HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI"

Transkript

1 FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET pos, bekt, mec KONTROLLERET mobr GODKENDT pos

4

5 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 5 INDHOLD 1 Indledning og baggrund Metode og datagrundlag Rapportstruktur 8 2 Virksomhederne i den nordjyske vindmøllebranche Den nordjyske vindmøllebranche Hub Norths medlemsvirksomheder 12 3 Aktuelle udviklingstræk i vindmølleindustrien Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien FremKom Vind i kompetencegivende uddannelser 18 4 Kompetence- og uddannelsesbehov Uddannelse og rekruttering af kompetencer Efteruddannelse Fremtidige muligheder Opsamling 29 5 Uddannelsesudbud inden for vindenergiområdet Grundlæggende faglige uddannelser Specialiserede faglige kurser og uddannelser Certifikater mv. til arbejde inden for vindenergi Uddannelsesaktiviteter i Esbjergområdet Samspil mellem virksomheder og uddannelseskonsulenter Opsamling 36 6 Udfordringer og indsatsområder 37

6 6 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI BILAG Bilag A Kortlægning af Hub North's medlemmer 39 A.1 De udvalgte medlemsvirksomheder fordelt på uddannelser og brancher 40 A.2 De udvalgte medlemsvirksomheder overfor hhv. Region Nordjylland og Hele landet. 45 Bilag B Respondentkarakteristika 51 B.1 Efteruddannelsesbehov 52 Bilag C Interview med virksomheder 54 Bilag D Interview med uddannelsesinstitutioner mv. 55

7 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 7 1 Indledning og baggrund Vindmøllebranchen er et erhverv i markant vækst i Danmark og landet har en vidensmæssig førerposition inden for fremstilling af vindmøller og komponenter til møller. Vindindustrien i Nordjylland Uddannelsesbehov blandt Hub North s medlemsvirksomheder I Nordjylland er vindenergi også grundlaget for en betydningsfuld industri og for skabelse af arbejdspladser. De mest markante arbejdspladser findes inden for fremstilling af vindmøllevinger, fundamenter til havvindmøller og transformerstationer til havvindmølleparker, men også virksomheder inden for servicering og eftersyn af vindmøller, transport og logistikvirksomheder, fremstilling af transportmateriel og komponenter til møller skaber beskæftigelse i regionen. Virksomhedsnetværket Hub North, som er et nordjysk netværk målrettet profilering af virksomheder inden for vindenergi, har besluttet at gennemføre en undersøgelse af uddannelsesbehovet og uddannelsesudbuddet inden for vindenergi i Nordjylland. Baggrunden for undersøgelsen er, at fastholdelse af eksisterende arbejdspladser og udvikling af nye arbejdspladser afhænger af virksomhedernes adgang til de relevante kompetencer. Undersøgelsen fokuserer på at besvare følgende tre undersøgelsesspørgsmål: Hvad er kompetencebehovet hos de nordjyske virksomheder, som arbejder inden for eller i tilknytning til vindmøllebranchen og er der særlige kompetencebehov eller (efter-)uddannelsesbehov, som ikke er til udbydes i regionen i dag? Hvordan er udbuddet af (efter-)uddannelser i regionen? Er der et gab mellem virksomhedernes behov og kompetence- og (efter-) uddannelsesudbuddet?

8 8 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Datagrundlag 1.1 Metode og datagrundlag Med afsæt i undersøgelsesspørgsmålene er der valgt en bred metodisk tilgang bestående af: Desk research af relevante eksisterende analyser Registeranalyse af medarbejdersammensætningen (uddannelsesniveau) blandt 107 udvalgte medlemsvirksomhederne i Hub North baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. En nærmere beskrivelse af kortlægningen og tabeller over kortlægningens resultater er oplistet i Bilag A. Elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til ca. 150 medlemsvirksomhederne hos Hub North. Undersøgelsen er resulteret i 21 relevante besvarelser. En nærmer beskrivelse af undersøgelsen og karakteristika for respondentvirksomhederne er oplistet i Bilag B. Dybdegående semistrukturerede interviews med 11 udvalgte virksomheder relateret til vindmøllebranchen, herunder virksomheder af forskellig størrelse, medarbejdersammensætning ift. uddannelsesniveau, alder/udviklingsstadie og branchetilhørsforhold: vindenergihandel; service; transport, logistik og shipping; underleverandører, der bl.a. leverer til vindmøllebranchen; energileverandør; vindmølleproducent. Herudover har COWI haft kontakt til godt 20 yderligere virksomheder, hvor virksomhedskontakten ikke er resulteret i et længere interview, men hvor virksomhederne har leveret en række udsagn vedrørende analysens tema primært at de ikke oplever udækkede kompetencebehov (virksomhederne har derfor ikke fundet det relevant at deltage i interview). En liste over virksomheder, som har deltaget i dybdegående interview er oplistet i Bilag C. Dybdegående semistrukturerede interviews med 7 uddannelsesinstitutioner og en faglig organisation inden for og udenfor regionen. En liste over interviewede uddannelsesinstitutioner er oplistet i Bilag D. 1.2 Rapportstruktur Undersøgelsen er struktureret i 5 kapitler udover dette indledningskapitel: Kapitel 2 indeholder en kort beskrivelse af den nordjyske vindmøllebranche og medarbejdersammensætningen i Hub North's medlemsvirksomheder. Kapitel 3 indeholder en kort opsummering af udviklingen i vindmøllebranchen med udgangspunkt i eksisterende analyser. Afsnittet danner baggrund for den 'setting', som den nordjyske vindmøllebranche opererer indenfor. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af kompetence- og uddannelsesbehov hos et udsnit af medlemsvirksomheder i Hub North og øvrige centrale vindenergivirksomheder.

9 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 9 Kapitel 5 indeholder en kortlægning af uddannelsesudbuddet inden for vindenergiområdet i primært Nordjylland, men til dels også Esbjergområdet, hvor der findes et uddannelsesudbud med særlig fokus på offshore-området, da disse kan anvendes som inspiration og benchmark. Kapitel 6 indeholder en oplistning af en række anbefalinger til både Hub North som netværksorganisation og til aktørerne omkring Hub North. Analysen er gennemført af COWI A/S i perioden oktober 2013 februar 2014.

10 10 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 2 Virksomhederne i den nordjyske vindmøllebranche Vindmøllebranchen i Nordjylland skiller sig på flere måder ud fra branchen i flere af landets øvrige regioner, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på de særlige karakteristika som kendetegner den nordjyske vindmøllebranche, da disse har indflydelse på kompetencebehovet. Dette kapitel indeholder derfor en kort beskrivelse af den nordjyske vindmøllebranche (afsnit 2.1) og medarbejdersammensætningen i Hub North's medlemsvirksomheder (afsnit 2.2). 2.1 Den nordjyske vindmøllebranche Den nordjyske vindmøllebranche er kendetegnet af en række karakteristika, herunder virksomhedstype og omfang af omsætningen relateret til vindmøllebranchen. Virksomhedstyper Virksomhedstyper Den nordjyske vindmøllebranche adskiller sig betydeligt fra vindmøllebranchen i Midt- og Vestjylland, hvor flere vindmøllevirksomheder er startet, og hvor der derfor har været en lang tradition for både underleverandører til vindmøllebranchen inden for en bred vifte af produkter og serviceydelser og for etableringen af spin off-virksomheder fra etablerede vindmøllevirksomhederne. Ingen af de store vindmølleproducenter har hovedkvarter i Nordjylland, og der har tidligere før de store fusioner i vindmøllebranchen i 1990 erne og 00 erne kun været en enkelt mindre vindmølleproducent i Nordjylland. Virksomheden Siemens Wind Power har dog siden 2000 haft en større produktion af vindmøllevinger i Aalborg med en beskæftigelse på omkring medarbejdere 1. Desuden har stålvirksomheden Bladt Industries en betydelig aktivitet inden for fremstilling af fundamenter til vindmøller og andre stålkonstruktioner til projekter inden for offshore vindenergi. 1 Beskæftigelsen på virksomheden varierer med ordresituationen.

11 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 11 Den nordjyske vindenergibranche er karakteriseret ved at være relativt lille målt i både antal beskæftigede og antal virksomheder. Virksomhederne er typisk underleverandører og serviceleverandører med kompetencer inden for: Rådgivning og konsulentydelser (ingeniører, projektudvikling, finansiering mv.) Stålkonstruktioner Plast- og kompositmaterialer El, hydraulik, styring og gear Overfladebehandling Specialiseret transport og løftemateriel En lille gruppe markedsledende virksomheder Dertil kommer et mindre antal dedikerede vindenergivirksomheder inden for eksempelvis offshore fundamenter, nettilslutning og kabelføring, vindsensorer, software til vindmøllebranchen mv. I Nordjylland findes ganske få virksomheder, som er godkendt til at udføre regelmæssige tilsyn med møller efter Energistyrelsens retningslinjer for service. De nordjyske virksomheder er primært godkendt til servicering af mindre møller. Øvrige servicevirksomheder foretager derfor primært reparationer, udskiftning af sekundære komponenter mv. Ovenstående virksomhedsfordeling skal ses i lyset af at regionen historisk set er kendetegnet ved styrkepositioner inden for jern- og metalproduktion og marinerelateret produktion. Vind som en del af forretningen En stor del af de nordjyske virksomheder, som har vindenergi som forretningsområde, arbejder samtidig inden for andre forretningsområder, eksempelvis maskinindustri, skibs- og offshore service, stålkonstruktioner, el- og hydraulik mv. Kun enkelte nordjyske virksomheder har vindmøllebranchen som primært forretningsområde, enten på baggrund af mange års samarbejde med vindmølleproducenterne og/eller på grund af en stærk profileret know how, med udgangspunkt i forskning på Aalborg Universitet. Man kan således opdele de nordjyske virksomheder inden for vindenergi i to grupper (se også figur 2.1): en lille kerne af virksomheder, som har vindenergi som deres primære forretningsområde og er enten direkte producenter eller underleverandører til branchen en større gruppe af virksomheder, som leverer serviceydelser, udstyr mv. til vindmøllebranchen, det vil sige ydelser, som er relateret til bl.a. transport, opstilling, drift og vedligehold af vindmøller.

12 12 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Figur 2-1: Den nordjyske vindmøllebranche Underleverancer, serviceydelser (transport, logistik, service, reparation mv.) Vindmøller og komponenter, nettilslutning mv. 2.2 Hub Norths medlemsvirksomheder En kortlægning af Hub Norths medlemsvirksomheders medarbejdersammensætning, opdelt på højest fuldførte uddannelsesniveau og branche 2 i 2012 viser jf. Figur 2-1, at de fleste af de beskæftigede i de 107 virksomheder er beskæftiget inden for brancherne: 'Erhvervsservice' (50 %), 'Handel og transport mv.' (30 %) eller 'Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed' (17 %). Figur 2-2 Beskæftigede fordelt på brancher, % 17% 2% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv. 1% 30% Information og kommunikation Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken, særkørsel. Bemærk, at i Hub North sammenhæng vil industri og råstofindvinding mv. oftest dække over produktionsvirksomheder, handle og transportvirksomheder vil dække over transport og logistik og erhvervsservice dækker blandt andet over rådgivningsvirksomhed, teknisk rådgivning og andre private vidensvirksomheder. 2 Metodik for kortlægningen og spørgeskemaundersøgelsen og supplerende datamateriale er oplistet i Bilag A.

13 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 13 De beskæftigede har typisk enten et 'Erhvervsfagligt praktik- og hovedforløb' (33 %), en 'Lang videregående uddannelse' (20 %) eller en 'Mellemlang videregående uddannelse' (18 %), som højeste gennemførte uddannelsesniveau 3,4. Uddannelsesprofilen hos medlemsvirksomhederne varierer dog betydeligt på tværs af de tre største brancher, således ses af Figur 2-2: at 71 % af de beskæftigede inden for 'Erhvervsservice' har minimum en mellemlang videregående uddannelse som højeste gennemførte uddannelsesniveau at de fleste beskæftigede inden for 'Handel og transport mv.' og 'Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed' har et erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb (hhv. 54 % og 49 %), eller en grundskole (hhv. 15 % og 23 5) som højeste gennemførte uddannelsesniveau. Højt gennemsnitligt uddannelsesniveau hos Hub North s virksomheder Kortlægningen af uddannelsesniveauet blandt medlemsvirksomhederne i Hub North viser at virksomhederne tilknyttet Hub North generelt har et højere uddannelsesniveau end uddannelsesniveauet generelt på både regionalt og landsplan i de brancher, som de er tilknyttet 5. I rapportens bilag A er der redegjort nærmere for uddannelsesniveauet i delbrancherne, opdelt på henholdsvis medlemsvirksomhederne, de respektive brancher i Nordjylland og i Danmark. 3 En sammenligning med data fra 2009 for de medlemsvirksomheder, hvor dette er tilgængeligt, viser, at er de største justeringer sket i form af en nedgang i andelen af det samlede antal beskæftigede på tværs af brancher med 'grundskole uddannelse' og en forøgelse med 'Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb' eller 'Lange videregående uddannelser' som højest gennemførte uddannelser. 4 I rapporten Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien angives, at den gennemsnitlig ansatte i virksomheder, der er aktive inden for vindmølleindustrien, i 2006 havde 12,9 års uddannelse og i 2011 havde 13,05 år uddannelse i Kilde: Poul Houmann Andersen og Ina Drejer, Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien,, udgivet i april 2012 af Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. 5 Ses der på variationer mellem beskæftigelsesfordelingen på uddannelser inden for brancherne på tværs af de samlede virksomheder på de udvalgte brancher i Region Nordjylland og Hele landet, ligger Nordjylland på flere områder under uddannelsesniveauet for Hele landet. Region Nordjylland har, når der ses på tværs af brancher en højere andel end landsgennemsnittet med en grundskole eller Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb, som højest fuldførte uddannelse. Det er dog forventeligt, idet man i Nordjylland generelt har et uddannelsesniveau lidt under landsgennemsnittet.

14 14 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Figur 2-3 De beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau og branche (andel) - udvalgte virksomheder, 2012 Erhvervsservice Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grundskole Almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser og bachelor Lange videregående uddannelser og forskeruddannelser Uoplyst Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken, særkørsel.

15 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 15 3 Aktuelle udviklingstræk i vindmølleindustrien De nordjyske virksomheder inden for vindmøllebranchen og deres kompetencebehov påvirkes af en række aktuelle udviklingstræk på regionalt og nationalt plan. I dette afsnit er denne udvikling beskrevet nærmere med afsæt i en tre udvalgte rapporter på området. Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien "FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland" "Vind i kompetencegivende uddannelser" De strategiske udfordringer 3.1 Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien I rapporten Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien 6 beskrives de strategiske udfordringer for danske aktører i en industri, der gennemgår en udviklings- og modningsproces. I takt med at branchen modnes ændres branchens konkurrenceog samarbejdsparametre. I særdeleshed oplever underleverandørerne disse forandringer som et stigende omstillingspres. Et pres, der muligvis vanskeliggøres af, at mange underleverandører gennem mange år har arbejdet inden for branchen og har udviklet særlige kompetencer inden for udvikling af komponenter. Disse virksomheder har en forventning om så vidt muligt at kunne arbejde videre under nye samarbejdsvilkår som business as usual. En forventning om at kunne forsætte som underleverandør på uændrede vilkår er ofte ikke realistisk, da samarbejdet i stigende omfang kræver villighed til at påtage sig nye risici og tilegne sig nye kompetencer. 6 Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien, Poul Houmann Andersen og Ina Drejer, udgivet i april 2012 af Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

16 16 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI Udfordring af underleverandørers kompetenceprofil I rapporten fremhæves det at nye samarbejdsformer, som udfordrer underleverandørernes kompetenceprofiler, er en central udfordring: Underleverandørerne i vindmølleindustrien presses i disse år, og de står overfor et grundlæggende valg: Skal de forsøge at forfølge det spor, de befinder sig i, og som de mestrer eller skal de investere i reelt at udvikle sig til partnerskabsorienterede leverandører, som indgår i danske og internationale kunders globale forsyningskæder? FremKom 2 Hovedrapport 3.2 FremKom 2 I oktober 2010 igangsatte Vækstforum Nordjylland i samarbejde med en række strategiske aktører inden for uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet i Nordjylland FremKom 2 projektet. Formålet med FremKom 2 var at afdække, hvad der vil være fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov fem år frem i tiden i Nordjylland. Af hovedrapporten 7 fremgår, at En af de absolut vigtigste grundpiller i sikringen af vores vækst er altså, at private virksomheder og offentlige arbejdsgivere har adgang til nytænkende, højt kvalificerede og engagerede medarbejdere med de helt rigtige kompetencer. Men for at opnå dette, må uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeaktører naturligvis have en fornemmelse for, hvilke kompetencer det er, der mere præcist bliver behov for. I hovedrapporten peges på, at nordjyske virksomheder generelt vil komme til at mangle adgang til højtuddannede og specialister, samt at det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i yderområderne af regionen. Fremkom 2 Sektorrapporter Hovedrapporten er en opsamling på rapporter, der er udarbejdet for de enkelte sektorer. Der er dog ikke udarbejdet en sektorrapport, der har specifikt fokus på de fremtidige kompetencebehov for at udvikle vindmølleindustrien. Vi antager, at Hub North medlemsvirksomheder fordeler sig inden for nedenstående sektorer: IKT Energi, Miljø og støtteerhverv Transport og støtteerhverv Byggeri og støtteerhverv Metalindustri Nedenfor har vi kort opsummeret kompetencebehovene for de nævnte sektorer. 7 "FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland", Hovedrapport 2012, udgivet af Region Nordjylland, Regional Udvikling

17 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 17 IKT De interviewede IKT-virksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at det særligt er højtuddannede medarbejdere i form af it-ingeniører og datamatikere, der vil være øget behov for inden for den nordjyske IKT-sektor de kommende fem år. De interviewede IKT-virksomheder forventer dog typisk ikke at få alvorlige vanskeligheder ved at rekruttere kvalificerede IKT medarbejdere inden for de næste fem år. Dette skyldes bl.a. at Aalborg Universitet regnes blandt de bedste ituniversiteter i Danmark og at der herfra hvert år uddannes mange dygtige kandidater. Energi og Miljø Flere af de interviewede energiteknologi-virksomheder påpeger, at regionens udbud af fagspecifikke kurser ikke matcher deres virksomheds behov pga. virksomhedens specialiseringsgrad. Transport Nordjylland er mindre hårdt ramt af østeuropæisk konkurrence sammenlignet med resten af Danmark. Dette hænger ifølge sektoreksperter sammen med, at der i Nordjylland er mange specialtransporter, der kræver en høj grad af tillid til transportvirksomheden. De interviewede transportvirksomheder såvel som sektoreksperter er enige om, at der i de kommende fem år vil komme et øget behov for faglærte, især chauffører. Chaufførfaget underlægges i stigende grad kravene om en effektiv transport, gode sprogkundskaber, it-kompetencer og et højt serviceniveau. Byggeri Eksperterne peger på, at der inden for de seneste par år er sket en stigning i kompleksitet i byggeprojekter som følge af miljø- og byggeregulativer. Det kræver opkvalificering af medarbejderne. Samtidig peger eksperterne også på, at behovet for faglært arbejdskraft generelt vil stige, mens behovet for ufaglært arbejdskraft vil falde. Der er særligt behov for ingeniører og energikonsulenter i branchen som følge af skærpede energi- og miljøkrav. Flere virksomheder fremhæver, at det kan være svært at finde efter- og videreuddannelsestilbud, der ligger geografisk tæt på deres virksomhed. Mange virksomheder sender deres medarbejdere på kursus på Sjælland, hvis de skal tilegne sig helt nye kompetencer eller f.eks. øge deres kompetencer særligt inden for en faggren. Metalindustri Metalvirksomhederne efterspørger primært ingeniører, maskinmestre og smede, maskinarbejdere og uddannede svejsere. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at sektoren i stigende grad vil få behov for flere højtuddannede, hvilket på baggrund af de kvalitative interview tilskrives en øget konkurrence og et stigende antal miljøkrav, der samlet set øger behovet for produktudvikling. Andre analyser peger dog også på, at rekrutteringsbehovet for faglærte vil stige, på grund af at mange faglærte de kommende år forlader arbejdsmarkedet på grund af alder.

18 18 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 3.3 Vind i kompetencegivende uddannelser Rapporten "Vind i kompetencegivende uddannelser 8 " er en analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelser og efteruddannelse. Salg af vindmølleparker Opbrud i værdikæden I rapporten beskrives, hvorledes udviklingen inden for vindmøllemarkedet har ændret sig fra salg af enkelt møller til salg af vindmølleparker. Det har betydet skærpede tekniske krav til møllerne, og fabrikanterne er derfor i gang med en systematisering og standardisering af produktionen. Vindmøllefabrikanterne er i gang med en konsolideringsproces på leverandørområdet jf. Figur 3-1. Det betyder stigende lokal "sourcing" nær globale produktionsfaciliteter samt en udvikling frem mod færre nøgleleverandører. I rapporten Vind i kompetencegivende uddannelser er det fremstillet på denne måde: Figur 3-1 Opbrud i værdikæden Fortid Fremtid Energiselskab Fabrikant Fabrikant? Systemer Underleverandør Kompetencer Underleverandør De eksisterende leverandører oplever derfor et stort pres og kan forvente yderligere krav om høj kvalitet, pålidelighed, lagerstyring, innovation, prisreduktion samt krav om medflytning af produktion/kontor til udlandet. Udviklingen kan betyde, at branchens mere traditionelle og knap så vidensintensive virksomheder sættes under pres. Specielt kan nogle af de små og mellemstore underleverandører mærke udfordringerne. De er i international sammenhæng små og har oftest ikke noget 8 Kilde: "Vind i kompetencegivende uddannelser", Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet på vegne af Vindmølleindustrien og med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Januar 2012.

19 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 19 egentligt slutprodukt, og er derfor dybt afhængige af de store fabrikanters ordreindgang og succes. Undersøgelsen beskrevet i rapporten viser, at der er udbredt behov for tekniske kompetencer, samt at små og mellemstore virksomheder har stort udbytte af at samarbejde med universiteter/ingeniørskoler. Udvikling af forskning og udvikling (R&D aktiviteter) er vigtig i en tid, hvor selve produktionen af møllerne flyttes ud af Danmark. Det strategiske valg Betydning for Hub Norths medlemsvirksomheder Hub Norths medlemsvirksomheder befinder sig typisk i underleverandørlaget og står derfor overfor det strategiske valg, som danske underleverandører må tage: Skal de satse på fortsat at være leverandører til de store danske vindmøllefabrikanter via deres produktion i Danmark, eller skal de følge trop ud i den store verden ved hjælp af lokale repræsentationer, måske med tilknyttet lager og produktion? Skal underleverandørerne søge at blive leverandører til mange andre vindmøllefabrikanter rundt om i verden? Skal og kan de forholde sig anderledes til energiselskaberne? Skal de samarbejde nærmere og lave flere og bedre systemløsninger sammen. Er der muligheder i at gå ud i nye nicher etc.? Skal og kan man gå fra at være service- og reparationsvirksomhed til at være til at være storskalaleverandør af nøglekomponenter? Rapporten Vind i kompetencegivende uddannelser" peger på at der behov for at holde et stærkt fokus på branchens udvikling og være bevidste om hvordan man som underleverandør eller samarbejdspartner ønsker eller har ressourcer til at placere sig, i forhold producenterne. Vindmøllebranchen er i en løbende udvikling og der sker markante ændringer i producenternes organisation, logistik mv. en udvikling som både er dikteret af kravet om effektivitet og omkostningsreduktioner, stigningen i produktionen og produktionen af større og større emner. I denne udvikling lader man lader sig inspirere af andre brancher, eksempelvis bilindustri og flyindustri.

20 20 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 4 Kompetence- og uddannelsesbehov Dette kapitel indeholder en beskrivelse af kompetence- og uddannelsesbehov hos et bredt udsnit af medlemsvirksomheder i Hub North og øvrige centrale vindenergivirksomheder. Undersøgelsen viser generelt, at kompetence- og uddannelsesbehovet hos Hub North's medlemsvirksomheder i stort omfang er dækket af det eksisterende udbud af uddannelser, og at virksomhederne ikke umiddelbart vurderer, at de har uddannelses- eller efteruddannelsesbehov, som ikke dækkes tilstrækkeligt i dag Ønsker og behov hænger sammen med kendskab Virksomhedernes vurdering af behov vedrørende uddannelser er dog også karakteriseret af, at virksomheder ikke altid har et fuldt ud dækkende kendskab til uddannelsesmulighederne og dermed heller ikke nødvendigvis til egne behov. Synet på muligheder og behov er dermed vid udstrækning styret af kendskabet til uddannelser og uddannelsessystemet og fokus er på det eksisterende frem for en endnu ukendt fremtidig forretning og dertil knyttede kompetencekrav. Endelig kan det for nogle være en udfordring tilstrækkeligt præcist at definere og artikulere eventuelle eksisterende (efter-)uddannelsesbehov, særligt hvis disse i dag er uopfyldte. Virksomhederne oplever, at der generelt er et stort udbud af efteruddannelsesmuligheder, men at det ikke er alle efteruddannelser, som kan opnås i Nordjylland eller Danmark. Dette anses dog typisk ikke som et problem, eftersom kvaliteten af uddannelserne anses som vigtigere end den geografiske afstand fra virksomhedens adresse og der samtidig er en accept af, at der på flere ikke er en tilstrækkelig kritisk masse af virksomheder, der efterspørger en given efteruddannelse. Udover ef- Rekrutteringsudfordringer Efteruddannelsesudfordringer De udfordringer som en række virksomhederne oplever i forhold til at rekruttere nye medarbejdere, er typisk baseret på generelle konjunkturelle og strukturelle udfordringer. Der er dog enkelte nicher, som grundet vækstboom eller andre branchemæssige udviklinger oplever et aktuelt opfyldt behov for nye kompetente medarbejdere. Endelig spiller muligheden for at anvende international arbejdskraft og underleverandører samt variere bemandingen gennem fleksible interne og eksterne ressourcer ind i forhold til at sikre adgang til medarbejdere med de rette kompetencer og uddannelser.

21 HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI 21 teruddannelsesbehovet er der en række certificeringskrav og krav om vindmøllespecifikke kurser, som virksomhederne opererer under. Intet egentligt kompetence gab Tilgang Der er således ikke deciderede 'gab' mellem udbud og efterspørgsel, hvor det er essentielt for den nordjyske vindenergibranche, at de udfyldes af nye uddannelseseller efteruddannelsestilbud. Der er derfor behov for en anden forståelse af uddannelses- og kompetenceudfordringer, end en egentlig gap-analyse. Vi har i analysen af uddannelses- og kompetencebehov valgt at lægge fokus på en beskrivelse af den eksisterende situation: Uddannelse og rekruttering af kompetencer (afsnit 4.1) Efteruddannelse (afsnit 4.2) - samt forbedringsmuligheder i en bredere forstand i forhold til at opnå de efterspurgte uddannelser og kompetencer: Fremtidige muligheder (afsnit 4.3) 4.1 Uddannelse og rekruttering af kompetencer På baggrund af interviews med virksomhederne tegner der sig et billede af, at der ikke forekommer deciderede kompetence- eller uddannelsesgab i den nordjyske vindenergibranche. Generelt er det på de fleste områder ikke egentlige udfordringer at finde uddannelsestilbud til virksomhederne. Generelle konjunkturelle og strukturelle udfordringer Rekrutteringsudfordringen afviger ud fra virksomhedsinterview således ikke betydeligt fra de almene konjunkturpåvirkede eller strukturelle udfordringer, herunder: Lille mobilitet: Flere virksomheder udtaler, at deres placering i Nordjylland, kombineret med en lav medarbejderomsætning grundet få konkurrenter (virksomheder med en lignende medarbejdersammensætning) og i nogle tilfælde konkurrenceklausuler, begrænser mobiliteten blandt de ansatte på deres fagområde. For flere ville det således rekrutteringsmæssigt være en fordel at være beliggende i et område med en større koncentration af lignende virksomheder, hvilket ville kunne medføre øgede rekrutteringsmuligheder. Sammenhæng mellem udbud og løn: Enkelte, særligt mindre virksomheder angiver, at de ikke rent økonomisk har mulighed for at hyre de specialister, som de ville ønske, da de ikke kan honorere disses lønkrav på et efterspørgselsdrevet marked. Synlighed: Nogle virksomheder fremhæver, at de både i en dansk og international sammenhæng ikke har et tilstrækkeligt stærkt brand og en størrelse, der kan sikre dem en lettere adgang til potentiel ny arbejdskraft. En kritisk masse af kompetencer: Flere af de interviewede virksomheder arbejder inden for nicher, hvor der i Danmark kun er få konkurrenter og lignen-

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere