Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013"

Transkript

1 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark

2 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen Metropol, University College Lillebælt (UCL) og University College Nordjylland (UCN). Professionsfeltet er højt specialiseret og uddannelsesfeltet er lille. Det har vist sig at være særdeles udbytterigt med et tæt samarbejde og videndeling uddannelserne imellem. Samarbejdet har eksisteret siden 1995, og blev yderligere intensiveret ved udarbejdelse af Uddannelsesbekendtgørelsen i Siden 2008 har uddannelsen en haft fælles national studieordning for den nu modulopbyggede uddannelse med tre studieretninger. Radiografi er at forene og anvende viden om menneske og teknologi, så mennesket er i centrum ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandling herunder stråleterapi. Radiografer arbejder således i et komplekst krydsfelt af højteknologiske og omsorgsrelaterede problemstillinger. For at sikre, at den teoretiske undervisning matcher såvel den teknologiske udvikling som mødet med patienten i den højteknologisk praksis, er en tæt tilknytning til praksis nødvendig. Derfor har uddannelsen i 2004 investeret i en fælles database (EasyViz)med anonymiserede billeddiagnostiske undersøgelser fra Region Nordjylland og sidenhen Region Syddanmark. Denne mulighed for at bringe praksis ind i teorien kræver til stadighed ressourcer til udvikling og vedligehold af uddannelsernes billeddiagnostiske laboratorier. Om strategien Formål: At sikre et forsat fokus på udvikling og matchning af de særlige radiograffaglige kernekompetencer som efterspørges af professionen og samfundet. Hensigt: At styrke og synliggøre betydningen af samarbejdet mellem de tre Radiografuddannelser i Danmark. Der foretages årligt en status på de aktuelle indsatsområder samt en justering af periodens prioriterede områder. Justeringen tager udgangspunkt i aktuelle og fremtidige tendenser og behov i professionen, uddannelsen samt ministerielle og samfundsmæssige krav.

3 Vision At Radiografuddannelsen i Danmark til enhver tid er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, hvor de uddannelsesmæssige rammer lever op til samfundsmæssige krav om bedst mulig udnyttelse af højteknologisk udstyr under hensyn til den enkelte borgers situation og behov ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger samt stråleterapi. At der nationalt samarbejdes om udbud af uddannelsens studieretninger: Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, Radiologisk billeddiagnostik og Stråleterapi. Fokusområder Fokus 1 Studieretninger med tilhørende valgfag Udbud af nuklearmedicinsk studieretning Udbud og udvikling af valgfag til alle studieretninger Inddragelse af blended learning Tovholder Anne-Mette Fokus 2 Professionsnærhed Forskellige metoder til samspil mellem teori og praksis, som kan facilitere teori i praksis og praksis i teori. Evt. Learning by Developing (LbD) projekter Undervisernes kompetenceudvikling gennem deltagelse i klinisk praksis Nationale netværksgrupper med klinikken Tovholder Hanne Fokus 3 Professionsteknologiske laboratorier EasyViz Modaliteter Dosismålingsudstyr Dosisplanlægningsudstyr Nuklearmedicinsk udstyr Fantomer m.m. Tovholder Marianne Fokus 4 UC Viden kvalitetskriterier i BA opgaver og inddatering/upload Kvalitetsskriterierne implementeres i Rammer og kriterier for BA Procedure for inddratering/upload beskrives Implementering af kvalitetskriterier i studenteropgaver såvel som i anden vidensproduktion Tovholder Marianne

4 Fokus 5 Revision af studieordning Justering af rammer og vilkår for nuklearmedicinsk studieretning modul 10N Modul 13 prøve ændres til bestået ikke bestået Gennemgående justeringer i forhold til nutidige fagbegreber mm. Minimere antal prøver i uddannelsen hvor det er relevant Tovholder Hanne Fokus 6 Netværk Faglige netværk for undervisere Organisatoriske netværk for undervisere og ressourcepersoner Strategisk netværk Tovholder Anne-Mette Fokus 7 Internationalisering Internationale udviklingsprojekter Etablere nye og vedligeholde eksisterende samarbejdsaftaler Lærerudveksling Internationale gæsteforelæser Tovholder Hanne Fokus 8 Professionsudvikling Nationale udviklingsprojekter Samarbejde mellem eksisterede radiografiske videncentre Tovholder Marianne

5 Fokus 1: Studieretninger med tilhørende valgfag Aktuelt er der gennemført uddannelse inden for studieretningerne Radiologisk billeddiagnostik og Stråleterapi. Studieretningen Nuklearmedicinsk billeddiagnostik forløber første gang i efteråret Der eksisterer et tæt samarbejde på landsplan omkring udbud af valgfag på modul 13 inden for alle tre studieretninger og der er i øjeblikket udviklet valgfag til studerende på studieretningerne Radiologisk billeddiagnostik og Stråleterapi. Fortsat fokus på udvikling af studieretningsmoduler Afholdelse af modul 10N og 11N Valgfagsudbud modul 13 justeres i forhold til kommende afgørelse fra tværgående landsdækkende gruppe om valgfagenes længde Henvendelse til Rektorkollegiets uddannelsespolitiske udvalg vedr. bedømmelse på modul 13, som ønskes ændret til bestået/ikke bestået Udvikling af valgfag til studieretningen Nuklearmedicinsk billeddiagnostik Inddragelse af Blended Learning som en mulighed på såvel studieretningsmoduler som valgfag på modul 13 Fokus 2: Professionsnærhed Radiografuddannelsen har et tæt samspil mellem teori og praksis, idet uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretiske og kliniske moduler. For at sikre, at teori og klinik gensidigt supplerer og inspirerer hinanden, sætter uddannelsen fokus på metoder til at integrere praksis i teori og teori i praksis. Forventningen er, at de studerendes læring fremmes, at dimittenderne har de kompetencer, som praksis efterspørger og har kompetencer til fortsat udvikling af professionen på et gyldigt grundlag. Teoretiske temaer bearbejdes i virkelighedsnære situationer, laboratorier, studieafsnit o.lign. Fortsat kvalitetssikring og udvikling af EasyViz Samarbejde mellem undervisere, kliniske vejledere eller andre relevante ressourcepersoner om udviklingsprojekter og BA-projekter, herunder fx Learning by Developing Inddrage radiografer og andre relevante professionsudøvere i teoretisk undervisning Give underviserne ved Radiografuddannelserne mulighed for at følge klinisk praksis eller deltage i anden form for aktivitet med klinisk praksis som et led i kompetenceudvikling. Samarbejde om blended learning i form af elektroniske løsninger til samspillet mellem studerende, undervisere og kliniske uddannelsesansvarlige radiografer, vejledere og øvrige professionsudøvende ressourcepersoner

6 Inspirere til og initiere professionsudvikling gennem fx udviklingssymposium og nationale netværksgrupper såvel pædagogiske som fagfaglige Fokus 3:Professionsteknologiske laboratorier Radiografuddannelserne anvender en række professionsspecifikke teknologier såsom DR, CR, CT, MR, UL, dosismålingsudstyr, fantomer, dosisplanlægningsudstyr, RIS/PACS mm. i undervisningen. Integrationen af teknologierne i den teoretiske del af uddannelsen er medvirkende til at undervisningen bliver professionsnær og praksisrelevant. Radiografuddannelserne har siden 2004 haft et tæt samarbejde omkring det professionsspecifikke IT system, EasyViz og har udpeget en fælles systemejer til at varetage systemet på det administrative niveau. Derudover samarbejder uddannelserne omkring det pædagogiske perspektiv i anvendelsen af laboratoriet som en praksisnær læringsarena. EasyViz samarbejdet er organiseret som følgende: 1) strategisk EasyViz netværk (systemejer og ledere) 2) operationelt EasyViz netværk (systemejere og superbrugere), formålet med netværket er at dele pædagogiske erfaringer med systemet, opsamle nye krav fra brugerne samt at videreudvikle systemet og brugen heraf. 3) EasyvViz brugergruppe (superbrugere og undervisere) Det er et mål at de professionsteknologiske laboratorier fortsat udvikles og vedligeholdes, så laboratorierne er tidsvarende og er af en kvalitet sammenlignelig med anvendte teknologier i praksis. Radiografuddannelserne skal fortsat samarbejder omkring professionsteknologiske laboratorier dels af hensyn til vidensdeling og dels af hensyn til økonomisk gevinst ved fællesskab herunder indkøb mm. Opgradering af EasyViz til nyeste version og udskifte hardware sommeren Det operationelle EasyViz netværk skal forsat mødes fysisk to gange årligt og afholde Skypemøder efter behov, hvor der drøftes nye samarbejdsmuligheder såvel administrative som pædagogiske omkring eksisterende og fremtidigt professionsteknologisk udstyr. Ledernetværket mødes 2 gange årligt med systemejer, hvor der er fokus på strategi og samarbejde omkring anvendelse af og investering i professionsteknologiske laboratorier. Fokus 4: UC Viden kvalitetskriterier i BA opgaver og inddatering/upload Radiografuddannelsen arbejder for at implementere UC Viden kvalitetskriterierne i rammer og kriterier for BA opgaver. Kriterierne implementeres fra efteråret 2012.

7 Studerende i Radiografuddannelserne uploader BA opgaver i UC Viden fra efterår De tre uddannelser vil skulle følge hovedinstitutionens procedurer, men vil erfaringsudveksle omkring best practice. Redigering af nationale rammer og kriterier i forhold til UC Viden kvalitetskriterier samt procedure for upload. Evaluering af implementeringsprocessen sker nationalt i netværksgruppe for nationale rammer og kriterier. Erfaringsudveksling omkring upload procedure/processen Fokus 5: Revision af studieordning Fra den nye modulopdelte uddannelse er nu gennemført to hold dimittender. For disse hold har Radiologisk billeddiagnostisk - og stråleterapeutisk studieretning været udbudt og afviklet, mens studieretning i nuklearmedicinsk billeddiagnostisk først afviklet efterår Ifølge studieordning skal modul 10N afvikles sammen med bioanalytikeruddannelsens modul 6, hvilket ikke er muligt længere pga. ændringer i bioanalytikeruddannelsen. Justering af teksten i studieordning for modul 10N, så der ikke længere står, at modulet skal afvikles sammen med bioanalytikeruddannelsen. Studieordningen bør samtidigt redigeres i forhold til inddragelse af tidssvarende fagbegreber samt revision af den engelske oversættelse. Radiografuddannelsens ledernetværk fremsender indstilling til Rektorkollegiets uddannelsespolitiske udvalg vedr. ændring af modul 13 prøve på sektorniveau. Fokus 6: Netværk Der eksisterer i dag mange former for netværk for såvel undervisere, ressourcepersoner som ledere på tværs af radiografuddannelserne i Danmark. Disse netværk er blandt andet oprettet for at kvalificere og udvikle de faglige miljøer i uddannelsen. Der er således truffet beslutning om at afholde en fælles national prøve på modul 1, ligeledes er der udarbejdet fælles rammer og kriterier for alle eksterne prøver i uddannelsen. Øvrige indsatsområder hvor der er etableret netværk er valgfag på modul13, internationalisering, studievejledning, PR herunder hjemmesiden Radiograf.nu, faglige netværk, udviklingsnetværk og ledernetværk. Disse forskellige netværk inddeles i tre hovedgrupper 1) faglige (undervisere) 2) organisatoriske (ressourcepersoner og undervisere) 3) strategiske (ledere), det strategiske netværk omtales i det daglige som ledernetværket og arbejder bl.a. med uddannelsesstrategi og andre områder, hvor det giver mening at løfte på nationalt plan.

8 Afholdelse af udviklingsseminar for alle undervisere, ressourcepersoner og ledere i Radiografuddannelsen i november 2013 Initiering af nye netværksdannelser, når det skønnes relevant Legitimering af årlige/halvårlige netværksmøder i faglige og organisatoriske grupper Kontinuerlige møder i ledernetværket med inddragelse af relevante undervisere, ressourcepersoner, rektorkollegiets uddannelsespolitiske udvalg og Radiograf RådetStrategisk forberedelse af kommende uddannelses/ institutionsakkreditering Fokus på muligheder for fælles udvikling af viden i form af udviklingsprojekter Fokus 7: Internationalisering Radiografuddannelserne samarbejder om det internationale arbejde indenfor professionen. Der er fokus på såvel de studerendes som undervisernes udvekslingsmuligheder samt på muligheden for fælles forskningsog udviklingsaktiviteter. Desuden pågår der et samarbejde institutionelt på de enkelte professionshøjskoler. Oversigt over de internationale samarbejdspartners fokusområder mhp. lærerudveksling Etablering af internationale samarbejdsaftaler omkring professionsudvikling Fokus på brug af internationale gæsteforelæsninger Fysisk møde i det internationale netværk mindst én gang årligt Fokus 8: Professionsudvikling Radiografprofessionen er en relativ ung profession, hvorfor der fortsat er behov for fokus på udvikling af professionsteori. Formidling i form af artikler, temadage mm. af eksisterende viden indenfor radiografien. Udvikling af radiografiteori med særligt fokus på relationen mellem radiografen, patienten/borgeren i en højteknologisk billeddiagnostisk og/eller behandlingskontekst. Etablere samarbejde mellem radiografiske videncentre eller Forsknings & Udviklingsafdelinger.

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument 1 Om styringsdokumentet I dette dokument opstilles procesmål, der skal tydeliggøre, hvordan de strategiske mål og dermed visionen for Radiografuddannelsen

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Kommunikation i Professioner

Kommunikation i Professioner Kommunikation i Professioner Medarbejdere som er dygtige til at kommunikere er en forudsætning for levere velfærdsydelser af høj kvalitet. National strategi for velfærdsuddannelser Ole Mygind KoPra/UCN

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Rektor Niels Egelund Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: iba@iba.dk, neg@iba.dk, ohp@iba.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til produktionsteknolog AK. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere