Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland. Evalueringsrapport. Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland, Evalueringsrapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland. Evalueringsrapport. Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland, Evalueringsrapport 1"

Transkript

1 Flere kursister til FVU og OBU i Nordjylland Evalueringsrapport 1

2 Denne evaluering er udført af CEPRA for Afdelingen for Regional Udvikling i Region Nordjylland i perioden december 2012 december CEPRA har haft reference til en styregruppe, hvor der har været tilknyttet 2 medlemmer fra Thy-Mors HF&VUC, uddannelseschef Vibeke Schøllhammer og ordblindekoordinator Marenlise Facius, 2 medlemmer fra VUC&hf Nordjylland, uddannelseskonsulent Knud Trier, afdelingsleder Jens Jørgen Guldberg og sekretær Lillian Gerding, samt uddannelseskonsulent Louise Wagner fra Region Nordjylland. CEPRA placeret under Act2Learn Pædagogik, UCN. Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Tanja Miller, Videncenterleder Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent Katrine Copmann Abildgaard, Udviklingskonsulent Videncenter for evaluering i praksis, CEPRA University College Nordjylland 2

3 3

4 1. Indhold Indledning Evalueringsspørgsmål Evalueringsmodel Casestudie Virkningsevaluering Best practice Programteorier Metode Desk research Om undervisning for målgruppen Organisering og tilrettelæggelse Programteori 1: Strategisk arbejde med aktivitetsniveau på case niveau Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted Kompetenceudvikling Opsøgende arbejde Ledelse Netværk Samfundsperspektivet Markedsføring Case 2: VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord Kompetenceudvikling Opsøgende arbejde Ledelse Netværk Samfundsperspektivet Markedsføring Sammenfatning programteori 1 Programteori 2 koordineret indsats Intern og ekstern koordinering set fra konsulentens position Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted Case 2: VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord Intern og ekstern koordinering set fra jobcentrets og virksomheders position Case 1: Thy Mors HF&VUC afdeling Thisted Case 2: VUC og HF Nordjylland afdeling Mariagerfjord Markedsføring Sammenfatning programteori 2 Programteori 3 kvaliteten af undervisningen

5 Case 1: Thy-Mors HF&VUC afdeling Thisted Kvalitet i undervisningen Undervisningsformer Hurtig start og løbende optag Fysiske rammer og faciliteter Case 2: VUC og HF Nordjylland - afdeling Mariagerfjord Kvalitet i undervisningen Undervisningsformer Hurtig start og løbende optag Fysiske rammer og faciliteter Sammenfatning programteori 3 Konklusion Idekatalog Koordineret indsats Hurtigt optag Opsøgende arbejde på virksomheder Opsøgende arbejde i lokalområdet Synlighed i medierne Fagligt dygtige konsulenter og koordinatorer på fuld tid På forkant med teknologi og brugen af den På forkant med regelsæt og finansiering af tilbuddet God undervisning af kompetente undervisere Teamorganisering Litteraturliste

6 2. Indledning Det er Region Nordjyllands mål, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse, og at 60 % opnår en videregående uddannelse. Herudover har Region Nordjylland gennem partnerskabsaftalen med Regeringen en målsætning om at øge antallet af forløb på forberedende voksenundervisning (FVU). Det vurderes, at op til personer i den danske arbejdsstyrke har utilstrækkelige læsefærdigheder. Derfor blev der med Velfærdsaftalen i 2006 fastsat en målsætning om at øge antallet af deltagere på FVU. Det nationale mål er, at det årlige antal FVU forløb skal stige til Det svarer til mellem årlige forløb i Nordjylland. Der er ikke fastlagt kvantitative måltal for ordblindeundervisningen, men set fra en kvalitativ betragtning anses øget ordblindeundervisning for at være befordrende for Nordjyllands kompetenceudvikling. En af vejene til at indfri 95 % og 60 % målsætningen er at øge aktiviteten på FVU og OBU i Nordjylland. Således får flere unge og voksne med utilstrækkelige grundskolekompetencer og med læse- og skrivevanskeligheder bedre forudsætninger for at tage uddannelse. Dette medvirker ligeledes til at indfri målsætningen på FVU-området. Derfor igangsættes denne Best Case Analyse, der kan medvirke til, at flere nordjyder får en uddannelse ved at analysere og udbrede viden om, hvordan arbejdet med FVU og OBU gribes an på de steder, der har meget høj aktivitet på områderne. Region Nordjylland fik marts 2012 udarbejdet analysen Kursistprofiler og fremtidsscenarier for FVU og ordblindeundervisning i Nordjylland. Resultatet af analysen viser, at udbudsstederne Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - har en væsentlig højere FVU og OBU aktivitet, end kommunernes befolkningsstørrelse og -sammensætning kan forklare. På baggrund heraf er udbudsstederne Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - valgt som cases til denne evaluering. Evalueringen vil undersøge, hvad der har betydning for rekruttering på de udvalgte udbudssteder. Nogle af de faktorer, der kan have betydning her for, er følgende: Information, kampagner, hjemmesider, opsøgende virksomhed. m.m. Vejledning til at deltage i FVU og ordblindeundervisning (eksempelvis fra jobcenter m.v.) Uddannelsesstedets fysiske rammer og faciliteter Undervisningens tilrettelæggelse og undervisningsformer 6

7 Undervisernes kvalifikationer og kompetencer Kursisternes tilfredshed og udbytte Ledelse af udbud Samarbejde og netværk med eksempelvis VEU Centre, fagforeninger, A-kasser m.m. Evaluering og udvikling af udbud. På baggrund af evalueringen er udformet et idékatalog, der kan formidle og udbrede best practice til de øvrige udbydere af FVU og OBU i Nordjylland. Idekataloget indeholder konkrete handleanvisninger for de områder, som analysen viser, der har betydning for rekruttering. Følgende områder kan være interessante at se nærmere på i den forbindelse: Information og markedsføring Tilrettelæggelse Kvalitet i undervisningen Ledelse Samarbejde med relevante aktører herunder VEU centre, fagforeninger, A-kasser m.m. Kvalitetssikring og udvikling. 7

8 8

9 3. Evalueringsspørgsmål Evalueringen ønsker at besvare følgende spørgsmål: Hvilke faktorer har haft en positiv effekt på Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted - og VUC&hf Nordjylland - afdeling Mariagerfjord - relativt høje andele af FVU og OBU kursister? 4. Evalueringsmodel Evalueringen skal tilvejebringe et dybere indblik i de valgte udbudssteder. For at tilgodese det flertydige perspektiv omkring udbudsstederne er evalueringen struktureret som et eksemplarisk casestudie. Dette design giver mulighed for at undersøge udbudsstederne som et minibillede på god FVU og OBU praksis. Casestudiet understøttes af en virkningsevaluering. Virkningsevaluering er valgt på baggrund af Region Nordjyllands ønske om at afdække, hvilke faktorer på udbudsstederne der har en positiv effekt på procentandelen af tilmeldte. På baggrund af virkningsevalueringens outcome udarbejdes et idekatalog over best practice på de valgte udbudssteder med henblik på at øge FVU og OBU i Nordjylland. 4.1 Casestudie Casestudie som undersøgelsesdesign er relevant, når der undersøges et fænomen, som ikke kan forstås eller forklares løsrevet fra fænomenets kontekst. Det er således studiet af det enkeltstående og konkrete tilfælde midt i en kompleks virkelighed. Et casestudie kan operere med en enkelt eller multiple cases, og hver case kan indeholde en enkelt eller multiple enheder. Valg af case antal og enheder heri vil variere efter evalueringsspørgsmålet. Der anvendes både kvalitative og kvantitative datakilder i casestudiet. Casestudier kombineret med virkningsevaluering har værdi, når evalueringsspørgsmålet har stor kompleksitet, da casestudier kan afgrænse virkningsevalueringens kompleksitet. Casestudiet er ikke i stand til at generalisere til større populationer (validitet) men til den teori, der ligger til grund for casestudiet. En af dets særlige styrker er til gengæld at kunne undersøge flere konkurrerende forklaringer i den samme undersøgelse (Ramian 2012). 9

10 De valgte cases repræsenterer de to udbudssteder, der har højest procentdel af tilmeldte kursister, efter at der er taget højde for forskelle i befolkningernes sammensætning. De to cases er valgt for at belyse god FVU og OBU praksis, hvorfor udbudssteder med lavere procent af tilmeldte ikke indgår i evalueringen. Evalueringen anvender multiple cases for at nuancere hvilke faktorer, der har positiv indvirkning på udbudsstedernes høje tilmeldingsprocent. 4.2 Virkningsevaluering Virkningsevaluering er valgt som den grundlæggende evalueringsmodel. Virkningsevaluering fokuserer på virkningssammenhænge mellem indsats, processer og effekter af indsatsen her i form af de mekanismer hos udbudsstederne, der øger procenten af tilmeldte kursister. Begrebet virkningssammenhænge skal i denne evalueringsmetode forstås som kontekstafhængigt, hvorfor effekterne ikke kan siges at være endegyldigt sande, men udtryk for en kausal sammenhæng mellem virkninger og effekter i den specifikke kontekst, som de undersøges i. Krumtappen i en virkningsevaluering er programteori, hvilket vil sige den eller de hypoteser, som projektet opererer med gennem formulering af mål og formodede resultater ved en given indsats. Virkningsevaluering belyser, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem programteorien og evalueringsresultaterne undersøges det, hvorvidt der er tale om implementeringsfejl eller teorifejl. Fejl i implementeringen betyder, at programteorien ikke nødvendigvis er forkert, men at der i højere grad er tale om fejl i måden, hvormed antagelserne blev implementeret. Fejl i teorien forekommer sjældnere og betyder, at grundlaget for programteorien har vist sig forkert (Dahler-Larsen 2003). 4.3 Best practice Best practice er en ide, som tager udgangspunkt i, at der findes bestemte former for praksis, dvs. teknikker, metoder, processer, aktiviteter mv., som er mere effektive end andre i forhold til at skabe et bestemt resultat. Historisk har begrebet best practice to forståelser, hvor den radikale tilgang forstår god praksis som universel. Den moderate tilgang søger god praksis, men anerkender i højere grad kontekstens betydning for god praksis. Generelt for best practice er dog ønsket om at identificere en handling med størst mulig succes. I hvilken omgang, den identificerede best practice kan identificeres vil afhænge af, indenfor hvilket undersøgelsesdesign best practice identificeres. Jo større betydning eller værdi undersøgelsen tillægger konteksten, jo mindre chance er der for, at den identificerede best practice kan generaliseres til andre sammenhænge. 10

11 Udformningen af et idekatalog for best practice på baggrund af virkningsevalueringen vil begrænses til FVU og OBU i Nordjylland. Denne begrænsning begrundes i den betydning, som et casestudie og virkningsevaluering tillægger konteksten for undersøgelsen. For at skabe kongruens mellem begrebet best practice og evalueringsdesignet antages det derfor, at konteksten på de forskellige FVU og OBU afdelinger i Nordjylland i et vist omfang kan sammenlignes. 5. Programteorier Programteorierne er udarbejdet efter gennemførelse af pilotundersøgelse og desk research. Til pilotundersøgelsen blev der taget udgangspunkt i alle tidligere nævnte faktorer, der kunne være af betydning for undersøgelsens genstandsfelt. Pilotundersøgelsens resultater er diskuteret på et styregruppemøde, og på bagrund heraf er der blevet sorteret i listen over, hvilke faktorer der har betydning for deltagerantallet. Der arbejdes i evalueringen således ud fra nedenstående programteorier: Det antages, at en bevidst strategi for hhv. OBU og FVU aktiviteter har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at en koordineret indsats for hhv. OBU og FVU aktiviteter, hvad angår test/ screening og hurtig og løbende holdstart, har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at et koordineret opsøgende samarbejde med VEU-centre, virksomheder, jobcentre, A-kasser og fagforeninger har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at en pædagogisk praksis, der er gearet til løbende optag, og en undervisning, der har relevans, har en positiv betydning for deltagerantallet. Det antages, at kvalitet i visiteringen og undervisningen har positiv betydning for deltagerantallet. En figur for forventet input, output og outcome ses nedenfor. Input er de indsatser, som de forventede programteorier fokuserer på. Output er de umiddelbare effekter af aktiviteterne. Outcome er resultaterne af disse effekter på kort og lang sigt. De endelige input, output og outcomes afhænger af programteoriernes endelige formulering og fokus. 11

12 Tilrettelæggelse af kurser Kvalitet i undervisningen Ledelse Samarbejde med relevante aktører Output Større synlighed for potentielle FVU og OBU kursister Øget udbytte, tilfredshed og tilgængelighed Nyeste viden, nem indgang Godt ry/omdømme Outcome for analysen: Identifikation af succesfaktorer hos Mariagerfjord og Thisted, som øger tilmeldingen af kursister til OBU og FVU. Outcome for projektet: Udvikling af idekatalog Outcome for Nordjylland: Øget tilmelding til OBU og FVU på øvrige udbudssteder Input Outcome Outcome kan, som det ses i modellen, opdeles i flere dele. Først det umiddelbare outcome for analysen i form af identifikation af de faktorer, der har betydning for de udvalgte udbudssteders succes. Dernæst outcome for projektet i form af idékatalog, og endelig outcome for Nordjylland i form af, at idekataloget forhåbentlig kan anvendes af andre udbudssteder på FVU og OBU området til at øge andelen af kursister på området. 6. Metode For at besvare evalueringsspørgsmålet med afsæt i programteorierne er flere datakilder anvendt systematisk. Forud for evalueringen gennemføres en desk research med henblik på at afsøge forskningsviden i Norden på OBU og FVU området. Hvad er der af eksisterende viden på området med hensyn til succesfuld rekruttering af deltagere? Herefter gennemføres en pilotundersøgelse, der har til hensigt sammen med desk research at kvalificere og præcisere programteorierne, da programteorier dannes på baggrund af viden fra flere kilder, såsom officielle dokumenter, faglig teori og praksisviden (Dahler-Larsen 2003). 12

13 Pilotundersøgelse Desk Research Programteorier Dataindsamling På baggrund af data fra pilotundersøgelsen vil evalueringens hovedanalyse indsamle data fra flere kilder. Der indsamles data med såvel kvalitative som kvantitative metoder. Dette valg beror på evalueringsfeltets beskrevne kompleksitet, som bedst belyses ved multiple datakilder, da det antages, at kompleksiteten ikke lader sig indfange udelukkende ved metoder inden for samme paradigmer (Green 2007). Interview med leder af afdeling Thisted Interview med leder af afdeling Mariagerfjord Fokusgruppeinterview med konsulenter fra afdeling Thy-Mors Fokusgruppeinterview med konsulenter fra afdeling Mariagerfjord Spørgeskemaundersøgelse til alle, der underviser fast på FVU og OBU i afdeling Mariagerfjord og Thisted udsendes via Survey Xact til individuelle mailadresser Spørgeskemaundersøgelse til alle kursister på OBU/FVU både dag og aften på de to udbudssteder. Sendes til udbudsstederne, så de kan uddeles til kursister. Sendes i markerbar fil. Dette gentages nogle måneder efter. 13

14 Fokusgruppeinterview med kursister daghold FVU/OBU afdeling Thisted Fokusgruppeinterview med kursister aftenhold FVU/OBU afdeling Mariagerfjord Telefoninterviews med relevante samarbejdspartnere, som konsulenter i de to afdelinger udpeger Interviews er gennemført på udbudsstederne. Kursisterne er udvalgt som hele hold, hvor det har været frivilligt at deltage i interview. De fleste er gennemført, mens underviser har været til stede, mens enkelte er afholdt uden underviser. Programteorierne er styrende for tematikken i interviews. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af to omgange, men med samme indhold. Første udsending var før sommerferien og anden efter sommerferien. Begge gange har der været sendt et link til elektronisk spørgeskema ud til vores kontaktpersoner på de to case steder sammen med et følgebrev til underviserne. Kontaktpersonerne har herefter videredistribueret information til udbudsstedets undervisere, der har sørget for at give tid og rum til, at deres kursister har kunnet svare i kursustiden og få hjælp til forståelse eller andet. Hver runde har varet 1-2 uger, hvor alle kursister i den periode er blevet opfordret til at besvare skemaet. Samme procedure anden gang med henblik på at få svar fra nye kursister i denne periode. Der er indkommet følgende svar: Figur 1: Overblik over spørgeskemadata kursister: Hvor går du til undervisning? Krydset med: Hvilket kursus er du tilmeldt? Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Afdeling Mariagerfjord - Hobro ,7% I alt Afdeling Mariagerfjord - Hadsund ,5% Afdeling Thy-Mors - Thisted ,7% Afdeling Thy-Mors - Sydthy (Hurup) 0 4 2,7% Afdeling Thy-Mors - Nykøbing 0 5 3,4% I alt

15 Figur 2: Overblik over spørgeskemadata undervisere: På hvilket udbudssted underviser du (primært)? Krydset med: Hvad underviser du i? FVU OBU FVU & OBU I alt Afdeling Mariagerfjord - Hobro ,3% Afdeling Mariagerfjord - Hadsund ,5% Afdeling Thy-Mors - Thisted ,2% Afdeling Thy-Mors - Sydthy (Hurup) ,0% Afdeling Thy-Mors - Nykøbing ,0% I alt

16 7. Desk Research Desk research indeholder to temaer. Det første drejer sig om litteratur, der beskæftiger sig med undervisning af ordblinde og svage læsere hvilken viden er der skabt om den gode undervisning i forskermiljøer og gennem projektet? Det andet område handler om organisering af tilbuddene og planlægningen af undervisningen, herunder også ledelse. 7.1 Om undervisning for målgruppen Region Nordjylland, VUC&hf Nordjylland og Thy-Mors HF&VUC, fik i 2012 udarbejdet en analyse af kursistprofiler og formuleret fremtidsscenarier for FVU og ordblindeundervisningen i Nordjylland. Vigtige pointer fra denne undersøgelse gengives her, idet disse indgår som baggrundsviden for analyse af data indsamlet med henblik på at besvare programteorierne. Konklusionen i Kursistprofiler og fremtidsscenarier peger frem mod, at Regionen når sine aktivitetsmål og på den måde bidrager til implementering af Velfærdsaftalen af 2006: Ved at FVU- deltagelsen hos borgerne i de nordjyske kommuner når op på den gennemsnitlige deltagelse, som er hos borgerne i de tre kommuner, der har den højeste deltagelse (Thomas Lange, s.6, Lange Analyser 2012). Denne pointe er vitaliseret i nærværende undersøgelse ved at danne filter for udvælgelse af, hvilke udbudssteder der undersøges nærmere med henblik på identifikation af best practice. Danmarks Evalueringsinstitut udarbejdede i 2012 en evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU), og heraf fremgår det, at aktiviteten hos andre udbydere end VUC er stigende, og at langt de fleste kursister gennemfører undervisningen uden at aflægge prøve. Dette fører med sig, at de muligheder, der findes i trinsystemet, bruges for lidt. Andelen af borgere med dansk som andetsprog udgør en stor del af kursisterne på andre udbudssteder end VUC, hvilket kan forklares med, at VUC nu kan udbyde dansk som andetsprog som et særskilt fag. Rapporten dokumenterer, hvordan VUC adskiller sig fra andre udbydere ved at være gode til koordinering af tilbuddene og ved at være optaget af kompetenceudvikling hos underviserne. EVA anbefaler, at der sker en tydeliggørelse af ansvars- og arbejdsdelingen vedrørende kvalitetssikring og undervisernes kompetenceudvikling mellem VUC og deres driftsoverenskomstparter. Nærværende evaluering har til hensigt at finde kendetegn på best practice på to udbudssteder i Nordjylland, der er særligt gode til at rekruttere kursister til FVU og OBU området. EVA s undersøgelse dokumenterer, at koordinering og kompetenceudvikling hos underviserne er et kvalitetstegn, hvorfor disse indgår som væsentlige undersøgelsesfelter i virkningsevalueringen. 16

17 Af Vejledning om visitation til ordblindeundervisningen for voksne udarbejdet af Undervisningsministeriet i 2006 fremgår det, at det i rekrutteringen af nye kursister er uhyre vigtigt at skelne mellem behov for ordblindeundervisning og behov for forberedende voksenundervisning. Derfor anbefales en indledende samtale efterfulgt af en test, der kan afdække deltagernes skriftsproglige færdigheder. Der er af Undervisningsministeriet udarbejdet en obligatorisk test. Den indledende samtale gennemføres ved hjælp af en interviewguide, der består af 7 hovedemner. Udover de rent skriftsprogsrelevante spørgsmål spørges der også ind til fritid, personlige mål med ordblindeundervisningen og henvendelsesgrund. Denne lidt bredere tilgang implicerer en antagelse om, at en forudsætning for at kunne modtage og få udbytte af ordblindeundervisningen er, at motivationen hos kursisten hentes i et livskvalitetsperspektiv. Det betyder, at kvaliteten af undervisningen af kursisterne også vurderes med afsæt i oplevelse af større livskvalitet og ikke kun snævert på, om det går bedre med at skrive og læse. I desk research med gennemlæsning af en række artikler om undersøgelser af og udviklingsprojekter indenfor FVU og OBU området skal der kun nævnes få vigtige fund. De vigtigste pointer er, at undervisningen må være differentieret, og at den skal opleves relevant. Holdundervisning er kun en ramme kursisterne har hver deres målsætninger og arbejdsplaner. 7.2 Organisering og tilrettelæggelse Som det fremgår af resultater af desk research, er koordinering af indsatserne uhyre vigtig. Derfor inddrages Jody Hoffer Gittells arbejde med relationel koordinering, som inspiration i analysen af kvalitative og kvantitative data. Jody Gittell siger, at fundamentet for de gode relationer er fælles mål, fælles sprog og viden samt gensidig respekt. Når en proces er afhængig af mange forskellige arbejdsfunktioner, kan fokus på de fælles mål være med til at brede opmærksomheden ud fra eget ansvarsområde. Relationerne understøttes af en kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende. Kort fortalt handler det om koordinering og kommunikation i arbejdsprocesser, som går på tværs af faglige funktioner, afdelinger og organisationer. Teorien er særlig relevant for arbejdsprocesser, der er præget af en høj grad af uforudsigelighed og tidspres. 17

18 Konsulenter, ordblinde-koordinator, testere, skemalæggere, ledelse VUC Undervisere, studievejleder, coach, ledelse, VUC Internt og ekstern koordinering Intern koordinering Jobcentre, A-kasser, fagforeninger Intern og ekstern koordinering Ekstern og intern koordinering Virksomheder Figur 1: Model over hvilke koordineringsopgaver, der løses. Rekruttering af kursister til FVU og OBU involverer mange aktører fra forskellige platforme - fx A-kasser, VEU-centre, fagforeninger, private virksomheder, jobcentre, studievejledere, undervisere, udbydere og markedsføring, og vi kan forlods konstatere, at en koordineret indsats vil øge mulighederne for, at rekrutteringen til undervisningen vil lykkes. Men hvordan ser den vellykkede koordinering så ud? Gittells begreber er brugt som analyseredskaber, og modellen strukturer fremstillingen af analyseresultaterne. 8. Programteori 1: Strategisk arbejde med aktivitetsniveau på case niveau Det antages, at ledelsens og medarbejderes arbejde med aktiviteter på et strategisk niveau vil have en positiv effekt på antallet af kursister på FVU og OBU. Det empiriske grundlag for programteori 1 er interview med ledere, konsulenter, ordblindekoordinator 18

19 fra VUC erne samt telefoninterview med jobcentrene i Hobro og Thisted og sagsbehandler fra CAB (Center for afklaring og beskæftigelse), HR koordinator fra stor privat virksomhed i Thisted, repræsentant fra 3F i Thisted, koordinator fra jobcenter i Thisted Kommune, repræsentant fra produktionsskole i Hadsund samt spørgeskemaundersøgelse. Det strategiske niveau er karakteriseret ved, at planlægning af aktiviteter er afstemt efter udbudsstedets mål for målgruppen - herunder antallet af kursister. Med til det strategiske niveau hører således refleksioner over, hvordan fx rekruttering, rollefordeling blandt medarbejdere og indslusning skal foregå. Et grundlæggende spørgsmål er: Hvordan kan potentielle kursister få tilstrækkelig viden om tilbuddet og om rammerne om tilbuddet? 8.1 Case 1: Thy-Mors HF&VUC - afdeling Thisted En vigtig del af strategien for rekruttering er, at kursister, virksomheder, ledige, jobkonsulenter, sagsbehandlere og samarbejdspartere oplever, at der er én indgang til Thy-Mors HF&VUC. At henvendelser altid kan ske til den samme person. En anden vigtig del af strategien er, at arbejdsdelingen internt i huset er fleksibel og tydelig for medarbejderne. En forudsætning for at denne strategi kan lykkes og føre frem til flere kursister på FVU og OBU, er et meget højt informationsniveau både internt og eksternt.. Det er en klar strategi for mig, at have så højt et informationsniveau som muligt. Mange af dem vi har herinde, de har cirkuleret rundt i systemet, så hvis der ikke ligesom bliver informeret om, hvad vi har fundet ud af, så kan de jo heller ikke vejlede kvalificeret på jobcentret det er vigtigt (Ordblindekoordinator). Der er ikke en nedskrevet strategi for hverken udviklingen af FVU og OBU undervisningen eller rekrutteringsarbejdet, men interviewene indeholder tydelige holdninger og visioner om, hvad der skal til, for at tilbuddet kan være attraktivt for kursister og virksomheder. Desuden er der udarbejdet en strategi for VUC Erhverv, der i samarbejde med VEU-centret arbejder med måltal. VUC Erhverv bliver således målt på antallet af kursister og virksomhedsbesøg. For at kunne leve op til måltallene tænkes der strategisk i forhold til synlighed i lokalområdet og opdyrkelse af nye samarbejdsrelationer Kompetenceudvikling For det første er det vigtigt at være på forkant med den teknologiske udvikling og at tilpasse undervisningen, således at nye teknologiske redskaber, fx håndholdte medier, får en særskilt opmærksomhed. For at komme i mål med viden om den nye teknologi, der kan være til stor hjælp for borgere med svage skriftsproglige kompetencer, sker der løbende udvikling af viden gennem projekter. 19

20 Den anden del af strategien handler om kompetenceudvikling, da det er nødvendigt, at undervisere, konsulenter, studievejledere, koordinatorer m.fl. løbende kan opkvalificeres gennem efteruddannelse og systematisk videndeling. Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at undervisere vurderer, at den faglige opkvalificering og opprioriteringen af teamarbejde med muligheder for videndeling er af stor betydning for kvaliteten af tilbuddet og rekrutteringsprocessen Opsøgende arbejde En tredjedel af de strategiske refleksioner handler om, at rekrutteringen kan ske gennem systematisk afsøgning af behov for OBU eller FVU i et tæt samarbejde med virksomheder. Udfordringerne her består i, at virksomhedernes behov set med ledelsens briller ikke altid er sammenfaldende med medarbejderens. Sagen er, at det ofte kun er dem med skriftsproglige udfordringer, der konkret oplever, hvad det betyder for opgaveløsningen at have skrive- og læseproblemer, og derfor også er de bedste til at pege de steder i arbejdsgangene ud, hvor problemet og dermed løsninger findes. Der nævnes fx en virksomhed, der har indført LEAN, og som derfor har hængt mange skilte og anvisninger op centrale steder i virksomheden. Det skaber undren hos ledelsen, at anvisningerne ikke følges, indtil det kommer frem, at en stor del af medarbejderne ikke kan læse, hvad der står på skiltene. Det systematiske samarbejde med virksomheder og virksomhedsledere medfører nye erkendelser af og mere viden om, hvad det betyder for en medarbejder at have skriftsproglige udfordringer, hvilket danner afsæt for udvikling af arbejdspladsens kultur og sociale kapital Ledelse Ledelsen på Thy-Mors HF&VUC opprioriterer FVU og OBU området gennem oprettelse af arbejdsfunktioner, der understøtter både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af tilbuddet til FVU og OBU kursister. Således er der ansat ordblindekoordinator, vejledere, mellemledere, konsulenter, koordinatorer i VUC Erhverv og administrativt personale, og der er afsat arbejdstid til teamsamarbejde. Et teamsamarbejde, der også inkluderer ugentlige møder med undervisergruppen. Ledelseslaget hos samarbejdspartnere som jobcentre, A- kasse, fagforeninger, sagsbehandlere og virksomheder understøtter processen ved at opprioritere opgaven med at rekruttere skriftsprogssvage borgere til undervisningen. Således har jobcentret i Thisted ansat en koordinator, som tager sig af alle de henvendelser og aftaler, der angår netop denne målgruppe - både i huset og ud af huset. 20

21 8.1.4 Netværk Det opsøgende arbejde foregår i høj grad gennem opbyggelse af uformelle netværk og dermed uformelle samarbejdsrelationer. Med andre ord: Rekrutteringen af nye kursister beror i høj grad på, at lokalområdet er præget af, at mange kender eller kender til hinanden. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det da også, at de fleste kursister har hørt om OBU og FVU gennem deres egne personlige netværk. Ordblindekoordinator og koordinator i VUC Erhverv fortæller, at de møder folk i mange sammenhænge, og at de altid har et fokus på at formidle viden om tilbuddene - også i utraditionelle kontekster, fx fodboldklubber og fagforeninger. De inviterer tillidsmænd til informationsmøder, og de møder gerne op igen og igen på jobcentre og har her etableret en åben rådgivning, hvor borgere frit kan henvende sig på bestemte tider. Den store viden, som afdeling Thisted har om området, og om hvad der virker, får andre aktører til at henvende sig hos dem for at få gode ideer til, hvordan man kommer i kontakt med målgruppen. Således har sprogskolen og SOSU STV i Thisted henvendt sig med dette formål. Netværkstanken gennemsyrer arbejdet, og netværk holdes vedlige gennem løbende opfølgning og forpligtende aftaler Samfundsperspektivet Afdeling Thisted er bevidst om de udfordringer, som lokalområdet oplever som følge af bl.a. globalisering og de forandringsprocesser, det medfører med hensyn til krav til uddannelsesniveauet generelt. Mange store industrivirksomheder er lukket, og flere er truede. Derfor er samarbejdet med tillidsmænd og virksomhedsledere prioriteret meget højt, da netop disse samarbejder gør det muligt i tide at sætte ind med opkvalificering af den del af arbejdsstyrken, der er inden for målgruppen. Digitaliseringen af offentlige og private ydelser presser yderlige den enkelte og virksomhederne til at opprioritere indsatsen og er samtidig en del af begrundelsen i VUC for at opprioritere samarbejdet. Jeg tænker faktisk, at vi gør samfundsmæssig nytte., fordi det gør en forskel bredt set, uanset om det er i et udkantsområde som vores., at man har en befolkning, der tilegner en anden viden og begynder at reflektere på en anden måde, hvis man tænker stort på vores demokrati eller virksomhedskultur eller børneopdragelse (Koordinator). Med politiske målsætninger om livslang læring og måltal på andelen af voksne med uddannelse ud over grundskoleniveau er det en vigtig pointe, at OBU og FVU er det grundlag, der ikke kan springes over på vej op ad uddannelsestrappen. Kompetencer på dette niveau er en forudsætning for at komme videre. Netop dette argument skaber stor mening for de professionelle, der arbejder med området. 21

Danish University Colleges. FVU OBU Evalueringsrapport Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann. Publication date: 2014

Danish University Colleges. FVU OBU Evalueringsrapport Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann. Publication date: 2014 Danish University Colleges FVU OBU Evalueringsrapport Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann Publication date: 2014 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder:

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Helsingør med tiltrædelse 1. marts 2015 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Relationel Koordinering - CSSM

Relationel Koordinering - CSSM Relationel Koordinering - CSSM CSSM - organisering Frederikshavn kommune CSSM organisering siden 2010 Formål: styrke samarbejdet - bedre kommunikation bevare høj faglighed. Side 2 1 Indførelse af RK Baggrund

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Voksne med svage basale færdigheder - hvordan kan vi få løftet flere?

Voksne med svage basale færdigheder - hvordan kan vi få løftet flere? www.eva.dk Voksne med svage basale færdigheder - hvordan kan vi få løftet flere? Oplæg på FVU- og ordblindekonferencen 29. november 2017 Chefkonsulent Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere