Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet"

Transkript

1 2013 Har konflikten mellem PLO og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin? Louise Tolnov, Lise Andersen Rix, Marlene Thordal og John Hyltoft Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet

2 Indholdsfortegnelse 1 RESUME 3 2 BAGGRUND 4 3 MATERIALE OG METODE LITTERATUR DATAMATERIALE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE POPULATION UDFORMNING VIGTIGSTE VARIABLE 3.4 INTERVIEW 6 4 RESULTATER DATAMATERIALE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 9 5 INTERVIEW 15 6 DISKUSSION SAMMENFATNING RELATION TIL ANDEN LITTERATUR STYRKER OG SVAGHEDER VED STUDIET PERSPEKTIVERING 17 7 KONKLUSION 18 8 REFERENCER 19 9 BILAG 20 2

3 1 Resume Formål Hovedformålet med projektet er at belyse udviklingen i antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin over de seneste år, og undersøge om konflikten mellem PLO og Danske Regioner har påvirket antallet af ansøgere. Materiale og metode Litteratursøgning. National register undersøgelse med indhentning af data fra Danske Regioner og Dansk Selskab for Almen Medicin vedrørende ansøgning til uddannelsesstillinger i almen medicin. Spørgeskema undersøgelse blandt yngre læger i Region Nord. Struktureret e mail interview med praktiserende læge Eddie Nielsen og med yngre læge Søren Thomsen. Resultater Andelen af besatte hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2013 faldt til laveste niveau siden Dette til trods for at antallet af ansøgere pr. normeret stilling på landsplan i 2013 steg med hhv. 24% i 1. halvår og 32% i 2. halvår af 2013 sammenlignet med Nærværende studie fandt dog klare regionale forskelle. I Region Nord var der i 2012 og 2013 færre ansøgere til hoveduddannelsesforløb i almen medicin pr. normeret stilling sammenlignet med Det samme gjorde sig gældende for introduktionsforløb i Region Sjælland i Derimod steg ansøgertallet pr. normeret hoveduddannelsesstilling i Region Hovedstaden med 36% i 2. halvår 2013 sammenlignet med Spørgeskemaundersøgelsen blandt yngre læger i Region Nord viste, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner for 12 % havde indflydelse på fravalget af almen medicin som speciale. De fire hovedårsager til fravalget af specialet var usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden, udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis, udsigten til mere administration i almen praksis og usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartnere. Endvidere havde 11% af KBU læger og 32 % af intro læger eller læger i uklassificerede stillinger udsat ansøgningen til hoveduddannelse i almen medicin pga. konflikten. Konklusion Ud fra datamaterialet kan det ikke konkluderes, ej heller udelukkes, at der som følge af konflikten mellem PLO og Danske Regioner er sket en ændring i ansøgerantallet til almen medicin. Spørgeskemaundersøgelsen indikerer dog, at konflikten for yngre læger i Region Nord havde indflydelse på fravalget af almen medicin. Der tegner sig et billede af stor regional forskel, hvor der i Region Nord er et rekrutteringsproblem, som ikke genfindes i Region Hovedstaden. 3

4 2 Baggrund Antallet af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nordjylland er faldet markant i forbindelse med den seneste ansættelsesrunde. Til de seks hoveduddannelsesforløb i almen medicin der startede 1. november, var der kun fire ansøgere. Ved tidligere ansættelses runder har der været 3 4 gange så mange ansøgere. 1 Perioden forud for ansøgningsrunden var præget af konflikten mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner. Danske Regioner opsagde efter længere tids forhandlinger overenskomsten med PLO pr. 1. september Dagen efter blev der lavet regeringsindgreb, der forlængede overenskomsten med 1 år. På grund af utilfredshed med regeringsindgrebet lagde de praktiserende læger op til at aflevere deres ydernumre og dermed opsige aftalen med den offentlige sygesikring. PLO s repræsentantskab valgte dog denne løsning fra. Aktuelt er nye overenskomstforhandlinger mellem PLO og Danske Regioner i gang. Kaj Bernth, formand for PLO Nordjylland mener ikke, at det lave ansøgerantal hænger sammen med konflikten mellem PLO og Danske Regioner i foråret, men derimod skyldes den generelle lægemangel i regionen. 1 Det danske sundhedsvæsen har gennem en længere periode oplevet en generel mangel på speciallæger og særligt problemer med at rekruttere i nogle regioner og inden for visse specialer, herunder almen medicin. Lægers valg af speciale og karriere er vigtigt for at opnå og fastholde et passende udbud af lægelig arbejdskraft i forskellige specialer og dermed sikre det fremtidige udbud af sundhedsydelser til befolkningen. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, udarbejdede i 2013 en rapport, der belyser de overvejelser og faktorer, der ligger til grund for medicinstuderende og yngre lægers speciale og karrierevalg. Undersøgelsen viser, at de studerende, der foretrækker almen medicin frem for andre specialer, oftere lægger vægt på arbejdsforhold og personlige forhold, mens det lægefaglige indhold og karrieremuligheder har mindre betydning. De har oftere en partner. Der ses dermed en tendens til, at personer, der foretrækker almen medicin, er orienterede mod gode arbejdsmæssige og familiære forhold. 2 Hovedformålet med projektet er at belyse udviklingen i antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin over de seneste år, og undersøge om konflikten mellem PLO og Danske Regioner har påvirket antallet af ansøgere. Problemstillingen er relevant og højaktuel, og der er endnu ikke nogle videnskabelige artikler, der belyser en eventuel sammenhæng. 4

5 3 Materiale og metode Ovenstående formål søges belyst ved at foretage 1) litteratursøgning, 2) national register undersøgelse, 3) spørgeskema undersøgelse samt 4) e mail interview. 3.1 Litteratur Litteraturindsamling blev foretaget ved søgning i Ugeskrift for Læger samt på Google med søgeordene: Lægekonflikt (4), PLO (857), almen medicin (1079), konflikt (508) og specialevalg læge (20). I parentes er for hvert søgeord angivet antallet af artikler fundet ved søgning i Ugeskrift for Læger. Artiklerne blev sorteret efter dato, og der blev udvalgt 3 relevante artikler. Ved søgning på Google fandtes rapporten fra KORA. I Pubmed blev foretaget søgning med Mesh ordene: general practitioners, physicians family, physicians primary care, conflict. Der blev ikke fundet relevant litteratur på Pubmed. 3.2 Datamateriale Med henblik på at beskrive udviklingen i antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin blev indhentet oplysninger fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) om antal af opslåede introduktions og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin og antal ansøgere i hver af de 5 regioner. Data er indberettet til DSAM af Danske Regioner. DSAM havde oplysninger om antallet af besatte uddannelsesforløb fra perioden 2005 til 1. halvår Oplysninger fra 2. halvår 2012 til år 2013 blev indhentet via e mail kontakt til nøglepersoner i hver af de fem regioner (Bilag 5). Oplysninger om antallet af ansøgere, antal opslåede uddannelsesstillinger og antal besatte forløb var tilgængelige fra år 2011 til år 2013 (Bilag 2+3). I nærværende studie blev studieperioden afgrænset fra år 2005 til år Ud fra data søges belyst, om det faldende antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nord afspejler tilfældig variation eller er udtryk for et reelt fald. Dette analyseres ved at se på trenden for antallet af ansøgere i forhold til antallet af opslåede uddannelsesforløb. Der ses særskilt på data for hhv. introduktions og hoveduddannelsesstillinger. Tilsvarende ses på tal for de øvrige regioner samt på landsplan. 3.3 Spørgeskemaundersøgelse Studiet er bygget op omkring en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre læger i Region Nord. Spørgeskemaet bruges til at belyse om en ændring i ansøgningsmønstret til uddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nord skyldes forhold relateret til konflikten. Dette søges perspektiveret til de øvrige regioner Population Alle yngre læger i Region Nord blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Populationen bestod således af både basislæger, introduktionslæger, hoveduddannelseslæger, læger i uklassificerede stillinger samt speciallæger, der endnu ikke var ansat i overlægestillinger. Der blev udsendt spørgeskema til i alt 890 personer. Der blev modtaget besvarelser fra 358 respondenter svarende til en svarprocent på 40 procent Udformning Spørgeskemaet blev udformet elektronisk som et simpelt afkrydsningsskema vha. Google spreadsheed og fremsendt pr. e mail. Lykke Andersen, konsulent i lægeforeningen Region Nord, havde kontaktoplysninger på deltagerne og var behjælpelig med at udsende spørgeskemaet. Der 5

6 blev efter 2 uger udsendt en opfølgende e mail med opfordring til at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet var opbygget omkring tvungen besvarelse, således at respondenten var nødt l at svare på et spørgsmål, før han/hun kunne komme videre til det næste. Spørgeskemaet bestod udelukkende af lukkede spørgsmål med prædefinerede svarmuligheder (Bilag 8) Vigtigste variable Indledningsvist blev deltagerne spurgt, om de havde overvejet almen medicin som speciale. Respondenter, der svarede bekræftende, blev videre spurgt til personlige oplysninger som kandidat år, køn, alder og antal børn. Der blev spurgt, om respondenterne havde søgt introduktions eller hoveduddannelsesstilling i almen medicin og ved afkræftende svar angive, om konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres beslutning. Ved bekræftende svar blev respondenterne bedt om at angive hvilke forhold, der havde haft indflydelse. Der var mulighed for at vælge mellem 1 10 variable: 1) udsigten til mere administration, 2) udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis, 3) usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden, 4) den daglige arbejdsbyrde, 5) lægevagtsforpligtigelsen, 6) usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartner, 7) økonomi, 8) det negative billede tegnet af almen praksis i medierne under konflikten, 9) konflikten mellem PLO og Danske Regioner i sin helhed, 10) andet. De respondenter, der angav at have søgt introduktions eller hoveduddannelsesstilling i almen medicin, blev spurgt om de havde udsat ansøgningen pga. konflikten mellem PLO og Danske Regioner. Ved bekræftende svar blev de bedt angive, hvilke af de 10 ovenstående variable, der havde haft indflydelse. 3.4 Interview Der blev lavet struktureret interview med to centrale personer. Dels med Eddie Nielsen, praktiserende læge i Aalborg og medlem af det foregående og nuværende forhandlingsudvalg. Dels med Søren Thomsen, en yngre læge, hvor forårets konflikt har haft medindflydelse på hans fravalg af hoveduddannelse i almen medicin. De blev begge kontaktet pr. e mail og adspurgt, om de ville medvirke i et interview (Bilag 7). Interviewet var skriftligt, og såvel spørgsmål som svar blev afgivet pr. e mail. De blev spurgt, om de tror, konflikten har påvirket ansøgerantallet til uddannelsesstillinger i almen medicin, og om det i givet fald kunne være et lokalt nordjysk fænomen. De blev spurgt, om de forventer, at der vil ses et efterslæb i ansøgerantallet længe, og hvad de tror, der skal til for at vende ansøgertendensen igen. Søren Thomsen blev endvidere spurgt, hvad hans primære grund til fravalget af specialet var, og om beslutningen er permanent. 6

7 4 Resultater 4.1 Datamateriale Andelen af besatte forløb pr. normeret introduktions (I) og hoveduddannelsesstilling (H) i specialet almen medicin gennem de seneste 9 år (Bilag 5) fremgår af figur 1: Figur 1: Besatte introduktions og hoveduddannelsesforløb i almen medicin på landsplan i procent pr. år. 95% 90% 85% 80% H forløb I forløb 75% 70% Ud fra antallet af opslåede stillinger i almen medicin samt antallet af ansøgere opgjort pr. halve år gennem de seneste 3 år (Bilag 3 og 6) er der lavet to grafer med antal ansøgere pr. normeret stilling (Figur 2 og 3). Figur 2: Antal ansøgere til introduktionsstillinger i almen medicin pr. normeret stilling pr. halvår. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Region Nord Region Midt Region Syd Region Sjælland Region Hovedstaden

8 Figur 3: Antal ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i almen medicin pr. normeret stilling pr. halvår Region Nord Region Midt Region Syd Region Sjælland Region Hovedstaden Af figur 1 fremgår det, at der i 2013 var et kraftig fald i andelen af besatte hoveduddannelsesforløb på landsplan til 78%. Et niveau der siden 2005 ikke har været under 87% (Bilag 5). Af figur 2 og 3 fremgår det, at der i de enkelte regioner over tid har været fluktuationer i antallet af ansøgere til udannelsesstillinger i almen medicin pr. normeret stilling. For hoveduddannelsesforløbene i Region Nord var der i 1. halvår 2013, efter en nedadgående tendens, atter et stigende ansøgerantal på lige fod med tendensen i de øvrige regioner. I 2. halvår af 2013 var der atter en faldende tendens. I figuren er tallene er opgjort halvårligt, da der i flere regioner kun er ansættelsesrunder to gange årligt. Det bemærkes dog, at der i Region Nord i 4. kvartal 2013 var markant færre ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Tilsvarende blev set tilbage i 3. og 4. kvartal 2012 (Bilag 2). I Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syd var tendensen stigende ansøgertal pr. normeret stilling for hoveduddannelsesforløb i hele perioden. For introduktionsforløbene tegnede der sig ikke et tydeligt billede. Det vurderes ikke at ændringen i ansøgertallet kan tilskrives ændringer i antallet af medicinske kandidater, som har været tilnærmelsesvist konstant de seneste 5 år (Bilag 4). Idet andelen af ansøgere til opslåede stillinger ændrer sig fra år til år, er der taget et gennemsnit af antallet af ansøgere pr. normeret stilling i hhv. 1. og 2. halvår af 2011 og anvendt dette som referenceværdi i forhold til ansøgertallet de følgende 4 halvår. Ud fra dette er beregnet en Incidens Rate Ratio (IRR). Resultaterne er gjort op for hver enkelt region for hhv. introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger (Tabel 1). 8

9 Tabel 1: Incidens Rate Ratio. Introduktionsstillinger IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi Nord 0,72 0,4 1,3 0,278 0,92 0,54 1,57 0,769 0,96 0,55 1,67 0,888 0,58 0,31 1,09 0,092 Midt 0,89 0,62 1,27 0,521 0,89 0,62 1,27 0,521 0,97 0,68 1,38 0,857 0,87 0,61 1,25 0,462 Syd 0,99 0,69 1,43 0,963 1,08 0,75 1,54 0,685 0,88 0,61 1,28 0,516 0,84 0,57 1,23 0,363 Hovedstaden 0,98 0,72 1,33 0,903 1,14 0,85 1,53 0,376 1,02 0,76 1,38 0,879 1,13 0,82 1,54 0,459 Sjælland 1,03 0,8 1,34 0,807 0,78 0,59 1,03 0,079 0,74 0,56 0,97 0,028 0,7 0,54 0,92 0,009 Regioner samlet 0,94 0,81 1,09 0,417 0,93 0,80 1,08 0,327 0,88 0,76 1,03 0,103 0,83 0,71 0,96 0,016 Hoveduddannelsesstillinger IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi Nord 0,52 0,3 0,91 0,022 0,35 0,18 0,68 0,002 0,68 0,4 1,15 0,148 0,56 0,32 0,98 0,042 Midt 0,92 0,64 1,32 0,641 1,15 0,81 1,64 0,431 1,12 0,79 1,57 0,526 1,11 0,78 1,58 0,569 Syd 0,93 0,6 1,44 0,739 0,95 0,62 1,47 0,825 1,21 0,8 1,83 0,361 1,36 0,91 2,04 0,134 Hovedstaden 1,06 0,81 1,39 0,666 1,16 0,89 1,51 0,28 1,28 0,99 1,66 0,06 1,36 1,05 1,75 0,019 Sjælland 1,25 0,89 1,77 0,194 1,42 1,01 1,98 0,042 1,58 1,14 2,18 0,006 1,8 1,31 2,47 0 Regioner samlet 0, ,17 0,935 1,09 0,93 1,28 0,271 1,24 1,06 1,44 0,006 1,32 1,14 1,54 0 I Region Nord var der både i 2012 og 2013 stabilt færre ansøgere pr. normeret hoveduddannelsesstilling sammenholdt med 2011, omend forskellen ikke var signifikant i 1. halvår af Samme tendens gjorde sig gældende for introduktionsforløb, forskellen var dog ikke signifikant. I Region Sjælland var der for introduktionsforløb signifikant færre ansøgere pr. normeret stilling i både 1. og 2. halvår af Omvendt var der langt flere ansøgere til hoveduddannelsesforløb i 2. halvår af 2012 og hele I Region Hovedstaden var der signifikant flere ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i 2. halvår af For de øvrige regioner blev der ikke fundet sikre resultater. På landsplan var der signifikant færre ansøgere pr. normeret stilling til introduktionsstillinger i 2. halvår af 2013 omend antallet synes at være ret konstant. For hoveduddannelsesforløbene var der signifikant flere ansøgere pr. normeret stilling i både 1. og 2. halvår af Spørgeskemaundersøgelse Vi udsendte spørgeskemaet til 890 yngre læger i Region Nord. 392 personer besvarede spørgeskemaundersøgelsen og heraf indgik 358 respondenter i undersøgelsen.34 respondenter måtte udelades pga. manglende indsendelse af spørgeskemaet. Disse var fordelt med: 2 læger der aldrig havde overvejet almen medicin som speciale. 32 læger der på et tidspunkt havde overvejet almen medicin som speciale. Disse 32 kunne fordeles som: 9 læger i KBU stilling sv.t 79% fuldført besvarelse i kategorien KBU læge. 11 læger i intro stilling sv.t 83,5% fuldført besvarelse i kategorien Intro læge. 10 læger i hoveduddannelse sv.t 91,6% fuldført besvarelse i kategorien HU læge. 2 læger i uklassificeret stilling sv.t 86,6% fuldført besvarelse i kategorien UK læge. Besvarelsesprocent for hele undersøgelsen 358/890 = 40% (Bilag 9). 9

10 Af de 358 modtagne besvarelser svarede 213 (59%), at de på et tidspunkt havde overvejet almen medicin som speciale. De 213 respondenter fordelte sig med 155 (73%) kvinder og 58 (27%) mænd.hovedparten 147 (70%) graduerede som medicinsk kandidat i år 2008 eller senere. Aldersmæssigt fordelte de sig med 70 (33%) i alderen år samt 99 (46%) i alderen år. Mht. nuværende ansættelsesforhold fordelte respondenterne sig med 34 i KBU stilling, 56 i intro stilling, 110 i hoveduddannelse samt 13 i uklassificerede stillinger. Afhængig af nuværende ansættelsesforhold blev de medvirkende i spørgeskemaundersøgelsen spurgt om nedenstående (Bilag 10). KBU læge 18 (53%) af KBU lægerne havde søgt eller planlagde at søge introduktionsstilling i almen medicin. Af disse havde 2 (11%) udsat ansøgningen til almen medicin på grund af konflikten. 16 (47%) af KBU lægerne havde ikke planlagt at søge introduktionsstilling i almen medicin. Af disse angav 9 (56%) at konflikten mellem PLO og Danske regioner havde haft indflydelse på valget. Figur 4: Antal KBU læger der havde søgt eller planlagde at søge introduktionsstilling i almen medicin. Ja 18 (53%), Nej 16 (47%) Figur 5: Antal KBU læger der havde udsat ansøgning til almen medicin pga. konflikten. Ja (11%), Nej 16 (89%) 10

11 Figur 6: Antal KBU læger der angav, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres valg. Ja 9 (56%), Nej 7 (44%) Intro læge eller læge i uklassificeret stilling I denne gruppe indgik der 56 læger i introduktionsstilling samt 13 læger i uklassificeret stilling. Denne gruppe udgjorde samlet 69 (32%) af de 213, der havde overvejet almen medicin. 19 (34%) af intro lægerne svarede, at de aktuelt var ansat i en almen medicinsk introduktionsstilling. Af disse svarede 16 (84%), at de havde søgt eller ville søge hoveduddannelse i almen medicin. På grund af fælles registrering af intro læger i almen medicin eller andet speciale samt læger i uklassificeret stilling kan det desværre ikke specifikt aflæses, hvor mange i hver af de tre kategorier, der havde udsat ansøgning pga. konflikten. Samlet for besvarelsen angav 11 (32%) at de havde udsat ansøgningen. 32 (64%) læger i introduktionsstilling samt i uklassificeret stilling angav, at de havde søgt eller planlagde at søge intro eller hoveduddannelsesstilling i almen medicin. Af disse angav 13 (37%), at konflikten mellem PLO og Danske regioner havde haft indflydelse på deres valg. Figur 7: Antal intro læger i almen medicin der havde søgt eller ville søge hoveduddannelse i almen medicin. Ja 16 (84%), Nej 3 (16%) 11

12 Figur 8: Antal intro læger i andet speciale og læger i uklassificeret stilling der havde søgt eller planlagde at søge introduktionsstilling eller hoveduddannelse i almen medicin. Ja 18 (36%), Nej 32 (64%) Figur 9: Antal intro læger eller læger i uklassificeret stilling, der havde udsat ansøgning til almen medicin på grund af konflikten. Ja 11 (32%), Nej 23 (68%) Figur 10: Antal intro læger eller læger i uklassificeret stilling, der angav at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres valg. Ja 13 (37%), Nej 22 (63%) 12

13 Hoveduddannelseslæge Af de 213 adspurgte svarede 110, at de var ansat i hoveduddannelse. 64 (58%) af disse var ansat i hoveduddannelse i almen medicin. 46 (42%) var ansat i hoveduddannelse i andet speciale. Af disse angav 4 (9%) at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin. Figur 11: Antal læger i hoveduddannelse i almen medicin. Ja 64 (58%), Nej 46 (42%) Figur 12: Antal hoveduddannelseslæger der angav, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin. Ja 4 (9%), Nej 42 (91%) Resultaterne er sammenfattet i tabel 2. Tabel 2: Andel af læger for hvem konflikten har haft betydning angivet i procent. Konflikt indflydelse på fravalg af AM 95% CI Udsat ansøgning til AM pga. konflikt 95% CI KBU læge 56,2 % 29,9 80,2 11,1 % 1,4 34,7 Intro læge el uklassificeret læge 37,1 % 17,4 50,5 32,4 % 21,5 55,1 Hoveduddannelseslæge (ikke almen medicin) 8,6 % 2,4 20,8 Læger total 12,2 % 8,1 17,4 13

14 De 26 læger for hvem konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin angav nedenstående årsager (Figur 13). Figur 13: Årsager der har haft indflydelse på fravalg af almen medicin blandt 26 læger. Udsigten til mere administration i almen praksis 14 (15%) Udsigten til mindre selvbestemmelse I almen praksis 17 (18%) Usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden 20 (21%) Den daglige arbejdsbyrde 7 (7%) Lægevagtsforpligtigelsen 1 (1%) Usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som Samarbejdspartner 13 (14%) Økonomi 6 (6%) Det negative billede tegnet af almen praksis i medierne under konflikten 5 (5%) Konflikten mellem PLO og Danske Regioner i sin helhed 7 (7%) Andet 5 (5%) 14

15 5 Interview Der er lavet interview med to centrale personer for at belyse konsekvensen af konflikten mellem PLO og Danske Regioner. Dels Eddie Nielsen, praktiserende læge i Aalborg og medlem af det foregående og nuværende forhandlingsudvalg, som forhandler med Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) om en ny overenskomst. Dels med Søren Thomsen, en yngre læge, hvor forårets konflikt har haft medindflydelse på hans fravalg af hoveduddannelse i almen medicin. Eddie Nielsen mener, at konflikten har været den væsentligste grund til, at der ses et faldende ansøgerantal til uddannelses stillinger i almen medicin. Han supplerer med, at han ikke tror, at det er et isoleret nordjysk fænomen. Søren Thomsen er rimeligt overbevist om, at konflikten har medført, at en del, der har overvejet at søge almen medicin har udskudt eller fravalgt at søge en uddannelsesstilling. Nærværende studie viser, at konflikten for 12 % har haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin. Med hans kendskab til yngre kollegaer, finder han, at resultatet er dækkende for det, han oplever blandt sine kollegaer. Eddie Nielsen tror, at man i en vis udstrækning, vil kunne opleve et efterslæb med tendens til færre ansøgere, men at ansøgerantallet vil afhænge af resultatet af de igangværende overenskomstforhandlinger. Han påpeger, at ro omkring almen praksis og en sikkerhed for de fremtidige forhold er væsentlige faktorer for, at ansøgerantallet atter vil stige og nå niveauet før konflikten. Søren Thomsen tror, det helt store fald i ansøgertallet, der er set, vil være kortvarigt, men at der vil være et lille efterslæb den kommende tid. Han angiver, at hvis man er i tvivl om et fremtidigt speciale, er der ikke "råd til at spilde" 6 12 mdr. på en introduktionsstilling grundet 4 års reglen. Derfor vil der være nogle, der ville have valgt almen medicin, som har søgt over i andre specialer. Søren Thomsen fortæller, at han i foråret udsatte at søge hoveduddannelse i almen medicin. Umiddelbart inden konflikten var han klar til at søge hoveduddannelse. Usikkerhed om hvilke opgaver der ville blive lagt ud i primærsektoren og den økonomiske usikkerhed, der følger med, når en ny overenskomst ikke kunne forhandles igennem, fik ham til at udsætte ansøgningen. Om overvejelser omkring fremtiden siger han, at fravalget af hoveduddannelse i almen medicin ikke er en permanent beslutning han overvejer det stadig. Han vil igen overveje at søge almen medicin, hvis det fremadrettet er muligt at bevare "familielægen", da kontinuiteten i patientkontakten for ham er helt central for almen medicin. Hvis ikke kontinuiteten er tilstede, mener han, at man lige så godt kan have lægekonsultationer på sygehuse og i regionsklinikker. For at kunne bevare denne kontinuitet, tror han, det skal være muligt at fortsætte med den nuværende ordning, hvor man økonomisk investerer i egen praksis. Han forestiller sig, at der vil komme for stor udskiftning af læger i en offentlig drevet klinik, da det er lettere at skifte job. Hvis lægen ofte skifter praksis, vil patienterne muligvis have tendens til at gøre det samme. Dermed vil hverken læge eller patient opleve det samme tilhørsforhold, som de gør nu, og dermed vil netop kontinuiteten i patientkontakten gå tabt. 15

16 6 Diskussion 6.1 Sammenfatning Indhentning af data fra de 5 regioner viste, at der gennem årene har været variation i antallet af ansøgere pr. normeret stilling til uddannelsesstillinger i almen medicin. I Region Nord var der i hele 2012 og 2013 et tilnærmelsesvist konstant antal ansøgere pr. normeret hoveduddannelsesstilling og i hele perioden færre end i 2011 om end forskellen ikke var signifikant i 1. halvår af I 2. halvår af 2013 svarede dette til en halvering (IRR: 0,56; 95% CI: 0,32 0,98). I Region Sjælland var der for introduktionsforløb omkring 30 % færre ansøgere pr. normeret stilling i både 1. halvår (IRR: 0,74; 95% CI: 0,56 0,97) og 2. halvår (IRR: 0,70; 95% CI: 0,54 0,92) af Omvendt var der signifikant flere ansøgere pr. normeret stilling til hoveduddannelsesforløb i 2. halvår af 2012 og hele I Region Hovedstaden var der 36% flere ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i 2. halvår af 2013 (IRR: 1,36; 95% CI: 1,05 1,75). For de øvrige regioner blev der ikke fundet signifikante resultater. På landsplan var der 17% færre ansøgere pr. normeret stilling til introduktionsstillinger i 2. halvår af 2013 (IRR: 0,83; 95% CI: 0,71 0,96), mens der til hoveduddannelsesstillinger var hhv. 24% og 32 % flere ansøgere i 1. halvår (IRR: 1,24; 95% CI: 1,06 1,44) og 2. halvår (IRR: 1,32; 95% CI: 1,14 1,54) af 2013 sammenlignet med Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 26 læger svarende til 12 % (95% CI: 1,4 34,7) af de 213 adspurgte angav, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin som speciale. 2 læger ansat i KBU stillinger svarende til 11 % (95% CI: 1,4 34,7) af de adspurgte KBU læger angav, at de havde udsat ansøgning til specialet almen medicin på grund af konflikten.endeligt angav 11 læger ansat i introduktionsstillinger eller i uklassificerede stillinger svarende til32 % (95% CI: 17,4 50,5) af de adspurgte læger ansat i introduktionsstillinger eller uklassificerede stillinger, at de havde udsat ansøgning til specialet almen medicin på grund af konflikten. De 4 hovedårsager til fravalget af specialet almen medicin var: Usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden Udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis Udsigten til mere administration i almen praksis Usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartner 6.2 Relation til anden litteratur Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke videnskabelig litteratur, der belyser området. Flere artikler har beskrevet problemet omkring færre ansøgere til hoveduddannelse i almen medicin. 1,3,4 I fire ud af fem regioner har der angiveligt været færre ansøgere med Region Syddanmark som undtagelsen. 3 Der forekommer dog flere divergerende tal i artiklerne 3,4, og data stemmer ikke overens med de data, vi har fået opgivet fra DSAM og regionerne. På grund af uoverensstemmelserne blev data i nærværende studie verificeret ved fornyet kontakt til nøglepersoner i regionerne. 16

17 6.3 Styrker og svagheder ved studiet Nærværende spørgeskemaundersøgelse er et tværsnitsstudie og har dermed karakter af at være beskrivende. Tværsnitsstudier rummer ingen tidsdimension, hvorfor man ikke kan drage konklusioner vedrørende årsagssammenhænge. Et af de største problemer ved tværsnitsstudier er endvidere muligheden for selektionsbias, som opstår hvis forskelle i besvarelser fra respondenter afviger fra besvarelser fra ikke respondenter og giver anledning til systematiske fejl. Baggrundsoplysninger om sammensætningen af populationen var ikke tilgængelige, og der kan derfor ikke laves frafaldsanalyse. Der var for spørgeskemaundersøgelsen et relativt stort frafald (deltagelsesprocent= 40%), hvilket åbner mulighed for, at de personer, der ikke indgik i undersøgelsen, ville have svaret anderledes og dermed ændret udfaldet. Det må overvejes om frafaldet ville have været mindre, hvis det havde været muligt at selektere studiepopulationen bedre. I studiepopulationen indgik alle yngre læger i Region Nord, herunder bl.a. speciallæger samt læger langt i deres hoveduddannelsesforløb. Deres relevans i undersøgelsen kan diskuteres. Der er i undersøgelsen således et frafaldsproblem og muligheden for selektionsbias er til stede. Det anvendte spørgeskema var ikke valideret og enkelte fejl i spørgeskemaet blev opdaget efter udsendelse. Bl.a. var der ikke taget højde for at respondenterne kunne være speciallæger eller ph.d. studerende. En enkelt respondent var kandidat før 2000 og havde ikke mulighed for at vælge korrekt årstal. Udformningen af spørgeskemaet kunne visse steder have været bedre målrettet mod tolkningen. Det havde bl.a. været interessant, hvis det i fravalgslisten var muligt skelne mellem ansøgere til introduktions og hoveduddannelsesstillinger. Det primære mål med spørgeskemaet var at undersøge om konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på respondenternes fravalg af almen medicin som speciale. Spørgsmålet havde dikotom karakter, og der var ikke mulighed for at graduere svaret. Det må derfor overvejes om spørgeskemaundersøgelsen giver et reelt billede af konfliktens betydning. Der er således risiko for informationsbias. For nærværende studie gælder at populationen var lille, hvilket gav anledning til at studiet havde lav statistisk styrke, og at estimaterne var behæftet med usikkerhed og brede sikkerhedsgrænser. 6.4 Perspektivering Det har igennem flere år været svært at rekruttere læger til almen medicin i områder langt væk fra universitetshospitalerne. Traditionelt har det i Region Nord været svært at besætte uddannelsesstillinger i almen medicin. Det har før konflikten mellem PLO og Danske Regioner set ud til, at tendensen var ved at vende. Specialevalg er utvivlsomt et multifacetteret valg, og der er mange faktorer der spiller ind på valget. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen tyder på, at usikkerheden omkring hvilken rolle almen praksis kommer til at spille i det danske sundhedsvæsen i fremtiden, usikkerhed omkring Kommunernes og Regionernes rolle som samarbejdspartnere samt frygt for mere administration og mindre selvbestemmelse påvirker kommende ansøgere i en negativ retning, således at der ses en tendens til at almen medicin vælges fra eller udsættes. Dette i en tid hvor der allerede er stor mangel på praktiserende læger i yderområderne, og hvor manglen vil blive endnu større de kommende år, da mange går på pension. Man kan frygte, at konflikten kommer til at øge lægemanglen mere end forventet, hvis ældre læger går på pension tidligere end planlagt og færre yngre læger søger ind i specialet. Nærværende studie indikerer, at der er brug for ro på området for at forhindre dette. Det 17

18 gælder ikke mindst de regioner, som traditionelt har et rekrutteringsproblem. Der er brug for konstruktive overenskomstforhandlinger, hvor tilliden mellem PLO og Danske Regioner genopbygges. Det er oplagt at Regionerne må melde ud, hvad deres reelle hensigter med almen praksis er og hvordan de ser fremtiden for almen praksis. Specialet har brug for en forsikring om, at regeringen og regionerne, også i fremtiden, ser almen praksis have en helt central rolle i det danske sundhedsvæsen hvis det er sådan det forholder sig? Aktuelt hersker usikkerhed omkring regeringens og regionernes reelle planer for almen praksis og holder mange læger i en venteposition. De unge udsætter eller søger måske slet ikke hoveduddannelse, og færdiguddannede speciallæger er afventende i forhold til at købe praksis. For hvad nu hvis der i virkeligheden er en masterplan fra regionernes side om at ekspropriere almen praksis, nedlægge det som selvstændigt erhverv og fratage den enkelte klinik driftsansvaret? Vil de unge investere fem år i en speciallægeuddannelse for måske at blive færdige til dette scenarie? Vil den nyuddannede speciallæge investere mange hundrede tusinde kroner i dette scenarie? Der er aktuelt behov for en afklaring. Kommende praktiserende læger har brug for vished omkring, hvad de går ind til. Almen medicin er trods alt et livsvalg, en livsstil og for mange en stor økonomisk investering. Samtidig er en velfungerende primærsektor en forudsætning for et velfungerende dansk sundhedsvæsen. 7 Konklusion Andelen af besatte hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2013 faldt til laveste niveau siden Dette til trods for at antallet af ansøgere pr. normeret stilling på landsplan i 2013 steg med hhv. 24% i 1. halvår og 32% i 2. halvår af 2013 sammenlignet med Nærværende studie fandt dog klare regionale forskelle. I Region Nord var der i 2012 og 2013 færre ansøgere til hoveduddannelsesforløb i almen medicin pr. normeret stilling sammenlignet med Det samme gjorde sig gældende for introduktionsforløb i Region Sjælland i Derimod steg ansøgertallet pr. normeret hoveduddannelsesstilling i Region Hovedstaden med 36% i 2. halvår 2013 sammenlignet med Spørgeskemaundersøgelsen blandt yngre læger i Region Nord viste, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner for 12 % havde indflydelse på fravalget af almen medicin som speciale. De fire hovedårsager til fravalget af specialet var usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden, udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis, udsigten til mere administration i almen praksis og usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartnere. Endvidere havde 11% af KBU læger og 32 % af intro læger eller læger i uklassificerede stillinger udsat ansøgningen til hoveduddannelse i almen medicin pga. konflikten. Ud fra datamaterialet kan det ikke konkluderes, ej heller udelukkes, at der som følge af konflikten mellem PLO og Danske Regioner er sket en ændring i ansøgerantallet til almen medicin. Spørgeskemaundersøgelsen indikerer dog, at konflikten for yngre læger i Region Nord havde indflydelse på fravalget af almen medicin. Der tegner sig et billede af stor regional forskel, hvor der i Region Nord er et rekrutteringsproblem, som ikke genfindes i Region Hovedstaden. 18

19 7 Referencer 1. Bundgaard B. Langt færre søger almen praksis hoveduddannelse i Nordjylland. Ugeskr Læger 2013;175: Jensen M. et al Medicinstuderende og yngre lægers speciale og karrierevalg. 3. Rasmussen LI. et Andersen C. Yngre læger vender almen medicin ryggen. Ugeskr Læger 2013; 175: Andersen C. Professor i almen medicin frygter talentflugt. Ugeskr Læger 2013; 175:

20 8 Bilag Bilag 1 Studieprotokol Titel: Har konflikten mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin? Ide/forskningsspørgsmål: Har konflikten mellem PLO og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til hhv. introduktions og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin? Hvilke forhold relateret til konflikten har i givet fald haft indflydelse på det ændrede ansøgningsmønster? Baggrund: Antallet af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nordjylland er faldet markant i forbindelse med den seneste ansættelsesrunde. Til de seks hoveduddannelsesforløb i almen medicin, der starter 1. november, var der kun fire ansøgere. Ved tidligere ansættelses runder har der været 3 4 gange så mange ansøgere. Perioden forud for ansøgningsrunden var præget af konflikten mellem PLO og Danske Regioner. Danske Regioner opsagde efter længere tids forhandlinger overenskomsten med PLO pr 1. september Dagen efter blev der lavet regeringsindgreb, der forlængede overenskomsten med 1 år. På grund af utilfredshed med regeringsindgrebet lagde de praktiserende læger op til at aflevere deres ydernumre og dermed opsige aftalen med den offentlige sygesikring. PLO s repræsentantskab valgte dog denne løsning fra. Aktuelt venter nye overenskomstforhandlinger mellem PLO Og Danske Regioner. Kaj Bernth, formand for PLO Nordjylland mener ikke, at det lave ansøger antal hænger sammen med konflikten mellem PLO og Danske Regioner i foråret, men derimod skyldes den generelle lægemangel i regionen. 1 Problemstillingen er relevant og højaktuel, og der er endnu ikke nogle videnskabelige artikler, der belyser en eventuel sammenhæng. Formål: Formålet med projektet er at belyse, om der er en sammenhæng mellem det faldende antal af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin og konflikten mellem PLO og Danske Regioner Materiale og metode: 1) Dataindsamling fra alle 5 regioner: Der indhentes data for antallet af ansøgere til hhv. introduktions og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i de 5 regioner for de seneste 5 år. Data bruges til at belyse trenden for ansøgerantallet i forhold til antallet af opslåede uddannelsesforløb/graduenter fra medicinstudiet over tid mhp, om der er sket en stigning eller et fald i ansøgerantallet til almen medicin. 20

21 2) Spørgeskemaundersøgelse til alle yngre læger i Region Nord: a. Indhold: Data fra spørgeskemaundersøgelsen bruges til at belyse om en evt. ændring i ansøgningsmønstret til uddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nord skyldes forhold relateret til konflikten. Herunder om forhold som usikkerhed omkring almen praksis fremtid, økonomi, selvbestemmelsesret og øgede dokumentationskrav har indflydelse. Dette søges perspektiveret til de øvrige regioner. b. Deltagere: Alle yngre læger i RN, ca Vi vil kontakte Lykke Andersen, konsulent i lægeforeningen RN mhp. kontaktoplysninger på deltagerne. Antal inviterede noteres. Svarprocent udregnes. c. Udformning: Spørgeskemaet udformes elektronisk som et simpelt afkrydsningsskema og fremsendes pr. mail. Værktøj: 3) Interview: Struktureret interview med Kaj Bernth, Alment praktiserende læge, formand for PLO Nordjylland og/eller Eddie Nielsen, Alment praktiserende læge, medlem af PLOs bestyrrelse og med i forhandlingsudvalget. 4) Litteratursøgning: Via pubmed og google. Tidsplan/aftaler/opgaver: 1) Udarbejde spørgeskema > John (1. udkast klar 30/9 13) 2) Dataindsamling > Louise (Primo oktober) 3) Forberede protokol > Lise og Marlene (26/9 13) 4) Litteratursøgning (8/10 13) 5) Udsende spørgeskema deadline for svar den (29/10 13) 6) Aftale og forberede interview (20/11 13) 7) Gennemføre interview (28/11 13) 8) Gennemgå data (10/10 13) 9) Gennemgå spørgeskema og lave statistik (12/11 13) 10) Skrive opgave deadline 1. udgave 4. december, endelig udgave 17. december 11) Forberede præsentation (powerpoint) (6/1 13) 1. Bundgaard B. Langt færre søger almen praksis hoveduddannelse i Nordjylland. Ugeskr Læger 2013;175:

22 Bilag 2 Antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin pr. kvartal Region Nord Intro Hoved Region Midt Intro Hoved Region Syd Intro Hoved Region Sjælland (OBS: Indimellem kun opslag i Sjælland Syd, derfor få ansøgere) Intro Hoved Region Hovedstaden Intro Hoved

23 Bilag 3 Antal normerede stillinger samt antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin pr. halvår Introduktionsstillinger Region Nord Region Midt Region Syd Region Hovedsta den Region Sjælland Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Hoveduddannelsesstillinger Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Anøg ere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Region Nord Region Midt Region Syd Region Hovedsta den Region Sjælland

24 Bilag 4 Antal Antal kandidater i almen medicin pr. år År Århus Kbh. Odense Antal kandidater i almen medicin pr. år fra hhv. Århus, København og Odense Universitet. År Århus Kbh. Odense

25 Bilag 5 Antal I stillinger i Almen Medicin År Normerede Besatte År Normerede Besatte % % % % % % % % % 25

26 H stillinger Almen Medicin Antal Normerede Besatte År År Normerede Besatte % % % % % % % % % 26

27 Bilag 6 Antal Ansøgere til I stillinger i Almen Medicin År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden

28 Antal Ansøgere til H stillinger i Almen Medicin År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden

29 Ansøgere Region Nord Antal I stilling H stilling År År I stilling H stilling

30 Ansøgere Region Midt Antal I stilling H stilling År År I stilling H stilling

31 Ansøgere Region Syd Antal I stilling H stilling År År I stilling H stilling

32 Antal Ansøgere Region Sjælland År I stilling H stilling År I stilling H stilling

33 Antal Ansøgere Region Hovedstaden År I stilling H stilling År I stilling H stilling

34 Bilag 7 Interview Spørgsmål til Eddie Nielsen: 1) Tror du konflikten kan være årsag til det faldende ansøgerantal? Eller kunne der være andre grunde? 2) Vores spørgeskema viser at 12% har fravalgt eller udsat at søge en stilling i almen medicin grundet konflikten. Tror du, det er et specielt lokalt nordjysk fænomen? Hvorfor/hvorfor ikke? 3) Er det her et kortvarigt fænomen med faldende ansøgerantal, eller vil vi se et efterslæb længe? 4) Hvad skal der til for at vende ansøgertendensen igen? Spørgsmål til Søren Thomsen: 1) Tror du konflikten kan være årsag til det faldende ansøgerantal? Eller kunne der være andre grunde? 2) Vores spørgeskema viser at 12% har fravalgt eller udsat at søge en stilling i almen medicin grundet konflikten. Med dit kendskab til yngre kollegaer, tror du det er dækkende eller misvisende? 3) Er det her et kortvarigt fænomen med faldende ansøgertal, eller vil vi se et efterslæb længe? 4) Hvad skal der til for at vende ansøgertendensen igen? 5) Hvad var dine primære overvejelser/grunde i forbindelse med fravalg? Og er det en permanet beslutning? Hvad ville kunne få dig til at søge alligevel? 34

35

36

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Opdateret skøn over antallet af læger, der ikke vil kunne påbegynde en speciallægeuddannelse inden for tidsfristen i bekendtgørelsen

Opdateret skøn over antallet af læger, der ikke vil kunne påbegynde en speciallægeuddannelse inden for tidsfristen i bekendtgørelsen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 261 Offentligt Opdateret skøn over antallet af læger, der ikke vil kunne påbegynde en speciallægeuddannelse inden for tidsfristen i bekendtgørelsen

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Kvalitet i uddannelsesopgaven... 1 1.2. Uddannelsesfordeling... 1 1.3. Elever og praktikpladser... 2 1.4. Formel efter- og videreuddannelse...

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Studerendes Almen Medicinske Selskab Medlemsundersøgelse 2017

Studerendes Almen Medicinske Selskab Medlemsundersøgelse 2017 Studerendes Almen Medicinske Selskab Medlemsundersøgelse 2017 Hvorfor en medlemsundersøgelse 2017? SAMS Medlemsundersøgelse 2017 følger op på medlemsundersøgelsen 2015/16, og vi ønsker at få indsigt i

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Formål Evalueringens formål er at undersøge deltagernes oplevelser af Q-cirkler et pilotprojekt i Region Sjælland med henblik på udbytte og potentiale med særligt

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere