Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet"

Transkript

1 2013 Har konflikten mellem PLO og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin? Louise Tolnov, Lise Andersen Rix, Marlene Thordal og John Hyltoft Forskningstræning SPEAM Aarhus Universitet

2 Indholdsfortegnelse 1 RESUME 3 2 BAGGRUND 4 3 MATERIALE OG METODE LITTERATUR DATAMATERIALE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE POPULATION UDFORMNING VIGTIGSTE VARIABLE 3.4 INTERVIEW 6 4 RESULTATER DATAMATERIALE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 9 5 INTERVIEW 15 6 DISKUSSION SAMMENFATNING RELATION TIL ANDEN LITTERATUR STYRKER OG SVAGHEDER VED STUDIET PERSPEKTIVERING 17 7 KONKLUSION 18 8 REFERENCER 19 9 BILAG 20 2

3 1 Resume Formål Hovedformålet med projektet er at belyse udviklingen i antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin over de seneste år, og undersøge om konflikten mellem PLO og Danske Regioner har påvirket antallet af ansøgere. Materiale og metode Litteratursøgning. National register undersøgelse med indhentning af data fra Danske Regioner og Dansk Selskab for Almen Medicin vedrørende ansøgning til uddannelsesstillinger i almen medicin. Spørgeskema undersøgelse blandt yngre læger i Region Nord. Struktureret e mail interview med praktiserende læge Eddie Nielsen og med yngre læge Søren Thomsen. Resultater Andelen af besatte hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2013 faldt til laveste niveau siden Dette til trods for at antallet af ansøgere pr. normeret stilling på landsplan i 2013 steg med hhv. 24% i 1. halvår og 32% i 2. halvår af 2013 sammenlignet med Nærværende studie fandt dog klare regionale forskelle. I Region Nord var der i 2012 og 2013 færre ansøgere til hoveduddannelsesforløb i almen medicin pr. normeret stilling sammenlignet med Det samme gjorde sig gældende for introduktionsforløb i Region Sjælland i Derimod steg ansøgertallet pr. normeret hoveduddannelsesstilling i Region Hovedstaden med 36% i 2. halvår 2013 sammenlignet med Spørgeskemaundersøgelsen blandt yngre læger i Region Nord viste, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner for 12 % havde indflydelse på fravalget af almen medicin som speciale. De fire hovedårsager til fravalget af specialet var usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden, udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis, udsigten til mere administration i almen praksis og usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartnere. Endvidere havde 11% af KBU læger og 32 % af intro læger eller læger i uklassificerede stillinger udsat ansøgningen til hoveduddannelse i almen medicin pga. konflikten. Konklusion Ud fra datamaterialet kan det ikke konkluderes, ej heller udelukkes, at der som følge af konflikten mellem PLO og Danske Regioner er sket en ændring i ansøgerantallet til almen medicin. Spørgeskemaundersøgelsen indikerer dog, at konflikten for yngre læger i Region Nord havde indflydelse på fravalget af almen medicin. Der tegner sig et billede af stor regional forskel, hvor der i Region Nord er et rekrutteringsproblem, som ikke genfindes i Region Hovedstaden. 3

4 2 Baggrund Antallet af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nordjylland er faldet markant i forbindelse med den seneste ansættelsesrunde. Til de seks hoveduddannelsesforløb i almen medicin der startede 1. november, var der kun fire ansøgere. Ved tidligere ansættelses runder har der været 3 4 gange så mange ansøgere. 1 Perioden forud for ansøgningsrunden var præget af konflikten mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner. Danske Regioner opsagde efter længere tids forhandlinger overenskomsten med PLO pr. 1. september Dagen efter blev der lavet regeringsindgreb, der forlængede overenskomsten med 1 år. På grund af utilfredshed med regeringsindgrebet lagde de praktiserende læger op til at aflevere deres ydernumre og dermed opsige aftalen med den offentlige sygesikring. PLO s repræsentantskab valgte dog denne løsning fra. Aktuelt er nye overenskomstforhandlinger mellem PLO og Danske Regioner i gang. Kaj Bernth, formand for PLO Nordjylland mener ikke, at det lave ansøgerantal hænger sammen med konflikten mellem PLO og Danske Regioner i foråret, men derimod skyldes den generelle lægemangel i regionen. 1 Det danske sundhedsvæsen har gennem en længere periode oplevet en generel mangel på speciallæger og særligt problemer med at rekruttere i nogle regioner og inden for visse specialer, herunder almen medicin. Lægers valg af speciale og karriere er vigtigt for at opnå og fastholde et passende udbud af lægelig arbejdskraft i forskellige specialer og dermed sikre det fremtidige udbud af sundhedsydelser til befolkningen. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, udarbejdede i 2013 en rapport, der belyser de overvejelser og faktorer, der ligger til grund for medicinstuderende og yngre lægers speciale og karrierevalg. Undersøgelsen viser, at de studerende, der foretrækker almen medicin frem for andre specialer, oftere lægger vægt på arbejdsforhold og personlige forhold, mens det lægefaglige indhold og karrieremuligheder har mindre betydning. De har oftere en partner. Der ses dermed en tendens til, at personer, der foretrækker almen medicin, er orienterede mod gode arbejdsmæssige og familiære forhold. 2 Hovedformålet med projektet er at belyse udviklingen i antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin over de seneste år, og undersøge om konflikten mellem PLO og Danske Regioner har påvirket antallet af ansøgere. Problemstillingen er relevant og højaktuel, og der er endnu ikke nogle videnskabelige artikler, der belyser en eventuel sammenhæng. 4

5 3 Materiale og metode Ovenstående formål søges belyst ved at foretage 1) litteratursøgning, 2) national register undersøgelse, 3) spørgeskema undersøgelse samt 4) e mail interview. 3.1 Litteratur Litteraturindsamling blev foretaget ved søgning i Ugeskrift for Læger samt på Google med søgeordene: Lægekonflikt (4), PLO (857), almen medicin (1079), konflikt (508) og specialevalg læge (20). I parentes er for hvert søgeord angivet antallet af artikler fundet ved søgning i Ugeskrift for Læger. Artiklerne blev sorteret efter dato, og der blev udvalgt 3 relevante artikler. Ved søgning på Google fandtes rapporten fra KORA. I Pubmed blev foretaget søgning med Mesh ordene: general practitioners, physicians family, physicians primary care, conflict. Der blev ikke fundet relevant litteratur på Pubmed. 3.2 Datamateriale Med henblik på at beskrive udviklingen i antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin blev indhentet oplysninger fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) om antal af opslåede introduktions og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin og antal ansøgere i hver af de 5 regioner. Data er indberettet til DSAM af Danske Regioner. DSAM havde oplysninger om antallet af besatte uddannelsesforløb fra perioden 2005 til 1. halvår Oplysninger fra 2. halvår 2012 til år 2013 blev indhentet via e mail kontakt til nøglepersoner i hver af de fem regioner (Bilag 5). Oplysninger om antallet af ansøgere, antal opslåede uddannelsesstillinger og antal besatte forløb var tilgængelige fra år 2011 til år 2013 (Bilag 2+3). I nærværende studie blev studieperioden afgrænset fra år 2005 til år Ud fra data søges belyst, om det faldende antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nord afspejler tilfældig variation eller er udtryk for et reelt fald. Dette analyseres ved at se på trenden for antallet af ansøgere i forhold til antallet af opslåede uddannelsesforløb. Der ses særskilt på data for hhv. introduktions og hoveduddannelsesstillinger. Tilsvarende ses på tal for de øvrige regioner samt på landsplan. 3.3 Spørgeskemaundersøgelse Studiet er bygget op omkring en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre læger i Region Nord. Spørgeskemaet bruges til at belyse om en ændring i ansøgningsmønstret til uddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nord skyldes forhold relateret til konflikten. Dette søges perspektiveret til de øvrige regioner Population Alle yngre læger i Region Nord blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Populationen bestod således af både basislæger, introduktionslæger, hoveduddannelseslæger, læger i uklassificerede stillinger samt speciallæger, der endnu ikke var ansat i overlægestillinger. Der blev udsendt spørgeskema til i alt 890 personer. Der blev modtaget besvarelser fra 358 respondenter svarende til en svarprocent på 40 procent Udformning Spørgeskemaet blev udformet elektronisk som et simpelt afkrydsningsskema vha. Google spreadsheed og fremsendt pr. e mail. Lykke Andersen, konsulent i lægeforeningen Region Nord, havde kontaktoplysninger på deltagerne og var behjælpelig med at udsende spørgeskemaet. Der 5

6 blev efter 2 uger udsendt en opfølgende e mail med opfordring til at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet var opbygget omkring tvungen besvarelse, således at respondenten var nødt l at svare på et spørgsmål, før han/hun kunne komme videre til det næste. Spørgeskemaet bestod udelukkende af lukkede spørgsmål med prædefinerede svarmuligheder (Bilag 8) Vigtigste variable Indledningsvist blev deltagerne spurgt, om de havde overvejet almen medicin som speciale. Respondenter, der svarede bekræftende, blev videre spurgt til personlige oplysninger som kandidat år, køn, alder og antal børn. Der blev spurgt, om respondenterne havde søgt introduktions eller hoveduddannelsesstilling i almen medicin og ved afkræftende svar angive, om konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres beslutning. Ved bekræftende svar blev respondenterne bedt om at angive hvilke forhold, der havde haft indflydelse. Der var mulighed for at vælge mellem 1 10 variable: 1) udsigten til mere administration, 2) udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis, 3) usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden, 4) den daglige arbejdsbyrde, 5) lægevagtsforpligtigelsen, 6) usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartner, 7) økonomi, 8) det negative billede tegnet af almen praksis i medierne under konflikten, 9) konflikten mellem PLO og Danske Regioner i sin helhed, 10) andet. De respondenter, der angav at have søgt introduktions eller hoveduddannelsesstilling i almen medicin, blev spurgt om de havde udsat ansøgningen pga. konflikten mellem PLO og Danske Regioner. Ved bekræftende svar blev de bedt angive, hvilke af de 10 ovenstående variable, der havde haft indflydelse. 3.4 Interview Der blev lavet struktureret interview med to centrale personer. Dels med Eddie Nielsen, praktiserende læge i Aalborg og medlem af det foregående og nuværende forhandlingsudvalg. Dels med Søren Thomsen, en yngre læge, hvor forårets konflikt har haft medindflydelse på hans fravalg af hoveduddannelse i almen medicin. De blev begge kontaktet pr. e mail og adspurgt, om de ville medvirke i et interview (Bilag 7). Interviewet var skriftligt, og såvel spørgsmål som svar blev afgivet pr. e mail. De blev spurgt, om de tror, konflikten har påvirket ansøgerantallet til uddannelsesstillinger i almen medicin, og om det i givet fald kunne være et lokalt nordjysk fænomen. De blev spurgt, om de forventer, at der vil ses et efterslæb i ansøgerantallet længe, og hvad de tror, der skal til for at vende ansøgertendensen igen. Søren Thomsen blev endvidere spurgt, hvad hans primære grund til fravalget af specialet var, og om beslutningen er permanent. 6

7 4 Resultater 4.1 Datamateriale Andelen af besatte forløb pr. normeret introduktions (I) og hoveduddannelsesstilling (H) i specialet almen medicin gennem de seneste 9 år (Bilag 5) fremgår af figur 1: Figur 1: Besatte introduktions og hoveduddannelsesforløb i almen medicin på landsplan i procent pr. år. 95% 90% 85% 80% H forløb I forløb 75% 70% Ud fra antallet af opslåede stillinger i almen medicin samt antallet af ansøgere opgjort pr. halve år gennem de seneste 3 år (Bilag 3 og 6) er der lavet to grafer med antal ansøgere pr. normeret stilling (Figur 2 og 3). Figur 2: Antal ansøgere til introduktionsstillinger i almen medicin pr. normeret stilling pr. halvår. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Region Nord Region Midt Region Syd Region Sjælland Region Hovedstaden

8 Figur 3: Antal ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i almen medicin pr. normeret stilling pr. halvår Region Nord Region Midt Region Syd Region Sjælland Region Hovedstaden Af figur 1 fremgår det, at der i 2013 var et kraftig fald i andelen af besatte hoveduddannelsesforløb på landsplan til 78%. Et niveau der siden 2005 ikke har været under 87% (Bilag 5). Af figur 2 og 3 fremgår det, at der i de enkelte regioner over tid har været fluktuationer i antallet af ansøgere til udannelsesstillinger i almen medicin pr. normeret stilling. For hoveduddannelsesforløbene i Region Nord var der i 1. halvår 2013, efter en nedadgående tendens, atter et stigende ansøgerantal på lige fod med tendensen i de øvrige regioner. I 2. halvår af 2013 var der atter en faldende tendens. I figuren er tallene er opgjort halvårligt, da der i flere regioner kun er ansættelsesrunder to gange årligt. Det bemærkes dog, at der i Region Nord i 4. kvartal 2013 var markant færre ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Tilsvarende blev set tilbage i 3. og 4. kvartal 2012 (Bilag 2). I Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syd var tendensen stigende ansøgertal pr. normeret stilling for hoveduddannelsesforløb i hele perioden. For introduktionsforløbene tegnede der sig ikke et tydeligt billede. Det vurderes ikke at ændringen i ansøgertallet kan tilskrives ændringer i antallet af medicinske kandidater, som har været tilnærmelsesvist konstant de seneste 5 år (Bilag 4). Idet andelen af ansøgere til opslåede stillinger ændrer sig fra år til år, er der taget et gennemsnit af antallet af ansøgere pr. normeret stilling i hhv. 1. og 2. halvår af 2011 og anvendt dette som referenceværdi i forhold til ansøgertallet de følgende 4 halvår. Ud fra dette er beregnet en Incidens Rate Ratio (IRR). Resultaterne er gjort op for hver enkelt region for hhv. introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger (Tabel 1). 8

9 Tabel 1: Incidens Rate Ratio. Introduktionsstillinger IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi Nord 0,72 0,4 1,3 0,278 0,92 0,54 1,57 0,769 0,96 0,55 1,67 0,888 0,58 0,31 1,09 0,092 Midt 0,89 0,62 1,27 0,521 0,89 0,62 1,27 0,521 0,97 0,68 1,38 0,857 0,87 0,61 1,25 0,462 Syd 0,99 0,69 1,43 0,963 1,08 0,75 1,54 0,685 0,88 0,61 1,28 0,516 0,84 0,57 1,23 0,363 Hovedstaden 0,98 0,72 1,33 0,903 1,14 0,85 1,53 0,376 1,02 0,76 1,38 0,879 1,13 0,82 1,54 0,459 Sjælland 1,03 0,8 1,34 0,807 0,78 0,59 1,03 0,079 0,74 0,56 0,97 0,028 0,7 0,54 0,92 0,009 Regioner samlet 0,94 0,81 1,09 0,417 0,93 0,80 1,08 0,327 0,88 0,76 1,03 0,103 0,83 0,71 0,96 0,016 Hoveduddannelsesstillinger IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi IRR 95% CI p værdi Nord 0,52 0,3 0,91 0,022 0,35 0,18 0,68 0,002 0,68 0,4 1,15 0,148 0,56 0,32 0,98 0,042 Midt 0,92 0,64 1,32 0,641 1,15 0,81 1,64 0,431 1,12 0,79 1,57 0,526 1,11 0,78 1,58 0,569 Syd 0,93 0,6 1,44 0,739 0,95 0,62 1,47 0,825 1,21 0,8 1,83 0,361 1,36 0,91 2,04 0,134 Hovedstaden 1,06 0,81 1,39 0,666 1,16 0,89 1,51 0,28 1,28 0,99 1,66 0,06 1,36 1,05 1,75 0,019 Sjælland 1,25 0,89 1,77 0,194 1,42 1,01 1,98 0,042 1,58 1,14 2,18 0,006 1,8 1,31 2,47 0 Regioner samlet 0, ,17 0,935 1,09 0,93 1,28 0,271 1,24 1,06 1,44 0,006 1,32 1,14 1,54 0 I Region Nord var der både i 2012 og 2013 stabilt færre ansøgere pr. normeret hoveduddannelsesstilling sammenholdt med 2011, omend forskellen ikke var signifikant i 1. halvår af Samme tendens gjorde sig gældende for introduktionsforløb, forskellen var dog ikke signifikant. I Region Sjælland var der for introduktionsforløb signifikant færre ansøgere pr. normeret stilling i både 1. og 2. halvår af Omvendt var der langt flere ansøgere til hoveduddannelsesforløb i 2. halvår af 2012 og hele I Region Hovedstaden var der signifikant flere ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i 2. halvår af For de øvrige regioner blev der ikke fundet sikre resultater. På landsplan var der signifikant færre ansøgere pr. normeret stilling til introduktionsstillinger i 2. halvår af 2013 omend antallet synes at være ret konstant. For hoveduddannelsesforløbene var der signifikant flere ansøgere pr. normeret stilling i både 1. og 2. halvår af Spørgeskemaundersøgelse Vi udsendte spørgeskemaet til 890 yngre læger i Region Nord. 392 personer besvarede spørgeskemaundersøgelsen og heraf indgik 358 respondenter i undersøgelsen.34 respondenter måtte udelades pga. manglende indsendelse af spørgeskemaet. Disse var fordelt med: 2 læger der aldrig havde overvejet almen medicin som speciale. 32 læger der på et tidspunkt havde overvejet almen medicin som speciale. Disse 32 kunne fordeles som: 9 læger i KBU stilling sv.t 79% fuldført besvarelse i kategorien KBU læge. 11 læger i intro stilling sv.t 83,5% fuldført besvarelse i kategorien Intro læge. 10 læger i hoveduddannelse sv.t 91,6% fuldført besvarelse i kategorien HU læge. 2 læger i uklassificeret stilling sv.t 86,6% fuldført besvarelse i kategorien UK læge. Besvarelsesprocent for hele undersøgelsen 358/890 = 40% (Bilag 9). 9

10 Af de 358 modtagne besvarelser svarede 213 (59%), at de på et tidspunkt havde overvejet almen medicin som speciale. De 213 respondenter fordelte sig med 155 (73%) kvinder og 58 (27%) mænd.hovedparten 147 (70%) graduerede som medicinsk kandidat i år 2008 eller senere. Aldersmæssigt fordelte de sig med 70 (33%) i alderen år samt 99 (46%) i alderen år. Mht. nuværende ansættelsesforhold fordelte respondenterne sig med 34 i KBU stilling, 56 i intro stilling, 110 i hoveduddannelse samt 13 i uklassificerede stillinger. Afhængig af nuværende ansættelsesforhold blev de medvirkende i spørgeskemaundersøgelsen spurgt om nedenstående (Bilag 10). KBU læge 18 (53%) af KBU lægerne havde søgt eller planlagde at søge introduktionsstilling i almen medicin. Af disse havde 2 (11%) udsat ansøgningen til almen medicin på grund af konflikten. 16 (47%) af KBU lægerne havde ikke planlagt at søge introduktionsstilling i almen medicin. Af disse angav 9 (56%) at konflikten mellem PLO og Danske regioner havde haft indflydelse på valget. Figur 4: Antal KBU læger der havde søgt eller planlagde at søge introduktionsstilling i almen medicin. Ja 18 (53%), Nej 16 (47%) Figur 5: Antal KBU læger der havde udsat ansøgning til almen medicin pga. konflikten. Ja (11%), Nej 16 (89%) 10

11 Figur 6: Antal KBU læger der angav, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres valg. Ja 9 (56%), Nej 7 (44%) Intro læge eller læge i uklassificeret stilling I denne gruppe indgik der 56 læger i introduktionsstilling samt 13 læger i uklassificeret stilling. Denne gruppe udgjorde samlet 69 (32%) af de 213, der havde overvejet almen medicin. 19 (34%) af intro lægerne svarede, at de aktuelt var ansat i en almen medicinsk introduktionsstilling. Af disse svarede 16 (84%), at de havde søgt eller ville søge hoveduddannelse i almen medicin. På grund af fælles registrering af intro læger i almen medicin eller andet speciale samt læger i uklassificeret stilling kan det desværre ikke specifikt aflæses, hvor mange i hver af de tre kategorier, der havde udsat ansøgning pga. konflikten. Samlet for besvarelsen angav 11 (32%) at de havde udsat ansøgningen. 32 (64%) læger i introduktionsstilling samt i uklassificeret stilling angav, at de havde søgt eller planlagde at søge intro eller hoveduddannelsesstilling i almen medicin. Af disse angav 13 (37%), at konflikten mellem PLO og Danske regioner havde haft indflydelse på deres valg. Figur 7: Antal intro læger i almen medicin der havde søgt eller ville søge hoveduddannelse i almen medicin. Ja 16 (84%), Nej 3 (16%) 11

12 Figur 8: Antal intro læger i andet speciale og læger i uklassificeret stilling der havde søgt eller planlagde at søge introduktionsstilling eller hoveduddannelse i almen medicin. Ja 18 (36%), Nej 32 (64%) Figur 9: Antal intro læger eller læger i uklassificeret stilling, der havde udsat ansøgning til almen medicin på grund af konflikten. Ja 11 (32%), Nej 23 (68%) Figur 10: Antal intro læger eller læger i uklassificeret stilling, der angav at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres valg. Ja 13 (37%), Nej 22 (63%) 12

13 Hoveduddannelseslæge Af de 213 adspurgte svarede 110, at de var ansat i hoveduddannelse. 64 (58%) af disse var ansat i hoveduddannelse i almen medicin. 46 (42%) var ansat i hoveduddannelse i andet speciale. Af disse angav 4 (9%) at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin. Figur 11: Antal læger i hoveduddannelse i almen medicin. Ja 64 (58%), Nej 46 (42%) Figur 12: Antal hoveduddannelseslæger der angav, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin. Ja 4 (9%), Nej 42 (91%) Resultaterne er sammenfattet i tabel 2. Tabel 2: Andel af læger for hvem konflikten har haft betydning angivet i procent. Konflikt indflydelse på fravalg af AM 95% CI Udsat ansøgning til AM pga. konflikt 95% CI KBU læge 56,2 % 29,9 80,2 11,1 % 1,4 34,7 Intro læge el uklassificeret læge 37,1 % 17,4 50,5 32,4 % 21,5 55,1 Hoveduddannelseslæge (ikke almen medicin) 8,6 % 2,4 20,8 Læger total 12,2 % 8,1 17,4 13

14 De 26 læger for hvem konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin angav nedenstående årsager (Figur 13). Figur 13: Årsager der har haft indflydelse på fravalg af almen medicin blandt 26 læger. Udsigten til mere administration i almen praksis 14 (15%) Udsigten til mindre selvbestemmelse I almen praksis 17 (18%) Usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden 20 (21%) Den daglige arbejdsbyrde 7 (7%) Lægevagtsforpligtigelsen 1 (1%) Usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som Samarbejdspartner 13 (14%) Økonomi 6 (6%) Det negative billede tegnet af almen praksis i medierne under konflikten 5 (5%) Konflikten mellem PLO og Danske Regioner i sin helhed 7 (7%) Andet 5 (5%) 14

15 5 Interview Der er lavet interview med to centrale personer for at belyse konsekvensen af konflikten mellem PLO og Danske Regioner. Dels Eddie Nielsen, praktiserende læge i Aalborg og medlem af det foregående og nuværende forhandlingsudvalg, som forhandler med Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) om en ny overenskomst. Dels med Søren Thomsen, en yngre læge, hvor forårets konflikt har haft medindflydelse på hans fravalg af hoveduddannelse i almen medicin. Eddie Nielsen mener, at konflikten har været den væsentligste grund til, at der ses et faldende ansøgerantal til uddannelses stillinger i almen medicin. Han supplerer med, at han ikke tror, at det er et isoleret nordjysk fænomen. Søren Thomsen er rimeligt overbevist om, at konflikten har medført, at en del, der har overvejet at søge almen medicin har udskudt eller fravalgt at søge en uddannelsesstilling. Nærværende studie viser, at konflikten for 12 % har haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin. Med hans kendskab til yngre kollegaer, finder han, at resultatet er dækkende for det, han oplever blandt sine kollegaer. Eddie Nielsen tror, at man i en vis udstrækning, vil kunne opleve et efterslæb med tendens til færre ansøgere, men at ansøgerantallet vil afhænge af resultatet af de igangværende overenskomstforhandlinger. Han påpeger, at ro omkring almen praksis og en sikkerhed for de fremtidige forhold er væsentlige faktorer for, at ansøgerantallet atter vil stige og nå niveauet før konflikten. Søren Thomsen tror, det helt store fald i ansøgertallet, der er set, vil være kortvarigt, men at der vil være et lille efterslæb den kommende tid. Han angiver, at hvis man er i tvivl om et fremtidigt speciale, er der ikke "råd til at spilde" 6 12 mdr. på en introduktionsstilling grundet 4 års reglen. Derfor vil der være nogle, der ville have valgt almen medicin, som har søgt over i andre specialer. Søren Thomsen fortæller, at han i foråret udsatte at søge hoveduddannelse i almen medicin. Umiddelbart inden konflikten var han klar til at søge hoveduddannelse. Usikkerhed om hvilke opgaver der ville blive lagt ud i primærsektoren og den økonomiske usikkerhed, der følger med, når en ny overenskomst ikke kunne forhandles igennem, fik ham til at udsætte ansøgningen. Om overvejelser omkring fremtiden siger han, at fravalget af hoveduddannelse i almen medicin ikke er en permanent beslutning han overvejer det stadig. Han vil igen overveje at søge almen medicin, hvis det fremadrettet er muligt at bevare "familielægen", da kontinuiteten i patientkontakten for ham er helt central for almen medicin. Hvis ikke kontinuiteten er tilstede, mener han, at man lige så godt kan have lægekonsultationer på sygehuse og i regionsklinikker. For at kunne bevare denne kontinuitet, tror han, det skal være muligt at fortsætte med den nuværende ordning, hvor man økonomisk investerer i egen praksis. Han forestiller sig, at der vil komme for stor udskiftning af læger i en offentlig drevet klinik, da det er lettere at skifte job. Hvis lægen ofte skifter praksis, vil patienterne muligvis have tendens til at gøre det samme. Dermed vil hverken læge eller patient opleve det samme tilhørsforhold, som de gør nu, og dermed vil netop kontinuiteten i patientkontakten gå tabt. 15

16 6 Diskussion 6.1 Sammenfatning Indhentning af data fra de 5 regioner viste, at der gennem årene har været variation i antallet af ansøgere pr. normeret stilling til uddannelsesstillinger i almen medicin. I Region Nord var der i hele 2012 og 2013 et tilnærmelsesvist konstant antal ansøgere pr. normeret hoveduddannelsesstilling og i hele perioden færre end i 2011 om end forskellen ikke var signifikant i 1. halvår af I 2. halvår af 2013 svarede dette til en halvering (IRR: 0,56; 95% CI: 0,32 0,98). I Region Sjælland var der for introduktionsforløb omkring 30 % færre ansøgere pr. normeret stilling i både 1. halvår (IRR: 0,74; 95% CI: 0,56 0,97) og 2. halvår (IRR: 0,70; 95% CI: 0,54 0,92) af Omvendt var der signifikant flere ansøgere pr. normeret stilling til hoveduddannelsesforløb i 2. halvår af 2012 og hele I Region Hovedstaden var der 36% flere ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i 2. halvår af 2013 (IRR: 1,36; 95% CI: 1,05 1,75). For de øvrige regioner blev der ikke fundet signifikante resultater. På landsplan var der 17% færre ansøgere pr. normeret stilling til introduktionsstillinger i 2. halvår af 2013 (IRR: 0,83; 95% CI: 0,71 0,96), mens der til hoveduddannelsesstillinger var hhv. 24% og 32 % flere ansøgere i 1. halvår (IRR: 1,24; 95% CI: 1,06 1,44) og 2. halvår (IRR: 1,32; 95% CI: 1,14 1,54) af 2013 sammenlignet med Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 26 læger svarende til 12 % (95% CI: 1,4 34,7) af de 213 adspurgte angav, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på deres fravalg af almen medicin som speciale. 2 læger ansat i KBU stillinger svarende til 11 % (95% CI: 1,4 34,7) af de adspurgte KBU læger angav, at de havde udsat ansøgning til specialet almen medicin på grund af konflikten.endeligt angav 11 læger ansat i introduktionsstillinger eller i uklassificerede stillinger svarende til32 % (95% CI: 17,4 50,5) af de adspurgte læger ansat i introduktionsstillinger eller uklassificerede stillinger, at de havde udsat ansøgning til specialet almen medicin på grund af konflikten. De 4 hovedårsager til fravalget af specialet almen medicin var: Usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden Udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis Udsigten til mere administration i almen praksis Usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartner 6.2 Relation til anden litteratur Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke videnskabelig litteratur, der belyser området. Flere artikler har beskrevet problemet omkring færre ansøgere til hoveduddannelse i almen medicin. 1,3,4 I fire ud af fem regioner har der angiveligt været færre ansøgere med Region Syddanmark som undtagelsen. 3 Der forekommer dog flere divergerende tal i artiklerne 3,4, og data stemmer ikke overens med de data, vi har fået opgivet fra DSAM og regionerne. På grund af uoverensstemmelserne blev data i nærværende studie verificeret ved fornyet kontakt til nøglepersoner i regionerne. 16

17 6.3 Styrker og svagheder ved studiet Nærværende spørgeskemaundersøgelse er et tværsnitsstudie og har dermed karakter af at være beskrivende. Tværsnitsstudier rummer ingen tidsdimension, hvorfor man ikke kan drage konklusioner vedrørende årsagssammenhænge. Et af de største problemer ved tværsnitsstudier er endvidere muligheden for selektionsbias, som opstår hvis forskelle i besvarelser fra respondenter afviger fra besvarelser fra ikke respondenter og giver anledning til systematiske fejl. Baggrundsoplysninger om sammensætningen af populationen var ikke tilgængelige, og der kan derfor ikke laves frafaldsanalyse. Der var for spørgeskemaundersøgelsen et relativt stort frafald (deltagelsesprocent= 40%), hvilket åbner mulighed for, at de personer, der ikke indgik i undersøgelsen, ville have svaret anderledes og dermed ændret udfaldet. Det må overvejes om frafaldet ville have været mindre, hvis det havde været muligt at selektere studiepopulationen bedre. I studiepopulationen indgik alle yngre læger i Region Nord, herunder bl.a. speciallæger samt læger langt i deres hoveduddannelsesforløb. Deres relevans i undersøgelsen kan diskuteres. Der er i undersøgelsen således et frafaldsproblem og muligheden for selektionsbias er til stede. Det anvendte spørgeskema var ikke valideret og enkelte fejl i spørgeskemaet blev opdaget efter udsendelse. Bl.a. var der ikke taget højde for at respondenterne kunne være speciallæger eller ph.d. studerende. En enkelt respondent var kandidat før 2000 og havde ikke mulighed for at vælge korrekt årstal. Udformningen af spørgeskemaet kunne visse steder have været bedre målrettet mod tolkningen. Det havde bl.a. været interessant, hvis det i fravalgslisten var muligt skelne mellem ansøgere til introduktions og hoveduddannelsesstillinger. Det primære mål med spørgeskemaet var at undersøge om konflikten mellem PLO og Danske Regioner havde haft indflydelse på respondenternes fravalg af almen medicin som speciale. Spørgsmålet havde dikotom karakter, og der var ikke mulighed for at graduere svaret. Det må derfor overvejes om spørgeskemaundersøgelsen giver et reelt billede af konfliktens betydning. Der er således risiko for informationsbias. For nærværende studie gælder at populationen var lille, hvilket gav anledning til at studiet havde lav statistisk styrke, og at estimaterne var behæftet med usikkerhed og brede sikkerhedsgrænser. 6.4 Perspektivering Det har igennem flere år været svært at rekruttere læger til almen medicin i områder langt væk fra universitetshospitalerne. Traditionelt har det i Region Nord været svært at besætte uddannelsesstillinger i almen medicin. Det har før konflikten mellem PLO og Danske Regioner set ud til, at tendensen var ved at vende. Specialevalg er utvivlsomt et multifacetteret valg, og der er mange faktorer der spiller ind på valget. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen tyder på, at usikkerheden omkring hvilken rolle almen praksis kommer til at spille i det danske sundhedsvæsen i fremtiden, usikkerhed omkring Kommunernes og Regionernes rolle som samarbejdspartnere samt frygt for mere administration og mindre selvbestemmelse påvirker kommende ansøgere i en negativ retning, således at der ses en tendens til at almen medicin vælges fra eller udsættes. Dette i en tid hvor der allerede er stor mangel på praktiserende læger i yderområderne, og hvor manglen vil blive endnu større de kommende år, da mange går på pension. Man kan frygte, at konflikten kommer til at øge lægemanglen mere end forventet, hvis ældre læger går på pension tidligere end planlagt og færre yngre læger søger ind i specialet. Nærværende studie indikerer, at der er brug for ro på området for at forhindre dette. Det 17

18 gælder ikke mindst de regioner, som traditionelt har et rekrutteringsproblem. Der er brug for konstruktive overenskomstforhandlinger, hvor tilliden mellem PLO og Danske Regioner genopbygges. Det er oplagt at Regionerne må melde ud, hvad deres reelle hensigter med almen praksis er og hvordan de ser fremtiden for almen praksis. Specialet har brug for en forsikring om, at regeringen og regionerne, også i fremtiden, ser almen praksis have en helt central rolle i det danske sundhedsvæsen hvis det er sådan det forholder sig? Aktuelt hersker usikkerhed omkring regeringens og regionernes reelle planer for almen praksis og holder mange læger i en venteposition. De unge udsætter eller søger måske slet ikke hoveduddannelse, og færdiguddannede speciallæger er afventende i forhold til at købe praksis. For hvad nu hvis der i virkeligheden er en masterplan fra regionernes side om at ekspropriere almen praksis, nedlægge det som selvstændigt erhverv og fratage den enkelte klinik driftsansvaret? Vil de unge investere fem år i en speciallægeuddannelse for måske at blive færdige til dette scenarie? Vil den nyuddannede speciallæge investere mange hundrede tusinde kroner i dette scenarie? Der er aktuelt behov for en afklaring. Kommende praktiserende læger har brug for vished omkring, hvad de går ind til. Almen medicin er trods alt et livsvalg, en livsstil og for mange en stor økonomisk investering. Samtidig er en velfungerende primærsektor en forudsætning for et velfungerende dansk sundhedsvæsen. 7 Konklusion Andelen af besatte hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2013 faldt til laveste niveau siden Dette til trods for at antallet af ansøgere pr. normeret stilling på landsplan i 2013 steg med hhv. 24% i 1. halvår og 32% i 2. halvår af 2013 sammenlignet med Nærværende studie fandt dog klare regionale forskelle. I Region Nord var der i 2012 og 2013 færre ansøgere til hoveduddannelsesforløb i almen medicin pr. normeret stilling sammenlignet med Det samme gjorde sig gældende for introduktionsforløb i Region Sjælland i Derimod steg ansøgertallet pr. normeret hoveduddannelsesstilling i Region Hovedstaden med 36% i 2. halvår 2013 sammenlignet med Spørgeskemaundersøgelsen blandt yngre læger i Region Nord viste, at konflikten mellem PLO og Danske Regioner for 12 % havde indflydelse på fravalget af almen medicin som speciale. De fire hovedårsager til fravalget af specialet var usikkerhed omkring almen praksis rolle i fremtiden, udsigten til mindre selvbestemmelse i almen praksis, udsigten til mere administration i almen praksis og usikkerhed omkring kommunernes og regionernes rolle som samarbejdspartnere. Endvidere havde 11% af KBU læger og 32 % af intro læger eller læger i uklassificerede stillinger udsat ansøgningen til hoveduddannelse i almen medicin pga. konflikten. Ud fra datamaterialet kan det ikke konkluderes, ej heller udelukkes, at der som følge af konflikten mellem PLO og Danske Regioner er sket en ændring i ansøgerantallet til almen medicin. Spørgeskemaundersøgelsen indikerer dog, at konflikten for yngre læger i Region Nord havde indflydelse på fravalget af almen medicin. Der tegner sig et billede af stor regional forskel, hvor der i Region Nord er et rekrutteringsproblem, som ikke genfindes i Region Hovedstaden. 18

19 7 Referencer 1. Bundgaard B. Langt færre søger almen praksis hoveduddannelse i Nordjylland. Ugeskr Læger 2013;175: Jensen M. et al Medicinstuderende og yngre lægers speciale og karrierevalg. 3. Rasmussen LI. et Andersen C. Yngre læger vender almen medicin ryggen. Ugeskr Læger 2013; 175: Andersen C. Professor i almen medicin frygter talentflugt. Ugeskr Læger 2013; 175:

20 8 Bilag Bilag 1 Studieprotokol Titel: Har konflikten mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin? Ide/forskningsspørgsmål: Har konflikten mellem PLO og Danske Regioner influeret på antallet af ansøgere til hhv. introduktions og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin? Hvilke forhold relateret til konflikten har i givet fald haft indflydelse på det ændrede ansøgningsmønster? Baggrund: Antallet af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nordjylland er faldet markant i forbindelse med den seneste ansættelsesrunde. Til de seks hoveduddannelsesforløb i almen medicin, der starter 1. november, var der kun fire ansøgere. Ved tidligere ansættelses runder har der været 3 4 gange så mange ansøgere. Perioden forud for ansøgningsrunden var præget af konflikten mellem PLO og Danske Regioner. Danske Regioner opsagde efter længere tids forhandlinger overenskomsten med PLO pr 1. september Dagen efter blev der lavet regeringsindgreb, der forlængede overenskomsten med 1 år. På grund af utilfredshed med regeringsindgrebet lagde de praktiserende læger op til at aflevere deres ydernumre og dermed opsige aftalen med den offentlige sygesikring. PLO s repræsentantskab valgte dog denne løsning fra. Aktuelt venter nye overenskomstforhandlinger mellem PLO Og Danske Regioner. Kaj Bernth, formand for PLO Nordjylland mener ikke, at det lave ansøger antal hænger sammen med konflikten mellem PLO og Danske Regioner i foråret, men derimod skyldes den generelle lægemangel i regionen. 1 Problemstillingen er relevant og højaktuel, og der er endnu ikke nogle videnskabelige artikler, der belyser en eventuel sammenhæng. Formål: Formålet med projektet er at belyse, om der er en sammenhæng mellem det faldende antal af ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin og konflikten mellem PLO og Danske Regioner Materiale og metode: 1) Dataindsamling fra alle 5 regioner: Der indhentes data for antallet af ansøgere til hhv. introduktions og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i de 5 regioner for de seneste 5 år. Data bruges til at belyse trenden for ansøgerantallet i forhold til antallet af opslåede uddannelsesforløb/graduenter fra medicinstudiet over tid mhp, om der er sket en stigning eller et fald i ansøgerantallet til almen medicin. 20

21 2) Spørgeskemaundersøgelse til alle yngre læger i Region Nord: a. Indhold: Data fra spørgeskemaundersøgelsen bruges til at belyse om en evt. ændring i ansøgningsmønstret til uddannelsesstillinger i almen medicin i Region Nord skyldes forhold relateret til konflikten. Herunder om forhold som usikkerhed omkring almen praksis fremtid, økonomi, selvbestemmelsesret og øgede dokumentationskrav har indflydelse. Dette søges perspektiveret til de øvrige regioner. b. Deltagere: Alle yngre læger i RN, ca Vi vil kontakte Lykke Andersen, konsulent i lægeforeningen RN mhp. kontaktoplysninger på deltagerne. Antal inviterede noteres. Svarprocent udregnes. c. Udformning: Spørgeskemaet udformes elektronisk som et simpelt afkrydsningsskema og fremsendes pr. mail. Værktøj: 3) Interview: Struktureret interview med Kaj Bernth, Alment praktiserende læge, formand for PLO Nordjylland og/eller Eddie Nielsen, Alment praktiserende læge, medlem af PLOs bestyrrelse og med i forhandlingsudvalget. 4) Litteratursøgning: Via pubmed og google. Tidsplan/aftaler/opgaver: 1) Udarbejde spørgeskema > John (1. udkast klar 30/9 13) 2) Dataindsamling > Louise (Primo oktober) 3) Forberede protokol > Lise og Marlene (26/9 13) 4) Litteratursøgning (8/10 13) 5) Udsende spørgeskema deadline for svar den (29/10 13) 6) Aftale og forberede interview (20/11 13) 7) Gennemføre interview (28/11 13) 8) Gennemgå data (10/10 13) 9) Gennemgå spørgeskema og lave statistik (12/11 13) 10) Skrive opgave deadline 1. udgave 4. december, endelig udgave 17. december 11) Forberede præsentation (powerpoint) (6/1 13) 1. Bundgaard B. Langt færre søger almen praksis hoveduddannelse i Nordjylland. Ugeskr Læger 2013;175:

22 Bilag 2 Antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin pr. kvartal Region Nord Intro Hoved Region Midt Intro Hoved Region Syd Intro Hoved Region Sjælland (OBS: Indimellem kun opslag i Sjælland Syd, derfor få ansøgere) Intro Hoved Region Hovedstaden Intro Hoved

23 Bilag 3 Antal normerede stillinger samt antal ansøgere til uddannelsesstillinger i almen medicin pr. halvår Introduktionsstillinger Region Nord Region Midt Region Syd Region Hovedsta den Region Sjælland Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Hoveduddannelsesstillinger Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Norm Anøg ere Norm Ansø gere Norm Ansø gere Region Nord Region Midt Region Syd Region Hovedsta den Region Sjælland

24 Bilag 4 Antal Antal kandidater i almen medicin pr. år År Århus Kbh. Odense Antal kandidater i almen medicin pr. år fra hhv. Århus, København og Odense Universitet. År Århus Kbh. Odense

25 Bilag 5 Antal I stillinger i Almen Medicin År Normerede Besatte År Normerede Besatte % % % % % % % % % 25

26 H stillinger Almen Medicin Antal Normerede Besatte År År Normerede Besatte % % % % % % % % % 26

27 Bilag 6 Antal Ansøgere til I stillinger i Almen Medicin År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden

28 Antal Ansøgere til H stillinger i Almen Medicin År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden År Nord Midt Syd Sjælland Hovedstaden

29 Ansøgere Region Nord Antal I stilling H stilling År År I stilling H stilling

30 Ansøgere Region Midt Antal I stilling H stilling År År I stilling H stilling

31 Ansøgere Region Syd Antal I stilling H stilling År År I stilling H stilling

32 Antal Ansøgere Region Sjælland År I stilling H stilling År I stilling H stilling

33 Antal Ansøgere Region Hovedstaden År I stilling H stilling År I stilling H stilling

34 Bilag 7 Interview Spørgsmål til Eddie Nielsen: 1) Tror du konflikten kan være årsag til det faldende ansøgerantal? Eller kunne der være andre grunde? 2) Vores spørgeskema viser at 12% har fravalgt eller udsat at søge en stilling i almen medicin grundet konflikten. Tror du, det er et specielt lokalt nordjysk fænomen? Hvorfor/hvorfor ikke? 3) Er det her et kortvarigt fænomen med faldende ansøgerantal, eller vil vi se et efterslæb længe? 4) Hvad skal der til for at vende ansøgertendensen igen? Spørgsmål til Søren Thomsen: 1) Tror du konflikten kan være årsag til det faldende ansøgerantal? Eller kunne der være andre grunde? 2) Vores spørgeskema viser at 12% har fravalgt eller udsat at søge en stilling i almen medicin grundet konflikten. Med dit kendskab til yngre kollegaer, tror du det er dækkende eller misvisende? 3) Er det her et kortvarigt fænomen med faldende ansøgertal, eller vil vi se et efterslæb længe? 4) Hvad skal der til for at vende ansøgertendensen igen? 5) Hvad var dine primære overvejelser/grunde i forbindelse med fravalg? Og er det en permanet beslutning? Hvad ville kunne få dig til at søge alligevel? 34

35

36

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Mette Lundsby Jensen, Sine Hangaard, Anna Louise Asbæk Wolf og Kris Munch. Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg

Mette Lundsby Jensen, Sine Hangaard, Anna Louise Asbæk Wolf og Kris Munch. Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg Mette Lundsby Jensen, Sine Hangaard, Anna Louise Asbæk Wolf og Kris Munch Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg Medicinstuderende og yngre lægers speciale- og karrierevalg kan hentes

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

VIAPRA - Ventetid i Almen Praksis - patienternes holdning. Forskningstræning SPEAM; Hold OO2

VIAPRA - Ventetid i Almen Praksis - patienternes holdning. Forskningstræning SPEAM; Hold OO2 VIAPRA - Ventetid i Almen Praksis - patienternes holdning Forskningstræning SPEAM; Hold OO2 Christoffer Mortensen, Mette Maria Hesselberg, Hans Christian Bang, Philip Valeur Holm-Hansen, Allan Paaske Pedersen;

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013

Overenskomstforhandlingerne 2014 - status. PLO s medlemsmøder, november 2013 Overenskomstforhandlingerne 2014 - status PLO s medlemsmøder, november 2013 1 Disposition for oplægget Køreplanen Aftale om økonomirammen i overgangsåret Fælles hensigtserklæring om forhandling Opgaver

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere