Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune"

Transkript

1 Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer... 3 Sundhed... 3 Personale / medarbejdere / uddannelseskrav... 3 Arbejdsmiljø... 4 Løn- og ansættelsesvilkår... 4 Sprog... 4 Lukkedage... 4 Forældreindflydelse... 4 Vedtægter... 4 Tilsyn og kontrol... 4 Leverancesikkerhed / driftsgaranti... 5 Økonomisk hæderlighed... 5 Forsikringer... 5 Tilskud... 5 Klageadgang... 6 Forældrebetaling... 6 Misligholdelse... 6 Revideret med baggrund i B&U beslutning den 1. april 2008

2 Indledning I henhold til Dagtilbudsloven 20 godkender Viborg Kommune privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud Begrebet privatinstitution omfatter institutioner eller institutionslignende pasningsordninger. I forbindelse med etablering af en privatinstitution er det kommunen, der skal godkende og føre tilsyn med institutionen. Kommunen fastsætter og offentliggør sine kriterier for godkendelse. Viborg Kommune fastsætter et depositum på kr. i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Beløbet tilbagebetales, når der er truffet afgørelse vedr. ansøgningen. Ministeriet har formuleret kommunens opgave således: Kommunen skal sikre kvaliteten i privatinstitutionen samt sikre, at forældrene får mulighed for at vælge mellem dagtilbud af minimum samme standard. Kommunen skal stille samme krav til en privatinstitution, som den stiller til egne institutioner. Netop ved at fastsætte tilskuddet ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau sikres en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som kommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud. Lovgivning m.v. Den private leverandør skal leve op til gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området. Leverandøren skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner vedr. bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, sikringsrum, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn m.v. Privatinstitutionen er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i relation til den opgave, den udfører for kommunen, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2. Institutionen (bestyrelse og medarbejdere) er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Ligeledes gælder bl.a. lov om røgfrie miljøer, samt lov om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Kommunale politikker og retningslinier Leverandøren skal efterleve de til enhver tid gældende Byrådsbeslutninger og Byrådets politikker på området. Der henvises bl.a. til Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik, herunder delmålsætninger for dagtilbud og specialtilbud Viborg Kommunes målsætning for Pædagogiske læreplaner Aktivt tværfagligt samarbejde. Der skal etableres et formelt samarbejde mellem privatinstitutionen og de øvrige institutioner, så der sikres en udvikling, der er på linie med de øvrige institutioner. Samarbejde med skolerne vedrørende overgang til skole. Optagelsesregler Privatinstitutionen fastsætter retningslinjer for optagelser af børn i institutionen og følger almindelige retsgrundsætninger i den forbindelse. Privatinstitutionen træffer selv 2

3 afgørelse om optagelse. Institutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse, hvis der ikke er plads i institutionen, eller institutionen ikke kan indrettes til barnet, eller personalet ikke er kompetent til varetagelse af opgaven. En privatinstitution kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsbørnehave. Optagelsesreglerne skal fremgå af privatinstitutionens vedtægt. Opgaven / kvalitetskrav Den private leverandør er omfattet af formålsbestemmelsen for dagtilbud (dagtilbudslovens 7). Ligeledes er leverandøren omfattet af reglerne for pædagogiske læreplaner (dagtilbudslovens 8). Privatinstitutionen skal følge kommunens retningslinier for sprogstimulering og sikre overholdelse af folkeskolelovens bestemmelser om sprogstimulering af tosprogede småbørn (folkeskolelovens 4a). Privatinstitutionen skal i den daglige praksis arbejde forebyggende, og i særlig grad udøve en forebyggende indsats og støtte i forhold til sårbare børn og børn med særlige behov Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder, og institutionen skal samarbejde med relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn om nødvendige tiltag overfor disse børn. Underretningspligt Privatinstitutionen er omfattet af underretningspligt, jf. servicelovens 153. Støtteressourcer Støttetimer til et barn med særlige behov visiteres og finansieres af kommunen. Hvis der er bevilget støtte, er privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at barnet får den bevilgede støtte. I modsat fald kan Viborg Kommune pålægge forældrene at flytte barnet til en anden institution, der i højere grad kan varetage barnets behov - både hvad angår de fysiske rammer og de personalemæssige kompetencer i forhold til specialviden og uddannelse. Privatinstitutionen skal følge kommunens procedure for ansøgning om støttetimer. Sundhed Privatinstitutionen skal leve op til gældende krav og Kommunens retningslinier vedr. forebyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold m.v. Personale / medarbejdere / uddannelseskrav Kommunens serviceniveau på dagtilbudsområdet er bl.a. afspejlet i personaleressourcer i form af normering, personalesammensætning m.m. Kommunen stiller samme krav til privatinstitutionen som til kommunens egne institutioner. Viborg Kommune forudsætter, at privatinstitutionens ledelse har en pædagogisk uddannelse, og at der er opmærksomhed på den professionelle voksenrolle, som skal 3

4 være med til at sikre udviklende og dynamiske børnemiljøer. Der er ligeledes en forventning om, at personalet generelt har et ønske og vilje til efterog videreuddannelse, herunder at der afsættes de fornødne økonomiske ressourcer til at sikre denne udvikling. I tilknytning til ansættelse af personale (inkl. evt. frivillige medarbejdere) skal privatinstitutionen indhente straffeattester og børneattester jfr. bekendtgørelse nr. 658 af 29. juni 2005 Arbejdsmiljø Leverandøren skal efterleve arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af APV m.v. Løn- og ansættelsesvilkår Loven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutionen, og disse dækkes ikke af de kommunale overenskomster. Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst. Sprog Kommunen stiller som krav, at dansk anvendes som hovedsprog i institutionen. Lukkedage Privatinstitutionen kan indføre lukkedage. Men muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelsen i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. Forældreindflydelse I alle daginstitutioner i kommunen er der valgt forældrebestyrelser, hvor forældre og personale er repræsenteret. Der er tale om lovregler, der sikrer forældrenes indflydelse på principperne for driften af institutionen. Forældrebestyrelserne indgår også i en dialog med det politiske udvalg i kommunen. I forbindelse med oprettelsen af en privatinstitution skal institutionens forældre og personale sikres en lignende indflydelse på principperne for privatinstitutionens drift. Vedtægter Privatinstitutionen skal udarbejde en vedtægt for institutionen. Godkendt vedtægt skal forevises Viborg Kommune efter anmodning. Vedtægten skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, evt. specielt formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud m.v. Det skal ligeledes klart angives hvem der er ansvarlig for privatinstitutionens drift. Tilsyn og kontrol Viborg Kommune fører tilsyn med privatinstitutionen efter de til enhver tid gældende regler om tilsyn med dagtilbud. Privatinstitutionen er forpligtet at samarbejde med Viborg Kommune, bl.a. i forhold til det pædagogiske tilsyn. Tilsynet skal kunne foregå frit og uhindret. Viborg Kommune kan 4

5 kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet. Den private pasningsordning har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning for kommunens godkendelsesgrundlag. Leverancesikkerhed / driftsgaranti Der gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første i en måned i de situationer, hvor Viborg Kommune skal overtage pasningsforpligtelsen for de børn, der har været optaget i privatinstitutionen. Privatinstitutionen stiller, i tilknytning til oprettelsen, en driftsgaranti for institutionens leverancesikkerhed. Størrelsen af denne driftsgaranti skal udgøre følgende beløb: kr. pr. barn i privatinstitutionen i intervallet 1-25 børn kr. pr. barn i privatinstitutionen i intervallet børn kr. pr. barn i privatinstitutionen i intervallet 51- børn, Antallet af børn, som skal danne grundlag for driftsgarantiens størrelse, fastsættes ud fra privatinstitutionens forventninger til antal børn ved oprettelse af privatinstituitionen. Driftsgarantiens størrelse reguleres, såfremt det gennemsnitlige børnetal i privatinstitutionen - over en periode på 1 år - ændres i op- eller nedadgående retning med 20 % - dog mindst ved en ændring på 10 børn. Sikkerhedsstillelsen/driftsgarantien sker på anfordringsvilkår. Økonomisk hæderlighed Det er et krav, at leverandøren har orden i sin økonomi, har opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser, og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Viborg Kommune stiller krav om, at leverandøren opfylder betingelserne i henhold til lov om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Der må herefter ikke ske godkendelse af leverandører, der skylder over kr. til det offentlige. Forsikringer Leverandøren skal tegne de nødvendige forsikringer for privatinstitutionen. Tilskud Privatinstitutionen modtager følgende tilskud: Der ydes et driftstilskud pr. barn. Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter kommunen har pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der ydes et administrationsbidrag pr. barn svarende til 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der ydes et bygningstilskud pr. barn svarende til 4,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i Viborg Kommune pr. barn i alderen 0-2 år og 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i Viborg Kommune pr. barn i alderen 3-5 år. I beregningsgrundlaget tages der højde for privatinstitutionens åbningstid. Viborg Kommune nedsætter derfor driftstilskuddet i forhold til deltidspladser eller begrænset 5

6 åbningstid m.v. Tilskuddene ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om tilskud til brug for dagtilbuddet, og barnet er optaget i privatinstitutionen. Et barn, der bliver optaget i privatinstitutionen, har ret til at få driftstilskud med fra sin opholdskommune. Klageadgang Klage over fastsættelse af Viborg Kommunes godkendelseskriterier kan - afhængig af klagens art - påklages til Byrådet eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Viborg Kommunes afgørelse vedr. godkendelse af en privat leverandør, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Der er ingen administrativ klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning m.v. Forældrebetaling Forældrebetalingen fastsættes og opkræves af privatinstitutionen og er ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for Viborg Kommunes dagtilbud. Der er ingen loft over forældrenes andel, idet det er et valg, forældrene foretager ved optagelsen. Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter regler, der bygger på principperne for tilskud vedr. kommunale dagtilbud. Misligholdelse Ved misligholdelse af ovenstående vilkår for drift af privatinstitution, bortfalder Viborg Kommunes tilskud og der vil kunne rejses krav om erstatning. 6

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune seskrltener, pr. 4.. i-.lx,. 2005 Privatinstitutioner efter Servicelovens 11 a. Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune Baaarund H0rsholm Kommune er via

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere