Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 094. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 12. august Drøftelse af forslag om udbud af madservice Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Status - Plejeboliggaranti pr Klage over manglende overholdelse af Plejeboliggarantien Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 281 2

3 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff Fraværende Birgitte Tetzlaff Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 094. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 Sagsnr.: 09/120 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: 59789/09Åben status på ydelse 2. kvartal /09Åben Annonce cykelløb avis.pdf 78647/09Åben Pjece - Vesthimmerlands Kommune informerer om influenza A Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. På mødet blev udleveret pjece Vesthimmerlands Kommune informerer om Influenza A samt annonce, som udkommer den 19. august 2009 i en husstandsomdelt avis i forbindelse med Sparekassen Himmerland Grand Prix. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. 4

5 095. Drøftelse af forslag om udbud af madservice Sagsnr.: 09/21241 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med byrådsmødet juni 2009 blev det besluttet at forslaget om udbud indenfor madservice gik til genbehandling i sundhedsudvalget mhp drøftelse og stillingtagen til forslag om udlicitering. Status på sundhedsudvalgets tidligere beslutninger på køkkenområdet: Ombygning af plejecentrenes køkkener mhp godkendelse til madhåndtering i boenhederne. Ombygninger er i store træk fuldført og godkendelsesproces pågår. De foretagne ombygninger betyder, at der på alle plejecentre findes køkkenfaciliteter, som er godkendte til at håndtere færdigproduceret (varmholdt) mad i bulke. Det skal bemærkes, at godkendelserne ikke giver mulighed for, at der på centrene kan foretages madproduktion fra bunden. Godkendelse hertil er langt mere omfattende, og det er forvaltningens vurdering, at sådanne godkendelser forudsætter betydelige ombygninger og yderligere investering i køkkenfaciliteter, ligesom decentral madproduktion vil betyde øget personalenormering og kostuddannet personale på centrene. De gennemførte ombygninger mhp at opnå godkendelse af leve-bo-køkkenerne betyder, at der nu kan gennemføres en harmonisering af forplejningen på plejecentrene. Lukning af Års-køkken. Driftsmæssigt lukkede Års-køkkenet 1.marts og den forventede personalereducering svt 3 normeringer er realiseret. Flytning og ombygning af køkkenet i Ålestrup er gennemført indenfor den estimerede ramme (1 million) og køkkenbygningen i Års er sat til salg. Stop for skolemad. Skolemadsproduktionen er stoppet 1.juli. Realisering af den deraf følgende personalereduktion pågår (varsler ift opsigelse / flytning af personale). Ekstern køkkenanalyse. Grundet manglende finansieringsmulighed blev beslutningen om at tage imod tilbuddet på en køkkenanalyse fra Kommunernes Revision udskudt til efteråret Umiddelbart er der fortsat ikke udsigt til at det bliver muligt at finansiere den pågældende analyse indenfor køkkenbudget Sagen er sat i bero indtil videre. 5

6 Lukning af modtagekøkkenet i Gedsted og omlægning i Farsø. Varsling af personale ift opsigelse m.v. pågår. Lukning og realisering af besparelser sker derfor i takt med at personalet kan afvikles. Harmoniseret forplejning på centrene. Informationspjece til beboerne er udleveret. Implementering af et ensartet serviceniveau påbegyndes fra august. På sigt vil et harmoniseret og ensartet forplejningsniveau på døgnkost muligvis afføde mindre transport- og produktionsomkostninger. Kørsel af centermad og kolonialvarer er en kompleks opgave og udgør en betydelig omkostning på køkkenområdet. Der er indgået kontrakt med privat leverandør om denne kørsel efter udbudsrunde. Prisloft. Valget af opkrævningsmodel er baseret på, at ingen døgnkostmodtagere opkræves mere end 3000 kr./md. og at det direkte kommunale tilskud begrænses mest muligt. VHK vil ikke blive fuldt kompenseret for indtægtstabet og skal derfor fremover forvente at yde tilskud til døgnkost. Generelle bemærkninger i relation til udbud. Omkostningsfordeling Omkostningerne ved madproduktion fordeler sig i store træk på 3 områder: råvarer, personale og øvrig drift (bygninger, kørsel m.v.). Generelt er det anerkendt, at den mest rationelle madproduktion bedst opnås i store produktionskøkkener, frem for i mindre modtage- eller leve-bo-køkkener. Det er forvaltningens vurdering, at der på køkkenområdet med de nuværende fysiske rammer - er begrænsede muligheder for at finde yderligere rationaliseringsgevinster på råvare- og på personalekonti, og at VHK s geografiske udstrækning betyder at kørselsomkostningen altid vil udgøre en væsentlig udgift. Kørsel af centermad har været i udbud og der er indgået flerårig kontrakt med privat leverandør. Kørsel af mødemad og ugentligt levering af køle-vacuum-mad til hjemmeboende (frit valgs området) varetages af køkkenpersonale. Indtægtsfordeling. Budgetmæssigt andrager køkkenindtægterne sig til 21 millioner, som fordeles sig på 3 produktionsområder: 15 % Frit valg (hjemmeboende), 5% mødemad samt 80 % centermad (herunder salg i caféer og i Dagcentrene). Udgangspunktet for takstberegningen er baseret på et reduceret hvile i sig selv-princip ( hvile-i-sig-selv er ikke ensbetydende med driftsmæssig nul-løsning, da der er udgiftsposter som ikke må medtages i takstberegning.) Indtægterne på madområdet er ekstremt pris -og markedsfølsom (stiger enhedsprisen, sælges færre portioner som så igen resulterer i stigende enhedspris).erfaringsmæssigt har indtægtsgrundlaget været vigende og der må også fremadrettet forventes en netto ubalance på ca. 2½ milllion, fordelt med 2 mill. på centermad og ½ million på Frit Valgs området. 6

7 Leverancefrekvens Et opmærksomhedspunkt ved udbud er plejecentrenes forskelligartede og begrænsede faciliteter mht ovne, køle/fryse og lagerplads. De fysiske forhold betyder, at VHK har særlige krav i forhold til hyppighed af leverancer af (bulk)måltider og kolonialvarer. Køle, lager og ovnkapacitet betyder, at der på centrene er behov for daglig levering af et varmholdt hovedmåltid, 2 ugentlige leveringer af kolonialvarer og på nogle centre (Års-området) levering 2 gange dagligt (specialkost, morgenmad, lune retter m.v.) Forsyningsforpligtelse og, special produktioner og produktionssteder. Ved udlicitering af madservice vil kommunen fortsat have forsyningspligten. Det er et opmærksomhedspunkt, at produktion af specialkost/diæter er en kernekompetence, som fordrer faguddannet personale. Ved fuld udlicitering vil kommunen afhænde kompetencerne på området. Det er ikke muligt at samle alle køkkenets nuværende produktioner på én af matriklerne. Hvis Frit Valg området udliciteres og det kommunale køkken fastholdes på døgnkostproduktionen, vil det være muligt med begrænsede investeringer - at samle produktionen i Ålestrup. P.t. produceres hovedparten af centermaden i Løgstør, men der er ikke tilstrækkelig kapacitet eller udvidelsesmuligheder til, at man kan samle hele døgnkostproduktionen i Løgstør. Erfaringer fra nabo kommuner: Mariagerfjord: Er i udbud med madservice til hjemmeboende (frit valg) og til plejecentre (dog kun det varme middagsmåltid). Det forventes at der kan indgås kontrakter pr 1.januar Jammerbugt: Det er i juni truffet principiel beslutning om at gå i udbud med Frit Valg og Centermad. Der er indledt forarbejde i forhold til at få afdækket afledte problemstillinger inden udbudsmaterialet skal endelig udformes. Da der ved udbud ikke kan stilles krav til produktionsform (varmholdt, frost, køle-vacuum-mad) er der uafklarede problemstillinger i forhold til hvordan centrenes forskellige køkkenfaciliteter og personalenormering skal håndteres, ligesom der er usikkerhed om at udbud vil kunne medføre et øget behov for hjemmepleje til madhåndtering på Frit Valgsområdet. Det forventes at udbud baseres på opdeling i mindre distrikter. Tidsperspektiv for kontraktindgåelse er februar Der inddrages ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbudsmodeller. Godkendelsesmodel: Kommunen fastsætter 1 x årligt kvalitetskrav og beregner pris. Alle private leverandører kan efter ansøgning godkendes som leverandør, hvis de accepterer at levere til samme pris og kvalitet, som det kommunale køkken præsterer. Udbud indenfor godkendelsesmodel: Samme princip som ovenfor dog skal der vælges en privat leverandør som 7

8 hovedleverandør. Det kommunale køkken kan ikke godkendes, som leverandør på Frit valg området (hjemmeboende.). Udbudsmodel: Forudsætter at der er mindst 2 leverandører. Det kommunale køkken kan byde på opgaven, men kan ikke vælges som leverandør, hvis der er andre leverandører som har afgivet bedre bud. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalg. Såfremt beslutninger indebærer økonomi afgøres sagen i Økonomiudvalget efter indstilling fra sundhedsudvalg. Økonomi Afhænger af sundhedsudvalgets beslutninger om der skal gennemføres en forudgående ekstern analyse af køkkenområdet ( kr) og om der skal inddrages konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmaterialet (skønnet til ca kr.). Administrationen indstiller - at udvalget tager principbeslutning om én eller flere produktioner skal i udbud eller principbeslutning om udbud skal forudgås af en ekstern køkkenanalyse og/eller afvente erfaring fra nabokommuner. - at Såfremt der træffes principbeslutning om at sætte madproduktioner i udbud, at der inddrages ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale. at der ved udbud gives mulighed for at det kommunale køkken afgiver bud/kontrolbud. - at finansiering af køkkenanalyse og/eller konsulentbistand sker ved en tillægsbevilling alternativt medtages som budgetalternativ til budgetforhandling Beslutning i Sundhedsudvalget den Sagen udsættes. Sundhedsudvalget ønsker at fortsætte drøftelserne af sagen vedrørende eventuel udbud af madservice, idet forvaltningen til stadighed er i kontakt med KL for at indhente nyeste oplysninger vedrørende prisberegning, udbudsmateriale m.m. 8

9 Sundhedsudvalget fremsender et ønske til budget 2010 om ekstern køkkenanalyse til en pris af Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. 9

10 096. Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Sagsnr.: 09/21219 Fraværende: Bilag: 76125/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, notat vedrørende serviceniveau 76128/09Åben 76136/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, projektaftale Redegørelse vedrørende eget udbud versus tilslutning til NT`s udbud Sagsfremstilling I forbindelse med budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område på møde d. 11. februar 2009 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skulle igangsætte et udbud af befordringen af pensionister til læge og speciallæge som en del af Nordjyllands Trafikselskabs(NT)udbud af samordnede kørsel i december Indkøbskontoret havde i den forbindelse udarbejdet en beskrivelse af konsekvenser, fordele, ulemper og erfaringer fra andre kommuner. I 2008 blev der forbrugt kr til befordring af pensionister til læge og speciallæge og ca. 700 borgere anvender ordningen. Kørslen er at et sådant omfang, at der skal foretages offentlig udbud. NT har i den forbindelse vurderet, at der ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan være en årlig besparelse på ca % -svarende til kr kr. Fra besparelsen går udgifter til den administrative ordning med den daglige bestilling af kørslen ca kr. Ved eget udbud vurderes det, at den årlige besparelse vil udgøre ca. 15%, men der vil være en følgeudgift i form af IT ved kørselsplanlægningen, samt et større administrationsforbrug, end ved anvendelse af NT s samordnede kørsel. I dag foretages visitation af kørsel til læge og speciallæge for pensionister af Sundhedsforvaltningen. Den økonomiske del er i Borgerservice. Ved visitation til kørsel udstedes bevilling til pensionisten. Efterfølgende bestiller pensionisten selv kørsel til læge og speciallæge direkte hos vognmand. Der sker således ingen koordinering af samkørsel, medmindre vognmændene selv koordinerer kørslen. Det vil være NT s opgave at varetage den overordnede driftsovervågning af kørslen. En opgave der bl.a. indebærer, at vognene forsøges udnyttet, når de kører tomme til og fra læger og speciallæger. Dette vil reducere de kommunale omkostninger til ordningen. 10

11 En væsentlig del af besparelsen vil fremkomme ved samkørsel og dermed ændret serviceniveau. Serviceniveauet har betydning for pensionistens vente- og køretid. NT har udarbejdet et standard serviceniveau. Kommunen har mulighed for at kunne regulere de serviceparametre som bruges til planlægning af samkørsel. Parametrene afstikker rammerne for kørsel, herunder maksimale ventetider og kørselstider for borgerne. I NT s oplæg til serviceniveau kan kørslen f eks. maksimalt forøges med 100% i forhold til direkte køretid for turen. Der er ligeledes parametre for ventetider før og efter behandling. Der henvises i øvrigt til notatet om oplæg til aftalt serviceniveau. Ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan samkørslen koordineres med andre NT kørselsordninger, herunder handicap- og sygehuskørsel mv. For pensionister vil kørselsordningen ud over ændret serviceniveau betyde, at de ikke selv skal bestille kørsel direkte hos vognmand. Fremover vil pensionister skulle bestille kørsel direkte hos Kommunen. Efterfølgende er det Kommunen der, via indberetning til NT s booking system, rekvirerer kørslen. Der vil være en administrativ udgift forbundet hermed svarende til ca kr. Der er ikke taget stilling til, hvor opgaven organisatorisk placeres, idet opgaven kan ligge i såvel Borgerservice, der i dag administrerer den økonomiske del af ordningen, som hos Sundhedsforvaltningen, der visiterer og kundeservicerer til ordningen. Næste udbudsrunde hos NT er i efteråret 2009, med kørsels ikrafttrædelse den 1. marts Lovgrundlag Sundhedslovens 170. Sagen sendes til høring i: Ældrerådet: 18. august 2009 Handicaprådet:17. september 2009 Sundhedsudvalget: 12. august 2009 Høringssvar fremsendes direkte til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Økonomi Besparelsen på kørsel af pensionister til læge og speciallæge, er anslået til 15 30% ved tilslutning til NT s samordnede kørselsordning. Til implementering af system / uddannelse af 2 medarbejdere, anslår NT maksimalt 50 mandetimer á 500 kr. i alt kr. Årligt administrationsgebyr kr. 15 pr. tur / pr. passager til NT for brug af systemer samt support. Eget bestillingskontor ca kr. 11

12 Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig NT s udbud af samordnet kørsel i december at med udgangspunkt i NT s standard serviceniveau, - at der oprettes et kørselskontor, der varetager visitation, bestilling og betaling af kørsler - at opstartsdato for ordningen 1. marts Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler forslaget, idet ønskes en evaluering af ordningen foranlediget efter 1 år. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. 12

13 097. Status - Plejeboliggaranti pr Sagsnr.: 09/157 Fraværende: Bilag: 76827/09Åben Venteliste på plejeboliger pr Sagsfremstilling Pr trådte Plejeboliggarantien på 2 måneder i kraft. Det betyder at Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til at tilbyde en plads i en plejebolig inden for 2 måneder efter at borgeren er visiteret til en plejebolig. På Sundhedsudvalgets møde den blev det besluttet at afvente udviklingen i ventelisten på plejeboliger inden der tages stilling til oprettelse af ventelister til de enkelte plejecentre der ikke vil være omfattet af 2 måneder garantien. Udvikling i ventelisten til plejeboliger Dato 13 Antal ansøgere på venteliste til Plejebolig Ansøgere omfattet af 2 måneders garantien Ansøgere ikke omfattet af 2 måneders garantien * * gennemsnitlig ventetid for ansøgere der har fået anvist bolig i 2009 har været 66,64 dage. Heri indgår den korteste ventetid med 1 dag, og den længste med 819 dage. Som omtalt i dagsorden til Sundhedsudvalget den har der været forskellig visitationspraksis i de gamle kommuner. Nogle steder har ventelisten haft karakter af visitering til almene boliger. Myndighedsafdelingen har derfor siden plejeboliggarantiens indførelse været i kontakt med de fleste ansøgere på ventelisten, som havde stået på venteliste igennem længere tid og ansøgere som tidligere havde sagt nej tak til tilbud om bolig. Denne kontakt har resulteret i næsten en halvering af antallet af ansøgere på venteliste til plejebolig, idet det har vist sig at mange ansøgere på ventelisten til en plejebolig ikke havde et konkret aktuelt behov for en plejebolig. De ansøgere som har oplyst at de fortsat ønsker at stå på ventelisten, men som samtidig har tilkendegivet at de kun vil flytte til en plejebolig på et bestemt plejecenter har vi registreret på ventelisten som ikke værende omfattet af

14 plejeboliggarantien, idet de så reelt alene er ansøger til et bestemt plejecenter. Borgeren er naturligvis informeret om konsekvensen af ønsket om en plejebolig på et bestemt plejecenter, nemlig at så er de ikke omfattet af plejeboliggarantien. Ansøgerne har erklæret sig indforstået i. Opfyldelse af plejeboliggarantien For at opfylde plejeboliggarantien skal en borger maksimalt vente 2 måneder fra denne er visiteret til en plejeboligplads og til der anvises en plejeboligplads til borgeren. Situationen er den at plejeboliggarantien ikke opfyldes for alle borgere p.t. Det er forvaltningens opfattelse, at tildeling af plejeboliger skal ske efter behov, hvilket betyder at en ledig plejebolig anvises til den borger på ventelisten der har det største behov for pladsen. Hvis flere borgere har samme behov anvises pladsen til den borgere der har stået længst på venteliste til en plejebolig. Dette fremgår også af udlejningsbekendtgørelsen 19 stk. 2 samt vejledning 4 til Serviceloven. Dette betyder også at borgere der ikke har et akut behov vil komme til at stå på ventelisten i længere tid end borgere der ikke har et akut behov for en plejebolig. Indenrigs- og Socialministeriet har imidlertid i en sag rejst af Albertslund Kommune udtalt at Plejeboliggarantien går forud for behovskriteriet, hvilket betyder, at vi altså skal anvise en ledig bolig til den ansøger der har ventet længst uden skelen til hvilke ansøgere på ventelisten der har størst behov. Hvis ministeriets fortolkning lægges til grund vil det betyde at vi vil have borgere hvor der er behov for døgndækning i hjemmet samt borgere der ikke kan hjemtages fra hospitalet fordi de ikke kan passes i eget hjem. Sådanne borgere vil i dag få anvist bolig før andre på ventelisten som ikke har akut behov for døgndækning, altså vil det medfører en merudgift. Da der endnu ikke foreligger svar fra ministeriet i klagesag omkring manglende opfyldelse af plejeboliggarantien (sag nr. 09/14114) vil der på baggrund af svaret fra ministeriet blive udarbejdet en indstilling i sagen omkring opfyldelse af plejeboliggarantien. Lovgrundlag Lov om Social Service og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser og vejledning. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Beror på borgernes valg af venteliste. 14

15 Administrationen indstiller - at Den generelle venteliste omfattet af 2 måneders plejeboliggaranti defineres fortsat som værende til samtlige plejecentre i Vesthimmerlands Kommune - at der oprettes egentlige ventelister på de enkelte plejecentre (ikke omfattet af 2 mdr s plejeboliggaranti) - at borgerne får mulighed for at træffe et skriftligt informeret valg om, hvorvidt de ønsker at benytte sig af Frit valg og stå på venteliste til et/flere bestemte plejecentrecentre eller benytte sig af 2 måneders garantien på den generelle venteliste til alle kommunens plejecentre - at Sundhedsudvalget løbende følger ventelisteudviklingen Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret nyt bilag Venteliste til plejebolig. Indstillingen godkendt, med den tilføjelse, at der snarest stilles boliger til rådighed for de 6 personer er d.d. ikke har fået deres retskrav i forhold til 2 måneders garantien opfyldt. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 15

16 098. Klage over manglende overholdelse af Plejeboliggarantien Sagsnr.: 09/14114 Fraværende: Bilag: 51646/09Åben VS: Klage til Indenrigs- og Socialministeriet - klagen over mangelende overholdelse af plejeboliggarantien.doc 62552/09Åben Vedrørende henvendelse om Vesthimmerlands Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien - Indenrig- og Socialministeriet 67166/09Åben Plejeboliggaranti 74956/09Åben Kopi af brev som er tilsendt til Albertslund Kommune fra ministeriet.pdf 77315/09Åben Plejeboliggaranti - svar fra ministeriet.pdf Sagsfremstilling Pr trådte Plejeboliggarantien på 2 måneder i kraft. Det betyder at Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til at tilbyde en plads i en plejebolig inden for 2 måneder efter at borgeren er visiteret til en plejebolig. Ved skrivelse dateret har Bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Østermarken rejst en sag hos Indenrigs- og Socialministeriet om Vesthimmerlands Kommunes manglende overholdelse af plejeboliggarantien. Henvendelsen er besvaret ved brev af Kommunen har ikke i skrivende stund modtaget yderligere i sagen fra Indenrigsog Socialministeriet, ud over kopi af en besvarelse af spørgsmål rejst af Albertslund Kommune omkring tildeling af plejebolig i forhold til behovskriterie jf. overholdelse af plejeboliggarantien. Ministeriet konkluderer at plejeboliggarantien går forud for behovskriteriet. Forvaltningen har været i kontakt med ministeriet den , hvor det oplyses at der er et svar på vej fra ministeriet senest i uge 33. På baggrund af ministeriets svar vil forvaltningen til førstkommende sundhedsudvalgsmøde udarbejde indstilling i sagen. Lovgrundlag Lov om Social Service og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser og vejledning. 16

17 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Beror på borgernes valg af venteliste Administrationen indstiller Forvaltningens indstilling vil foreligge til mødet, hvis der er kommet svar fra ministeriet. Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret svar fra Indenrigs- og socialministeriet. Sundhedsudvalget ønsker at tilskrive ministeriet om problemstillingen ved at Lov om 2 måneders plejboliggarantien har fortrinsret for behovskriteriet, hvilket Sundhedsudvalget ikke finder overensstemmende med intentionerne i Lov om Social Service. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 18 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009

19 099. Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland Sagsnr.: 09/16369 Fraværende: Bilag: 76658/09Åben Udkast til sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 67832/09Åben Høring af sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 79039/09Åben Redegørelse vedrørende ambulanceberedskab i Vesthimmerlands Kommune på baggrund ag Region NordjyllandsSundhedsberedskabsplan Sagsfremstilling I henhold til Sundhedslovens 206 skal regionerne i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for regionens sundhedsområde Sundhedsplanen som sundhedsberedskabsplanen er en del af. Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne tager udgangspunkt i det daglige beredskab og baseres på en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til den aktuelle situation. Planen skal indeholde planlægning inden for det præhospitale område, sygehusene og den del af den primære sundhedstjeneste, som regionen er ansvarlig for. Sundhedsberedskabsplanen koordineres med politi, de kommunale beredskabsplaner, statslig beredskab, totalforsvarsregionen samt ambulance-tjenesten. Høringsfrist 21.august Lovgrundlag Sundhedsloven, Beredskabsloven, Lægemiddelloven, mfl. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen relevans. Administrationen indstiller 19

20 - at Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan indstilles godkendt med nedenstående kommentar. 1. Den indgåede aftale om ambulanceberedskabet i Region Nordjylland får afgørende betydning for dækningsgraden i Vesthimmerland. Aftalen består af en responstidsmodel, hvor entreprenøren fastligger placeringen af ambulanceberedskabet. Dette kendes ikke. Som en konsekvens heraf har Region Nordjylland dog allerede planer om opgradering af akutbilen i Farsø til døgnåben paramedicinerbil. 2. I dagtimerne opholder paramedicinerne sig på skade/modtagelserne i sygehusene, men de venter på udkald. Her indgår de delvis i skadestuens arbejde. Heraf kan konkluderes, at skade/modtagelsen på Farsø Sygehus forventes bibeholdt for at understøtte sundhedsberedskabsplanen og planen for ambulancetjenesten. 20

21 Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet orienteres om henvendelse og svar fra Falck om ambulanceberedskabet i Vesthimmerlands Kommune. Materialet vedlægges som bilag. Indstillingen godkendt. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 21 Underskrifter

22 Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff 22

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Brugerpårørenderådene

Inden Ældrerådsmødet er der dialogmøde med repræsentanter for Brugerpårørenderådene ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde 30. april 2007 kl. 9.30 på Kildevang - Gøl MØDEDATO: 30. april 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Punkt nr. 158...2

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Kommunal befordring En kortlægning af praksis

Kommunal befordring En kortlægning af praksis Kommunal befordring En kortlægning af praksis 1 2 Indhold 01 Indledning og sammenfatning Side 3 02 Sådan har vi gjort Side 4 03 Organisering Side 5 04 Serviceniveau og visitering Side 9 05 Planlægning,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere