ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING AF FLEKSIBLE SKOPER (2. UDGAVE) EN VEJLEDNING OM RENGØRINGSPRODUKTER OG VÆRNEMIDLER II Udarbejdet af Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Civilingeniør Henrik Simonsen Maj 2010 (opr. udgave juli 2005) Rev dec 2010 (side 8)

2 INDHOLD 1. Indledning Oversigt Manuel vask Manuel vask rengøringsprodukter Manuel vask Rummets indretning Manuel rengøring vejledende procedurer for arbejdet Maskinvask Maskinvask udsugning Maskinvask rengøringsprodukter Pereddikesyre-baserede produkter Hygiejne Kilder Bilag 1 luftbårne medier UDGAVER Maj 2010 Revision 2. udgave. Juli 2005 Oprindeligt dokument udgivet. 1

3 Forord til 2009-udgaven Nærværende vejledning er revideret af 2 hovedårsager: dokumentets alder og at nye typer maskinel rengøring er taget i brug på hospitaler i Region Midtjylland. I skrivende stund er Statens Serum Instituts anvisning Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper fra 2001 under revision. Region Midtjylland har deltaget i revisionen som repræsentant for REKS (Regionernes kemikaliesamarbejde). Statens Serum Instituts anvisning og nærværende vejledning omhandler forskellige aspekter om samme emne. Det ligger heri, at vægtningen i de to dokumenter er og bør være forskellig. Der er ikke kendte uoverensstemmelser mellem de to dokumenter. 1. INDLEDNING Fleksible endoskoper bruges til undersøgelser indenfor mange medicinske specialer. Brugen indebærer potentielt risiko for overførsel af smitte fra patient til patient eller fra patient til personale. Rengøring af skoperne er derfor et centralt element i brugen. Fælles for skoperne er, at de skal bruges mange gange og at skoperne skal gøres rene mellem undersøgelserne. Rengøringen skal forhindre overførsel af humant/biologisk og mikrobiologisk materiale og risiko for smitte mellem patienter. Rengøringen er ofte en kombination af manuel rengøring og rengøring i specielle maskiner. Endoskoperne tåler normalt ikke hårdhændet behandling, høje temperaturer eller stærke oxidationsmidler, dvs. at mange typer af rengøring er udelukket. De høje krav til rengøringen kombineret med endoskopernes sårbarhed overfor varme/kemi medfører, at der skal bruges rengøringsmidler, der er effektive ved moderate temperaturer. Der bruges ofte en kombination af forhøjet temperatur (40-60 grader), ændret ph og rengøringsmidler for at få maksimal effekt. Rengøringsmidlernes grundlæggende virkemåde overfor mikroorganismer er forskellig - nogle bygger på kemisk giftvirkning, andre på oxidation. 2. OVERSIGT Valg af metoder til rengøring af fleksible endoskoper ligger udenfor denne vejledning og følger bl.a. vejledning fra Statens Seruminstitut (SSI) Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper. Målet med SSI-vejledningens anvisninger er primært at sikre en høj sikkerhed for patienterne. SSI s vejledningen beskriver forskellige strategier for rengøring, f.eks. brug af rengøringsmidler med kendt og meget høj sikkerhed for at fjerne humant/biologisk materiale og stor reduktion i mængden af mikroorganismer. Rengøringen skal ske i henhold til de retningslinjer for hygiejne, der gælder på det enkelte sygehus. Rengøringen sker i 2-3 trin: Manuel rengøring med sulfo-lignende produkter, børste mm. Ofte enzymholdige produkter. Maskinel rengøring i specielle maskiner Afspritning Valget af maskine er i realiteten et valg af rengøringsproces, som også har betydning for arbejdsmiljøet. Når valget er truffet, er man normalt bundet til en bestemt proces i udstyrets levetid. Hvis der siden viser sig behov for forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til rengøringsprocessen, kan det kun ske ved fx forbedret udsugning og værnemidler, ikke ved at fjerne/mindske den primære årsag. 2

4 Der er dog eksempler på, at en leverandør har udviklet en ny pakke af rengøringsmidler af hensyn til arbejdsmiljøet. 3. MANUEL VASK Den manuelle vask er en proces, der set i forhold til arbejdsmiljøet - stort set er uafhængig af maskinvasken. Kravene til rengøringen af skoperne gør dog, at der er bindinger på valget af rengøringsmidler til den manuelle vask. Hjemmesiden oplyser bl.a. om erfaringer med rengøring af skoper. 3.1 MANUEL VASK RENGØRINGSPRODUKTER Produkter til rådighed RETOX (Regionernes database for kemiske produkter) indeholder i skrivende stund knap 10 produkter til manuel rengøring af skoper mm. Databasen findes på (kræver login). De fleste produkter indeholder 1-3 enzymer (subtilisin, lipase og alfa-amylase). Produkter med 3 enzymer indeholder typisk 10-13% isopropanol (også kaldet IPA, propan-2-ol). Brugsopløsning Brugsopløsningen er typisk 1% af produktet, undertiden 2%. Enzymerne kan ikke fordampe. Isopropanol kan fordampe, men fordampningen begrænses af det lave indhold i brugsopløsningen: fra en lunken brugsopløsning ved grader er indholdet af isopropanol lige over overfladen 15-20% af grænseværdien (30-35% ved 2% opløsning). I indåndingszonen vil indholdet være lavere. Nye muligheder Fremkomsten af en nye processer til maskinel rengøring åbner mulighed for en revurdering af hvilke produkter, der er egnede til manuel rengøring. Hvis den nye maskinelle proces er fri for aldehyder, kan kravene til den manuelle rengøring ændre sig (aldehyder binder proteiner til overfladen, hvilket skærper kravene til rengøring og reelt udløser brug af enzymer). Anbefalede produkter Det ligger uden for denne rapports sigte at give selvstændige anbefalinger om bestemte produkter. Der henvises til Statens Seruminstitut s anvisning. Fremover forventes brug af enzymholdige sæber. Enzymerne har forskellig funktion, dvs. at produktets egenskaber kan skræddersys. Subtilisin opløser proteiner; -amylase opløser sukker/æggehvidestoffer; lipase opløser fedt. I det følgende gennemgås gængse 2 produkter med enzymer. Produkterne er blandt andet karakteriseret ved følgende: Ultrasan er et sæbeprodukt, der indeholder proteinopløsende enzymer og detergenter. Enzymerne er subtilisin og -amylase. Det koncentrerede produkt er mærket med risiko for overfølsomhed ved indånding. Produktet kan irritere luftveje, hud og øjne. Brugsopløsningen er 1% af produktet og skal ikke faremærkes. Der er fastsat en grænseværdi for subtilisin i luft, men ikke for de andre stoffer. Selvom subtilisin i forhold til arbejdsmiljøet er det mest betydningsfulde stof, kan de andre stoffer ikke anses for harmløse. 3E-Zyme er et sæbeprodukt, der indeholder proteinopløsende enzymer og detergenter. Enzymerne er subtilisin, -amylase og lipase. Det koncentrerede produkt er mærket 3

5 med risiko for overfølsomhed ved indånding. Produktet kan irritere luftveje, hud og øjne. Brugsopløsningen er 1% af produktet og skal ikke faremærkes Der er fastsat en grænseværdi for subtilisin i luft, men ikke for de andre stoffer. Selvom subtilisin i forhold til arbejdsmiljøet er det mest betydningsfulde stof, kan de andre stoffer ikke anses for harmløse. Vurdering De 2 enzymprodukter er stort set ligeværdige, fordi de begge indeholder det betydende enzym subtilisin i samme koncentration. Der er få tilgængelige oplysninger om de andre enzymer ( amylase og lipase), men de er formentlig mindre sundhedsskadelige end subtilisin. Som udgangspunkt er andre produkter med enzymer ligeværdige med 3E-Zyme og Ultrasan. Fravær af fx subtilsin betyder ikke, at produktet automatisk er bedre ud fra en arbejdsmiljø vinkel: hvis et produkt indeholder andre proteinspaltende enzymer end subtilisin, må man forvente de samme egenskaber. Substitution Substitution mellem enzymholdige produkter medfører næppe reelle ændringer. Ved skift til en maskin-rengøring uden aldehyder, kan der være mulighed for at andre produkter er brugbare også produkter uden enzymer. Det ligger uden for denne rapports formål at pege på konkrete produkter. Inden en eventuel substitution, skal hygiejnen vurderes af hospitalets hygiejnefunktion. 3.2 MANUEL VASK RUMMETS INDRETNING Den ideelle indretning er i følge Statens Seruminstitut et urent rum og et rent rum med mulighed for at flytte rengjorte endoskoper direkte fra urent rum til rent rum. Hvis det ikke er muligt, bør skyllerummet indrettes med et urent og rent område med adskillelse/opdeling mellem de urene og rene funktioner. Indretning Indretningen dikteres i høj grad af funktionskravene i forhold til hygiejne. Nedenstående punkter har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø uden at kompromittere hygiejnen. Inventar: o De faste rutiner placeres indbyrdes, så arbejdet kan foregå hensigtsmæssigt. o Vaske skal være egnede til at håndtere skoperne enkelt og sikkert. Evt. kan vaskene være specialfremstillede fx skal være lange og slanke ( tagrende ). o Bordplads til fralægning af skoper Rummet: o Gulvet skal være skridsikkert også i våd tilstand. o Gulvafløb o Akustikloft fx helst mineraluld i høj hygiejnestandard. o Mekanisk ventilation og processug ved vask og de fleste typer vaskemaskiner o Godt arbejdslys ved de faste arbejdssteder 4

6 Arbejdsstillinger De faste arbejdssteder bør have hæve/sænke-funktion. Det vil sige borde, vaske og andre steder, der bruges mere end ca. 1 time per dag. Maskinerne bør hæves, så arbejdshøjden passer til de fleste. Arbejdshøjden bør passe til rulleborde (eller omvendt), hvis der bruges rulleborde til transport. Sidemandsoplæring De store skoper kan være vanskelige at håndtere sikkert og ubesværet. Det kan være en fordel at sørge for en god oplæring for at minimere de fysiske belastninger på personalet, risikoen for kontakt til urene dele af skoperne og for skader på skoperne. Værn mod luftbåret påvirkning I forbindelse med vurdering af eventuelle risici ved luftbåret forurening skelnes mellem dampe, stænk/sprøjt og aerosoler. Der er i bilag 1 en beskrivelse af de 3 typer luftbårne medier. Ingen af de primære aktivstoffer i de enzymholdige sæber afgiver dampe. Der kan dog afgives dampe fra andre tilsætningsstoffer i produkterne (fx propanol), men der vil næppe være arbejdsmiljømæssige problemer med eventuelle dampe (forudsat at der er mekanisk ventilation). Se ovenfor om brugsopløsning. Der vil kunne dannes sprøjt/stænk, men ikke aerosoler (som er dråber, der er små nok til at følge luftens bevægelser). Mængden afhænger af, hvordan rengøringsproduktet blandes i vandet og hvordan den manuelle rengøring foretages. Stænk og sprøjt indeholder de samme stoffer, mikroorganismer og humant materiale som vandet i vasken og i samme koncentrationer. Enzymholdige sæber indeholder ofte subtilisin eller andre proteinopløsende enzymer og derfor er sæben uønsket på huden, i luftvejene og i øjnene. Subtilisiner har en meget lav grænseværdi i luft, og eksponering for aerosoler bør undgås eller begrænses mest muligt. Sprøjt, stænk og aerosoler af urent vand kan også indeholde humant og biologisk materiale som blod, andre vævsvæsker, ekskreter, bakterier og vira. Også af den årsag er direkte kontakt med urent vand uønsket. Der bør bruges visir, der dækker ansigtet (både øjne og mundens omgivelser). Et muligt alternativ er at montere en klar plasthætte over vasken med en luge og en arbejdsåbning. Hætten vil først og fremmest forhindre sprøjt og stænk i at ramme ansigtet. Eventuelle aerosoler vil blive lukket delvis inde og vil i givet fald forlade hætten langt fra åndedrætszonen. Det er en fordel med sug under hætten eller stinkskab, men det er ikke nødvendigt, hvis der er mekanisk ventilation i rummet. Hvis det er muligt, bør en del af rummets generelle udsugning føres frem til hætten. Det vil give en ekstra sikkerhed og blandt andet kunne mindske lugtgener. Suget bør dog ikke være så kraftigt, at der er risiko for træk. Et passende sug er en lufthastighed på 0,15-0,2 m/s i arbejdshullet. Man skal desuden være opmærksom på, om anden luftbåren forurening i rummet så kan komme ind i åndedrætszonen hos dem, der arbejder ved skærmen. 5

7 3.3 MANUEL RENGØRING VEJLEDENDE PROCEDURER FOR ARBEJDET Nedenstående anbefalinger gælder for alle rengøringsprodukter. Arbejdspladsbrugsanvisning Der skal findes en arbejdspladsbrugsanvisning, som giver de præcise retningslinjer for brugen. Arbejdspladsbrugs-anvisningen kan hentes i kemidatabasen RETOX (www.retox.dk kræver login). Arbejdspladsbrugsanvisningen kan dog også bestå af den anvisning, som leverandøren skal vedlægge suppleret med lokale oplysninger. Handsker og ærmer Der kan bruges engangs-latexhandsker, der er trukket over skåneærmer. Alternativt kan bruges nitrilhandsker, f.eks. i tilfælde af latexallergi. Hvis hånden bliver fugtig/svedig, reducerer det hudens naturlige beskyttelsesmekanismer. Der bør så bruges bomuldshandsker under latexhandsken. Der er tidligere foretaget gennemtrængningsforsøg med latexhandsker med 3E Zyme i brugsopløsning (udført af Århus Amts BST). Der er målt gennembrudstider på over 30 minutter. Målingen anses for repræsentativ i forhold til andre enzymholdige sæber. Skåneærmer kan dække området over handskerne, så tøjet ikke forurenes. Skåneærmerne bør være af engangstypen og lavet af papir, der er behandlet med fugtafvisende middel. De kan gennemvædes ved længere tids brug, hvis der stænkes meget. Et gennemvædet skåneærme beskytter ikke mod kontakt med rengøringsprodukterne. Det er vigtigt, at skåneærmerne ikke gennemvædes under brug og de bør skiftes inden de erfaringsmæssigt er gennemvædede. Hvis ærmerne bliver fugtige højt op på armene, bør der ses på om arbejdet kan udføres med færre stænk. Også for at mindske risikoen for stænk i ansigtet. Alternativt kan der bruges vandtætte skåneærmer til flergangsbrug, f.eks. af 4H-typen. Ved flergangsskåneærmer skal de skylles inden de tages af og der skal være mulighed for at de kan tørre til næste gang. Der burde ikke være problemer med rengøringen, da rengøringsmidlerne er letopløselige i vand, men ærmerne vil kunne være forurenede med både sæberester og humant/biologisk materiale. Briller og masker Øjnene er en slimhinde og bør beskyttes under arbejdet. Det kan være en ansigtsskærm (visir), som beskytter hele ansigtet. Alternativ beskyttelsesbriller kombineret med mundbind med udåndingsventil. Visir hhv. briller og maske skal forhindre stænk og sprøjt i at ramme øjne (og ansigt), uanset om det er urent materiale/bakterier eller rengøringsprodukter. Almindelige ansigtsmasker beskytter ikke mod dampe eller aerosoler. Vask af hænder, underarme og ansigt Der bør under alle omstændigheder vaskes hænder, underarme og ansigt inden pauser og ved arbejdets ophør. Der er jo også risiko for urent humant/biologisk materiale. Stænk og sprøjt Stænk og sprøjt kan forekomme, når børsten tages ud af skopet. Det bør undgås, både af hensyn til rengøringsproduktet og af hensyn til urent biologisk materiale. Sprøjt kan stort set undgås ved at tage børsten ud under vandet. 6

8 Dosering af rengøringsprodukterne Dosering af rengøringsmidlerne bør først ske, når der er vand i vasken. Vasken kan forsynes med mærker, der viser den rette vandmængde. En god løsning er et doseringsudstyr, som udmåler den rette mængde produkt og doserer under vandoverfladen. Genfyldning af doseringsudstyret kan ske med de nødvendige personlige værnemidler (fremgår af arbejdspladsbrugsanvisningen for produktet). Noget doseringsudstyr henter produktet i den oprindelige emballage, men efterlader undertiden en ret stor mængde i bunden. Omhældning kan ske med de nødvendige personlige værnemidler for det koncentrerede produkt (fremgår af arbejdspladsbrugsanvisningen). Der bør være et rimeligt beredskab overfor spild (dvs. tilstrækkeligt opsugningsmateriale mm til at klare et rimeligt spild). Skylning med ethanol Der bør bruges briller og handsker ved skylning med ethanol. Arbejdet skal foregå under punktsug. Hvis der er adgang til og plads i sugekasse eller stinkskab, yder de en beskyttelse mindst på højde med punktsuget. 4. MASKINVASK Maskinvask af fleksible endoskoper sker i specielle maskiner, der bl.a. skyller skopets arbejdskanaler. Ofte leveres en samlet pakke med endoskoper, vaskemaskine og rengøringsmidler. Det betyder en binding i valget af rengøringsmidler, idet leverandøren normalt kun vil garantere levetiden af endoskoperne, når egne produkter bruges. Der er dog eksempler på, at leverandøren af alternative rengøringsmidler overtager garantien. Metoder Rengøringsprodukterne desinficerer ved kemisk giftvirkning eller ved kraftig oxidation (iltning). Den kemiske giftvirkning forstærkes ved at hæve temperaturen, hvilket reducerer forbruget af kemikalier. De oxiderende midler kan forkorte levetiden af skoperne, fordi skopernes fleksible materialer også iltes. En nyere metode til desinfektion er en proces med steriliseret saltvand, der ledes elektricitet i gennem. Den grundlæggende virkning består i oxidation med peroxider dannet af elektriciteten. Der indgår også 10-25% triethanolamin. Brugsopløsningen indeholder 0,5% produkt. Kravene til manuel rengøring er ikke beskrevet i leverandørens materiale (Cleantop fra Kaigen/Braun Scandinavia). Metoden er kommet til efter udarbejdelsen af Statens Seruminstituts vejledning, men leverandørens har fået metoden undersøgt hos Statens Seruminstitut. En anden nyere metode er sterilisation med gas plasma ved temperatur på 50 grader eller lavere. Det primære kemiske stof er hydrogenperoxid (brint-overilte), som er en væske. Sterilisation opnås ved at skabe et undertryk, så hydrogenperoxid fordamper og (som gas) når alle dele af skopet. Gas plasma aktiveres med et magnetfelt. Efter sterilisation slukkes magnetfeltet og den aktiverede tilstand aftager ultra-hurtigt. Der synes ikke at være nogen sundhedsmæssige risici ved denne proces, bortset fra eventuelle risici i forbindelse med håndtering af det kemiske produkt før start af maskinen (som forventes at være enkle at løse). 7

9 Statens Seruminstitut har udarbejdet nedenstående oversigt (vejledningen fra 2001), som er suppleret med oplysninger om de nye metoder. Desuden er metoder med Cidex OPA fjernet i forhold til vejledningen fra Tabel 4.1 Oversigt over maskinvask Procedure Produkt Materialepåvirkning Fordele og ulemper Kemisk kold desinfektion Glutaraldehyd 2% aktiveret alkalisk ved 20 C Ringe Langsomt virkende på mykobakterier. Arbejdsmiljøproblemer. Fikserer protein. Termokemisk desinfektion ved C Note: Nu Cidex Pereddikesyre/ hydrogenperoxid Sterilox Superoxideret vand Elektrolytisk frembragt peroxid i surt aktiveret vand 1) Kold gas plasma (fx Sterrad) Glutaraldehyd 0,24% + detergent Steris System 1 Pereddikesyre Antibakterielle enzymer og kationpeptider Betydelig Betydelig Leverandøroplysninger: ingen om materialepåvirkning *) Leverandøroplysninger: skånsomt I nogen grad I høj grad Ringe Instrumenter, som indeholder messing, kobber og ikkehærdet stål bør ikke desinficeres i Nu Cidex Effekt på sporer. Følsom for belastning med organisk materiale. Leverandøroplysninger: hurtigtvirkende på en lang række mikroorganismer *) Leverandøroplysninger: ikke fundet. Materiale kan rekvireres iflg. Serumsinstituttets hjemmeside Effektivt virkende, men afhængig af ph, detergent og temperatur. Ringe effekt på sporer. Fikserer protein. Arbejdsmiljøproblemer. Brugsopløsning arbejdsmiljøvenligt. Virker på sporer. Effektivt overfor Helicobacter pylori. Ingen fiksering af protein. Hurtigtvirkende på relevante mikroorganismer og biofilm. Påvirker ikke nødvendigvis humane celler. Allergiske reaktioner? *) Baseret på oplysninger fra prøvningsrapport fra Statens Seruminstitut. Leverandøren Kaigen/Braun leverer både skoper og vaskemaskine. Det må antages, at der gælder sædvanlige vilkår for garanti. Udbredelse af fleksible skoper Den samlede udbredelse af skoper er ikke kortlagt. Ud fra de kemiske produkter, der er i brug, bruges der skoper på mere end 25 afdelinger i Region Midtjylland. En rundspørge medio 2009 har vist, at Cleantop-maskinerne er taget i brug i Region Midtjylland. Maskinerne er anskaffet på 4 forskellige hospitaler indenfor 4 forskellige specialer (bl.a. cyto-, gastro- og coloskoper). 1) Cleantop har fejlagtigt været angivet som maskinelt produkt (rettet dec-2010) 8

10 4.1 MASKINVASK UDSUGNING Der skal være processug ved maskiner, hvor der kan komme dampe med sundhedsskadelige stoffer ud i rummet. Det betyder, at graden af den nødvendige udsugning afhænger af, hvilken proces der er valgt. Der bør under alle omstændigheder være en almindelig mekanisk rumventilation for at undgå lugtgener og mindske smitterisiko. Udslip fra maskinen Udslippet fra skopvaskemaskinerne sker på to forskellige måder: Udslippet under vask skyldes det overtryk, der opstår i maskinen på grund af opvarmning. Udslippet kan ikke elimineres helt (det vil kræve, at maskinen er helt tæt og køles helt ned inden åbning). Udslippet af varm luft/damp forventes at indeholde aerosoler, dvs. der frigives de samme stoffer som brugsopløsningen indeholder. Udslippet ved åbning af lågen er et puf, der bl.a. indeholder en aerosoler. Aerosolerne opstår, når maskinen spuler og sprøjter. Skylleprocessen fjerner vaskevandet og en del af aerosolerne fra vaskeprocessen, men ikke dem alle. Det er således ikke muligt at forhindre et udslip fra vaskemaskinerne. Graden af udsugning afhænger bl.a. af, hvilke stoffer der bruges og hvor tit maskinen kører (i mange tilfælde kører maskinen stort set konstant). Udslippet afhænger af maskinens arbejdstemperatur jo højere temperatur, jo større udslip. Eksempelvis har Olympus ETD3 en arbejdstemperatur på 35 grader til de tidlige cykler, 55 grader ved skylning og tørring. Braun/Kaigen maskine med saltvand arbejder ved 35 grader. I vurderingen af udslippet indgår også indholdsstofferne. Der er forskel på produkternes farlige egenskaber og dermed på udslippets eventuelle farlige egenskaber. Maskiner med gas plasma arbejder med undertryk i den sekvens, hvor plasma er aktivt. Der er ingen risiko for udslip. Indkapsling (relevant for termokemiske maskiner) Indkapsling i kasse med udsugning er en effektiv, men investeringstung løsning. Effektiviteten består dels i, at indkapsling giver en høj beskyttelsesgrad, dels i at der ikke skal fjernes så store luftmængder som ved f.eks. punktsug. Der er eksempler på, at vaskemaskiner til fleksible endoskoper er kapslet ind: Odense Sygehus ambulatorium O, Rigshospitalet Kirurgisk afdeling C ( kopieret fra Odense). Indkapslingen på Odense Sygehus består af et skab af plexiglas med udsugning, hvor den daglige betjening kan foretages (skabet kan skilles ad for at få fuld adgang til maskinen). Maskinen kører for lukket skabsdør. Når vasken er færdig, åbnes skabsdør og maskinlåge, hvorefter skabsdøren straks lukkes igen. Designkriteriet for udsugning fra skabet vil være et rimeligt luftskifte fra maskinens låge bliver åbnet til skabslågen åbnes for udtagning af skopet. Et luftskifte på 2-3 gange fra lågen åbnes til skopet udtages vil reducere mængden i luften til 10-20%. Mens maskinen kører, bør lufthastigheden gennem åbningerne være 0,5 m/sek. (samme luge-hastighed som i stinkskabe). Indkapsling er ikke relevant for maskiner med surt aktiveret saltvand og gas plasma. 9

11 Processug (relevant for termokemiske maskiner). Udslippet til rummet kan reduceres eller helt fjernes med processug. Det kan være et flytbart processug, som måske først startes lige inden maskinerne åbnes. Hvis der er flere maskiner, kan et flytbart sug dække mere end en maskine. Det er vigtigt, at suget er forsynet med en sugehov (skærm), der er stor nok til at dække i hele maskin-lågens bredde. Alternativt kan suget udføres som en fastmonteret emhætte, der fanger dampene fra maskinen. Det vil normalt være brug for afstand mellem maskinen og emhætten, det vil sige at der skal suges mere end ved indkapsling. Emhætteløsningen vil fungere bedst, hvis vasketemperaturen er høj nok til at dampe og puf stiger til vejrs. 4.2 MASKINVASK RENGØRINGSPRODUKTER Der findes flere processer/metoder til maskinel rengøring af fleksible endoskoper, jf. tabel 4.1. Eventuelle skift af rengøringsprodukt skal godkendes af hygiejneorganisationen på sygehuset. Der henvises i øvrigt hjemmesiden dekon.org. Produkter til rådighed Der er 6-7 produkter til rådighed hvor af nogle er pakker med flere blandinger. Aktivstofferne kan virke som gift (aldehyder, fx glutaraldehyd) eller oxidation (peroxider, fx pereddikesyre). Produkterne indeholder desuden hjælpestoffer som detergenter, enzymer (subtilisin og alfa-amylase), ph-regulering mm. En maskine (Cleantop) danner peroxider med elektricitet, anden danner gasplasma ud fra hydrogen peroxid). Substitution og falsk substitution Der bør så vidt muligt substitueres til produkter med mindst mulig sundhedsfare. Det er som udgangspunkt vanskeligt, da substitution skal kombinere høj giftvirkning overfor mikroorganismer, stor skånsomhed overfor endoskoperne med lille sundhedsfare for personalet. Uanset ovenstående vanskeligheder er der muligheder for substitution. I nogle tilfælde kan der substitueres fra stoffer med kendte, uheldige virkninger til stoffer med kendte, mindre uheldige virkninger. I disse tilfælde er der tale om en reel forbedring. I andre tilfælde kan substitution medføre skift fra kendte stoffer til dårligt undersøgte stoffer. I sådanne tilfælde er det meget vanskeligt at vurdere, om en substitution har en reel effekt på arbejdsmiljøet. Cleantop-21 Produktet indeholder triethanolamin (TEA) og natriumklorid. Triethanolamin er i ren tilstand klassificeret som lokalirriterende. Indholdet er 10-25%, Brugsopløsningen indeholder 0,5% af produktet. Der vil ske et mindre udslip fra Cleantop maskinen på grund af temperaturen (35 grader). Der vil antagelig afgives aerosoler, men i mindre mængder end de øvrige maskiner (maskinen er mindre og temperaturen er lavere). Indholdet af farlige stoffer er triethanolamin i brugsopløsning (0,05-0,12%), hvor det rene stof kun er mærket som lokalirriterende. 10

12 Der vil ikke være risiko for sundhedsskadelige dampe, da triethanolamin har en lav flygtighed og forekommer i en lav koncentration i brugsopløsningen. ETD Disinfectant Produktet indeholder aktivstoffet glutaraldehyd, som i ren tilstand er klassificeret som giftigt og ætsende. Disinfectant-produktet indeholder 5-20% glutaraldehyd, og er klassificeret som sundhedsskadeligt. Produktet indeholder også ethanol, der i sammenligning med glutaraldehyd er relativt harmløst. Produktet bruges i ca. 2% opløsning. Gas plasma Kemidatabasen retox (www.retox.dk, kræver login) indeholder i skrivende stund et produkt med 58% hydrogen peroxid. Brugsanvisningen giver retningslinjer for håndtering Pereddikesyre-baserede produkter Produkterne kan indeholde pereddikesyre, eddikesyre og hydrogenperoxid. Pereddikkesyre og hydrogenperoxid, der kan mørne skopets plastikdele. Produktet indeholder stoffer, der beskytter skopet mod oxidation. Brugsopløsningen vil indeholde 0,2-0,5% pereddikesyre. Vasketemperaturen ligger omkring almindelig rumtemperatur. Pereddikesyre er klassificeret som sundhedsskadeligt. Pereddikesyre-baserede produkter kan muligvis håndteres uden procesudsugning og speciel udsugning ved skopmaskinerne, hvis rummet i øvrigt er velventileret. Arbejdstilsynets praksis bør også indgå i en beslutning om processug og da der er tale om kemiske stoffer, vil eksempelvis lugt formentlig være tilstrækkeligt til at udløse en reaktion under tilsyn Hygiejne Da både glutaraldehyd (ETD Disinfectant) og o-phthalaldehyd (Cidex OPA) fikserer proteiner, stiller de særligt store krav til den forudgående rengøring. Pereddikesyre ikke har den samme fikserende virkning. Der er derfor en mulighed for, at pereddikesyre-baserede produkter kan kombineres med mindre problematiske midler til manuel rengøring. Dette kræver dog en hygiejnisk vurdering, der ligger udover formålet med denne rapport. Hjemmesiden dekont.org oplyste, at glutaraldehyd efterlader en hinde på skopet, som pereddikesyre løsner. Der beskrives særlige procedurer for overgang fra glutaraldehyd til pereddikesyre for at fjerne denne hinde. 11

13 KILDER Statens Seruminstitut Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 4. udgave 2001 Hjemmesiden dekont.org (lukket, materiale vedlagt i bilag 1) Endoscope Disindection System: Electrolyzed Acid Water (EAW) in Combination with a Detergent Procedure Using Supermill 88, May 8 th Kaigen/Braun Scandinavia Bladet Kikkerten, sept

14 BILAG 1 LUFTBÅRNE MEDIER Forurening kan bæres via luften i forskellige medier, hvilket indebærer særlige risici på grund af lungernes egenskaber. Lungerne adskiller sig fra de andre adgangsveje (hud og oralt indtag) ved en større sårbarhed overfor nogle typer påvirkninger. Sat på spidsen kan det beskrives således: menneskets samlede overflade er m²: 2 m² hud, der er tæt overfor mange påvirkninger, 75 m² meget tynd overflade i lungerne og 250 m² overflade i mave-tarm-systemet med en styret adgang for stoffer En speciel adgangsvej er ansigtet: forurening i ansigtet vil ofte finde vej til mavetarmsystemet det, der kommer i ansigtet, kommer også i munden. Luftbårne medier De luftbårne medier er damp (luftarter), aerosoler og stænk/sprøjt. De har forskellige egenskaber både i forhold til dannelse og i forhold til påvirkning via lungerne. Stænk/sprøjt Karakter: Væskedråber, der kan ses med det blotte øje og dråber, der er mindre. Kun en lille del af væsken kommer på dråbeform. Stænk bevæger sig i en bane, der fastlægges i udgangspunktet (størrelse, retning og hastighed). Dannelse (eksempler): Fra vandhane der løber ned i en vask; fra hårene på en børste, der trækkes ud af en kanal; fra genstande, der falder i vand. En bruser er et grænsetilfælde i retning af aerosoler (kan formentlig danne en lille mængde aerosol). Forsvinden: Stænk og sprøjt falder hurtigt ned. Forureninger: Stænk/spøjt er vanddråber, så forureningerne er de samme som i vandet. Det kan være kemiske stoffer, bakterier, vira, humant/biologisk materiale osv. Der sker ingen udtørring på dråbernes vej gennem luften. Værnemidler mod stænk og sprøjt: Visir eller briller sammen med en almindelig ansigtsmaske (må ikke blive fugtig). Hud på armene bør beskyttes. Det kan være uniformen eller skåneærmer. Aerosol ( tåge ) Karakter: Mikroskopiske dråber, der ikke kan ses med det blotte øje. Aerosoler kan også være faste stoffer, men det er ikke relevant i denne sammenhæng. Aerosoler følger stort set luftens bevægelser. Hvis dannelse af aerosolen er tilsigtet, er hele væskemængden på dråbeform. Aerosoler kan afsættes i svælget ( store dråber) eller helt ude i lungerne (små dråber, respirable dråber). Dannelse (eksempler): Dyse på et system med tryk. En almindelig bruser danner en lille mængde af store dråber; en sprøjteflaske danner overvejende store dråber; en opvaskemaskine danner overvejende store dråber. En højtryksrenser danner mange små dråber (dysens udformning og systemets tryk afgør aerosolens egenskaber). Detergenter (sæber) fremmer dannelsen af aerosoler. Der kan ske fordampning fra aerosoler (se dampe). En bestemt mængde væske har et overflade-areal, der bliver større, jo mindre dråberne er. Derfor kan fordampning være relevant fra aerosoler, selv om det ikke er relevant fra stænk og sprøjt. 13

15 Forsvinden: Aerosoler kan blive hængende længe i luften og kan holdes oppe af luftbevægelser. I en skopvaskemaskine vil hver skyllecyklus efterlade en lille mængde aerosol, som en efterfølgende ny skyllecyklus kan reducere, men ikke fjerne helt (derfor kan der være lugt, når maskinen åbnes). Forureninger: Aerosolen er vanddråber, så forureningerne er de samme som i vandet. Det kan være kemiske stoffer, bakterier, vira, humant/biologisk materiale osv. Udtørring på dråbernes vej gennem luften kan ikke forventes, selvom der sker en fordampning. Værnemidler mod aerosoler: P2 filter (helst med udåndingsventil) eller P3 (tættere end P2). Eventuelt briller. Udåndingsventilen letter udåndingen og begrænser opfugtningen af masken og letter dermed også indånding. Dampe (luftarter) Karakter: Luftart med næsten samme egenskaber som atmosfæren. Dampe blandes i luften og kan nå alle dele af lungerne. Dannelse: Fordampning fra væskeoverflade og aerosoler. Fordampningen afhænger af stoffets egenskaber, koncentrationen, overfladens areal og temperaturen. Forsvinden: Dampe forsvinder normalt ikke. De kan fjernes med almindeligt luftskifte, processug, stinkskabe. Forureninger: Det er kun flygtige stoffer, der fordamper (fx propanol). Enzymer, vira mm fordamper ikke. Værnemidler mod dampe: Afhænger af mængden af dampe, men er normalt ikke nødvendige i forhold til rengøring af skoper. Hvis åndedrætsværn er nødvendige, skal det være en gasmaske tilpasset dampens egenskaber eller et kombinationsfilter af typen ABEK. Almindelige hospitalsansigtsmasker og partikelfiltre har ingen virkning overfor dampe. 14

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE VERSION 1.2 OPDATERET DATO : 13/12/2001 1 IDENTIFIKATION HANDELSBETEGNELSE DESILIIN KLOV ANVENDELSES OMRÅDE DESINFEKTION TIL KLOVBÆRENDE DYR HJÆLPER TIL SUNDE KLOVE LEVERANDØR LINDS AS Blüchersvej 3-7480

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 584129 Internt vare-nr. K3005 Betegnelse Lim National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Uniforms- og håndhygiejne

Uniforms- og håndhygiejne Til medarbejdere Uniforms- og håndhygiejne Vælg billede Vælg farve Medicinsk Afdeling Uniforms- og håndhygiejne Uniformshygiejne Uniformshygiejnen skal forhindre smittespredning fra patient til personale

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF Printdato: 22.06.2010 Side 1/5 1. Identifikation af stoffet / materialet og fremstiller, leverandør eller importør Identifikation af stoffet / materialet Produktnummer: 750200, 750210 Anvendelse af stoffet

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

Produktnavn: Spa Pipe Clean Anvendelse: Fjernelse af biofilm samt desinfektion.

Produktnavn: Spa Pipe Clean Anvendelse: Fjernelse af biofilm samt desinfektion. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: Spa Pipe Clean Anvendelse: Fjernelse af biofilm samt desinfektion. Beskrivelse Flydende rensemiddel til rengøring og desinfektion af det skjulte rørsystem i spabade.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Bækkenskyller. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bækkenskyller. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Bækkenskyller Type: Let alkalisk bækkenskyllevæske Anvendelse / Egenskaber Bækkenskyller er et specialrengøringsmiddel til vask af bækkener, vaskefade og instrumenter i automatiske bækkenskyllere. Er stærkt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet Kvalitetsprocedure Bagatelgrænsen Kvalitetsprocedure RT-4 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2012 Senest redigeret: Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: ivarplank Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarplank Facadebeklædning Anvendelse: Leverandør: 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

Genbehandling og vedligeholdelse af fleksible endoskoper

Genbehandling og vedligeholdelse af fleksible endoskoper Genbehandling og vedligeholdelse af fleksible endoskoper Årskursus2016 Sygeplejerske med klinisk specialfunktion Gitte Christensen Abdominalcenter K Endoskopiafsnittet Bispebjerg Hospital Guidelines ESGE-ESGENA

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Calcium Carbonate HDO. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Calcium Carbonate HDO. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Calcium Carbonate HDO Udstedelsesdato: Middelfart, den 12. oktober 2009 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Calcium Carbonate HDO Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Varetype: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD MALKE DES. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia A/S Drejergangen 3C, 1. th

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes.

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes. Vaskeforstærker ANVENDELSE Vaskeforstærker anvendes i forvask eller hovedvask af tekstiler som i særlig grad er tilsmudsede med mineralske, animalske eller vegetabilske fedtstoffer. Anvendes i kombination

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere