Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual til måling af bionaturgas"

Transkript

1 Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012

2 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori : Kontrolmanual 2. udgave Dato for udgivelse : Juni 2012 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : H:\438\01\FAU GM\2012\4. Møde 2012\Revision KM for måling af bionaturgas finale docx Sagsnavn : FAU GM

3 1 FORORD Grundlaget for "Kontrolmanual til måling af bionaturgas " er Sikkerhedsstyrelsens krav i Gasreglementet og tilsvarende krav fra Arbejdstilsynet til indholdet i bionaturgas. Kontrolmanualen er udarbejdet i 2010 i FAU GM (Fagudvalget for Gasmåling under gasselskabernes samarbejde om drift og teknik) under projekt med deltagelse af repræsentanter fra: HMN Naturgas I/S ved John Bo Siemonsen DONG Energy ved Jan Sommerstær og Jacob Sandholdt Energinet.dk ved Jesper Bruun Michael Larsen fra DGC har stået for udførelsen af kontrolmanualen. Manualen vedligeholdes af Dansk Gasteknisk Center a/s under FAU-GM. I udgave 2 af kontrolmanualen (2012) er afsnit 3 og 5 sammenlagt, og kravene til målenøjagtighed og målefrekvens er blevet præciseret. Herudover er der tilføjet en oversigt over gaskvalitetskravene for biogasnaturgas, der afsættes via naturgasnettet. Kontrolmanualen træder i kraft, når gasselskaberne har godkendt manualen på FAU-GM møde 3/2012 den 14. juni Selskab DONG Energy Kraftværksvej Fredericia Tlf.: HMN Naturgas Gladsaxe Ringvej Søborg Tlf.: Naturgas Fyn Ørbækvej Odense SØ Tlf.:

4 2 Baggrund Denne kontrolmanual er udarbejdet i henhold til relevante myndighedskrav. Samtidig konkretiserer kontrolmanualen et måleteknisk regelsæt og de betingelser, som bionaturgasproducenterne skal overholde for at kunne levere bionaturgas til gasnettet. 2.1 Definitioner Inden biogassen kan afsættes til gasnettet, skal den opgraderes, så den kan opfylde kravene, som er beskrevet i afsnit 3. Det skal herefter sikres, at kvalitetskravene overholdes, og volumen, gaskvalitet og brændværdi af bionaturgassen bestemmes. Bionaturgassen skal tilsættes odorant, hvis den skal på distributionsnettet. Opgraderingen og biogasproducentens måling sker i et bionaturgasanlæg, og gasdistributionsselskabets måling og kontrol sker i et tilslutningsanlæg. Overdragelsen af bionaturgas fra bionaturgasproducenten til gasdistributionsselskabet sker i tilslutningspunktet, men kvaliteten er først godkendt, når bionaturgassen er kontrolleret i tilslutningsanlægget. De forskellige snitflader mellem anlæggene er angivet på Figur 1: Snit 1: Grænseflade mellem biogasanlæg og bionaturgasanlæg. Snit 2: Grænseflade mellem bionaturgasanlæg og distributionsnet. Snit 3: Grænsefladen mellem distributionsnet og forbruger. Denne kontrolmanual omhandler alene grænsefladen snit 2 mellem bionaturgasanlægget og distributionsnettet. I princippet 1 skal både bionaturgasproducenten og distributionsselskabet kontrollere, om den leverede kvalitet overholder myndighedskrav, og kontrollere de parametre, der sikrer korrekt afregning mellem de to parter. På figuren er angivet, hvor de enkelte parter foretager den indbyrdes slutafregningsmåling. 1 De formelle krav mellem bionaturgasproducenten og distributionsselskabet er beskrevet i tilslutningsaftalen 4

5 Snit 1 Snit 2 Snit 3 Biogasanlæg Biogas Bionaturgasproduktion Bionaturgas Tilslutningsanlæg Distributionsnet Tilslutningspunkt Biogasproduktion Opgradering/ fjernelse af CO2, H2S og H2O Afregningsmåling for bionaturgasproducenten Odorisering Afregningsmåling for distributionsselskabet Figur 1 Flowdiagram med angivelse af kontrolflader mellem opgraderingsanlægget og distributionsselskabernes tilslutningsanlæg i snit 2 Biogas er den ikke-opgraderede bionaturgas. Biogasanlæg er det anlæg, som producerer biogas. Bionaturgas er den opgraderede biogas, som overholder det til enhver tid gældende myndighedskrav. Bionaturgas kan fx være fra et synteseanlæg, renseanlæg eller fra et gylleanlæg. Men der skelnes ikke mellem bionaturgassens oprindelsessted, når den først er opgraderet. Bionaturgasanlæg er det anlæg, som opgraderer biogas til bionaturgas. Bionaturgasproducenten har ansvaret for driften af bionaturgasanlægget. Distributionsnettet er det regionale naturgasforsyningsnet, der ejes og drives af et distributionsselskab. Kontinuerlige målinger/bestemmelser er målinger/beregninger, der gennemføres på bionaturgassen, minimum 4 gange i timen, for at kontrollere om bionaturgassen overholder de anbefalede specifikationer. 5

6 Periodiske målinger/bestemmelser er målinger/beregninger, der gennemføres på bionaturgassen, fx en gang om ugen, en gang om måneden eller en gang om året, for at kontrollere om bionaturgassen overholder de anbefalede specifikationer. Tilslutningsanlæg er det anlæg, hvor bionaturgassen modtages, kvalitetskontrolleres, odoriseres 2 og måles med henblik på afregning, og som tilfører bionaturgassen til distributionsnettet. Gasdistributionsselskabet kan vælge at brændværdijustere med propan i tilslutningsanlæg. 2 Tilsætningen af odorant kan også foregå i opgraderingsanlægget, i så fald skal det være beskrevet i tilslutningsaftalen imellem selskaberne 6

7 3 Krav til gaskvalitet Nedenstående tabel sammenfatter gaskvalitetskravene stillet af danske myndigheder. Kravene kommer fra Gasreglementet (GR), som Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for samt Arbejdstilsynets krav til naturgasanlæg 3. Supplerende krav til bionaturgas til transmissionsnettet kommer fra Regler for Gastransport (RfG). Kravene har til formål at sikre korrekt funktion af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr samt at forebygge korrosion af ledningsnettet. Bionaturgas, som udelukkende afsættes via distributionsnettet, skal overholde krav til bionaturgas til distributionsnettet. Bionaturgas som periodisk eller kontinuerligt afsættes via transmissionsnettet skal overholde krav til bionaturgas på transmissionsnettet. Krav til bionaturgas på distributionsnettet Krav til bionaturgas på transmisionsnettet Wobbe Indeks (kwh/m 3 ) 14,1 15,5 # 14,1 15,5 Relativ densitet < 0,7 0,555-0,7 CO 2 (mol-%) < 3.0 < 2,5 O 2 (mol-%) < 0,5 ### < 0,1 Ammoniak (mg/m 3 ) < 3 < 3 Siloxaner (mg/m 3 ) < 0,1 < 0,1 Bakterier og mikro- må ikke give helbredsmæssig risiko må ikke give helbredsmæssig risiko organismer H 2S og COS (mg/m 3 ) < 5 (kun H 2S) < 5 målt som svovl Merkaptan (mg/m 3 ) < 6 målt som svovl Totalt svovlindhold (mg/m 3 ) < 30 ## < 30 Vanddugpunkt ( C) < 0 ved driftstryk op < -8 C ved tryk 70 bar til 4 bar; < -8 ved højere driftstryk Hydratdannelse ingen dannelse af hydrater ved tryk 70 bar og temp. > -8 C Kulbrintedugpunkt ( C) Støv og væsker < -5 ved driftstryk op til 4 bar; < 0 ved højere driftstryk fri for luftformige, faste eller flydende stoffer, der kan indebære en risiko for blokering og fejlfunktioner eller korrosion af installationer og udstyr < -2 C for et hvert tryk op til 70 bar fri for luftformige, faste eller flydende stoffer, der kan indebære en risiko for blokering og fejlfunktioner eller korrosion af almindelige installationer og udstyr Odorant (mg/m 3 ) THT > 10,5 eller uodoriseret mercaptan > 4,0 Andre komponenter og urenheder gassen skal kunne transporteres, lagres og/eller markedsføres uden yderligere justering af kvaliteten Temperatur ( C) 0 20 ved tilslutning 0-50 til plastnet ### # Krav offentliggjort af Sikkerhedsstyrelsen i meddelelser om gas 02/07 ## Krav ikke offentliggjort af Sikkerhedsstyrelsen, men bekræftet i krav til bionaturgas, se Bilag 1 ### Krav stillet af Arbejdstilsynet 3 AT vejledning F.0.1 fra juli 2001 pba. bekendtgørelse 414 af 8. juli

8 4 Krav til nøjagtighed Som nævnt i afsnit 2 skal der måles, en række komponenter for at sikre, at myndighedskravene er overholdt i tilslutningspunkt. Herudover måles volumen og brændværdi for den leverede gas. Kravene skal altid være overholdt. Dette gælder summen af måleværdi og måleusikkerhed (på 95 % konfidensniveau), som vist i Figur 2. Figur 2 Eksempel på overholdelse af grænseværdi for Wobbe indeks Med hensyn til volumen og brændværdi, som ikke skal overholde en grænseværdi, gælder følgende: Volumen Med baggrund i gasdistributionsselskabernes leveringsbetingelser for naturgas er der krav om at kunne overholde en nøjagtighed på måling af volumenmængde på ± 3 % (per m 3 n) til kunderne. Dette krav videreføres til tilslutningspunktet, med mindre andet aftales mellem bionaturgasproducenten og distributionsselskabet. Brændværdi Brændværdibestemmelse i tilslutningspunktet skal overholde bestemmelserne i kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet (nøjagtighed bedre end ± 0,5 %). 8

9 5 Kontinuerlige og periodiske målinger/beregninger ved tilslutningspunktet Gasselskaberne og bionaturgasanlægsejerne skal opstille et kontrolprogram, der opdeler de enkelte komponenter efter behovet for kontrol efter en procentvis andel af grænseværdien for komponenten i bionaturgassen. Kontrolprogrammet udarbejdes på baggrund af en række målinger i opstartsfasen, hvor gassen undersøges for de bestanddele, som er beskrevet i afsnit 3. Der udføres altid kontinuerlige bestemmelser for følgende parametre: Brændværdi og leveret mængde (af hensyn til afregning) Wobbe indeks Vanddugpunkt H 2 S Øvrige parametre bestemmes kontinuerligt eller periodisk efter følgende kriterier: Hvis målingen er mindre end 25 % af grænseværdien, udføres der årlige kontrolmålinger. Hvis målingerne er større end 25 %, men mindre end 75 % af grænseværdien, udføres der kvartalsvis kontrolmålinger. Hvis målingen er større end 75 %, men mindre end 90 % af grænseværdien, udføres der månedlige kontrolmålinger. Hvis fem eller flere af disse målinger ligger inden for dette bånd i løbet af et år, bør det overvejes, om der skal gennemføres ugentlige måling af komponenten. Dette aftales indbyrdes mellem ejeren af bionaturgasanlægget og distributionsselskabet. Hvis målingen er større end 90 % af grænseværdien, skal der gennemføres kontinuerlige, målinger af bestanddelen. Der gennemføres årlig in-situ kontrol af måleudstyr, enten af gasdistributionsselskabet eller af tredjepart, ligesom det aftales mellem ejeren af bionaturgasanlægget og distributionsselskabet, om der skal gennemføres årlige audit af de indskrevne måledata i anlæggets logbog. Odoriseringen skal kontrolleres mindst to gang årligt efter naturgasselskabernes Retningslinjer for odoranttilsætning og kontrol af odorantindhold 4. Opgaven påhviler distributionsselskabet. 4 Udgave af Retningslinjer for odoranttilsætning og kontrol af odorantindhold, februar

10 Bilag 1 Sikkerhedsstyrelsens reviderede udkast til krav for bio(natur)gas som distribueres i distributionsnettet af 23. november Krav til indholdet i bionaturgas skal til enhver tid kontrolleres med Sikkerhedsstyrelsens sidste opdateringer af Gasreglementet. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Regler for Gastransport Version 8.09.0

Regler for Gastransport Version 8.09.0 Regler for Gastransport Version 8.09.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 4. marts1. oktober 2008 Endelig udgave Regler for Gastransport, version 8.09.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL

Læs mere

Regler for Gastransport Version 9.0

Regler for Gastransport Version 9.0 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"),

Læs mere

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014 Mere gas fra Københavns spildevand Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli

Læs mere

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand

Tekniske bestemmelser for. FJERNVARME, varmt vand Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, varmt vand Forord Levering af fjernvarme fra Københavns Energi sker efter regler som er beskrevet i Bestemmelser for levering af fjernvarme fra Københavns Energi og

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Naturgassen står fortsat stærkt Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

GRØNT REGNSKAB 2007. for. Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager GRØNT REGNSKAB 2007 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Indhold Generel info om Energinet.dk...2 Basisoplysninger...3 Ledelsens redegørelse...5 Redegørelse for valg af data og tekst...5

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme

Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme NOTAT Dato: 19. marts 2015 Af: Thomas Engell BAGGRUND I 2007 indledte

Læs mere

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager

Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager Grønt regnskab 2014 for Energinet.dk Gaslager A/S Ll. Torup Naturgaslager 19. marts 2015 CGS/CGS 1. Generel information om Energinet.dk... 2 2. Basisoplysninger... 3 3. Ledelsens redegørelse... 5 Redegørelse

Læs mere

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere