Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Mødrehjælpen Årsrapport"

Transkript

1 Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214

2 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december 214 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 1

3 4 5 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Fonden Mødrehjælpen Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 214 for Fonden Mødrehjælpen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 214 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 214. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København den 25. marts 215 Direktion Mads Roke Clausen Direktør Bestyrelse Elin Schmidt Formand Thomas Blach Anette Storgaard Erik Wilhelmsen Næstformand Frank Ebsen Fonden Mødrehjælpen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne offentlige midler. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Henrik Bonné Elsemarie Hougaard Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen for regnskabsåret 1. januar 31. december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse om regnskab og revision af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 214 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. marts 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor

4 6 Fondsoplysninger Ledelsesberetning 214 Navn Fonden Mødrehjælpen Nørre Voldgade København K CVR-nr Kommune: København Protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Formål At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgeres, gravides og børnefamiliers levevilkår. At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Skattegodkendelse Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig fond. Institutionen er godkendt i henhold til skattelovgivningen som værende berettiget til at modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren. Bestyrelsen Elin Schmidt, formand Erik Wilhelmsen, næstformand Henrik Bonné Thomas Blach Frank Ebsen Elsemarie Hougaard Anette Storgaard Direktør Mads Roke Clausen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Pengeinstitut Danske Bank Holmens Kanal 2 19 København K Fonden Mødrehjælpens formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår samt at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgere, gravides og børnefamiliers levevilkår, herunder en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpens årsregnskab for 214 viser et driftsunderskud på kr. Forventningen ved indgangen til året var et underskud på kr. Underskuddet for 214 er således bedre en forventet og ikke et resultat af uforudsete begivenheder. Forbedringen af årets resultat skal ses i sammenhæng med en positiv udvikling i indtægterne og fokus på en balanceret udvikling på udgiftssiden. Pr. 31. december 214 udgjorde egenkapitalen kr., hvoraf rådighedsbeløbet udgjorde kr. Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Udvikling i udgifter og indtægter De samlede indtægter i 214 er steget ca. 4,8 mio. kr. i forhold til året før. Dette skyldes især øgede ikkeøremærkede indtægter fra private fonde, virksomheder og privatpersoner, samt en stigning i aktiviteterne i Familiens Hus. Med øgede indtægter har Mødrehjælpen øget aktiviteten i forhold til sidste år, og der er således på udgiftssiden sket en stigning på 4,8 mio. kr. Stigningen skyldes primært flere udgifter til de øremærkede projekter og en opnormering i frivilligafdelingen. Der har gennem 214 været ført en stram udgiftsstyring for hele Mødrehjælpen, hvor der har været en løbende tilpasning af aktiviteterne i forhold til de givne indtægter. Der har samtidig været fokus på at styrke den faglige kompetenceudvikling og igangsætte tiltag, som kan øge indtægtsgrundlaget både i forhold til private og offentlige bidragydere. Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år, således at der skabes grundlag for en øget omsætning med en god faglig rådgivning og balance mellem indtægter og udgifter. Overordnet om Mødrehjælpens rådgivningsaktiviteter I 214 imødekom Mødrehjælpen i alt henvendelser om rådgivning og støtte fra brugere i en sårbar situation. Det er samlet set flere henvendelser end i 213 svarende til en stigning på 13 pct. De.68 af henvendelserne blev imødekommet i Mødrehjælpens rådgivninger, mens 4.91 brugere deltog i aktiviteter arrangeret af frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger og i Familiens Hus. Sammenlignet med 213 er antallet af professionelle rådgivninger hos f.eks. socialrådgivere eller jurister i Mødrehjælpen øget med 994 svarende til knap 14 pct. Derudover havde Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup tilsammen 311 aktive forløb i 214. Mødrehjælpen uddelte i 214 julehjælp til familier, hvilket udgør en stigning på 9 pct. sammenlignet med året før. Mødrehjælpens strategi Mere Mødrehjælp Mødrehjælpen var i 214 midt i sin strategiperiode, der løber til og med 216. Hovedbestyrelsen gjorde derfor midtvejsstatus på strategien. Det fremgik her, at Mødrehjælpen på en lang række punkter allerede midtvejs har indfriet de strategiske mål. På baggrund heraf valgte hovedbestyrelsen at justere strategien på særligt to punkter. For det første valgte man at justere de principper for partnerskaber, der arbejdes efter, således at der blev tilføjet et fokus på lokale partnerskaber med afsæt i brugernes behov. Det betyder, at Mødrehjælpen i højere grad kommer til at arbejde med at flytte indsatsen ud fra Mødrehjælpens egne lokaler til lokale satellitter i samarbejde med andre lokale aktører. For det andet tiltrådte man en ny og ambitiøs frivilligvision med et mål om, at Mødrehjælpen skal være til stede i alle kommuner med minimum tre frivilligt baserede brugerrettede aktiviteter. Dette mål er i forlængelse af den overordnede strategi om at kunne hjælpe flere. Frivilligvisionen medfører, at Mødrehjælpen skal øge antallet af frivillige samt frivillige aktiviteter markant i de kommende år. Rådgivning Mødrehjælpens generelle rådgivning tilbyder anonym, professionel rådgivning enten ansigt til ansigt i de lokale

5 8 9 rådgivningshuse eller på telefon og chat. Derudover kan brugerne finde råd og vejledning i Rådgivningsuniverset på Mødrehjælpens hjemmeside. I 214 havde rådgivningshusene i Aarhus, Odense og København ansigt til ansigt og telefoniske rådgivninger. Fra 215 tilbydes dette rådgivningstilbud også i Aalborg. 9 pct. af brugerne var mødre, og gennemsnitsalderen var 3 år. De henvendte sig primært om samvær og forældremyndighed, økonomi og samlivsophævelse. Det landsdækkende rådgivningstilbud Familielinjen havde 955 brugere i 214. De kom fra 92 ud af landets 98 kommuner og søgte primært hjælp til samvær, forældremyndighed, økonomi og samlivsophævelse. Familiechatten, ligeledes et landsdækkende rådgivningstilbud, hjalp 621 brugere i løbet af året. En chatsamtale varede gennemsnitlig 3 minutter, og de primære henvendelsesårsager var samvær, vold, økonomi og graviditet. 96 pct. af chattens brugere følte sig efter rådgivningen hjulpet til selv at tage næste skridt i forhold til deres problemstilling. Mødrehjælpen tilbød også i 214 støttesamtaler vedrørende abort. I 214 modtog 265 kvinder eller par støttesamtaler. Af dem henvendte 33 pct. sig til Familielinjen, mens 21 procent af samtalerne foregik via chatten. Derudover har brugere søgt råd og viden om abort i Rådgivningsuniverset. 1 pct. af støttesamtalerne foregik inden en evt. abort. Den resterende andel omhandlede bl.a. de psykiske reaktioner efter en abort. Mødrehjælpens rådgivere hjælper med at stille afklarende spørgsmål og videregive viden om muligheder og konsekvenser. Af etiske årsager har Mødrehjælpen ingen viden om de valg, brugerne af denne rådgivning træffer. Tilbuddet om støttesamtaler er muligt på baggrund af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen. Alle fire rådgivningshuse tilbød desuden retshjælp (Aalborg siden juni 214). I 214 modtog brugere retshjælp, der består af en halv times rådgivning af en erfaren retshjælpsadvokat eller jurist. Gennem projekt Råd til Livet tilbyder Mødrehjælpen i samarbejde med Mary Fonden, Nykredit og Foreningen Østifterne gratis og uvildig rådgivning til voldsudsatte familier, der har brug for hjælp til at genvinde overblikket over deres økonomi. Råd til livet blev i 214 udbudt i København, Aarhus og Odense. I alt 391 brugere fik rådgivning i projektet. Af dem oplevede 63 pct. en forbedret trivsel efter rådgivningen. Mødrehjælpen er udvalgt som én af fem organisationer, der skal uddele Egmont Fondens enkeltstøtte En Håndsrækning til økonomisk trængte familier, hvor barnet lider betydelige materielle eller sociale afsavn. I 214 uddelte Mødrehjælpen enkeltydelser for 2,3 mio. kr. Midlerne hjalp børn og gik bl.a. til babyudstyr, julehjælp, etableringshjælp og hjælp til børns fritidsaktiviteter. Indsatser for unge gravide og mødre samt tilknyttede fædre Mødrehjælpens særlige indsats for unge gravide og unge mødre har i 214 optaget 21 nye brugere og hjulpet i alt 583 gravide og mødre samt 133 fædre. Som noget nyt har Mødrehjælpen i Aarhus og Odense i 214 varetaget indsatsen i et partnerskab med Odense og Aarhus Kommune. Fra juni 214 har indsatsen ligeledes været iværksat i Mødrehjælpens nye rådgivningshus i Aalborg. Formålet er at støtte sårbare unge gravide og mødre gennem en helhedsorienteret og koordineret indsats, der hjælper dem til at starte eller fastholde uddannelse og job og samtidig støtter dem i deres forældreskab. Brugernes resultater i 214 viser, at 92 pct. er kommet i gang med eller er blevet fastholdt i uddannelse og job. Samtidig oplever brugerne en forbedring i forhold til moderskab og handlekompetencer. Familiens Huse i Esbjerg og Høje Taastrup fik i nye deltagere, og i alt har der været 311 aktive brugere i 214. Fokus har i løbet af året været stillet ind på husenes fremtid, da projektperioden udløber i april 215. Projekt Ung Mor på Vej er et partnerskab mellem Mødrehjælpen, Københavns Kommune og SydhavnsCompagniet startet i 214. Det er en indsats i Sydhavnen for gravide og forsørgere under 3 år. Projektet Ung Mor på Vej er finansielt støttet af Susi og Peter Robinsohns Fond samt Københavns kommune og løber foreløbig indtil udgangen af 215. Her kan mødre under 25 år deltage i en mødregruppe, som varetages af sundhedsplejen og Mødrehjælpen. Og mødre mellem 25 og 3 år kan få individuel rådgivning af Mødrehjælpens socialrådgivere, erhvervsvejledning og økonomisk rådgivning. Barnets far må også deltage i samtalerne. Sigtet med indsatsen er netværksetablering, styrkede handlekompetencer og bevidsthed om forældrerollen, Mødrehjælpen var i 214 midt i sin strategiperiode, der løber til og med 216. Hovedbestyrelsen gjorde derfor midtvejsstatus på strategien. Det fremgik her, at Mødrehjælpen på en lang række punkter allerede midtvejs har indfriet de strategiske mål. øget trivsel gennem bedre sundhed samt et fokus på uddannelse og beskæftigelse. Ung Mor på Vej tilbød også et 12 ugers kursusforløb med fokus på motion og kost i samarbejde med Forebyggelsescenteret Vesterbro. Det var en stor succes i 214, og flere deltagere tog efterfølgende selv initiativ til at motionere sammen. I 214 deltog 69 mødre i indsatsen, og 12 startede i et mødregruppeforløb af 15 ugers varighed. 3 pct. af brugerne har ingen uddannelse ud over folkeskolen. Indsats for voldsudsatte familier Mødrehjælpen hjalp 21 kvinder og 12 børn, som har oplevet vold i 214 via projektet Ud af Voldens Skygge II. Kvinderne havde typisk været udsat for psykisk og fysisk vold gennem mere end to år. En tredjedel af mødrene angav, at også deres børn havde været udsat for vold, mens omkring to ud af tre børn har set deres mor blive udsat for vold. Efter rådgivningen, som består af individuelle forløb, gruppeforløb eller en kombination af disse, oplevede 83 pct. af deltagerne en reduktion af psykiske følgevirkninger af volden, og 9 pct. har fået et bedre selvværd. Fortalervirksomhed 214 har på fortalerområdet særligt koncentreret sig om de tre temaer vold, skilsmisse og kontanthjælpsreformen. I regi af foreningen Ret til hjælp mod vold, som Mødrehjælpen har etableret sammen med Dialog mod Vold, LOKK, Børns Vilkår og Røde Kors, arbejdes målrettet for at sikre en lovfæstet ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier. Foreningen, hvor Mødrehjælpen er formand, afholdt høring i april 214 for at drøfte udfordringer og muligheder for de forskellige offentlige og civilsamfundsaktører på området, hvis der etableres en ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier. Der er udarbejdet en fælles analyse, og på baggrund heraf har Mødrehjælpen på foreningens vegne afholdt en række møder med såvel Socialministeren som socialordførere. Foreningens mål er at sikre en lovbestemt ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier, og første lille skridt hertil blev taget med satspuljeaftalen for 215, hvoraf det fremgår, at der skal laves et mindre udbud med ambulante tilbud til voldsudsatte familier. Mødrehjælpen arbejder derudover strategisk med centrale politiske dagsordner for de børnefamilier, der kommer hos Mødrehjælpen. På baggrund af politiske værksteder udarbejdes analysenotater og politikpapirer, der kort gør rede for Mødrehjælpens holdninger og politiske løsningsforslag på baggrund af vores erfaringer med målgruppen. Politikpapirerne anvendes blandt andet i Mødrehjælpens løbende dialog med ministre og ordførere. I 214 blev afholdt politiske værksteder om kontanthjælpsreformen og forældreansvarsloven, hvor Mødrehjælpen særligt vedrørende sidstnævnte markerede sig tydeligt ved som den eneste aktør at stå på, at mægling til forældre i forbindelse med skilsmisse ikke skal ligge i regi af en myndighed. Derudover har Mødrehjælpen i 214 bl.a. været i dialog med Undervisningsministeriet vedrørende ret til barsel og barselsforsørgelse til skolepraktikelever. Mødrehjælpen havde endvidere fokus på at etablere et tæt samarbejde med de aktører, der i øvrigt påvirker hverdagen for gravide og børnefamilier. Derfor blev der i 214 blandt andet arbejdet på at sikre videndeling og samarbejde med blandt andet statsforvaltningen og politiet. Frivilligafdelingen Ved udgangen af 214 havde Mødrehjælpen frivillige. De frivillige har i løbet af 214 tilsammen lagt timers frivilligt arbejde i Mødrehjælpen, som

6 blev også året, hvor det kunne fejres, at hele tre butikker rundede en omsætning på 1 million. Det er en milepæl, som vidner om det enorme engagement og store stykke arbejde, der hver dag ydes i alle Mødrehjælpens butikker på lokalplan brugere har haft glæde af. Tallene afspejler det samlede frivilligantal i hele Mødrehjælpen og timerne er således lagt i både lokalforeninger, fondsbutikker, Familiens Huse og rådgivningerne. I 214 blev der etableret en ny lokalforening i Nordborg på Als. Ved udgangen af året havde Mødrehjælpen således 18 lokalforeninger fordelt over hele landet fra Nordborg i syd til Aalborg i nord. I august fejredes den officielle åbning af Mødrehjælpens butik nr. 23 i Esbjerg, og i oktober åbnede endnu en butik op i Nordborg. I juni åbnede en ny fondsbutik på Skibhustorv i Odense. Butikken er en del af partnerskabsaftalen med Odense Kommune, hvor overskuddet er med til at drive indsatsen Unge Familier på Vej. 214 blev også året, hvor det kunne fejres, at hele tre butikker rundede en omsætning på 1 million. Det er en milepæl, som vidner om det enorme engagement og store stykke arbejde, der hver dag ydes i alle Mødrehjælpens butikker på lokalplan. Grundet det stigende antal butikker har der i 214 været fokus på at sikre en mere ensartet udvikling og opkvalificering af Mødrehjælpens butikker landet over. I foråret blev der derfor afviklet butikskurser på Fyn, i København og i Jylland. På kurserne blev frivillige klædt på til arbejdet i Mødrehjælpens genbrugsbutikker og undervist i, hvorledes vi overfor butikkens kunder kan sikre udbredelsen af kendskabet til Mødrehjælpen. Ligeledes er samarbejdet med Danmission blevet udvidet til nu at indbefatte over halvdelen af alle butikker. På lokalplan rykkede frivillige ud med Den Rullende kagemand 16 gange og hjalp dermed til ved fejring af rigtig mange børnefødselsdage. Også de sociale netværksaktiviteter var populærere i 214. Her fik 1.65 brugere glæde af de mange spændende og sjove tiltag løftet af engagerede frivillige i hver enkelt lokalforening. Igen i år støttede mange lokalforeninger den nationale juleindsamling sideløbende med afviklingen af de mange lokale julehjælpsarrangementer. Samlet set blev den nationale juleindsamling støttet med 88. kr. fra lokalforeningerne. Der ud over blev der investeret frivilligtimer på egne julearrangementer til gavn for 1.56 brugere. Frivilligudvalget (FU) har i løbet af året været med til at sikre en styrket dialog og et øget samspil mellem frivillige og Fonden Mødrehjælpen. FU har i 214 afviklet fire møder, hvor der er blevet drøftet emner som kursuskatalog for frivillige, arbejdsmiljø og etablering af en frivilligpulje. FU har derudover nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fire lokalforeninger. Arbejdsgruppen mødes i starten af 214 for at drøfte rammerne for uddeling af lokale tilskud mv. Igen i år støttede mange lokalforeninger den nationale juleindsamling sideløbende med afviklingen af de mange lokale julehjælpsarrangementer. Samlet set blev den nationale juleindsamling støttet med 88. kr. fra lokalforeningerne. 214 var også året hvor Mødrehjælpens frivilligafdeling flyttede fra Odense til København, og hvor der kom mange nye ansigter til i afdelingen. Frivilligafdelingen har nu 6 medarbejdere, der arbejder for at understøtte Mødrehjælpens frivilligområde og frivillige bedst muligt. Information og indsamling I 214 var der i kommunikationsarbejdet et særligt fokus på digital kommunikation og information. Det strategisk vigtige digitale produkt Rådgivningsuniverset på blev udvidet med nye artikler med viden og gode råd til Mødrehjælpens brugere og potentielle nye brugere. Temaer for de nye artikler var bl.a. digital vold, samlivsophør i familier med børn og andre væsentlige temaer. Rådgivningsuniverset voksede i antallet af besøgende hen over året og havde i gennemsnit 6.5 brugere om måneden. Mødrehjælpen var også i 214 aktive på de sociale medier. Mødrehjælpens nationale facebook-profil fik 624 nye følgere i 214. Dette var en fordobling i forhold til antallet af følgere ved starten af året. Følgerne er en blan- ding af donorer, frivillige og brugere. I 214 fik Mødrehjælpen desuden en profil på det sociale medie Instagram. Generelt blev der i 214 arbejdet på at få skabt synlighed omkring Mødrehjælpens rådgivningstilbud og andre budskaber. Dette både ved digital markedsføring og ved strategisk pressearbejde, hvor Mødrehjælpens arbejde blev omtalt i både landsdækkende, regionale og lokale medier. På indsamlingssiden var 214 et godt år for Mødrehjælpen. Mødrehjælpen oplevede også i 214, at mange mennesker var glade for at blive ringet op, og mange valgte at blive støttemedlem og støtte med et fast bidrag hver måned over betalingsservice efter at have talt med en af Mødrehjælpens phonere. Ved udgangen af 214 havde Mødrehjælpen faste bidragydere og støttemedlemmer, og der resterer således blot 4.5 støttemedlemmer, førend det strategiske mål om 2. støttemedlemmer og faste bidragydere inden udgangen af 216 er indfriet. Juleindsamlingen slog i 214 indsamlingsrekord med 6,2 mio. kr. indsamlet. For de midler kunne Mødrehjælpen give julehjælp til alle berettigede ansøgere i 214; i alt familier. Resten af midlerne er reserveret til rådgivningsarbejde. Juleindsamlingen blev omtalt i såvel lokale som nationale medier, hvor samtlige større landsdækkende medier omtalte Mødrehjælpens indsamling herunder radio- og tv-medier. Indsamlingen blev støttet af private, virksomheder, frivillige, fonde og organisationer. Året 214 bød desuden på flere partnerskaber med virksomheder. Der blev indledt strategiske partnerska- ber med Middelfart Sparekasse, By Little Hand og Irma. Partnerskaberne havde først og fremmest til formål at generere økonomiske midler til Mødrehjælpens rådgivningsarbejde, og som en sekundær gevinst skabte partnerskaberne synlighed omkring Mødrehjælpens formål og rådgivningstilbud. Alle tre partnerskaber løber også i 215. Udvikling Mødrehjælpen arbejder fortløbende med at videreudvikle og forbedre eksisterende indsatser samt udvikle nye indsatser. Målet er hele tiden at yde den bedst mulige indsats til de børnefamilier, der beder om vores hjælp. I 214 er der arbejdet intensivt med at videreudvikle programmet Ud af voldens skygge, der fra 215 fungerer i sin tredje version. Det nye program har et tydeligere fokus på mor-barn relationen, samarbejdet med pårørende samt daginstitutioner og skole og endelig tilgang af nye terapeutiske metoder. Mødrehjælpen har i 214 på baggrund af erfaringer med partnerskaber, arbejdet med en videreudvikling af den måde, partnerskaber etableres på, herunder den kreds af partnere, der er en del af partnerskabet. Her har særligt været fokus på samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer. I 214 har Mødrehjælpen ligeledes udviklet et nyt program, Hold fast studiestartsnetværk, der er igangsat i Aarhus og Odense i samarbejde med kommunerne samt ikke mindst en række uddannelsesinstitutioner. Her etableres netværk på studiet for unge forsørgere Juleindsamlingen slog i 214 indsamlingsrekord med 6,2 mio. kr. indsamlet. For de midler kunne Mødrehjælpen give julehjælp til alle berettigede ansøgere i 214; i alt familier. Resten af midlerne er reserveret til rådgivningsarbejde. Juleindsamlingen blev omtalt i såvel lokale som nationale medier, hvor samtlige større landsdækkende medier omtalte Mødrehjælpens indsamling herunder radio- og tv-medier.

7 12 13 Årsregnskabet for 214 under 3 år, der påbegynder en uddannelse. De får samtidig individuel rådgivning og mulighed for deltagelse i forskellige sociale aktiviteter. Internt i Mødrehjælpen Mødrehjælpens HR-indsats har i 214 haft fokus på optimering af rekrutteringsprocesser, udvikling af introduktionsprogrammer og fratrædelsespolitik. Der er udarbejdet en samlet lønpolitik, som skal være med til at sikre en bedre gennemsigtighed i forhold til kriterier for tildeling af tillæg mv. Begrundelserne for tillæg sker primært ud fra et strategisk perspektiv. I 214 blev en ny sygefraværspolitik implementeret, og Mødrehjælpen kunne samtidig konstatere et markant fald i sygefraværet på 32 pct., således at niveauet svarer til gennemsnittet for kvinder ansat i den private sektor. I 214 er der også gennemført en række kompetenceudviklende aktiviteter, herunder ledelsesudvikling, kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter for både medarbejdere og frivillige hos Mødrehjælpen. I 214 blev en ny sygefraværspolitik implementeret, og Mødrehjælpen kunne samtidig konstatere et markant fald i sygefraværet på 32 pct. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 214 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes regnskabskrav. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ved udarbejdelse af årsregnskabet for 214 er der konstateret en fejl vedrørende opgørelse af værdien af fondens værdipapirer under bundne midler. Fejlen på kr. er rettet ved opgørelse af egenkapitalen pr. 1. januar 213 efter reglerne om fundamentale fejl. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter fra lokalforeninger Indtægter fra lokalforeninger indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Driftsmidler m.m. Driftsmidler, inventar og kontormaskiner anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført. Renter Renteindtægter og udgifter er periodiserede. Administrationsgebyr Rådgivningerne, de øvrige afdelinger samt de fleste projekter er pålagt et administrationsgebyr. Gebyret reducerer administrationsomkostningerne. Overskudsdisponering og henlæggelser Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, at en del af årets resultat skal henlægges til en særlig formålsbestemt henlæggelse under egenkapitalen. Når det efterfølgende besluttes at anvende af de således henlagte midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende beløb tages til indtægt i resultatdisponeringen under posten anvendte formålsbestemte henlagte midler. Balancen Værdipapirer Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til anskaffelsespris. I noten anføres beholdningens værdi opgjort til børskurser pr. 31. december. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af nedskrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering. Skat Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter selskabskattelovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse. Resultatopgørelsen Tilskud og legater For tilskud og legater er kun den anvendte del af formålsbestemte tilskud indtægtsført i resultatopgørelsen. Modtagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som øremærkede projekttilskud til senere anvendelse.

8 14 15 Resultatopgørelse Balance pr NOTE RESULTATOPGØRELSE / KR. 213 / KR. NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. INDTÆGTER AKTIVER 1 Øremærkede projekttilskud BUNDNE AKTIVER - Heraf offentlige Værdipapirer, båndlagt depot Heraf private Mellemregning med frie aktiver Private ikke-øremærkede bidrag BUNDNE AKTIVER I ALT Offentlige driftstilskud Tilgodehavender Indtægter fra lokalforeninger og fondsbutikker Finansieringsindtægter Andre indtægter Indtægter fra bundne midler Deposita Diverse tilgodehavender Projekttilskud Periodeafgrænsningsposter Andel af resultat, Alexandrakollegiet Indtægter på Familiens Hus Værdipapirer og kapitalandele INDTÆGTER I ALT Værdipapirer, åbent depot OMKOSTNINGER Likvide beholdninger 1, Udgifter til øremærkede projekter Udlægskasser Åben rådgivning og telefonrådgivning Bankbeholdning Information og indsamling HR afdelingen Mellemregning med bundne aktiver Frivilligafdelingen samt støtte til frivilligt arbejde FRIE AKTIVER I ALT Politik og analyse AKTIVER I ALT Økonomi, IT og direktion Fællesudgifter Familiens Hus OMKOSTNINGER I ALT ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONIERING: Anvendt fra henlæggelser til særligt formål Overført til frie midler

9 16 1 Balance pr Noter NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. PASSIVER 1 Øremærkede projekttilskud og omkostninger 6 Egenkapital Øremærkede projekttilskud Bunden kapital Øremærkede projektomkostninger Henlæggelser særlige formål NETTORESULTAT AF PROJEKTER I ALT Rådighedsbeløb Underskuddet er dækket af Fonden Mødrehjælpen EGENKAPITAL I ALT Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse Gæld Primo overført Kortfristet gæld Overførte julemidler til rådgivning Bankgæld Korrektion til primo -88 Feriepengehensættelse Årets modtagne tilskud Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse Projektomkostninger Tilbagebetaling af projekttilskud Årets projektdrift Anden gæld Midler som skal tilbagebetales ultimo Periodeafgrænsningsposter driftstilskud ØREMÆRKEDE PROJEKTTILSKUD TIL SENERE ANVENDELSE I ALT GÆLD I ALT Private, ikke-øremærkede bidrag PASSIVER I ALT Modtagne private, ikke-øremærkede bidrag Forpligtelser PRIVATE, IKKE-ØREMÆRKEDE BIDRAG I ALT De private, ikke-øremærkede bidrag anvendes til Fonden Mødrehjælpens generelle aktiviteter. 3 Offentlige tilskud Finansloven Tips og Lotto-midler overført fra forrige år Tips og Lotto-midler for året Tips og Lotto-midler overført til næste år Momskompensation OFFENTLIGE TILSKUD I ALT Fonden Mødrehjælpen har i 214 modtaget 5,9 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Tilskuddet er anvendt til Fonden Mødrehjælpens aktiviteter til støtte til gravide og børnefamilier. Bevillingen finansierede sammen med private bidrag Fonden Mødrehjælpens løn- og lokaleomkostninger i den generelle åbne rådgivning i København, Odense og Aarhus, løn- og lokaleomkostninger i frivilligafdelingen samt omkostninger vedr. løn, blad og hjemmeside i forbindelse med oplysningsarbejde over for målgruppen. Bevillingen finansierede udelukkende aktiviteter, der ikke er finansieret ad anden vej. Fonden Mødrehjælpen har i den generelle åbne rådgivning i 214 imødekommet.989 henvendelser. Årets Tips og Lotto-tilskud blev bevilget i december 214 og er derfor overført til 215. Det tilskud, der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med fondens formål.

10 18 19 Noter fortsat Noter fortsat NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 8 Tilgodehavender 4 Værdipapirer, båndlagt depot Diverse debitorer Bogført værdi pr. 31. december Tilgodehavende lønrefusioner Værdi pr. 31. december til børskurs Tilgodehavende Tips og Lottomidler Værdipapirer, åbent depot Tilgodehavende Mødrehjælpens Støtteforening Bogført værdi pr. 31. december Tilgodehavende lokalforeninger Værdi pr. 31. december til børskurs Diverse tilgodehavender EGENKAPITAL Tilgodehavende, periodiserede renter Bunden kapital Tilgodehavender i alt Saldo pr. 1. januar Korrektion primo egenkapital Overført til fri kapital Modtagne arvebeløb Kursregulering BUNDEN KAPITAL PR. 31. DECEMBER Forpligtelser Fri kapital Henlæggelser særlige formål Saldo pr. 1. januar Resultatdisponiering HENLÆGGELSER SÆRLIGE FORMÅL PR. 31. DECEMBER Henlæggelser til særlige formål er til udvikling, investering og vedligeholdelse Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb 1. januar Kursregulering Resultatdisponering Rådighedsbeløb pr. 31. december Fri kapital pr. 31. december EGENKAPITAL I ALT Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Sociale bidrag Personaleomkostninger i alt Antal medarbejdere Fonden Mødrehjælpen kautionerer med Landsforeningen Livsværk for huslejeforpligtelse på Alexandrakollegiet. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til 2 kvartalers husleje a kr. lig 39. kr. Der er ligeledes en istandsættelsesforpligtigelse forbundet med lejemålet. Fonden Mødrehjælpen kautionerer ligeledes med Landsforeningen Livsværk for en leasingforpligtelse på Alexandrakollegiet. Forpligtelsen udgør pr. 31. december kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål i Nørre Voldgade i København kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet kan dog tidligst opsiges den 1. juni 216. Forpligtelsen udgør pr. 31. december kr. Fondens Mødrehjælpens lejemål i Søndergade i Aarhus kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til forpligtelse pr. 31. december 214 på 24. kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til en forpligtelse på kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål i 1. sal på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 4 måneders varsel svarende til en forpligtelse på kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 3,4 i Aalborg kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet kan dog tidligst opsiges den 1. november 215. Forpligtelsen udgør pr. 31. december kr. Fonden Mødrehjælpen har indgået lejemål til genbrugsbutikker hvor den samlede forpligtelse pr. 31. december 214 udgør kr. Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale med NiaNet vedrørende levering af fiberforbindelser med MPLS net, VPN og Firewall. I henhold til aftalen forpligter Fonden Mødrehjælpen sig fra og med 2. maj 214 til at betale en fast månedlig udgift på kr. i 36 måneder. Pr 31. december 214 har Fonden Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på kr. om måneden indtil 3. maj 21, i alt kr. Fonden Mødrehjælpen har i 211 indgået aftale med Progressive IT A/S vedrørende hosting af Fonden Mødrehjælpens IT-systemer. I henhold til aftalen forpligter Fonden Mødrehjælpen sig fra og med 1. november 212 til at betale en fast månedlig udgift på 12.5 kr. kr. i 36 måneder. Pr 31. december 214 har Fonden Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på 12.5 kr. om måneden indtil 3. oktober 215, i alt 125. kr.

11

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus

RSM plus. Arsregnskab 2009. Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 7298 8515. Afdelinger : af selvstændige revisions- og k0nsulentfìrmaer. Vordingborq og Århus RSM plus Fonden Mødrehjælpen CVR nr. 7298 8515 Arsregnskab 29 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-156 København V. Tlf.: (f45) 3338 98, Fdx: (+45) 3338 981 e-m il: copenhagen@rsmplus.dk,

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere