Effekter af Fondens investeringer Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015"

Transkript

1 Effekter af Fondens investeringer Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække internationale og større danske film- og tv-produktioner til Region Hovedstaden, som skaber vækst og arbejdspladser. Fonden investerer sine midler i film- og tv-produktioner mod at disse produktioner enten helt eller delvist finder sted i Danmark. Fondens udvælgelse af projekter Fondens investeringer er baseret på a) en beregning af hver enkelt produktions økonomiske effekt og b) en vurdering af produktionernes additionalitet, dvs. hvorvidt de ikke ville blive gennemført i Danmark uden Fondens investering. Der investeres i projekter, der understøtter mest økonomisk effekt og beskæftigelse i Danmark. Det er typisk udenlandske produktioner, der scorer højest på begge disse kriterier, jf. Boks 1. Boks 1 Udenlandske eller danske produktioner? En gennemsnitligt udenlandsk film- og tv-produktion skaber lidt mindre økonomiske effekter end en dansk produktion med samme budget. Forskellen skyldes, at en udenlandsk produktion naturligt nok har en højere andel udenlandske ansatte end en dansk produktion. En udenlandsk ansat forbruger næsten intet af sin løn i Danmark og understøtter derfor mindre afledt aktivitet end en dansk ansat. Det betyder imidlertid ikke, at det er bedre at investere i danske film- og tv-produktioner frem for udenlandske. Investeringen har markant større betydning for, om en udenlandsk film- og tv-produktion vil finde sted i Danmark, end en tilsvarende investering har for en dansk produktion. Selvom den økonomiske effekt er lidt lavere for en udenlandsk filmproduktion, er additionaliteten meget højere, og derfor er effekten ved investeringer i udenlandske filmproduktioner samlet set større. Copenhagen Economics Økonomiske effekter ved film- og tv-produktion i Danmark Der er forholdsvis store økonomiske effekter ved film- og tv-produktion i Danmark. Film- og tv-produktion har en relativ høj værditilvækst per beskæftiget og understøtter relativt store afledte effekter i forhold til mange andre erhvervsgrene, jf. Boks 2. 1

2 Boks 2 Film- og tv-produktion skaber værdi i Danmark En ansat i filmbranchen skaber indkomst og understøtter andre erhverv i lige så høj grad som en ansat i industrien. En person med beskæftigelse i filmbranchen skabte selv direkte værditilvækst og understøttede afledt værditilvækst i andre erhverv for tilsammen knap 2 i Det svarer til det gennemsnitlige industri- og fremstillingserhverv i Danmark, jf. Figur 1. Direkte og afledt værditilvækst per beskæftiget i 2011 Mio. kr. per beskæftiget Gennemsnit for 34 industriog fremstillingserhverv 1 Ikke alene hører film- og tv-produktion til blandt mere værdiskabende erhvervsområder når der sammenlignes inden for Danmark (jf. boks 2), dansk film- og tv-produktion anses også for at være højproduktiv sammenlignet med film- og tv-produktioner i andre lande. En typisk film- eller tv-produktion i Danmark benytter et betydeligt mindre hold af ansatte end hvis den samme film- eller tv-produktion fandt sted i eksempelvis England. Det skyldes, at danske film- og tv-producenter har været vant til at skulle levere høj kvalitet med relativt små budgetter. Den højproduktive danske film- og tv-produktion afspejler således generelle og velkendte styrker ved den danske model, hvor lav magtdistance, flade hierarkier og selvstændigt tænkende medarbejdere betyder, at den samlede danske film- og tv-produktion som erhvervsområde fortsat kan være konkurrencedygtig i international sammenhæng trods høje danske lønninger og øvrige omkostninger. 0 Medicin Slagterier Motorer, Computerspil og (18 tusinde (15) vindmøller beskæftigede) og pumper software (25) (4) Tv- og film mv. (6) Elektronisk udstyr (10) Metal (36) Plastog gummi (31) Maskiner (15) Det er positivt for dansk økonomi, hvis produktiviteten øges i eksisterende virksomheder, eller hvis der skabes nye virksomheder, og beskæftigelsen øges i højproduktive erhverv frem for lavproduktive erhverv. Industriens produktivitet er i forvejen højere end i servicesektoren. Figuren viser den direkte, indirekte og inducerede bruttoværditilvækst per direkte beskæftiget. De viste brancher i figuren er udvalgt som industrierhvervene med flest beskæftigede i 2011 samt film og tv mv. og computerspil og software Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistiks input-outputtabeller 2

3 Hertil kommer, at film- og tv-produktion understøtter omsætning og jobs i en række relaterede erhverv. Dels fordi der til en filmproduktion købes varer og tjenesteydelser i Danmark, som købes fra danske leverandører og deres underleverandører. Og dels fordi der udbetales lønninger til danske ansatte på filmproduktionerne, hvilket skaber afledte effekter, når lønningerne forbruges i Danmark igen. Effekter af Fondens investeringer Copenhagen Film Fund arbejder målrettet på at tiltrække udenlandske produktioner til Danmark. Fondens investering i de produktioner, der tiltrækkes, udgør i gennemsnit for perioden % af disse produktioners samlede budget til den del af produktionen, som finder sted i Danmark. En investering svarende til en sådan andel af budgettet må forventes at spille en betydelig rolle i beslutningen om at lægge produktionen i Danmark. Naturligvis spiller branchens høje kompetencer og høje effektivitet også ind på beslutningen. Samtidig influeres beslutningen om placeringen af en større film- eller tv-produktion også af hvilke forhold, andre lande kan tilbyde, og det er ikke ualmindeligt, at den samme film optages på flere locations (eksempelvis er filmen Danish Girl optaget i både Danmark, England og Belgien). Det vurderes på denne baggrund, at Fonden har en stor indflydelse på valget af Danmark som produktionssted, og at en betydelig del af de produktioner, som Fonden har tiltrukket, ikke ville være kommet til Danmark uden Fondens investering eller at en betydeligt mindre del af de enkelte produktioner ville være blev placeret i Danmark. Additionaliteten vurderes at være betydeligt over 50%, men samtidig vurderes det også, at additionaliteten næppe er 100%. Som et konservativt skøn er en additionalitet på 75% anvendt i det følgende. Under forudsætning af at 75% af produktionerne ikke var kommet til Danmark uden Fondens indsats, har Fonden gennem sine investeringer for i alt 29 i perioden understøttet værditilvækst i Danmark for (målt ved bidraget til BNI). Hver krone investeret af Fonden har dermed understøttet et BNI-bidrag på 3,2-5,8 kr., jf. Figur 1. 3

4 Figur 1 Samlede effekter af Fondens investeringer, Figuren viser de akkumulerede effekter over perioden Copenhagen Economics baseret på budgetter og regnskaber fra Copenhagen Film Fund og Danmarks Statistiks input-outputtabeller. Målt som gennemsnit per år har Fonden understøttet værditilvækst i Danmark for (målt ved bidraget til BNI) og danske arbejdspladser, jf. Tabel 1. Tabel 1 Effekter af Fondens investeringer, Antal produktioner BNI-bidrag, Beskæftigelse, årsværk Gennemsnit, Tabellen viser effekten af Fondens investeringer såfremt produktionerne var 75% additionelle. Det nederste tal i spændet angiver effekterne ekskl. inducerede effekter og det øverste tal angiver effekterne inkl. inducerede effekter. Af de årsværk understøttes 55 årsværk direkte i forbindelse med film- og tv-produktionen. Copenhagen Economics baseret på produktionernes regnskaber (hvor disse foreligger på opgørelsestidspunktet) eller budgetter samt Danmarks Statistiks input-outputtabeller. Det skal bemærkes, at man ikke kan sammenholde Fondens investering med det beregnede bidrag til BNI. Om det samlet set er en samfundsøkonomisk god investering at støtte udenlandsk film- og tv-produktion i Region Hovedstaden afhænger af to ting. For det første om gevinsterne overstiger omkostningerne ved at indkræve støttebeløbet samt udgifterne til drift af Filmfonden i skatter. For det andet om afkastet er større end afkastet ved andre offentlige investeringer. 4

5 Fondens investeringer i de enkelte år Fonden investerede i tre produktioner i 2013 for i alt 3 Produktionerne bringer selv en stor del af finansieringen med sig, så de tre produktioner i 2013 havde et samlet forbrug (inkl. lønninger) i Danmark på hele 20 Forbruget understøtter værdiskabelse og jobs i både filmbranchen og en række relaterede erhverv i Danmark. Dels fordi der til en filmproduktion købes varer og tjenesteydelser fra danske leverandører, deres underleverandører osv. Og dels fordi der udbetales lønninger til danske ansatte på filmproduktionerne, hvilket skaber såkaldte inducerede effekter, når lønningerne forbruges i Danmark igen. Under forudsætning af at alle tre produktioner er 75% additionelle (altså at 75% af produktionerne ikke var kommet til Danmark uden Fondens indsats), viser beregninger, at Fondens investeringer i 2013 understøttede et bidrag til BNI på samlet og danske årsværk afhængig af, om de inducerede effekter medregnes eller ej, jf. Tabel 2. Tabel 2 Effekter af Fondens investeringer i 2013 Produktion Indstillet Fondens investering, Budgetteret forbrug og løn i Danmark, Additionelt BNI-bidrag, Additionel beskæftigelse, årsværk Barnaby* , The Team , Nordic Factory* , I alt 3, Tabellen viser produktionernes køb af varer og tjenester og lønninger i Danmark samt den beregnede ekstra værdiskabelse (BNI-bidrag) og beskæftigelse i Danmark, såfremt produktionerne var 75% additionelle (det beregnede BNI-bidrag og beskæftigelse er ganget med 0,75). Det nedre tal i spændet angiver effekterne ekskl. inducerede effekter og det øvre tal angiver effekterne inkl. inducerede effekter, jf. Boks 3 nedenfor. Af de årsværk blev 32 årsværk understøttet direkte i forbindelse med film- og tv-produktionen. * For Barnaby og Nordic Factory er beregningerne baseret på de budgetterede (ex ante) udgifter, mens The Team er baseret på de faktiske (ex post) udgifter. Copenhagen Economics baseret på budgetter og regnskaber fra Copenhagen Film Fund og Danmarks Statistiks input-outputtabeller. I 2014 investerede Fonden for i alt 13 i seks forskellige produktioner. Med de anførte forudsætninger, understøttede Fondens investeringer et BNI-bidrag på og danske årsværk, jf. Tabel 3. 5

6 Tabel 3 Effekter af Fondens investeringer i 2014 Produktion Indstillet Fondens investering, Budgetteret forbrug og løn i Danmark, Additionelt BNI-bidrag, Additionel beskæftigelse, årsværk Heartless , Broen III* , Longway North , Wallander , Heartless II* , Rita 3* , I alt 13, Af de årsværk blev 93 årsværk understøttet direkte i forbindelse med film- og tv-produktionen. * For Broen III, Heartless II og Rita 3 er beregningerne baseret på de budgetterede (ex ante) udgifter, mens de øvrige produktioner er baseret på de faktiske (ex post) udgifter. Copenhagen Economics baseret på budgetter og regnskaber fra Copenhagen Film Fund og Danmarks Statistiks input-outputtabeller. I 2015 ventes Fonden gennem sine investeringer at understøtte et BNI-bidrag på og danske årsværk, jf. Tabel 4. Tabel 4 Effekter af Fondens investeringer i 2015 Produktion Fondens investering, Budgetteret forbrug og løn i Danmark, Additionelt BNI-bidrag, Additionel beskæftigelse, årsværk Danish Girl 6, Kongens Nei 3, Bølgen 0, (Endnu ikke besluttet)* 3, I alt 13, Af de årsværk blev 44 årsværk understøttet direkte i forbindelse med film- og tv-produktionen. Alle produktionerne er baseret på budgetterede udgifter. * Effekterne af Fondens resterende 3 er opgjort via de gennemsnitlige effekter per investeret for alle de øvrige projekter fra Copenhagen Economics baseret på budgetter og regnskaber fra Copenhagen Film Fund og Danmarks Statistiks input-outputtabeller. Varige effekter af Fondens investeringer Fondens investeringer tiltrækker, som vist, et antal store og krævende film- og tv-produktioner, som ellers ikke ville have fundet sted i Danmark. Dette vurderes at have varige effekter på den danske film- og tv-branche (og de relaterede erhverv), fordi det bidrager til at holde medarbejderne skarpe og sikre en fortsat udvikling af kompetencer og erfaringer i en branche, der er under hastig teknologisk forandring. Forandringen 6

7 stiller krav til udvikling og fortsat innovation i branchen, hvilket vurderes at blive understøttet af de internationale produktioner, som fonden tiltrækker. Det er der to primære grunde til. For det første giver de udenlandske produktioner en nødvendig skala. De udenlandske produktioner har et sådan omfang, at de er med til at opretholde den kritiske masse, der anses for væsentlig i forhold til at den danske film- og tv-produktion kan fortsætte med at være konkurrencedygtig på internationalt plan. For det andet bringer de udenlandske produktioner ny viden, nye kompetencer og til tider krav om særlige teknologiske løsninger, som bidrager til at holde den danske film- og tv-produktion skarpe og på forkant med den seneste udvikling. Samlet vurderes fondens indsat at have varige effekter som følge af de erfaringer og kompetencer, der indlejrer sig hos de danske filmhold, der arbejder på de udenlandske produktioner. Størrelsen på disse yderligere positive effekter kendes pt. ikke. Foruden disse effekter og de beregnede effekter i tabellerne ovenfor kan der være såkaldte branding-effekter samt spillover-effekter, som yderigere kan understøtte varige jobs i Danmark. For det første kan en styrkelse af Region Hovedstaden som location øge den danske filmbranches konkurrencedygtighed fremover, når international produktioner skal vælge location. For det andet kan det formodes, at film, der er indspillet i Hovedstadsområdet, bidrager til at brande regionen, når disse film vises i udlandet. Det kan understøtte varige jobs i turismerelaterede og andre erhverv i Danmark. Om vurderingen af økonomiske effekter Beregningerne er baseret på produktionernes individuelle budgetter eller regnskaber, jf. Boks 3. Boks 3 Filmfondens metode til vurdering af økonomiske effekter Copenhagen Economics har udviklet en metode for Filmfonden, der kan benyttes til at opgøre de økonomiske effekter for hvert projekt. Til beregningerne benyttes et budget eller et regnskab (såfremt det foreligger) for projektet, Danmarks Statistiks input-outputtabeller og en række gængse antagelser i input-outputanalyser. Når et udenlandsk filmhold kommer til København for at producere film eller tv, skabes der indkomst og jobs gennem tre typer effekter: 1 Direkte effekter værdiskabelse i form af lønninger til de ansatte og overskud fra produktionen i Danmark, og beskæftigelse på produktionen 2 Indirekte effekter værdiskabelse og jobs, som skabes i Danmark hos leverandører, deres underleverandører, osv., som følge af køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med produktionen 3 Inducerede effekter værdiskabelse og jobs skabt via lønninger, som udbetales direkte på produktionen og indirekte hos underleverandører, og forbruges i Danmark Copenhagen Economics 7

8 For flere projekter (hvor der endnu ikke foreligger regnskaber) er beregningerne baseret på de budgetterede udgifter. Det har formentlig den betydning, at de opgjorte effekter er et konservativt skøn, da de faktiske udgifter typisk viser sig at være højere end hvad man havde budgetteret med. For de fire af Fondens hidtidige projekter, hvor der foreligger et regnskab, har der været et overforbrug på 40% i forhold til det budgetterede, jf. Figur 2. Figur 2 Faktisk og budgetteret forbrug i Danmark 40 37, ,5 +40% Budgetteret forbrug Faktisk forbrug Figuren viser det samlede budgetterede hhv. faktiske køb af varer og tjenester i Danmark samt lønninger i Danmark for produktionerne The Team, Heartless, Wallander og Longway North. Copenhagen Film Fund 8

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere