Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10"

Transkript

1 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10 udvides samtidig med et mindre areal fra friarealet 8.F124 med henblik på udvidelse af eksisterende genbrugsstation. Miljøministeriet, v/naturstyrelsen har ønsket en nærmere planlægningsmæssig redegørelse, bl.a. med henvisning til, at arealerne ligger i OSD, og en del af det friareal, der inddrages, ligger i NFI. Nedenstående redegørelse er godkendt af Naturstyrelsen som grundlag for ændringerne af rammeområde 8.EB10. Område 8.B4 Villestofte (ændring af erhverv til bolig) Samlet set overgår ca. 11 ha eksisterende byzonejord fra lettere industriområde til boligformål. Samtidig ændres 7 ha friareal til boligformål. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan vil der blive udlagt nye friarealer til de nye boliger, jf. kommuneplanen friarealbestemmelser. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere disse friarealer, som tilfældet er i den gældende kommuneplan, hvor de fungerede som afstandsbælte til erhvervsområdet, derfor foreslås disse ændret til boligformål. Som det fremgår af nedenstående kort, så ligger hovedparten - af det friareal, der ændres til boligområde udenfor det nitratfølsomme område.

2 Erhvervsområdet i Villestofte omfattede tidligere både 8.EB10 og friarealet 8.F124. Lokalplan blev i 1987 vedtaget og omfatter de dele af 8.EB10 og 8.F124, der nu ønskes udlagt til boligformål. Friarealet blev udskilt fra erhvervsområdet i forbindelse med lokalplanlægningen og formålet var, at der skulle plantes afskærmende beplantning således, at erhvervsområdet blev skjult fra dels landzonen og dels de omliggende boligkvarterer. Friarealet er således ikke udlagt til rekreative formål, men afskærmning i den gældende lokalplan. Ved denne med revision af kommuneplanen ændrer vi altså det oprindelige erhvervsområde, dvs. del af 8.EB10 og del af 8.F124 til boligområde, fordi vi dels ønsker at spare udlæg af nye byzonearealer andre steder i kommunen, og dels ønsker at fjerne overflødige erhvervs arealer i kommunen. En udbygning af de udlagte byzonearealer i Villestofte, der er en del af det sammenvoksede Odense, ser vi som værende i overensstemmelse med principperne om at bygge ind fra og ud og at sikre en bæredygtig byudvikling. Når erhvervsarealerne udgår i Villestofte er der ikke nogen planlægningsmæssige begrundelse for, at fastholde den del af det udlagte friareal 8.F124, som omkranset af det tidligere erhvervsområde. En fastholdelse er friarealet i den nuværende form vil resultere i en meget ekstensiv ny boligbebyggelse, der ikke stemmer overens med kommunens intentioner om bæredygtig byudvikling (mere intensiv udnyttelse at byzonearealer). Samlet set mener vi, at det er væsentligt bedre for grundvandsressourcerne i Villestofte, at der bygges boliger i de to nævnte områder, frem for at kommunen fastholder de nuværende rammebestemmelser til erhverv og friarealer. Det vil være alternativet. Naturstyrelsen har selv i forbindelse med udredningen af byudviklingen i OSD-områder påpeget, at boligudbygningen ikke er problem i OSD-områder. Område 8.EB10 Villestofte (genbrugsstation) Odense Kommune skal supplerende bemærke, at der er tale om en mindre udvidelse af en eksisterende genbrugsstation, der er for lille og ønskes bragt på størrelsesniveau med de øvrige decentrale genbrugspladser i byen. Genbrugspladserne i Odense er under konstant påsyn. Det vurderes derfor ikke at være et problem at fortage en mindre udvidelse. Odense Kommune satser på en høj grad af genanvendelse i affaldshåndteringen. Odense Renovation A/S skal sørge for, at borgerne kan komme af med det affald, som ikke indsamles med dagrenovationen. På denne baggrund er der placeret 8 genbrugsstationer jævn fordelt i kommunen. Genbrugsstationerne udgør et vigtigt servicetilbud til byens borgere og er en væsentlig forudsætning for at fastholde en høj grad af genanvendelse af affaldet i kommunen. Genbrugsstationen i Villestofte er blevet oprettet i 1991 og hører til en af de mindste genbrugsstationer. Stationen er ombygget i 1999, hvor der bl.a. blev gjort en stor indsats for at dæmpe støj. Stationen ligger meget centralt placeret i forhold til sit opland, Villestofte, Tarup, Pårup, Korup, Ejlstrup m.m. Udviklingen inden for genbrug gør, at det ikke længere kan lade sig gøre at opretholde en moderne og tidssvarende station inden for det nuværende areal. De lovgivningsmæssige krav til sortering på genbrugsstationerne er stigende og for øjeblikket sorteres der i ca. 35 fraktioner, hvilket må forventes at stige i årene fremover. Hertil kommer, at borgerne også har stigende forventninger til genbrugsstationernes indretning herunder at det f.eks. skal være let at komme af med affaldet. I Villestofte påregnes der således indrettet et areal, hvor det er let af komme af med have- og grenaffald svarende til forholdene på stationerne i Havnegade og på Energivej. På denne baggrund ønskes stationen udvidet med ca m2. Genbrugsstationen er bemandet og under opsyn i hele åbningstiden og i øvrigt aflåst uden for åbningstiderne. Genbrugsstationerne har et samlet årligt besøgstal på omkring 1 million besøgende heraf har Villestofte hvert år ca besøgende. Der påregnes ikke nogen stigning i de mængder, der tilføres stationen. Den konkrete placering i Villestofte, i et erhvervsområde tæt på Rugårdsvej, ligger meget centralt i forhold til Villestofte og Paarup. Det er ikke muligt at finde en ny og mere central placering, derfor ønsker vi at fastholde genbrugsstation, der hvor den ligger. 2

3 I Kommuneplan 2009 s rammebestemmelser for lokalplanlægningen gælder allerede følgende særbestemmelser: Særlige bestemmelser for VILLESTOFTE SKOVVEJ Området ligger i særligt sårbart drikkevandsområde. For området gælder, at ved placering af virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter skal der etableres afværge- overvågningssystemer, hvis omfang afpasses efter lokaliteten af de truede grundvandsresursers mængde og kvalitet. Genbrugsstationen i Villestofte hører med sine 4800 m2 til en af kommunens mindste genbrugsstationer. For at tilgodese de lovgivningsmæssige krav til sortering på genbrugsstationerne er der behov for en udvidelse på ca m2. Der påregnes ikke nogen stigning i de mængder, der tilføres stationen. Udvidelsen er nødvendig for at kunne sortere i flere fraktioner og for at kunne indrette en brugervenlig plads og dermed være med til at fremme genanvendelsen af affaldet i kommunen. En udvidelse mod syd vil kun kunne tilføre et areal på ca m2, hvilket langt fra er tilstrækkeligt til at kunne indfri ovennævnte behov. Ved at udvide mod syd vil pladsen komme meget tæt på boligområdet syd for Rugårdsvej og der vil være en væsentlig større risiko for klager over støj i forbindelse med driften. En udvidelse mod nord vil derfor være det mest optimale, både i forhold til naboer og for at få den plads der er behov for. Affaldet der afleveres på pladsen og bliver opsamlet i containere og kørt væk fra pladsen. Det er vores vurdering, at der ikke forekommer forurenende nedsivning på vores genbrugsstationer. I 2012 har Odense Renovation A/S foretaget analyse af jorden under metalcontainere på 4 forskellige genbrugspladser for at undersøge sandsynligheden for nedsivning af olie og lign. fra de maskiner, der bliver afleveret i metalcontainerne. Prøverne på de enkelte stationer er udtaget, hvor der ville være størst sandsynlighed for at træffe en evt. forurening fra containerne. Alle analyserne viste at indholdet af udvalgte metaller, kulbrinter og PAH-forbindelser lå betydeligt under afskæringskriterierne for rent jord. Odense Renovation A/S konkluderede på den bagrund, at der ikke er sket forurening af jorden under containerne og at det vil være usandsynligt, at dette vil forekomme. 3

4 Der påregnes ikke nogen stigning i de mængder, der tilføres stationen. Farligt affald kan fortsat ikke afleveres på denne plads, men skal afleveres på Snapindvej eller Odense Havn. Farligt affald omfatter produkter som olie, maling, opløsningsmidler, pesticider, gødning, syrer, klor- og kviksølvholdige væsker mv. Miljøgodkendelsen for genbrugsstationen skal fornyes. Den nye miljøgodkendelse vil fastlægge de nødvendige vilkår om indretning af pladsen, som sikrer, at aktiviteterne og oplagene ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen (tæt belægning og opsamlingskanter). Der henvises i denne sammenhæng til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, herunder bilag K211, som medtager standardvilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. For eksempel skal containere og båse med jern- og metalaffald placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Med tæt belægning menes en belægning, der er resistent mod udsivende forurening fra de modtagne affaldsfraktioner. Kommuneplan- Rammer Nuværende rammer Fremtidige rammer Generel anvendelse Rekreativt område Erhvervsområde Konkret anvendelse Friareal Genbrugsstation nden for areal der ønskes overført Zonestatus Byzone Byzone Lokalplan Nej Nej Særlige bestemmelser Område, der ønskes anvendt til rekreative formål Området ligger i særligt sårbart drikkevandsområde. For området gælder, 4

5 at ved placering af virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie- og kemikalieprodukter skal der etableres afværge- overvågningssystemer, hvis omfang afpasses efter okaliteten af de truede grundvandsresursers mængde og kvalitet. Vandforsyning i Odense Kommune Vandforsyning er baseret på 6 vandværker under VandCenter Syd og 12 forbrugerejede vandværker. Vandværkerne leverede i 2012 i alt 10,7 mio. m3. Heraf leverede VandCenter Syd 9,3 mio m3. Omkring 40 % af vandet indvindes på kildepladser beliggende uden for, eller delvist udenfor, kommunen. Knap 5 % af vandet leveres til forbrugere uden for Odense Kommune (Lunde i Nordfyns Kommune, Verninge i Assens Kommune og Munkebo i Kerteminde Kommuner). Grundvandsressourcen Knap 60 % af Odense Kommunes areal er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Området ligger i den vestlige del af kommunen. Det er her, man finder de grundvandsmagasiner, der har størst betydning for drikkevandsforsyningen, både den nuværende og den fremtidige indvinding. Vandplanen Ifølge forslag til Vandplan for Odense Fjord er der 13 grundvandsforekomster i Odense, heraf 1 terrænnær forekomst og 12 regionale forekomster. Reservoirbjergarten er overvejende smeltevandssand, men i en enkelt forekomst er bjergarten kalk. 5

6 Miljømålet for grundvand omfatter både kvantitativ og kemisk tilstand. Miljømålet for den kvantitative tilstand er fastlagt dels i forhold til vandbalance og dels i forhold til påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper. Den kemiske tilstand er vurderet på baggrund af koncentrationen af forurenende stoffer i grundvandet, både naturligt forekommende stoffer og miljøfarlige forurenende stoffer udledt ved menneskabte aktiviteter. Naturstyrelsen vurderer at det ikke er muligt at nå målet om god tilstand for grundvandsforekomsterne inden udgangen af 2015, hvorfor vandplanforslaget anvender undtagelsesbestemmelser både for den kvantitative tilstand vedr. overudnyttelse og for den kvalitative tilstand med hensyn til grundvandets påvirkning af overfladevand. Statens grundvandskortlægning Kortlægningen i området benævnt Odense Vest er færdig, og Odense Kommune er i gang med at udarbejde en plan for grundvandsbeskyttelse. Området Odense Vest dækker grundvandsforekomster med den nuværende vandindvinding på Hovedværket (Bolbro og Eksercermarken kildepladser), Borrebyværket, Holmehaveværket (beliggende i Assens Kommune), Brændekilde Vandværk, Bellinge Øst og Bellinge Vest Vandværker. Resultaterne fra grundvandskortlægningen i Odense Syd forventes afleveret i slutningen af indeværende år. Odense Syd omfatter indvinding på Dalumværket, Lindvedværket, Højby Vandværk (nord og syd), Lindved Vandværk og Fangel Vandværk. Endelig er Naturstyrelsen i gang med kortlægningen i Odense Nord og de to indvindingsoplande uden for OSD (Søhus, Tarup, Næsby og Allesø Vandværk samt Fraugde-Over Holluf og Davinde Vandværker). Arealet, der ønskes overført til udvidelse af genbrugsstationen ligger i kortlægningsområde Odense Nord. Arealet ligger i OSD, inden for indvindingsopland til Tarup Vandværk og i nitratfølsomt indvindingsområde. Under den nuværende genbrugsstation er lertykkelsen kortlagt til m ler over grundvandsmagasinet. Grundvandet strømmer i området mod NNØ, mod Odense Fjord. Hældningen af grundvandspejlet er dog ganske lille. Ved genbrugsstationen er der nedadrettet gradient til grundvandsmagasinet. Nærmeste vandvindvindingsboring findes 1,4 km mod nordvest, nedstrøms for genbrugsstationen. Odense Kommune har ikke kendskab til andre vandværksboringer nærmere end Tarup Vandværks boring DGU nr Den terrænnære afvanding sker mod nord til Sørenden, der er et mindre sideløb til Stavis Å. Odense Kommune vurderer, at den udvidede genbrugsstation ikke vil medføre en væsentlig trussel mod primære grundvandsforekomster i området, idet der er konstateret lerdæklag over 15 meters tykkelse under den nuværende genbrugsstation, og idet den potentielle udledning af forurenende stoffer er minimal, jf. en række vilkår i miljøgodkendelsen, samt at der ikke håndteres forurenende stoffer i større omfang på pladsen. Genbrugsstationen ikke vil kunne udvides mod øst i stedet for mod nord ind i NFI på grund af støj i forhold til boliger. 6

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 07. juli 2014 NMK-34-00258 og NMK-33-01824 ref.: macos AFGØRELSE i sag om Aarhus Kommunes VVM-screening af affaldsbehandlingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as Indholdsfortegnelse Side GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as VVM FOR DE SRORE REGIONALE VADFORSYNINGFER 7-10 Regionplanlægger René Paul Hansen,

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding... 1 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde... 1 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere...

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere