København d. 22.september Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017."

Transkript

1 København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge S E-post: Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen Høringssvaret er udformet ud fra de 7 stillede spørgsmål: Ad 1) I speciallægeprognosen vil der være et mindre fald af psykiatere frem til 2020, hvorefter der vil komme en stigning på % - fra Præmisserne for denne (nye) speciallægeprognose er generelt: Øget optag på universiteterne. Indvandring af læger. Senere pensionsalder. Det fremgår imidlertid ikke af Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden , hvilke præmisser, der er lagt til grund for de enkelte specialer. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at der i prognosen for psykiatrien er indregnet: At der er relativt flere kvinder i psykiatrien. Kvinder stopper almindeligvis deres arbejde tidligere, lige som de kan være ude af arbejdsstyrken i længere perioder i forbindelse med barsel. At der har været tendens til, at der er relativt højere kandidatalder for yngre læger, der påbegynder et uddannelsesforløb i Psykiatri. I speciallægeprognosen kan man undre sig over, at kurven er opadgående fra 2020 og frem eftersom der i 2009 (ifølge figur 4 i det fremsendte) i alle tre regioner er mere end 50 % af psykiaterne, der er 55 år eller derover.

2 Konkluderende, findes fremskrivningen opløftende, - såfremt den viser sig at holde stik, men man bør overveje, om alle relevante præmisser er medinddraget. Ad 2) Der er aktuelt en langt større efterspørgsel til psykiatere, - end der er udbud. Det er tilfældet for hospitalspsykiatrien, og det er tilfældet for praktiserende psykiatere, hvor der over hele landet hos de flest 6 12 måneders ventetid. I region Nord har man ubesatte overlægestillinger også på universitetsafdelingerne. Praktiserende psykiatere kan ikke sælge deres praksis. I Region Syd er der stor mangel på speciallæger i områder der geografisk ligger længere væk fra universitetsafdelingen. I Region Øst er der også speciallægemangel, - men denne er dog ikke så massiv. Der er ubesatte overlægestillinger udenfor hovedstadsområdet, og enkelte ubesatte overlægestillinger ved universitetshospitalerne, men i hovedstadsområdet viser psykiatermanglen sig især ved, at det nærmest er umuligt at besætte afdelingslægestillinger. Så snart en yngre læge er blevet speciallæge, kan vedkommende (efter 14 vurderingerne er ophørt) få en overlægestilling, og det er tilfældet for flertallet af nyuddannede speciallæger. For specialet betyder sidstnævnte, at muligheden for at arbejde som speciallæge med sit fag men uden de administrative krav, der ligger i overlægeansættelsen fraskrives. På dette punkt kan man således på sigt frygte for, at specialets faglighed forringes. Ad 3) Ifølge tabel 5 har der de seneste år været betydeligt færre ansøgere til hoveduddannelsesstillinerne, end der er opslået. Det skal her nævnes, at et mere vejledende tal i tabel 5 således ville være 50, nemlig det antal hoveduddannelsesstillinger, der er i Danmark og ikke 60 eller 54, som det er anført for 2010 og 2009, da dette tal afspejler, at der har været genopslag. Ved sidste runde til besættelse af hoveduddannelsesstillinger pr 1. september 2011, var der i region Øst 21 ansøgere til 13 stillinger og for hele landet var der 37 ansøgere til 27 stillinger, så alle stillinger blev besat. Det er for nærværende ikke til at vurdere, om denne øgede søgning til specialet psykiatri holder, men i sammenlignelige lande ses denne tendens. Man kan derfor forvente, at uddannelsesstillinger også i region Nord og Syd i større grad vil blive besat. Påtænkes en udvidelse af uddannelseskapaciteten, bør man inddrage den aktuelle og fremadskrevne mangel på speciallæger i region Nord og Syd. Mange stifter familie i uddannelsesperioden, og er den uddannelsessøgende psykiater først involveret i nærmiljøet, er der større sandsynlighed for at han eller hun vil blive boende.

3 Region Nord og Syd bør relativt opprioriteres. Ad 4) Det vurderes, at efterspørgslen efter speciallæger vil være større end det antal, der er beregnet via prognosen, - naturligvis frem til 2020, men også efter. Denne vurdering er baseret på: Den procentvise øgning i antallet af speciallæger fra 2010 til 2030 er som anført ovenfor %. Desværre er DPS ikke bekendt med det aktuelle tal for antallet af ubesatte speciallægestillinger i Danmark. Imidlertid må man blot ved at forhøre sig på psykiatriske afdelinger spredt over ud over Danmark - estimere, at der aktuelt er en manko på speciallæger af denne størrelsesorden. Med det stigende antal ældre, vil der også være et stigende antal ældre med demens. Demens per se er ikke en psykiatrisk specialopgave, men der er flere komplikationer til demens, der har behov for psykiatrisk behandling. Der er i løbet af de sidste 10 år kommet stigende opmærksomhed på, at sygdomme som ADHD, La Tourette og Asperger/autisme persisterer ind i voksenalderen. Disse sygdomme kan med fordel behandles. Der er således behov for psykiatrisk ekspertise til disse sygdomme. Der er i løbet af de sidste 30 år kommet større fokus på PTSD. Patienter, der har fået verificeret denne diagnose, har behov for en psykiater i behandlingsforløbet. En del af det psykiatriske arbejde er underlagt psykiatrilovens bestemmelser, idet det omfatter tvang. Der er i løbet af de sidste 20 år kommet et stigende antal administrative krav om lægelige vurderinger samt dokumentation af udført og påtænkt tvang. Det kan forventes, at disse administrative, dokumentationsmæssige arbejdsbyrder vil øges. Også det almene speciallægelige arbejde er i løbet af de sidste 10 år blevet underlagt massivt flere dokumentationsmæssige forpligtelser. Dette kræver ekstra arbejdstimer. Der er indenfor de sidste år stillet behandlingsgaranti for psykiatriske sygdomme. Det drejer sig om såkaldte ikke-psykotiske lidelser, depression og angst, der er af en sværhedsgrad, der indebærer hospitalsbehandling. Der er behov for speciallæger til at varetage denne opgave. Mere hensigtsmæssigt ville det dog være, hvis man øgede ressourcerne hos praktiserende speciallæger, der kan iværksætte behandlingen tidligere, og dermed undgå kronificering og således øge muligheden for at patienten kan genoptage sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktuelt er der hos størstedelen af landets praktiserende speciallæger i psykiatere 6 12 måneders ventetid.

4 Med hensyn til hvor mange speciallæger, der vil være tilknyttet hovedfunktion, specialfunktion samt højt specialiseret funktion er dette meget vanskeligt at vurdere, da dette i større grad er knyttet til politiske beslutninger end demografi og evidens i psykiatriske arbejdsmetoder. Der var fra 1980érne og frem til for cirka 10 år siden en national bevægelse imod generalisering, dvs. mere arbejde i hovedfunktionen. Der blev oprettet distriktspsykiatriske centre, der (flere steder i Danmark) til at begynde med skulle varetage behandlingen af kroniske skizofrene med behov for tværfaglig indsats. I løbet af perioden overgik man dog gradvist til at varetage behandlingen af alle diagnoser. Omvendt har der de sidste 10 år i stigende grad været indført specialiserede enheder, OPUS for debuterende skizofrene, OP-teams med opsøgende arbejde, Retspsykiatriske teams, affektivklinikker mm. (Det skal dog nævnes, at der også været nedlukninger af specialiserede sengeafdelinger med fokus på f.eks dobbeltdiagnoser). Alt i alt synes der i dag fortsat at være en bølge mod mere specialisering, hvilket også er indholdet i specialeplanen: Man kan således forvente flere enheder med specialiseret funktion, - men om dette er den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne er uvist. Ad 5) Er besvaret under spørgsmål 4. Ad 6) Det anbefales at øge antallet af uddannelsesstillinger med 6 årligt fordelt på 2 i hver uddannelsesregion. Relativt vil der således ske en større øgning i region Nord og Syd end i Øst, da der aktuelt er flere uddannelsesstillinger i Øst. Dette vil betyde en øget uddannelseskapacitet på 12 %. Såfremt dette bliver gældende fra 2013, såfremt alle stillinger bliver besat, såfremt ingen forlader deres uddannelsesstilling, og såfremt dette fremskrives til 2020, vil det kun betyde yderligere 24 speciallæger, men antallet af speciallæger vil så være uændret i forhold til nuværende ikke et fald. Man vil naturligvis foretage en fornyet vurdering inden, men skulle man fremskrive tallet til 2030, ville der komme yderligere 60 speciallæger i psykiatri, - dvs. ca. 7,5 % mere end prognosen. Set i lyset af vurderingen under punkt 4, findes dette ikke at være for meget.

5 Ad 7) Det fungerer godt med 2 3 gange flere introduktionsstillinger end hoveduddannelsesstillinger. Der er mulighed for frafald, og der er mulighed for, at den uddannelsessøgende læge ikke automatisk får en uddannelsesstilling, men nødvendigvis skal udvise initiativ og dygtiggøre sig. Omvendt kunne et større antal I-stillinger give problemer for I-lægerne grundet 4-års-reglen. Jeanett Bauer Overlæge ph.d Formand for DPS Gertrud Krarup Overlæge Formand for VUU under DPS

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 I Lægeprognosen 2000-2025 er der foretaget en fremskrivning af udbudet af læger og speciallæger i Danmark. Af prognosen fremgår det, at der vil indtræde et fald

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Rapport. vedrørende rekruttering af yngre læger og medicinstuderende til specialet. Torsten Bjørn Jacobsen, Tove Mathiesen og Inger Brødsgaard

Rapport. vedrørende rekruttering af yngre læger og medicinstuderende til specialet. Torsten Bjørn Jacobsen, Tove Mathiesen og Inger Brødsgaard Rapport vedrørende rekruttering af yngre læger og medicinstuderende til specialet Torsten Bjørn Jacobsen, Tove Mathiesen og Inger Brødsgaard 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 RESUME... 4 INDLEDNING...

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

Mette Lundsby Jensen, Sine Hangaard, Anna Louise Asbæk Wolf og Kris Munch. Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg

Mette Lundsby Jensen, Sine Hangaard, Anna Louise Asbæk Wolf og Kris Munch. Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg Mette Lundsby Jensen, Sine Hangaard, Anna Louise Asbæk Wolf og Kris Munch Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg kan hentes

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Kommissorium...5 Udvalgets sammensætning...6 Resumé...7 Baggrund for

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri Overskrift 1 Praksisplan for psykiatri Vedtaget af regionsrådet den 27. maj 2013 0Indhold 1. Indledning.................................................4 1.1 Læsevejledning..................................................

Læs mere

ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN

ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN ARBEJDSMEDICIN OG SAMFUNDSMEDICIN - Diskussionsoplæg om den fremtidige organisering og samarbejdet mellem specialerne Maj 2014 1. Indledning De lægelige specialer arbejdsmedicin og samfundsmedicin har

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet.

Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet. Udskiftnings- og implementeringsplaner for stråleområdet. Strategiplan for Region Syddanmark 2005-2010 Udarbejdet af Onkologisk afdeling R, OUH Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus Cheflægerne fra OUH og

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI Udvalget for Socialpsykiatriske Behandlingsmetoder i Psykiatri Merete Nordentoft, Anders Kelstrup, Karin Garde, Helle Aggernæs,

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere