Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 kl. 18:00 i Plejecenter Åglimt, Otto Jørgens Vej 1, Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 094. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 12. august Drøftelse af forslag om udbud af madservice Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Status - Plejeboliggaranti pr Klage over manglende overholdelse af Plejeboliggarantien Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 281 2

3 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff Fraværende Birgitte Tetzlaff Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 094. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009 Sagsnr.: 09/120 Fraværende: Birgitte Tetzlaff Bilag: 59789/09Åben status på ydelse 2. kvartal /09Åben Annonce cykelløb avis.pdf 78647/09Åben Pjece - Vesthimmerlands Kommune informerer om influenza A Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. På mødet blev udleveret pjece Vesthimmerlands Kommune informerer om Influenza A samt annonce, som udkommer den 19. august 2009 i en husstandsomdelt avis i forbindelse med Sparekassen Himmerland Grand Prix. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. 4

5 095. Drøftelse af forslag om udbud af madservice Sagsnr.: 09/21241 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med byrådsmødet juni 2009 blev det besluttet at forslaget om udbud indenfor madservice gik til genbehandling i sundhedsudvalget mhp drøftelse og stillingtagen til forslag om udlicitering. Status på sundhedsudvalgets tidligere beslutninger på køkkenområdet: Ombygning af plejecentrenes køkkener mhp godkendelse til madhåndtering i boenhederne. Ombygninger er i store træk fuldført og godkendelsesproces pågår. De foretagne ombygninger betyder, at der på alle plejecentre findes køkkenfaciliteter, som er godkendte til at håndtere færdigproduceret (varmholdt) mad i bulke. Det skal bemærkes, at godkendelserne ikke giver mulighed for, at der på centrene kan foretages madproduktion fra bunden. Godkendelse hertil er langt mere omfattende, og det er forvaltningens vurdering, at sådanne godkendelser forudsætter betydelige ombygninger og yderligere investering i køkkenfaciliteter, ligesom decentral madproduktion vil betyde øget personalenormering og kostuddannet personale på centrene. De gennemførte ombygninger mhp at opnå godkendelse af leve-bo-køkkenerne betyder, at der nu kan gennemføres en harmonisering af forplejningen på plejecentrene. Lukning af Års-køkken. Driftsmæssigt lukkede Års-køkkenet 1.marts og den forventede personalereducering svt 3 normeringer er realiseret. Flytning og ombygning af køkkenet i Ålestrup er gennemført indenfor den estimerede ramme (1 million) og køkkenbygningen i Års er sat til salg. Stop for skolemad. Skolemadsproduktionen er stoppet 1.juli. Realisering af den deraf følgende personalereduktion pågår (varsler ift opsigelse / flytning af personale). Ekstern køkkenanalyse. Grundet manglende finansieringsmulighed blev beslutningen om at tage imod tilbuddet på en køkkenanalyse fra Kommunernes Revision udskudt til efteråret Umiddelbart er der fortsat ikke udsigt til at det bliver muligt at finansiere den pågældende analyse indenfor køkkenbudget Sagen er sat i bero indtil videre. 5

6 Lukning af modtagekøkkenet i Gedsted og omlægning i Farsø. Varsling af personale ift opsigelse m.v. pågår. Lukning og realisering af besparelser sker derfor i takt med at personalet kan afvikles. Harmoniseret forplejning på centrene. Informationspjece til beboerne er udleveret. Implementering af et ensartet serviceniveau påbegyndes fra august. På sigt vil et harmoniseret og ensartet forplejningsniveau på døgnkost muligvis afføde mindre transport- og produktionsomkostninger. Kørsel af centermad og kolonialvarer er en kompleks opgave og udgør en betydelig omkostning på køkkenområdet. Der er indgået kontrakt med privat leverandør om denne kørsel efter udbudsrunde. Prisloft. Valget af opkrævningsmodel er baseret på, at ingen døgnkostmodtagere opkræves mere end 3000 kr./md. og at det direkte kommunale tilskud begrænses mest muligt. VHK vil ikke blive fuldt kompenseret for indtægtstabet og skal derfor fremover forvente at yde tilskud til døgnkost. Generelle bemærkninger i relation til udbud. Omkostningsfordeling Omkostningerne ved madproduktion fordeler sig i store træk på 3 områder: råvarer, personale og øvrig drift (bygninger, kørsel m.v.). Generelt er det anerkendt, at den mest rationelle madproduktion bedst opnås i store produktionskøkkener, frem for i mindre modtage- eller leve-bo-køkkener. Det er forvaltningens vurdering, at der på køkkenområdet med de nuværende fysiske rammer - er begrænsede muligheder for at finde yderligere rationaliseringsgevinster på råvare- og på personalekonti, og at VHK s geografiske udstrækning betyder at kørselsomkostningen altid vil udgøre en væsentlig udgift. Kørsel af centermad har været i udbud og der er indgået flerårig kontrakt med privat leverandør. Kørsel af mødemad og ugentligt levering af køle-vacuum-mad til hjemmeboende (frit valgs området) varetages af køkkenpersonale. Indtægtsfordeling. Budgetmæssigt andrager køkkenindtægterne sig til 21 millioner, som fordeles sig på 3 produktionsområder: 15 % Frit valg (hjemmeboende), 5% mødemad samt 80 % centermad (herunder salg i caféer og i Dagcentrene). Udgangspunktet for takstberegningen er baseret på et reduceret hvile i sig selv-princip ( hvile-i-sig-selv er ikke ensbetydende med driftsmæssig nul-løsning, da der er udgiftsposter som ikke må medtages i takstberegning.) Indtægterne på madområdet er ekstremt pris -og markedsfølsom (stiger enhedsprisen, sælges færre portioner som så igen resulterer i stigende enhedspris).erfaringsmæssigt har indtægtsgrundlaget været vigende og der må også fremadrettet forventes en netto ubalance på ca. 2½ milllion, fordelt med 2 mill. på centermad og ½ million på Frit Valgs området. 6

7 Leverancefrekvens Et opmærksomhedspunkt ved udbud er plejecentrenes forskelligartede og begrænsede faciliteter mht ovne, køle/fryse og lagerplads. De fysiske forhold betyder, at VHK har særlige krav i forhold til hyppighed af leverancer af (bulk)måltider og kolonialvarer. Køle, lager og ovnkapacitet betyder, at der på centrene er behov for daglig levering af et varmholdt hovedmåltid, 2 ugentlige leveringer af kolonialvarer og på nogle centre (Års-området) levering 2 gange dagligt (specialkost, morgenmad, lune retter m.v.) Forsyningsforpligtelse og, special produktioner og produktionssteder. Ved udlicitering af madservice vil kommunen fortsat have forsyningspligten. Det er et opmærksomhedspunkt, at produktion af specialkost/diæter er en kernekompetence, som fordrer faguddannet personale. Ved fuld udlicitering vil kommunen afhænde kompetencerne på området. Det er ikke muligt at samle alle køkkenets nuværende produktioner på én af matriklerne. Hvis Frit Valg området udliciteres og det kommunale køkken fastholdes på døgnkostproduktionen, vil det være muligt med begrænsede investeringer - at samle produktionen i Ålestrup. P.t. produceres hovedparten af centermaden i Løgstør, men der er ikke tilstrækkelig kapacitet eller udvidelsesmuligheder til, at man kan samle hele døgnkostproduktionen i Løgstør. Erfaringer fra nabo kommuner: Mariagerfjord: Er i udbud med madservice til hjemmeboende (frit valg) og til plejecentre (dog kun det varme middagsmåltid). Det forventes at der kan indgås kontrakter pr 1.januar Jammerbugt: Det er i juni truffet principiel beslutning om at gå i udbud med Frit Valg og Centermad. Der er indledt forarbejde i forhold til at få afdækket afledte problemstillinger inden udbudsmaterialet skal endelig udformes. Da der ved udbud ikke kan stilles krav til produktionsform (varmholdt, frost, køle-vacuum-mad) er der uafklarede problemstillinger i forhold til hvordan centrenes forskellige køkkenfaciliteter og personalenormering skal håndteres, ligesom der er usikkerhed om at udbud vil kunne medføre et øget behov for hjemmepleje til madhåndtering på Frit Valgsområdet. Det forventes at udbud baseres på opdeling i mindre distrikter. Tidsperspektiv for kontraktindgåelse er februar Der inddrages ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbudsmodeller. Godkendelsesmodel: Kommunen fastsætter 1 x årligt kvalitetskrav og beregner pris. Alle private leverandører kan efter ansøgning godkendes som leverandør, hvis de accepterer at levere til samme pris og kvalitet, som det kommunale køkken præsterer. Udbud indenfor godkendelsesmodel: Samme princip som ovenfor dog skal der vælges en privat leverandør som 7

8 hovedleverandør. Det kommunale køkken kan ikke godkendes, som leverandør på Frit valg området (hjemmeboende.). Udbudsmodel: Forudsætter at der er mindst 2 leverandører. Det kommunale køkken kan byde på opgaven, men kan ikke vælges som leverandør, hvis der er andre leverandører som har afgivet bedre bud. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalg. Såfremt beslutninger indebærer økonomi afgøres sagen i Økonomiudvalget efter indstilling fra sundhedsudvalg. Økonomi Afhænger af sundhedsudvalgets beslutninger om der skal gennemføres en forudgående ekstern analyse af køkkenområdet ( kr) og om der skal inddrages konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmaterialet (skønnet til ca kr.). Administrationen indstiller - at udvalget tager principbeslutning om én eller flere produktioner skal i udbud eller principbeslutning om udbud skal forudgås af en ekstern køkkenanalyse og/eller afvente erfaring fra nabokommuner. - at Såfremt der træffes principbeslutning om at sætte madproduktioner i udbud, at der inddrages ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale. at der ved udbud gives mulighed for at det kommunale køkken afgiver bud/kontrolbud. - at finansiering af køkkenanalyse og/eller konsulentbistand sker ved en tillægsbevilling alternativt medtages som budgetalternativ til budgetforhandling Beslutning i Sundhedsudvalget den Sagen udsættes. Sundhedsudvalget ønsker at fortsætte drøftelserne af sagen vedrørende eventuel udbud af madservice, idet forvaltningen til stadighed er i kontakt med KL for at indhente nyeste oplysninger vedrørende prisberegning, udbudsmateriale m.m. 8

9 Sundhedsudvalget fremsender et ønske til budget 2010 om ekstern køkkenanalyse til en pris af Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. 9

10 096. Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Sagsnr.: 09/21219 Fraværende: Bilag: 76125/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, notat vedrørende serviceniveau 76128/09Åben 76136/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, projektaftale Redegørelse vedrørende eget udbud versus tilslutning til NT`s udbud Sagsfremstilling I forbindelse med budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område på møde d. 11. februar 2009 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skulle igangsætte et udbud af befordringen af pensionister til læge og speciallæge som en del af Nordjyllands Trafikselskabs(NT)udbud af samordnede kørsel i december Indkøbskontoret havde i den forbindelse udarbejdet en beskrivelse af konsekvenser, fordele, ulemper og erfaringer fra andre kommuner. I 2008 blev der forbrugt kr til befordring af pensionister til læge og speciallæge og ca. 700 borgere anvender ordningen. Kørslen er at et sådant omfang, at der skal foretages offentlig udbud. NT har i den forbindelse vurderet, at der ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan være en årlig besparelse på ca % -svarende til kr kr. Fra besparelsen går udgifter til den administrative ordning med den daglige bestilling af kørslen ca kr. Ved eget udbud vurderes det, at den årlige besparelse vil udgøre ca. 15%, men der vil være en følgeudgift i form af IT ved kørselsplanlægningen, samt et større administrationsforbrug, end ved anvendelse af NT s samordnede kørsel. I dag foretages visitation af kørsel til læge og speciallæge for pensionister af Sundhedsforvaltningen. Den økonomiske del er i Borgerservice. Ved visitation til kørsel udstedes bevilling til pensionisten. Efterfølgende bestiller pensionisten selv kørsel til læge og speciallæge direkte hos vognmand. Der sker således ingen koordinering af samkørsel, medmindre vognmændene selv koordinerer kørslen. Det vil være NT s opgave at varetage den overordnede driftsovervågning af kørslen. En opgave der bl.a. indebærer, at vognene forsøges udnyttet, når de kører tomme til og fra læger og speciallæger. Dette vil reducere de kommunale omkostninger til ordningen. 10

11 En væsentlig del af besparelsen vil fremkomme ved samkørsel og dermed ændret serviceniveau. Serviceniveauet har betydning for pensionistens vente- og køretid. NT har udarbejdet et standard serviceniveau. Kommunen har mulighed for at kunne regulere de serviceparametre som bruges til planlægning af samkørsel. Parametrene afstikker rammerne for kørsel, herunder maksimale ventetider og kørselstider for borgerne. I NT s oplæg til serviceniveau kan kørslen f eks. maksimalt forøges med 100% i forhold til direkte køretid for turen. Der er ligeledes parametre for ventetider før og efter behandling. Der henvises i øvrigt til notatet om oplæg til aftalt serviceniveau. Ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan samkørslen koordineres med andre NT kørselsordninger, herunder handicap- og sygehuskørsel mv. For pensionister vil kørselsordningen ud over ændret serviceniveau betyde, at de ikke selv skal bestille kørsel direkte hos vognmand. Fremover vil pensionister skulle bestille kørsel direkte hos Kommunen. Efterfølgende er det Kommunen der, via indberetning til NT s booking system, rekvirerer kørslen. Der vil være en administrativ udgift forbundet hermed svarende til ca kr. Der er ikke taget stilling til, hvor opgaven organisatorisk placeres, idet opgaven kan ligge i såvel Borgerservice, der i dag administrerer den økonomiske del af ordningen, som hos Sundhedsforvaltningen, der visiterer og kundeservicerer til ordningen. Næste udbudsrunde hos NT er i efteråret 2009, med kørsels ikrafttrædelse den 1. marts Lovgrundlag Sundhedslovens 170. Sagen sendes til høring i: Ældrerådet: 18. august 2009 Handicaprådet:17. september 2009 Sundhedsudvalget: 12. august 2009 Høringssvar fremsendes direkte til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Økonomi Besparelsen på kørsel af pensionister til læge og speciallæge, er anslået til 15 30% ved tilslutning til NT s samordnede kørselsordning. Til implementering af system / uddannelse af 2 medarbejdere, anslår NT maksimalt 50 mandetimer á 500 kr. i alt kr. Årligt administrationsgebyr kr. 15 pr. tur / pr. passager til NT for brug af systemer samt support. Eget bestillingskontor ca kr. 11

12 Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig NT s udbud af samordnet kørsel i december at med udgangspunkt i NT s standard serviceniveau, - at der oprettes et kørselskontor, der varetager visitation, bestilling og betaling af kørsler - at opstartsdato for ordningen 1. marts Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler forslaget, idet ønskes en evaluering af ordningen foranlediget efter 1 år. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl og deltog ikke behandlingen af punktet. 12

13 097. Status - Plejeboliggaranti pr Sagsnr.: 09/157 Fraværende: Bilag: 76827/09Åben Venteliste på plejeboliger pr Sagsfremstilling Pr trådte Plejeboliggarantien på 2 måneder i kraft. Det betyder at Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til at tilbyde en plads i en plejebolig inden for 2 måneder efter at borgeren er visiteret til en plejebolig. På Sundhedsudvalgets møde den blev det besluttet at afvente udviklingen i ventelisten på plejeboliger inden der tages stilling til oprettelse af ventelister til de enkelte plejecentre der ikke vil være omfattet af 2 måneder garantien. Udvikling i ventelisten til plejeboliger Dato 13 Antal ansøgere på venteliste til Plejebolig Ansøgere omfattet af 2 måneders garantien Ansøgere ikke omfattet af 2 måneders garantien * * gennemsnitlig ventetid for ansøgere der har fået anvist bolig i 2009 har været 66,64 dage. Heri indgår den korteste ventetid med 1 dag, og den længste med 819 dage. Som omtalt i dagsorden til Sundhedsudvalget den har der været forskellig visitationspraksis i de gamle kommuner. Nogle steder har ventelisten haft karakter af visitering til almene boliger. Myndighedsafdelingen har derfor siden plejeboliggarantiens indførelse været i kontakt med de fleste ansøgere på ventelisten, som havde stået på venteliste igennem længere tid og ansøgere som tidligere havde sagt nej tak til tilbud om bolig. Denne kontakt har resulteret i næsten en halvering af antallet af ansøgere på venteliste til plejebolig, idet det har vist sig at mange ansøgere på ventelisten til en plejebolig ikke havde et konkret aktuelt behov for en plejebolig. De ansøgere som har oplyst at de fortsat ønsker at stå på ventelisten, men som samtidig har tilkendegivet at de kun vil flytte til en plejebolig på et bestemt plejecenter har vi registreret på ventelisten som ikke værende omfattet af

14 plejeboliggarantien, idet de så reelt alene er ansøger til et bestemt plejecenter. Borgeren er naturligvis informeret om konsekvensen af ønsket om en plejebolig på et bestemt plejecenter, nemlig at så er de ikke omfattet af plejeboliggarantien. Ansøgerne har erklæret sig indforstået i. Opfyldelse af plejeboliggarantien For at opfylde plejeboliggarantien skal en borger maksimalt vente 2 måneder fra denne er visiteret til en plejeboligplads og til der anvises en plejeboligplads til borgeren. Situationen er den at plejeboliggarantien ikke opfyldes for alle borgere p.t. Det er forvaltningens opfattelse, at tildeling af plejeboliger skal ske efter behov, hvilket betyder at en ledig plejebolig anvises til den borger på ventelisten der har det største behov for pladsen. Hvis flere borgere har samme behov anvises pladsen til den borgere der har stået længst på venteliste til en plejebolig. Dette fremgår også af udlejningsbekendtgørelsen 19 stk. 2 samt vejledning 4 til Serviceloven. Dette betyder også at borgere der ikke har et akut behov vil komme til at stå på ventelisten i længere tid end borgere der ikke har et akut behov for en plejebolig. Indenrigs- og Socialministeriet har imidlertid i en sag rejst af Albertslund Kommune udtalt at Plejeboliggarantien går forud for behovskriteriet, hvilket betyder, at vi altså skal anvise en ledig bolig til den ansøger der har ventet længst uden skelen til hvilke ansøgere på ventelisten der har størst behov. Hvis ministeriets fortolkning lægges til grund vil det betyde at vi vil have borgere hvor der er behov for døgndækning i hjemmet samt borgere der ikke kan hjemtages fra hospitalet fordi de ikke kan passes i eget hjem. Sådanne borgere vil i dag få anvist bolig før andre på ventelisten som ikke har akut behov for døgndækning, altså vil det medfører en merudgift. Da der endnu ikke foreligger svar fra ministeriet i klagesag omkring manglende opfyldelse af plejeboliggarantien (sag nr. 09/14114) vil der på baggrund af svaret fra ministeriet blive udarbejdet en indstilling i sagen omkring opfyldelse af plejeboliggarantien. Lovgrundlag Lov om Social Service og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser og vejledning. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Beror på borgernes valg af venteliste. 14

15 Administrationen indstiller - at Den generelle venteliste omfattet af 2 måneders plejeboliggaranti defineres fortsat som værende til samtlige plejecentre i Vesthimmerlands Kommune - at der oprettes egentlige ventelister på de enkelte plejecentre (ikke omfattet af 2 mdr s plejeboliggaranti) - at borgerne får mulighed for at træffe et skriftligt informeret valg om, hvorvidt de ønsker at benytte sig af Frit valg og stå på venteliste til et/flere bestemte plejecentrecentre eller benytte sig af 2 måneders garantien på den generelle venteliste til alle kommunens plejecentre - at Sundhedsudvalget løbende følger ventelisteudviklingen Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret nyt bilag Venteliste til plejebolig. Indstillingen godkendt, med den tilføjelse, at der snarest stilles boliger til rådighed for de 6 personer er d.d. ikke har fået deres retskrav i forhold til 2 måneders garantien opfyldt. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 15

16 098. Klage over manglende overholdelse af Plejeboliggarantien Sagsnr.: 09/14114 Fraværende: Bilag: 51646/09Åben VS: Klage til Indenrigs- og Socialministeriet - klagen over mangelende overholdelse af plejeboliggarantien.doc 62552/09Åben Vedrørende henvendelse om Vesthimmerlands Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien - Indenrig- og Socialministeriet 67166/09Åben Plejeboliggaranti 74956/09Åben Kopi af brev som er tilsendt til Albertslund Kommune fra ministeriet.pdf 77315/09Åben Plejeboliggaranti - svar fra ministeriet.pdf Sagsfremstilling Pr trådte Plejeboliggarantien på 2 måneder i kraft. Det betyder at Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til at tilbyde en plads i en plejebolig inden for 2 måneder efter at borgeren er visiteret til en plejebolig. Ved skrivelse dateret har Bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Østermarken rejst en sag hos Indenrigs- og Socialministeriet om Vesthimmerlands Kommunes manglende overholdelse af plejeboliggarantien. Henvendelsen er besvaret ved brev af Kommunen har ikke i skrivende stund modtaget yderligere i sagen fra Indenrigsog Socialministeriet, ud over kopi af en besvarelse af spørgsmål rejst af Albertslund Kommune omkring tildeling af plejebolig i forhold til behovskriterie jf. overholdelse af plejeboliggarantien. Ministeriet konkluderer at plejeboliggarantien går forud for behovskriteriet. Forvaltningen har været i kontakt med ministeriet den , hvor det oplyses at der er et svar på vej fra ministeriet senest i uge 33. På baggrund af ministeriets svar vil forvaltningen til førstkommende sundhedsudvalgsmøde udarbejde indstilling i sagen. Lovgrundlag Lov om Social Service og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser og vejledning. 16

17 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Beror på borgernes valg af venteliste Administrationen indstiller Forvaltningens indstilling vil foreligge til mødet, hvis der er kommet svar fra ministeriet. Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret svar fra Indenrigs- og socialministeriet. Sundhedsudvalget ønsker at tilskrive ministeriet om problemstillingen ved at Lov om 2 måneders plejboliggarantien har fortrinsret for behovskriteriet, hvilket Sundhedsudvalget ikke finder overensstemmende med intentionerne i Lov om Social Service. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 18 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2009

19 099. Høring af Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland Sagsnr.: 09/16369 Fraværende: Bilag: 76658/09Åben Udkast til sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 67832/09Åben Høring af sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 79039/09Åben Redegørelse vedrørende ambulanceberedskab i Vesthimmerlands Kommune på baggrund ag Region NordjyllandsSundhedsberedskabsplan Sagsfremstilling I henhold til Sundhedslovens 206 skal regionerne i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for regionens sundhedsområde Sundhedsplanen som sundhedsberedskabsplanen er en del af. Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. Planerne tager udgangspunkt i det daglige beredskab og baseres på en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til den aktuelle situation. Planen skal indeholde planlægning inden for det præhospitale område, sygehusene og den del af den primære sundhedstjeneste, som regionen er ansvarlig for. Sundhedsberedskabsplanen koordineres med politi, de kommunale beredskabsplaner, statslig beredskab, totalforsvarsregionen samt ambulance-tjenesten. Høringsfrist 21.august Lovgrundlag Sundhedsloven, Beredskabsloven, Lægemiddelloven, mfl. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen relevans. Administrationen indstiller 19

20 - at Region Nordjyllands Sundhedsberedskabsplan indstilles godkendt med nedenstående kommentar. 1. Den indgåede aftale om ambulanceberedskabet i Region Nordjylland får afgørende betydning for dækningsgraden i Vesthimmerland. Aftalen består af en responstidsmodel, hvor entreprenøren fastligger placeringen af ambulanceberedskabet. Dette kendes ikke. Som en konsekvens heraf har Region Nordjylland dog allerede planer om opgradering af akutbilen i Farsø til døgnåben paramedicinerbil. 2. I dagtimerne opholder paramedicinerne sig på skade/modtagelserne i sygehusene, men de venter på udkald. Her indgår de delvis i skadestuens arbejde. Heraf kan konkluderes, at skade/modtagelsen på Farsø Sygehus forventes bibeholdt for at understøtte sundhedsberedskabsplanen og planen for ambulancetjenesten. 20

21 Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet orienteres om henvendelse og svar fra Falck om ambulanceberedskabet i Vesthimmerlands Kommune. Materialet vedlægges som bilag. Indstillingen godkendt. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 21 Underskrifter

22 Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Lise Harbo Søren P. Johansen Albert Veggerby Andersen Birgitte Tetzlaff 22

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 18. august 2009 kl. 08:30 i Plejecenter Højgården, Højgårdsvej 10, Farsø Indholdsfortegnelse 055. Meddelelser til Ældrerådets møde den 18. august 2009 113 056. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 129. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 25. november

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR EKSTRAORDINÆRT ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I ÆLDREAFDELINGENS MØDELOKA- LE, LØGSTØR RÅDHUS,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 8. Lovpligtig tilsyn i h.t. Servicelovens 151 på kommunens Ældrecentre i 2007

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere Referat for Sundhedsudvalgets møde den 09. februar 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, lokale i kældere Indholdsfortegnelse 023. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 9. februar 2009

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen Indholdsfortegnelse 100. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 286

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

Baggrundsnotat Den 22. september 2017

Baggrundsnotat Den 22. september 2017 Baggrundsnotat Den 22. september 2017 Madproduktion i Syddjurs Kommune Både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har besluttet at omlægge kostproduktionen til plejecentrene, så madlavning kommer tættere

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Indholdsfortegnelse 063. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 2. december 2010 123

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 061. Meddelelser til Handicaprådets møde den 17. september 2009 128 062. Budget 2010-2013 -

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Referat af ekstraordinær møde for Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Referat af ekstraordinær møde for Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Referat af ekstraordinær møde for Sundhedsudvalgets møde den 28. januar 2009 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 020. Budgetscreening 2008 samt senere konstaterede

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 1. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune

Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 6. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 9 Mødelokale 4, Rådhuset, Værløse Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Steen Horstmann, som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

5. Valg af model for plejecenterkøkkener nu og i fremtiden

5. Valg af model for plejecenterkøkkener nu og i fremtiden 5. Valg af model for plejecenterkøkkener nu og i fremtiden J.nr.: 00.16.02.P20 Sagsnr.: 10/1061 BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 01-09-2010 Fraværende: Ingen. På mødet uddeltes høringssvar af

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

27. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

27. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 20. marts 2012 kl. 09:00 Solgaven, Amerikavej 19, Hobro - Den lille sal Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 27 Godkendelse af dagsorden 28 Status på Senior Nyt 29 Afrapportering

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje

Center for Sundhed & Pleje Center for Sundhed & Pleje Fremtidig organisering på madserviceområdet 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 6. marts at få foretaget en analyse af den fremtidige organisering

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice REFERAT Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 10. Mødedato: 09.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Mødested: Mødelokale 1 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Opgørelse af ventetider

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere