REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

2 Indhold Indledning Kampen om de unge Analysemodellerne bud på fremtiden Det almene gymnasium (stx) de manges valg Højere forberedelseseksamen den stabile spiller Erhvervsgymnasiet (hhx) svigter de unge? Det tekniske gymnasium (htx) udfordret på optaget Læs uddybende analyser for hvert af de 4 gymnasiale områder på regionens hjemmeside 2

3 Indledning Regionsrådet i Nordjylland har i samarbejde med de nordjyske gymnasier fået udarbejdet en analyse af elevgrundlaget på de nordjyske gymnasiale uddannelsesinstitutioner før, nu og frem til Analysen kortlægger optaget de seneste 10 år på de almene og erhvervsfaglige gymnasier og giver dernæst et kvalificeret kig i krystalkuglen i forhold til, hvor stor søgning gymnasierne kan forvente frem til og med Regionsrådet og de nordjyske gymnasier kan således være på forkant med udviklingen og sikre, at der også fremover vil være et tilstrækkeligt og geografisk varieret udbud af gymnasiale uddannelser i Nordjylland. Befolkningsprognoserne fra Danmarks Statistik har i længere tid påpeget, at antallet af ældre i Nordjylland vil stige kraftigt, mens antallet af unge vil falde. Fra 2013 og frem til og med 2020 vil antallet af unge mellem år falde med ca. 11 %. Tallet dækker dog over store regionale forskelle. Særligt Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner vil blive hårdt ramt, mens faldet i andelen af unge er knap så stor i de øvrige kommuner. Vi ved således allerede, at antallet af unge i Nordjylland vil falde i fremtiden, og denne analyse sætter fokus på, hvordan det vil komme til at påvirke de nordjyske gymnasiale uddannelser, og hvilke uddannelsesinstitutioner der vil blive hårdest ramt. Analysen skal således tjene som et nyttigt værktøj for Regionsrådets koordinerende opgave på uddannelsesområdet og kvalificere Regionsrådets og gymnasiernes arbejde med at fastsætte kapaciteten på skolerne. 3

4 Kampen om de unge Fra 2000 til 2009 er antallet af de unge i gymnasiernes optageområder steget. Samtidig er andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse øget. Disse to forhold har bevirket, at de fleste nordjyske gymnasiale uddannelser har oplevet en stor vækst de senere år. Det lader dog til, at denne positive vækst vil vende om blot at par år. Befolkningsprognoser for de nordjyske kommuner peger på, at ungdomsuddannelsernes rekrutteringsgrundlag mindskes fra 2013 og frem. Derfor vil det være en stor udfordring for de nordjyske gymnasier, hvis alle skal bevare deres nuværende optag frem til år Denne analyse af elevgrundlaget viser også med stor tydelighed, at det samlede optag på såvel stx, hf, hhx som htx forventes at falde frem mod Særligt vil faldet i antallet af unge få store konsekvenser for de skoler, der har deres optageområde i de kommuner, hvor antallet af unge forventes at falde mest. Det er i disse områder, der vil blive størst rift om de unge for den eneste måde for et gymnasium at bevare sit elevtal på, når antallet af unge 4

5 falder, er ved at få en større andel af de unge til at vælge det pågældende gymnasium. Paradokset bliver således, at ikke alle gymnasiale uddannelser kan øge optaget, når der samtidig bliver færre unge der er simpelthen ikke unge nok! Analysen viser også, at geografien har stor betydning for optaget på de forskellige typer af gymnasiale uddannelser. Andelen af unge, der vælger stx og hf er størst i og omkring de større byer, hvor uddannelsesinstitutionerne ligger. Byområderne forventes at blive mindre udsat for nedgangen i antallet af unge, og dermed kommer denne nedgang til at betyde mindst for netop stx og hf. Andelen af de unge, der vælger hhx og htx, har derimod i langt højere grad bopæl længere væk fra uddannelsesinstitutionerne. I disse landområder forventes antallet af unge at falde mere end i de større byer. Derfor er særligt hhx og htx udfordrede på deres fremtidige optag og sårbare overfor faldet i antallet af unge. 5

6 6

7 Analysemodellerne bud på fremtiden Der opereres igennem hele analysen med et grundscenarie og tre alternative scenarier for, hvordan tilgangen til de gymnasiale uddannelser vil komme til at se ud i fremtiden. gangen i forhold til nu. Særligt vil hhx og htx stadig være udfordret på optaget i langt højere grad end stx og hf, hvis vi formår at indfri 95 % målsætningen. I grundscenariet beregnes elevtilgangen til uddannelsesinstitutionerne ud fra det niveau, der var ved optaget af elever i Andelen af de unge, der tilgår en gymnasial uddannelse holdes således konstant på 2009-niveau frem til år Hertil lægges den forventede befolkningsudvikling og en negativ befolkningsudvikling vil da give et mindre optag. I alternativscenarie 1 fastholdes tilgangsfrekvensen på 2011-niveau. Der er her tale om et højere optag og dermed et andet og mere optimistisk grundlag for prognosen. Nok vil en negativ befolkningsudvikling give et mindre optag, men ikke nær så lille som i grundscenariet. I alternativscenarie 2 sætter man kommunale trends i tilgangsfrekvensen i perioden til at fortsætte frem til Dette betyder, at skoler beliggende i kommuner, hvor stigningen i elevtallet ikke har været så stort, bliver hårdere ramt i 2020, end de skoler, der ligger i kommuner, der har oplevet stor vækst i elevtallet i den pågældende periode. I alternativscenarie 3 antager man, at kommunerne i 2015 har opfyldt 95 % målsætningen, hvilket betyder, at en større del af de unge vil tage en ungdomsuddannelse og sikkert også en gymnasial uddannelse. Hvis en større procentdel af de unge tager en gymnasial uddannelse, kan dette, selvom antallet af de unge falder, give et mere positivt billede af fremtiden, end forventet i grundscenariet. Der vil dog for alle fire gymnasiale uddannelser være tale om et fald i til- Analysen af tilgangen til gymnasierne er foretaget ved at samle data for alle de nordjyske gymnasier og den tilgang de har haft af elever, fra Derudover ses der på søgningen til gymnasierne i 2010 og Gymnasiernes tilgang af elever bliver vist på sogne niveau. Dernæst er der lavet en fremskrivning af det kommende antal elever for hvert af gymnasierne. Det er sket ved at tage udgangspunkt i hvor mange unge, der valgte en gymnasial uddannelse i Derudover tages der hensyn til andre scenarier for den mulige udvikling i det fremtidige optag. 7

8 Det almene gymnasium (stx) de manges valg Det almene gymnasium har i perioden oplevet en stor stigning i tilgangen til stx-uddannelsen på 36%. Det svarer til en årlig stigning på 4%. Udviklingen i tyder på, at tendensen fortsætter. Stigningen i tilgangen skyldes kun delvist, at der er kommet flere unge årige i perioden, men også at stx-uddannelserne har øget andelen af unge, som optages. Den positive udvikling kan ses i hele regionen. Der kan samtidig påvises en tendens til, at den såkaldte stxfrekvens, altså andelen af unge i en kommune som påbegynder en stx-uddannelse, hænger klart sammen med, hvor tæt den unge bor på en større by. Stx-frekvensen i byområder og områder tæt på en stx-udbyder er klart højere end i landområder og områder, hvor der er langt til nærmeste stx-uddannelse. Alle stx-uddannelser beliggende uden for Aalborg har et optageområde, hvor der er meget lidt konkurrence om eleverne. Det vil sige, at unge bosiddende i samme sogn næsten alle vælger det samme gymnasium. Undtagelsen er Aalborg, hvor billedet er mere komplekst. Kortet på næste side viser stx-uddannelsernes optageområder inddelt i sogne. Den uddannelsesinstitution, der rekrutterer mere end 50% af de unge i et sogn, har fået tildelt sognet som optageområde. I 2011 startede små 3000 elever på en stx-uddannelse i Nordjylland. 1.-årseleverne er i gennemsnit år. Fremskrivningen viser, at fastholdes optageniveauet, som det var i 2009, vil det give et fald i optaget frem til og med 2020 på ca. 9%, svarende til et gennemsnitligt årligt fald på ca. 1%. Tages der derimod højde for den generelle stigning i tilgangen til stx i 2010 og 2011, vil det betyde, at der for Morsø Gymnasium, Mariagerfjord Gymnasium, Aalborg Katedralskole og Dronninglund Gymnasium er der tale om meget markante, positive ændringer i optagelsesniveauet, mens der for Støvring Gymnasium er der tale om en væsentlig negativ ændring i niveauet. 8

9 STX-uddannelsernes optageområder 9

10 I figuren herunder er der fokuseret på 2 punkter i fremskrivningen, hhv. år 2015 og 2020, som tager udgangspunkt i 2009-niveauet for optag. Som det kan ses, bliver de forskellige institutioner påvirket meget forskelligt af den negative befolkningsudvikling. Såfremt alle uddannelserne kan fastholde en øget rekruttering af elever i de kommende år, vil mange uddannelsesinstitutioner ikke blive så hårdt ramt af det faldende antal unge. Men det kræver en øget tilgang til stx-uddannelserne, som vi har set det i 2010 og Figur 1: Fremskrivning af STX-optag Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 2020 Dronninglund Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF Thisted Gymnasium og HF-Kursus Morsø Gymnasium Fjerritslev Gymnasium Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Hasseris Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Støvring Gymnasium Stx i alt -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 10

11 Der findes 14 almene gymnasier i Nordjylland. Det betyder, at der i alle nordjyske kommuner, undtagen Læsø, findes et alment gymnasium. I analysen Bosætningspræferencer og udviklingsperspektiver (COWI og RN 2011) påvises det, at en stx-uddannelse er den type ungdomsuddannelse, som flest nordjyske unge (ca. 60 % af målgruppen) har adgang til inden for en halv time af deres bopæl med offentlig transport. 11

12 Højere forberedelseseksamen den stabile spiller Hf-uddannelserne i Nordjylland har i perioden oplevet en generel stigning i tilgangen på ca. 2 % om året. I perioden har der været en del udskiftning i institutionernes udbud af uddannelse. Der er i perioden lukket én hf-uddannelse, mens 2 nye har set dagens lys. Stigningen i det forgangne årti kan stort set forklares ved, at der er blevet flere unge i den typiske alder for tilgang til hf: år. Kun i tre kommuner er andelen af de unge, der påbegynder hf ændret nævneværdigt. I Rebild Kommune er andelen steget med ca. 0,5 % om året. I Frederikshavn og Brønderslev kommuner er den faldet tilsvarende. I 2011 startede ca. 850 personer på en hf-uddannelse i Nordjylland. Gennemsnitsalderen for eleverne ved start er år. Det er generelt for hf-uddannelserne, at der rekrutteres i et vidtstrakt optageområde, hvor flere institutioner må deles om de uddannelsessøgende. Især de fire hf-uddannelser i Aalborg og de to hf-uddannelser i hhv. Thisted og Hjørring deler optageområder med andre uddannelser. Kortet på næste side viser hf-uddannelsernes optageområder inddelt i sogne. Den uddannelsesinstitution der rekrutterer mere end 50% af de unge i et sogn, har fået tildelt sognet som optageområde. 12

13 HF-uddannelsernes optageområder 13

14 Fremskrivningen viser, at fastholdes optageniveauet, som det var i 2009, vil det give et fald i optaget frem til og med 2020 på 8%, svarende til et gennemsnitlig årligt fald på ca. 1%. Der er dog tale om store regionale forskelle. I figuren herunder er der fokuseret på 2 punkter i fremskrivningen, hhv. år 2015 og 2020, som tager udgangspunkt i 2009-niveauet for optag. Som det kan ses, bliver de forskellige institutioner påvirket meget forskelligt af den negative befolkningsudvikling. De fleste vil opleve en nedgang i antallet af elever, hvis 2009-niveauet for optaget fastholdes, mens enkelte hf-uddannelser ikke vil kunne mærke nedgangen i antallet af unge før efter Også hf-uddannelserne oplevede i 2010 og 2011 en generelt stor stigning i tilgangen. Man vil skulle være nødt til at vedblive med at rekruttere en stadig større andel af de unge til hf, hvis man generelt set skal kunne imøde de mindre ungdomsårgange, og bevare de nuværende elevtal. Som det kan kan læses af den ovenstående figur, vil man i nogle områder have en større udfordring end i andre. Figur 2: Fremskrivning af HF-optag Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 2015 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 2020 Brønderslev Gymnasium og HF Thisted Gymnasium og HF-Kursus VUC Thy-Mors VUC Nordjylland Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Mariagerfjord Gymnasium Hf i alt -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 14

15 Med Fjerritslev Gymnasium, der fra sommeren 2011 udbyder hf, er der i dag 12 uddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland, der udbyder hf. Uddannelserne ligger 9 af regionens 12 kommuner. I analysen Bosætningspræferencer og udviklingsperspektiver (COWI og RN 2011) konkluderes der, at ca. 55 % af alle årige i Region Nordjylland med offentlig transport fra deres bopæl har adgang til en institution, der udbyder hf-uddannelsesinstitution, inden for en halv time. Hf er dermed den ungdomsuddannelse, der (efter stx) har den næstbedste tilgængelig. 15

16 Erhvervsgymnasiet (hhx) svigter de unge? Antallet af unge, der har påbegyndt en hhx-uddannelse i Nordjylland i perioden , har stort set været konstant. I 2010 og 2011 har erhvervsgymnasierne i modsætning til stx og hf oplevet et mindre fald i tilgangen. I den samme periode er antallet af årige i Nordjylland dog steget med godt 3% om året. Denne stigning har ikke slået positivt igennem på hhx-uddannelserne, hvorfor der er tale om et fald i andelen af unge, som hhx-uddannelserne tiltrækker. Den generelle udvikling dækker dog over regionale forskelle. I Morsø, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Brønderslev Kommuner, er andelen af unge, som vælger hhx steget. I 2011 startede små 1000 elever på en hhx-uddannelse i Nordjylland. Aalborg Handelsskole har det største antal elever i regionen. Eleverne er primært år, når de starter på uddannelsen. Geografisk set optager de enkelte institutioner elever fra større omkringliggende områder. Kortet på næste side viser hhx-uddannelsernes optageområder inddelt i sogne. Den uddannelsesinstitution der rekrutterer mere end 50% af de unge i et sogn, har fået tildelt sognet som optageområde. 16

17 HHX-uddannelsernes optageområder 17

18 Fremskrivningen viser, at fastholdes optageniveauet, som det var i 2009, vil det give et fald i optaget frem til og med 2020 på 12%, svarende til et årligt fald på ca. 1%. Der er dog tale om store regionale forskelle. I figuren herunder er der fokuseret på 2 punkter i fremskrivningen, hhv. år 2015 og 2020, som tager udgangspunkt i 2009-niveauet for optag. Som det kan ses, bliver de forskellige institutioner påvirket meget forskelligt af den negative befolkningsudvikling, men fælles for dem alle er, at de oplever en relativ stor nedgang i antallet af elever, hvis de seneste års udvikling fortsætter. Hvis man alternativt forestiller sig, at andelen af unge, som vælger en hhx-uddannelse øges med 5-8 % svarende til, at Nordjylland rammer målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, vil faldet fra den negative befolkningsudviklingen blive udjævnet for stort set alle hhx-institutionerne. De små ungdomsårgange kan altså imødegås ved øget tiltrækning af elever til uddannelserne. Figur 3: Fremskrivning af HHX-optag Frederikshavn Handelsskole 2015 EUC Nord 2020 EUC Nordvest Aalborg Handelsskole Erhvervsskolerne Aars Hhx i alt -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 18

19 I 2011 kunne de nordjyske unge søge ind på hhx 8 forskellige steder i regionen. I 2009 var der optag på de fem institutioner med adresser i Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Aalborg og Aars (Vesthimmerland Kommune) I analysen Bosætningspræferencer og udviklingsperspektiver (COWI og RN 2011) opregnes det, at en hhx-uddannelse er den gymnasiale uddannelse, som næstfærrest nordjyske unge (43 % af de årige) har adgang til inden for en halv time af deres bopæl med offentlig transport. 19

20 Det tekniske gymnasium (htx) udfordret på optaget Søgningen til htx-uddannelserne i Nordjylland har i perioden været stigende. Der er optaget ca. 3% flere elever hvert år. Selvom antallet af unge i den typiske alder for tilgang til htx også er steget i perioden, kan der registreres en reel stigning i den andel af unge, som vælger en htx-uddannelse på 1,3%. Tallet dækker dog over at htx-uddannelserne i hhv. Frederikshavn, Aalborg og Aars har oplevet en mindre fremgang, mens htx-uddannelserne i Hjørring og Thisted har oplevet en mindre tilbagegang. I 2011 blev der optaget ca. 500 elever på en htx-uddannelse i Nordjylland. Den typiske 1.- års-elev er år. Htx-uddannelserne er dem, der geografisk set optager elever længst væk fra selve uddannelsesinstitutionen set i forhold til de øvrige gymnasiale uddannelser. Det er primært fordi, der ikke findes ret mange udbud i regionen. Kortet på næste side viser htx-uddannelsernes optageområder inddelt i sogne. Den uddannelsesinstitution der rekrutterer mere end 50% af de unge i et sogn, har fået tildelt sognet som optageområde. (htx-uddannelsen i Hobro er først opstartet i 2011, og er derfor kun markeret på kortet, men uden egentlig optageområde.) 20

21 HTX-uddannelsernes optageområder 21

22 Fremskrivningen viser, at fastholdes optageniveauet, som det var i 2009, vil det give et fald i optaget frem til og med 2020 på ca. 14%, svarende et årligt fald på ca. 2%. I figuren herunder er der fokuseret på 2 punkter i fremskrivningen, hhv. år 2015 og 2020, som tager udgangspunkt i 2009-niveauet for optag. Som det kan ses, bliver de forskellige institutioner påvirket forskelligt af befolkningsudviklingen. EUC Nord i Frederikshavn og EUC Nordvest kan opleve et fald i tilgangen til uddannelsen på op imod 25% i 2020, hvorimod Tech College Aalborg (Aalborg Tekniske Gymnasium) bliver mindst hårdt ramt af de små ungdomsårgange. Kan htx-uddannelserne derimod samlet set øge den andel af unge, som påbegynder en htx-uddannelse, vil man i mange tilfælde kunne imødegå de dystre udsigter som befolkningsudviklingen ser ud til at føre med sig. Det betyder, at de institutioner, der allerede de senere år har haft en stigning i tilgangen af elever til uddannelsen, skal fortsætte den fremgang. De institutioner, der har oplevet et fald i tilgangen, vil derimod blive ramt ekstra hårdt, og har en udfordring ift. at få vendt udviklingen. Figur 4: Fremskrivning af HTX-optag EUC Nord, Frederikshavn 2015 EUC Nord, Hjørring 2020 EUC Nordvest Tech College Aalborg Erhvervsskolerne Aars Htx i alt -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 22

23 Der er 5 institutioner, som udbyder htx i Nordjylland: EUC Nord, der har afdelinger med htx i Frederikshavn og Hjørring, EUC Nordvest i Thisted, Tech College Aalborg og Erhvervsskolerne i Aars. Fra 2011 har unge også kunnet søge htx på Tech College Aalborgs Hobroafdeling. I analysen Bosætningspræferencer og udviklingsperspektiver (COWI og RN 2011) påvises det, at en htx-uddannelse er den gymnasiale uddannelse, som færres nordjyske unge (ca. 40 % af de årige) har adgang til inden for en halv time af deres bopæl med offentlig transport. 23

24 August 2011 Foto: Region Nordjylland Layout: Koncern Kommunikation Regional Udvikling Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf Udarbejdet i samarbejde med de nordjyske gymnasiale uddannelsesinstitutioner på baggrund af analyser fra Lange Analyser.

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339

Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339 Slutrapport Vedrørende Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013 Journalnummer: 2011-147339 Kontraktens parter Region: Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs

Læs mere

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Side 1 af 7 Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Skemaet skal venligst indsendes senest mandag d. 9. august 2010. Spørgsmål til skemaet kan rettes til: uddannelsespuljen@rn.dk Side 2 af 7 STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

kolde ejendomsmarked som indikator på, at hjulene i hele lokalsamfundet drejer langsommere, end vi kunne ønske

kolde ejendomsmarked som indikator på, at hjulene i hele lokalsamfundet drejer langsommere, end vi kunne ønske nyhedsbrev nr. 4 23. februar 2015 Formanden mener... Udkant, affolkning, centralisering, indvandring Der er tryk på debatten i disse tider omkring demografi og udvikling i vores land. kolde ejendomsmarked

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Resumé Dato Januar 2014 KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ RESUMÉ 1. Indledning baggrund og formål Nærværende rapport

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Almen gymnasial uddannelse (STX)

Almen gymnasial uddannelse (STX) Almen gymnasial uddannelse (STX) - analyse af søgemønstre, fremskrivninger og kapacitet på gymnasierne i Region Midtjylland 2000-2015 Regional Udvikling Rapport, november 2009 ISBN 87-7788-186-9 Region

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, maria.pedersen@ru.rm.dk

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

Uddannelsespuljen 2012

Uddannelsespuljen 2012 Uddannelsespuljen 2012 Projektbeskrivelsesskema til Uddannelsespuljen 2012 Skemaet skal venligst indsendes senest fredag d 10 august 2012 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rndk Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Ny regional udviklingsplan på vej HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID

Ny regional udviklingsplan på vej HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID Ny regional udviklingsplan på vej Politikerne spørger nordjyderne til råds: HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? Stort borgertopmøde den 10. september

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Uddannelse er fundament for fremtiden Vækstforum og Region Nordjylland satser intenst på uddannelse

Uddannelse er fundament for fremtiden Vækstforum og Region Nordjylland satser intenst på uddannelse ZOOM VÆKST I NORDJYLLAND - NR. 4-2010 Succes at få fingrene i suppen Regionalt projekt bygger bro mellem gymnasier og University College Uddannelse er fundament for fremtiden Vækstforum og Region Nordjylland

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 Indhold 2 3 5 7 UDDANNELSESVALG & INFORMATION Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 10. klasse

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere