Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden Mødrehjælpen Årsrapport"

Transkript

1 Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214

2 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december 214 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 1

3 4 5 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Fonden Mødrehjælpen Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 214 for Fonden Mødrehjælpen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 214 samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 214. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København den 25. marts 215 Direktion Mads Roke Clausen Direktør Bestyrelse Elin Schmidt Formand Thomas Blach Anette Storgaard Erik Wilhelmsen Næstformand Frank Ebsen Fonden Mødrehjælpen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne offentlige midler. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Henrik Bonné Elsemarie Hougaard Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen for regnskabsåret 1. januar 31. december 214, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse om regnskab og revision af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 214 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 25. marts 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor

4 6 Fondsoplysninger Ledelsesberetning 214 Navn Fonden Mødrehjælpen Nørre Voldgade København K CVR-nr Kommune: København Protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Formål At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgeres, gravides og børnefamiliers levevilkår. At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Skattegodkendelse Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig fond. Institutionen er godkendt i henhold til skattelovgivningen som værende berettiget til at modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren. Bestyrelsen Elin Schmidt, formand Erik Wilhelmsen, næstformand Henrik Bonné Thomas Blach Frank Ebsen Elsemarie Hougaard Anette Storgaard Direktør Mads Roke Clausen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Pengeinstitut Danske Bank Holmens Kanal 2 19 København K Fonden Mødrehjælpens formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår samt at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgere, gravides og børnefamiliers levevilkår, herunder en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpens årsregnskab for 214 viser et driftsunderskud på kr. Forventningen ved indgangen til året var et underskud på kr. Underskuddet for 214 er således bedre en forventet og ikke et resultat af uforudsete begivenheder. Forbedringen af årets resultat skal ses i sammenhæng med en positiv udvikling i indtægterne og fokus på en balanceret udvikling på udgiftssiden. Pr. 31. december 214 udgjorde egenkapitalen kr., hvoraf rådighedsbeløbet udgjorde kr. Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Udvikling i udgifter og indtægter De samlede indtægter i 214 er steget ca. 4,8 mio. kr. i forhold til året før. Dette skyldes især øgede ikkeøremærkede indtægter fra private fonde, virksomheder og privatpersoner, samt en stigning i aktiviteterne i Familiens Hus. Med øgede indtægter har Mødrehjælpen øget aktiviteten i forhold til sidste år, og der er således på udgiftssiden sket en stigning på 4,8 mio. kr. Stigningen skyldes primært flere udgifter til de øremærkede projekter og en opnormering i frivilligafdelingen. Der har gennem 214 været ført en stram udgiftsstyring for hele Mødrehjælpen, hvor der har været en løbende tilpasning af aktiviteterne i forhold til de givne indtægter. Der har samtidig været fokus på at styrke den faglige kompetenceudvikling og igangsætte tiltag, som kan øge indtægtsgrundlaget både i forhold til private og offentlige bidragydere. Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år, således at der skabes grundlag for en øget omsætning med en god faglig rådgivning og balance mellem indtægter og udgifter. Overordnet om Mødrehjælpens rådgivningsaktiviteter I 214 imødekom Mødrehjælpen i alt henvendelser om rådgivning og støtte fra brugere i en sårbar situation. Det er samlet set flere henvendelser end i 213 svarende til en stigning på 13 pct. De.68 af henvendelserne blev imødekommet i Mødrehjælpens rådgivninger, mens 4.91 brugere deltog i aktiviteter arrangeret af frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger og i Familiens Hus. Sammenlignet med 213 er antallet af professionelle rådgivninger hos f.eks. socialrådgivere eller jurister i Mødrehjælpen øget med 994 svarende til knap 14 pct. Derudover havde Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup tilsammen 311 aktive forløb i 214. Mødrehjælpen uddelte i 214 julehjælp til familier, hvilket udgør en stigning på 9 pct. sammenlignet med året før. Mødrehjælpens strategi Mere Mødrehjælp Mødrehjælpen var i 214 midt i sin strategiperiode, der løber til og med 216. Hovedbestyrelsen gjorde derfor midtvejsstatus på strategien. Det fremgik her, at Mødrehjælpen på en lang række punkter allerede midtvejs har indfriet de strategiske mål. På baggrund heraf valgte hovedbestyrelsen at justere strategien på særligt to punkter. For det første valgte man at justere de principper for partnerskaber, der arbejdes efter, således at der blev tilføjet et fokus på lokale partnerskaber med afsæt i brugernes behov. Det betyder, at Mødrehjælpen i højere grad kommer til at arbejde med at flytte indsatsen ud fra Mødrehjælpens egne lokaler til lokale satellitter i samarbejde med andre lokale aktører. For det andet tiltrådte man en ny og ambitiøs frivilligvision med et mål om, at Mødrehjælpen skal være til stede i alle kommuner med minimum tre frivilligt baserede brugerrettede aktiviteter. Dette mål er i forlængelse af den overordnede strategi om at kunne hjælpe flere. Frivilligvisionen medfører, at Mødrehjælpen skal øge antallet af frivillige samt frivillige aktiviteter markant i de kommende år. Rådgivning Mødrehjælpens generelle rådgivning tilbyder anonym, professionel rådgivning enten ansigt til ansigt i de lokale

5 8 9 rådgivningshuse eller på telefon og chat. Derudover kan brugerne finde råd og vejledning i Rådgivningsuniverset på Mødrehjælpens hjemmeside. I 214 havde rådgivningshusene i Aarhus, Odense og København ansigt til ansigt og telefoniske rådgivninger. Fra 215 tilbydes dette rådgivningstilbud også i Aalborg. 9 pct. af brugerne var mødre, og gennemsnitsalderen var 3 år. De henvendte sig primært om samvær og forældremyndighed, økonomi og samlivsophævelse. Det landsdækkende rådgivningstilbud Familielinjen havde 955 brugere i 214. De kom fra 92 ud af landets 98 kommuner og søgte primært hjælp til samvær, forældremyndighed, økonomi og samlivsophævelse. Familiechatten, ligeledes et landsdækkende rådgivningstilbud, hjalp 621 brugere i løbet af året. En chatsamtale varede gennemsnitlig 3 minutter, og de primære henvendelsesårsager var samvær, vold, økonomi og graviditet. 96 pct. af chattens brugere følte sig efter rådgivningen hjulpet til selv at tage næste skridt i forhold til deres problemstilling. Mødrehjælpen tilbød også i 214 støttesamtaler vedrørende abort. I 214 modtog 265 kvinder eller par støttesamtaler. Af dem henvendte 33 pct. sig til Familielinjen, mens 21 procent af samtalerne foregik via chatten. Derudover har brugere søgt råd og viden om abort i Rådgivningsuniverset. 1 pct. af støttesamtalerne foregik inden en evt. abort. Den resterende andel omhandlede bl.a. de psykiske reaktioner efter en abort. Mødrehjælpens rådgivere hjælper med at stille afklarende spørgsmål og videregive viden om muligheder og konsekvenser. Af etiske årsager har Mødrehjælpen ingen viden om de valg, brugerne af denne rådgivning træffer. Tilbuddet om støttesamtaler er muligt på baggrund af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen. Alle fire rådgivningshuse tilbød desuden retshjælp (Aalborg siden juni 214). I 214 modtog brugere retshjælp, der består af en halv times rådgivning af en erfaren retshjælpsadvokat eller jurist. Gennem projekt Råd til Livet tilbyder Mødrehjælpen i samarbejde med Mary Fonden, Nykredit og Foreningen Østifterne gratis og uvildig rådgivning til voldsudsatte familier, der har brug for hjælp til at genvinde overblikket over deres økonomi. Råd til livet blev i 214 udbudt i København, Aarhus og Odense. I alt 391 brugere fik rådgivning i projektet. Af dem oplevede 63 pct. en forbedret trivsel efter rådgivningen. Mødrehjælpen er udvalgt som én af fem organisationer, der skal uddele Egmont Fondens enkeltstøtte En Håndsrækning til økonomisk trængte familier, hvor barnet lider betydelige materielle eller sociale afsavn. I 214 uddelte Mødrehjælpen enkeltydelser for 2,3 mio. kr. Midlerne hjalp børn og gik bl.a. til babyudstyr, julehjælp, etableringshjælp og hjælp til børns fritidsaktiviteter. Indsatser for unge gravide og mødre samt tilknyttede fædre Mødrehjælpens særlige indsats for unge gravide og unge mødre har i 214 optaget 21 nye brugere og hjulpet i alt 583 gravide og mødre samt 133 fædre. Som noget nyt har Mødrehjælpen i Aarhus og Odense i 214 varetaget indsatsen i et partnerskab med Odense og Aarhus Kommune. Fra juni 214 har indsatsen ligeledes været iværksat i Mødrehjælpens nye rådgivningshus i Aalborg. Formålet er at støtte sårbare unge gravide og mødre gennem en helhedsorienteret og koordineret indsats, der hjælper dem til at starte eller fastholde uddannelse og job og samtidig støtter dem i deres forældreskab. Brugernes resultater i 214 viser, at 92 pct. er kommet i gang med eller er blevet fastholdt i uddannelse og job. Samtidig oplever brugerne en forbedring i forhold til moderskab og handlekompetencer. Familiens Huse i Esbjerg og Høje Taastrup fik i nye deltagere, og i alt har der været 311 aktive brugere i 214. Fokus har i løbet af året været stillet ind på husenes fremtid, da projektperioden udløber i april 215. Projekt Ung Mor på Vej er et partnerskab mellem Mødrehjælpen, Københavns Kommune og SydhavnsCompagniet startet i 214. Det er en indsats i Sydhavnen for gravide og forsørgere under 3 år. Projektet Ung Mor på Vej er finansielt støttet af Susi og Peter Robinsohns Fond samt Københavns kommune og løber foreløbig indtil udgangen af 215. Her kan mødre under 25 år deltage i en mødregruppe, som varetages af sundhedsplejen og Mødrehjælpen. Og mødre mellem 25 og 3 år kan få individuel rådgivning af Mødrehjælpens socialrådgivere, erhvervsvejledning og økonomisk rådgivning. Barnets far må også deltage i samtalerne. Sigtet med indsatsen er netværksetablering, styrkede handlekompetencer og bevidsthed om forældrerollen, Mødrehjælpen var i 214 midt i sin strategiperiode, der løber til og med 216. Hovedbestyrelsen gjorde derfor midtvejsstatus på strategien. Det fremgik her, at Mødrehjælpen på en lang række punkter allerede midtvejs har indfriet de strategiske mål. øget trivsel gennem bedre sundhed samt et fokus på uddannelse og beskæftigelse. Ung Mor på Vej tilbød også et 12 ugers kursusforløb med fokus på motion og kost i samarbejde med Forebyggelsescenteret Vesterbro. Det var en stor succes i 214, og flere deltagere tog efterfølgende selv initiativ til at motionere sammen. I 214 deltog 69 mødre i indsatsen, og 12 startede i et mødregruppeforløb af 15 ugers varighed. 3 pct. af brugerne har ingen uddannelse ud over folkeskolen. Indsats for voldsudsatte familier Mødrehjælpen hjalp 21 kvinder og 12 børn, som har oplevet vold i 214 via projektet Ud af Voldens Skygge II. Kvinderne havde typisk været udsat for psykisk og fysisk vold gennem mere end to år. En tredjedel af mødrene angav, at også deres børn havde været udsat for vold, mens omkring to ud af tre børn har set deres mor blive udsat for vold. Efter rådgivningen, som består af individuelle forløb, gruppeforløb eller en kombination af disse, oplevede 83 pct. af deltagerne en reduktion af psykiske følgevirkninger af volden, og 9 pct. har fået et bedre selvværd. Fortalervirksomhed 214 har på fortalerområdet særligt koncentreret sig om de tre temaer vold, skilsmisse og kontanthjælpsreformen. I regi af foreningen Ret til hjælp mod vold, som Mødrehjælpen har etableret sammen med Dialog mod Vold, LOKK, Børns Vilkår og Røde Kors, arbejdes målrettet for at sikre en lovfæstet ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier. Foreningen, hvor Mødrehjælpen er formand, afholdt høring i april 214 for at drøfte udfordringer og muligheder for de forskellige offentlige og civilsamfundsaktører på området, hvis der etableres en ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier. Der er udarbejdet en fælles analyse, og på baggrund heraf har Mødrehjælpen på foreningens vegne afholdt en række møder med såvel Socialministeren som socialordførere. Foreningens mål er at sikre en lovbestemt ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier, og første lille skridt hertil blev taget med satspuljeaftalen for 215, hvoraf det fremgår, at der skal laves et mindre udbud med ambulante tilbud til voldsudsatte familier. Mødrehjælpen arbejder derudover strategisk med centrale politiske dagsordner for de børnefamilier, der kommer hos Mødrehjælpen. På baggrund af politiske værksteder udarbejdes analysenotater og politikpapirer, der kort gør rede for Mødrehjælpens holdninger og politiske løsningsforslag på baggrund af vores erfaringer med målgruppen. Politikpapirerne anvendes blandt andet i Mødrehjælpens løbende dialog med ministre og ordførere. I 214 blev afholdt politiske værksteder om kontanthjælpsreformen og forældreansvarsloven, hvor Mødrehjælpen særligt vedrørende sidstnævnte markerede sig tydeligt ved som den eneste aktør at stå på, at mægling til forældre i forbindelse med skilsmisse ikke skal ligge i regi af en myndighed. Derudover har Mødrehjælpen i 214 bl.a. været i dialog med Undervisningsministeriet vedrørende ret til barsel og barselsforsørgelse til skolepraktikelever. Mødrehjælpen havde endvidere fokus på at etablere et tæt samarbejde med de aktører, der i øvrigt påvirker hverdagen for gravide og børnefamilier. Derfor blev der i 214 blandt andet arbejdet på at sikre videndeling og samarbejde med blandt andet statsforvaltningen og politiet. Frivilligafdelingen Ved udgangen af 214 havde Mødrehjælpen frivillige. De frivillige har i løbet af 214 tilsammen lagt timers frivilligt arbejde i Mødrehjælpen, som

6 blev også året, hvor det kunne fejres, at hele tre butikker rundede en omsætning på 1 million. Det er en milepæl, som vidner om det enorme engagement og store stykke arbejde, der hver dag ydes i alle Mødrehjælpens butikker på lokalplan brugere har haft glæde af. Tallene afspejler det samlede frivilligantal i hele Mødrehjælpen og timerne er således lagt i både lokalforeninger, fondsbutikker, Familiens Huse og rådgivningerne. I 214 blev der etableret en ny lokalforening i Nordborg på Als. Ved udgangen af året havde Mødrehjælpen således 18 lokalforeninger fordelt over hele landet fra Nordborg i syd til Aalborg i nord. I august fejredes den officielle åbning af Mødrehjælpens butik nr. 23 i Esbjerg, og i oktober åbnede endnu en butik op i Nordborg. I juni åbnede en ny fondsbutik på Skibhustorv i Odense. Butikken er en del af partnerskabsaftalen med Odense Kommune, hvor overskuddet er med til at drive indsatsen Unge Familier på Vej. 214 blev også året, hvor det kunne fejres, at hele tre butikker rundede en omsætning på 1 million. Det er en milepæl, som vidner om det enorme engagement og store stykke arbejde, der hver dag ydes i alle Mødrehjælpens butikker på lokalplan. Grundet det stigende antal butikker har der i 214 været fokus på at sikre en mere ensartet udvikling og opkvalificering af Mødrehjælpens butikker landet over. I foråret blev der derfor afviklet butikskurser på Fyn, i København og i Jylland. På kurserne blev frivillige klædt på til arbejdet i Mødrehjælpens genbrugsbutikker og undervist i, hvorledes vi overfor butikkens kunder kan sikre udbredelsen af kendskabet til Mødrehjælpen. Ligeledes er samarbejdet med Danmission blevet udvidet til nu at indbefatte over halvdelen af alle butikker. På lokalplan rykkede frivillige ud med Den Rullende kagemand 16 gange og hjalp dermed til ved fejring af rigtig mange børnefødselsdage. Også de sociale netværksaktiviteter var populærere i 214. Her fik 1.65 brugere glæde af de mange spændende og sjove tiltag løftet af engagerede frivillige i hver enkelt lokalforening. Igen i år støttede mange lokalforeninger den nationale juleindsamling sideløbende med afviklingen af de mange lokale julehjælpsarrangementer. Samlet set blev den nationale juleindsamling støttet med 88. kr. fra lokalforeningerne. Der ud over blev der investeret frivilligtimer på egne julearrangementer til gavn for 1.56 brugere. Frivilligudvalget (FU) har i løbet af året været med til at sikre en styrket dialog og et øget samspil mellem frivillige og Fonden Mødrehjælpen. FU har i 214 afviklet fire møder, hvor der er blevet drøftet emner som kursuskatalog for frivillige, arbejdsmiljø og etablering af en frivilligpulje. FU har derudover nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fire lokalforeninger. Arbejdsgruppen mødes i starten af 214 for at drøfte rammerne for uddeling af lokale tilskud mv. Igen i år støttede mange lokalforeninger den nationale juleindsamling sideløbende med afviklingen af de mange lokale julehjælpsarrangementer. Samlet set blev den nationale juleindsamling støttet med 88. kr. fra lokalforeningerne. 214 var også året hvor Mødrehjælpens frivilligafdeling flyttede fra Odense til København, og hvor der kom mange nye ansigter til i afdelingen. Frivilligafdelingen har nu 6 medarbejdere, der arbejder for at understøtte Mødrehjælpens frivilligområde og frivillige bedst muligt. Information og indsamling I 214 var der i kommunikationsarbejdet et særligt fokus på digital kommunikation og information. Det strategisk vigtige digitale produkt Rådgivningsuniverset på blev udvidet med nye artikler med viden og gode råd til Mødrehjælpens brugere og potentielle nye brugere. Temaer for de nye artikler var bl.a. digital vold, samlivsophør i familier med børn og andre væsentlige temaer. Rådgivningsuniverset voksede i antallet af besøgende hen over året og havde i gennemsnit 6.5 brugere om måneden. Mødrehjælpen var også i 214 aktive på de sociale medier. Mødrehjælpens nationale facebook-profil fik 624 nye følgere i 214. Dette var en fordobling i forhold til antallet af følgere ved starten af året. Følgerne er en blan- ding af donorer, frivillige og brugere. I 214 fik Mødrehjælpen desuden en profil på det sociale medie Instagram. Generelt blev der i 214 arbejdet på at få skabt synlighed omkring Mødrehjælpens rådgivningstilbud og andre budskaber. Dette både ved digital markedsføring og ved strategisk pressearbejde, hvor Mødrehjælpens arbejde blev omtalt i både landsdækkende, regionale og lokale medier. På indsamlingssiden var 214 et godt år for Mødrehjælpen. Mødrehjælpen oplevede også i 214, at mange mennesker var glade for at blive ringet op, og mange valgte at blive støttemedlem og støtte med et fast bidrag hver måned over betalingsservice efter at have talt med en af Mødrehjælpens phonere. Ved udgangen af 214 havde Mødrehjælpen faste bidragydere og støttemedlemmer, og der resterer således blot 4.5 støttemedlemmer, førend det strategiske mål om 2. støttemedlemmer og faste bidragydere inden udgangen af 216 er indfriet. Juleindsamlingen slog i 214 indsamlingsrekord med 6,2 mio. kr. indsamlet. For de midler kunne Mødrehjælpen give julehjælp til alle berettigede ansøgere i 214; i alt familier. Resten af midlerne er reserveret til rådgivningsarbejde. Juleindsamlingen blev omtalt i såvel lokale som nationale medier, hvor samtlige større landsdækkende medier omtalte Mødrehjælpens indsamling herunder radio- og tv-medier. Indsamlingen blev støttet af private, virksomheder, frivillige, fonde og organisationer. Året 214 bød desuden på flere partnerskaber med virksomheder. Der blev indledt strategiske partnerska- ber med Middelfart Sparekasse, By Little Hand og Irma. Partnerskaberne havde først og fremmest til formål at generere økonomiske midler til Mødrehjælpens rådgivningsarbejde, og som en sekundær gevinst skabte partnerskaberne synlighed omkring Mødrehjælpens formål og rådgivningstilbud. Alle tre partnerskaber løber også i 215. Udvikling Mødrehjælpen arbejder fortløbende med at videreudvikle og forbedre eksisterende indsatser samt udvikle nye indsatser. Målet er hele tiden at yde den bedst mulige indsats til de børnefamilier, der beder om vores hjælp. I 214 er der arbejdet intensivt med at videreudvikle programmet Ud af voldens skygge, der fra 215 fungerer i sin tredje version. Det nye program har et tydeligere fokus på mor-barn relationen, samarbejdet med pårørende samt daginstitutioner og skole og endelig tilgang af nye terapeutiske metoder. Mødrehjælpen har i 214 på baggrund af erfaringer med partnerskaber, arbejdet med en videreudvikling af den måde, partnerskaber etableres på, herunder den kreds af partnere, der er en del af partnerskabet. Her har særligt været fokus på samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer. I 214 har Mødrehjælpen ligeledes udviklet et nyt program, Hold fast studiestartsnetværk, der er igangsat i Aarhus og Odense i samarbejde med kommunerne samt ikke mindst en række uddannelsesinstitutioner. Her etableres netværk på studiet for unge forsørgere Juleindsamlingen slog i 214 indsamlingsrekord med 6,2 mio. kr. indsamlet. For de midler kunne Mødrehjælpen give julehjælp til alle berettigede ansøgere i 214; i alt familier. Resten af midlerne er reserveret til rådgivningsarbejde. Juleindsamlingen blev omtalt i såvel lokale som nationale medier, hvor samtlige større landsdækkende medier omtalte Mødrehjælpens indsamling herunder radio- og tv-medier.

7 12 13 Årsregnskabet for 214 under 3 år, der påbegynder en uddannelse. De får samtidig individuel rådgivning og mulighed for deltagelse i forskellige sociale aktiviteter. Internt i Mødrehjælpen Mødrehjælpens HR-indsats har i 214 haft fokus på optimering af rekrutteringsprocesser, udvikling af introduktionsprogrammer og fratrædelsespolitik. Der er udarbejdet en samlet lønpolitik, som skal være med til at sikre en bedre gennemsigtighed i forhold til kriterier for tildeling af tillæg mv. Begrundelserne for tillæg sker primært ud fra et strategisk perspektiv. I 214 blev en ny sygefraværspolitik implementeret, og Mødrehjælpen kunne samtidig konstatere et markant fald i sygefraværet på 32 pct., således at niveauet svarer til gennemsnittet for kvinder ansat i den private sektor. I 214 er der også gennemført en række kompetenceudviklende aktiviteter, herunder ledelsesudvikling, kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter for både medarbejdere og frivillige hos Mødrehjælpen. I 214 blev en ny sygefraværspolitik implementeret, og Mødrehjælpen kunne samtidig konstatere et markant fald i sygefraværet på 32 pct. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 214 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes regnskabskrav. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ved udarbejdelse af årsregnskabet for 214 er der konstateret en fejl vedrørende opgørelse af værdien af fondens værdipapirer under bundne midler. Fejlen på kr. er rettet ved opgørelse af egenkapitalen pr. 1. januar 213 efter reglerne om fundamentale fejl. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter fra lokalforeninger Indtægter fra lokalforeninger indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Driftsmidler m.m. Driftsmidler, inventar og kontormaskiner anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført. Renter Renteindtægter og udgifter er periodiserede. Administrationsgebyr Rådgivningerne, de øvrige afdelinger samt de fleste projekter er pålagt et administrationsgebyr. Gebyret reducerer administrationsomkostningerne. Overskudsdisponering og henlæggelser Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, at en del af årets resultat skal henlægges til en særlig formålsbestemt henlæggelse under egenkapitalen. Når det efterfølgende besluttes at anvende af de således henlagte midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende beløb tages til indtægt i resultatdisponeringen under posten anvendte formålsbestemte henlagte midler. Balancen Værdipapirer Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til anskaffelsespris. I noten anføres beholdningens værdi opgjort til børskurser pr. 31. december. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af nedskrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering. Skat Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter selskabskattelovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse. Resultatopgørelsen Tilskud og legater For tilskud og legater er kun den anvendte del af formålsbestemte tilskud indtægtsført i resultatopgørelsen. Modtagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som øremærkede projekttilskud til senere anvendelse.

8 14 15 Resultatopgørelse Balance pr NOTE RESULTATOPGØRELSE / KR. 213 / KR. NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. INDTÆGTER AKTIVER 1 Øremærkede projekttilskud BUNDNE AKTIVER - Heraf offentlige Værdipapirer, båndlagt depot Heraf private Mellemregning med frie aktiver Private ikke-øremærkede bidrag BUNDNE AKTIVER I ALT Offentlige driftstilskud Tilgodehavender Indtægter fra lokalforeninger og fondsbutikker Finansieringsindtægter Andre indtægter Indtægter fra bundne midler Deposita Diverse tilgodehavender Projekttilskud Periodeafgrænsningsposter Andel af resultat, Alexandrakollegiet Indtægter på Familiens Hus Værdipapirer og kapitalandele INDTÆGTER I ALT Værdipapirer, åbent depot OMKOSTNINGER Likvide beholdninger 1, Udgifter til øremærkede projekter Udlægskasser Åben rådgivning og telefonrådgivning Bankbeholdning Information og indsamling HR afdelingen Mellemregning med bundne aktiver Frivilligafdelingen samt støtte til frivilligt arbejde FRIE AKTIVER I ALT Politik og analyse AKTIVER I ALT Økonomi, IT og direktion Fællesudgifter Familiens Hus OMKOSTNINGER I ALT ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONIERING: Anvendt fra henlæggelser til særligt formål Overført til frie midler

9 16 1 Balance pr Noter NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. PASSIVER 1 Øremærkede projekttilskud og omkostninger 6 Egenkapital Øremærkede projekttilskud Bunden kapital Øremærkede projektomkostninger Henlæggelser særlige formål NETTORESULTAT AF PROJEKTER I ALT Rådighedsbeløb Underskuddet er dækket af Fonden Mødrehjælpen EGENKAPITAL I ALT Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse Gæld Primo overført Kortfristet gæld Overførte julemidler til rådgivning Bankgæld Korrektion til primo -88 Feriepengehensættelse Årets modtagne tilskud Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse Projektomkostninger Tilbagebetaling af projekttilskud Årets projektdrift Anden gæld Midler som skal tilbagebetales ultimo Periodeafgrænsningsposter driftstilskud ØREMÆRKEDE PROJEKTTILSKUD TIL SENERE ANVENDELSE I ALT GÆLD I ALT Private, ikke-øremærkede bidrag PASSIVER I ALT Modtagne private, ikke-øremærkede bidrag Forpligtelser PRIVATE, IKKE-ØREMÆRKEDE BIDRAG I ALT De private, ikke-øremærkede bidrag anvendes til Fonden Mødrehjælpens generelle aktiviteter. 3 Offentlige tilskud Finansloven Tips og Lotto-midler overført fra forrige år Tips og Lotto-midler for året Tips og Lotto-midler overført til næste år Momskompensation OFFENTLIGE TILSKUD I ALT Fonden Mødrehjælpen har i 214 modtaget 5,9 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Tilskuddet er anvendt til Fonden Mødrehjælpens aktiviteter til støtte til gravide og børnefamilier. Bevillingen finansierede sammen med private bidrag Fonden Mødrehjælpens løn- og lokaleomkostninger i den generelle åbne rådgivning i København, Odense og Aarhus, løn- og lokaleomkostninger i frivilligafdelingen samt omkostninger vedr. løn, blad og hjemmeside i forbindelse med oplysningsarbejde over for målgruppen. Bevillingen finansierede udelukkende aktiviteter, der ikke er finansieret ad anden vej. Fonden Mødrehjælpen har i den generelle åbne rådgivning i 214 imødekommet.989 henvendelser. Årets Tips og Lotto-tilskud blev bevilget i december 214 og er derfor overført til 215. Det tilskud, der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med fondens formål.

10 18 19 Noter fortsat Noter fortsat NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. NOTE BALANCE PR / KR. 213 / KR. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 8 Tilgodehavender 4 Værdipapirer, båndlagt depot Diverse debitorer Bogført værdi pr. 31. december Tilgodehavende lønrefusioner Værdi pr. 31. december til børskurs Tilgodehavende Tips og Lottomidler Værdipapirer, åbent depot Tilgodehavende Mødrehjælpens Støtteforening Bogført værdi pr. 31. december Tilgodehavende lokalforeninger Værdi pr. 31. december til børskurs Diverse tilgodehavender EGENKAPITAL Tilgodehavende, periodiserede renter Bunden kapital Tilgodehavender i alt Saldo pr. 1. januar Korrektion primo egenkapital Overført til fri kapital Modtagne arvebeløb Kursregulering BUNDEN KAPITAL PR. 31. DECEMBER Forpligtelser Fri kapital Henlæggelser særlige formål Saldo pr. 1. januar Resultatdisponiering HENLÆGGELSER SÆRLIGE FORMÅL PR. 31. DECEMBER Henlæggelser til særlige formål er til udvikling, investering og vedligeholdelse Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb 1. januar Kursregulering Resultatdisponering Rådighedsbeløb pr. 31. december Fri kapital pr. 31. december EGENKAPITAL I ALT Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Sociale bidrag Personaleomkostninger i alt Antal medarbejdere Fonden Mødrehjælpen kautionerer med Landsforeningen Livsværk for huslejeforpligtelse på Alexandrakollegiet. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til 2 kvartalers husleje a kr. lig 39. kr. Der er ligeledes en istandsættelsesforpligtigelse forbundet med lejemålet. Fonden Mødrehjælpen kautionerer ligeledes med Landsforeningen Livsværk for en leasingforpligtelse på Alexandrakollegiet. Forpligtelsen udgør pr. 31. december kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål i Nørre Voldgade i København kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet kan dog tidligst opsiges den 1. juni 216. Forpligtelsen udgør pr. 31. december kr. Fondens Mødrehjælpens lejemål i Søndergade i Aarhus kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til forpligtelse pr. 31. december 214 på 24. kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til en forpligtelse på kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål i 1. sal på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 4 måneders varsel svarende til en forpligtelse på kr. Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 3,4 i Aalborg kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet kan dog tidligst opsiges den 1. november 215. Forpligtelsen udgør pr. 31. december kr. Fonden Mødrehjælpen har indgået lejemål til genbrugsbutikker hvor den samlede forpligtelse pr. 31. december 214 udgør kr. Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale med NiaNet vedrørende levering af fiberforbindelser med MPLS net, VPN og Firewall. I henhold til aftalen forpligter Fonden Mødrehjælpen sig fra og med 2. maj 214 til at betale en fast månedlig udgift på kr. i 36 måneder. Pr 31. december 214 har Fonden Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på kr. om måneden indtil 3. maj 21, i alt kr. Fonden Mødrehjælpen har i 211 indgået aftale med Progressive IT A/S vedrørende hosting af Fonden Mødrehjælpens IT-systemer. I henhold til aftalen forpligter Fonden Mødrehjælpen sig fra og med 1. november 212 til at betale en fast månedlig udgift på 12.5 kr. kr. i 36 måneder. Pr 31. december 214 har Fonden Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på 12.5 kr. om måneden indtil 3. oktober 215, i alt 125. kr.

11

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT

HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 OK 1561 København V CVR nr. 20222670 HORTON HOVEDPINEFORENING ÅRSRAPPORT 2015 CVR-NR. 33 65 37 86 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen. Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen. Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 2015 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016

Årsrapport. 1. april 2015 til 31. marts 2016 CVR-nr. 10305217 1. juni 2016 Årsrapport 1. april 2015 til 31. marts 2016 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere