Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering"

Transkript

1 København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten Christensen Berit Flindt Pedersen Ninna Charlotte Buch Sekretariatet: Niels Stahl, udvalgssekretær Henrik Vejen Kristensen, Dorte Würtz Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Torsdag den 12. juni 2014 kl incl. frokost hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 5. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Status på garantikurser 5. Status på AMU-aktivitet 6. Handlingsplan Nyt fra LUU 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt) 2. Godkendelse af seneste referat Der henvises til bilag 2.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering 4. december (Beslutningspunkt) Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt Godkendelse af seneste referat Referatet er godkendt Der spørges til om der er nyt vedr. Metropol punkt 3.4. Der er endnu ikke nyt fra Metropol. Når der er nyt i sagen tages det op med formandskabet. 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. Nye partnerskabsaftaler Sekretariatet orienterede på sidste møde om udfordringen med at finde tilstrækkelige ressourcer til udvikling på skolerne. Dette indfluerer nu også på teksten vedr. partnerskabsaftaler. Mange faglærere på AO-området er afskediget eller har forladt området det seneste år. Bilag er en opgørelse over antal lærere på AO området. Udvalget efterspurgte på sidste udvalgsmøde, hvordan nedgangen i lærerressourcer ser ud på landsplan. Det er ikke muligt at gengive udviklingen historisk eksakt men alene give en valideret opgørelser med baggrund i sidste mødes opråb. Opgørelsen bygger på interwiev med skolerne Sekretariatet om partnerskabsaftale Partnerskabsaftalerne er oprindelig indgået mellem de godkendte skoler i de 5 regioner. Alle 16 godkendte udbydere tilsluttede sig aftalerne regionsvis. Overordnet var formålet med aftalerne at styrke samarbejdet mellem AMU udbyderne af FKB 2752 og Industriens Fællesudvalg (IF) herunder AO udvalget. Et andet formål har været at bedre kursernes kvalitet og sikre at der sker et koordineret udbud inden for AO området. Altså at partnerskabet kunne sikre at udbudet i regionerne havde en tilstrækkelig bredde og at der i regionen var de rigtig lærerkompetencer. I takt med at lærer afgangen fra AO området er tiltagende er en stor del af grundlaget for at indgå i en partnerskabaftaler reelt bortfaldet. Her tænkes specielt på den vigtige faktor, at vi som udvalg ønske at styrke det faglige lærermiljø. Der er heller ikke noget der tyder på at de enkelte udbydere styrker strategisk på AO området. Dog er der tegn på, at en øget efterspørgsel vil tvinge skolerne i offensiven. Sekretariatet har udarbejdet et nyt oplæg til en partnerskabsaftale der mere har karakter af en hensigtsterklæring der retter sig mod at sikre, at der udvikles uddannelsespakker og at der Opfølgning på seneste referat 3.1 Nye partnerskaber Udvalget hilser de nye tilkendegivelser fra skolerne om at deltage i partnerskabet velkommen. Faglærerressourcer Der stilles spørgsmål ved om den fremsatte aftale er specifik nok til at forpligte skolerne til ny udvikling. Udvalget efterspørger om aftale kan gøres mere specifik og konkret omkring partnernes rolle og forpligtigelser. Herunder stilles der forslag til at konkretisere foregangsskoler inden for ex: - Faglærerkvalificering - Webinar-udvikling o.l. - Digital læring - LEAN-kørekort - AMU-KURS - Arbejdet med LUU - IKV Målet hermed er at synliggøre de initiativer, der tages, og motivere flere skoler til at følge med og søge sparring hos foregangskoler. Sekretariatet vil afsøge muligheder, og det omfang det omfang skolerne fortsat vil indgå indskrive en konkretisering i partnerskabsaftalen. Udvalget anerkender, at skolerne har været nødt til at tilpasse faglærerressourcerne til den aktuelle aktivitet på området. For at støtte skolerne faglærerressourcer foreslås det af iværktsætte i et nyt initiativ for faglærerkvalificering. Initiativet bør målrettes såvel AO-faglærer, som faglærer fra andre tekniske områder og timefaglærer. Indsatsen for faglærerkvalificering kan omfatte følgende indhold og rammer: - Fokus på de AO-mål, der er relevante og mulige at varetage af faglærer fra andre tekniske områder og timefaglærer Side 2 af 9

3 samarbejdes om at udbyde relevante AO garantikurser. Det indstilles, at udvalget tilslutter sig det nye udkast til aftale og at denne implementeres henover august og september måned. Bilag (Til debat og beslutning) - Afholdelse af webinar med chat/erfa-forum og moderater funktion (evt. suppleret med et AOfaglærepanel) - Anvendelse af undervisningsmanualer til at sikre fælles standarder i undervisningen - Øget anvendelse af video og billedmateriale 3.3. Møder med skolerne Sekretariatet har afholdt møder med en del skolere med henblik på at få skaffet opbakning til partnerskabsaftaler og sikre udviklingsaktiviteter på skolerne. Blandt andet har vi besøget på EUC Nordvest, Region Midtjylland (Ringkøbing Skjern). Resultatet af dette er bl.a at sekretariatet sammen med skolerne har drøftet de muligheder der ligger i en øget fleksibiliesering af udbuddet på AMU. Dette har medført to projktansøgninger. Region nordjylland har søgt om midler i TUP 1 puljen. Formålet med projekt Digital læring tæt på er at udvikle film- og billedprodukter, som kan understøtte digital læring inden for Arbejdets Organisering, og som i indhold og tilrettelæggelse er tæt på deltagernes hverdag og attraktive for flere virksomheder i Nordjylland. Undervisere fra partnerskabsskoler i Nordjylland vil i et kombineret udviklings- og uddannelsesforløb arbejde med konkrete cases, produkter, øvelser og modelforløb og få tilført de nødvendige kompetencer til at arbejde med digital læring og billeder. Partnerskabskredsen EUC N, EUC NV og AMU Nordjylland står bag projektet. For fyldestgørelse information kan den samlede ansøgning læses i bilag En model med afholdelse af Webinar vurderes at være en realistik model rent ressourcemæssigt, logistisk og fagligt. Indsatsen bør inddrage gode erfairnger fra posten, som har udviklet webinar-forløb til deres medarbejdere. Sekretariatet vil frem mod næste møde afdække mulighederne for etablering af en indsats for faglærekvalificering, og kontakte relevant eksterne udbydere af webinar-løsninger. Sekretariatet indstiller et forslag til en indsats på næste AO-udvalgsmøde. Tup-ansøgninger Sekretariatet orienterede om de 2 TUP-ansøgning, som er fremsendt til UVM. Udvalget ønsker en løbende orientering fra bevillingsprocessen i UVM Region Midtjylland Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien under temaet Styrket anvendelse af digital læring i AMU. De fire skoler i den regionale partnerskabsaftale, der udbyder AMU-kurser inden for Arbejdets organisering vil i samarbejde med Sekretariatet i Industriens Fællesudvalg udvikle en fleksibel uddannelsesmodel for åbent værkstedsundervisning baseret på digital læring, uanset kursisternes geografiske spredning og placering, for at flere SMV er benytter sig af uddannelsen. Skolerne oplever inden for Arbejdets orga- 1 TUP - Tværgående udviklingspulje. Pulje skal synliggøre styrker ved AMU og inspirere til digital læring. TUP skal i 2014 øge interessen for arbejdsmarkedsuddannelserne ved at sætte fokus på fordelene ved og udbyttet af AMU, og hvordan digital læring i højere grad kan bidrage til et kompetenceløft af faglærte og ufaglærte. Side 3 af 9

4 nisering (AO) kæmpe udfordringer i at gennemføre kursusforløb for SMV er på trods af et udtalt behov. Mange forløb aflyses pga. for få tilmeldte, hvilket giver udbyderne et dårligt rygte pga. gentagne aflysninger. Projektets formål er, at øge efteruddannelsesmulighederne for potentielle deltagere, der er spredt både geografisk og på forskellige SMV er. Det søges opnået i et regionalt partnerskab gennem en fleksibel uddannelsesmodel for åben værkstedsundervisning baseret på digital læring, hvor kursisterne kan undervises via digitale medier af samme lærer uanset kursisternes geografiske spredning og placering, og hvor der etableres en fælles virtuel referenceramme, der erstatter den traditionelle referenceramme som kursisterne har på større virksomheder. For fyldestgørelse information kan den samlede ansøgning læses i bilag Lean Kørekort Tanja Thuesen, EUC Syd præsenterede et sammenhængede LEAN kørekorts forløb på sidste møde. IF har indgået udviklingsaftale med EUC Syd og EUC Lillebælt samt AMU Fyn omkring udvikling af UV-materialer til LEAN-kørekortet. Mark Fisker, DI, og EUC Syd er i dialog om en validereing af det på nuværende foreliggende, med baggrund i Marks erfaringer på området. Et næstent færdigt materiale er vedhæftet til orientering Bilag Faglæreruddannelse Lean Kørekort Udvalget har i samarnbejde med EUC Syd og AMU Syd arrangeret et lærerkompetenceudviklings forløb med det formål at udbrede kørekortsmodellen som støtte til faglærernes udvikling. Program for læreruddannelsen den juni, 2014 på AMU Syd C F Tietgens Vej 6, Kolding, er vedhæftet som bilag Vi er i skrivende stund oppe på 20 deltagere til læreruddannelses forløbet. Efter kursets afholdelse udarbejdes endelig tidsplan omkring udbredelse til andre skoler og markedsføring via organisationer og amukurs.dk. Dette initiativ er der opbakning til på de enkelte skoler. Faglæreriuddannelse og LEAN kørekort: Udvalget indstiller sekretariatet til, at de på faglærerseminaret den 19 juni 2014 fremsætter udvalgets positive indstilling og opbakning til udvikling af et LEAN-kørekort. Herunder at udvalget vil bidrage til at stemple/certificere kursisters gennemførsel afuddannelsesforløbet på samme måde som den Grundlæggende lederuddannelse er. Udvalget vil gerne orienteres om resultatet af uddannelsesforløbet. Udvalget vurderede at en varighed på 10 dage er optimalt Der spørges til hvordan økonomien for kursister og skolen er for de 2 online dage. Svar: Det følger de gældende regler for afvikling af AMUforløb. Der spørges til, hvordan man tænker at understøtter medarbejdere og virksomheder, som ikke har det nødvendige udstyr til at følge de 2 online dage på arbejdspladsen. Svar: Kursisterne kan deltage via udstyr på skolerne Møde med selandia Sekretariatet har den 1. maj afholdt møde med Uddannelseschef Anette Bak Frederiksen, Selandia. Møde med Selandia Nye LUU medlemmer skal udpeges af organisationerne. Skolerne må gerne vide at organisationerne er modtagelige for forslag til nye LUU-medlemmer Side 4 af 9

5 Dagsorden for mødet var: 1. Tale om lokalt uddannelsesudvalg til AO området 2. Sikre udmøntning af garantikurser 3. Den nye partnerskabsaftale Ad 1 Etablering af et lokalt Uddannelsesudvalg på Selandia har været drøftet med direktionen i erkendelse af at der ikke rigtig skete noget i LUU sammenhæng. De havde været i overvejelse om at oprette et LUU for specielt FKB 2752 men var fra faldet dette. Vi drøftede for og imod etablering af et selstændigt AO LUU på nuværende tidspunkt og blev enige om at LUU aktivitet for AO området lægges ind under LUU for Produktion og udvikling, og at Selnadia styrker bemandingen med personer som har særlig AO interesse. Smtidig skal sekreratatet være fødselshjælper ved et første møde hvor AO indgår. Ad 2 Selandia har været i dialog i dialog med EUC Nordvestsjælland om garantikurser hvor de tidligere har drøftet en fordeling af garantikurser på AO området i vores region. Anette Bak Frederiksen vil tage kontakt igen til EUC Nordvestsjælland med hvem de deler underviser. Det belv samtidig aftalet at KTS, Københavns tekniske og EUC norsjælland skole ligeledes bliver inddraget i samarbejdet om et udbud. Sekrtariatet støtter med forsat fødselshjælp. Ad 3 Vi drøftede omfanget af en ny partnerskabsaftale og Selandia var inforstået med at samarfbejde med øvrige skoler på Sjælland når en aftale måtte foreligge (selandia én lærer) Møde med Købehavns Tekniske skole Ny på AO området er Uddannelsesleder, Søren Engel, for Industri, Proces og Værktøj. Vi blev enige om at styrke LUU Procesoperatør Industrioperatør Produktør med temaer omkring AO. Sekretariatet sikrer at KTS tilgår en anbefaling til udbud af garantikurser. De vil drøfte vores udbud med andre skoler ipå Sjælland. KTS vil gerne tilgåe enhver model i et partnerskab samarbejde. Møde med KTS Udvalget ser positivt på etableringen af en industriafdeling på KTS, og vil gerne besøge den nye afdeling i forbindelse med et udvalgsmøde, når KTS er på plads. 4. Status på garantikurser 4.1. GARANTIKURSER opgjort den kl. 12:15 Bilag Samme som ovenfor, sat op i oversigt over hvilke skoler der ikke er med på opgørelsestidpunktet, altså ikke udbyder, samt hvilke kurser der udbydes i forhold til det samlede udbud. Bilag Status på garantikurser Udvalget ser kritisk på det nuværende udbud af garantikurser inden for AO-området. Udvalget opfordrer sekretariatet til at samle stastikken over det ønskede udbud og nuværende udbud, og sende oplæg til nye udbud til drøftelse i relevante LUU. Ligeledes kan sekretariatet prikke Side 5 af 9

6 4.3. Det samlede udbud at AO som garantikurser er ikke tilfredstillende og det kniber med at udbyde de mere specielle kurser. Det indstilles at sekretariatet bemyndiges til at hjælpe udbyderne i regionerne med at bringe problematikken om det ringe udbud af garantikurser i spil i forhold til strategisk niveau på skolerne. Det er før prøvet at bringe problematkken ind på LUU niveau men med ringe eller meget lidt resultat. (til drøftelse) 5. Status på AMU-aktivitet Bilag 5.1 er en AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler Bilag 5.4 TOP 44 AO-kursusaktivitet til skolerne med oplysninger om det meget beskedne udbud der p.t. er gældende. På næste AO udvalgsmøde evalueres det om denne indsats har en effekt. Status på AMU-aktivitet Udvalget kvitterede for det fremsendte tal-materialer. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor miljørelaterede mål ikke har aktivitet. Bemærkninger: Udvalget bemærkde ved sidste møde at aktivteten er afholdt i regionen, men kursisterne er ikke nødvendigvis kommer fra eller er ansat i regionen. Ønsket om en mere differencieret opgørelse der kan beskrive ovenstående er videregivet til vores statistikgruppe. Vi har ikke til dette møde kunne finde ressurcer til at gennemføre en sådan kørsel. Sekretariatet følger op på dette. Udvalget havde bemærkninger til at sekretariatet fremadrettet inkludere statistik fordelt på skoler, og at vi skulle huske at kommentere, hvordan statistikken er opgjort. Udvalget ønskede en top 10-liste, dette er blevet til en top 44 liste bilag 5.4 Sekretariatet ser fortsat på mulighederne på forbedring fremtidige oversigter. Til orientering 6. Handlingsplan 2014 Eftersendes inden mødet, (grundet ændring i flere datoer for afslutning af udviklingsopgaver Herunder forhåndsanmeldelse (beslutningspunkt) Handlingsplan 2014 Handlingsplanen godkendes med følgende ændringer. Sekretariatet opdaterer den fremsendte handlingsplan med nye beslutninger fra indeværende udvalgsmøde. Bilag 6.1 Pkt 1-2: Udgår som særlig indsats (grundet den allerede aftale indsats omkring LEAN-kørekort) Pkt 3-4: Nedprioriteres indtil LEAN kørekortet er implementeret Pkt 14-15:Det præciseret at arbejdet laves med skolernes i Region Midt og Nord Side 6 af 9

7 Pkt 17: Udvalget vil gerne orienteres løbende om udvikling med PUTAU Pkt 20: Det bør overvejes at koble målet til LEAN/effektivisering. Pkt 21-24: Revisionen af arbejdsmiljø og sikkerhedsmål samkoordineres med de nævnte parter (herunder særligt HAKL) 7. Nyt fra LUU 7.1. AMU Fyn AMU Fyn holdt LUU møde den 12 maj Også her er udvalget karakteriseret ved afholdelse af møder med et relativt stort frafald. Udvalget arbejder på at få repræsentanter til udvalget fra Dansk Industri. Udvalget har lagt op til en ny måde at skrive referat på. Der træffes for hvert enkelt punkt en beslutning på mødet, og der sættes en ansvarlig på. Hvert punkt afsluttes og godkendes. Folder vedr. lokale uddannelsesudvalg fra Learnmark blev præsenteret. (UU udvalget har tidligere været præsenteret for denne) Folderen skal omformes til en AMU-Fyn udgave. Årets gang og forkortelsesoversigt medtages. Oplæg til årets gang på AMU-Fyn blev gennemgået. I forbindelse med fælles samling på mødet i 4. kvartal ønsker udvalget deltagelse fra LUU for transport, gartner og struktør. Udvalget drøftede et oplæg vedr. åbent værksted på leanområdet. Kim (lærer på AMU Fyn) vurderer, at der udelukkende kan køres åbent værksted på leanområdets 1 dagskurser, da kursisterne skal igennem hele kursusmålet for at kunne få kursusbevis. Finn bemærkede, at det evt. kunne gennemføres, hvis man på forhånd afgrænser, at det åbne værksted indeholder en bestemt række kurser. Virksomhederne forventer, at leanuddannelsen bliver certificeret. Vi skal have en anerkendelse af lean som fag. Der blev opfordret til at udvalgets medlemmer hjælper med at bringe en blåstempling af lean som fag videre til Industriens Uddannelser. Udvalget opfordrer skolen til at hjælpe med at få åbent værksteds tanken testet. Medlemmerne tager fat i deres bagland. Det skal til næste møde afklares om Industriens Uddannelser har fået færdiggjort leancertifikatet. Udvalget foreslår, at der laves en pædagogisk dag for løst ansatte faglærere på AO området en gang om året. Det drøftes igen på næste møde. Nyt fra LUU Side 7 af 9

8 Sekretariatets bemærkninger: Vedrørende problematikken omkring Garantikurser er meldingen at problemet er løst. Kilde:Finn Buch, udvalgsmedlem og LUU medlem på AMU Fyn 7.2. EUC Nordvest - referat fra møde den 8/ Også her var mødet præget af forfald. På dette møde deltog sekretariatet. Formålet med mødet var sammen med os at diskutere fremtidige mål for udvalgets arbejde. Sekretariatet holdt oplæg om udviklingen i AMU-systemet og vi satte stort fokus på, at vi skal passe på, at AMU-systemet ikke overhales af virkeligheden kursusudbuddet skal altså matche det lokale og de samfundmæssige krav. Det Lokale Uddannelsesudvalg skal derfor bl.a. debattere udviklingen inden for AMU. Det er også en rigtig vigtig opgave, at udvalget arbejder med at udarbejde kursuspakker til erhvervslivet. Konkret blev det vedtaget at udvalget inddrages i arbejdet med udvikling af et nyt AMU-mål, som matcher kravet fra virksomhederne. Tema for denne udvikling er Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Udvalget arbejder med udvikling af et AMU-mål som er en videreudvikling af ovennævnte. Udvalget synes det er en rigtig god idé, og det blev derfor besluttet, at udvalget tager denne opgave. Den nærmere procedure bliver, at skolen inviterer ca. 4 udvalgte virksomheder ind til en workshop, hvor vi skal diskutere emnet. Karin, 3F nævner i denne forbindelse Oticons NPI. Dette arbejder vi videre med på mødet den 4. juni. Carsten Kobberø og konsulent Finn Sørensen fra EUC Nordvest bliver projektansvarlige Generelt Der er ikke modtaget information fra andre regioner siden sidste udvalgsmøde. Dog har AMU Vest meddelt at man afventer organisationernes rutinemæssige udpegning af nye eller genudpegning af nuværende medlemmer. Skolen aflyser mødet planlagt til den 12. juni, da udvalget langt fra er komplet. Skolen har kontakt til sekretariat Til debat/orientering 8. Meddelelser Udvalget ser positivt på, at flere skoler nu arbejder på at få etableret LUU-samarbejdet om AOuddannelserne. Skolerne bør ikke afvente udpegning af nye medlemmer, men fortsætte LUU-samarbejde indtil nye udnævnelser er på iværksat. Meddelelser 8.1. Formandskabet 8.2. Udvalgets medlemmer 8.3. Sekretariatet Formandskabet VEU-vækst milliarden kan give muligheder for at styrke AO-området på flere områder. Side 8 af 9

9 UVM ser i øjeblikket på AMU-beskrivelsessystemet og behovet for forbedringer. I udspillet er der fokus på fra ufaglært til faglært, fokus på produktivitet og vækst i AMU, et mere fleksibelt AMU, en styrket voksenvejledning, bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring, bedre Efteruddannelse.dk. lempelse for deltagelse i AMU for personer med forældet uddannelse. Udvalgets medlemmer Sekretariatet Opfordrer alle til at markedsføre AMU-kurs og Min-profil 9. Næste møde Næste møde 9.1. Udvalgsmøde onsdag 10. september Næste møde forsøges afholdt på AMU-Nord eller 2014 fra 10:00-15:00 en relevant virksomhed i Nordjylland Udvalgsmøde 10. december 2014 fra 10:00-15:00 Mødet den 10. december kan afholdes på KTS, hvis de har deres nye industriafdeling på plads til den tid. 10. Eventuelt Eventuelt Side 9 af 9

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

København den 30. november 2011

København den 30. november 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: 10-17 sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Læsevejledning

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere