nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Odense universitets syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling"

Transkript

1 nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund vinderprojekt juni 2011 efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling

2 Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) og nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) ved Syddansk Universitet, Odense (SDU) PROJEKTKONKURRENCE EFTERFULGT AF UDBUD MED FORHANDLING

3 nyt Odense universitets hospital syddansk universitet sund prolog Med mennesket i centrum og fokus på patient, medarbejder og studerende vil Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) og Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige byggeri (SUND) naturligt indtage en særlig plads på det sundhedsfaglige og -videnskabelige verdenskort. Den bygningsmæssige sammenhæng mellem universitet og universitetshospital er unik for Danmark og giver optimale forhold for klinisk vidensudvikling, forskningsmiljøet i international særklasse og et stærkt center for undervisning og innovation med SUND som bindeled mellem teori og praksis, mellem forskning og behandling. Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen offentliggjorde den 11. november 2009 en projektkonkurrence i EU-tidende om totalrådgivningsopgave vedrørende Nyt OUH og sammenbygningen med Syddansk Universitet. Udbuddet blev gennemført som en projektkonkurrence efterfulgt af et udbud med forhandling. Seks bredt sammensatte rådgiverteams blev prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen. Efter en vurdering af de modtagne konkurrenceforslag fandt dommerkomitéen, at tre projekter ligeværdigt udskilte sig fra de øvrige. De tre projekter blev derfor udpeget som vindere af projektkonkurrencen. De tre vindere har efterfølgende afgivet tilbud og deltaget i udbud med forhandling. De modtagne tilbud er blevet vurderet i forhold til de for udbuddet fastlagte tildelingskriterier. På den baggrund har Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen besluttet at tildele opgaven som totalrådgiver til Medic OUH. Med en bygningsmasse for Nyt OUH på m 2 somatisk hospitalsbyggeri og m 2 psykiatri samt m 2 sundhedsvidenskabeligt byggeri sammenlagt svarende til bykernen i en større provinsby og et grundstykke på 78 hektar har det været et væsentligt fokus at gøre mødet mellem menneske og bygning vedkommende og udramatisk. En skalasætning med udgangspunkt i mennesket har vist sig afgørende for, at man kan tro på, at det vil lykkes. Forud for ibrugtagningen i ligger et omfattende stykke arbejde, og en lang række tiltag som kommer til at betyde store ændringer for mange mennesker i Odense og i Danmark. Infrastruktur, arbejdspladser, udvikling, uddannelse er kun nogle af de områder, som fremtiden vil bringe. Projektet er en realisering af visionen for Nyt OUH Mennesket først gennem forskning, uddannelse, udvikling og samarbejde. Det er ønsket om og muligheden for at skabe optimale rammer for de områder som betyder mest for vores hverdag tryghed og omsorg, viden og udvikling for os selv og for hinanden. region syddanmark og universitets- og bygningsstyrelsen Juni

4 nyt ouh og sund en ny sammenhæng mellem sundhed og uddannelse Fremtidens Nyt OUH og SUND tager sit afsæt i de patienter, pårørende, medarbejdere, studerende og forskere som skal give hele projektet liv og mening. Fokus er lagt på det eksisterende universitets arkitektur, som inddrages og videreudvikles. Projektets kompleksitet og robusthed indarbejdes omhyggeligt i områdets eksisterende landskabelige træk, for at sikre forståelsen og respekten for naturens enestående værdi på dette sted. Med Nyt OUH skabes der optimale rammer for tre gennemgående temaer: Helhedsorienterede og værdige patientforløb med udgangspunkt i det enkelte menneske, optimale forhold for forskning og uddannelse med udgangspunkt i sammenbygningen med Syddansk Universitet samt stedets eksisterende arkitektur og indbydende landskabelige værdier. Behandlingsbygninger Vidensakse Klynge Nyt OUH sætter fokus på, at den enkelte patient kan føle sig set og velkommen. Der tages hånd om genkendelighed og overblik i ønsket om at sikre patienter og pårørende følelsen af nærvær og tryghed. Arkitekturen understøtter denne grundtanke, og Nyt OUH og SUND udformes med udgangspunkt i den menneskelige skala som smalle bygningskroppe i få etager, der giver plads til lys og luft, gør naturen nærværende og sammen med kunst bidrager til at skabe sundhed og trivsel. Nyt OUH og SUND opbygges som en sammenhængende nord-sydgående struktur, hvor en vidensakse danner det naturlige centrum for projektet og udgør det overordnede og samlende element for de to institutioner. Bygningen skaber de optimale rammer for vidensdeling og interaktion, hvorved forskning og uddannelse tilbydes de bedst tænkelige forhold. 2

5 Med enkle, tilgængelige bygninger, der er udtænkt med forståelse for områdets landskabelige værdi, arkitektur samt livet i og mellem bygningerne, skabes fremtidens Nyt OUH og SUND. En stærk sammenhængende enhed, der, som en bydel, udgør en naturlig del af Odense by, og som uanset transportmiddel understøttes af en gennemtænkt og velfungerende infrastruktur. Nyt OUH bliver et grønt sygehus i en menneskelig skala, hvor natur og bevægelse er selvfølgelige komponenter i det helende miljø, og hvor udefrakommende, passerende borgere og motionister aktivt kan deltage i livet omkring den nye bydel således, at den integreres i det liv, der kendetegner Odense som helhed. Projektets identitet kan således aflæses direkte i bygningerne, strukturen og i særlig grad ved en yderst loyal og symbiotisk tilgang til SDU i projektets bebyggelsesplan og materialevalg. Uddrag fra dommerbetænkningen 3

6 hospitalet i landskabet landskabet I HOSPITALET Gennem en overordnet og entydig tilgang til struktur, bygningshøjder, massivitet, genkendelighed og en tydelig ankomstsituation favnes projektets kompleksitet, og forslaget indfrier ønsket om en helende arkitektur i menneskelig skala. Uddrag fra dommerbetænkningen 4

7 Ønsket om at finde et hovedgreb, som kan håndtere den markante eksi sterende bebyggelse, stedets landskabelige kvaliteter, projektets størrelse og krav til robusthed og samtidig fastholde den menneskelige skala som centrum for den arkitektoniske tilgang, vurderes at være lykkedes. Uddrag fra dommerbetænkningen 5

8 nyt ouh MENNESKET I CENTRUM den MENNESKELIGe SKALA Nyt OUH er et velfungerende og funktionelt sammenhængende hospital baseret på den nyeste teknologi og udvikling indeholdende en fleksibel struktur forberedt for optagelse af nye og ændrede behandlingsforløb. Nyt OUH er således et hospital med optimalt klinisk flow, hvor den enkelte klynges identitet er i fokus. De kliniske klynger er hospitalets grundsten og fremtræder hver især som decentrale selvstændige enheder, alle hægtet op på Nyt OUHs øvrige funktioner via en oplevelsesrig indre ringforbindelse. Klyngerne er alle landskabsnære og velfungerende helheder, hvor der tages hånd om den enkelte patients særlige ønsker og behov. Sengestueafsnittene er placeret øverst og i direkte sammenhæng med klyngerne. Via en østvestvendt orientering er alle patienter tilgodeset med udsigt, lys og luft. Forhold som har en dokumenteret effekt på patienter og ansattes fysiske og psykiske velbefindende. Behandlingsbygningerne udgør bygningsanlæggets tværgående akse og er placeret som bindeled mellem klyngerne med fokus på optimale arbejds- og behandlingsforhold. Indretningen af behandlingsbygningerne er optimeret ud fra ønsket om høj grad af effektivitet og fleksibilitet mellem funktioner, således at patienter og ansatte til en hver tid kan forvente de bedst tænkelige forhold. En ramme der sikrer nærhed og samarbejde mellem specialer samt stor fleksibilitet i forhold til fremtidens behandlingsformer og patientforløb. Akutte patienter ankommer til det centralt placerede og let tilgængelige FAM (Fælles Akut Modtagelse), som indeholder alle fornødne faciliteter til at foretage hurtig diagnosticering og behandling. Således vil mange patienter kunne tage hjem direkte herfra uden videre kontakt til det øvrige hospital. Klyngestrøg den tværgående forbindelse på N2 6

9 konkurrencefakta Nyt OUH får en struktur, hvor man som patient gradvist bevæger sig længere ind i hospitalet. Fra den offentlige hovedindgang og klyngernes ankomstområder over ambulatoriernes lokale opholdsmiljøer og behandlingsbygningernes skærmede sfære til den nærværende stemning i sengeafsnittets stressfrie zoner. Et hospital, hvor institutionspræget er fjernet og der i stedet tilbydes oplevelsesrige rumforløb, uden at kompromittere det effektive og logistisk optimerede flow, der er essentielt for hospitalets funktionalitet og personalets arbejdsgange. Projektets komposition med en lav base i to etager, hvorpå sengeafsnittene placeres med rigelig afstand, sikrer lys og luft, ikke bare til de funktioner, som har mest brug for det, men til hele projektet. Bygningerne skaber et overbevisende miljø, fri for trafik med fokus på det helende element. Uddrag fra dommerbetænkningen Kendt viden og nye forskningsresultater viser, at naturen og det grønne i sig selv kan have smertestillende og afstressende virkning. Igennem evidensbaseret design spiller arkitekturen en central rolle som understøttende faktor i den menneskelige helbredelsesproces, og med udgangspunkt i menneskets oplevelse af rum og arkitektur gives både patienter, pårørende og personale de bedst mulige rammer for deres væren og virke i Nyt OUHs bygninger og anlæg. I projektet fokuseres på dagslysets kvalitet, rummenes stemning, farver, lyd, kunst og øvrige sanseindtryk samt muligheden for privathed og socialt samvær alle bærende elementer i helende arkitektur. 7

10 nyt ouh med sammenhæng og fleksibilitet på alle planer Ambitionen har fra starten været at skabe et hospital i menneskelig skala, at skabe helende landskabsrum og forbinde disse i en helhed. Uddrag fra dommerbetænkningen 8

11 Sengeafsnittene som afbilledet på niveau 3 gentages på niveau 4 og 5. 9

12 SUND udbygning af syddansk universitet SUND underlægger sig ikke blot SDU s eksisterende arkitektur og materialitet, derimod viderebearbejdes arkitekturen gennem en forståelse af SDU, landskabet omkring Killerup Rende og en arkitektonisk vision for Nyt OUH Uddrag fra dommerbetænkningen Udbygningen af Syddansk Universitet med SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af Campus Odenses klare bygningstruktur og arkitektoniske formsprog. SUND kobles direkte til universitetets eksisterende bygningsmasse, og den nye bygningsstruktur tager højde for en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen via uhindret passage under bygningen i hele dens udstrækning. Det er en struktur, der tilgodeser stedets dyreliv samtidig med, at det giver plads på terræn til aktiviteter, der underbygger active living til glæde og gavn for studerende og medarbejdere. virkemiddel. Den tætte forbindelse til det eksisterende SDU understreges, og det unikke samarbejde mellem SDU og Nyt OUH markeres igennem den tætte arkitektoniske sammenhæng. SUND s direkte tilhørsforhold i vidensaksen, som et aktivt bindeled mellem SDU og Nyt OUH, giver en bygning med optimale rammer for studerende og medarbejdere, der i fremtiden kan udføre deres studier og arbejde i smukke omgivelser i en helhedsorienteret dagligdag med tydelige muligheder for samarbejde og ny inspiration. I SUND såvel som Nyt OUH tages der afsæt i universitetets facadeprincipper og idéen om at bruge materialernes iboende stoflige kvaliteter, som arkitektonisk 10

13 11 konkurrencefakta

14 Via forslagets konceptuelle tilgang bliver vidensaksen koblingen mellem de to institutioner og det bærende element for forståelsen af projektets arkitektur. Uddrag fra dommerbetænkningen 12

15 KOBLINGS ZONEN omdrejningsakse for samlivet mellem nyt ouh og sund Koblingszonen mellem Nyt OUH og SUND er mere end et fysisk tilgængeligt område. Det er forståelsen af og respekten for den helt unikke situation, som en direkte sammenbygning mellem Nyt OUH og SDU kommer til at betyde. Den tætte kobling mellem Nyt OUH og SUND har stor betydning for fortsat at kunne tiltrække de bedste kompetencer til organisationerne samt fastholde og videreudvikle det høje faglige niveau, som kendetegner den sundhedsvidenskabelige forskning i dag. Igennem vidensaksens centrale placering i bygningsanlægget anerkendes betydningen af det værdifulde samarbejde. I fremtiden vil forskere, studerende og ansatte ved Nyt OUH og SDU kunne bevæge sig uhindret mellem forskning og praksis via en oplevelsesrig og social sammenhæng mellem undervisningslokaler, arbejdsrum og studiezoner fra nord til syd i vidensaksen. Bygningen udgør den fremtidige omdrejningsakse for de synergieffekter, der vil opstå i møderne mellem studiemiljø, forskning, laboratorier og hospitalsdrift en nervebane for udveksling og integration af faglig viden og udvikling. 13

16 BÆREDYGTIGhed socialt, miljømæssigt og økonomisk Bæredygtighed udtrykt gennem de tre overskrifter social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed er sammenvævet med alle aspekter i bygningsanlægget. Den sociale bæredygtighed er et centralt begreb for projektets hovedgreb og grundholdning omkring mennesket i centrum og skalaskift fra det overordnede til det nære. Gennem vidensaksen synliggøres den faglige sammenhæng og videndeling mellem Nyt OUH og SUND, som grundlag for sund og helbredende tankegang og praksis. ge struktur og skaber afsættet for at kunne tale om hospitalet i landskabet og landskabet i hospitalet. Nyt OUH og SUND er forberedt til i fremtiden at kunne blive klimaneutralt i forhold til energiforbrug. Som udgangspunkt i forhold til energiforbrug er byggeriet et lavenergibyggeri, og det kan ved etablering af solvarme- jordvarme og solcelleanlæg, når disse løsninger bliver rentable, opgraderes. Nulløsningen for regnvand er et stærkt miljømæssigt bæredygtigt islæt. Landskabets iboende kvaliteter ved vådområdet om Killerup rende og de grønne landskabelige Klimaskærm bånd forstærkes i projektets landskabeli- 14

17 ROBUSTHED funktionelt og arkitektonisk fleksibelt Klynger tværforbindelse langsgående ganglinjer de tværgående enheder Bygningsanlæggets placering på grunden med udgangspunkt i en stærk central midterakse skaber grundlaget for, at fremtidige udvidelser kan ske, fra simple forlængelser af bygningslængderne til store udvidelser med nye klynger i direkte arkitektonisk og funktionel sammenhæng med den eksisterende bygningsmasse. En hvilken som helst funktion kan udvides uden at skubbe til andre funktioner og uden at forringe hospitalets interne og eksterne logistik og de landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter. Projektets struktur og facadekompositioner vurderes at være særdeles velegnet til såvel større fremtidige udvidelser som mindre ombygninger. Uddrag fra dommerbetænkningen Fremtidens behandlingsformer og fornyede arbejdsgange og maskinel medfører behov for løbende ændringer i bygningsstrukturen. Nærværende projekts robusthed er kendetegnet ved, at bygningerne har brede anvendelsesmuligheder, mulighed for ændringer i bygningsindretningen, samt at fremtidige ombygninger og tilbygninger kan integreres stilfærdigt i den allerede opførte bygningsmasse. I konkurrencen er projektets robusthed indirekte blevet testet gennem ændringer såvel lokalt i klyngerne som generelt i overordnede funktionsdisponeringer med et godt resultat. 15

18 KONSORTIET Medic OUH EKJ Rådgivende Ingeniører A/S KHR Arkitekter A/S White Arkitekter A/S White Arkitekter AB Dall & Lindhartsen A/S WSP Sverige AB Oluf Jørgensen A/S Underrådgivere Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S Lohfert & Lohfert A/S Schønherr A/S (+ Viatrafik) Konsulenter mtre Scandinavian Training Design Transsolar Energietechnik GmbH Professor Jens Kvorning Arpe og Kjeldsholm Nielsen og Thomsen 16

19 efterskrift til dommerbetænkning af januar 2011 Redaktion: Projektorganisationen nyt OUH Grafisk tilrettelæggelse: Jens V. Nielsen Produktion: Vilhelm Jensen & Partnere Oplag: Udgivelsesdato: 28. juni 2011 Publikationen er fremstillet på miljøvenligt papir og trykt på svanemærket trykkeri.

20

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning

Det nye hospital i vest. Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Det nye hospital i ve DNV-Gødrup Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning 1 INDLEDNING Region Midtjylland udskrev i slutningen af november 2010 en indbudt projektkonkurrence blandt fem udvalgte teams

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015

Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015 Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark En skitse til hospice som en del af den palliative indsats 2009 udgave 1 : forord forord Styregruppen bag Program for Det Gode Hospice i Danmark består af: Anne Nissen

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Gode rammer for livet

Gode rammer for livet arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE

Læs mere

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere