HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI"

Transkript

1 FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET pos, bekt, mec KONTROLLERET mobr GODKENDT pos

4

5 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Metode og datagrundlag Rapportstruktur 8 2 Virksomhederne i den nordjyske vindmøllebranche Den nordjyske vindmøllebranche Hub Norths medlemsvirksomheder 12 3 Aktuelle udviklingstræk i vindmølleindustrien Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien FremKom Vind i kompetencegivende uddannelser 18 4 Kompetence- og uddannelsesbehov Uddannelse og rekruttering af kompetencer Efteruddannelse Fremtidige muligheder Opsamling 29 5 Uddannelsesudbud inden for vindenergiområdet Grundlæggende faglige uddannelser Specialiserede faglige kurser og uddannelser Certifikater mv. til arbejde inden for vindenergi Uddannelsesaktiviteter i Esbjergområdet Samspil mellem virksomheder og uddannelseskonsulenter Opsamling 36 6 Udfordringer og indsatsområder 37

6 6 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI BILAG Bilag A Kortlægning af Hub North's medlemmer 39 A.1 De udvalgte medlemsvirksomheder fordelt på uddannelser og brancher 40 A.2 De udvalgte medlemsvirksomheder overfor hhv. Region Nordjylland og Hele landet. 45 Bilag B Respondentkarakteristika 51 B.1 Efteruddannelsesbehov 52 Bilag C Interview med virksomheder 54 Bilag D Interview med uddannelsesinstitutioner mv. 55

7 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 7 1 Indledning og baggrund Vindmøllebranchen er et erhverv i markant vækst i Danmark og landet har en vidensmæssig førerposition inden for fremstilling af vindmøller og komponenter til møller. Vindindustrien i Nordjylland Uddannelsesbehov blandt Hub North s medlemsvirksomheder I Nordjylland er vindenergi også grundlaget for en betydningsfuld industri og for skabelse af arbejdspladser. De mest markante arbejdspladser findes inden for fremstilling af vindmøllevinger, fundamenter til havvindmøller og transformerstationer til havvindmølleparker, men også virksomheder inden for servicering og eftersyn af vindmøller, transport og logistikvirksomheder, fremstilling af transportmateriel og komponenter til møller skaber beskæftigelse i regionen. Virksomhedsnetværket Hub North, som er et nordjysk netværk målrettet profilering af virksomheder inden for vindenergi, har besluttet at gennemføre en undersøgelse af uddannelsesbehovet og uddannelsesudbuddet inden for vindenergi i Nordjylland. Baggrunden for undersøgelsen er, at fastholdelse af eksisterende arbejdspladser og udvikling af nye arbejdspladser afhænger af virksomhedernes adgang til de relevante kompetencer. Undersøgelsen fokuserer på at besvare følgende tre undersøgelsesspørgsmål: Hvad er kompetencebehovet hos de nordjyske virksomheder, som arbejder inden for eller i tilknytning til vindmøllebranchen og er der særlige kompetencebehov eller (efter-)uddannelsesbehov, som ikke er til udbydes i regionen i dag? Hvordan er udbuddet af (efter-)uddannelser i regionen? Er der et gab mellem virksomhedernes behov og kompetence- og (efter-) uddannelsesudbuddet?

8 8 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Datagrundlag 1.1 Metode og datagrundlag Med afsæt i undersøgelsesspørgsmålene er der valgt en bred metodisk tilgang bestående af: Desk research af relevante eksisterende analyser Registeranalyse af medarbejdersammensætningen (uddannelsesniveau) blandt 107 udvalgte medlemsvirksomhederne i Hub North baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. En nærmere beskrivelse af kortlægningen og tabeller over kortlægningens resultater er oplistet i Bilag A. Elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til ca. 150 medlemsvirksomhederne hos Hub North. Undersøgelsen er resulteret i 21 relevante besvarelser. En nærmer beskrivelse af undersøgelsen og karakteristika for respondentvirksomhederne er oplistet i Bilag B. Dybdegående semistrukturerede interviews med 11 udvalgte virksomheder relateret til vindmøllebranchen, herunder virksomheder af forskellig størrelse, medarbejdersammensætning ift. uddannelsesniveau, alder/udviklingsstadie og branchetilhørsforhold: vindenergihandel; service; transport, logistik og shipping; underleverandører, der bl.a. leverer til vindmøllebranchen; energileverandør; vindmølleproducent. Herudover har COWI haft kontakt til godt 20 yderligere virksomheder, hvor virksomhedskontakten ikke er resulteret i et længere interview, men hvor virksomhederne har leveret en række udsagn vedrørende analysens tema primært at de ikke oplever udækkede kompetencebehov (virksomhederne har derfor ikke fundet det relevant at deltage i interview). En liste over virksomheder, som har deltaget i dybdegående interview er oplistet i Bilag C. Dybdegående semistrukturerede interviews med 7 uddannelsesinstitutioner og en faglig organisation inden for og udenfor regionen. En liste over interviewede uddannelsesinstitutioner er oplistet i Bilag D. 1.2 Rapportstruktur Undersøgelsen er struktureret i 5 kapitler udover dette indledningskapitel: Kapitel 2 indeholder en kort beskrivelse af den nordjyske vindmøllebranche og medarbejdersammensætningen i Hub North's medlemsvirksomheder. Kapitel 3 indeholder en kort opsummering af udviklingen i vindmøllebranchen med udgangspunkt i eksisterende analyser. Afsnittet danner baggrund for den 'setting', som den nordjyske vindmøllebranche opererer indenfor. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af kompetence- og uddannelsesbehov hos et udsnit af medlemsvirksomheder i Hub North og øvrige centrale vindenergivirksomheder.

9 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 9 Kapitel 5 indeholder en kortlægning af uddannelsesudbuddet inden for vindenergiområdet i primært Nordjylland, men til dels også Esbjergområdet, hvor der findes et uddannelsesudbud med særlig fokus på offshore-området, da disse kan anvendes som inspiration og benchmark. Kapitel 6 indeholder en oplistning af en række anbefalinger til både Hub North som netværksorganisation og til aktørerne omkring Hub North. Analysen er gennemført af COWI A/S i perioden oktober 2013 februar 2014.

10 10 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 2 Virksomhederne i den nordjyske vindmøllebranche Vindmøllebranchen i Nordjylland skiller sig på flere måder ud fra branchen i flere af landets øvrige regioner, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på de særlige karakteristika som kendetegner den nordjyske vindmøllebranche, da disse har indflydelse på kompetencebehovet. Dette kapitel indeholder derfor en kort beskrivelse af den nordjyske vindmøllebranche (afsnit 2.1) og medarbejdersammensætningen i Hub North's medlemsvirksomheder (afsnit 2.2). 2.1 Den nordjyske vindmøllebranche Den nordjyske vindmøllebranche er kendetegnet af en række karakteristika, herunder virksomhedstype og omfang af omsætningen relateret til vindmøllebranchen. Virksomhedstyper Virksomhedstyper Den nordjyske vindmøllebranche adskiller sig betydeligt fra vindmøllebranchen i Midt- og Vestjylland, hvor flere vindmøllevirksomheder er startet, og hvor der derfor har været en lang tradition for både underleverandører til vindmøllebranchen inden for en bred vifte af produkter og serviceydelser og for etableringen af spin off-virksomheder fra etablerede vindmøllevirksomhederne. Ingen af de store vindmølleproducenter har hovedkvarter i Nordjylland, og der har tidligere før de store fusioner i vindmøllebranchen i 1990 erne og 00 erne kun været en enkelt mindre vindmølleproducent i Nordjylland. Virksomheden Siemens Wind Power har dog siden 2000 haft en større produktion af vindmøllevinger i Aalborg med en beskæftigelse på omkring medarbejdere 1. Desuden har stålvirksomheden Bladt Industries en betydelig aktivitet inden for fremstilling af fundamenter til vindmøller og andre stålkonstruktioner til projekter inden for offshore vindenergi. 1 Beskæftigelsen på virksomheden varierer med ordresituationen.

11 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 11 Den nordjyske vindenergibranche er karakteriseret ved at være relativt lille målt i både antal beskæftigede og antal virksomheder. Virksomhederne er typisk underleverandører og serviceleverandører med kompetencer inden for: Rådgivning og konsulentydelser (ingeniører, projektudvikling, finansiering mv.) Stålkonstruktioner Plast- og kompositmaterialer El, hydraulik, styring og gear Overfladebehandling Specialiseret transport og løftemateriel En lille gruppe markedsledende virksomheder Dertil kommer et mindre antal dedikerede vindenergivirksomheder inden for eksempelvis offshore fundamenter, nettilslutning og kabelføring, vindsensorer, software til vindmøllebranchen mv. I Nordjylland findes ganske få virksomheder, som er godkendt til at udføre regelmæssige tilsyn med møller efter Energistyrelsens retningslinjer for service. De nordjyske virksomheder er primært godkendt til servicering af mindre møller. Øvrige servicevirksomheder foretager derfor primært reparationer, udskiftning af sekundære komponenter mv. Ovenstående virksomhedsfordeling skal ses i lyset af at regionen historisk set er kendetegnet ved styrkepositioner inden for jern- og metalproduktion og marinerelateret produktion. Vind som en del af forretningen En stor del af de nordjyske virksomheder, som har vindenergi som forretningsområde, arbejder samtidig inden for andre forretningsområder, eksempelvis maskinindustri, skibs- og offshore service, stålkonstruktioner, el- og hydraulik mv. Kun enkelte nordjyske virksomheder har vindmøllebranchen som primært forretningsområde, enten på baggrund af mange års samarbejde med vindmølleproducenterne og/eller på grund af en stærk profileret know how, med udgangspunkt i forskning på Aalborg Universitet. Man kan således opdele de nordjyske virksomheder inden for vindenergi i to grupper (se også figur 2.1): en lille kerne af virksomheder, som har vindenergi som deres primære forretningsområde og er enten direkte producenter eller underleverandører til branchen en større gruppe af virksomheder, som leverer serviceydelser, udstyr mv. til vindmøllebranchen, det vil sige ydelser, som er relateret til bl.a. transport, opstilling, drift og vedligehold af vindmøller.

12 12 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Figur 2-1: Den nordjyske vindmøllebranche Underleverancer, serviceydelser (transport, logistik, service, reparation mv.) Vindmøller og komponenter, nettilslutning mv. 2.2 Hub Norths medlemsvirksomheder En kortlægning af Hub Norths medlemsvirksomheders medarbejdersammensætning, opdelt på højest fuldførte uddannelsesniveau og branche 2 i 2012 viser jf. Figur 2-1, at de fleste af de beskæftigede i de 107 virksomheder er beskæftiget inden for brancherne: 'Erhvervsservice' (50 %), 'Handel og transport mv.' (30 %) eller 'Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed' (17 %). Figur 2-2 Beskæftigede fordelt på brancher, % 17% 2% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. 1% 30% Information og kommunikation Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken, særkørsel. Bemærk, at i Hub North sammenhæng vil industri og råstofindvinding mv. oftest dække over produktionsvirksomheder, handle og transportvirksomheder vil dække over transport og logistik og erhvervsservice dækker blandt andet over rådgivningsvirksomhed, teknisk rådgivning og andre private vidensvirksomheder. 2 Metodik for kortlægningen og spørgeskemaundersøgelsen og supplerende datamateriale er oplistet i Bilag A.

13 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 13 De beskæftigede har typisk enten et 'Erhvervsfagligt praktik- og hovedforløb' (33 %), en 'Lang videregående uddannelse' (20 %) eller en 'Mellemlang videregående uddannelse' (18 %), som højeste gennemførte uddannelsesniveau 3,4. Uddannelsesprofilen hos medlemsvirksomhederne varierer dog betydeligt på tværs af de tre største brancher, således ses af Figur 2-2: at 71 % af de beskæftigede inden for 'Erhvervsservice' har minimum en mellemlang videregående uddannelse som højeste gennemførte uddannelsesniveau at de fleste beskæftigede inden for 'Handel og transport mv.' og 'Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed' har et erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb (hhv. 54 % og 49 %), eller en grundskole (hhv. 15 % og 23 5) som højeste gennemførte uddannelsesniveau. Højt gennemsnitligt uddannelsesniveau hos Hub North s virksomheder Kortlægningen af uddannelsesniveauet blandt medlemsvirksomhederne i Hub North viser at virksomhederne tilknyttet Hub North generelt har et højere uddannelsesniveau end uddannelsesniveauet generelt på både regionalt og landsplan i de brancher, som de er tilknyttet 5. I rapportens bilag A er der redegjort nærmere for uddannelsesniveauet i delbrancherne, opdelt på henholdsvis medlemsvirksomhederne, de respektive brancher i Nordjylland og i Danmark. 3 En sammenligning med data fra 2009 for de medlemsvirksomheder, hvor dette er tilgængeligt, viser, at er de største justeringer sket i form af en nedgang i andelen af det samlede antal beskæftigede på tværs af brancher med 'grundskole uddannelse' og en forøgelse med 'Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb' eller 'Lange videregående uddannelser' som højest gennemførte uddannelser. 4 I rapporten Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien angives, at den gennemsnitlig ansatte i virksomheder, der er aktive inden for vindmølleindustrien, i 2006 havde 12,9 års uddannelse og i 2011 havde 13,05 år uddannelse i Kilde: Poul Houmann Andersen og Ina Drejer, Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien,, udgivet i april 2012 af Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. 5 Ses der på variationer mellem beskæftigelsesfordelingen på uddannelser inden for brancherne på tværs af de samlede virksomheder på de udvalgte brancher i Region Nordjylland og Hele landet, ligger Nordjylland på flere områder under uddannelsesniveauet for Hele landet. Region Nordjylland har, når der ses på tværs af brancher en højere andel end landsgennemsnittet med en grundskole eller Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb, som højest fuldførte uddannelse. Det er dog forventeligt, idet man i Nordjylland generelt har et uddannelsesniveau lidt under landsgennemsnittet.

14 14 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Figur 2-3 De beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau og branche (andel) - udvalgte virksomheder, 2012 Erhvervsservice Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grundskole Almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser og bachelor Lange videregående uddannelser og forskeruddannelser Uoplyst Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken, særkørsel.

15 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 15 3 Aktuelle udviklingstræk i vindmølleindustrien De nordjyske virksomheder inden for vindmøllebranchen og deres kompetencebehov påvirkes af en række aktuelle udviklingstræk på regionalt og nationalt plan. I dette afsnit er denne udvikling beskrevet nærmere med afsæt i en tre udvalgte rapporter på området. Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien "FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland" "Vind i kompetencegivende uddannelser" De strategiske udfordringer 3.1 Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien I rapporten Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien 6 beskrives de strategiske udfordringer for danske aktører i en industri, der gennemgår en udviklings- og modningsproces. I takt med at branchen modnes ændres branchens konkurrenceog samarbejdsparametre. I særdeleshed oplever underleverandørerne disse forandringer som et stigende omstillingspres. Et pres, der muligvis vanskeliggøres af, at mange underleverandører gennem mange år har arbejdet inden for branchen og har udviklet særlige kompetencer inden for udvikling af komponenter. Disse virksomheder har en forventning om så vidt muligt at kunne arbejde videre under nye samarbejdsvilkår som business as usual. En forventning om at kunne forsætte som underleverandør på uændrede vilkår er ofte ikke realistisk, da samarbejdet i stigende omfang kræver villighed til at påtage sig nye risici og tilegne sig nye kompetencer. 6 Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien, Poul Houmann Andersen og Ina Drejer, udgivet i april 2012 af Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

16 16 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Udfordring af underleverandørers kompetenceprofil I rapporten fremhæves det at nye samarbejdsformer, som udfordrer underleverandørernes kompetenceprofiler, er en central udfordring: Underleverandørerne i vindmølleindustrien presses i disse år, og de står overfor et grundlæggende valg: Skal de forsøge at forfølge det spor, de befinder sig i, og som de mestrer eller skal de investere i reelt at udvikle sig til partnerskabsorienterede leverandører, som indgår i danske og internationale kunders globale forsyningskæder? FremKom 2 Hovedrapport 3.2 FremKom 2 I oktober 2010 igangsatte Vækstforum Nordjylland i samarbejde med en række strategiske aktører inden for uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet i Nordjylland FremKom 2 projektet. Formålet med FremKom 2 var at afdække, hvad der vil være fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov fem år frem i tiden i Nordjylland. Af hovedrapporten 7 fremgår, at En af de absolut vigtigste grundpiller i sikringen af vores vækst er altså, at private virksomheder og offentlige arbejdsgivere har adgang til nytænkende, højt kvalificerede og engagerede medarbejdere med de helt rigtige kompetencer. Men for at opnå dette, må uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeaktører naturligvis have en fornemmelse for, hvilke kompetencer det er, der mere præcist bliver behov for. I hovedrapporten peges på, at nordjyske virksomheder generelt vil komme til at mangle adgang til højtuddannede og specialister, samt at det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i yderområderne af regionen. Fremkom 2 Sektorrapporter Hovedrapporten er en opsamling på rapporter, der er udarbejdet for de enkelte sektorer. Der er dog ikke udarbejdet en sektorrapport, der har specifikt fokus på de fremtidige kompetencebehov for at udvikle vindmølleindustrien. Vi antager, at Hub North medlemsvirksomheder fordeler sig inden for nedenstående sektorer: IKT Energi, Miljø og støtteerhverv Transport og støtteerhverv Byggeri og støtteerhverv Metalindustri Nedenfor har vi kort opsummeret kompetencebehovene for de nævnte sektorer. 7 "FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland", Hovedrapport 2012, udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling

17 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 17 IKT De interviewede IKT-virksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at det særligt er højtuddannede medarbejdere i form af it-ingeniører og datamatikere, der vil være øget behov for inden for den nordjyske IKT-sektor de kommende fem år. De interviewede IKT-virksomheder forventer dog typisk ikke at få alvorlige vanskeligheder ved at rekruttere kvalificerede IKT medarbejdere inden for de næste fem år. Dette skyldes bl.a. at Aalborg Universitet regnes blandt de bedste ituniversiteter i Danmark og at der herfra hvert år uddannes mange dygtige kandidater. Energi og Miljø Flere af de interviewede energiteknologi-virksomheder påpeger, at regionens udbud af fagspecifikke kurser ikke matcher deres virksomheds behov pga. virksomhedens specialiseringsgrad. Transport Nordjylland er mindre hårdt ramt af østeuropæisk konkurrence sammenlignet med resten af Danmark. Dette hænger ifølge sektoreksperter sammen med, at der i Nordjylland er mange specialtransporter, der kræver en høj grad af tillid til transportvirksomheden. De interviewede transportvirksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at der i de kommende fem år vil komme et øget behov for faglærte, især chauffører. Chaufførfaget underlægges i stigende grad kravene om en effektiv transport, gode sprogkundskaber, it-kompetencer og et højt serviceniveau. Byggeri Eksperterne peger på, at der inden for de seneste par år er sket en stigning i kompleksitet i byggeprojekter som følge af miljø- og byggeregulativer. Det kræver opkvalificering af medarbejderne. Samtidig peger eksperterne også på, at behovet for faglært arbejdskraft generelt vil stige, mens behovet for ufaglært arbejdskraft vil falde. Der er særligt behov for ingeniører og energikonsulenter i branchen som følge af skærpede energi- og miljøkrav. Flere virksomheder fremhæver, at det kan være svært at finde efter- og videreuddannelsestilbud, der ligger geografisk tæt på deres virksomhed. Mange virksomheder sender deres medarbejdere på kursus på Sjælland, hvis de skal tilegne sig helt nye kompetencer eller f.eks. øge deres kompetencer særligt inden for en faggren. Metalindustri Metalvirksomhederne efterspørger primært ingeniører, maskinmestre og smede, maskinarbejdere og uddannede svejsere. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at sektoren i stigende grad vil få behov for flere højtuddannede, hvilket på baggrund af de kvalitative interview tilskrives en øget konkurrence og et stigende antal miljøkrav, der samlet set øger behovet for produktudvikling. Andre analyser peger dog også på, at rekrutteringsbehovet for faglærte vil stige, på grund af at mange faglærte de kommende år forlader arbejdsmarkedet på grund af alder.

18 18 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 3.3 Vind i kompetencegivende uddannelser Rapporten "Vind i kompetencegivende uddannelser 8 " er en analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelser og efteruddannelse. Salg af vindmølleparker Opbrud i værdikæden I rapporten beskrives, hvorledes udviklingen inden for vindmøllemarkedet har ændret sig fra salg af enkelt møller til salg af vindmølleparker. Det har betydet skærpede tekniske krav til møllerne, og fabrikanterne er derfor i gang med en systematisering og standardisering af produktionen. Vindmøllefabrikanterne er i gang med en konsolideringsproces på leverandørområdet jf. Figur 3-1. Det betyder stigende lokal "sourcing" nær globale produktionsfaciliteter samt en udvikling frem mod færre nøgleleverandører. I rapporten Vind i kompetencegivende uddannelser er det fremstillet på denne måde: Figur 3-1 Opbrud i værdikæden Fortid Fremtid Energiselskab Fabrikant Fabrikant? Systemer Underleverandør Kompetencer Underleverandør De eksisterende leverandører oplever derfor et stort pres og kan forvente yderligere krav om høj kvalitet, pålidelighed, lagerstyring, innovation, prisreduktion samt krav om medflytning af produktion/kontor til udlandet. Udviklingen kan betyde, at branchens mere traditionelle og knap så vidensintensive virksomheder sættes under pres. Specielt kan nogle af de små og mellemstore underleverandører mærke udfordringerne. De er i international sammenhæng små og har oftest ikke noget 8 Kilde: "Vind i kompetencegivende uddannelser", Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet på vegne af Vindmølleindustrien og med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Januar 2012.

19 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 19 egentligt slutprodukt, og er derfor dybt afhængige af de store fabrikanters ordreindgang og succes. Undersøgelsen beskrevet i rapporten viser, at der er udbredt behov for tekniske kompetencer, samt at små og mellemstore virksomheder har stort udbytte af at samarbejde med universiteter/ingeniørskoler. Udvikling af forskning og udvikling (R&D aktiviteter) er vigtig i en tid, hvor selve produktionen af møllerne flyttes ud af Danmark. Det strategiske valg Betydning for Hub Norths medlemsvirksomheder Hub Norths medlemsvirksomheder befinder sig typisk i underleverandørlaget og står derfor overfor det strategiske valg, som danske underleverandører må tage: Skal de satse på fortsat at være leverandører til de store danske vindmøllefabrikanter via deres produktion i Danmark, eller skal de følge trop ud i den store verden ved hjælp af lokale repræsentationer, måske med tilknyttet lager og produktion? Skal underleverandørerne søge at blive leverandører til mange andre vindmøllefabrikanter rundt om i verden? Skal og kan de forholde sig anderledes til energiselskaberne? Skal de samarbejde nærmere og lave flere og bedre systemløsninger sammen. Er der muligheder i at gå ud i nye nicher etc.? Skal og kan man gå fra at være service- og reparationsvirksomhed til at være til at være storskalaleverandør af nøglekomponenter? Rapporten Vind i kompetencegivende uddannelser" peger på at der behov for at holde et stærkt fokus på branchens udvikling og være bevidste om hvordan man som underleverandør eller samarbejdspartner ønsker eller har ressourcer til at placere sig, i forhold producenterne. Vindmøllebranchen er i en løbende udvikling og der sker markante ændringer i producenternes organisation, logistik mv. en udvikling som både er dikteret af kravet om effektivitet og omkostningsreduktioner, stigningen i produktionen og produktionen af større og større emner. I denne udvikling lader man lader sig inspirere af andre brancher, eksempelvis bilindustri og flyindustri.

20 20 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 4 Kompetence- og uddannelsesbehov Dette kapitel indeholder en beskrivelse af kompetence- og uddannelsesbehov hos et bredt udsnit af medlemsvirksomheder i Hub North og øvrige centrale vindenergivirksomheder. Undersøgelsen viser generelt, at kompetence- og uddannelsesbehovet hos Hub North's medlemsvirksomheder i stort omfang er dækket af det eksisterende udbud af uddannelser, og at virksomhederne ikke umiddelbart vurderer, at de har uddannelses- eller efteruddannelsesbehov, som ikke dækkes tilstrækkeligt i dag Ønsker og behov hænger sammen med kendskab Virksomhedernes vurdering af behov vedrørende uddannelser er dog også karakteriseret af, at virksomheder ikke altid har et fuldt ud dækkende kendskab til uddannelsesmulighederne og dermed heller ikke nødvendigvis til egne behov. Synet på muligheder og behov er dermed vid udstrækning styret af kendskabet til uddannelser og uddannelsessystemet og fokus er på det eksisterende frem for en endnu ukendt fremtidig forretning og dertil knyttede kompetencekrav. Endelig kan det for nogle være en udfordring tilstrækkeligt præcist at definere og artikulere eventuelle eksisterende (efter-)uddannelsesbehov, særligt hvis disse i dag er uopfyldte. Virksomhederne oplever, at der generelt er et stort udbud af efteruddannelsesmuligheder, men at det ikke er alle efteruddannelser, som kan opnås i Nordjylland eller Danmark. Dette anses dog typisk ikke som et problem, eftersom kvaliteten af uddannelserne anses som vigtigere end den geografiske afstand fra virksomhedens adresse og der samtidig er en accept af, at der på flere ikke er en tilstrækkelig kritisk masse af virksomheder, der efterspørger en given efteruddannelse. Udover ef- Rekrutteringsudfordringer Efteruddannelsesudfordringer De udfordringer som en række virksomhederne oplever i forhold til at rekruttere nye medarbejdere, er typisk baseret på generelle konjunkturelle og strukturelle udfordringer. Der er dog enkelte nicher, som grundet vækstboom eller andre branchemæssige udviklinger oplever et aktuelt opfyldt behov for nye kompetente medarbejdere. Endelig spiller muligheden for at anvende international arbejdskraft og underleverandører samt variere bemandingen gennem fleksible interne og eksterne ressourcer ind i forhold til at sikre adgang til medarbejdere med de rette kompetencer og uddannelser.

21 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 21 teruddannelsesbehovet er der en række certificeringskrav og krav om vindmøllespecifikke kurser, som virksomhederne opererer under. Intet egentligt kompetence gab Tilgang Der er således ikke deciderede 'gab' mellem udbud og efterspørgsel, hvor det er essentielt for den nordjyske vindenergibranche, at de udfyldes af nye uddannelseseller efteruddannelsestilbud. Der er derfor behov for en anden forståelse af uddannelses- og kompetenceudfordringer, end en egentlig gap-analyse. Vi har i analysen af uddannelses- og kompetencebehov valgt at lægge fokus på en beskrivelse af den eksisterende situation: Uddannelse og rekruttering af kompetencer (afsnit 4.1) Efteruddannelse (afsnit 4.2) - samt forbedringsmuligheder i en bredere forstand i forhold til at opnå de efterspurgte uddannelser og kompetencer: Fremtidige muligheder (afsnit 4.3) 4.1 Uddannelse og rekruttering af kompetencer På baggrund af interviews med virksomhederne tegner der sig et billede af, at der ikke forekommer deciderede kompetence- eller uddannelsesgab i den nordjyske vindenergibranche. Generelt er det på de fleste områder ikke egentlige udfordringer at finde uddannelsestilbud til virksomhederne. Generelle konjunkturelle og strukturelle udfordringer Rekrutteringsudfordringen afviger ud fra virksomhedsinterview således ikke betydeligt fra de almene konjunkturpåvirkede eller strukturelle udfordringer, herunder: Lille mobilitet: Flere virksomheder udtaler, at deres placering i Nordjylland, kombineret med en lav medarbejderomsætning grundet få konkurrenter (virksomheder med en lignende medarbejdersammensætning) og i nogle tilfælde konkurrenceklausuler, begrænser mobiliteten blandt de ansatte på deres fagområde. For flere ville det således rekrutteringsmæssigt være en fordel at være beliggende i et område med en større koncentration af lignende virksomheder, hvilket ville kunne medføre øgede rekrutteringsmuligheder. Sammenhæng mellem udbud og løn: Enkelte, særligt mindre virksomheder angiver, at de ikke rent økonomisk har mulighed for at hyre de specialister, som de ville ønske, da de ikke kan honorere disses lønkrav på et efterspørgselsdrevet marked. Synlighed: Nogle virksomheder fremhæver, at de både i en dansk og international sammenhæng ikke har et tilstrækkeligt stærkt brand og en størrelse, der kan sikre dem en lettere adgang til potentiel ny arbejdskraft. En kritisk masse af kompetencer: Flere af de interviewede virksomheder arbejder inden for nicher, hvor der i Danmark kun er få konkurrenter og lignen-

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Kommunenotat Norddjurs Kommune

Kommunenotat Norddjurs Kommune 23. marts 2011 Kommunenotat Norddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland

Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2011 Analyse af udbuddet

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere

Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering

Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering Analyse af behovet for uddannelse til transport- og logistikdisponering Udviklet for Transporterhvervets UddannelsesRåd via en bevilling fra Undervisningsministeriets AMU-udviklingsprogram Institut for

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2.

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. december 2005 Revi- Forfatter: mlr Sidst gemt: 02-12-2005 15:06 Sidst udskrevet:

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Analyse af frisørbranchen

Analyse af frisørbranchen Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: 13-05-2008 15:21:00 Sidst udskrevet: 13-05-2008 15:30:00 U:\0223-07 Frisøranalyse\Rapport\Final

Læs mere

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov

Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Oxford Research A/S, februar 2013 Det Blå Danmark arbejdskraft-, kompetenceog uddannelsesbehov Rapport til Ministeriet for Børn og Undervisning Forfatter: IMS Sidst gemt: 03-04-2013 21:32:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Energibranchens fremtidige kompetencebehov. En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede

Energibranchens fremtidige kompetencebehov. En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede Energibranchens fremtidige kompetencebehov En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede Udarbejdet af Oxford Research A/S for Undervisningsministeriet

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere