Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011"

Transkript

1 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig side kontra hvor meget turisterne forbruger. Kataloget består af tre dele: 1) De kommunale regnskaber, 2) Offentlige turismeinvesteringer og 3) turisternes forbrug. Fra side 6 ses en Oversigt over kommunale investeringer i turisme samt turismeforbruget 2011 ses investering i turisme pr. kommune, samt turisternes forbrug. Dette kan anvendes som et opslagsværk, hvor egen kommuneinvestering kan ses og evt. sammenlignes med omkringliggende kommuner. Kataloget centrerer sig omkring år 2011, da dette er det senest offentliggjorte år både fra VisitDenmark og Danmarks Statistik. KILDER Undersøgelsen er baseret på publikationer fra hhv. VisitDenmark og Kommunernes Landsforening (KL) samt relevante oplysninger fra Danske Regioner og udtræk fra Danmarks Statistik. 1

2 De kommunale regnskaber Den kommunale driftskonto for turisme er konto Hvor meget der er konteret (brugt/investeret på) årsbasis pr. kommune på denne konto kan findes på statistikbanken. 1 Denne post ( ) repræsenterer kommunernes forbrug på turisme. Det er dog ikke udspecificeret hvad beløbet bliver brugt til. Der er givetvis også et turismeindhold i forbruget konteret på andre konti, men hvor meget dette beløber sig til, vides ikke (VisitDenmark, 2013). NOTE: TABEL 1 I tabel 1 er det udelukkende de samlede kommunale investeringer pr. region. Investering på kommunalt niveau kan ses i dokumentet Oversigt over kommunale investeringer i turisme samt turismeforbruget Nedenfor ses forbruget på turisme fra de kommunale regnskaber: Tabel 1: Konto (kilde: VisitDenmark, 2013, s. 40) Generelt kan der konkluderes en stigning frem til 2009 og herfra og frem til 2011 et fald i kommunernes investering i turisme. Hvad beløbene eksakt går til, er ikke præciseret i de kommunale regnskaber, men Kommunernes Landsforening har i 2010 gennemført en undersøgelse blandt deres medlemmer og konklusionen blev følgende fordeling: Tabel 2 Fordeling af kommunalt turismeforbrug. (kilde: VisitDenmark, 2013, s. 41 ) 1 2

3 I forhold til denne fordeling er de 265 mio. kr. fra de kommunale regnskaber i 2011 fordelt i Turistinformation (turistbureauer, informationer og foreninger.) med 180 mio. kr. (68 %) og Turismemarkedsføring, turismespecifikke udviklingsprojekter mv. med 85 mio. kr. (32 %) (VisitDenmark, 2013, s. 41). Kommunerne investerer desuden beløb i indirekte turismefremme. Det vil sige tilskud til drift af eksempelvis lokale kulturog naturhistoriske museer, kunstmuseer, bymuseer samt udgifter til finansiering af turismens basisprodukt (f.eks. anlæg af cykel- og vandrestier samt udgifter til naturpleje og renholdelse af strande og skove mv.). Kommunernes indirekte turismeudgifter er svære at opgøre, idet der er tale om udgifter, som retter sig bredt mod aktiviteter, som både kommer turister og borgere til gode (KL, 2010). Offentlige turismeinvesteringer Udover kommunernes investeringer i turismen, investerer staten og de regionale vækstfora også i udvikling af turismen i Danmark. Disse investeringer ses i tabel 3. Tabel 3 Offentlige turismeinvesteringer. (kilde: VisitDenmark, 2013, s. 37) 3

4 Tabel 3 uddybes i nedenstående tabeller: Tabel 4 Statslige turismeinvesteringer (kilde: VisitDenmark, 2013, s. 38) Siden 2007 er niveauet for statslige turismeinvesteringer faldet med 14,4 mio. kr. i løbende priser (inflation ikke indregnet). Udviklingen dækker dog over en lille stigning fra 2007 til 2008 pga. OGM-midlerne (Offensiv Global Markedsføring). I 2009 blev VisitDenmarks OGM-midler dog halveret og 2012 er sidste år med disse midler. Grundet ny lov om VisitDenmark fra 2010, bruges VisitDenmarks midler således nu udelukkende til markedsføringsprojekter og aflønning af medarbejdere (VisitDenmark, 2013, s. 38). Investeringer i turismen i regionalt regi sker på to områder: 1) grundfinansering af de regionale turismeselskaber der er etableret i hver region. Dette ses i tabel 5. 2) de regionale investeringer er rettet mod aktiviteter der bl.a. skal styrke innovation og produkt- og oplevelsesudvikling (bl.a. udvikling af vandreruter, nye attraktioner og aktiviteter, kulturtilbud, opkvalificering af medarbejdere indenfor turismen mv.) mm. Dette ses i tabel 6. I forhold til denne tabel skal det nævnes, at for hovedparten af de igangsatte initiativer er der tale om, at projekterne spreder sig over flere år (VisitDenmark, 2013, s ). Tabel 5 Grundfinansiering af de regionale turismeudviklingsselskaber fra vækstfora/regionsråd (kilde: VisitDenmark, 2013, s. 39) 4

5 Tabel 6 Vækstforas/regioners investeringer i udviklingsaktiviteter i relation til turisme og oplevelsesøkonomi (Kilde: VisitDenmark, 2013, s. 40) For oversigten over de kommunale investeringer se første del af dette dokument samt Fra side 6 og fremefter. FORBRUG I alt købte turisterne for 82,4 mia. kr. i Heraf blev de 34,1 mia. kr. (41,4 %) brug af udlændinge og 48,4 mia. kr. (58,7 %) af danskere. Af det samlede turismeforbrug på 82,4 mia. kr. som turisterne forbruger, er der 23,2 mia. kr. (27 %) tilbage i direkte værdivækst, dvs. til profit og aflønning af arbejdskraft. Værditilvæksten betyder turismens direkte bidrag til produktionen i Danmark. Det direkte forbrug er når turisten har et forbrug i en forretning (f.eks. et hotel). Hotellerne vil i den forbindelse have en stor del af den samlede omsætning, mens f.eks. detailhandlen vil have en mindre. De virksomheder turisten køber hos, vil også købe ind hos andre virksomheder, som dermed også påvirkes af det oprindelige turismeforbrug. Dette er den indirekte effekt. Slutteligt er der tale om den inducerende effekt, når virksomhederne udbetaler løn til deres medarbejdere, som så anvender en del af deres løn til forbrug. Disse tre effekter benævnes tilsammen de afledte effekter, og af det samlede turismeforbrug på 82,4 mia. kr. er der knap 40 mia. kr. (48 %) tilbage i samlet afledt værditilvækst 2, dvs. til profit og aflønning mv. Kommunernes (og statens og regionernes) investeringer og turismeforbruget kan naturligvis ikke sammenlignes direkte, da kommunernes investeringer ikke er det eneste beløb kommunerne har til rådighed til udvikling af turismen. Virksomhederne skaber også selv en omsætning, f.eks. på turistbureauerne, ligeså vel som der i nogle tilfælde er private investeringer inde over, f.eks. hos de regionale vækstfora og hos VisitDenmark er der tale om samarbejdspartnere der ligeledes investerer i turismen. 2 Værditilvæksten er udtryk for den del af virksomhedernes omsætning der er tilbage til løn og profit efter at omkostningerne til forbrug i produktion, fx råvarer og tjenesteydelser købt af virksomhederne, er trukket fra. Den afledte værditilvækst udgør turismens samlede bidrag til den totale produktion i Danmark, og når de afledte effekter medregnes, svarer det til 2,6 pct. af Danmarks samlede værditilvækst. 5

6 Oversigt over kommunale investeringer i turisme samt turismeforbruget 2011 I det følgende ses en oversigt over de kommunale investeringer i turismen samt hvor meget turisterne har brugt i hver kommune. Noter til skemaet: Hvor der står 0: Enten har kommunerne ikke indberettet, ikke brugt noget eller også har de konteret det på en anden post. Regionerne: Indikerer den samlede investering fra kommunerne i den specifikke region. KILDER Udtræk fra Danmarks statistik: kommunale regnskaber ( , turisme) - driftskonto - udgifter excl. beregnede omkostninger VisitDenmark, 2013 Forklaring af poster i skemaet: Kommunale investeringer (1000 kr.): Angiver forbruget på kommunernes regnskabskonto (turisme) (kilde: statistikbanken) Samlet turismeforbrug (mio. kr): Angiver det samlede turismeforbrug for kommercielle og ikkekommercielle overnatningsformer (herunder også andre turismeprodukter, detailhandle og andre produkter) (kilde: VisitDenmark, 2013) Samlet udbud (mio. kr.): Angiver det samlede udbud af varer og tjenester i kommunen (se yderligere forklaring nedenfor) (kilde: VisitDenmark, 2013) Turismeandel (pct.): Angiver turismens andel af kommunens samlede udbud (kilde: VisitDenmark, 2013) Vigtig note fra VisitDenmark: En vigtig antagelse er, at hele en turists forbrug finder sted i den kommune, hvor der overnattes (eller slutdestinationen for endagsrejsen). Dette er ikke korrekt, men der er ikke fundet en egnet metode til at fordele forbruget fra ekskursioner og ture ud af overnatningskommunen til andre kommuner. En anden udløber af den antagelse er, at kommuner med stor tiltrækningskraft på turister overnattende eller med bopæl i andre kommuner i kraft af fx attraktioner men med få overnatningsmuligheder, alt andet lige vil undervurderes i opgørelserne og vice versa (VisitDenmark, 2013, s. 44). Forklaring på det samlede udbud: Med et samlet forbrug på 82,4 mia. kr. udgør turismen 1,9 pct. af det totale udbud i Danmark. Udbuddet er et udtryk for værdien af den samlede produktion, inkl. import (udbuddet består af dansk produktion plus import, og repræsenterer dermed det der i Danmark enten bliver brugt i produktionen, som privat eller offentligt forbrug, investeringer eller eksport. Det skal ikke forveksles med BNP, der er dansk produktion minus forbrug i produktion og dermed et mindre beløb). (Kilde: VisitDenmark, 2013). 6

7 2010 Kommunale investeringer (1000 kr.) 2011 Kommunale investeringer (1000 kr.) Samlet turismeforbrug (mio. kr.) i alt Samlet udbud (mio. kr.) Turismeandel Hele landet ,9 Region Hovedstaden (samlede investeringer i regionen) ,9 Albertslund ,9 Allerød ,7 Ballerup ,6 Bornholm ,6 Brøndby ,1 Dragør ,1 Egedal ,3 Fredensborg ,8 Frederiksberg ,1 Frederikssund ,5 Halsnæs ,8 Furesø ,7 Gentofte ,7 Gladsaxe ,4 Glostrup ,0 Gribskov ,8 Helsingør ,9 Herlev ,9 Hillerød ,9 Hvidovre ,1 Høje-Taastrup ,1 Hørsholm ,8 Ishøj ,6 København ,4 Lyngby-Taarbæk ,0 Rudersdal ,8 Rødovre ,0 Tårnby ,9 Vallensbæk ,8 Region Sjælland (samlede investeringer i regionen) ,9 Faxe ,8 Greve ,6 Guldborgsund ,3 Holbæk ,9 Kalundborg , ,6 7

8 Lejre ,8 Lolland ,8 Næstved ,5 Odsherred ,6 Ringsted ,4 Roskilde ,9 Slagelse ,1 Solrød ,9 Sorø ,6 Stevns ,4 Vordingborg ,2 Region Syddanmark (samlede investeringer i regionen) ,9 Assens ,6 Billund ,1 Esbjerg ,7 Fanø ,4 Fredericia ,2 -Midtfyn ,4 Haderslev ,2 Kerteminde ,6 Kolding ,7 Langeland ,5 Middelfart ,5 Nordfyns ,8 Nyborg ,6 Odense ,2 Svendborg ,9 Sønderborg ,3 Tønder ,1 Varde ,2 Vejen ,4 Vejle ,2 Ærø ,6 Aabenraa ,4 Region Midtjylland e investeringer i regionen) ,6 Favrskov ,5 Hedensted ,3 Herning ,4 Holstebro ,7 8

9 Horsens ,3 Ikast-Brande ,4 Lemvig ,4 Norddjurs ,3 Odder ,7 Randers ,9 Ringkøbing-Skjern ,4 Samsø ,5 Silkeborg ,8 Skanderborg ,6 Skive ,5 Struer ,6 Syddjurs ,3 Viborg ,6 Aarhus ,3 Region Nordjylland (samlede investeringer i regionen) ,4 Brønderslev ,1 Frederikshavn ,6 Hjørring ,2 Jammerbugt ,9 Læsø ,6 Mariagerfjord ,5 Morsø ,3 Rebild ,4 Thisted ,9 Vesthimmerlands ,3 Aalborg ,8 9

10 Referencer Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, udgivet af VisitDenmark Turismen i kommunerne overblik og nye turismepolitiske anbefalinger, udgivet af Kommunernes Landsforening 2010 (KL) Danske Regioner: Danmarks statistik: 10

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere