Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou"

Transkript

1 Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M Telefn: Telefax: CVR: DK Bank: GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD Årsregnskab fr 213 på repræsentantskabsmøet en2! { zu

2 Indhldsfrtegnelse SIDE Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisrs erklæringer... ". 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatpgørelse... Balance Nter 11 Grundejerfreningen Blangstedgård Side 2

3 Ledelsesberetning Præsentatin af freningen Redegørelse fr udviklingen i freningens aktiviteter g øknmiske frhld Freningens hvedaktivitet består i at varetage vedligehldelse af de fælles grønne arealer, veje, stier g klakker samt i øvrigt varetage fælles interesser fr grundejerne i Blangstedgård. Grundejerfreningen har gennem flere år kørt på laveste gear, der er kun udført det mest nødvendige fr at denne kunne eksistere, herunder græsslåning m.v. Den nuværende bestyrelse har været undervejs siden juni 213. Efter at have fået det juridiske på plads, blev der indkaldt til repræsentantskabsmøde den 28. nvember 213. Bestyrelsen har, sm et af de første tiltag, fået hjemmesiden igang igen, Susanne Kløjbrg, sm it ansvarlig, har lavet et fantastisk stykke arbejde med hjemmesiden så den nu fungerer sm en infrmatins guide fr beberne i Blangstegaard. Bestyrelsen valgte gså at gennemfører et seminar i Svendbrg, fr, sm det første at lære hinanden gdt at kende, men samtidig lære at samarbejde. Det blev en succes, vifik nedsat ngle udvalg, sm efterfølgende blev gdkendt af bestyrelsen, herunder et øknmiudvalg, grønne mråder, trafikudvalg, trivselsudvalg, et udvalg til at frhandle g have kntakten med Odense Kmmune. Udvalget, de grønne mråder, sm er det tungeste rent øknmisk, har allerede bevist deres duelighed, både i arbejde men gså iat bruge penge. De har igangsat en ttal renvering af de grønne mråder, sm har været frsømt de sidste 3- år, er i gang når denne beretning skrives. Trivselsudvalget har afhldt en miljødag, den 27. april, hvr ca. 35 bebere fik samlet gdt 1 kg. Affald sammen g det næste prjekt er Skt. Hans båi. Grundet det lave aktivitets niveau, er freningen gået ud af 213 med et verskud på kr md frventet kr Grundejerfreni ngen Blangstedgård Side 3

4 Ledelsesberetning Grundejerfreningen er indstillet på at bruge stre beløb i 21 på reetablering af grønne mråder i Blanstedgaard samt at frsøge at genskabe ngle af de aktiviteter der tidligere har kendetegnet mrådet. Grundejerfreni ngen Blangstedgård

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dat aflagt årsregnskabet fr 213 fr Grundejerfreningen Blangstedgård. Arsregnskabet er aflagt i verensstemmelse med gd regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver g passiver, finansielle stilling 31. december 213 samt resultat af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. januar december 213. Ledelsesberetningen giver efter vres pfattelse en retvisende redegørelse fr de frhld, sm den mhandler. Arsregnskabet indstilles til repræsentantskabets gdkendelse. Odense, den 3. juni21 Erik Sch drff (frmand) l:(t*å" {t^*, Martin Jermer Hansen Wittchen \rcr \('L--å \> kletd Lundsgaard V 91,2eayg l:ø-/tg Susanne Flsø Grundejerfreni ngen Blangstedgård Side 5

6 Den uafhængige revisrs erklæringer Til Grundejerfreningen Blangstedgård Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet fr Grundejerfreningen Blangstedgård fr regnskabsåret 1. januar december 213, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Arsregnskabet aflægges efter gd regnskabsskik. Vr revisin har ikke mfattet punktet budgetfrslag. Ledelsens ansvar fr årsreg nskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med gd regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisrs ansvar Vrt ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på grundlag af vr revisin. Vi har udført revisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning. Dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, at årsregnskabet er uden væsentlig fej linfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risici fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr freningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Frmålet hermed er at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af freningens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, m ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Det er vr pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vr knklusin. Revisinen har ikke givet anledning tilfrbehld. Knklusin Det er vr pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. januar december 213i verensstemmelse med gd regnskabsskik. Udtalelse m ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke fretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revisin af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vres pfattelse,.at plysningerne i ledelsesberetningen er i verensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 3. juni21 Dansk Revisin Odense Registreret revisinsaktieselskab Pe Grundejerfreni ngen Blangstedgård Side 6

7 Anvendt reg nskabspraksis Arsregnskabet fr Grundejerfreningen Blangstedgård er pstillet i verensstemmelse med gd regnskabsskik g med udgangspunkt i årsregnskabslvens begrebsramme g bestemmelser med de tilpasninger, der er nødvendige på grund af den givne rganisatinsfrm. GENERELT Undladelser g tilvalg Freningen har valgt at tilvælge følgende regler fr klasse B virksmheder: Medtagelse af ledelsesberetning. Angivelse af sammenligningstal. Ændring i anvendt regnskabspraksis RESULTATOPGøRELSEN Nettmsætning... Der er ikke sket ændringer i den anvendte regnskabspraksis ifrhld til sidste år. Sm indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet. I ndtægtsgru ndlaget er udskrevne pkrævninger. Skatter, herunder udskudt skat Værdipapirer... Freningen har ingen erhvervsmæssig aktivitet. Der er derfr ingen skatter eller udskudte skatter. Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Gældsfrpligtelser Gæld måles til amrtiseret kstpris svarende til nminelværdi. Grundejerfreningen Blangstedgård Side 7

8 Resultatpgørelse fr året 213 Nter Budget kr. 212 Budget 21 Indtægter 1 2 Kntingenter... Tilskud Udlagt til renvering af skure i n Indtægter i alt Omkstninger 3 5 Legeplads: Vildmandsbane g Fitness-anlæg samt byggetilladelse... Ren- g vedligehldelse... Administratinsmkstninger...,... Diverse Omkstninger ialt Resultat før renter Renteindtægter... Værdiregulering aktier U ARETS RESULTAT Grundejerfreningen Blangstedgård Side 8

9 Balance Nte 213 kr. 212 AKTIVER PR.31. DECEMBER 213 ANUEGSAKTIVER Aktiebehldning Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 525 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgdehavende kntingenter... Tilgdehavende vedrørende renvering af skure Tilgdehavender i alt Likvide behldninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER i alt Grundejerfreningen Blangstedgård Side 9

10 Balance Nte 213 kr. 212 PASSIVER PR. 31. DECEMBER 213 EGENKAPITAL 8 I ndmeldelsesgebyrer... Overført verskud Egenkapital i a t GÆLDSFORPLIGTELSER Frudbetalt kntingent Gæld Nyt Partnerskab Blangstedgård (ej anvendt tilskud)... Skyldig revisr Skyldige mkstninger j Krtfristede gældsfrpligtelser i alt..., Gældsfrpligtelser i alt PASSIVER ialt Grundejerfreni ngen Blangstedgård

11 Nter Nte Budget kr. 212 Budget 21 Kntingenter Kntingenter i henhld til knti n gentfrdeli n gsversigt Tilskud Odense Kmmune, jurnal nr. 21/ Odense Kmmune, jurnal nr. 21/ Ren- g vedligehldelse Anlægsgartner, grønne mråder g stier... Vi nterfra nstaltninger Maler... Miljødag g skraldespande Frbrugsafgift (vand) Andet E q Admin istratinsmkstninger Frsikringer Møder Julegaver bestyrelsesmedlemmer... Julearrangement... Kntrartikler, prt g gebyrer Internet g hjemmeside... Revisrassistance U 1 z U ? 8 I 13 3 ' Grundejerfreni ngen Blangstedgård Side 11

12 Nter Nte Budget kr. 212 Budget 21 5 Diverse Blangstedgårdbladet Blangstedgård Open Juletræ Gde ldeer Øvrige J U U 12 1 n U J Renteindtægter Sparekassen Faabrg Sparekassen Faabrg Likvide behldninger Sparekassen Faabrg "... Sparekassen Faabrg Indmeldelsesgebyrer Sald rim Tilgang i året Overført verskud Sald prim Arets resultat Grundejerfreningen Blangstedgård Side 12

13 FååååFgFåFåF - E^=- i = e a a e 'd å E ;-6-- t a { g il F,å g { uu & { upn : g åd lå ååååffåh FsFfFå-åFF åeåf F å bq e t qh= ålf sff ts tsf O FOOOSOOts OO u! u E c a Å a E t 6 I P FOO{ ON OD * F F OF F O qh: åa C I & 6!ø { ON PF POOOOOO N F OO{NtsONF SC-33 E c e N N O{ 6u FOOOOOO å å gø& å N FN N F EF P O 6O{NFaNF UF ts 6F U FO{OtsOpF FSOOOAOOO & N N E a 9ø NE q tsfr FO jfr E e e. & I il =' æ tf. rn 6 D a 3.

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere