Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering"

Transkript

1 København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten Christensen Berit Flindt Pedersen Ninna Charlotte Buch Sekretariatet: Niels Stahl, udvalgssekretær Henrik Vejen Kristensen, Dorte Würtz Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Torsdag den 12. juni 2014 kl incl. frokost hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 5. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Status på garantikurser 5. Status på AMU-aktivitet 6. Handlingsplan Nyt fra LUU 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) 2. Godkendelse af seneste referat Der henvises til bilag 2.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering 4. december (Beslutningspunkt) Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt Godkendelse af seneste referat Referatet er godkendt Der spørges til om der er nyt vedr. Metropol punkt 3.4. Der er endnu ikke nyt fra Metropol. Når der er nyt i sagen tages det op med formandskabet. 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. Nye partnerskabsaftaler Sekretariatet orienterede på sidste møde om udfordringen med at finde tilstrækkelige ressourcer til udvikling på skolerne. Dette indfluerer nu også på teksten vedr. partnerskabsaftaler. Mange faglærere på AO-området er afskediget eller har forladt området det seneste år. Bilag er en opgørelse over antal lærere på AO området. Udvalget efterspurgte på sidste udvalgsmøde, hvordan nedgangen i lærerressourcer ser ud på landsplan. Det er ikke muligt at gengive udviklingen historisk eksakt men alene give en valideret opgørelser med baggrund i sidste mødes opråb. Opgørelsen bygger på interwiev med skolerne Sekretariatet om partnerskabsaftale Partnerskabsaftalerne er oprindelig indgået mellem de godkendte skoler i de 5 regioner. Alle 16 godkendte udbydere tilsluttede sig aftalerne regionsvis. Overordnet var formålet med aftalerne at styrke samarbejdet mellem AMU udbyderne af FKB 2752 og Industriens Fællesudvalg (IF) herunder AO udvalget. Et andet formål har været at bedre kursernes kvalitet og sikre at der sker et koordineret udbud inden for AO området. Altså at partnerskabet kunne sikre at udbudet i regionerne havde en tilstrækkelig bredde og at der i regionen var de rigtig lærerkompetencer. I takt med at lærer afgangen fra AO området er tiltagende er en stor del af grundlaget for at indgå i en partnerskabaftaler reelt bortfaldet. Her tænkes specielt på den vigtige faktor, at vi som udvalg ønske at styrke det faglige lærermiljø. Der er heller ikke noget der tyder på at de enkelte udbydere styrker strategisk på AO området. Dog er der tegn på, at en øget efterspørgsel vil tvinge skolerne i offensiven. Sekretariatet har udarbejdet et nyt oplæg til en partnerskabsaftale der mere har karakter af en hensigtsterklæring der retter sig mod at sikre, at der udvikles uddannelsespakker og at der Opfølgning på seneste referat 3.1 Nye partnerskaber Udvalget hilser de nye tilkendegivelser fra skolerne om at deltage i partnerskabet velkommen. Faglærerressourcer Der stilles spørgsmål ved om den fremsatte aftale er specifik nok til at forpligte skolerne til ny udvikling. Udvalget efterspørger om aftale kan gøres mere specifik og konkret omkring partnernes rolle og forpligtigelser. Herunder stilles der forslag til at konkretisere foregangsskoler inden for ex: - Faglærerkvalificering - Webinar-udvikling o.l. - Digital læring - LEAN-kørekort - AMU-KURS - Arbejdet med LUU - IKV Målet hermed er at synliggøre de initiativer, der tages, og motivere flere skoler til at følge med og søge sparring hos foregangskoler. Sekretariatet vil afsøge muligheder, og det omfang det omfang skolerne fortsat vil indgå indskrive en konkretisering i partnerskabsaftalen. Udvalget anerkender, at skolerne har været nødt til at tilpasse faglærerressourcerne til den aktuelle aktivitet på området. For at støtte skolerne faglærerressourcer foreslås det af iværktsætte i et nyt initiativ for faglærerkvalificering. Initiativet bør målrettes såvel AO-faglærer, som faglærer fra andre tekniske områder og timefaglærer. Indsatsen for faglærerkvalificering kan omfatte følgende indhold og rammer: - Fokus på de AO-mål, der er relevante og mulige at varetage af faglærer fra andre tekniske områder og timefaglærer Side 2 af 9

3 samarbejdes om at udbyde relevante AO garantikurser. Det indstilles, at udvalget tilslutter sig det nye udkast til aftale og at denne implementeres henover august og september måned. Bilag (Til debat og beslutning) - Afholdelse af webinar med chat/erfa-forum og moderater funktion (evt. suppleret med et AOfaglærepanel) - Anvendelse af undervisningsmanualer til at sikre fælles standarder i undervisningen - Øget anvendelse af video og billedmateriale 3.3. Møder med skolerne Sekretariatet har afholdt møder med en del skolere med henblik på at få skaffet opbakning til partnerskabsaftaler og sikre udviklingsaktiviteter på skolerne. Blandt andet har vi besøget på EUC Nordvest, Region Midtjylland (Ringkøbing Skjern). Resultatet af dette er bl.a at sekretariatet sammen med skolerne har drøftet de muligheder der ligger i en øget fleksibiliesering af udbuddet på AMU. Dette har medført to projktansøgninger. Region nordjylland har søgt om midler i TUP 1 puljen. Formålet med projekt Digital læring tæt på er at udvikle film- og billedprodukter, som kan understøtte digital læring inden for Arbejdets Organisering, og som i indhold og tilrettelæggelse er tæt på deltagernes hverdag og attraktive for flere virksomheder i Nordjylland. Undervisere fra partnerskabsskoler i Nordjylland vil i et kombineret udviklings- og uddannelsesforløb arbejde med konkrete cases, produkter, øvelser og modelforløb og få tilført de nødvendige kompetencer til at arbejde med digital læring og billeder. Partnerskabskredsen EUC N, EUC NV og AMU Nordjylland står bag projektet. For fyldestgørelse information kan den samlede ansøgning læses i bilag En model med afholdelse af Webinar vurderes at være en realistik model rent ressourcemæssigt, logistisk og fagligt. Indsatsen bør inddrage gode erfairnger fra posten, som har udviklet webinar-forløb til deres medarbejdere. Sekretariatet vil frem mod næste møde afdække mulighederne for etablering af en indsats for faglærekvalificering, og kontakte relevant eksterne udbydere af webinar-løsninger. Sekretariatet indstiller et forslag til en indsats på næste AO-udvalgsmøde. Tup-ansøgninger Sekretariatet orienterede om de 2 TUP-ansøgning, som er fremsendt til UVM. Udvalget ønsker en løbende orientering fra bevillingsprocessen i UVM Region Midtjylland Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien under temaet Styrket anvendelse af digital læring i AMU. De fire skoler i den regionale partnerskabsaftale, der udbyder AMU-kurser inden for Arbejdets organisering vil i samarbejde med Sekretariatet i Industriens Fællesudvalg udvikle en fleksibel uddannelsesmodel for åbent værkstedsundervisning baseret på digital læring, uanset kursisternes geografiske spredning og placering, for at flere SMV er benytter sig af uddannelsen. Skolerne oplever inden for Arbejdets orga- 1 TUP - Tværgående udviklingspulje. Pulje skal synliggøre styrker ved AMU og inspirere til digital læring. TUP skal i 2014 øge interessen for arbejdsmarkedsuddannelserne ved at sætte fokus på fordelene ved og udbyttet af AMU, og hvordan digital læring i højere grad kan bidrage til et kompetenceløft af faglærte og ufaglærte. Side 3 af 9

4 nisering (AO) kæmpe udfordringer i at gennemføre kursusforløb for SMV er på trods af et udtalt behov. Mange forløb aflyses pga. for få tilmeldte, hvilket giver udbyderne et dårligt rygte pga. gentagne aflysninger. Projektets formål er, at øge efteruddannelsesmulighederne for potentielle deltagere, der er spredt både geografisk og på forskellige SMV er. Det søges opnået i et regionalt partnerskab gennem en fleksibel uddannelsesmodel for åben værkstedsundervisning baseret på digital læring, hvor kursisterne kan undervises via digitale medier af samme lærer uanset kursisternes geografiske spredning og placering, og hvor der etableres en fælles virtuel referenceramme, der erstatter den traditionelle referenceramme som kursisterne har på større virksomheder. For fyldestgørelse information kan den samlede ansøgning læses i bilag Lean Kørekort Tanja Thuesen, EUC Syd præsenterede et sammenhængede LEAN kørekorts forløb på sidste møde. IF har indgået udviklingsaftale med EUC Syd og EUC Lillebælt samt AMU Fyn omkring udvikling af UV-materialer til LEAN-kørekortet. Mark Fisker, DI, og EUC Syd er i dialog om en validereing af det på nuværende foreliggende, med baggrund i Marks erfaringer på området. Et næstent færdigt materiale er vedhæftet til orientering Bilag Faglæreruddannelse Lean Kørekort Udvalget har i samarnbejde med EUC Syd og AMU Syd arrangeret et lærerkompetenceudviklings forløb med det formål at udbrede kørekortsmodellen som støtte til faglærernes udvikling. Program for læreruddannelsen den juni, 2014 på AMU Syd C F Tietgens Vej 6, Kolding, er vedhæftet som bilag Vi er i skrivende stund oppe på 20 deltagere til læreruddannelses forløbet. Efter kursets afholdelse udarbejdes endelig tidsplan omkring udbredelse til andre skoler og markedsføring via organisationer og amukurs.dk. Dette initiativ er der opbakning til på de enkelte skoler. Faglæreriuddannelse og LEAN kørekort: Udvalget indstiller sekretariatet til, at de på faglærerseminaret den 19 juni 2014 fremsætter udvalgets positive indstilling og opbakning til udvikling af et LEAN-kørekort. Herunder at udvalget vil bidrage til at stemple/certificere kursisters gennemførsel afuddannelsesforløbet på samme måde som den Grundlæggende lederuddannelse er. Udvalget vil gerne orienteres om resultatet af uddannelsesforløbet. Udvalget vurderede at en varighed på 10 dage er optimalt Der spørges til hvordan økonomien for kursister og skolen er for de 2 online dage. Svar: Det følger de gældende regler for afvikling af AMUforløb. Der spørges til, hvordan man tænker at understøtter medarbejdere og virksomheder, som ikke har det nødvendige udstyr til at følge de 2 online dage på arbejdspladsen. Svar: Kursisterne kan deltage via udstyr på skolerne Møde med selandia Sekretariatet har den 1. maj afholdt møde med Uddannelseschef Anette Bak Frederiksen, Selandia. Møde med Selandia Nye LUU medlemmer skal udpeges af organisationerne. Skolerne må gerne vide at organisationerne er modtagelige for forslag til nye LUU-medlemmer Side 4 af 9

5 Dagsorden for mødet var: 1. Tale om lokalt uddannelsesudvalg til AO området 2. Sikre udmøntning af garantikurser 3. Den nye partnerskabsaftale Ad 1 Etablering af et lokalt Uddannelsesudvalg på Selandia har været drøftet med direktionen i erkendelse af at der ikke rigtig skete noget i LUU sammenhæng. De havde været i overvejelse om at oprette et LUU for specielt FKB 2752 men var fra faldet dette. Vi drøftede for og imod etablering af et selstændigt AO LUU på nuværende tidspunkt og blev enige om at LUU aktivitet for AO området lægges ind under LUU for Produktion og udvikling, og at Selnadia styrker bemandingen med personer som har særlig AO interesse. Smtidig skal sekreratatet være fødselshjælper ved et første møde hvor AO indgår. Ad 2 Selandia har været i dialog i dialog med EUC Nordvestsjælland om garantikurser hvor de tidligere har drøftet en fordeling af garantikurser på AO området i vores region. Anette Bak Frederiksen vil tage kontakt igen til EUC Nordvestsjælland med hvem de deler underviser. Det belv samtidig aftalet at KTS, Københavns tekniske og EUC norsjælland skole ligeledes bliver inddraget i samarbejdet om et udbud. Sekrtariatet støtter med forsat fødselshjælp. Ad 3 Vi drøftede omfanget af en ny partnerskabsaftale og Selandia var inforstået med at samarfbejde med øvrige skoler på Sjælland når en aftale måtte foreligge (selandia én lærer) Møde med Købehavns Tekniske skole Ny på AO området er Uddannelsesleder, Søren Engel, for Industri, Proces og Værktøj. Vi blev enige om at styrke LUU Procesoperatør Industrioperatør Produktør med temaer omkring AO. Sekretariatet sikrer at KTS tilgår en anbefaling til udbud af garantikurser. De vil drøfte vores udbud med andre skoler ipå Sjælland. KTS vil gerne tilgåe enhver model i et partnerskab samarbejde. Møde med KTS Udvalget ser positivt på etableringen af en industriafdeling på KTS, og vil gerne besøge den nye afdeling i forbindelse med et udvalgsmøde, når KTS er på plads. 4. Status på garantikurser 4.1. GARANTIKURSER opgjort den kl. 12:15 Bilag Samme som ovenfor, sat op i oversigt over hvilke skoler der ikke er med på opgørelsestidpunktet, altså ikke udbyder, samt hvilke kurser der udbydes i forhold til det samlede udbud. Bilag Status på garantikurser Udvalget ser kritisk på det nuværende udbud af garantikurser inden for AO-området. Udvalget opfordrer sekretariatet til at samle stastikken over det ønskede udbud og nuværende udbud, og sende oplæg til nye udbud til drøftelse i relevante LUU. Ligeledes kan sekretariatet prikke Side 5 af 9

6 4.3. Det samlede udbud at AO som garantikurser er ikke tilfredstillende og det kniber med at udbyde de mere specielle kurser. Det indstilles at sekretariatet bemyndiges til at hjælpe udbyderne i regionerne med at bringe problematikken om det ringe udbud af garantikurser i spil i forhold til strategisk niveau på skolerne. Det er før prøvet at bringe problematkken ind på LUU niveau men med ringe eller meget lidt resultat. (til drøftelse) 5. Status på AMU-aktivitet Bilag 5.1 er en AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler Bilag 5.4 TOP 44 AO-kursusaktivitet til skolerne med oplysninger om det meget beskedne udbud der p.t. er gældende. På næste AO udvalgsmøde evalueres det om denne indsats har en effekt. Status på AMU-aktivitet Udvalget kvitterede for det fremsendte tal-materialer. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor miljørelaterede mål ikke har aktivitet. Bemærkninger: Udvalget bemærkde ved sidste møde at aktivteten er afholdt i regionen, men kursisterne er ikke nødvendigvis kommer fra eller er ansat i regionen. Ønsket om en mere differencieret opgørelse der kan beskrive ovenstående er videregivet til vores statistikgruppe. Vi har ikke til dette møde kunne finde ressurcer til at gennemføre en sådan kørsel. Sekretariatet følger op på dette. Udvalget havde bemærkninger til at sekretariatet fremadrettet inkludere statistik fordelt på skoler, og at vi skulle huske at kommentere, hvordan statistikken er opgjort. Udvalget ønskede en top 10-liste, dette er blevet til en top 44 liste bilag 5.4 Sekretariatet ser fortsat på mulighederne på forbedring fremtidige oversigter. Til orientering 6. Handlingsplan 2014 Eftersendes inden mødet, (grundet ændring i flere datoer for afslutning af udviklingsopgaver Herunder forhåndsanmeldelse (beslutningspunkt) Handlingsplan 2014 Handlingsplanen godkendes med følgende ændringer. Sekretariatet opdaterer den fremsendte handlingsplan med nye beslutninger fra indeværende udvalgsmøde. Bilag 6.1 Pkt 1-2: Udgår som særlig indsats (grundet den allerede aftale indsats omkring LEAN-kørekort) Pkt 3-4: Nedprioriteres indtil LEAN kørekortet er implementeret Pkt 14-15:Det præciseret at arbejdet laves med skolernes i Region Midt og Nord Side 6 af 9

7 Pkt 17: Udvalget vil gerne orienteres løbende om udvikling med PUTAU Pkt 20: Det bør overvejes at koble målet til LEAN/effektivisering. Pkt 21-24: Revisionen af arbejdsmiljø og sikkerhedsmål samkoordineres med de nævnte parter (herunder særligt HAKL) 7. Nyt fra LUU 7.1. AMU Fyn AMU Fyn holdt LUU møde den 12 maj Også her er udvalget karakteriseret ved afholdelse af møder med et relativt stort frafald. Udvalget arbejder på at få repræsentanter til udvalget fra Dansk Industri. Udvalget har lagt op til en ny måde at skrive referat på. Der træffes for hvert enkelt punkt en beslutning på mødet, og der sættes en ansvarlig på. Hvert punkt afsluttes og godkendes. Folder vedr. lokale uddannelsesudvalg fra Learnmark blev præsenteret. (UU udvalget har tidligere været præsenteret for denne) Folderen skal omformes til en AMU-Fyn udgave. Årets gang og forkortelsesoversigt medtages. Oplæg til årets gang på AMU-Fyn blev gennemgået. I forbindelse med fælles samling på mødet i 4. kvartal ønsker udvalget deltagelse fra LUU for transport, gartner og struktør. Udvalget drøftede et oplæg vedr. åbent værksted på leanområdet. Kim (lærer på AMU Fyn) vurderer, at der udelukkende kan køres åbent værksted på leanområdets 1 dagskurser, da kursisterne skal igennem hele kursusmålet for at kunne få kursusbevis. Finn bemærkede, at det evt. kunne gennemføres, hvis man på forhånd afgrænser, at det åbne værksted indeholder en bestemt række kurser. Virksomhederne forventer, at leanuddannelsen bliver certificeret. Vi skal have en anerkendelse af lean som fag. Der blev opfordret til at udvalgets medlemmer hjælper med at bringe en blåstempling af lean som fag videre til Industriens Uddannelser. Udvalget opfordrer skolen til at hjælpe med at få åbent værksteds tanken testet. Medlemmerne tager fat i deres bagland. Det skal til næste møde afklares om Industriens Uddannelser har fået færdiggjort leancertifikatet. Udvalget foreslår, at der laves en pædagogisk dag for løst ansatte faglærere på AO området en gang om året. Det drøftes igen på næste møde. Nyt fra LUU Side 7 af 9

8 Sekretariatets bemærkninger: Vedrørende problematikken omkring Garantikurser er meldingen at problemet er løst. Kilde:Finn Buch, udvalgsmedlem og LUU medlem på AMU Fyn 7.2. EUC Nordvest - referat fra møde den 8/ Også her var mødet præget af forfald. På dette møde deltog sekretariatet. Formålet med mødet var sammen med os at diskutere fremtidige mål for udvalgets arbejde. Sekretariatet holdt oplæg om udviklingen i AMU-systemet og vi satte stort fokus på, at vi skal passe på, at AMU-systemet ikke overhales af virkeligheden kursusudbuddet skal altså matche det lokale og de samfundmæssige krav. Det Lokale Uddannelsesudvalg skal derfor bl.a. debattere udviklingen inden for AMU. Det er også en rigtig vigtig opgave, at udvalget arbejder med at udarbejde kursuspakker til erhvervslivet. Konkret blev det vedtaget at udvalget inddrages i arbejdet med udvikling af et nyt AMU-mål, som matcher kravet fra virksomhederne. Tema for denne udvikling er Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Udvalget arbejder med udvikling af et AMU-mål som er en videreudvikling af ovennævnte. Udvalget synes det er en rigtig god idé, og det blev derfor besluttet, at udvalget tager denne opgave. Den nærmere procedure bliver, at skolen inviterer ca. 4 udvalgte virksomheder ind til en workshop, hvor vi skal diskutere emnet. Karin, 3F nævner i denne forbindelse Oticons NPI. Dette arbejder vi videre med på mødet den 4. juni. Carsten Kobberø og konsulent Finn Sørensen fra EUC Nordvest bliver projektansvarlige Generelt Der er ikke modtaget information fra andre regioner siden sidste udvalgsmøde. Dog har AMU Vest meddelt at man afventer organisationernes rutinemæssige udpegning af nye eller genudpegning af nuværende medlemmer. Skolen aflyser mødet planlagt til den 12. juni, da udvalget langt fra er komplet. Skolen har kontakt til sekretariat Til debat/orientering 8. Meddelelser Udvalget ser positivt på, at flere skoler nu arbejder på at få etableret LUU-samarbejdet om AOuddannelserne. Skolerne bør ikke afvente udpegning af nye medlemmer, men fortsætte LUU-samarbejde indtil nye udnævnelser er på iværksat. Meddelelser 8.1. Formandskabet 8.2. Udvalgets medlemmer 8.3. Sekretariatet Formandskabet VEU-vækst milliarden kan give muligheder for at styrke AO-området på flere områder. Side 8 af 9

9 UVM ser i øjeblikket på AMU-beskrivelsessystemet og behovet for forbedringer. I udspillet er der fokus på fra ufaglært til faglært, fokus på produktivitet og vækst i AMU, et mere fleksibelt AMU, en styrket voksenvejledning, bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring, bedre Efteruddannelse.dk. lempelse for deltagelse i AMU for personer med forældet uddannelse. Udvalgets medlemmer Sekretariatet Opfordrer alle til at markedsføre AMU-kurs og Min-profil 9. Næste møde Næste møde 9.1. Udvalgsmøde onsdag 10. september Næste møde forsøges afholdt på AMU-Nord eller 2014 fra 10:00-15:00 en relevant virksomhed i Nordjylland Udvalgsmøde 10. december 2014 fra 10:00-15:00 Mødet den 10. december kan afholdes på KTS, hvis de har deres nye industriafdeling på plads til den tid. 10. Eventuelt Eventuelt Side 9 af 9

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til mødet der er et par afbud grundet travlhed på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere