Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland. Evalueringsrapport. Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland, Evalueringsrapport 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland. Evalueringsrapport. Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland, Evalueringsrapport 1"

Transkript

1 Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland Evalueringsrapport 1

2 Denne evaluering er udført af CEPRA for Afdelingen for Regional Udvikling i Region Nordjylland i perioden december 2012 december CEPRA har haft reference til en styregruppe, hvor der har været tilknyttet 2 medlemmer fra Thy-Mors HF&VUC, uddannelseschef Vibeke Schøllhammer og ordblindekoordinator Marenlise Facius, 2 medlemmer fra VUC&hf Nordjylland, uddannelseskonsulent Knud Trier, afdelingsleder Jens Jørgen Guldberg og sekretær Lillian Gerding, samt uddannelseskonsulent Louise Wagner fra Region Nordjylland. CEPRA placeret under Act2Learn Pædagogik, UCN. Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Tanja Miller, Videncenterleder Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent Katrine Copmann Abildgaard, Udviklingskonsulent Videncenter for evaluering i praksis, CEPRA University College Nordjylland 2

3 3

4 1. Indhold Indledning Evalueringsspørgsmål Evalueringsmodel Casestudie Virkningsevaluering Best practice Programteorier Metode Desk research Om undervisning for målgruppen Organisering og tilrettelæggelse Programteori 1: Strategisk arbejde med aktivitetsniveau på case niveau Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted Kompetenceudvikling Opsøgende arbejde Ledelse Netværk Samfundsperspektivet Markedsføring Case 2: VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord Kompetenceudvikling Opsøgende arbejde Ledelse Netværk Samfundsperspektivet Markedsføring Sammenfatning programteori 1 Programteori 2 koordineret indsats Intern og ekstern koordinering set fra konsulentens position Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted Case 2: VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord Intern og ekstern koordinering set fra jobcentrets og virksomheders position Case 1: Thy Mors HF&VUC afdeling Thisted Case 2: VUC og HF Nordjylland afdeling Mariagerfjord Markedsføring Sammenfatning programteori 2 Programteori 3 kvaliteten af undervisningen

5 Case 1: Thy-Mors HF&VUC afdeling Thisted Kvalitet i undervisningen Undervisningsformer Hurtig start og løbende optag Fysiske rammer og faciliteter Case 2: VUC og HF Nordjylland - afdeling Mariagerfjord Kvalitet i undervisningen Undervisningsformer Hurtig start og løbende optag Fysiske rammer og faciliteter Sammenfatning programteori 3 Konklusion Idekatalog Koordineret indsats Hurtigt optag Opsøgende arbejde på virksomheder Opsøgende arbejde i lokalområdet Synlighed i medierne Fagligt dygtige konsulenter og koordinatorer på fuld tid På forkant med teknologi og brugen af den På forkant med regelsæt og finansiering af tilbuddet God undervisning af kompetente undervisere Teamorganisering Litteraturliste

6 2. Indledning Det er Region Nordjyllands mål, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse, og at 60 % opnår en videregående uddannelse. Herudover har Region Nordjylland gennem partnerskabsaftalen med Regeringen en målsætning om at øge antallet af forløb på forberedende voksenundervisning (FVU). Det vurderes, at op til personer i den danske arbejdsstyrke har utilstrækkelige læsefærdigheder. Derfor blev der med Velfærdsaftalen i 2006 fastsat en målsætning om at øge antallet af deltagere på FVU. Det nationale mål er, at det årlige antal FVU forløb skal stige til Det svarer til mellem årlige forløb i Nordjylland. Der er ikke fastlagt kvantitative måltal for ordblindeundervisningen, men set fra en kvalitativ betragtning anses øget ordblindeundervisning for at være befordrende for Nordjyllands kompetenceudvikling. En af vejene til at indfri 95 % og 60 % målsætningen er at øge aktiviteten på FVU og OBU i Nordjylland. Således får flere unge og voksne med utilstrækkelige grundskolekompetencer og med læse- og skrivevanskeligheder bedre forudsætninger for at tage uddannelse. Dette medvirker ligeledes til at indfri målsætningen på FVU-området. Derfor igangsættes denne Best Case Analyse, der kan medvirke til, at flere nordjyder får en uddannelse ved at analysere og udbrede viden om, hvordan arbejdet med FVU og OBU gribes an på de steder, der har meget høj aktivitet på områderne. Region Nordjylland fik marts 2012 udarbejdet analysen Kursistprofiler og fremtidsscenarier for FVU og ordblindeundervisning i Nordjylland. Resultatet af analysen viser, at udbudsstederne Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - har en væsentlig højere FVU og OBU aktivitet, end kommunernes befolkningsstørrelse og -sammensætning kan forklare. På baggrund heraf er udbudsstederne Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - valgt som cases til denne evaluering. Evalueringen vil undersøge, hvad der har betydning for rekruttering på de udvalgte udbudssteder. Nogle af de faktorer, der kan have betydning her for, er følgende: Information, kampagner, hjemmesider, opsøgende virksomhed. m.m. Vejledning til at deltage i FVU og ordblindeundervisning (eksempelvis fra jobcenter m.v.) Uddannelsesstedets fysiske rammer og faciliteter Undervisningens tilrettelæggelse og undervisningsformer 6

7 Undervisernes kvalifikationer og kompetencer Kursisternes tilfredshed og udbytte Ledelse af udbud Samarbejde og netværk med eksempelvis VEU Centre, fagforeninger, A-kasser m.m. Evaluering og udvikling af udbud. På baggrund af evalueringen er udformet et idékatalog, der kan formidle og udbrede best practice til de øvrige udbydere af FVU og OBU i Nordjylland. Idekataloget indeholder konkrete handleanvisninger for de områder, som analysen viser, der har betydning for rekruttering. Følgende områder kan være interessante at se nærmere på i den forbindelse: Information og markedsføring Tilrettelæggelse Kvalitet i undervisningen Ledelse Samarbejde med relevante aktører herunder VEU centre, fagforeninger, A-kasser m.m. Kvalitetssikring og udvikling. 7

8 8

9 3. Evalueringsspørgsmål Evalueringen ønsker at besvare følgende spørgsmål: Hvilke faktorer har haft en positiv effekt på Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - relativt høje andele af FVU og OBU kursister? 4. Evalueringsmodel Evalueringen skal tilvejebringe et dybere indblik i de valgte udbudssteder. For at tilgodese det flertydige perspektiv omkring udbudsstederne er evalueringen struktureret som et eksemplarisk casestudie. Dette design giver mulighed for at undersøge udbudsstederne som et minibillede på god FVU og OBU praksis. Casestudiet understøttes af en virkningsevaluering. Virkningsevaluering er valgt på baggrund af Region Nordjyllands ønske om at afdække, hvilke faktorer på udbudsstederne der har en positiv effekt på procentandelen af tilmeldte. På baggrund af virkningsevalueringens outcome udarbejdes et idekatalog over best practice på de valgte udbudssteder med henblik på at øge FVU og OBU i Nordjylland. 4.1 Casestudie Casestudie som undersøgelsesdesign er relevant, når der undersøges et fænomen, som ikke kan forstås eller forklares løsrevet fra fænomenets kontekst. Det er således studiet af det enkeltstående og konkrete tilfælde midt i en kompleks virkelighed. Et casestudie kan operere med en enkelt eller multiple cases, og hver case kan indeholde en enkelt eller multiple enheder. Valg af case antal og enheder heri vil variere efter evalueringsspørgsmålet. Der anvendes både kvalitative og kvantitative datakilder i casestudiet. Casestudier kombineret med virkningsevaluering har værdi, når evalueringsspørgsmålet har stor kompleksitet, da casestudier kan afgrænse virkningsevalueringens kompleksitet. Casestudiet er ikke i stand til at generalisere til større populationer (validitet) men til den teori, der ligger til grund for casestudiet. En af dets særlige styrker er til gengæld at kunne undersøge flere konkurrerende forklaringer i den samme undersøgelse (Ramian 2012). 9

10 De valgte cases repræsenterer de to udbudssteder, der har højest procentdel af tilmeldte kursister, efter at der er taget højde for forskelle i befolkningernes sammensætning. De to cases er valgt for at belyse god FVU og OBU praksis, hvorfor udbudssteder med lavere procent af tilmeldte ikke indgår i evalueringen. Evalueringen anvender multiple cases for at nuancere hvilke faktorer, der har positiv indvirkning på udbudsstedernes høje tilmeldingsprocent. 4.2 Virkningsevaluering Virkningsevaluering er valgt som den grundlæggende evalueringsmodel. Virkningsevaluering fokuserer på virkningssammenhænge mellem indsats, processer og effekter af indsatsen her i form af de mekanismer hos udbudsstederne, der øger procenten af tilmeldte kursister. Begrebet virkningssammenhænge skal i denne evalueringsmetode forstås som kontekstafhængigt, hvorfor effekterne ikke kan siges at være endegyldigt sande, men udtryk for en kausal sammenhæng mellem virkninger og effekter i den specifikke kontekst, som de undersøges i. Krumtappen i en virkningsevaluering er programteori, hvilket vil sige den eller de hypoteser, som projektet opererer med gennem formulering af mål og formodede resultater ved en given indsats. Virkningsevaluering belyser, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem programteorien og evalueringsresultaterne undersøges det, hvorvidt der er tale om implementeringsfejl eller teorifejl. Fejl i implementeringen betyder, at programteorien ikke nødvendigvis er forkert, men at der i højere grad er tale om fejl i måden, hvormed antagelserne blev implementeret. Fejl i teorien forekommer sjældnere og betyder, at grundlaget for programteorien har vist sig forkert (Dahler-Larsen 2003). 4.3 Best practice Best practice er en ide, som tager udgangspunkt i, at der findes bestemte former for praksis, dvs. teknikker, metoder, processer, aktiviteter mv., som er mere effektive end andre i forhold til at skabe et bestemt resultat. Historisk har begrebet best practice to forståelser, hvor den radikale tilgang forstår god praksis som universel. Den moderate tilgang søger god praksis, men anerkender i højere grad kontekstens betydning for god praksis. Generelt for best practice er dog ønsket om at identificere en handling med størst mulig succes. I hvilken omgang, den identificerede best practice kan identificeres vil afhænge af, indenfor hvilket undersøgelsesdesign best practice identificeres. Jo større betydning eller værdi undersøgelsen tillægger konteksten, jo mindre chance er der for, at den identificerede best practice kan generaliseres til andre sammenhænge. 10

11 Udformningen af et idekatalog for best practice på baggrund af virkningsevalueringen vil begrænses til FVU og OBU i Nordjylland. Denne begrænsning begrundes i den betydning, som et casestudie og virkningsevaluering tillægger konteksten for undersøgelsen. For at skabe kongruens mellem begrebet best practice og evalueringsdesignet antages det derfor, at konteksten på de forskellige FVU og OBU afdelinger i Nordjylland i et vist omfang kan sammenlignes. 5. Programteorier Programteorierne er udarbejdet efter gennemførelse af pilotundersøgelse og desk research. Til pilotundersøgelsen blev der taget udgangspunkt i alle tidligere nævnte faktorer, der kunne være af betydning for undersøgelsens genstandsfelt. Pilotundersøgelsens resultater er diskuteret på et styregruppemøde, og på bagrund heraf er der blevet sorteret i listen over, hvilke faktorer der har betydning for deltagerantallet. Der arbejdes i evalueringen således ud fra nedenstående programteorier: Det antages, at en bevidst strategi for hhv. OBU og FVU aktiviteter har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at en koordineret indsats for hhv. OBU og FVU aktiviteter, hvad angår test/ screening og hurtig og løbende holdstart, har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at et koordineret opsøgende samarbejde med VEU-centre, virksomheder, jobcentre, A-kasser og fagforeninger har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at en pædagogisk praksis, der er gearet til løbende optag, og en undervisning, der har relevans, har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at kvalitet i visiteringen og undervisningen har positiv betydning for deltagerantallet. En figur for forventet input, output og outcome ses nedenfor. Input er de indsatser, som de forventede programteorier fokuserer på. Output er de umiddelbare effekter af aktiviteterne. Outcome er resultaterne af disse effekter på kort og lang sigt. De endelige input, output og outcomes afhænger af programteoriernes endelige formulering og fokus. 11

12 Tilrettelæggelse af kurser Kvalitet i undervisningen Ledelse Samarbejde med relevante aktører Output Større synlighed for potentielle FVU og OBU kursister Øget udbytte, tilfredshed og tilgængelighed Nyeste viden, nem indgang Godt ry/omdømme Outcome for analysen: Identifikation af succesfaktorer hos Mariagerfjord og Thisted, som øger tilmeldingen af kursister til OBU og FVU. Outcome for projektet: Udvikling af idekatalog Outcome for Nordjylland: Øget tilmelding til OBU og FVU på øvrige udbudssteder Input Outcome Outcome kan, som det ses i modellen, opdeles i flere dele. Først det umiddelbare outcome for analysen i form af identifikation af de faktorer, der har betydning for de udvalgte udbudssteders succes. Dernæst outcome for projektet i form af idékatalog, og endelig outcome for Nordjylland i form af, at idekataloget forhåbentlig kan anvendes af andre udbudssteder på FVU og OBU området til at øge andelen af kursister på området. 6. Metode For at besvare evalueringsspørgsmålet med afsæt i programteorierne er flere datakilder anvendt systematisk. Forud for evalueringen gennemføres en desk research med henblik på at afsøge forskningsviden i Norden på OBU og FVU området. Hvad er der af eksisterende viden på området med hensyn til succesfuld rekruttering af deltagere? Herefter gennemføres en pilotundersøgelse, der har til hensigt sammen med desk research at kvalificere og præcisere programteorierne, da programteorier dannes på baggrund af viden fra flere kilder, såsom officielle dokumenter, faglig teori og praksisviden (Dahler-Larsen 2003). 12

13 Pilotundersøgelse Desk Research Programteorier Dataindsamling På baggrund af data fra pilotundersøgelsen vil evalueringens hovedanalyse indsamle data fra flere kilder. Der indsamles data med såvel kvalitative som kvantitative metoder. Dette valg beror på evalueringsfeltets beskrevne kompleksitet, som bedst belyses ved multiple datakilder, da det antages, at kompleksiteten ikke lader sig indfange udelukkende ved metoder inden for samme paradigmer (Green 2007). Interview med leder af afdeling Thisted Interview med leder af afdeling Mariagerfjord Fokusgruppeinterview med konsulenter fra afdeling Thy-Mors Fokusgruppeinterview med konsulenter fra afdeling Mariagerfjord Spørgeskemaundersøgelse til alle, der underviser fast på FVU og OBU i afdeling Mariagerfjord og Thisted udsendes via Survey Xact til individuelle mailadresser Spørgeskemaundersøgelse til alle kursister på OBU/FVU både dag og aften på de to udbudssteder. Sendes til udbudsstederne, så de kan uddeles til kursister. Sendes i markerbar fil. Dette gentages nogle måneder efter. 13

14 Fokusgruppeinterview med kursister daghold FVU/OBU afdeling Thisted Fokusgruppeinterview med kursister aftenhold FVU/OBU afdeling Mariagerfjord Telefoninterviews med relevante samarbejdspartnere, som konsulenter i de to afdelinger udpeger Interviews er gennemført på udbudsstederne. Kursisterne er udvalgt som hele hold, hvor det har været frivilligt at deltage i interview. De fleste er gennemført, mens underviser har været til stede, mens enkelte er afholdt uden underviser. Programteorierne er styrende for tematikken i interviews. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af to omgange, men med samme indhold. Første udsending var før sommerferien og anden efter sommerferien. Begge gange har der været sendt et link til elektronisk spørgeskema ud til vores kontaktpersoner på de to case steder sammen med et følgebrev til underviserne. Kontaktpersonerne har herefter videredistribueret information til udbudsstedets undervisere, der har sørget for at give tid og rum til, at deres kursister har kunnet svare i kursustiden og få hjælp til forståelse eller andet. Hver runde har varet 1-2 uger, hvor alle kursister i den periode er blevet opfordret til at besvare skemaet. Samme procedure anden gang med henblik på at få svar fra nye kursister i denne periode. Der er indkommet følgende svar: Figur 1: Overblik over spørgeskemadata kursister: Hvor går du til undervisning? Krydset med: Hvilket kursus er du tilmeldt? Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Afdeling Mariagerfjord - Hobro ,7% I alt Afdeling Mariagerfjord - Hadsund ,5% Afdeling Thy-Mors - Thisted ,7% Afdeling Thy-Mors - Sydthy (Hurup) 0 4 2,7% Afdeling Thy-Mors - Nykøbing 0 5 3,4% I alt

15 Figur 2: Overblik over spørgeskemadata undervisere: På hvilket udbudssted underviser du (primært)? Krydset med: Hvad underviser du i? FVU OBU FVU & OBU I alt Afdeling Mariagerfjord - Hobro ,3% Afdeling Mariagerfjord - Hadsund ,5% Afdeling Thy-Mors - Thisted ,2% Afdeling Thy-Mors - Sydthy (Hurup) ,0% Afdeling Thy-Mors - Nykøbing ,0% I alt

16 7. Desk Research Desk research indeholder to temaer. Det første drejer sig om litteratur, der beskæftiger sig med undervisning af ordblinde og svage læsere hvilken viden er der skabt om den gode undervisning i forskermiljøer og gennem projektet? Det andet område handler om organisering af tilbuddene og planlægningen af undervisningen, herunder også ledelse. 7.1 Om undervisning for målgruppen Region Nordjylland, VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF&VUC, fik i 2012 udarbejdet en analyse af kursistprofiler og formuleret fremtidsscenarier for FVU og ordblindeundervisningen i Nordjylland. Vigtige pointer fra denne undersøgelse gengives her, idet disse indgår som baggrundsviden for analyse af data indsamlet med henblik på at besvare programteorierne. Konklusionen i Kursistprofiler og fremtidsscenarier peger frem mod, at Regionen når sine aktivitetsmål og på den måde bidrager til implementering af Velfærdsaftalen af 2006: Ved at FVU- deltagelsen hos borgerne i de nordjyske kommuner når op på den gennemsnitlige deltagelse, som er hos borgerne i de tre kommuner, der har den højeste deltagelse (Thomas Lange, s.6, Lange Analyser 2012). Denne pointe er vitaliseret i nærværende undersøgelse ved at danne filter for udvælgelse af, hvilke udbudssteder der undersøges nærmere med henblik på identifikation af best practice. Danmarks Evalueringsinstitut udarbejdede i 2012 en evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), og heraf fremgår det, at aktiviteten hos andre udbydere end VUC er stigende, og at langt de fleste kursister gennemfører undervisningen uden at aflægge prøve. Dette fører med sig, at de muligheder, der findes i trinsystemet, bruges for lidt. Andelen af borgere med dansk som andetsprog udgør en stor del af kursisterne på andre udbudssteder end VUC, hvilket kan forklares med, at VUC nu kan udbyde dansk som andetsprog som et særskilt fag. Rapporten dokumenterer, hvordan VUC adskiller sig fra andre udbydere ved at være gode til koordinering af tilbuddene og ved at være optaget af kompetenceudvikling hos underviserne. EVA anbefaler, at der sker en tydeliggørelse af ansvars- og arbejdsdelingen vedrørende kvalitetssikring og undervisernes kompetenceudvikling mellem VUC og deres driftsoverenskomstparter. Nærværende evaluering har til hensigt at finde kendetegn på best practice på to udbudssteder i Nordjylland, der er særligt gode til at rekruttere kursister til FVU og OBU området. EVA s undersøgelse dokumenterer, at koordinering og kompetenceudvikling hos underviserne er et kvalitetstegn, hvorfor disse indgår som væsentlige undersøgelsesfelter i virkningsevalueringen. 16

17 Af Vejledning om visitation til ordblindeundervisningen for voksne udarbejdet af Undervisningsministeriet i 2006 fremgår det, at det i rekrutteringen af nye kursister er uhyre vigtigt at skelne mellem behov for ordblindeundervisning og behov for forberedende voksenundervisning. Derfor anbefales en indledende samtale efterfulgt af en test, der kan afdække deltagernes skriftsproglige færdigheder. Der er af Undervisningsministeriet udarbejdet en obligatorisk test. Den indledende samtale gennemføres ved hjælp af en interviewguide, der består af 7 hovedemner. Udover de rent skriftsprogsrelevante spørgsmål spørges der også ind til fritid, personlige mål med ordblindeundervisningen og henvendelsesgrund. Denne lidt bredere tilgang implicerer en antagelse om, at en forudsætning for at kunne modtage og få udbytte af ordblindeundervisningen er, at motivationen hos kursisten hentes i et livskvalitetsperspektiv. Det betyder, at kvaliteten af undervisningen af kursisterne også vurderes med afsæt i oplevelse af større livskvalitet og ikke kun snævert på, om det går bedre med at skrive og læse. I desk research med gennemlæsning af en række artikler om undersøgelser af og udviklingsprojekter indenfor FVU og OBU området skal der kun nævnes få vigtige fund. De vigtigste pointer er, at undervisningen må være differentieret, og at den skal opleves relevant. Holdundervisning er kun en ramme kursisterne har hver deres målsætninger og arbejdsplaner. 7.2 Organisering og tilrettelæggelse Som det fremgår af resultater af desk research, er koordinering af indsatserne uhyre vigtig. Derfor inddrages Jody Hoffer Gittells arbejde med relationel koordinering, som inspiration i analysen af kvalitative og kvantitative data. Jody Gittell siger, at fundamentet for de gode relationer er fælles mål, fælles sprog og viden samt gensidig respekt. Når en proces er afhængig af mange forskellige arbejdsfunktioner, kan fokus på de fælles mål være med til at brede opmærksomheden ud fra eget ansvarsområde. Relationerne understøttes af en kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende. Kort fortalt handler det om koordinering og kommunikation i arbejdsprocesser, som går på tværs af faglige funktioner, afdelinger og organisationer. Teorien er særlig relevant for arbejdsprocesser, der er præget af en høj grad af uforudsigelighed og tidspres. 17

18 Konsulenter, ordblinde-koordinator, testere, skemalæggere, ledelse VUC Undervisere, studievejleder, coach, ledelse, VUC Internt og ekstern koordinering Intern koordinering Jobcentre, A-kasser, fagforeninger Intern og ekstern koordinering Ekstern og intern koordinering Virksomheder Figur 1: Model over hvilke koordineringsopgaver, der løses. Rekruttering af kursister til FVU og OBU involverer mange aktører fra forskellige platforme - fx A-kasser, VEU-centre, fagforeninger, private virksomheder, jobcentre, studievejledere, undervisere, udbydere og markedsføring, og vi kan forlods konstatere, at en koordineret indsats vil øge mulighederne for, at rekrutteringen til undervisningen vil lykkes. Men hvordan ser den vellykkede koordinering så ud? Gittells begreber er brugt som analyseredskaber, og modellen strukturer fremstillingen af analyseresultaterne. 8. Programteori 1: Strategisk arbejde med aktivitetsniveau på case niveau Det antages, at ledelsens og medarbejderes arbejde med aktiviteter på et strategisk niveau vil have en positiv effekt på antallet af kursister på FVU og OBU. Det empiriske grundlag for programteori 1 er interview med ledere, konsulenter, ordblindekoordinator 18

19 fra VUC erne samt telefoninterview med jobcentrene i Hobro og Thisted og sagsbehandler fra CAB (Center for afklaring og beskæftigelse), HR koordinator fra stor privat virksomhed i Thisted, repræsentant fra 3F i Thisted, koordinator fra jobcenter i Thisted Kommune, repræsentant fra produktionsskole i Hadsund samt spørgeskemaundersøgelse. Det strategiske niveau er karakteriseret ved, at planlægning af aktiviteter er afstemt efter udbudsstedets mål for målgruppen - herunder antallet af kursister. Med til det strategiske niveau hører således refleksioner over, hvordan fx rekruttering, rollefordeling blandt medarbejdere og indslusning skal foregå. Et grundlæggende spørgsmål er: Hvordan kan potentielle kursister få tilstrækkelig viden om tilbuddet og om rammerne om tilbuddet? 8.1 Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted En vigtig del af strategien for rekruttering er, at kursister, virksomheder, ledige, jobkonsulenter, sagsbehandlere og samarbejdspartere oplever, at der er én indgang til Thy-Mors HF&VUC. At henvendelser altid kan ske til den samme person. En anden vigtig del af strategien er, at arbejdsdelingen internt i huset er fleksibel og tydelig for medarbejderne. En forudsætning for at denne strategi kan lykkes og føre frem til flere kursister på FVU og OBU, er et meget højt informationsniveau både internt og eksternt.. Det er en klar strategi for mig, at have så højt et informationsniveau som muligt. Mange af dem vi har herinde, de har cirkuleret rundt i systemet, så hvis der ikke ligesom bliver informeret om, hvad vi har fundet ud af, så kan de jo heller ikke vejlede kvalificeret på jobcentret det er vigtigt (Ordblindekoordinator). Der er ikke en nedskrevet strategi for hverken udviklingen af FVU og OBU undervisningen eller rekrutteringsarbejdet, men interviewene indeholder tydelige holdninger og visioner om, hvad der skal til, for at tilbuddet kan være attraktivt for kursister og virksomheder. Desuden er der udarbejdet en strategi for VUC Erhverv, der i samarbejde med VEU-centret arbejder med måltal. VUC Erhverv bliver således målt på antallet af kursister og virksomhedsbesøg. For at kunne leve op til måltallene tænkes der strategisk i forhold til synlighed i lokalområdet og opdyrkelse af nye samarbejdsrelationer Kompetenceudvikling For det første er det vigtigt at være på forkant med den teknologiske udvikling og at tilpasse undervisningen, således at nye teknologiske redskaber, fx håndholdte medier, får en særskilt opmærksomhed. For at komme i mål med viden om den nye teknologi, der kan være til stor hjælp for borgere med svage skriftsproglige kompetencer, sker der løbende udvikling af viden gennem projekter. 19

20 Den anden del af strategien handler om kompetenceudvikling, da det er nødvendigt, at undervisere, konsulenter, studievejledere, koordinatorer m.fl. løbende kan opkvalificeres gennem efteruddannelse og systematisk videndeling. Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at undervisere vurderer, at den faglige opkvalificering og opprioriteringen af teamarbejde med muligheder for videndeling er af stor betydning for kvaliteten af tilbuddet og rekrutteringsprocessen Opsøgende arbejde En tredjedel af de strategiske refleksioner handler om, at rekrutteringen kan ske gennem systematisk afsøgning af behov for OBU eller FVU i et tæt samarbejde med virksomheder. Udfordringerne her består i, at virksomhedernes behov set med ledelsens briller ikke altid er sammenfaldende med medarbejderens. Sagen er, at det ofte kun er dem med skriftsproglige udfordringer, der konkret oplever, hvad det betyder for opgaveløsningen at have skrive- og læseproblemer, og derfor også er de bedste til at pege de steder i arbejdsgangene ud, hvor problemet og dermed løsninger findes. Der nævnes fx en virksomhed, der har indført LEAN, og som derfor har hængt mange skilte og anvisninger op centrale steder i virksomheden. Det skaber undren hos ledelsen, at anvisningerne ikke følges, indtil det kommer frem, at en stor del af medarbejderne ikke kan læse, hvad der står på skiltene. Det systematiske samarbejde med virksomheder og virksomhedsledere medfører nye erkendelser af og mere viden om, hvad det betyder for en medarbejder at have skriftsproglige udfordringer, hvilket danner afsæt for udvikling af arbejdspladsens kultur og sociale kapital Ledelse Ledelsen på Thy-Mors HF&VUC opprioriterer FVU og OBU området gennem oprettelse af arbejdsfunktioner, der understøtter både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af tilbuddet til FVU og OBU kursister. Således er der ansat ordblindekoordinator, vejledere, mellemledere, konsulenter, koordinatorer i VUC Erhverv og administrativt personale, og der er afsat arbejdstid til teamsamarbejde. Et teamsamarbejde, der også inkluderer ugentlige møder med undervisergruppen. Ledelseslaget hos samarbejdspartnere som jobcentre, A- kasse, fagforeninger, sagsbehandlere og virksomheder understøtter processen ved at opprioritere opgaven med at rekruttere skriftsprogssvage borgere til undervisningen. Således har jobcentret i Thisted ansat en koordinator, som tager sig af alle de henvendelser og aftaler, der angår netop denne målgruppe - både i huset og ud af huset. 20

21 8.1.4 Netværk Det opsøgende arbejde foregår i høj grad gennem opbyggelse af uformelle netværk og dermed uformelle samarbejdsrelationer. Med andre ord: Rekrutteringen af nye kursister beror i høj grad på, at lokalområdet er præget af, at mange kender eller kender til hinanden. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det da også, at de fleste kursister har hørt om OBU og FVU gennem deres egne personlige netværk. Ordblindekoordinator og koordinator i VUC Erhverv fortæller, at de møder folk i mange sammenhænge, og at de altid har et fokus på at formidle viden om tilbuddene - også i utraditionelle kontekster, fx fodboldklubber og fagforeninger. De inviterer tillidsmænd til informationsmøder, og de møder gerne op igen og igen på jobcentre og har her etableret en åben rådgivning, hvor borgere frit kan henvende sig på bestemte tider. Den store viden, som afdeling Thisted har om området, og om hvad der virker, får andre aktører til at henvende sig hos dem for at få gode ideer til, hvordan man kommer i kontakt med målgruppen. Således har sprogskolen og SOSU STV i Thisted henvendt sig med dette formål. Netværkstanken gennemsyrer arbejdet, og netværk holdes vedlige gennem løbende opfølgning og forpligtende aftaler Samfundsperspektivet Afdeling Thisted er bevidst om de udfordringer, som lokalområdet oplever som følge af bl.a. globalisering og de forandringsprocesser, det medfører med hensyn til krav til uddannelsesniveauet generelt. Mange store industrivirksomheder er lukket, og flere er truede. Derfor er samarbejdet med tillidsmænd og virksomhedsledere prioriteret meget højt, da netop disse samarbejder gør det muligt i tide at sætte ind med opkvalificering af den del af arbejdsstyrken, der er inden for målgruppen. Digitaliseringen af offentlige og private ydelser presser yderlige den enkelte og virksomhederne til at opprioritere indsatsen og er samtidig en del af begrundelsen i VUC for at opprioritere samarbejdet. Jeg tænker faktisk, at vi gør samfundsmæssig nytte., fordi det gør en forskel bredt set, uanset om det er i et udkantsområde som vores., at man har en befolkning, der tilegner en anden viden og begynder at reflektere på en anden måde, hvis man tænker stort på vores demokrati eller virksomhedskultur eller børneopdragelse (Koordinator). Med politiske målsætninger om livslang læring og måltal på andelen af voksne med uddannelse ud over grundskoleniveau er det en vigtig pointe, at OBU og FVU er det grundlag, der ikke kan springes over på vej op ad uddannelsestrappen. Kompetencer på dette niveau er en forudsætning for at komme videre. Netop dette argument skaber stor mening for de professionelle, der arbejder med området. 21

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2012

VUC Vest, FVU-plan 2012 VUC Vest, FVU-plan 2012 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere