Workflow i ESDH. Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workflow i ESDH. Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet"

Transkript

1 Workflow i ESDH Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet Skole: Uddannelsescenter Holstebro Klasse: e14meoffag20 Vejleder: Thomas Krüger Hansen Tegn: Afleveringsdato:

2

3 Indholdsfortegnelse Intro....4 Indledning....5 Problemformulering....7 Mål Afgrænsning Metode... 8 Redegørelse af arbejdsgange...10 Flow charts: Den nuværende arbejdsgang Flow Charts: Workflow i ESDH Lov om Offentlig Digital Post Analyse...12 Leavitts diamant PDCA-Modellen Konklusion...17 Evaluering...19 Litteraturfortegnelse Kildefortegnelse Bilagsfortegnelse...23 Bilag 1: KDI s organnisationsdiagram, Missioner og visioner samt beskrivelse af KDI s arbejde Bilag 2: Journalplan Bilag 3: Fagprøvekontrakten Bilag 4: Indkaldelse til Intro Bilag 5: Orientering om fagprøve Bilag 6: Interview Bilag 7: Fuldmagt Bilag 8: Arbejdsgangsbeskrivelse Workflow i ESDH 3

4 Intro Her er der en lille præsentation af min læreplads Kystdirektoratet, som i daglig tale bliver kaldt KDI: KDI er en styrelse under Miljøministeriet, tidligere lå KDI under Transportministeriet, men efter en ressort ændring i februar i år, betød det denne flytning af ministerium. KDI s hovedkontor ligger i Lemvig og fungere som en selvstændig enhed med ca. 90 ansatte. Vi dækker hele Danmarks kyststrækning, som måler mere end km. Vi udfører kystbeskyttelse fra Lodbjerg til Nymindegab, analysere kyster, opmåler vanddybder i sejlrender og havne, myndighedsopgaver, rådgiver Miljøministeren og meget andet. Bilag 1 beskriver KDI s Organisationsdiagram, Missioner og visioner samt en beskrivelse af KDI s arbejde. Workflow i ESDH 4

5 Indledning Jeg har valgt mit emne ud fra de store samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor i de kommende år. Store generationer forlader arbejdsmarkedet og mindre generationer træder ind, det betyder færre hænder til stadig stigende arbejdsopgaver. Hvis vi ikke er i stand til at øge produktiviteten, er der udsigt til at vores velstandsniveau kun vil falde yderligere 1. Inden for det offentlige er der stor fokus på denne udfordring, regeringen ønsker at udnytte de digitale muligheder og effektivisere den offentlige sektor, således statens finansielle besparelser øges. I digitaliseringsstrategien er der et konstant krav om at øge effektiviteten i det offentlige, her er digitalisering et af de væsentligste værktøjer for at effektivisere. Målet med digitalisering er, at skabe en smartere offentlig sektor, der er enkel, effektiv og sammenhængende 2. Set ud fra regeringens mål, vil jeg undersøge, om brugen af Elektronisk Sagsog dokumenthåndtering (ESDH) 3 i KDI kan effektiviseres således, at arbejdsgangene forenkles, og dermed sparer tid for de berørte medarbejdere. ESDH er et journaliseringsredskab, som bliver brugt i hele KDI. Første gang jeg stiftede bekendtskab med det var i starten af min uddannelse i HR-afdelingen, her bruges det som et redskab til at journalisere personalesager. Alt vedrørende den enkelte medarbejder arkiveres under ens egen personalesag. Under hver medarbejder gemmes alt fra ansættelsesbrev, navn på pårørende, kursusbeviser, sygdomsperioder mm.. Der stilles store krav til overholdelse af persondataloven, da personfølsomme oplysninger ikke må ses af uvedkommende. Da jeg i september 2013 skulle arbejde i receptionen, fandt jeg ud af, hvor stor ESDH i virkeligheden er. Jeg har i 8 mdr. arbejdet med at journalisere alt indgående post til KDI. Det er alt lige fra ansøgninger, anmodninger om aktindsigt, høringer, bekendtgørelser, generelle henvendelser, ministerbetjeninger og meget andet. ESDH er et komplekst system, hvor det er vigtigt, at dokumenterne bliver journaliseret rigtigt, så man let kan søge dem frem. Journalisering omfatter alt ind- og udgående journalmateriale samt alt internt materiale, der er udarbejdet vedrørende en sag. Der er udarbejdet en journaliseringsliste fordelt på generelle afdelingsspecifikke emner i KDI over, hvad der skal journaliseres. Dette giver hver enkelte medarbejder klarhed over, hvad de skal journalisere. Der er også en journalplan 4, som er opdelt i 8 hovedemner. Hver sag bliver herfra tildelt et journalnummer, der fortæller, om det drejer sig om: Anlæg på søterritoriet, Intern administration, Råstoflovgivning og fredning, Planlove eller andet. KDI har et mål om at udnytte workflow i ESDH, hvor de involverede medarbejdere arbejder i det samme dokument. Ønsket er, om for eksempel arbejdet med ansættelsesbreve, som involverer flere medarbejdere, der skal kontrollere, godkende og underskrive samme dokument, kan effektiviseres, således at arbejdsgangen sker direkte i ESDH og dokumentet bliver journaliseret direkte. 1 Det offentlige som aktiv part side Digitaliseringsstrategien 3 Det offentlige som serviceleverandør side Journalplan - Bilag 2 Workflow i ESDH 5

6 Et ESDH system giver mulighed for at sagsbehandle på skærmen og direkte på den konkrete sag, det vil sige, at dokumenter som oprettes overføres direkte til journalsagen. Her smelter sagsbehandlingen og journaliseringen sammen og bliver mere effektiv. Ud fra KDI s mål om at udnytte workflow i ESDH, samt regeringens ønske om, at udnytte de digitale muligheder og effektivisering, synes jeg, at det vil være oplagt at lave min fagprøve ud fra dette emne. Jeg tager udgangspunkt i workflow med ansættelsesbreve, da jeg i min tid i HR oplevede en håndbærende arbejdsgang, som jeg synes kunne være interessant at undersøge nærmere. Workflow i ESDH 6

7 Problemformulering Hvordan kan sagsgangene indenfor udarbejdelse, kontrol, godkendelse og underskrivelse af ansættelsesbreve i Kystdirektoratet optimeres med anvendelse af de elektroniske flowmuligheder i ESDH? Jeg vil samtidig undersøge hvordan den interne arbejdsgang kan implementeres i Kystdirektoratet. Mål Som beskrevet i fagprøvekontrakten 5 er målet: Målet er at undersøge via teoretiske værktøjer, om der er mulighed for at effektivisere arbejdsgangene indenfor ansættelsesbreve i kystdirektoratet, samt at komme med løsningsforslag til optimering af arbejdsgangene ved brugen af elektronisk workflow i ESDH. Afgrænsning Jeg har valgt, at afgrænse mig til, at analysere workflow for ansættelsesbreve i KDI, da det er et område, jeg selv har arbejdet med, og undret mig over arbejdsgangen indenfor. Jeg forholder mig kun til AC-overenskomster 6, da størstedelen af alle ansatte i KDI er AC er. Fokus lægges på selve workflowet i ESDH og implementeringen af denne og ikke på ESDH systemet i sig selv. Jeg arbejder kun med modtagere af sikker post, da der er et lovkrav i Lov om Offentlig Digital Post om, at alle borgere skal kunne modtage digital post fra offentlige myndigheder efter den 1. november Fagprøvekontrakten Bilag 3 6 Akademisk overenskomst Workflow i ESDH 7

8 Metode Jeg startede med en del research om emnet, hvor jeg søgte på nettet, her fandt jeg digitaliseringsstrategien meget spændende. Det var vigtigt for mig at finde et emne, som jeg kunne finde noget materiale om, for at få bekræftet, eller afkræftet nogle af mine tanker. Jeg undersøgte via en tværgående søgning på ansættelsesbreve i ESDH, at der gennemsnitlig over de sidste tre år, oprettes eller laves ændringer i ansættelsesbreve ca. 30 gange i Kystdirektoratet pr. år. Jeg vil starte med at lave et gantt kort til strukturering af selve opgaven, da det giver et godt overblik og det bliver muligt at lave nogle delmål under vejs. Måned Uge nr Research og gantt kort Orientere om fagprøve Udarbejdelse af interview Afholdelse af interview Flow charts Analyse Vurdering af optimering (A) Implementering af arbejdsgang (B) Gennemlæsning af opgave Printe opgave Aflevere (A) Jeg vil ud fra min analyse vurdere, hvilke ændringer der kan optimere arbejdsgangen med ansættelsesbreve i KDI. (B) For at implementere workflowet i ESDH i KDI, vil jeg indkalde til intro 7 for de berørte medarbejdere. Her skal de have mulighed for at komme med input, så de får et ejerskab over workflowet. Efterfølgende vil der være undervisning, så de berørte medarbejdere selv kan afprøve workflowet, herudfra skal der vurderes om implementeringen rent faktisk effektivisere arbejdsgangen. Jeg vil orientere via mail 8, de medarbejdere som har berøring med ansættelsesbreve i KDI, det skal skabe fællesskab, og give de berørte medarbejdere mulighed for at komme med input, inden jeg går i gang med opgaven. Jeg vil lave kvalitative interviews 9 med åbne spørgsmål med HR chef Thomas Qvist Møller, HR fuldmægtig Dorthe Jensen og HR medarbejder Helle Dyrberg, da de er ansvarlige for oprettelse, kontrol og journalisering af ansættelsesbreve, samt for kommunikationen med de nyansatte. Jeg har valgt, at stille åbne spørgsmål, for at få kvalitative oplysninger vedr. den nuværende arbejdsgang. Åbne spørgsmål giver også mulighed for, at respondenterne kan komme med forslag til forbedringer, samt giver det en god dynamik og spontanitet. Ved denne form for dataindsamling sikre jeg også, at medarbejderne føler et fællesskab for mulighederne med et workflow. Workflow i ESDH Lars Slavensky som er system-ejer (administrator) af ESDH, skal med til interviewet, for at høre om mulighederne omkring implementeringen af dette workflow i ESDH. 7 Indkaldelse til intro Bilag 4 8 Orientering om fagprøve Bilag 5 9 Det offentlige som aktiv part side 13 8

9 Jeg vil lave et referat af interviewet, som vil blive vedlagt som bilag. Jeg vil illustrere med flow charts den nuværende arbejdsgang, samt et workflow i ESDH, da det giver et godt visuelt billede. Udarbejde en analyse af den nuværende arbejdsgang, samt af et workflow i ESDH, beskrive hvad der kan gøres anderledes. Jeg vil også se på mulighederne med afsendelse med digital post ud til den nyansatte. I analysen vil jeg komme ind på Leavitts diamant 10, da jeg mener den er relevant i forhold til implementering af et nyt workflow. Den kan beskrive hvilke ændringer det kan medfølge når en arbejdsgang ændres. Evt. opstille med fordele og ulemper, og forklare hvis ordene ikke er sigende. Ved implementering af nyt workflow i KDI, vil jeg bruge PDCA modellen, 11 for at undersøge, om implementeringen rent faktisk effektiviserer arbejdsgangen. 10 Det offentlige som service leverandør side Det offentlige som aktiv part side 266 Workflow i ESDH 9

10 Redegørelse af arbejdsgange Flow charts: Den nuværende arbejdsgang Ud fra mit interview 12 med Thomas, Dorthe og Helle har jeg fundet ud af den præcise nuværende arbejdsgang med et ansættelsesbrev. Dorthe eller Helle starter med at hente en skabelon på et ansættelsesbrev fra P-drevet 13 og gemmer dette. Når skabelonen er udfyldt med de korrekte oplysninger, udskrives det og håndbæres over til Thomas, som kontrollerer oplysningerne, jf. revisionsbestemmelserne og udskriver ansættelsesbrevet i to eksemplar. Herefter bliver brevene håndbåret videre til afdelingschefen. Afdelingschefen skal godkende og underskrive brevene, hvorefter de igen bliver håndbåret tilbage til Thomas, som håndbærer det over til Dorthe eller Helle. Her pakkes ansættelsesbrevet sammen med en Tro og love erklæring, nærmeste pårørende, Velkomstbrev samt en frankeret svarkuvert. Sidste tur for ansættelsesbrevet inden afsendelse til den nyansatte, er ud i receptionen, her frankerer og sender de brevet ud til den nyansatte. Dorthe/ Helle Afdelingschef Dorthe/ Helle Reception Dorthe/ Helle Thomas Thomas Reception Thomas ESDH Nyansatte Den nyansatte underskriver og sender det ene eksemplar, samt Tro og Love erklæring og nærmeste pårørende retur til Kystdirektoratet i den vedlagte svarkuvert. Det andet eksemplar og velkomstbrevet er til den nysatte. Receptionen modtager brevet og håndbærer det over til Thomas, som håndbærer det over til Dorthe og Helle. Herefter går turen ud til scanneren, hvor ansættelsesbrevet bliver scannet ind. Nu skal brevet igen gemmes på P-drevet, for efterfølgende at blive journaliseret i ESDH. Workflow i ESDH 12 Interview Bilag 6 13 Drev til personalesager 10

11 Flow Charts: Workflow i ESDH Med et workflow i ESDH, skal Dorthe eller Helle oprette ansættelsesbrevet direkte fra ESDH, ud fra nye skabeloner, som består af ansættelsesbrevet samt et Velkomstbrev og en Tro og Love erklæring som er lagt ind i ESDH. Når brevet er udfyldt korrekt, og der er sat afdelingschefens digitale underskrift på, starter Dorthe eller Helle workflowet, ved at sende brevet til godkendelse hos Thomas. Dokumentet er nu i workflow og ankommer til Thomas, som modtager en mail i outlook om, at han har modtaget en ny workflowopgave, som han skal ind og kigge på. Her kontrollere han oplysningerne og trykker enten godkend eller godkend ikke. Godkender Thomas dokumentet, går det videre til afdelingschefen, som igen har de to muligheder at trykke godkend eller godkend ikke. Når afdelingschefen har godkendt ansættelsesbrevet, modtager Dorthe eller Helle en mail om, at ansættelsesbrevet er godkendt. Nu er ansættelsesbrevet klar til at blive sendt direkte fra ESDH med digital post, Dorthe eller Helle kan tilføje Velkomstbrevet og Tro og Love erklæringen, inden brevet sendes. Dorthe/ Helle Afdelingschef Reception ESDH Thomas Dorthe/ Helle Dorthe/ Helle Nyansatte Den nyansatte åbner dokumentet i e-boks, tjekker oplysningerne og sender svar tilbage med en bekræftelse af ansættelsen direkte fra sin e-boks. Det er beskrevet i det medsendte Velkomstbrev, hvad den nyansatte skal foretage sig. Lov om Offentlig Digital Post Reglerne i denne lov finder anvendelse på digital kommunikation i postløsningen Offentlig Digital Post, jf. 2, mellem offentlige afsendere, jf. 7, og fysiske personer og juridiske enheder, der er tilsluttet postløsningen efter 3 og 4. Fysiske personers og juridiske enheders tilslutning efter 3 eller 4 medfører, at offentlige afsendere har ret til at afsende kommunikation til de pågældende i Offentlig Digital Post med de retsvirkninger, der følger af 10. Loven fastslår, at breve fra det offentlige sendt til din digitale postkasse har samme retsvirkning som breve, dokumenter m.v., der sendes som papirpost. 15 Receptionen modtager bekræftelsen på ansættelsesbrevet i hovedpostkassen, hvorefter de sender den videre til Dorthe eller Helle, som kan journalisere direkte i ESDH Workflow i ESDH 11

12 Analyse Hvis man kigger på de to flow charts, kan man se i øverste halvdel, som er inden ansættelsesbrevet afsendes til den nyansatte, at arbejdsgangen i den gamle håndbårne arbejdsgang er noget længere, end i det elektroniske workflow, hvor arbejdsgangen er forkortet en del. Thomas havde ikke anden funktion end at aflevere ansættelsesbrevet hos Dorthe og Helle efter godkendelsen fra afdelingschefen. Derfor er han taget væk fra workflowet efter denne godkendelse. Det betyder at Thomas får frigivet ressourcer til andre kerneopgaver. Man skal hæfte sig ved de mange gange brevet bliver håndbåret frem og tilbage mellem kontorerne, det betyder mange unødvendige afbrydelser hos medarbejderne. Der kan spares en del ressourcer og mindskes forstyrrende afbrydelser ved et elektronisk workflow i ESDH. Medarbejderne kan selv planlægge, hvornår det bedst passer ind i deres arbejdstid, at kigge på ansættelsesbrevet, ud fra en frist Dorthe eller Helle har sat på workflowet. Denne frist dukker op hos medarbejderne i workflowet, for at hjælpe ansættelsesbrevet hurtigere videre, så det kan blive sendt ud til den nyansatte hurtigt. Endvidere når en medarbejder modtager et fysisk brev på sit skrivebord, kan det nemt komme til at ligge sig sammen med andre papirer. Derfor tager det nogle gange lidt længere tid, inden ansættelsesbrevet kommer videre i systemet. Receptionen sparer også en del ressourcer ved et workflow i ESDH, da de ikke kommer i berøring med ansættelsesbrevet inden afsendelsen ud til den nyansatte. Dorthe eller Helle sender brevet direkte ud til nyansatte fra ESDH. Når den nyansatte modtager sit ansættelsesbrev er det i e-boks, hvilket gør det mere overskueligt, da det samler alle vigtige papirer ét sted, og giver et godt overblik. Den nyansatte har også mulighed for at bruge mobile enheder hvor der findes en e-boks app, hvilket gør det nemmere at tilgå sin e-boks. 16 Den nyansatte skal sende en bekræftelse på ansættelsen tilbage til KDI fra sin e-boks. Dette skal fremgå af Velkomstbrevet, som bliver vedhæftet ansættelsesbrevet inden udsendelse til den nyansatte. Når receptionen modtager bekræftelsen i hovedpostkassen videresendes den direkte til Dorthe eller Helle, her bliver Thomas igen taget væk fra workflowet, og får frigivet nogle ressourcer. Når Dorthe eller Helle modtager ansættelsesbrevet digitalt, kan de journalisere brevet direkte i ESDH. Her får Dorthe og Helle frigivet ressourcer, da de ikke skal ud til scanneren og først gemme på P-drevet, inden ansættelsesbrevet kan blive journalisere Workflow i ESDH

13 Leavitts diamant Ved implementering af et workflow i ESDH har jeg kigget nærmere på Leavitts diamant, som beskriver fire elementer: struktur, opgaver, værktøjer og teknologi og aktører. Modellen illustrerer med dobbelt pilene at elementerne har en indbyrdes afhængighed, det vil sige at hvis ét element ændres, påvirkes de andre elementer også. Teknologi Struktur Opgaver Aktører Struktur: Den nuværende struktur er selve den håndbærende arbejdsgang for ansættelsesbrevet i Kystdirektoratet. Det at brevet bliver printet ud fra P-drevet, båret rundt til de forskellige medarbejdere, som skal kontrollere, godkende og underskrive, samt at brevet bliver scannet ind. Opgaver: At udfylde et korrekt ansættelsesbrev til nyansatte så effektivt som muligt. KDI ønsker, som Thomas fortalte i interviewet, at udsende ansættelsesbrevet til nyansatte hurtigt efter ansættelsen, for at udstråle vi har styr på sagerne. Værktøjer og teknologi: Målet med digitaliseringsstrategien er at øge effektiviteten, og derfor ønsker KDI, at digitalisere arbejdsgangen ved brug af ESDH, som aktørerne kender og allerede arbejder i. Aktører: Medarbejderne i HR samt de tre afdelingschefer, som er de medarbejdere der udarbejder, kontrollerer, underskriver og udsender ansættelsesbrevet. Workflow i ESDH 13

14 Ved en ændring fra den håndbærende arbejdsgang til et workflow i ESDH, er det i teknologien det hele starter, med regeringens ønske om, at øge effektiviteten og udnytte de digitale muligheder i den offentlige sektor. Selve opgaven som er at udfylde et korrekt ansættelsesbrev, bliver ikke ændret, men opgaven skal løses mere effektiv, så brevet kan blive udsendt til nyansatte hurtigere end det bliver i dag. I dag bruges der for mange ressourcer på den håndbærende arbejdsgang, det bevirker at ansættelsesbrevet ikke bliver sendt ud til nyansatte, så tidligt som ønsket. Thomas, Dorthe og Helle fortalte i interviewet, at de mangler ressourcer og kompetencer, til selv at ændre den nuværende arbejdsgang. Ved kompetencer ser man både på læring, kvalifikationer og kompetenceudvikling. Thomas, Dorthe og Helle skal styrke deres viden, lære nye færdigheder og ændre holdninger for at ændre på arbejdsgangen. Dette skal gøres ved inddragelse gennem intro, undervisning, en arbejdsgangsbeskrivelse samt en efterfølgende opfølgning. 17 Strukturen ændrer sig ved selve arbejdsgangen med et ansættelsesbrev, da det går fra at være håndbåret i papirform, til at blive digitaliseret og mere effektivt. Dette medfører en forandring i teknologien, da der skal laves nogle ændringer i ESDH-systemet. Disse ændringer laves af Lars, som har været med til interviewet og intro, og dermed hørt aktørernes tanker om et workflow. Aktørerne vil forblive de samme, da det er Thomas, Dorthe, Helle og de tre afdelingschefer, som skal ændre strukturen fra at være håndbåret til at blive digitaliseret. Jeg afholdte et intro for Thomas, Dorthe og Helle af det påtænkte, inden den endelig undervisning, da de ved et intro fik mulighed for, at komme med forslag, og sætte deres eget præg på workflowet. Her blev det drøftet, hvilke skabeloner der skulle oprettes i ESDH og mulighederne for digital underskrift blev ligeledes drøftet. Der er ingen krav om digital underskrift ved udsendelse fra offentlige myndigheder, men for at tilgodese Dorthe og Helles ønske om underskrift på ansættelsesbrevet, fandt vi en løsning, ved at give dem begge en fuldmagt 18 til at sætte afdelingschefernes digitale underskrift på ansættelsesbrevet inden kontrol og godkendelse. De tre afdelingschefer bliver først direkte inddraget, når workflowet endelig skal implementeres, da deres funktion kun ændres til at godkende eller ikke godkende i ESDH frem for at sætte deres underskrift på et stykke papir, hvorefter de afleverede hos Thomas. I undervisningen var det vigtigt at Thomas, Dorthe og Helle skulle opleve en brugervenlighed, som effektiviserer deres arbejdsgang, hertil udarbejdede jeg en arbejdsgangsbeskrivelse, 19 som kan bruges som opslagsværk, for at aktørerne hurtigere kan blive fortrolige med den nye digitale arbejdsgang. Der skal tilbydes ekstra undervisning til de, som har behov for det, eller som en opfølgning. Der er stor erfaring og viden med oprettelse af ansættelsesbreve i Kystdirektoratet, da Dorthe har været ansat i 26 år og Helle i 13 år. De har fået deres egne rutiner for oprettelse, så det er vigtigt, at overbevise dem om, en mere effektiv arbejdsgang indenfor ansættelsesbreve. Workflow i ESDH 17 Det offentlige som aktiv part side Fuldmagt vedr. digital underskrift bilag 7 19 Arbejdsgangsbeskrivelse - bilag 8 14

15 PDCA-Modellen Jeg har brugt PDCA-modellen for at se, om arbejdsgangen med ansættelsesbreve i KDI kan forbedres. I PDCA-modellen kigger man på Plan planlægning, Do udføre, Check kontrollere, Act handling. Da den nuværende arbejdsgang kom ned på papir, og illustreret i flow charts, ud fra Interviewet, fremlagde jeg det overfor Thomas, Dorthe og Helle. Dorthe og Helle synes ved første gennemlæsning, at det virkede, som en alt for lang Plan Act Do Check vej, ansættelsesbrevet var ude på. Men efter en fælles gennemgang, fandt vi frem til, at det er den nuværende arbejdsgang for ansættelsesbrevet. Ved at indføre et elektronisk workflow i ESDH, vil der blive frigivet ressourcer på flere områder. Ansættelsesbrevet skal ikke længere håndbæres rundt i huset. Og ikke mindst de gange, hvor brevet bliver håndbåret videre i forløbet, hvor næste medarbejder ikke er på sit kontor. Dette giver ineffektivitet for den, som går forgæves. Det er en ledelses opgave at motivere medarbejderne til kompetenceudvikling og ifølge Porters og Lawlers forventningsteori, kan denne fremmes ved en indre og en ydre belønning. 20 Et workflow i ESDH skal gerne give både forretnings- og medarbejdermæssige fordele. Moderniseringsstyrelsens undersøgelser har vist, at jobindholdet er den faktor, som vægtes højst hos medarbejderne på de statslige arbejdspladser. 21 Planen er at ansættelsesbrevet fremover skal laves i et workflow i ESDH, og ud fra det afholdte intromøde med Thomas, Dorthe og Helle, hvor de fik vist workflowet og udleveret en arbejdsgangsbeskrivelse, er de positive over workflowet, som de glædede sig til at afprøve. Selve udførelsen kræver at vi har ansættelser, hvor der skal oprettes et ansættelsesbrev. Men for at teste udførelsen oprettede jeg en testpersonalesag i ESDH, hvor vi kunne prøve at oprette flere ansættelsesbreve. Efter testen med udarbejdelse, kontrol, godkendelse og underskrivelse af ansættelsesbrev i workflowet i ESDH, skal der kontrolleres og vurderes, om de 20 Det offentlige som aktiv part side Det offentlige som aktiv part side 258 Workflow i ESDH 15

16 gennemførte ændringer virker som ønsket. Herefter skal der handles, hvad har vi lært af det og hvad kan forbedres. Jeg har brugt PDCA-modellen til at lave løbende forbedringer med og for at se, om selve workflowet i ESDH overhovedet kan lykkes. Jeg har undersøgt via mit interview og det afholdte intro, hvad der er behov for. Jeg har vurderet hvilke justeringer, der skal til for at effektivisere og optimere arbejdsgangen. Derefter er justeringerne lavet og endnu en tur i PDCA er kørt. Nu hvor jeg har testet workflowet flere gange, er det tid til at de berørte medarbejdere kommer til at teste, hvordan det virker for dem. Planlægning: Planen er at effektivisere og optimere arbejdsgangen for ansættelsesbreve i KDI, det skal gøres ved at digitalisere oprettelse, kontrol, underskrivelse samt godkendelse og afsendelse i ESDH. Der blev afholdt en time til undervisning, hvor det blev testet om workflowet vil effektivisere og optimere arbejdsgangen for de berørte medarbejdere. Udførelsen: Kravet var at Dorte og Helle hver skulle afsende 3 ansættelsesbreve. Hertil fik de hver en case med tre ansættelser, hvor de skulle udarbejde, sende til kontrol og godkendelse samt afsendelse med digital post til test e-boks. Check: Her undersøgte og vurderede vi i fællesskab, om alle 6 forsøg var lykkedes. Delte erfaringer, hvad gik godt, og hvad gik ikke godt? Levede workflowet op til forventningerne? Der var enighed om at workflowet i ESDH sagtens kan implementeres, arbejdsbeskrivelsen er et godt redskab til at komme i gang med den nye arbejdsgang. Skabelonerne i ESDH skal ændres og tilpasses, inden vi kan bruge den digitale arbejdsgang. Fuldmagten fra afdelingscheferne mangler at blive underskrevet, men er klar til brug. Handling: Her vurderede vi, at der er nogle justeringer, som kan effektivisere og optimere arbejdsgangen yderligere. Skabelonerne for velkomstbrev og tro og loveerklæringen vil Dorthe og Helle gerne have flyttet frem i workflowet, således de kommer med til kontrol og godkendelse inden afsendelse til nyansatte. Vi sender aldring noget ud af huset, uden at det er kontrolleret, fortalte Dorthe. Hele ændringen af arbejdsgangen med ansættelsesbrevet skal kvalitetssikres ved hjælp af de tre kvalitetsformer, således den både er tilgængelig og forståelig 22. Det gælder lige fra målet, som er at udsende ansættelsesbrevet så effektivt og optimalt som muligt, til den organisatoriske kvalitet som er, at brevet bliver udarbejdet, så effektivt og optimalt for medarbejderne, og den sidste del som er brugerkvaliteten, som handler om, hvordan nyansatte oplever modtagelsen af ansættelsesbrevet i e-boks. Efter undervisningen viste det sig, at alle ansættelsesbreve kom igennem helt fejlfrit. Afsendelsen med digital post ud til nyansatte gik også fejlfrit igennem. Efter min vurdering skyldes de gode resultater den positive indstilling fra medarbejderne, samt deres inddragelse i projektet. Informationen om arbejdet havde været tilstrækkelig, de viste hvor de skulle spørge ved tvivl, eller hvis de havde gode ideer. Workflow i ESDH 22 Det offentlige som serviceleverandør side

17 Konklusion Efter at have arbejdet med denne opgave har jeg fundet ud af at teknologien udvikler sig konstant, mens vi mennesker ofte skal have noget længere tid til at omstille os. Jeg har undersøgt om arbejdsgangene indenfor udarbejdelse, kontrol, godkendelse og underskrivelse af ansættelsesbreve kan optimeres ved anvendelse af et workflow i ESDH. Efter mit interview og udarbejdelse af analyse, hvor jeg kiggede nærmere på den nuværende struktur, udarbejdede jeg flow charts over et workflow i ESDH. Her viste der sig et tydeligt billede af en optimeret arbejdsgang med ansættelsesbreve i KDI. Den første proces, der er blevet optimret på er, at Thomas tages væk fra sagsgangen. Den anden er, at sagsgangen går fra at være håndbærende til at blive digital, og hermed spares der en del ressourcer og mindskes forstyrrende afbrydelser. Den tredje er, at HR sender ansættelsesbrevet direkte ud til den nuyansatte og derved spares der ressoucer i receptionen. Den fjerde er ved modtagelsen af det underskrevne ansættelsesbrev i reception. Her spares der tid, da brevet videresendes direkte til HR fremfor at håndbære ansættelsesbrevet. Den femte er, at Dorthe og Helle får forenklet sagsgangen ved at journalisere direkte i ESDH fremfor at scanne det fysiske ansættelsesbrev ind. Ved en forandring fra en håndbærende arbejdsgang til et workflow i ESDH, skal man gennem en forandringsproces. Ifølge Leavitts er der mange elementer at tage højde for inden man gennemfører ændringerne. Disse elementer viste sig at have en indbyrdes afhængighed. Det har været vigtigt at Lars har kunne lave ændringerne i ESDH, uden disse ændringer kunne workflowet ikke optimeres. Stor vilje til omstilling hos aktørerne var også en vigtig del, derfor fokuserede jeg på den rette introduktion til de berørte aktører, så de følte at de havde stor indflydelse på workflowet, samt at de blev godt informeret og dermed følte sig trygge ved workflowet. En god struktur med oplæring i form af undervisning, hvor de berørte aktører selv prøvede tingene af, samt arbejdsgangsbeskrivelsen medvirkede til at de tog positivt imod forandringen. Aktørerne fik ejerforhold til workflowet. De berørte medarbejdere for ansættelsesbreve i KDI var enige om, at netop den store inddragelse af aktørerne, spillede en stor rolle for gennemførelsen af workflowet. Med positive aktører kom vi nemmere i mål med hensyn til optimeringen af sagsgangen for ansættelsesbreve i KDI. For at implementere dette workflow i ESDH anvendte jeg igen Leavitts diamant. Strukturen skulle ændres en del, det berørte de andre elementer i modellen. Workflow i ESDH 17

18 Den store indragelse af aktører spillede en vigtig rolle, da det er dem, som skal ændre gamle vaner. Efter gennemførelse af PDCA-modellen, viste det sig at undervisningen og arbejdsgangsbeskrivelsen var rigtige gode redskaber til implementeringen af workflow i ESDH. De berørte medarbejdere testede arbejdsgangen i ESDH ud fra arbejdsgangsbeskrivelsen og her kom alle ansættelsesbrevene fejlfri igennem. Thomas, Dorthe og Helle som har været med hele vejen, er klar til at bruge workflowet ved næste ansættelse. Workflow i ESDH 18

19 Evaluering Perioden inden problemformuleringen brugte jeg på at læse digitaliseringsstrategien. Jeg synes det er et spændende emne med mange perspektiver og muligheder. Min research gjorde mig mere nysgerrig, om det i virkeligheden kunne lade sig gøre at gennemføre dette workflow i ESDH. Skriveprocessen er gået over al forventning, der er dog blevet inddraget en del aftener væk fra familien. Det har været en turbulent tid i KDI på grund af ressort ændringerne i februar, det har påvirket at intro og undervisning blev skubbet i forhold til min planlægning. Heldigvis har de berørte medarbejdere været meget positive overfor min fagprøve trods denne turbulente tid, hvilket jeg er taknemlig for. Jeg havde lidt probelmer med formuleringen, da jeg gennemførte intro og undervisning sideløbende med skriveprocessen. Det gav lidt forstyrelse, da jeg nogle gange fik skrevet hvad jeg ville gøre og andre gange, hvad jeg havde gjort. Set i bakspejlet skulle jeg have gennemført intro og undervisning inden skriveprocessen. Jeg har været med til et møde ved Software Innovation, som er leverandør af ESDH. Her blev det vist at et workflow sagtens kan køres på mobile enheder som for eksempel smart phone og I-pad. Det vurderes i øjeblikket om dette er fremtiden for KDI. Jeg kunne godt have tænkt mig at undersøge, hvordan de nyansatte ser på KDI med hensyn til ansættelsesbreve, hvad synes de om forskellen fra at modtage et fysisk ansættelsesbrev til at modtage det i e-boks. Her kunne jeg have inddraget TQM modellen for at måle tilfredsheden. Efter fagprøven blev færdig har jeg kunnet se at Kurt Levin s 3 trins forandringsmodel 23 samt Kotters otte trins model blev indirekte berørt, hvis jeg havde haft mere tid og plads, ville jeg gerne have uddybet disse to modeller. Motivation til forandring samt sammenhængen med kulturforandring er et spændende men også stort emne, så derfor har jeg ikke taget dem med i min fagprøve. Under hele min fagprøveproces er der dukket mange spørgsmål op, som jeg undervejs har noteret ned og søgt svarende på. det har medført at jeg har fået en meget større indsigt i ESDH og digitalisering, som jeg synes er væsentlig i forhold til mit arbejde nu og i fremtiden. Fremad rettet kan workflow bruges til ministerbetjening, MUS og løntillæg. 23 Det offentlige som serviceleverandør side 230 Workflow i ESDH 19

20 Litteraturfortegnelse Bøger Min arbejdsplads i det offentlige Forlaget 94, 7. udgave, 1. opslag 2012 Det offentlige som serviceleverandør Forlaget 94, 4. udgave, 1. opslag 2013 Det offentlige som aktiv part Forlaget 94, 4. udgave, 1 opslag 2013 Internetsider f869ab3 Workflow i ESDH 20

21 Kildefortegnelse Lars Slavensky, System ejer Kystdirektoratet Thomas Qvist Møller, HR chef Kystdirektoratet Dorthe Jensen, HR fuldmægtig Kystdirektoratet Helle Dyrberg, HR medarbejder Kystdirektoratet Workflow i ESDH 21

22

23 Bilagsfortegnelse Bilag 1: KDI s organnisationsdiagram, Missioner og visioner samt beskrivelse af KDI s arbejde Bilag 2: Journalplan Bilag 3: Fagprøvekontrakten Bilag 4: Indkaldelse til Intro Bilag 5: Orientering om fagprøve Bilag 6: Interview Bilag 7: Fuldmagt Bilag 8: Arbejdsgangsbeskrivelse Workflow i ESDH 23

24

25 Bilag 1: KDI s organnisationsdiagram, Missioner og visioner samt beskrivelse af KDI s arbejde Bilag 1

26 Kystdirektoratets ledelse Merete Løvchall Direktør Anne Lund Administrationschef Hans Erik Cutoi-Toft Konstitueret Afdelingschef Herluf Emil Mørch Afdelingschef Teams Projekter Netværk Partnerskaber Staben Søterritoriet Kyst og Klima Vision 5 Kystdirektoratet er en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads, der arbejder med naturen på kanten af tilgængelig viden for til stadighed at være nytænkende og i front. Vi lægger vægt på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling, og stiller krav til den enkelte. Vision 1 Vi skaber holdninger til udviklingen og brugen af Danmarks kyster under hensyntagen til mangfoldige samfundsmæssige interesser heri, og vi løser de statslige havneopgaver ud fra Transportministeriets vision om fremtidens mobilitetsbehov. Vision 4 Vi er kendt for god oplysning, service og vejledning til borgerne og erhvervslivet, på en høj brugertilfredshed og for at træffe afgørelser, som kan forstås. I det politiske / administrative system er vi kendt for effektivitet, kvalitet og faglig kompetence. Mission: Kystdirektoratet varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på havneområdet gennem analyser, projektering, anlæg, drift og varsling. Vi rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet. Vision 3 Vi tænker i helheder på kystområdet, tager hensyn til andre aktører og deres interesser, planlægger og udfører kystopgaverne i respekt for natur og miljø og giver gode kystoplevelser. Miljøhensyn har høj prioritet ved løsning af havneopgaverne, der planlægges og udføres under hensyntagen til andre aktører. Vi medvirker til international høj sikkerhed for søtransport og sikrer infrastruktur. Vision 2 Vi udfører udviklingsprojekter som grundlag for en fremadrettet og afbalanceret kystbeskyttelse, og vi skaber et nyt og forbedret grundlag for kystbeskyttelse gennem et bredt samarbejde såvel nationalt som internationalt, anviser nye løsninger og sætter dagsordenen.

27 Administrationskontoret Havneopgaver Kystbeskyttelsesansvar Samarbejdsaftale om kystbeskyttelse Sejlløb og indsejlinger, hvor KDI vedligeholder vanddybden Teknisk digetilsyn Oversvømmelsestruede områder med KDI ansvar for stormflodsberedskab Thyborøn Digi, Ekko og Beam Kystdirektoratet har tre opmålingsfartøjer Blåvand Kystdirektoratet har tre uddybningsfartøjer Tønne, Træl og Toste Hanstholm Lemvig Thorsminde Hvide Sande Esbjerg Rømø Hirtshals Lønstrup Skagen København

28

29 Bilag 2: Journalplan Bilag 2

30 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 0 Intern administration 0-0 Organisation Organisation - Intern administration 0-1 Interne udvalg, strategier og politikker Generelt Samarbejdsudvalg SU Generelt, medlemmer SU-møder Sikkerheds- og arbejdsmiljø Sikkerhedsorganisation, arbejdsmiljø, generelt Arbejdsskader, anmeldelse, sagsbehandling Sikkerhedsgruppen, Lemvig Sikkerhedsgruppen, Hvide Sande Sikkerhedsgruppen, Thorsminde Sikkerhedsgruppen, KOE Sikkerhedsgruppen, Opmålingsteam Apv er og handlingsplaner Chefgruppe Chefgruppemøder Milepælsrapportering Ledelsesinformation Politik og retningslinjer Afrapportering Politikker Udbudspolitik Indkøbspolitik Energipolitik Personalepolitik Administrative instrukser Ministerielle instrukser Virksomhedsinstrukser Regnskabsinstrukser Generelle instrukser Koncern LedelsesInformationsSystem K-LIS Forskelligt 0-2 Strategier og målsætninger Mission, visioner Resultatkontrakt Årsrapport Risikovurderinger Kystbeskyttelsesstrategi Strategi for konsulentydelser Budgetter Drift, løn og infrastruktur Investeringer Opfølgning Ressourcer (timer) Internt regnskab Indtægtsdækker virksomhed Fuldmagter, post-, bank- og checkinstrukser Kassefunktion Analyser og undersøgelser Budgetanalyse Tilfredshedsundersøgelser Forskelligt

31 0-3 Generelle løn- personaleforhold Notater - chefgruppen Personalehåndbog - opdateret Overenskomster Lokale aftaler Centrale kompetencemidler Div. Lønforhold, vederlag, pension m.v Honorarer, vederlag, over- og merarbejde, vagter Godtgørelser og særlige ydelser, flyttegodtgørelse Tjenesterejser og rejseforsikring Aftaler om distancearbejde Andre områder Private pensionsordninger Beklædning m.v Forskelligt Tjenesteforhold og arbejdsvilkår Generelt Ansættelse og afskedigelse Generelt Opslag og besættelse af ledige still Afskedigelse Tillidsmænd (alle grupper) Personaleadministration Arbejdsmiljø og -rådgivning Generelt Arbejdstilsyn Arbejdsmiljørådgivning - AKON Arbejdsnedlæggelse og strejker Uddannelse og kurser Decentral løn Beskæftigelsesfremmende elementer Ligestillingsspørgsmål Ikke lønnet praktikophold, praktikanter Forskelligt: Udlån Virksomhedsoverdragelse m.v. 0-4 De enkelte ansatte Generelt Konkrete personalesager Kommunale tjenestemænd Esbjerg 0-5 Lokaler, inventar og kontorer Generelt Lokaler Generelt Kantine Inventar, udsmykning Generelt Kontormøbler og kontortilbehør Abonnementer: aviser,blade,håndbøger Andre områder Køb/salg af bøger, film m.v Trykning af materialer Konsulenthjælp, translatør, oversættelse Forskelligt 0-6 Administrationen og arbejdspladser, div. afdelinger Generelt for arbejdspladser/afdelinger 0-7 IT og telefoni Generelt Generelt Hardware Software Telefoni Datakommunikation

32 IT-kontrakter for systemer Administrative Faglige: ØS-LDV, Civitas Budgetsystem, TARGIT IT-Projekter Generelt Specifikke IT-projekter IS-Informationssikkerhed IS-Informationssikkerhedsudvalg IS-Sikkerhedshændelser IS-dispensationer 0-8 Andre områder Kongresser, konferencer, seminarer Netværk, internationale PIANC - PIC Coastal Engineering The Hydrographic Socity Central Dredging Association American Shore and Beach Preservation Div. konferencer, udland Div. konferencer m.v. indland Forskelligt Kystkonference KDI temadag - ekskursion Information, papers m.v. 0-9 Forskelligt

33 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 1 Materiel og materialer 1-0 Generelt 1-1 Motorkøretøjer (biler) Generelt Motorkøretøjer køb/salg 1-2 Entreprenørmateriel Generelt 1-3 Sandpumpemateriel Generelt Uddybningsmateriel Boosterpumpe 1-4 Pejlebåde Generelt "Digi" "Ekko" Beam 1-5 Opmålingsudstyr Generelt Navigationsudstyr og antenner Leje/udleje vedr. antennepladser Ekkolod og andet udstyr Generelt Geodætisk udstyr Generelt, GIS, GPS Bølge-,strøm-,vind- og vandstandsmålere Generelt Udstyr i øvrigt 1-6 Materialer Generelt Erosionsbeskyttende materialer Generelt Filtervæv Beton Generelt Støbning af blokke Materialer i øvrigt Generelt Sten - brudsten Generelt Forskelligt 1-7 Indberetning om erstatningssager Generelt Trafikuheld Tyveri og hærværk 1-8 Andre områder 1-9 Forskelligt

34 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 2 Ekstern administration 2-0 Transportministeriet Ministerbetjening Ministerbetjening, notat Ministerbetjening, udvalgsspørgsmål Transportministeriets ressort og kompetence 2-1 Finanslov, statsregnskab m.v Finanslov, forslag, tillægsbevillinger m.v. generelt Finanslov - år Aktstykker Revision og regnskab Generelle sager, revision og regnskab Statsregnskab (bevill./regnskab), Rigsrevisionen Rigsrevisionen, generelt Regnskabsinstrukser, bestemm. Og vejledning Forskelligt Forskelligt 2-2 Alm. administrative områder Generelle sager Lovgivning, love generelt Administrative områder Generelt IT tjenstligt, IT-høringer Forvaltningslovgivning Generelt Offentlige myndigheders registre Forvaltningslov og lov om offentlighed Privatisering, udbud Indkøb og information SKI, Signatur m.v Statens Indkøb Andre områder Statens sagførerforretn.,kammeradvokaten Flagning fra statens bygninger Statens selvforsikring Bøger, udlån, biblioteker Forskelligt Transportministeriet Generelt, information, div. aktiviteter Kvartalsmøder med departementet Udvalgsbesøg, Trafikudvalget Finansministeriet Generelt Økonomistyrelsen, generelt Told- og skattestyrelse Miljøministeriet Generelt Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Økonomi og Erhvervsministeriet Generelt Søfartsstyrelsen Bygge- og anlægsområdet Generelt Byggelovgivning m.v. - EF-regler Konkurrencestyrelsen Standardisering Normer for materiel og materialer Forskelligt

35 Øvrige myndigheder Statens Arkiver, Rigsarkivet Statens Arkiver, Landsarkiverne Farvandsvæsenet Søfartsstyrelsen Udenrigsministeriet Skatteministeriet Justitsministeriet, PET og NOST (nationale operative stab) Andre ministerier Indenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen Statsministeriet Forsvarsministeriet, Søværnets operative Kommando og Forsvarskommandoen Netværk, nationale Transportministeriets TRM s arbejdsgruppe for EU netværk Økonomichefnetværk Personalechefnetværk Pressenetværk IT-koncern netværk Informationssikkerhedsnetværk TARGIT netværk Budgetmedarbejdernetværk Andre områder Handel, håndværk og industri Generelt Arbejdsmarkedet - sociale forhold m.v Generelt Forskelligt Statistik Forskelligt 2-3 Særl.adm.områder og rekv.arbejde/statslige Generelt Økonomi- og Erhvervsministeriet Generelt Stormflodsforsikring Stormrådet Indenrigsministeriet Generelt Grænsebåker Transport- og Energiministeriet Generelt Sluseudvalg Miljøministeriet - Skov & Naturstyrelsen Generelt Saltvandssø i Margrethe Kog 2-4 Særl.adm.områder og rekv.arbejde /kommuner, miljøcentre Generelt Forurening 2-5 Administrative servicecentre Statens IT Økonomiservicecentret 2-9 Forskelligt

36 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 3 Statens ejendomme 3-0 Generelt 3-1 Statens arealer Generelt Køb/salg, mageskifte, overdragelse af statens arealer Generelt Konkrete sager Arealer i almindelighed Generelt Konkrete sager 3-2 Udleje af statens arealer Generelt Lejemål Generelt Konkrete sager, lejemål arealer Konkrete sager, lejemål havnearealer 3-3 Arealadministration Arealadministration, Thyborøn Arealadministration, Ferring Arealadministration, Agger 3-6 Statens bygninger Generelt Vedligeholdelse, ombygning m.v Generelt Konkrete sager Statens bygninger i øvrigt Generelt Energistyring 3-9 Forskelligt

37 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 4 Anlæg på søterritoriet 4-0 Administrative bestemmelser 4-1 Kystbeskyttelse, diger Generelt Forsøg - nye konstruktioner Stormflodsberedskab Generelt Konkrete sager Digeanlæg Generelt Konkrete sager Diger, Anlæg og vedligeholdelse Diger, tilsyn Diger, administration Kystbeskyttelsesanlæg Generelt Konkrete sager Puljesager, kystbeskyttelse, generelt Puljesager, ny kystbeskyttelse Puljesager, renovering fjernelse Puljesager, udbedring efter stormflod Puljesager, Fødevareministeriet Kapitel 1a sager for kystbeskyttelse og diger Terrænændringer (jordarbejder) u/egentligt kystb.anlæg Generelt Konkrete sager Hurtigfærger Generelt Konkrete sager Forskelligt 4-2 Trafikanlæg Generelt Sejlløb, åer Generelt Konkrete sager Færgesteder Generelt Konkrete sager Veje og vejdæmninger Generelt Konkrete sager Vejbroer og tunneller Generelt Konkrete sager Afmærkninger for fyr og lignende Generelt Konkrete sager Forskelligt 4-3 Havne- og broanlæg Generelt Bade- og bådebroer Generelt Konkrete sager Bådepladser Generelt Konkrete sager Lystbåde- og småhavne Generelt Konkrete sager Fortøjningsarrangementer Generelt Konkrete sager

38 Havne omfattet af havnelov Generelt Konkrete sager KDI-havne - statsaftalehavne, lovgivning m.v KDI-havne, statsaftalehavne, generelt Rømø Havn, generelt Esbjerg Havn, generelt Hvide Sande Havn - Sluse, Thorsminde Havn, Thyborøn Havn Hanstholm Havn Hirtshals Havn Maritim Sikring, ISPS m.v Generelt Konkrete sager Havneklagenævnet Havneklagenævnet generelt Konkrete sager Forskelligt 4-4 Landvinding, opfyldning, dumpning m.v Generelt Landvinding/inddæmning Generelt Konkrete sager Opfyldning Generelt Konkrete sager Dumpning/klapning Generelt Konkrete sager 4-5 Ledningsanlæg Generelt, adm. bestemmelser Søkabler og luftledninger Generelt Konkrete sager Udløbsledninger og vandindtag - alle vandledninger Generelt Konkrete sager Energiledninger (olie, gas og fjernvarme) Generelt Konkrete sager Forskelligt 4-6 Energianlæg Generelt Havplacerede vindmøller Generelt Konkrete sager Bølgeenergimaskiner Generelt Konkrete sager Forskelligt 4-7 Fiskerianlæg Generelt Havbrug Generelt Konkrete sager 4-9 Forskelligt

39 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 5 Planlove m.m. 5-0 Administrative bestemmelser 5-1 Landsplaner Generelt Landsplanredegørelse Landsplandirektiver 5-2 Regional udvikling Generelt Regionale udviklingsplaner Generelt Konkrete sager 5-3 Kommunal planlægning Generelt Kommune- og lokalplaner Generelt Konkrete sager Zonetilladelser 5-4 Bebyggelsesregulering Generelt Bebyggelsesregulerende foranstaltninger Konkrete sager Generelt

40 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 6 Råstoflovgivning og fredning 6-0 Administrative bestemmelser/råstoflovg. 6-1 Råstofkortlægning Generelt 6-2 Råstofindvinding i kystnære områder Generelt Ansøgninger om indvinding i kystnære områder Generelt Konkrete sager 6-3 Råstofindvinding på søterritoriet Generelt Ansøgninger om indvinding på søterritoriet Generelt Konkrete sager 6-4 Forskelligt vedr. råstoffer 6-5 Administrative bestemmelser/fredning 6-6 Klitfredning og sandflugt Generelt Klitfredede områder Generelt Konkrete sager 6-7 Naturfredning Generelt Naturfredede områder Generelt Konkrete sager NATURA Generelt Konkrete planer Vandplaner 6-8 Jagtfredning Generelt Jagtfredede områder 6-9 Forskelligt vedr. fredning

41 Kystdirektoratet JOURNALPLAN Niveau Beskrivelse 7 Tekniske undersøgelser 7-0 Generelt 7-1 Stormflodsskader Administrative bestemmelser Stormflodsskadede områder Generelt Konkrete sager 7-2 Opmålinger (havpejlinger) Generelt Konkrete sager, Multibeam tilbud og salg 7-3 Vandstands-, bølge-, strømmålinger m.m Generelt for målinger Vandstandsmålinger Generelt Konkrete sager 7-4 Hydrografisk og geoteknisk undersøgelse Generelt 7-5 Fotogrammetri, opmålinger Generelt Luftfotooptagelser 7-6 Forundersøgelser af materiel og materialer 7-7 Samarbejde med andre institutioner Generelt Forundersøgelser udland, EU-projekter mv Dansk Vandbygningsteknisk Selskab Div. danske institutioner Div. udenlandske institutioner Forskelligt 7-9 Forskelligt 9 Forskelligt

42

43 Bilag 3: Fagprøvekontrakten Bilag 3

44

45

46 Bilag 4: Indkaldelse til Intro Bilag 4

47 Emne: Placering: Vedr. Workflow i ESDH &Moedelokale Lille Start: ti :00 Slut: ti :00 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Ressourcer: (ingen) Endnu ikke besvaret Mette Riis Hansen (mrh) &Moedelokale Lille Hej Jeg vil gerne invitere jer til en intro af et workflow i ESDH for ansættelsesbreve i Kystdirektoratet. Jeg vil præsentere hvad jeg på nuværende tidspunkt har fundet frem til, og er naturligvis åben for gode ideer og jeres meninger, så håber i møder friske op Mette

48 Bilag 5: Orientering om fagprøve Bilag 5

49 Mail vedr. Mette s fagprøve Jeg er påbegyndt min fagprøve og vil derfor kort orientere jer, da emnet er optimering af arbejdsgangene for ansættelsesbreve i Kystdirektoratet via workflow i ESDH, samt implementering af dette. Det er regeringens ønske at udnytte de digitale muligheder og effektivisere den offentlige sektor. Kystdirektoratet har et ønske om, at udnytte workflow i ESDH. Da jeg sidder med ESDH opgaver til dagligt, finder jeg det meget interessant, at tage lige netop dette emne til min fagprøve. Jeg vil lave interviews med Thomas, Dorthe og Helle da der er disse personer med størst berøringsflade for ansættelsesbreve i Kystdirektoratet. Lars Slavensky som er system ejer af ESDH vil jeg også inddrage i interviewet. Da Winnie, Herluf og Annes funktion er, at kontrollere, underskrive og levere ansættelsesbrevet tilbage til HR, tænker jeg ikke i første omgang at lave interviews med disse. Selvfølgelig er alle meget velkomne til at komme med inputs både skriftlig og mundtligt. Der vil blive holdt intro til alle berørte medarbejdere løbende. Hvis nogen ønsker yderlige orientering angående min fagprøve siger i bare til Vh. Mette Riis Hansen

50 Bilag 6: Interview Bilag 6

51 Hvordan er arbejdsgangen med udarbejdelse, kontrol, godkendelse og underskrivelse af et ansættelsesbrev i dag? Ansættelsesbrevet bliver i dag oprettet af Dorte eller Helle på P-drevet, under en mappe der hedder igangværende, her tager man for eksempel den sidste AC er eller HK er som er ansat og så redigere man i den og printer den ud. Den bliver stemplet og sendt ind til Thomas til kontrol fordi der skal være to som har efterregnet et ansættelsesbrev og det er en revisionsbestemmelse. Det mest normale er, at det er Dorthe som opretter og så til kontrol hos Thomas. Som Dorthe sagde: Vi sender aldrig noget ud af huset, uden at det er kontrolleret Når Thomas har kontrolleret, bliver det skrevet ud i to eksemplar, herefter går det til godkendelse ved afdelingschefen, som også er den person som skal underskrive. Når ansættelsesbrevene er underskrevne kommer afdelingschefen ned til Thomas med det. Han afleverer det hos Dorte og Helle, hvor det typisk er Helle som pakker det ned i en kuvert og sender det ud til ansøgeren. Så kommer ansættelsesbrevet tilbage fra ansøgeren i en kuvert som er medsendt. Herefter scanner Helle den ind og kan journalisere den i ESDH. Hvor mange afdelingschefer er der og skal en ansættelse aldrig omkring direktøren? Der er tre afdelingschefer som kan underskrive et ansættelsesbrev. Direktøren skal kun underskrive hvis der skal ansættes en afdelingschef, og det sker ikke ret tit med så få afdelingschefer, så det kommer vi ikke ud for hvert år. Hvilke overenskomster har vi i dag i Kystdirektoratet og hvilke er mest anvendte? HK er, journalist forbundet, maskinmester, håndværkere, kantinemedhjælpere, sømænd, bådfører den bliver uendelig lang Vi har klart flest AC er, omkring halvdelen af alle ansatte er AC er i Kystdirektoratet. Hvordan kunne I forstille jer at et workflow i ESDH kunne fungere? Forestillingen er noget med at Dorthe eller Helle opretter direkte i ESDH og sender det videre til Thomas. Når Thomas har kontrolleret det, sender han det så videre til den afdelingschef som underskriver det direkte i ESDH. Vi skal jo helst undgå at han skal printe det ud og underskrive det for at scanne det ind igen. Så kan man diskutere om afdelingschefen skal sende det tilbage til Thomas, Dorthe eller Helle. Herefter skal de sendes via digital post til den nyansatte, som så kan modtage det i sin e-boks det ved vi ikke så meget om.

52 Thomas fortalte at Vi i KDI ønsker at udsende et korrekt udfyldt ansættelsesbrev hurtigt til den nyansatte, for at signalisere vi har styr på sagerne. Kender i til KDI s mål om at udnytte workflow i ESDH? Ja det er beskrevet i vores afdelingsmål, men vi mangler både viden og ressourcer til at gå ind i sådan en ændring af en arbejdsgang.

53

54 Bilag 7: Fuldmagt Bilag 7

55 Bemyndigelse til at benytte underskrift ifm. ansættelse af nyt personale Jeg bemyndiger hermed HR personalet, Dorthe Kallesøe Jensen og Helle Dyrberg Kragelund til at benytte min underskrift til brug for ansættelseskontrakter ved ansættelse af nyt personale. Herluf Emil Mørch

56 Bilag 8: Arbejdsgangsbeskrivelse Bilag 8

57 Arbejdsgangsbeskrivelse for workflow i ESDH for ansættelsesbreve i KDI: Oprettelse af personalesag Vælg ny sag -> personalesag Udfyld herefter forklædet med titel 0400 navn initialer stilling årstal og tilknyt herefter journalnummer 0400 og tryk udfør.

58 Ansættelsesbrev Åbn sagen og vælg nyt dokument -> sagsdokumenter

59 Under dokumenttype vælges udgående brev, dokumentkategori -> dokument ud, klassefikationskode -> F fortrolig, paragraf -> OFL 5, 1. Ledd. Beskyttelsesinstruksen og under adgangsgruppe vælges personaleteam. Under titel -> en beskrivelse af ansættelsesbrevet, initialer og årstal. I til feltet vælges modtageren. Modtageren vil oftes ikke være oprettet, så klik på ny kotakt til højre for modtagerfeltet og udfyld registeringen (vælg privatperson og udfyld data). Vær opmærksom på at for at kunne sende med digital post, skal modtagerens CPR nummer være udfyldt. Når der trykkes på udfør åbnes Word og ansættelsesbrevet kan skrives fx vha. en standardtekst.

60 I word vælg da fanen 360 og klik på knappen Standardtekster. Her kan du vælge skabelonen for ansættelsesbrev. Marker standardteksten og klik på knappen indsæt standardtekst. Udfyld herefter de relevante punkter og tjeck dokumentet ind, når du er færdig. Ansættelsesbrevet er nu klar til at blive sendt til kontrol og godkendelse.

61 For at starte workflowet klikkes der på overskriften på ansættelsesdokumentet og vælger send til godkendelse. Ved modtagere vælg først globale i rullegardinet og herefter ansættelsesworkflow.

62 Klik herefter på fanen modtagere og vælg de modtagere der skal have ansættelsesbrevet til godkendelse og rækkefølgen og klik på udfør. Dokumentet er nu i workflow og ankommet til første godkender. Alle i workflowet får en mailbesked i Outlook om, at der er et dokument, som de skal ind og se på.

63 Dokumentet kan nu læses igennem og der kan vælges enten at sæt godkend eller godkend ikke. Godkendes dokumentet går det videre til næste i workflowet. Det ses nu af dokumentoversigten, at ansættelsesbrevet er godkendt

64

65 Udsendelse af ansættelsesbrev Når ansættelsesbrevet er godkendt i workflowet er det klar til at blive sendt ud til den nyansatte. Inde på dokumentkortet ansættelsesbrev skal der nu tilføjes to filer, velkomstbrev samt tro og loveerklæring. På dokumentkortet vælges der ny fil og opret ved hjælp af en skabelon, vælg brev.

66 Når der trykkes på udfør åbnes Word og velkomstbrevet samt tro og loveerklæringen kan hentes via skabeloner. Når begge filer er vedlagt dokumentkortet er det klar til at blive afsendt til den nyansatte.

67 Der klikkes på dokumenttitlen og vælges arkiver og send dokumentet til modtagere. Her vælges der digital post som afsendelseskanal for at den nyansatte kan få dokumenterne i sin E- boks.tryk på afsend og dokumentet er hermed ekspederet.

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Stillings- og personprofil Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Kystdirektoratet September 2015 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en udfordrende og udviklende stilling

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne Bekendtgørelse nr. 429 af 27. maj 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Informationsmøde om facility management

Informationsmøde om facility management Informationsmøde om facility management - Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 Velkommen til informationsmøde om statens facility managementløsning Dagsorden Hvorfor fælles facility managementløsning i staten?

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Alle dokumenter, der hører til en personalesag, skal gemmes på medarbejderens sag i RI Lønservice. Der skal ikke forefindes personalesager i papirform.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato: 15. december 2005

STATSMINISTERIET Dato: 15. december 2005 Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 52 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: 15. december 2005 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 41-44, nr. 46-48, nr. 50-51

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest.

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest. LEA det er ikke et pigenavn, men et testværktøj Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest Program Hvad er LEA? Præsentation af LEA som værktøj Baggrund for udviklingen af LEA

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere