Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej Odense S0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0"

Transkript

1 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: Fax: CVR nr.: Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej Odense S0 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinare generalforsamling den I 2010 Dirigent CENSUS Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Oversigt over aktionarer kan rekvireres pi selskabets kontor

2 Indholdsfortegnelse PStegninger Ledelsespitegning Den uafhangige revisors pdtegning Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Arsregnskab 1. januar december 2009 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgerrelse Balance Noter

3 Ti1 bestyrelsen i Grundejerforeningen Brbzekhave Bestyrelsen har dags dato aflagt firsrapporten for Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmassig siledes, at hsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsrapporten indstilles ti1 generalforsamlingens godkendelse. Odense SO, den "il 2010 Bestyrelse

4 Den uafhzngige revisors pgtegning Ti1 medlemmerne i Grundejerforeningen 0rbzekhave Vi har revideret Arsrapporten for Grundejerforeningen 0rbzkhave for regnskabsaret 1. januar december 2009, omfattende ledelsespbtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgerrelse, balance, egenkapitalopgerrelse, pengestrermsopgerrelse, noter samt ledelsesberetningen. Arsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter irsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for lrsregnskabet og ledelsesberetningen. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflagge et Arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse rned Arsregnskabsloven og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegerrelse i overensstemmelse rned Arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udforrnning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflagge et Arsregnskab og en ledelsesberetning uden vzsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmzssig regnskabspraksis og udervelse af regnskabsmassige sbn, som er rimelige efter omstzndighedeme. Revisors ansvar og den udferte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet og ledelsesberetningen pi grundlag af vor revision. Vi har udferrt vor revision i overensstemmelse rned danske revisionsstandarder. Disse standarder kraver, at vi lever op ti1 etiske krav samt planlagger og udferrer revisionen rned henblik pb at opni h ~j grad af sikkerhed for, at Arsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder vasentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belerb og oplysninger, der er anferrt i Arsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhanger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentlig fejlinformation i hsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen ovewejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflaggelse af et hsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegerrelse, rned henblik pa at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omskndighederne, men ikke rned det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til. om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udmede regnskabsmzssige sbn er rimelige, samt en vurdering af den samlede prasentation af Arsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrzkkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning ti1 forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabshret 1. januar december 2009 i overensstemmelse rned Arsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegrelse i overensstemmelse rned Arsregnskabsloven. Census,/ ~ohn Barrett statsautoriseret revkor

5 Foreningsoplysninger Foreningen Grundejerforeningen 0rbakhave V/ kasserer Gert Grernholdt Carlsen Skierdtsvej Odense S0 Regnskabsgr: 1. januar december Kasserer Revisor Pengeinstitut Gert Grsnholdt Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab Wichmandsgade Odense C Fionia Bank A/S Grsn Gade 0rbakvej Odense S0

6 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets aktivitet best& i pleje af medlernmernes fzelles interesser og skattemassige samt juridiske aspekter. Udviklingen i aktiviteter og ekonomiske forhold Arets resultat, der udviser et overskud pb kr anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabdrets udlob Der er efter regnskabs5rets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vasentligt vil kunne pivirke foreningens finansielle stilling.

7 Anvendt regnskabspraksis GENERELT hsrapporten for 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for virksornheder i regnskabsklasse B og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder. hsrapporten er aflagt efter samrne regnskabspraksis som sidste Br og aflagges i danske kroner. Generelt om indregning og maling Indtagter indregnes i resultatopgerrelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes v~rdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males ti1 dagsvardi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgerrelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnb Brets indtjening, herunder hensatte forpligtelser samt tilbagef~rsler som ferlge af andrede regnskabsmassige sbn af belab, der tidligere har vzret indregnet i resultatopgmelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt at fremtidige erkonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets vardi kan mbles pilideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nbr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragh foreningen, og forpligteisens vardi kan m5les phlideligt. RESULTATOPGQRELSEN Nettoomsaetning Nettoomsatningen omfatter indbetalinger af kontingenter samt indvundne gebyrer ved restancer der indregnes i resultatopgerrelsen. Omkostninger ti1 vedligeholdelse Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrerrer vedligeholdelse af grme omrider, bede, fliser, traer, snerydning samt krarsel af affald. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ti1 ledelsen samt kontoromkostninger. Andre omkostninger Andre omkostninger omfatter omkostninger ti1 generalforsarnling, fester samt sponsorater. 0vrige omkostninger 0vrige omkostninger indeholder omkostninger ved tab af kontingenter BALANCEN Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter garantiforpligtelser ti1 udbedring af vandrm. Likvider Likvide midler bestir af posterne "Likvide beholdninger".

8 Resultatopgsrelse 1. januar ti1 31. december Note 1 Nettoomsatning 2 Omkostninger ti1 vedligeholdelse 3 Andre omkostninger BRUTTORESULTAT DRIFTSRESULTAT 4 Andre finansielle indtagter RESULTAT F0R EKSTRAORDINBRE POSTER 5 Ekstraordinme indtagter RESULTAT F0R SKAT ARETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overfort resultat DISPONERET I ALT

9 Balance 31. december AKTIVER Note 6 Likvide beholdninger OMSKTNINGSAKTIVER AKTIVER

10 Balance 31. december PASSIVER Note Egenkapi tal Overfort resultat EGENKAPITAL 7 Andre hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER Anden gzld Kortfristede gaeldsforpligtelser GiZLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

11 Noter 1 Nettoomsaetning Kontingenter Indvundne gebyrer 2 Omkostninger ti1 vedligeholdelse Vedligeholdelse, grernne omrider Vedligeholdelse, bede, fliser, trzer Snerydning Korsel, affald og grus 3 Andre omkostninger Generalforsamling, mder, m.v. Bestyrelsesrmder og forplejning Somrnerfest Fastelavnsfest Milj odag Sponsorvirksornhed Adrninistrationsomkostninger Kontorartiklerltryksager EDB-udgifter, hjemmeside Vedligeholdelse Honorar formand incl. telefon Honorar kasserer incl. telefon Revision Forsikringer 0vrige omkostninger Tab kontingenter

12 Noter 4 Andre finansielle indtaegter Renter, pengeinstitutter 5 Ekstraordinaere indtaegter Salg af jord 6 Likvide beholdninger Kasse Fionia Bank, Andre hensatte forpligtelser Henszettelser ti1 vandrrar Indbetalt ti1 vandrerr Anvendt ti1 reparationer

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 2006 9. REGNSKABSAR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... Pitegninger Ledelsespitegning...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere