Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015"

Transkript

1 Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015 Udarbejdet af DAKOFA i perioden dec jun

2 Indledning... 4 Sammendrag... 5 Kortlægningsdel... 7 Region Nordjylland... 7 Aage Vestergaard Larsen A/S... 7 Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV... 7 AVØ A/S Frederikshavn... 7 Læsø Forsyning A/S... 8 I/S RenoNord... 8 Renovest I/S... 8 Thisted kommune... 8 Region Midtjylland... 9 AffaldVarme Aarhus... 9 Energnist I/S... 9 ESØ 90 I/S... 9 Favrskov Forsyning A/S... 9 Horsens kommune MFC A/S Nomi4s I/S Randers kommune RenoDjurs I/S RenoSyd I/S Samsø kommune Silkeborg Forsyning A/S Viborg kommune Revas Østdeponi I/S Region Syddanmark ARWOS Affald A/S Aabenraa Assens Forsyning A/S Dansk Affald A/S FFV Energi og Miljø A/S Faaborg-Midtfyn Kerteminde Forsyning A/S Meldgaard Miljø A/S Marius Pedersen Danmark A/S

3 Odense Renovation A/S Provas - Haderslev Affald A/S Ribe Flaskecentral A/S Svendborg Affald A/S Sønderborg Forsyning Trekantsområdets Affaldsselskab - TAS I/S Tønder Forsyning A/S Vejle kommune Region Sjælland AffaldPlus I/S KARA/NOVEREN I/S Reiling Glasrecycling Danmark Aps I/S REFA Region Hovedstaden I/S Amager Ressourcecenter - ARC BOFA Bornholms Affaldsbehandling Dansk Retursystem A/S Frederiksberg kommune Halsnæs Forsyning A/S, Frederikssund kommune og Gribskov kommune HCS A/S Nordforbrænding I/S RGS 90 A/S Vestforbrænding I/S

4 Indledning Dette oversigtsnotat er udarbejdet af DAKOFAs sekretariat i perioden december 2014 juni 2015 som del af Miljøstyrelsens Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg. Partnerskabet består af Miljøstyrelsen, de fem regioner og KL og er støttet af midler fra MUPD DAKOFA varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet. Notatet medtager oplysninger om automatiske sorteringsanlæg, som håndteringer mindst en af affaldsfraktionerne plast eller metal fra husholdningsaffald, og hvor denne fraktion er sammenblandet (kildeopdelt) med en eller flere af affaldsfraktionerne metal, plast, pap, papir og/eller glas. Kommunerne, som leverer eller planlægger at levere kildeopdelt husholdningsaffald til automatiske sorteringsanlæg, er også registreret. Principielt vil notatet også kunne indeholde oplysninger om sorteringsanlæg, som udelukkende sorterer erhvervsaffald, såfremt disse anlæg også håndterer affald sammenligneligt med plast- og metalaffald mv. fra husholdninger. Notatet medtager ikke oplysninger om følgende typer af sorteringsanlæg: A) kun til papir og pap; B) kun til glasflasker og -emballager; C) kun til elektrisk og elektronisk affald; eller D) etableret for at håndtere (evt. emballeret) organisk affald. Notatet bygger på telefoninterviews, oplysninger fra virksomhedernes/kommunernes hjemmesider samt yderligere input og feedback fra deltagerne i fire regionale dialogmøder gennemført i regi af partnerskabet i første halvår af Nærmere beskrivelse af Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg kan findes her 4

5 Sammendrag Der er generelt en stor interesse for at deltage i drøftelser omkring automatiske affaldssorteringsanlæg, som kan håndtere de tørre affaldsfraktioner fra husholdningsaffald, gerne sammen med sammenligneligt erhvervsaffald hvor og hvis muligt og lovligt. Der er også interesse for at indgå i samarbejder om sådanne sorteringsanlæg. Der er allerede en række drøftelser mellem kommuner, selskaber, forsyninger mv. om dette 2. Der er stort behov for at få mere afklaring af regler og rammer for organisering og etablering af affaldssorteringsanlæg (OPP mv.) og for evt. udvidelser af eksisterende sorteringsanlæg. Tabel 1 giver et overblik over de modtagne tilkendegivelser om interesse for og planer om evt. anlæg, samt om de eksisterende sorteringsanlæg i Danmark til kildeopdelte, tørre affaldsfraktioner fra husholdningsaffald. Kommuner, som leverer eller planlægger at dette affald til sorteringsanlæg, fremgår også af tabellen. 2 Tilsvarende gælder for samarbejde om håndtering af det organiske affald, men dette indgår ikke i dette notat. 5

6 Tabel 1. Oversigt over automatiske sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald og planer/undersøgelser herom (status 29. juni 2015, kun affaldsselskaber, kommuner eller virksomheder med konkrete planer om anlæg eller kildeopdeling er medtaget) Aage Vestergaard Larsen AVV RenoNord AffaldVarme Aarhus Ekstisterende/ konkrete planer om anlæg (Avanceret anlæg, alene til plastaffald) Besluttet at arbejde for et anlæg i Aalborg Konkrete projekter/ undersøgelser/ønsker Forundersøgelse Projekt (RenoNord, Aalborg, m.fl.) Leverer (eller besluttet at levere) kildeopdelt husholdningsaffald Øvrige bemærkninger Projekt med Holbæk Forsyning (plastaffald fra husholdninger) Projekt belyser muligt nordjysk anlæg for plast-/metalaffald fra husholdninger Evt. samarbejde om anlæg ESØ 90 Anlæg Billund, Varde MFC Anlæg (mest glas) Frederikshavn/AVØ, Ikast-Brande, RenoDjurs, Viborg/Revas, (alle fra kuber Fokus også på plast- og metalemballage eller containere for flere husstande) Nomi4s Avanceret anlæg Projekt om videreudvikling Holstebro, Lemvig, Struer, Struer. Randers kommune Anlæg Randers RenoDjurs Norddjurs, Syddjurs, (begge kuber) Evt. samarbejde om anlæg RenoSyd Odder, Skanderborg Østdeponi Ønsker projekt (Østdeponi, Herning, Ikast- Dansk Affald Avanceret anlæg Projekt om videreudvikling FFV Energi og Miljø Kerteminde Forsyning Aabenraa/ARWOS, Assens, Favrskov/- forsyning, Haderslev/Provas, Horsens, Kolding, Morsø, Odder, Skanderborg, Sønderborg/-forsyning, Tønder, Vejen. Ønsker ændring af ejerkreds og - struktur, idet der sorteres store mængder affald fra andre end ejerkommunerne Overvejer evt. anlæg i Faaborg-Midtfyn Overvejer kildeopdeling, ønsker ikke eget anlæg Meldgaard Miljø Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud Marius Pedersen Odense Renovation, Svendborg Affald Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud Undersøger muligheder Ribe Flaskecentral Anlæg (mest glas) Esbjerg Fokus også på plast- og metalemballage TAS (nu i Energnist) Vejle kommune Havde plan om anlæg Vejle AffaldPlus KARA/NOVEREN Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, Vordingborg (alle besluttet) Frederecia og Middelfart overvejer evt. REnescience eller andre måder Ikke afklaret hvor det fremtidige, kildeopdelte plast-/metalaffald skal håndteres. Evt. lokalt mindre anlæg. Evt. sortering hos ARC eller Reiling. Undersøgelse vedr. mængde og økononi (kildeopdeling ikke dyrere) Reiling Anlæg (fokus på glas) Nyt anlægsprojekt i Næstved ARC Dansk Retursystem Frederiksberg kommune Halsnæs Forsyning, Frederikssund kommune, Gribskov kommune HCS RGS 90 Plan om avanceret stort anlæg (Avanceret anlæg, alene pant-emballage) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Frederiksberg (besluttet) Fleksibelt anlæg til finsortering (kildeopdelt, kildesorteret, evt output Renescience fuldskala) Kun for pant-belagt emballage og naturligt medfølgende emballageaffald Projekt (undersøgelse om optisk posesortering) Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud Var prækvalificeret Vejle anlægsudbud 6

7 Kortlægningsdel Region Nordjylland Aage Vestergaard Larsen A/S Aage Vestergaard Larsen har egen maskinpart og eget sorteringsanlæg i Mariager til oparbejdning af plastspild til en ny genanvendelig plastråvare. I den traditionelle maskinpark oparbejdes årligt tons plastspild fra erhvervslivet, som hovedsageligt leverer plasten sorteret. Ultimo 2014 blev et nyt vaske-og sorteringsanlæg for plastaffald/spild indviet. Det nye anlæg er designet til primært at aftage plastspild fra genanvendelsespladser og fra bygge-og anlægsindustrien. Selve plastsorteringen foregår ved densitetssortering efter flyde-synkeprincippet (hvor PE henholdsvis PP flyder og adskilles herved fra tungere plasttyper som PVC, polycarbonat og nylon, som synker). Anlægget udnyttes bedst ved at få plastaffald, som har gennemgået en første sortering på fx de enkelte modtagelsespladser i kommuner, på byggepladser eller på større indsamlingsfirmaers sorteringspladser. Aage Vestergaard Larsen deltager bl.a. i et projekt med Holbæk Forsyning (hovedansøger) m.fl. om at kunne oparbejde plastaffald fra indsamlingssystemer hos husholdninger og på genbrugsstationer til en kvalitet, som gør plasten brugbart til nye produkter (fx indsamlingsbeholdere og andet af plast). Projektet har fået støtte fra Miljøstyrelsens kommunepulje i Aage Vestergaard Larsen er også i dialog med RenoNord og flere nordjyske kommuner som aftager af plast fra et kommende sorteringsanlæg i Aalborg (se under RenoNord). Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV Ejerkommuner: Brønderslev, Hjørring. AVV har ikke eget sorteringsanlæg. AVV og deres ejerkommuner har drøftet affaldssorteringsanlæg. Det vil fremgå af de kommende kommunale affaldsplaner, at der igangsættes forstudier om to typer sorteringsanlæg henholdsvis et sorteringsanlæg til emballager og et forbehandlingsanlæg til organisk affald. Desuden drøftes et evt. samarbejde med Frederikshavn kommune og Jammerbugt kommune samt med RenoNord om deres projekter om evt. sorteringsanlæg. Hjørring kommune er medansøger sammen med Aalborg kommune og RenoNord om en forundersøgelse om et sorteringsanlæg til kildesorteret plastaffald og kildesorteret metalaffald (projektet er omtalt under RenoNord). AVØ A/S Frederikshavn Ejerkommune: Frederikshavn (via Frederikshavn Forsyning A/S) AVØ har ikke eget sorteringsanlæg 7

8 AVØ varetager affaldsopgaverne for Frederikshavn kommune og har ingen planer om affaldssorteringsanlæg. Flere problemstillinger bør afklares først, herunder fx rammebetingelser, affaldsinput og afsætning. AVØ indsamler kildeopdelt emballageaffald (glas/metal) i kuber. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral MFC ved Karup. Læsø Forsyning A/S Ejerkommune: Læsø Læsø Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. I/S RenoNord Ejerkommuner: Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild (jævnfør fuldt gennemført fusion pr. 1. jan af I/S RenoNord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana). RenoNord har ikke eget sorteringsanlæg. Bestyrelsen i det fusionerede RenoNord har besluttet at starte en proces, der skal føre til etablering af et automatisk sorteringsanlæg i Aalborg til at modtage kildeopdelt/kildesorteret plast- og metalaffald fra husholdningerne. Et fremtidigt sorteringsanlæg skal sikre, at der er lokal kapacitet til at håndtere de nye affaldsfraktioner fra op til ca indbyggere, når de nordjyske kommuner i de kommende år indfører husstandsindsamling af plast- og metalaffald til genanvendelse. RenoNords beslutning følger op på en netop afsluttet forundersøgelse, hvor Aalborg kommune har været projektleder, mens kommunerne Mariagerfjord, Rebild, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring samt I/S RenoNord har været medansøgere. Undersøgelsen Sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner den 3. vej var støttet af Miljøstyrelsens kommunepulje. RenoNord tager nu kontakt til kommunerne i Nordjylland for at sikre sig, at kommunerne er interesserede i at sende det kildesorterede plast- og metalaffald fra husholdningerne (og evt. plastaffald fra genbrugspladserne) til anlægget. Flere af kommunerne i RenoNord forventer at starte indsamling af kildesorteret plastaffald og metalaffald hos husstandene i efteråret Renovest I/S Ejerkommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild. Renovest har ikke eget sorteringsanlæg. Thisted kommune Thisted kommune har ikke eget sorteringsanlæg. Kommunen har indført kildesortering af husholdningsaffald. De indsamlede kildesorterede affaldsfraktioner bliver afleveret på genbrugscentrene og samlet med affaldet der. De er interesseret i at drøfte mulighederne for affaldssorteringsanlæg. 8

9 Region Midtjylland AffaldVarme Aarhus AffaldVarme Aarhus er en selvstyrende driftsvirksomhed under Aarhus kommune. AffaldVarme Aarhus har ikke eget sorteringsanlæg. AffaldVarme Aarhus har ikke konkrete tanker ift. etablering af eget sorteringsanlæg men er interesserede i at indgå i et evt. samarbejde med andre om et evt. sorteringsanlæg. De deltager i konsortiet INNOSORT, som arbejder med ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi og nye metoder til prioritering af optimale indsamlings- og sorteringsstrategier. Energnist I/S Energnist er en fusion af L90 I/S (ejet af 13 primært midtjyske kommuner) og af Trekantsområdets Affaldsselskab TAS I/S (ejet af kommunerne Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle). Energnist har ikke eget sorteringsanlæg. Energnist varetager affaldsforbrænding for ejerkommunerne og afhenter affaldet afhentes på omlastestationer i kommunerne. ESØ 90 I/S Ejerkommuner: Varde og Ringkøbing-Skjern. (Der arbejdes på en mulig fusion mellem ESØ og Østdeponi med evt. ikrafttræden pr. 1. januar 2015) ESØ 90 har eget sorteringsanlæg i Tarm. Anlægget sorterer husholdningernes kildeopdelte glas/metal/hård plast og kildeopdelte papir/pap/plastfolie. Der anvendes overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, vandsortering og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi. Fejlsorteret porcelæn i emballagefraktionen fjernes manuelt. Papir/pap afsættes blandet efter manuel frasortering af folier. Der sorteres kildeopdelt husholdningsaffald fra Varde kommune og fra Billund kommune, og sorteringskapaciteten er hermed fuldt udnyttet. Indsamlingssystemet i de to kommuner svarer til DuoFlex fra Dansk Affald med en dobbeltbeholder og kildeopdelt affald i hvert af de to rum. Affaldet fra Ringkøbing- Skjern kommune er kildesorteret og eftersorteres normalt ikke. Der er ingen planer om at udvide anlægget, kapaciteten eller ejerkredsen. Favrskov Forsyning A/S Ejerkommune: Favrskov kommune Favrskov Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Kildeopdelt emballageaffald (glas & flasker/metal/hård plast) fra husholdningerne i Favrskov kommune indsamles i ét rum i en dobbeltbeholder. Det andet rum anvendes til kildesorteret papir. Det kildeopdelte affald finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Favrskov Forsyning har drøftet et evt. samarbejde med Renosyd. 9

10 Horsens kommune Horsens kommune har ikke eget sorteringsanlæg. Der vil i løbet af andet halvår 2015 blive gangsat kildeopdeling og henteordning for husholdningsaffald fra alle enfamilieboliger i en dobbeltbeholder med emballage (glas/metal/hård plast) i det ene rum og papir/karton i det andet rum. Kommunen har en målsætning om, at alle boliger skal kildesortere husholdningsaffaldet og have adgang til aflevering af det kildesorterede affald i nærheden af boligen inden Der skal findes nye samarbejdspartnere, som kan sikre mest mulig genanvendelse og nyttiggørelse af det indsamlede affald, samtidig med at der vil blive lagt vægt på driftssikre ordninger. Der må beregnes tid til at gennemføre udbud herunder tid til indkøring af de nye aftaler, da der på nogle områder er tale om nye behandlingsmetoder, ny teknologi og nye anlæg. MFC A/S MFC har eget sorteringsanlæg ved Karup. Anlægget sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De sorterer også kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast). Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering (af glasflasker) og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). PET-plastflasker udsorteres manuelt. Hele flasker rejses op manuelt og udsorteres herefter automatisk. Glasskår videresælges pt. uden frasortering af skår af porcelæn/keramik/sten, idet det ikke længere er økonomisk rentabelt at anvende anlæggets eksisterende automatiske udstyr hertil for emballageglasskår. Dog frasorteres porcelæn/keramik/sten fra skår af planglas. MFC finsorterer bl.a. kildeopdelt husholdningsaffald fra Viborg kommune Revas, AVØ, RenoDjurs og Ikast- Brande kommune. De byder løbende sortering af kildeopdelt affald fra andre kommuner mv. Nomi4s I/S Ejerkommuner: Holstbro, Struer, Lemvig, Skive. Nomi4S har eget sorteringsanlæg i Holstebro. Anlægget sorterer kildeopdelt metal/hård plast fra husholdningerne, stort og små brændbart affald samt bygge-anlægsaffald fra genbrugspladserne. For nærmere beskrivelse af anlægget henvises til Miljøprojekt 1559 fra Miljøstyrelsen. Anlæggets sorteringskapacitet er tilpasset den forventede maksimale affaldsmængde fra de fire ejerkommuner, og Nomi4S har tidligere budt på sortering af (kildeopdelt) husholdningsaffald fra andre kommuner. Der igangsættes i 2015 et nyt stort projekt (med tilskud fra MUDP 2014) om forbedring og udvikling af de anvendte sorteringsteknologier samt mulig anvendelse af nye teknologier. Randers kommune Randers kommune har eget sorteringsanlæg 10

11 Anlægget sorterer kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast) fra kommunes husholdninger ( indbyggere). Der anvendes overbåndsmagneter, hvirvelstrømsmagneter og diverse sigter men ikke NIR-teknologi. Ved manuel sortering frasorteres i hele glasflasker, hård PET og hård HDPE, og en fraktion med blandet, hård plast-miks er tilbage. Anlæggets har en betydelig ikke-udnyttet sorteringskapacitet, men der er pt. ikke planer om at indgå aftaler med andre kommuner om affaldssortering. Indsamlingssystemet anvender en dobbeltbeholder med det kildeopdelte emballageaffald i det ene rum og kildesorteret papir i det andet rum. RenoDjurs I/S Ejerkommuner: Norddjurs, Syddjurs. RenoDjurs har ikke eget sorteringsanlæg. De har ikke konkrete tanker og planer ift. etablering af eget sorteringsanlæg men er interesserede i at indgå i et evt. samarbejde med andre om et evt. sorteringsanlæg. I de to ejerkommuner indsamles kildeopdelt emballageaffald (glas/metal) i kuber. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral. RenoSyd I/S Ejerkommuner: Skanderborg, Odder. RenoSyd har ikke eget sorteringsanlæg. Kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast) fra husholdningerne i de to ejerkommuner indsamles samlet i én beholder. Dette kildeopdelte emballageaffald finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Renosyd har deltaget i regionsmøder, hvor deltagerne var enige i, at der er behov for flere sorteringsanlæg og gerne et centralt affaldssorteringsanlæg i Østjylland, men ingen har rykket på området endnu. Herudover er der behov for konkrete analyser og afklaring af organisering (evt. OPP), rammevilkår, potentiale, mængder (stordrift) mv. Generelt enighed om de store linjer for et sorteringsanlæg, men der mangler flere konkrete detaljer. Samsø kommune Samsø kommune har ikke eget sorteringsanlæg. De har ikke planer om at etablere et sorteringsanlæg. Kommunens tekniske udvalg vurderede, at det ikke var en kommerciel mulig løsning bl.a. pga. af transportudgifter til udsorterede fraktioner. Der er husstande på Samsø, hvoraf 25 % er sommerhuse. Kommunen har planer om at indføre kildesortere af organisk dagrenovation til anvendelse i et fællesbiogasanlæg og opgradere gassen til anvendelse i færgedriften. Silkeborg Forsyning A/S Ejerkommuner: Silkeborg Silkeborg Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. 11

12 De har endnu ikke besluttet præcist, hvad de vil gøre ift. med udsortering af husholdningsaffaldet. Viborg kommune Revas Revas er en selvstyrende driftsvirksomhed under Viborg Kommune. Revas har ikke eget sorteringsanlæg. I Viborg kommune indsamles kildeopdelt emballageaffald (glas/pet-plastflasker og aluminiumsdåser) i kuber og underjordiske containere. Dette kildeopdelte affald finsorteres hos Midtjysk Flaskecentral. Østdeponi I/S Ejerkommuner: Herning, Ikast-Brande, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Varde, Billund, Vejle. (Der arbejdes på en mulig fusion mellem ESØ og Østdeponi med evt. ikrafttræden pr. 1. januar 2015) Østdeponi har ikke eget sorteringsanlæg. De er interesseret i at udvikle og etablere et eget sorteringsanlæg (i samarbejde med Herning kommune og Ikast-Brande kommune) og har tidligere søgt tilskud fra MUDP. Ikast-Brande kommune sender kildesorteret emballageaffald (henholdsvis glas, metal og hård plast fra kuber hos boligforeningerne) til finsortering hos Midtjysk Flaskecentral MFC. Under transporten sammenblandes metal og hård plast af logistiske årsager, men ud- og finsorteres igen efterfølgende. Billund kommune sender kildeopdelt emballageaffald til sortering hos ESØ. Vejle kommune har planer om at etablere eget sorteringsanlæg. 12

13 Region Syddanmark ARWOS Affald A/S Aabenraa Ejerkommune: Aabenraa. ARWOS Affald har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Aabenraa kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk affald i Vojens. Assens Forsyning A/S Ejerkommune: Assens. Assens Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Assens kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Dansk Affald A/S Ejerkommuner: Haderslev og Vejen samt Kolding indtil 1. jan via Affaldsregion Nord I/S. (Dansk Affald er ved at afsøge mulighederne for en ændret/ny ejerkreds og struktur. Der modtages store mængder af affald fra affaldskilder udenfor ejerkommunerne, hvilket ikke kan fortsætte under de gældende regler for kommunalt ejerskab af affaldsselskaber. Der forventes afklaring om ejerforholdene senest medio 2016). Dansk Affald har eget sorteringsanlæg. Anlægget sorterer kildeopdelt fra husholdningerne i de tre ejerkommuner samt fra kommunerne Aabenraa, Favrskov, Haderslev, Horsens (fra andet halvår 2015), Morsø, Odder, Skanderborg, Sønderborg og Tønder. For nærmere beskrivelse af anlægget henvises til Miljøprojekt 1559 fra Miljøstyrelsen. Bl.a. Haderslev, Vejen og Aabenraa kommuner anvender DuoFlex systemet, hvor kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast) fra husholdningerne indsamles i ét rum i en dobbeltbeholder. Det andet rum i dobbeltbeholderen anvendes til kildeopdelt papir/pap/plastfolie. Andre kommuner, som leverer til affald til anlægget, kan anvende andre sorteringsvejledninger. Dansk Affald har gennemført projekter om udsortering af TetraPak og tekstiler under i forbindelse med konsortiet INNOSORT, som arbejder med ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi og nye metoder til prioritering af optimale indsamlings- og sorteringsstrategier. Dansk Affald arbejder videre med dette bl.a. i et projekt om øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre med støtte fra MUDP FFV Energi og Miljø A/S Faaborg-Midtfyn Ejerkommune: Faaborg-Midtfyn. FFV Energi og Miljø har ikke eget sorteringsanlæg. FFV Energi og Miljø overvejer at etablere et mindre, automatisk sorteringsanlæg til at supplere den manuelle finsortering, som i dag foretages for kildesorterede affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet. 13

14 Kerteminde Forsyning A/S Ejerkommune: Kerteminde. Kerteminde Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Kerteminde Forsyning har ikke planer om at etablere et sorteringsanlæg, men de er interesseret i evt. at sende deres indsamlede affald til et sorteringsanlæg og at indrette deres indsamlingssystemer til dette. Meldgaard Miljø A/S Meldgaard Miljø ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald. Meldgaard Miljø er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald og helst erhvervsaffald afhængigt af de konkrete muligheder og forretningscases. De sorterede i en kortere periode det kildeopdelte hårde emballageaffald (hård plast/glas/dåser indsamlet via DuoFlex-systemet) for Arwos Affald A/S. Meldgaard Miljø var blevet prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et sorteringsanlæg (udbuddet blev aflyst). Marius Pedersen Danmark A/S Marius Pedersen ejer ikke et automatisk sorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald Marius Pedersen har gennemført forsøg med henteordning for husholdningernes kildeopdelt emballageaffald fra Københavns kommune, Odense kommune og Vestforbrænding. Affaldet blev affaldet finsorteret på et tysk anlæg inden videresalg til genanvendelse. Virksomheden tilbyder en henteordning Den Blå Sæk for kildeopdelt emballageaffald (plast, metal og karton herunder også Tetrapak), som (pt.) vil blive indsamlet til finsortering hos andre virksomheder. Marius Pedersen er interesseret i evt. at etablere og/eller drive et automatisk affaldssorteringsanlæg til kildeopdelt husholdningsaffald (og helst erhvervsaffald) afhængigt af de konkrete muligheder og forretningscases. Virksomheden var blevet prækvalificeret til Vejle kommunes udbud vedr. et sorteringsanlæg (udbuddet blev aflyst). Virksomheden ejer bl.a. et lavteknologisk og delvist manuelt sorteringsanlæg ved Odense, som forsorterer hård plast og PVC fra genbrugspladser og erhvervsaffald fra bygge-anlægssektoren, herunder PVC-affald indsamlet under WUPPI-ordningen. Odense Renovation A/S Ejerkommune: Odense. Odense Renovation har ikke eget sorteringsanlæg. Odense Renovation vil undersøge relevante sorteringsmuligheder og anlæg for bl.a. emballage- og organisk affald fra husstandene, og de er den største bidragyder til projektet FunWaste (se beskrivelse under Svendborg Affald). Provas - Haderslev Affald A/S Ejerkommune: Haderslev (via Provas Holding A/S). 14

15 Provas ejer ikke et sorteringsanlæg (men Haderslev kommune er medejer af Dansk Affald A/S). Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Haderslev kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Ribe Flaskecentral A/S Ribe Flaskecentral har eget sorteringsanlæg. Ribe Flaskecentral sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De sorterer også kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast). Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering (af glasflasker) og diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). PET-plastflasker udsorteres manuelt. Hele flasker rejses op manuelt og udsorteres herefter automatisk. Ribe Flaskecentral har stor overkapacitet, fordi håndtering af flasker fra bl.a. restauranter er faldet voldsomt efter ophævelse af pant på vinflasker for nogle år siden. De ønsker at derfor at gå mere ind i håndteringen af andre affaldsfraktioner, som kan håndteres på anlægget og finsorterer pt. kildeopdelt husholdningsaffald fra Esbjerg kommune og fra undergrundscontainere på Rømø i Tønder kommune. Svendborg Affald A/S Ejerkommune: Svendborg. Svendborg Affald har ikke eget sorteringsanlæg. Svendborg Affald har januar 2015 igangsat projektet FunWaste, som gennem en materiale flow analyse vurderer de miljømæssige og økonomiske forhold ved central sortering på Fyn. Projektet udføres af SDU med planlagt afslutning august 2015, og det finansieres af de fynske forsyningsselskaber med udgangspunkt i deres affaldsproduktionen (i alt indbyggere og tons husholdningsaffald årligt). Centralt for projektet er design og teknisk-økonomiske planlægning af et centralt sorteringsanlæg, som skal kunne håndtere varierende affaldsinput ud fra forskellige scenarier og med en maks. kapacitet på ton/år. Der er størst fokus på husholdningsaffaldet, som pt. forbrændes, og sorteringsanlægget skal være i stand til at producere tre primære output: 1. Genanvendelige materialer (jernholdige og ikke-jernholdige metaller, plast med mulighed for at sortere i de tre polymerer PET, PP, PE), 2. Biomasse (hovedsagelig som en pulp/opslæmning af de biologiske nedbrydelige fraktioner fra dagrenovationen/restaffaldet) og 3. Lagerbart RDF-brændsel (efter sortering af dagrenovation/restaffaldet). Sønderborg Forsyning Ejerkommune: Sønderborg kommune Sønderborg Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Sønderborg kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. 15

16 Trekantsområdets Affaldsselskab - TAS I/S Ejerkommuner: se under Energnist, som TAS nu er en del af. TAS ejede ikke et sorteringsanlæg. TAS havde arbejdet med planer om at etablere et REnescience-anlæg (se beskrivelse af REnescience under Amager Ressourcecenter - ARC). Konkrete planer for evt. etablering af et Renescience anlæg er pt. på standby. Fredericia kommune og Middelfart kommune, som er to af det tidligere TAS ejerkommuner, ønsker fortsat at undersøge mulighederne for evt. etablering af et REnescience-anlæg eller tilsvarende med det formål at opnå en øget udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Andre indsamlingsmetoder for de tørre genanvendelige affaldsfraktioner i dagrenovationen skal også undersøges, hvilket kan medføre et behov for andre typer af forbehandlingsanlæg (og efterfølgende sorteringsanlæg) end et REnescience-anlæg. Tønder Forsyning A/S Ejerkommune: Tønder kommune Tønder Forsyning har ikke eget sorteringsanlæg. Der indsamles kildeopdelt husholdningsaffald i Tønder kommune med DuoFlex-systemet (2-rums beholder med henholdsvis glas & flasker/metal/hård plast og papir/karton/plastfolie). Affaldet finsorteres hos Dansk Affald i Vojens. Vejle kommune Vejle har et ældre optisk posesorteringsanlæg, som sorterer dagrenovation i to farver (grønne poser med kildesorteret organisk dagrenovation, sorte poser med restaffald/dagrenovation). Anlægget er nedslidt, og det er besluttet, at fremtidige affaldsordninger ikke skal baseres på optisk posesortering, og det skal således ikke etableres et nyt optisk sorteringsanlæg. Vejle kommune har besluttet at indføre nye obligatoriske henteordninger for kildeopdelt husholdningsaffald (plast/metal og papir/karton i en 2-rums beholder) i 2016 ud over den gældende for papir og organisk dagrenovation (fremover i en anden 2-rums beholder). Kommunen har arbejdet med at opnå en fælles behandlingsløsning for dette og andet af kommunens genanvendelige husholdningsaffald (og evt. erhvervsaffald). Det er pt. ikke afklaret, hvordan og hvor håndteringen af det kommende kildeopdelte husholdningsaffald skal finde sted. Kommunen havde i 2013 efter diverse undersøgelser og i overensstemmelse med vejledning fra eksterne advokatvirksomheder vedtaget at etablere et nyt sorteringsanlæg til husholdningsaffaldet. Anlægget skulle også have kapacitet til at håndtere affald fra servicesektoren og andet erhvervsaffald fra kommunen og evt. affald fra andre kommuner i det omfang, som et planlagt nyt offentligt-privat aktieselskab kunne vinde udbud fra andre kommuner. Mængden af øvrigt erhvervsaffald til anlægget skulle afhænge af tilgængelig kapacitet på anlægget, og virksomhedens mulighed for at vinde udbud eller indgå aftaler/kontrakter om dette. Sorteringsanlægget skulle bygges og drives som del af andre af kommunens affaldsrelaterede aktiviteter i et offentligt privat aktieselskab i overensstemmelse med Lov 548 og med en stor, men ikke-bestemmende kommunal ejerandel (forvente max. 49 % kommunal ejerandel). Fire private virksomheder, HCS, Marius Pedersen, RGS90 og Meldgaard Miljø, var blevet prækvalificerede til at byde på opgaven og den konkurrenceprægede dialog var igangsat. Efter offentliggørelse af Kammeradvokatens notat Kommuners 16

17 deltagelse i selskaber der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald af 6. februar 2014 og efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen besluttede kommunen at aflyse det igangværende udbud grundet de usikkerheder det efterlod for såvel Vejle Kommune som de 4 private aktører, og fordi evt. lovændring eller yderligere præciseringer af lovgrundlaget ikke foreligge. 17

18 Region Sjælland AffaldPlus I/S Ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø, Vordingborg. AffaldPlus har ikke eget sorteringsanlæg. Det er besluttet i alle ejerkommuner, at der skal indføres henteordninger for kildeopdelt husholdningsaffald (plast, metal og sandsynligvis også glas) ud over de nuværende henteordninger for kildesorteret affald. Ejerkommunerne forventes at vedtage de endelig ordninger for det kildeopdelte husholdningsaffald i 2016 med henblik på indførelse i Der er sonderinger i gang om, hvor det kildeopdelte affald ville kunne blive finsorteret (fx hos ARCs kommende anlæg i hovedstadsområdet eller måske i Næstved, såfremt Reiling kommer til at kunne tilbyde denne mulighed på deres planlagte glassorteringsanlæg i Næstved). AffaldPlus gennemfører i samarbejde med Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner forsøg og undersøgelse af, hvordan der sorteringsringseffektiviteten øges i etage- og rækkehusboliger (inkl. ved brug af kildeopdeling). Der er opnået tilskud til projektet fra MST kommunepulje i KARA/NOVEREN I/S Ejerkommuner: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød, Stevns. KARA/NOVEREN har ikke eget sorteringsanlæg. Ingen af ejerkommunerne har pt. indført henteordninger for kildeopdelt husholdningsaffald, men KARA/NOVEREN har gennemført en analyse om evt. indførsel af kildeopdeling til finsortering på et automatisk sorteringsanlæg. Analyse for KARA/NOVEREN viser, at kildeopdeling og central sortering kan indføres uden ekstra omkostninger (rapporten "Systemanalyse - resultater og forudsætninger" fra 19. maj 2014 udført af COWI). Systemer med central finsortering af kildeopdelte/kildesorterede materialer synes at være lidt billigere end systemer med fuldt udbygget kildesortering og med afsætning af de indsamlede materialer direkte til genvindingsindustrien. Der er i alle scenarier i KARA/NOVERENs undersøgelse benyttet gennemsnitlige og ensartede priser/omkostninger for indkøb og for tømning af beholdere, og disse reflekterer det gennemsnitlige omkostningsniveau i ejerkommunerne. Et samarbejde med andre affaldsselskaber om et større sorteringsanlæg vil være økonomisk fordelagtigt for behandlingsprisen og for bedre aftaler med aftagerne pga. store tonanger. Det konkluderes, at nye henteordninger for karton, plast og metal fra dagrenovationen ideelt bør afvente evt. beslutning om etablering af et centralt finsorteringsanlæg, og at et stordrift centralt finsorteringsanlæg helst skal have et opland på mindst 0,7 mio. indbyggere (dog afhængig af input materialer til et sådan anlæg). Reiling Glasrecycling Danmark Aps Reiling Glasrecycling Danmark har eget sorteringsanlæg i Holmegaard og planlægger at bygge et nyt anlæg ved Næstved havn. Anlægget sorterer glasemballageaffald til genbrug/genanvendelse og planglas til genanvendelse. De overvejer at sortere kildeopdelt emballageaffald (glas/metal/hård plast). 18

19 Der anvendes bl.a. overbåndsmagnet, hvirvelstrømsmagnet, optisk farvesortering, røntgen (sorteret glas efter smeltepunkt), diverse tromlesigter osv. Der anvendes ikke NIR-teknologi (til plastsortering). Glasskår frasorteres skår af porcelæn/keramik/sten med særligt udstyr. Der modtages glas(skår) fra hele Danmark. Glasemballage indsamlet separat kan modtages til en bedre pris for affaldsleverandøren end glasemballage fra kildeopdelt affald, som normalt har et højere indhold af skår af porcelæn/keramik/sten og dermed en lavere kvalitet. I/S REFA Ejerkommuner: Guldborgsund, Lolland. REFA har ikke eget sorteringsanlæg. REFA i gang med at undersøge de forskellige muligheder for øget genanvendelse af husholdningsaffald herunder kildesortering og/eller kildeopdeling og henteordning ved husstandene. Ejerkommunerne beslutter i 2015, hvilke løsninger de ønsker med henblik på at indføre disse i Der er ikke pt. overvejelser om at etablere eget sorterings- eller forbehandlingsanlæg. 19

20 Region Hovedstaden I/S Amager Ressourcecenter - ARC Ejerkommuner: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Tårnby. ARC har et REnescience pilotskala-anlæg og arbejder med planer om et eget sorteringsanlæg. ARC har besluttet at udarbejde et konkret forslag (skitseprojekt) til et stort, automatisk sorteringsanlæg, som kan håndtere kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald. Anlægget skal være fleksibelt, så det fx også kan håndtere de tørre blandede affaldsfraktioner efter et evt. fuldskala REnescience-anlæg. Konkret placering af anlægget besluttes efter udarbejdelsen af skitseprojektet. Skitseprojektet skal indeholde identifikation og beskrivelse af rammebetingelser, udformning af teknisk layout og arealdisposition (men ikke placering), udformning af dispositionsforslag, beregning af anlægsbudget, markedsundersøgelse for mulige udstyrs- og maskinleverandører, udformning af strategi for udbud af alle nødvendige leverancer samt forslag til organisering af sorteringsanlæg og sikring af nødvendige affaldsmængder til anlægget. Forarbejderne har vist, at en betaling omkring 450 kr./ton input ville give en nutidsværdi over 25 år på nul for et scenarie med affald kun fra ARCs ejerkommuner. Her var regnet med en modtageprise på ca. som nuværende forbrændingspris (nutidsværdien ville være særligt følsom for variation i affaldsmængder og afsætningspriser). Hvis anlægget modtog affald fra Vestforbrænding og evt. flere sjællandske affaldsselskaber, så ville anlæggets nutidsværdi over 25 år stige til mellem 60 og 150 mio. kr. ARC er ved at få undersøgt de juridiske aspekter af sorteringsanlægsprojektet og mulig organisering i forhold til de udbudsretlige rammer. Der er ønske om, at kommunerne skal kunne indgå aftaler med sorteringsanlægget uden først at have afholdt et udbud (den udvidede in house-regel). Overvejelserne går bl.a. på at etablere en SMOKA-lignende organisation med et rent kommunalt ejet sorteringsanlæg, hvor kommunerne har kontrol med opgaven, og sorteringsopgaven løses sammen med ejerne. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af et sorteringsanlæg til behandling af kildesorteret og kildeopdelt husholdningsaffald, som kan præsenteres for ARCs bestyrelse medio Såfremt det besluttes at gå videre med etableringen af et anlæg, vil det kunne være i drift i starten af REnescience-teknologien testes i et forsknings- og udviklingsprojekt (forsøgsanlæg) på ARC sammen med bl.a. DONG Energy. REnescience opdeler det blandede husholdningsaffald i fire dele: biovæske, plastfolier mv., hård plast & dåser mv. samt knust glas/keramik/grus mv. ARC beregner pt. sammen med Københavns Kommune og DONG Energy en business case for et evt. fuldskala REnescience-anlæg. BOFA Bornholms Affaldsbehandling Ejerkommune: Bornholm. BOFA har ikke eget sorteringsanlæg. Der gennemføres pilotforsøg med indsamling af plastaffald sammen med papiraffald og forventet udrulning i helårsboliger i hele kommunen i Det skal afklares, hvordan finsorteringen skal foregå. Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem har eget sorteringsanlæg i Hedehusene (Høje-Taastrup kommune) samt i Løsning (Hedensted kommune). 20

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere