Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi i Nordjylland

2 Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD DEN UDBUDTE OPGAVE EVALUERINGSOPGAVENS GENSTANDE EVALUERINGSOPGAVENS OMFANG EVALUERINGENS OVERORDNEDE INDHOLD De endnu ikke evaluerede projekter De allerede evaluerede projekter EVALUERINGENS METODIK De endnu ikke evaluerede projekter De allerede evaluerede projekter SAMLET RAPPORTERING TIDSMÆSSIG GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGSOPGAVEN KONTRAKT OG FORHANDLING KONTRAKTPERIODE RAMMERNE FOR UDBUDSFORRETNINGEN RAMMERNE FOR TILBUD ALTERNATIVE BUD FORBEHOLD DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED FORTROLIGHED TILBUDSGIVERS FORHOLD DEN JURIDISKE PERSON KONSORTIER UNDERLEVERANDØRER SPØRGSMÅL TILBUDSGIVERS SPØRGSMÅL RETTELSESBLADE AFGIVELSE AF TILBUD FORMKRAV UDVÆLGELSESKRITERIER

3 8.3 VEDSTÅELSESFRIST TILBUDSEVALUERINGEN GENERELT TILDELINGSKRITERIUM OG UNDERKRITERIER AFKLARENDE SPØRGSMÅL EFTER TILBUDSAFGIVELSE MEDDELELSE OM TILDELING AF OPGAVEN SKRIFTLIG MEDDELELSE AFLYSNING DISPOSITION/HUSKELISTE

4 1. Om dette udbud Region Nordjylland udbyder hermed en kontrakt på udførelse af slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi for perioden i Nordjylland. Nærværende udbudsbetingelser er gældende for udbuddet. Den udbudte kontrakt opfatter: gennemførelse af slutevaluering af 6 udvalgte projekter screening af 10 allerede afsluttende eksternt gennemførte slutevaluering udarbejdelse af afsluttende og tværgående rapport, indeholdende en sammenfattende og tværgående evaluering af de udførte 6 slutevalueringer samt inddragelse af resultaterne fra allerede gennemførte slutevalueringer samt midtvejsevalueringer Den udbudte opgave er nærmere beskrevet nedenfor i punkt 2 Den udbudte opgave. Udbuddet gennemføres af Region Nordjylland for Vækstforum Nordjylland, hvis sekretariatsfunktion varetages af Region Nordjylland gennem Vækstsekretariatet 1. Vækstforum Nordjylland har besluttet at gennemføre en slutevaluering, der dels giver en viden om de faktisk opnåede effekter og dels en viden om virkningen af de forskellige erhvervspolitiske instrumenter, der er anvendt. Vækstforum har ligeledes besluttet, at evalueringsopgaven skal varetages af en ekstern leverandør (Leverandøren). Det følgende beskriver evalueringsopgavens omfang og indhold samt kriterier med mere. Det overordnede formål med at foretage en slutevaluering af hvert enkelt af de 6 projekter/initiativer er at give Vækstforum Nordjylland et billede af, hvorvidt projekterne er gennemført som forudsat, og herunder en bedømmelse af, om projekterne giver de resultater, der var forudsætningen for Vækstforum Nordjyllands bevilling. Evalueringen skal også give Vækstforum en viden, der kan anvendes fremadrettet. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Tilbudslovens regler om annoncering. Opmærksomheden henledes på, at de udbudte opgaver har en maksimal budgetramme på kr eksklusive moms, der ikke kan overskrides, jf. nærmere nedenfor punkt 3 og punkt 9.1. Det samlede udbudsmaterialet består af: A. Nærværende udbudsbetingelser B. Udkast til kontrakt C. GBR 92 Tilbudsgiverne opfordres til at sikre sig, at de er i besiddelse af det komplette udbudsmateriale. 1 Jf. nærmere lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme ( Erhvervsfremmeloven ). 4

5 2. Den udbudte opgave 2.1 Evalueringsopgavens genstande Vækstforum Nordjylland har til opgave at iværksætte regionale erhvervsudviklingsinitiativer indenfor rammen af Den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi for , som er gældende for Region Nordjylland. Initiativerne iværksættes med støtte fra både EU s strukturfonde og regionale erhvervsudviklingsmidler, som stilles til rådighed af Region Nordjylland. Vækstforum Nordjylland ønsker, at der skal laves en slutevaluering af 6 udvalgte afsluttede projekter, som vurderes til at kunne bidrage til besvarelse af de overordnede spørgsmål for evalueringen. Desuden ønsker Vækstforum Nordjylland, at der tages afsæt i den metodik, der er anvendt i de gennemførte midtvejsevalueringer. Projekterne, der er omfattet af dette udbud, er omfattet af erhvervsudviklingsstrategien for , der har de indsats- og fokusområder, der i punktform fremgår af nedenstående figur: Indsatsområder Fokusområder Prioriterede aktiviteter for støtte Stærke erhvervssamarbejder Klynger Netværk Grupper IKT, fødevarer, byggeri, sundhed, maritim Turisme, oplevelse, energi Idéudvikling, spirende klynger og netværk Regionale frontteknologier Energi Sundhed Transport Vind, brint, bølge, bio Medico, brugerdrevne ideer Intelligente transportsystemer Virksomhedsrettet kompetenceudvikling Efter- og videreuddannelse Iværksætteri Strategi og marked Diverse efter- og videreuddannelser Specialiseret rådgivning og uddannelse Målrettet specialiseret rådgivning En mere uddybende beskrivelse findes i: - Regional erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan Bilag til regional erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan der begge kan findes på følgende internetadresse: Vækstforum Nordjylland har fået lavet midtvejsevalueringer i perioden for projekter under den foregående erhvervsudviklingsstrategi. En tværgående sammenfatning af disse findes på internetadressen: Den udbudte slutevalueringsopgave omfatter ikke en økonomisk eller forvaltningsmæssig evaluering. 5

6 2.2 Evalueringsopgavens omfang Evalueringsopgaven omfatter de projekter, som Vækstforum Nordjylland under Region Nordjylland har besluttet skal slutevalueres. De udvalgte projekter vil være kendetegnet ved, at de enten afsluttes i perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2013 eller så sent i 2012, at det stadig anses for muligt at gennemføre en slutevaluering af projekterne. Hovedfokus i slutevalueringen er på de opnåede resultater med mere, som projekternes slutbrugere har kunnet konstatere. Ved slutbruger forstås her enten de deltagende virksomheder eller personer, som får den endelige nytte af indsatserne. Der skal desuden være fokus på projekternes evne til at skabe de erhvervspolitiske resultater og effekter, der er i fokus i Erhvervsudviklingsstrategien. Ud over de 6 enkeltevalueringer omfatter opgaven udarbejdelsen af en tværgående rapport, der bygger dels på de 6 evalueringer, og dels på screening af 10 eksisterende slutevalueringer. De 6 projekter, der er valgt til at blive slutevalueret er: - VisitNordjyllands - produktudvikling Væksthus Nordjylland - Vækst Iværksætter Program - Aalborg Universitet - Videnspredningsaftalen - Nordjyske Erhvervsskoler - UIU - Unge i Uddannelse - BrainsBusiness - ICT North Denmark AMU Nordjylland - Nordjylland som førende på sundheds- og ældreserviceområdet De 10 projekter, der er evalueret og som skal screenes, er: - Idéklinikken - Sidestilliing og funktionsdygtighed - Bretteville HOTSPOT - Flere Virksomheder i Vækst/Virksomheder i Vækst - extende version - Virksomheder i Teknologisk Udvikling (VITU) - Kvalitativ evaluering af Socialfondsprojekterne EFS og EFS Projekt OVERSKUD - Samarbejde og Partnerskab - Fremtidens buschauffør - LOIV - Læring i virksomheden En overordnet beskrivelse af projekterne kan findes på nedenstående hjemmeside: 6

7 2.3 Evalueringens overordnede indhold Vækstforum Nordjylland har en overordnet interesse i at kunne vurdere, om de enkelte projekter og initiativer hver især og i forening er med til at skabe den erhvervsudvikling, som Vækstforum Nordjylland har fastlagt i den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi med tilhørende handlingsplaner De endnu ikke evaluerede projekter Med henblik på at muliggøre denne vurdering er det et mindstekrav, at Leverandøren ved evaluering af hver de 6 projekter nævnt ovenfor indarbejder og besvarer følgende 5 spørgsmål: 1. Har projektet opnået de forventede resultater, der er angivet i den senest godkendte version af ansøgningen med hensyn til beskæftigelse, omsætning, viden- og kompetenceopbygning? 2. I hvilken udstrækning har de projekter, der retter sig mod virksomheder som slutbrugere, givet en direkte konkurrenceforbedring hos virksomhederne, eller skabt et grundlag herfor? Dette kan være i form af viden om ny teknologi, og/eller nye processer, og/eller nye samarbejdsformer, og/eller i forhold til markedet 3. I hvilken udstrækning har de projekter, der retter sig mod deltagere i uddannelsesog kompetenceopbyggende aktiviteter som slutbrugere, givet deltagerne viden der på kort eller lang sigt forbedrer deres muligheder på arbejdsmarkedet? 4. Finder slutbrugerne (virksomheder/kursister) indsatsen i projekterne relevant og brugbar i forhold til forbedring af deres kompetencer og fremtidige muligheder? 5. Har der været forhold, enten internt i projektgennemførelsens organisering, eller udefra kommende begivenheder, der har været en forhindring for projekterne i at opnå de forudsete resultater? De allerede evaluerede projekter Med henblik på at muliggøre denne vurdering er det et mindstekrav, at Leverandøren, ved screening af hver de 10 allerede evaluerede projekter nævnt ovenfor, anvender de samme 5 spørgsmål. Screeningen er en desk-research baseret på allerede gennemførte evalueringer. Der kan derfor mangle datagrundlag for at kunne besvare de 5 spørgsmål. I så fald tages dette til efterretning, men det er evaluators opgave eksplicit at gøre opmærksom på, hvor der evt. mangler data. 2.4 Evalueringens metodik De endnu ikke evaluerede projekter Overordnet ønsker Vækstforum Nordjylland, at evalueringsopgaven gennemføres ved anvendelse af de 4 nedenstående metodiske elementer for hvert enkelt af de 6 udvalgte projekter. Det er Region Nordjyllands ønske, at regionen ikke, udover det i dette punkt 2.4 og i punkt 2.6 beskrevne, inddrages yderligere i gennemførelsen af slutevalueringer og udarbejdelse 7

8 af rapporter, idet regionen i videst mulige omfang skal være, og tillige fremstå som, neutrale i forhold til de udførte slutevalueringer Fastlæggelse af indhold Sammen med ansøger og Vækstsekretariatet (Vækstforum Nordjyllands sekretariat) fastlægger Leverandøren de spørgsmål, der skal måles på i det konkrete projekt med henblik på at sikre evalueringens relevans i forhold til det enkelte projekts forudsætninger under hensyntagen til de 5 overordnede spørgsmål i evalueringen. Målingerne skal foretages med udgangspunkt i både de indikatorer, der i forvejen er beskrevet for projektet og den forandringsteori, der enten er opstillet eller kan opstilles for det enkelte projekt Kvantitative målinger På denne baggrund vil Leverandøren efterfølgende foretage dataindsamling hos slutbrugerne, der dækker de spørgsmål, der er aftalt mellem Leverandøren, projektet og Vækstsekretariatet. Indsamlingsmetoden afgøres af Leverandøren, hvor denne også har ansvaret for, at der indsamles tilstrækkelige oplysninger i hvert enkelt projekt til løsning af opgaven Kvalitative målinger Det forudsættes, at de kvantitative målinger følges op af kvalitative målinger via interviews med henblik på at kvalificere de kvantitative målinger samt at foretage de mere kvalitative målinger. Målgruppen er slutbrugerne af initiativet hvad enten det er virksomheder eller enkeltpersoner. Fokus for interviewene forventes især at være omkring konkurrenceforbedringer og kompetenceløftet og eventuelle barrierer for opnåelse af resultaterne. I denne opgave forstås kompetenceløft konkret som den grad/udstrækning af forbedring af slutbrugerens kompetencer, som slutbrugeren har opnået gennem det enkelte projekt, og som har betydning for slutbrugerens fremtidige ageren i forhold til markedet Konklusioner og anbefalinger for det enkelte projekt Med udgangspunkt i de kvantitative og kvalitative oplysninger, herunder slutbrugernes kommentarer og forslag til forbedringer, bliver det Leverandørens opgave at konkludere i forhold til de 5 spørgsmål nævnt ovenfor og komme med anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Dette skal give Vækstforum Nordjylland mulighed for at tilrettelægge sin nye erhvervsudviklingsstrategi for perioden Rapportering og eventuel mundtlig uddybning Leverandøren skal aflevere de enkelte evalueringsrapporter i elektronisk form, eventuelt suppleret med en mundtlig uddybning af de enkelte evalueringsrapporter overfor Vækstsekretariatet, hvor dette efter fælles aftale anses som en hensigtsmæssig metode til sikring af, at Vækstsekretariatet opnår den relevante og korrekte viden om problemstillingerne i det enkelte projekt/initiativ. 8

9 Formen for eventuel mundtlig uddybning aftales nærmere mellem parterne, men Leverandørens tilbud skal tage højde for, at denne mulighed ønskes udnyttet af Ordregiver. Rapporterne skal være på maksimalt 40 sider og udformes efter det forslag, som indgår i Leverandørens metodeforslag. Justeringer kan dog aftales i forbindelse med kontraktindgåelse. Det er krav, at rapporterne som minimum omfatter (1) et resumé af evalueringens resultater, (2) en opstilling af de eventuelle barrierer, der har været for at opnå de forventede resultater/mål samt (3) Leverandørens vurdering af projekternes evne til at opnå de erhvervspolitiske mål, dels som enkelt projekter, og dels som projekttyper og herunder om ændringer vil give bedre mulighed for at opnå de erhvervspolitiske mål De allerede evaluerede projekter Overordnet ønsker Vækstforum Nordjylland, at screeningen af de 10 allerede evaluerede projekter skal generere med viden, der kan belyse og/eller dokumentere disse projekters bidrag til opfyldelsen af erhvervsudviklingsstrategien. I screeningsopgaven ønsker Vækstforum Nordjylland specifikt, at den tilrettelægges så den svarer på de samme 5 spørgsmål, der er beskrevet i punkt Hermed sikres, at alle projekter i denne evalueringsopgave så vidt muligt evalueres på de samme præmisser. Screeningen er som nævnt en desk-research baseret på allerede gennemførte evalueringer. Der kan derfor mangle datagrundlag for at kunne besvare de 5 spørgsmål. I så fald tages dette til efterretning, men det er evaluators opgave eksplicit at gøre opmærksom på, hvor der evt. mangler data Konklusioner og anbefalinger Med udgangspunkt i de kvantitative og kvalitative oplysninger bliver det Leverandørens opgave at konkludere i forhold til de 5 spørgsmål nævnt ovenfor og komme med anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Dette skal give Vækstforum Nordjylland mulighed for at tilrettelægge sin nye erhvervsudviklingsstrategi for perioden Rapportering For screeningsopgaven udfærdiges en samlet rapport, hvor hvert af de 10 udvalget projekter indgår med 1-3 sider, der sammenfatter screeningens resultater og konklusioner. 2.5 Samlet rapportering Den samlede evalueringsopgave skal - ud over delrapporterne - sammenfattes til en fælles tværgående rapport, der omfatter de 5 stillede spørgsmål samt de anbefalinger og konklusioner, der peger fremad - jf. opgavens overordnede formål. Evalueringen gennemføres primært til brug for Vækstforum Nordjylland og skal efter færdiggørelsen offentliggøres i både en papir - og elektronisk form. Leverandøren skal derfor i udformningen af de alle rapporter tage høje herfor, således at de to nedenstående interessegrupper tilgodeses i nødvendigt omfang: 1. Vækstforum Nordjylland, Indstillingsudvalget, Erhvervsstyrelsen, det regionale sekretariatet 9

10 2. Andre interesserede, politikere, borger og potentielle ansøgere Rapporterne skal forfattes på dansk, skal fremstå i et let tilgængeligt sprog og i en overskuelig opbygning. Samtlige rapporter over de enkelte evalueringer skal være fremsendt til ordregivende myndighed senest den 4. oktober Tidsmæssig gennemførelse af evalueringsopgaven Opgaven skal gennemføres fra kontraktindgåelse og indtil 4. oktober 2013, hvor den endelige rapport skal være afleveret til Vækstsekretariatet. Vækstforum Nordjylland medvirker til udførelsen af evalueringsopgaven i det omfang, dette fremgår ovenfor af Udbudsbetingelsernes pkt Som grundlag for gennemførelsen af evalueringerne stiller Vækstsekretariatet følgende materiale til rådighed: - Senest godkendte ansøgning med relevante bilag - Sagsfremstilling med Vækstforum Nordjyllands beslutning - Seneste afrapportering til Vækstforum Nordjylland samt Erhvervsstyrelsen - I den udstrækning de findes, eksisterende midtvejsevalueringer samt - Slutevalueringerne for de 10 allerede slutevaluerede projekter, der skal screnes. Materialet fremsendes til Leverandøren i elektronisk form i PDF-format. Igangsætningen af de enkelte evalueringer forudsætter, at Leverandøren, Vækstsekretariatet og den projektansvarlige i fællesskab fastlægger de indikatorer, der skal anvendes - jf. også ovenfor punkt Dette sker under et møde i Regionshuset på Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst eller efter særlig aftale hos projektholder. Efter fastlæggelsen af indikatorer vil Region Nordjylland/Vækstsekretariatet normalt ikke skulle inddrages i det videre evalueringsforløb, medmindre der opstår uforudsete problemer eller fremdragelse af supplerende oplysninger fra de elektroniske arkivalier. Det forudsættes dog, at Vækstsekretariatet inddrages på en hensigtsmæssig måde, når evalueringsresultatet afstemmes med projektet. Opstår der under gennemførelsen af de enkelte evalueringer behov for afklaring af særlige spørgsmål og forhold af mere principiel karakter, afklares dette ved kontakt mellem de to projektledere hos henholdsvis Region Nordjylland og Leverandøren. 2.7 Kontrakt og forhandling Udkast til kontrakt er vedlagt udbudsbetingelserne som Udbudsbilag B. Region Nordjylland forbeholder sig til at forhandle om det indgivne tilbud med op til to (2) tilbudsgivere, der i henhold til de i punkt 9.2 angivne kriterier har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Region Nordjylland forbeholder sig ret til at forhandle om samtlige 10

11 elementer i de afgivne tilbud. Dog vil der ikke kunne forhandles om mindstekrav eller øvrige grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Region Nordjylland vil efter gennemgangen af de skriftlige tilbud underrette tilbudsgiverne om, i hvilket omfang der vil blive indledt forhandlinger, og i givet fald - i forholdt til de tilbudsgivere, der indbydes til forhandling tillige om den nærmere proces for forhandlingerne. 2.8 Kontraktperiode Den overordnede aftale træder i kraft ved underskrivelse af kontrakten. Kontrakten løber indtil de aftalte rapporter er afleveret, godkendt og eventuelt uddybet overfor Vækstsekretariatet, jf. nærmere ovenfor punkt Rammerne for udbudsforretningen Afholdelse af udbud medfører, at Region Nordjylland er forpligtet til at iagttage de udbudsretlige regler og procedurer, som kan have direkte betydning for tilbudsgivere: Region Nordjylland kan være berettiget til, såvel som forpligtet til, at se bort fra et tilbud, såfremt tilbuddet ikke opfylder de krav, der følger af udbudsmaterialet, jf. også nedenfor punkt 3.3. Region Nordjylland er forpligtet til at afvise tilbud, der ikke modtages på den i punkt 4 angivne adresse inden tilbudsfristens udløb. Region Nordjylland kan aflyse udbudsforretningen såfremt dette er sagligt begrundet. Region Nordjylland tager i denne forbindelse forbehold for den bevillingsmæssige dækning af opgaven, idet det understreges, at de udbudte opgaver er underlagt en maksimal budgetramme på kr eksklusive moms (mindstekrav). Se nærmere om dette krav nedenfor punkt Rammerne for tilbud Tilbudsgiverne skal afgive tilbud på udførelse af de 6 projekter, der endnu ikke er slutevalueret. Tilbudsgiverne skal ligeledes afgive tilbud på screeningen af de 10 allerede evaluerede projekter. Prisen for den afsluttende tværgående rapport skal være omfattet af tilbuddet. Tilbuddet udarbejdes i henhold til retningslinjerne herfor som angivet nedenfor i pkt. 8.2 og 9.2. Tilbud som ikke indeholder samtlige de udbudte opgaver vil blive afvist. 3.2 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 11

12 3.3 Forbehold Region Nordjylland er forpligtet til at behandle eventuelle forbehold i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. Såfremt et eventuelt forbehold udgør et forbehold for grundlæggende (væsentlige) elementer i tilbuddet, eksempelvis mindstekrav eller priser, vil Region Nordjylland være forpligtet til at se bort fra tilbuddet. Bemærk at nærværende udbudsbetingelsers punkt 2.3 og punkt 3 indeholder mindstekrav. Øvrige forbehold vil blive behandlet i overensstemmelse med udbudsreglerne. 4. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Region Nordjylland Vækstsekretariatet, Regional Udvikling CVR.nr.: Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Danmark Region Nordjylland er den ansvarlige for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt til Region Nordjylland i overensstemmelse med retningslinjerne angivet nedenfor pkt.7.1. J.nr. hos Ordregivende myndighed: Fortrolighed Region Nordjylland er som offentlig myndighed underlagt forpligtelser til at give berettigede adgang til aktindsigt i alle udbuddets dokumenter herunder tillige i de indgivne tilbud i henhold til Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og/eller de udbudsretlige regler. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, opfordres tilbudsgiver til at angive dette i sit tilbud. På trods af tilbudsgivers angivelse af, at visse elementer af tilbuddet er fortrolige, kan det forekomme, at der meddeles aktindsigt heri, såfremt ordregiver konkret vurderer, at lovgivningen ikke giver muligheder for at undtage elementerne/oplysningerne fra aktindsigt. 6. Tilbudsgivers forhold 6.1 Den juridiske person konsortier Det skal af tilbuddet fremgå, hvilken juridisk person, der afgiver tilbud. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium (en sammenslutning af tilbudsgivere), skal konsortiets deltagere hæfte solidarisk, ubetinget og direkte for kontraktens opfyldelse overfor Region 12

13 Nordjylland. Konsortiet skal udpege en fælles befuldmægtiget/kontaktperson med prokura for konsortiet, hvortil al korrespondance, herunder spørgsmål vedr. fakturering, kan rettes. Konsortiet skal som sådan kunne opfylde de opstillede udvælgelseskriterier. De oplysninger og den dokumentation, der er anført nedenfor i punkt 8.2, punkt 1 og 2, skal indgives og skal kunne opfyldes for samtlige konsortiedeltagere. Referencelister som angivet i punkt 3 vedlægges for hver konsortiedeltager i det omfang, konsortiedeltagernes tekniske kapacitet ønskes inddraget i bedømmelsen. 6.2 Underleverandører Såfremt ordregiver skal lægge vægt på en underleverandørs tekniske kvalifikationer, skal referencelisterne angivet nedenfor i punkt 8.2, punkt 3, også fremlægges for sådanne underleverandører sammen med deres erklæring om, at de stiller deres tekniske ressourcer til rådighed. Leverandøren er ansvarlig overfor Region Nordjylland for underleverandørens leveringsdygtighed samt kvaliteten af underleverandørens arbejde. Udskiftning af underleverandører kan alene ske efter forudgående accept heraf fra Region Nordjylland/Vækstforum Nordjylland og alene til en underleverandør af tilsvarende kvalitet, som angivet i tilbuddet. 7. Spørgsmål 7.1 Tilbudsgivers spørgsmål Tilbudsgiverne har mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles skriftligt og skal sendes pr. til Erling Nielsen, Indkomne spørgsmål vil blive besvaret løbende, og spørgsmål med tilhørende svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på udbuddets side på Af hensyn til en ensartet behandling af tilbudsgiverne opfordres tilbudsgiverne til at fremsende eventuelle spørgsmål, således at de modtaget senest den 18. juni Spørgsmål modtaget senere end den 19. juni 2013 vil ikke blive besvaret. 7.2 Rettelsesblade I det omfang at spørgsmål giver anledning til justeringer og ændringer af udbudsbetingelserne, vil Region Nordjylland offentliggøre disse på udbuddets side på 8. Afgivelse af tilbud 8.1 Formkrav Indgivne tilbud skal opfylde følgende krav: Tilbud og bilag skal være på dansk. Brochuremateriale vil ikke blive bedømt. 13

14 Tilbudsfristen er: fredag den 21. juni 2013 klokken ("Tilbudsfristen") Tilbud skal fremsendes eller afleveres i en lukket kuvert eller lukket kasse og skal tydeligt være mærket Tilbud på slutevalueringer 2013 MÅ IKKE ÅBNES VED POSTMODTA- GELSE og have attention til: Erling Nielsen. Tilbuddet skal sendes til den i punkt 4 anførte adresse eller afleveres på adressen i receptionen, hvor tilbudsgiveren efter anmodning vil få en kvittering med dato og klokkeslæt for afleveringen. Tilbud kan ikke fremsendes pr. . Tilbuddet med eventuelle bilag skal fremsendes eller afleveres i 3 papireksemplarer, heraf mindst ét behørigt underskrevet eksemplar. Tilbudsgiver skal endvidere vedlægge tilbuddet en elektronisk kopi af hele tilbudsmaterialet (inklusiv samtlige bilag) i PDF-format i en samlet fil på USB-nøgle. Der må i tilbuddet ikke indgå papirformater større end A3. Ved uoverensstemmelser mellem indholdet i et fremsendt papirdokument og den tilhørende elektroniske kopi, vil papirdokumentets indhold blive lagt til grund af Region Nordjylland. 8.2 Udvælgelseskriterier Tilbud kan afgives af såvel selvstændige konsulentvirksomheder, der kan løse den samlede evalueringsopgave selv, såvel som fra konsortier, der i fællesskab kan løse den samlede evalueringsopgave. Tilbudsgiver skal kunne opfylde nedenstående udvælgelseskriterier og indsende følgende oplysninger: Betegnelse Indhold 1 Personlige forhold A) Oplysninger om firmanavn, CVR-nr. (for tilbudsgivere, der ikke har hjemsted i Danmark: Selskabs- eller virksomhedsnummer), adresse, telefonnummer og adresse på kontaktperson. B) En generel virksomhedsprofil samt oplysninger om ejerforhold. C) En underskrevet erklæring på tro og love om tilbudsgivers gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse love. 2 Økonomisk og finansiel kapacitet Seneste reviderede årsrapport, indeholdende resultatopgørelse og balance 14

15 3 Teknisk kapacitet Referenceliste med oplysninger om udførte tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år. Til hver reference ønskes oplyst en kontraktperson hos kunden til brug for eventuel kontrol af de afgivne oplysninger. Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver (på virksomhedsniveau) kan dokumentere erfaring med udførelse af opgaver, der svarer til de udbudte. 8.3 Vedståelsesfrist Indgivne tilbud er bindende for tilbudsgiver i 2 måneder fra tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at Region Nordjylland har identificeret tilbudsgiverens tilbud som et af de vindende bud, er Region Nordjylland indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved afgivelse af skriftligt påkrav at forlænge vedståelsesfristen med indtil 8 uger. Tilbudsgiveren kan ikke forlange tilbuddet tilbageleveret fra Region Nordjylland, der til gengæld ikke er berettiget til at anvende tilbuddet i andre sammenhænge end i forhold vedrørende denne udbudsforretning. 9. Tilbudsevalueringen 9.1 Generelt Region Nordjylland vil foretage evalueringen af de indkomne tilbud på følgende måde: Kun rettidigt indkomne bud vil blive taget i betragtning. Indledningsvis vil Region Nordjylland foretage en bedømmelse af, om tilbuddet overholder udbudsbetingelsernes formelle krav. Tilbud der overstiger den maksimale ramme på kr. eksklusive moms vil ikke blive taget i betragtning (mindstekrav). Herefter vil Region Nordjylland foretage en bedømmelse af alle konditionsmæssige bud ved anvendelse af de beskrevne kriterier jf. nedenfor punkt Tildelingskriterium og underkriterier Tildelingen af kontrakten sker efter tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med nedenstående underkriterier: 15

16 Kriterium Disposition, indhold og evaluering Opgave- og kvalitetsplan med beskrivelse af opgaveløsning, metodevalg mv. Tilbuddet skal indeholde en opgave- og kvalitetsplan. Opgave- og kvalitetsplanen skal indeholde et forslag til opgavens udførelse i form af en beskrivelse af indhold, metode og tidsplan for evalueringsopgaven, som bygger på kravene i udbudsbetingelsernes afsnit 2, men som kommenterer og videreudvikler betragtningerne i disse afsnit indenfor de givne rammer. Opgavebeskrivelsen skal omfatte samtlige udbudte opgaver. Opgave- og kvalitetsplanen skal endvidere beskrive, hvordan tilbudsgiver konkret vil styre og sikre kvaliteten af de udbudte opgaver fra opstarten til den afslutningsvise afrapportering, inklusive eventuel mundtlig uddybning. Det forudsættes, at ressourceforbrug hos Region Nordjylland, ikke overstiger det i punkterne forudsatte. Pris Det er et krav, at den samlede kontraktsum opdeles på følgende delpriser: 1. En samlet pris for udførelse af de 6 slutevalueringer 2. En samlet pris for screeningsopgaven i forholdt til de 10 projekter der er slutevalueret 3. Samlet pris for udfærdigelse af den tværgående rapport Samtlige priser skal være eksklusive moms. Priserne for hver af de 3 opgaver skal indeholde samtlige udgifter forbundet med opgaven, herunder eksempelvis (men ikke udelukkende): Udgifter til kørsel, samtlige øvrige rejseudgifter, forbrugsvarer, porto/kopialia, kapacitetsomkostninger, nødvendigt software og licenser, forplejning, overarbejdstidsbetaling mv. Den samlede pris må maksimalt udgøre kr eksklusive moms (mindstekrav), jf. ovenfor punkt 9.1. Forbehold overfor udbudsbetingelserne eller kontrakten vil blive prissat i overensstemmelse med gældende udbudsret, og priserne vil blive tillagt den tilbudte kontraktsum. 16

17 Organisationsplan Tilbuddet skal indeholde en bemandingsplan, der med angivelse af mini-cv'er beskriver de kompetencer, der planlægges anvendt i opgaveløsningen. Underkriteriet Opgave- og kvalitetsplan med beskrivelse af opgaveløsning, metodevalg mv. vil blive vægte væsentligt og dominerende i den samlede vurdering af de tre underkriterier. Den endelige vægtning af underkriterierne vil blive fastlagt under evalueringen af de indkomne tilbud. 9.3 Afklarende spørgsmål efter tilbudsafgivelse I tidsrummet fra modtagelsen af tilbud og frem til Region Nordjylland giver meddelelse om sin tildelingsbeslutning, vil der som absolut hovedregel ikke være nogen kontakt til tilbudsgiverne. Eventuel kontakt vil ske på foranledning af Region Nordjylland, og i givet fald kun for at opnå afklaring af eventuelle spørgsmål; og kun i den udstrækning, det er tilladt efter udbudsreglerne. Tilbudsgiver anmodes om at afstå fra at rette uopfordret henvendelse til Region Nordjylland i denne periode og eventuelle henvendelser må forventes afvist. 10. Meddelelse om tildeling af opgaven 10.1 Skriftlig meddelelse Når Region Nordjylland har truffet sin tildelingsbeslutning, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt og samtidigt underrettet herom. Underretning vil ske via mail. Kontrakten forventes underskrevet inden 1. juli Aflysning Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en endelig kontrakt, vil udbudsforretningen af Region Nordjylland kunne aflyses, hvis Region Nordjylland har saglig grund til aflysning. Ved saglig aflysning af udbuddet vil dette betyde, at tilbudsgiverne ikke kan rejse krav af nogen art, herunder økonomiske krav, overfor Region Nordjylland. Dette gælder også for omkostninger, som måtte være afholdt af tilbudsgiverne i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet. 11. Disposition/huskeliste For at lette sammenligningen af de indkomne tilbud, og for at hjælpe tilbudsgiverne med at indgive et komplet tilbud, bedes tilbudsgiverne følge nedenstående disposition ved afgivelse af tilbud: Dokument Beskrivelse 17

18 1 Introduktion af tilbud Præsentation af tilbudsgiver Kortfattet resumé af tilbud Eventuelle forbehold, jf. punkt 3.3 Underskrift 2 Oplysninger om personlige forhold Se indholdskrav i punkt Tro- og loveerklæring Se indholdskrav i punkt 8.2.1, litra C 4 Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet Husk underskrift Se indholdskrav i punkt Oplysninger om teknisk kapacitet Se indholdskrav i punkt Oplysninger om priser Se indholdskrav i punkt 9.2 ad Pris 6 Opgave- og kvalitetsplan Se indholdskrav i punkt 9.2 ad Opgaveog kvalitetsplan med beskrivelse af opgaveløsning, metodevalg m.v. 7 Organisationsplan Se indholdskrav i punkt 9.2 ad Organisationsplan 18

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014 Udbudsbilag B Kontrakt om gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer fra perioden 2010 til 2014 under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 1. Parterne Følgende parter har indgået

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere