Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering"

Transkript

1 København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten Christensen Berit Flindt Pedersen Ninna Charlotte Buch Sekretariatet: Niels Stahl, udvalgssekretær Henrik Vejen Kristensen, Dorte Würtz Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Torsdag den 12. juni 2014 kl incl. frokost hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 5. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Status på garantikurser 5. Status på AMU-aktivitet 6. Handlingsplan Nyt fra LUU 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) 2. Godkendelse af seneste referat Der henvises til bilag 2.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering 4. december (Beslutningspunkt) Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt Godkendelse af seneste referat Referatet er godkendt Der spørges til om der er nyt vedr. Metropol punkt 3.4. Der er endnu ikke nyt fra Metropol. Når der er nyt i sagen tages det op med formandskabet. 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. Nye partnerskabsaftaler Sekretariatet orienterede på sidste møde om udfordringen med at finde tilstrækkelige ressourcer til udvikling på skolerne. Dette indfluerer nu også på teksten vedr. partnerskabsaftaler. Mange faglærere på AO-området er afskediget eller har forladt området det seneste år. Bilag er en opgørelse over antal lærere på AO området. Udvalget efterspurgte på sidste udvalgsmøde, hvordan nedgangen i lærerressourcer ser ud på landsplan. Det er ikke muligt at gengive udviklingen historisk eksakt men alene give en valideret opgørelser med baggrund i sidste mødes opråb. Opgørelsen bygger på interwiev med skolerne Sekretariatet om partnerskabsaftale Partnerskabsaftalerne er oprindelig indgået mellem de godkendte skoler i de 5 regioner. Alle 16 godkendte udbydere tilsluttede sig aftalerne regionsvis. Overordnet var formålet med aftalerne at styrke samarbejdet mellem AMU udbyderne af FKB 2752 og Industriens Fællesudvalg (IF) herunder AO udvalget. Et andet formål har været at bedre kursernes kvalitet og sikre at der sker et koordineret udbud inden for AO området. Altså at partnerskabet kunne sikre at udbudet i regionerne havde en tilstrækkelig bredde og at der i regionen var de rigtig lærerkompetencer. I takt med at lærer afgangen fra AO området er tiltagende er en stor del af grundlaget for at indgå i en partnerskabaftaler reelt bortfaldet. Her tænkes specielt på den vigtige faktor, at vi som udvalg ønske at styrke det faglige lærermiljø. Der er heller ikke noget der tyder på at de enkelte udbydere styrker strategisk på AO området. Dog er der tegn på, at en øget efterspørgsel vil tvinge skolerne i offensiven. Sekretariatet har udarbejdet et nyt oplæg til en partnerskabsaftale der mere har karakter af en hensigtsterklæring der retter sig mod at sikre, at der udvikles uddannelsespakker og at der Opfølgning på seneste referat 3.1 Nye partnerskaber Udvalget hilser de nye tilkendegivelser fra skolerne om at deltage i partnerskabet velkommen. Faglærerressourcer Der stilles spørgsmål ved om den fremsatte aftale er specifik nok til at forpligte skolerne til ny udvikling. Udvalget efterspørger om aftale kan gøres mere specifik og konkret omkring partnernes rolle og forpligtigelser. Herunder stilles der forslag til at konkretisere foregangsskoler inden for ex: - Faglærerkvalificering - Webinar-udvikling o.l. - Digital læring - LEAN-kørekort - AMU-KURS - Arbejdet med LUU - IKV Målet hermed er at synliggøre de initiativer, der tages, og motivere flere skoler til at følge med og søge sparring hos foregangskoler. Sekretariatet vil afsøge muligheder, og det omfang det omfang skolerne fortsat vil indgå indskrive en konkretisering i partnerskabsaftalen. Udvalget anerkender, at skolerne har været nødt til at tilpasse faglærerressourcerne til den aktuelle aktivitet på området. For at støtte skolerne faglærerressourcer foreslås det af iværktsætte i et nyt initiativ for faglærerkvalificering. Initiativet bør målrettes såvel AO-faglærer, som faglærer fra andre tekniske områder og timefaglærer. Indsatsen for faglærerkvalificering kan omfatte følgende indhold og rammer: - Fokus på de AO-mål, der er relevante og mulige at varetage af faglærer fra andre tekniske områder og timefaglærer Side 2 af 9

3 samarbejdes om at udbyde relevante AO garantikurser. Det indstilles, at udvalget tilslutter sig det nye udkast til aftale og at denne implementeres henover august og september måned. Bilag (Til debat og beslutning) - Afholdelse af webinar med chat/erfa-forum og moderater funktion (evt. suppleret med et AOfaglærepanel) - Anvendelse af undervisningsmanualer til at sikre fælles standarder i undervisningen - Øget anvendelse af video og billedmateriale 3.3. Møder med skolerne Sekretariatet har afholdt møder med en del skolere med henblik på at få skaffet opbakning til partnerskabsaftaler og sikre udviklingsaktiviteter på skolerne. Blandt andet har vi besøget på EUC Nordvest, Region Midtjylland (Ringkøbing Skjern). Resultatet af dette er bl.a at sekretariatet sammen med skolerne har drøftet de muligheder der ligger i en øget fleksibiliesering af udbuddet på AMU. Dette har medført to projktansøgninger. Region nordjylland har søgt om midler i TUP 1 puljen. Formålet med projekt Digital læring tæt på er at udvikle film- og billedprodukter, som kan understøtte digital læring inden for Arbejdets Organisering, og som i indhold og tilrettelæggelse er tæt på deltagernes hverdag og attraktive for flere virksomheder i Nordjylland. Undervisere fra partnerskabsskoler i Nordjylland vil i et kombineret udviklings- og uddannelsesforløb arbejde med konkrete cases, produkter, øvelser og modelforløb og få tilført de nødvendige kompetencer til at arbejde med digital læring og billeder. Partnerskabskredsen EUC N, EUC NV og AMU Nordjylland står bag projektet. For fyldestgørelse information kan den samlede ansøgning læses i bilag En model med afholdelse af Webinar vurderes at være en realistik model rent ressourcemæssigt, logistisk og fagligt. Indsatsen bør inddrage gode erfairnger fra posten, som har udviklet webinar-forløb til deres medarbejdere. Sekretariatet vil frem mod næste møde afdække mulighederne for etablering af en indsats for faglærekvalificering, og kontakte relevant eksterne udbydere af webinar-løsninger. Sekretariatet indstiller et forslag til en indsats på næste AO-udvalgsmøde. Tup-ansøgninger Sekretariatet orienterede om de 2 TUP-ansøgning, som er fremsendt til UVM. Udvalget ønsker en løbende orientering fra bevillingsprocessen i UVM Region Midtjylland Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien under temaet Styrket anvendelse af digital læring i AMU. De fire skoler i den regionale partnerskabsaftale, der udbyder AMU-kurser inden for Arbejdets organisering vil i samarbejde med Sekretariatet i Industriens Fællesudvalg udvikle en fleksibel uddannelsesmodel for åbent værkstedsundervisning baseret på digital læring, uanset kursisternes geografiske spredning og placering, for at flere SMV er benytter sig af uddannelsen. Skolerne oplever inden for Arbejdets orga- 1 TUP - Tværgående udviklingspulje. Pulje skal synliggøre styrker ved AMU og inspirere til digital læring. TUP skal i 2014 øge interessen for arbejdsmarkedsuddannelserne ved at sætte fokus på fordelene ved og udbyttet af AMU, og hvordan digital læring i højere grad kan bidrage til et kompetenceløft af faglærte og ufaglærte. Side 3 af 9

4 nisering (AO) kæmpe udfordringer i at gennemføre kursusforløb for SMV er på trods af et udtalt behov. Mange forløb aflyses pga. for få tilmeldte, hvilket giver udbyderne et dårligt rygte pga. gentagne aflysninger. Projektets formål er, at øge efteruddannelsesmulighederne for potentielle deltagere, der er spredt både geografisk og på forskellige SMV er. Det søges opnået i et regionalt partnerskab gennem en fleksibel uddannelsesmodel for åben værkstedsundervisning baseret på digital læring, hvor kursisterne kan undervises via digitale medier af samme lærer uanset kursisternes geografiske spredning og placering, og hvor der etableres en fælles virtuel referenceramme, der erstatter den traditionelle referenceramme som kursisterne har på større virksomheder. For fyldestgørelse information kan den samlede ansøgning læses i bilag Lean Kørekort Tanja Thuesen, EUC Syd præsenterede et sammenhængede LEAN kørekorts forløb på sidste møde. IF har indgået udviklingsaftale med EUC Syd og EUC Lillebælt samt AMU Fyn omkring udvikling af UV-materialer til LEAN-kørekortet. Mark Fisker, DI, og EUC Syd er i dialog om en validereing af det på nuværende foreliggende, med baggrund i Marks erfaringer på området. Et næstent færdigt materiale er vedhæftet til orientering Bilag Faglæreruddannelse Lean Kørekort Udvalget har i samarnbejde med EUC Syd og AMU Syd arrangeret et lærerkompetenceudviklings forløb med det formål at udbrede kørekortsmodellen som støtte til faglærernes udvikling. Program for læreruddannelsen den juni, 2014 på AMU Syd C F Tietgens Vej 6, Kolding, er vedhæftet som bilag Vi er i skrivende stund oppe på 20 deltagere til læreruddannelses forløbet. Efter kursets afholdelse udarbejdes endelig tidsplan omkring udbredelse til andre skoler og markedsføring via organisationer og amukurs.dk. Dette initiativ er der opbakning til på de enkelte skoler. Faglæreriuddannelse og LEAN kørekort: Udvalget indstiller sekretariatet til, at de på faglærerseminaret den 19 juni 2014 fremsætter udvalgets positive indstilling og opbakning til udvikling af et LEAN-kørekort. Herunder at udvalget vil bidrage til at stemple/certificere kursisters gennemførsel afuddannelsesforløbet på samme måde som den Grundlæggende lederuddannelse er. Udvalget vil gerne orienteres om resultatet af uddannelsesforløbet. Udvalget vurderede at en varighed på 10 dage er optimalt Der spørges til hvordan økonomien for kursister og skolen er for de 2 online dage. Svar: Det følger de gældende regler for afvikling af AMUforløb. Der spørges til, hvordan man tænker at understøtter medarbejdere og virksomheder, som ikke har det nødvendige udstyr til at følge de 2 online dage på arbejdspladsen. Svar: Kursisterne kan deltage via udstyr på skolerne Møde med selandia Sekretariatet har den 1. maj afholdt møde med Uddannelseschef Anette Bak Frederiksen, Selandia. Møde med Selandia Nye LUU medlemmer skal udpeges af organisationerne. Skolerne må gerne vide at organisationerne er modtagelige for forslag til nye LUU-medlemmer Side 4 af 9

5 Dagsorden for mødet var: 1. Tale om lokalt uddannelsesudvalg til AO området 2. Sikre udmøntning af garantikurser 3. Den nye partnerskabsaftale Ad 1 Etablering af et lokalt Uddannelsesudvalg på Selandia har været drøftet med direktionen i erkendelse af at der ikke rigtig skete noget i LUU sammenhæng. De havde været i overvejelse om at oprette et LUU for specielt FKB 2752 men var fra faldet dette. Vi drøftede for og imod etablering af et selstændigt AO LUU på nuværende tidspunkt og blev enige om at LUU aktivitet for AO området lægges ind under LUU for Produktion og udvikling, og at Selnadia styrker bemandingen med personer som har særlig AO interesse. Smtidig skal sekreratatet være fødselshjælper ved et første møde hvor AO indgår. Ad 2 Selandia har været i dialog i dialog med EUC Nordvestsjælland om garantikurser hvor de tidligere har drøftet en fordeling af garantikurser på AO området i vores region. Anette Bak Frederiksen vil tage kontakt igen til EUC Nordvestsjælland med hvem de deler underviser. Det belv samtidig aftalet at KTS, Københavns tekniske og EUC norsjælland skole ligeledes bliver inddraget i samarbejdet om et udbud. Sekrtariatet støtter med forsat fødselshjælp. Ad 3 Vi drøftede omfanget af en ny partnerskabsaftale og Selandia var inforstået med at samarfbejde med øvrige skoler på Sjælland når en aftale måtte foreligge (selandia én lærer) Møde med Købehavns Tekniske skole Ny på AO området er Uddannelsesleder, Søren Engel, for Industri, Proces og Værktøj. Vi blev enige om at styrke LUU Procesoperatør Industrioperatør Produktør med temaer omkring AO. Sekretariatet sikrer at KTS tilgår en anbefaling til udbud af garantikurser. De vil drøfte vores udbud med andre skoler ipå Sjælland. KTS vil gerne tilgåe enhver model i et partnerskab samarbejde. Møde med KTS Udvalget ser positivt på etableringen af en industriafdeling på KTS, og vil gerne besøge den nye afdeling i forbindelse med et udvalgsmøde, når KTS er på plads. 4. Status på garantikurser 4.1. GARANTIKURSER opgjort den kl. 12:15 Bilag Samme som ovenfor, sat op i oversigt over hvilke skoler der ikke er med på opgørelsestidpunktet, altså ikke udbyder, samt hvilke kurser der udbydes i forhold til det samlede udbud. Bilag Status på garantikurser Udvalget ser kritisk på det nuværende udbud af garantikurser inden for AO-området. Udvalget opfordrer sekretariatet til at samle stastikken over det ønskede udbud og nuværende udbud, og sende oplæg til nye udbud til drøftelse i relevante LUU. Ligeledes kan sekretariatet prikke Side 5 af 9

6 4.3. Det samlede udbud at AO som garantikurser er ikke tilfredstillende og det kniber med at udbyde de mere specielle kurser. Det indstilles at sekretariatet bemyndiges til at hjælpe udbyderne i regionerne med at bringe problematikken om det ringe udbud af garantikurser i spil i forhold til strategisk niveau på skolerne. Det er før prøvet at bringe problematkken ind på LUU niveau men med ringe eller meget lidt resultat. (til drøftelse) 5. Status på AMU-aktivitet Bilag 5.1 er en AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler Bilag 5.4 TOP 44 AO-kursusaktivitet til skolerne med oplysninger om det meget beskedne udbud der p.t. er gældende. På næste AO udvalgsmøde evalueres det om denne indsats har en effekt. Status på AMU-aktivitet Udvalget kvitterede for det fremsendte tal-materialer. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor miljørelaterede mål ikke har aktivitet. Bemærkninger: Udvalget bemærkde ved sidste møde at aktivteten er afholdt i regionen, men kursisterne er ikke nødvendigvis kommer fra eller er ansat i regionen. Ønsket om en mere differencieret opgørelse der kan beskrive ovenstående er videregivet til vores statistikgruppe. Vi har ikke til dette møde kunne finde ressurcer til at gennemføre en sådan kørsel. Sekretariatet følger op på dette. Udvalget havde bemærkninger til at sekretariatet fremadrettet inkludere statistik fordelt på skoler, og at vi skulle huske at kommentere, hvordan statistikken er opgjort. Udvalget ønskede en top 10-liste, dette er blevet til en top 44 liste bilag 5.4 Sekretariatet ser fortsat på mulighederne på forbedring fremtidige oversigter. Til orientering 6. Handlingsplan 2014 Eftersendes inden mødet, (grundet ændring i flere datoer for afslutning af udviklingsopgaver Herunder forhåndsanmeldelse (beslutningspunkt) Handlingsplan 2014 Handlingsplanen godkendes med følgende ændringer. Sekretariatet opdaterer den fremsendte handlingsplan med nye beslutninger fra indeværende udvalgsmøde. Bilag 6.1 Pkt 1-2: Udgår som særlig indsats (grundet den allerede aftale indsats omkring LEAN-kørekort) Pkt 3-4: Nedprioriteres indtil LEAN kørekortet er implementeret Pkt 14-15:Det præciseret at arbejdet laves med skolernes i Region Midt og Nord Side 6 af 9

7 Pkt 17: Udvalget vil gerne orienteres løbende om udvikling med PUTAU Pkt 20: Det bør overvejes at koble målet til LEAN/effektivisering. Pkt 21-24: Revisionen af arbejdsmiljø og sikkerhedsmål samkoordineres med de nævnte parter (herunder særligt HAKL) 7. Nyt fra LUU 7.1. AMU Fyn AMU Fyn holdt LUU møde den 12 maj Også her er udvalget karakteriseret ved afholdelse af møder med et relativt stort frafald. Udvalget arbejder på at få repræsentanter til udvalget fra Dansk Industri. Udvalget har lagt op til en ny måde at skrive referat på. Der træffes for hvert enkelt punkt en beslutning på mødet, og der sættes en ansvarlig på. Hvert punkt afsluttes og godkendes. Folder vedr. lokale uddannelsesudvalg fra Learnmark blev præsenteret. (UU udvalget har tidligere været præsenteret for denne) Folderen skal omformes til en AMU-Fyn udgave. Årets gang og forkortelsesoversigt medtages. Oplæg til årets gang på AMU-Fyn blev gennemgået. I forbindelse med fælles samling på mødet i 4. kvartal ønsker udvalget deltagelse fra LUU for transport, gartner og struktør. Udvalget drøftede et oplæg vedr. åbent værksted på leanområdet. Kim (lærer på AMU Fyn) vurderer, at der udelukkende kan køres åbent værksted på leanområdets 1 dagskurser, da kursisterne skal igennem hele kursusmålet for at kunne få kursusbevis. Finn bemærkede, at det evt. kunne gennemføres, hvis man på forhånd afgrænser, at det åbne værksted indeholder en bestemt række kurser. Virksomhederne forventer, at leanuddannelsen bliver certificeret. Vi skal have en anerkendelse af lean som fag. Der blev opfordret til at udvalgets medlemmer hjælper med at bringe en blåstempling af lean som fag videre til Industriens Uddannelser. Udvalget opfordrer skolen til at hjælpe med at få åbent værksteds tanken testet. Medlemmerne tager fat i deres bagland. Det skal til næste møde afklares om Industriens Uddannelser har fået færdiggjort leancertifikatet. Udvalget foreslår, at der laves en pædagogisk dag for løst ansatte faglærere på AO området en gang om året. Det drøftes igen på næste møde. Nyt fra LUU Side 7 af 9

8 Sekretariatets bemærkninger: Vedrørende problematikken omkring Garantikurser er meldingen at problemet er løst. Kilde:Finn Buch, udvalgsmedlem og LUU medlem på AMU Fyn 7.2. EUC Nordvest - referat fra møde den 8/ Også her var mødet præget af forfald. På dette møde deltog sekretariatet. Formålet med mødet var sammen med os at diskutere fremtidige mål for udvalgets arbejde. Sekretariatet holdt oplæg om udviklingen i AMU-systemet og vi satte stort fokus på, at vi skal passe på, at AMU-systemet ikke overhales af virkeligheden kursusudbuddet skal altså matche det lokale og de samfundmæssige krav. Det Lokale Uddannelsesudvalg skal derfor bl.a. debattere udviklingen inden for AMU. Det er også en rigtig vigtig opgave, at udvalget arbejder med at udarbejde kursuspakker til erhvervslivet. Konkret blev det vedtaget at udvalget inddrages i arbejdet med udvikling af et nyt AMU-mål, som matcher kravet fra virksomhederne. Tema for denne udvikling er Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Udvalget arbejder med udvikling af et AMU-mål som er en videreudvikling af ovennævnte. Udvalget synes det er en rigtig god idé, og det blev derfor besluttet, at udvalget tager denne opgave. Den nærmere procedure bliver, at skolen inviterer ca. 4 udvalgte virksomheder ind til en workshop, hvor vi skal diskutere emnet. Karin, 3F nævner i denne forbindelse Oticons NPI. Dette arbejder vi videre med på mødet den 4. juni. Carsten Kobberø og konsulent Finn Sørensen fra EUC Nordvest bliver projektansvarlige Generelt Der er ikke modtaget information fra andre regioner siden sidste udvalgsmøde. Dog har AMU Vest meddelt at man afventer organisationernes rutinemæssige udpegning af nye eller genudpegning af nuværende medlemmer. Skolen aflyser mødet planlagt til den 12. juni, da udvalget langt fra er komplet. Skolen har kontakt til sekretariat Til debat/orientering 8. Meddelelser Udvalget ser positivt på, at flere skoler nu arbejder på at få etableret LUU-samarbejdet om AOuddannelserne. Skolerne bør ikke afvente udpegning af nye medlemmer, men fortsætte LUU-samarbejde indtil nye udnævnelser er på iværksat. Meddelelser 8.1. Formandskabet 8.2. Udvalgets medlemmer 8.3. Sekretariatet Formandskabet VEU-vækst milliarden kan give muligheder for at styrke AO-området på flere områder. Side 8 af 9

9 UVM ser i øjeblikket på AMU-beskrivelsessystemet og behovet for forbedringer. I udspillet er der fokus på fra ufaglært til faglært, fokus på produktivitet og vækst i AMU, et mere fleksibelt AMU, en styrket voksenvejledning, bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring, bedre Efteruddannelse.dk. lempelse for deltagelse i AMU for personer med forældet uddannelse. Udvalgets medlemmer Sekretariatet Opfordrer alle til at markedsføre AMU-kurs og Min-profil 9. Næste møde Næste møde 9.1. Udvalgsmøde onsdag 10. september Næste møde forsøges afholdt på AMU-Nord eller 2014 fra 10:00-15:00 en relevant virksomhed i Nordjylland Udvalgsmøde 10. december 2014 fra 10:00-15:00 Mødet den 10. december kan afholdes på KTS, hvis de har deres nye industriafdeling på plads til den tid. 10. Eventuelt Eventuelt Side 9 af 9

Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 6. juni 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Adresse: Sofievej 61, 9000 Aalborg

Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Adresse: Sofievej 61, 9000 Aalborg København den 4. september 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch Finn Brøndum Rabije Shabani Kontorelev (gæst CBH) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering onsdag den 10. september2014 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Morten Lund Dam, markedsføringschef AMU Nordjylland bød velkommen

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering 9. april 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch Finn Brøndum (afbud) Vakant 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand (afbud) Claus Eskesen Morten Christensen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (formand) Charlotte Jacobsen Elise

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 10. december 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, næstformand Helle Ankersen (afbud) Finn Buch Charlotte Vilsholm (afbud) Finn Brøndum

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Afsluttende evaluering af projektet Formål/Problembeskrivelse Formålet med projektet var gennem et tværgående skolesamarbejde

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Drejebog for Inspirationsseminar, december 2013

Drejebog for Inspirationsseminar, december 2013 Drejebog for Inspirationsseminar, 19.-20.december 2013 Seminarets mål og status AO-udvalget og sekretariatet arbejder i dette år med at revidere FKB og uddannelsesmål på AO-området. Industriens Fællesudvalg,

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

København den 21. august 2013

København den 21. august 2013 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 21. august 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, næstformand Helle Ankersen Finn Buch Charlotte Vilsholm Finn Brøndum 3F-repræsentanter:

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering fredag den 30. august 2013 kl

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering fredag den 30. august 2013 kl UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 2. september 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, næstformand Helle Ankersen Finn Buch Charlotte Vilsholm Finn Brøndum 3F-repræsentanter:

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING fredag d. 17. juni 2011 kl ca

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING fredag d. 17. juni 2011 kl ca Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 8. juni 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch 3F-repræsentanter:

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592 (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag (AMU) Antal kursister Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler 2011 2012 2013 Total AMU Nordjylland 122 254

Læs mere

København den 27. november 2013

København den 27. november 2013 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 27. november 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, næstformand Helle Ankersen (afbud) Finn Buch Charlotte Vilsholm (afbud) Finn Brøndum

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere