæstfrihed. Der skal være en stærk og slagkraftig markedsføring af Nordjylland. Nordjysk turisme skal sikres en bedre nationalitetsfordeling. Videngrundlaget skal forbedres gennem analyser og undersøgelser. Vi skal styrke tilgængelighed til regionens natur- og kulturværdier. De områder (såvel geografiske som branchemæssige) i nordjysk turisme, der har en kritisk masse og et potentiale til at skabe vækst, skal udvikles og være lokomotiverne fyrtårne for vækstskabelse. Altså en strategi, der bygger på at udnytte styrkepositionerne i nordjysk turisme. Udgangspunktet for den regionale turismeindsats skal ligeledes være en fokusstrategi, hvor udviklingsindsatsen er fokuseret omkring få, men vægtige områder, og hvor målgruppe og markedsvalget er prioriteret til få markeder. Den regionale turismeindsats skal koordineres med landsdækkende initiativer og den regionale turismeindsats forankres lokalt hos turisterhvervet og i det lokale turismefremmesystem. I lighed med andre klynger er der i turismen også behov for en regional klyngeorganisation, der kan være drivkraften i forhold til indsatsområderne. Som et resultat af den nordjyske vækstpakke er VisitNordjylland.dk omstruktureret således, at organisationen i dag kan påtage sig den fremtidige koordinering på turismeområdet i Region Nordjylland. Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi Dansk og international økonomi drives i stigende grad af en efterspørgsel efter oplevelser. Oplevelsesøkonomien fremhæves som et område, hvor Danmark har gode muligheder for at skabe fremtidens vækst og udvikling. Region Midtjylland har et stort vækstpotentiale på turisme og oplevelsesområdet, men en uklar profil. Vækstpotentialet kan udnyttes bedre, hvis der skabes et klarere image med fokus både på værdier og produkter.

6 Regionens internationale potentiale inden for oplevelsesøkonomi identificeres med henblik på at understøtte eksisterende såvel som potentielle internationale oplevelser. Der er behov for at inddrage museer, kultur, kulturarv m.m. som centrale elementer til forståelse af vores kultur. I tilknytning hertil skal det vurderes, hvordan teknologien kan udnyttes bedre i formidlingen af regionens oplevelsespotentiale, eventuelt i form af mindre forprojekter. Side 6 Under temaet den sunde region igangsættes et udviklingsforløb, hvor der udvikles en række nye turisme- og oplevelsesprodukter inden for sundhed, kost og fødevarer, velvære og motion, herunder regionens styrkepositioner inden for kystturisme og aktiv ferie. Der udvikles initiativer inden for fødevarer og oplevelsesbaseret turisme med særlig fokus på landdistrikterne. Turisme er et væsentligt erhvervsområde i mange landdistrikter i regionen og bør styrkes. Initiativet omfatter bl.a. netværksdannelse mellem producenter, spisesteder, besøgssteder, turismeaktører, forsknings- og videninstitutioner m.fl. om udvikling af den landdistriktsbaserede turisme. I netværket arbejdes der f.eks. med produktudvikling og markedsføring. Design, mode, kunst, arkitektur m.m. udgør centrale elementer i oplevelsesøkonomien. Der er tale om erhverv som har stor betydning i regionen og erhverv med potentiale for yderligere udvikling som en del af oplevelsesøkonomien. Der er behov for en afklaring af regionens potentiale og få fastlagt hvorledes der i regionen kan arbejdes med en målrettet udvikling af dette område. Nedenstående konkrete initiativer (er hver især nøjere beskrevet i skemaform i bilag) indgår i udvikling af oplevelsesøkonomien: Midtjysk Turisme (MT) og overgangsordning i 2007 For at skabe et fælles forum for destinationers, kommuners og regionens indsats inden for turisme etableres en regional turisme organisation Midtjysk Turisme (MT). MT skal koordinere indsatsen, tiltrække og kvalificere turismeprojekter. For at sikre igangværende udviklingsaktiviteter og at turisterhvervet allerede i 2006 kan planlægge markedsføringsindsatsen i 2007 m.m., etableres der en overgangsordning for de regionale turismeudviklingsselskaber indtil MT kan overtage disse opgaver. Eventpulje: Århus Amt har i en eventpulje afsat midler til tiltrækning og afholdelse af større begivenheder/events og synliggørelse af Region Midtjyl-

7 land til aktiviteter i Efterfølgende vil events blandt andet kunne støttes via kulturpuljen. Side 7 Aktører: Midtjysk Turisme, lokale turistkontorer, kulturinstitutioner, virksomheder, forskningsinstitutioner Digitalt understøttede oplevelser Udnyttelse af IT til at skabe mere synlige, tilgængeligt og anvendelige turisme og oplevelsestilbud er en klar konkurrencefaktor for oplevelsesøkonomien. Det er oplagt at bruge teknologien i formidlingen af regionens oplevelsespotentiale. Der igangsættes et udviklingsprogram, som har fokus på at kunne tilbyde rådgivning til turisme- og oplevelsesvirksomheder vedrørende udnyttelse af IT, og i tilknytning hertil kan der afsættes midler til at gennemføre regionale forprojekter. Region Syddanmark Oplevelsesøkonomi Mål: Vækstforum vil medvirke til at skabe rammerne for at øge regionens markedsandele inden for oplevelsesøkonomien et øget offentligt-privat samarbejde omkring udviklingen af oplevelsesøkonomien i bred forstand, bl.a. inden for kunst, kultur, underholdning, idræt, arkitektur, design, turisme udvikling af nye produkter og services som skaber en øget indtjening inden for oplevelsesøkonomien udvikle yderområdernes potentiale for oplevelsesøkonomien Situation Oplevelsesøkonomien er et stærkt voksende erhvervsområde. Dels fordi samfundet bliver rigere, og dels fordi vi bruger en større andel af vores tid og penge på oplevelser. Styrker/Svagheder Stærke vidensmiljøer i regionen, som har fokus på oplevelsesøkonomien. Står relativt stærkt inden for turismeområdet. Mange forskellige styrker rundt om i regionen inden for oplevelsesøkonomien. Inden for kultur, kunst og underholdning har dele af regionen den laveste specialisering i landet. En række områder inden for oplevelsesøkonomien står pt. relativt svagt, men har potentiale til at vokse.

8 Manglende viden omkring oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark. Side 8 Oplevelsesøkonomien kan opdeles i tre kategorier: 1. Turisme 2. kultur, kunst og underholdning som bl.a. indeholder brancherne musik, video & film, forlystelsesparker, sport, events og fritid 3. formgivning, image og branding, som bl.a. indeholder brancherne arkitektur, design, reklame og indholdsproduktion Strategi For at nå målene, skal der arbejdes for at der skabes mere viden om oplevelseserhvervet i regionen indhente viden om andre landes arbejde med oplevelsesøkonomien der etableres et stærkt offentligt-privat partnerskab omkring udviklingen af oplevelsesøkonomien i bred forstand oplevelseserhvervene skal opgraderes uddannelsesmæssigt både på KVU-, MVU- og LVU niveau der opbygges et bedre samspil mellem kultur og erhverv virksomhedernes anvendelse af design øges turismeerhvervet bindes tættere sammen med de øvrige oplevelseserhverv Overvågning af udviklingen Oplevelseserhvervene og deres geografi Afgrænsning og måling af vækst og vækstbetingelser. Econ analyse, København 2006, s Antallet af jobs inden for oplevelseserhvervene i Region Syddanmark er godt i Væksten fra 1995 til 2004 har været mindre end væksten for hele landet. Vækstforum ønsker, at Region Syddanmark frem til 2012 følger den forventede vækst for hele landet, så antallet af jobs når i Vækstforum ønsker, at Region Syddanmarks andel af jobs i hele landet inden for oplevelseserhvervene fastholdes på de nuværende 18,5 %. Oplevelseserhvervenes andel af samtlige jobs i Region Syddanmark er 6,6 % i Vækstforum ønsker, at Region Syddanmark i 2012 når en andel på 7,7 procent, der svarer til andelen for hele landet i Der indsættes mål for uddannelsesniveau, produktivitet og indkomst, når kortlægningen af oplevelsesøkonomien foreligger. Region Sjælland Indsatsområde: Styrke turisme og oplevelsesøkonomi

9 Turismen er et vigtigt erhverv i regionen, især for yderområderne, og der er potentiale for at styrke det eksisterende erhverv i forhold til oplevelsesøkonomien. Turisterhvervet har, bl.a. i kraft af nærheden til hovedstadsområdet, gode muligheder for yderligere udvikling og kan indgå i en voksende oplevelsesøkonomi, hvor fx købstædernes historie, naturformidling, kreative miljøer og muligheder for videreudvikling af unikke særkender kan udnyttes. Erhvervet skal udvikles videre, bl.a. i samspil med hovedstadsregionen i en kombination af storbyturisme, kystturisme og satsning på oplevelser. Udviklingen af erhvervet er afhængig af, at der udvikles nye produkter, at nye teknologier bringes i anvendelse, og at der er fokus på kompetenceudvikling, uddannelse, lederudvikling mv. Side 9 Samarbejde om udvikling af nye produkter på tværs af turisme, wellness, uddannelse, kultur og events samt lokal kunst, håndværk og fødevarer kan bidrage til at udvikle en regional styrkeposition inden for oplevelsesøkonomi. Det kræver, at der sættes fokus på en regional arbejdsdeling med klar regional profil, regional markedsføring og kommunikation samt et stærkt offentlig/privat samarbejde. Vækstforum vil bidrage til udvikling af produkter og koncepter, der skaber nye oplevelsesmuligheder og events, udnytter mulighederne for branding af købstæderne, samt inddrager nye målgrupper. Region Hovedstaden Markedsføring, events, kultur og værdier Markedsføringen af Region Hovedstaden sker i konkurrence mellem storbyregioner på blandt andet kultur og værdier for at tiltrække flere internationale investeringer, virksomheder, medarbejdere og turister. Kulturturisme vurderes at have en stor afledt effekt på investeringer, virksomhedsplacering er og bosætninger i regionen. Virksomheder lægger normalt et stort arbejde i at vælge ny lokalisering, men ofte er det marginaler - og til dels tilfældigheder - som afgør det endelige valg af lokalisering. Det er derfor vigtigt at henlede udlandets generelle opmærksomhed på regionen f.eks. ved at løbe store begivenheder og events af stablen og satse på storbyturisme. Region Hovedstaden er internationalt anerkendt som et af verdens mest attraktive storbyregioner at investere i og København som en af de mest coole byer. Vi er kendt for et bæredygtigt og socialt ansvarligt miljø, fleksibilitet, gode sprogkundskaber, en lille og åben økonomi samt gode erhvervsmæssige vækstvilkår.

10 En satsning på turisme har allerede vist sig at skabe jobs og grundlag for offentlige investeringer, der kommer befolkningen i regionen til gode. Det brand, der efterhånden er skabt omkring København og regionen som helhed som et spændende turistmål, er med til at gøre regionen attraktiv for talenter, virksomheder og tilflyttere. Side 10 Vi har et righoldigt kulturudbud og deler grundlæggende sociale værdier med det øvrige Norden. Men når det gælder store begivenheder, halter vi bagefter både Stockholm, Helsinki og Göteborg, ligesom vi er presset af Skt. Petersborg på krydstogtturismen. Derfor er udfordringen at markedsføre regionen på kulturen for at tiltrække flere events og kongresser. En satsning på oplevelsesøkonomien har stor indflydelse på innovation, menneskelige ressourcer, brug af IKT og iværksætteri. De kunstneriske miljøer er innovative, og et levende, dynamisk kulturliv har en positiv indflydelse på andres innovationsevne gennem udveksling af ideer, mennesker og erfaringer. Det gør regionen mere attraktiv for talenter inden for alle brancher, og afføder nye virksomheder. Endelig er det ofte kulturlivet, der først finder anvendelse for nye teknologier til events og forestillinger. Mål for indsatsområdet: At styrke regionens profil og tiltrækningskraft med udgangspunkt i de allerede etablerede organisationer, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Der skal satses på at tiltrække store internationale sports- og kulturbegivenheder til regionen herunder også benytte sig af potentialet i hele Øresundsregionen. Der skal udarbejdes en langsigtet eventstrategi for Region Hovedstaden i samarbejde med alle relevante parter, herunder også staten. Indsatsområde 6: Markedsføring, events, kultur og værdier Region Hovedstaden Nordeuropas center for store begivenheder Målet med projektet er, at der hele året rundt er begivenheder, som evner at skabe international opmærksomhed, tiltrækker turister og udvikler og modner regionens mange forretnings- og kulturnetværk. Konkret laves der en 5- årig handlingsplan for en eventstrategi. OL til København Der nedsættes en komite, som skal undersøge mulighederne for at tiltrække OL til København. International markedsføring af Øresundsregionen

11 Dette markedsføringsprojekt vil fokusere på såvel ferie- som erhvervsturismeområderne og vil centrere sig om såvel produktudvikling, markedsføring, salg og pressebearbejdning med det formål at styrke kendskabet til regionen. Side 11 Bornholm Oplevelsesøkonomi I vor tids samfundsudvikling, hvor informationer, handel, værdier, mennesker udveksles globalt, er præmisserne for regional udvikling under konstant forandring. Således også på Bornholm, hvor regional udvikling bør anskues som et meget bredere begreb end blot økonomisk vækst. Regionalpolitisk fordrer en udvikling i oplevelsesøkonomien, at man anlægger en helhedsbetragtning, hvor elementerne kultur og fritid, børn og unge indgår på lige vilkår med uddannelse, erhverv og beskæftigelse. En af de helt store udfordringer for Bornholm ligger netop i at foretage et skift fra den såkaldte hårde infrastruktur, baseret på en forventning om at Bornholm også i fremtiden vil kunne etablere traditionelle industriarbejdspladser, til at være et bæredygtigt samfund, baseret på blød infrastruktur med regionens attraktionsværdi og kreative erhverv som omdrejningspunkt. Et levende og dynamisk samfund, der fungerer og er tilgængeligt 12 måneder om året, er et altafgørende parameter for Bornholms attraktionsværdi, både set fra en erhvervsmæssig, turistmæssig og bosætningsmæssig vinkel. Bornholm - åbent hele året Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm, Center for Regionalog Turismeforskning samt en række turistaktører har i sommeren 2006 udarbejdet turismestrategien Bornholm I/S. Strategien indebærer et afgørende strategiskifte for turismen på Bornholm. Fremover skal turisterne opleve Bornholm som én samlet virksomhed, der tænker og agerer i fællesskab med henblik på at skabe det bedst mulige ophold for ferie- og erhvervsturisten. Samarbejdet skal ske på tværs af brancheskel - og ikke mindst som en interaktion mellem offentlige og private virksomheder. Gæstens oplevelse af Bornholm er således en sum af alle de oplevelser, som gæsten får på Bornholm. Oplever feriegæsten eksempelvis forfaldne stisystemer eller dårlig service på øens restauranter, vil dette uundgåeligt smitte af på gæstens samlede opfattelse af Bornholm.

12 Den strategiske udfordring for Bornholms turisme består i sæsonforlængelse. Reelt set er det således kun dage årligt, hvor de bornholmske overnatningssteder er fuldt belagt. Inden for overskuelig fremtid er der derfor ikke behov for yderligere kapacitet for at skabe vækst. Bornholm skal dog fortsat se positivt på planer om nybyggeri. Der skal blot tages højde for, at yderligere kapacitet vil øge spidsbelastningerne i turisterhvervet med deraf følgende mindre effektivitet og kvalitet til gæsterne. Bornholm skal ikke konkurrere på pris/kvantitet, men på kvalitet. Side 12 Det vil vi: Bornholms Vækstforum vil sætte fokus på at skabe økonomiske forudsætninger og rammebetingelser, der gør det muligt for turisterhvervene (hoteller, restauranter, cafeer, butikker m.v.) og kulturerhvervene (kulturinstitutioner, oplevelsescentre, udstillingssteder m.v.) at holde turismeog oplevelseserhvervene i gang på helårsbasis. Bornholms Vækstforum vil således arbejde for, at Bornholms Regionskommune og Destination Bornholm realiserer planen om, at Bornholm på turismeområdet skal tænke og agere som én samlet virksomhed. Destination Bornholm bliver omdrejningspunktet for udviklingen af den bornholmske turisme. Tilføre yderligere midler til fremme af helårsturismen herunder at stille de bedst mulige rammebetingelser til rådighed for virksomheder, som fremmer helårsturismen. Der skabes kvalitetsoplevelser, som turisterne efterspørger hele året. Den bornholmske turismevirksomhed skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, som med mange helårsbeskæftigede er med til sikre, at Bornholm er et attraktivt sted at bo. Mål: Sæsonspredning, så antallet af overnatninger i perioden 1. september maj øges fra 27 % i 2005 til 33 % i Øget døgnforbrug fra 425 kr. i 2005 til 550 kr. i Indsatsfelter Tematurisme Turisterne i ydersæsonen efterspørger ofte temabaserede oplevelser. Bornholm har allerede i dag styrkepositioner inden for en række temaer - eksempelvis fødevarer, kunsthåndværk, lystfiskeri, historie og vandring. For at sikre det nødvendige fokus skal Bornholm imidlertid kun udvælge 2-3 temaer, som til gengæld tilføres de nødvendige ressourcer til brug for markedsføring og produktudvikling.

13 Hvert tema skal have minimum én årlig topevent, som tiltrækker pressemæssig bevågenhed fra ind- og udland. Eksempler til videreudvikling er Trolling-Master og European Ceramic Context. Side 13 Erhvervsturisme Møder, events og konferencer er et voksende og meget interessant marked, idet døgnforbruget er relativt højt specielt for kundesegmentet deltagere. Bornholm har en række styrker i forhold til dette kundesegment, men omsætningspotentialet er hidtil ikke blevet udnyttet. Dette kan primært henføres til manglende kendskab til Bornholm som konferencemål og til en hidtil manglende satsning på et egentligt konferencecenter. Udover den markedsføringsmæssige indsats er det dog også af vital betydning, at der sker en kvalitetsmæssig opgradering på de bornholmske konferencesteder. Da teknisk konferenceudstyr af høj kvalitet er relativt kostbart, vil investeringen typisk ikke kunne forrente sig for den enkelte udbyder. Derfor skal Destination Bornholm oprette en konferenceudstyrs-bank, hvor de bornholmske konferencevirksomheder kan leje et bredt udbud af moderne udstyr. Dermed sikres der en optimal udnyttelsesgrad på konferenceudstyret med deraf forbedrede indtjeningsmuligheder for det samlede konferenceerhverv. Samarbejdet kan på sigt udvides til, at konferencevirksomhederne udvikler et fælles salgsapparat samt et egentligt konferencecenter. Flagskibs-attraktion Den demografiske udvikling med stadig flere ældre peger på, at der i fremtiden vil være øget efterspørgsel på helse- og naturoplevelser. Inden for en 5-årig horisont skal Bornholm derfor have etableret et oplevelsescenter for ældre med eksempelvis wellness-, sport- og gourmetoplevelser, som tager udgangspunkt i den bornholmske natur. Oplevelsescentret skal placeres på en unik beliggenhed eksempelvis ved et tidligere granitbrud med udsigt over havet. Alternative energikilder som vind-, bølge- og solenergi skal anvendes til drift af centret. Oplevelsescenter Oprettelse af et oplevelsescenter Oplev Bornholm : I tilfælde af lukning af endnu en skole på Bornholm, kunne den inddrages til et konkret oplevelsescenter til brug for både aktivt lejrskoleophold, som informationssted for potentielle tilflytterfamilier og som rammen for kulturelle aktiviteter hele året rundt.

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Indsatsen for oplevelsesøkonomi i Region sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 OPLEVELSESØKONOMIENS MULIGHEDER... 2 2 CENTRALE

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere