Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen"

Transkript

1 Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Den politiske ramme Den faglige ramme Egen rammen Den administrative ramme Den økonomiske ramme...7 Bilag 1 - Politiske indsats besparelse BUR...8 Bilag 2 - Politiske indsats. - Serviceniveau...9 Bilag 3 - faglige indsats Hjemmeside...10 Bilag 4 - faglige indsats. B&U-politik...11 Bilag 5 - Eget indsatsområder handleguide...12 Bilag 6 - Eget indsats. - familierådslagning...13 Bilag 7 -Eget indsats. Tvangsfjernelser Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2007, fra til Godkendt Kommunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Fagchef Jørgen Kyed Jørgen Kyed. Fagchefen for Børne og Unge Rådgivningen. 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Rådgivning og vejledning til : Sårbare børn og unge Forældre om netværk Pædagoger og lærere 2

3 Aftaleholdere på det øvrige børne og unge område Øvrige fagchefer Der er tale om et myndighedsområde på såvel det socialfaglige område som PPR og ydelserne gives derfor primært med baggrund i kravene i Lov om social service og Folkeskoleloven. 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger Børne- og ungepolitikken sætter rammerne for, hvordan kommunen udformer de kommunale tilbud og det offentlige rum i forhold til børn og unge. Politikken dækker hele børne- og ungeområdet, dvs. dagtilbud, undervisning, børne- og unge rådgivningen og samspillet med sundhed og forebyggelse samt handicap og psykiatri. Desuden rækker en børne- og ungepolitik ud til fritidslivet og den fysiske planlægning. Nedenstående er Børne-og ungepolitikken beskrevet i overskriftsform Overordnet målsætning for en sammenhængende børne- og ungepolitik I 2012 siger: Alle børn og unge: Jeg er klar! Ud fra den, jeg er, er jeg med på viden, sundhed, uddannelse og lyst til udfoldelse og fællesskab Forældrene: Vi bliver involveret, og der bliver taget hånd om vores børn Uddannelsesinstitutionerne: Børn fra FMK er parate til en uddannelse Borgerne: Leg, læring og undervisning gør, at FMK er et godt og trygt sted for vore børn at være Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. I løbet af 2007 vil der blive foretaget præcisering af især målsætninger og indsatser på normalområderne samt SSP. I denne fase vil brugere af tilbudene i Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud blive inddraget. 3

4 Børne- og Unge Rådgivningen skal have speciel fokus på punkt f. i B&U-politikken. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. Det betyder: At barnet, familien og netværket er i centrum med helhed, sammenhæng og én indgang for borgere og samarbejdspartnere. At kommunen understøtter muligheden for hjælp i normalsystemet. At der ydes kompetent rådgivning til medarbejdere og samarbejdspartnere. At der hos medarbejderne skal udvikles stærke faglige og tværfaglige miljøer. 2.2 Politiske indsatsområder Besparelse på anbringelsesudgifterne for børn og unge på 1,875 mio. kr.i Bilag 1. Oprettelse af et nyt børnehuse i område nord, hvor etablering og drift i 2007 finansieres indenfor fagsekretaritets budget. 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger Det er direktionens mål, at alle fagsekretariater og stabe skal være fagligt stærke kompetencecentre. Derfor er det fag- og stabchefernes rolle, at være katalysator for faglig udvikling af netop deres fagområde i alle relevante dele af organisationen. En rolle som fordrer en dialogbaseret ledelsesprofil, hvor både evnen til at lytte og til at engagere andre for fælles mål er centrale kompetencer. Direktionen ønsker at coaching bliver et nøglebegreb i den måde, hvorpå fag- og stabcheferne og kompetencecentret understøtter arbejdet i institutionerne. Fagsekretariater og stabe er ikke spillende trænere, men skal søge at forbedre spillet i institutionerne gennem taktisk overblik, udviklingsarbejde og de retningslinier og den coaching, som kan udøves fra sidelinien. Det er fagsekretariater og stabes ansvar, at de understøtter den politiske proces med at formulere mål og succeskriterier for eget fagområde, herunder tilrettelægger den relevante dialog med brugere og interessenter, samt fokuserer på evaluering af de politisk formulerede mål. O g det er fag- og stabchefernes ansvar at bidrage til at kvalificere arbejdet med den fælles udviklingsstrategi og i sammenhæng hermed også bidrage til at tilvejebringe det nødvendige økonomske råderum. Emner som fagchefen skal arbejde aktiv med implementering af: Fagchefen skal forsætte det gode arbejde med at optimiere samarbejdet på tværs af organisationen, og specielt med fokus på samarbejdsrelationerne mellem fagsekretariater 4

5 undervisning, dagtilbud og rådgivning. Snitfladebeskrivelser mellem BUR og undervisning skal udarbejdes vedr. PPR og SPP. Der udarbejdes et notat inden d. 1 marts Dokumentation/effekt målinger på anbringelsesområdet. I forbindelse med de stadigt stigende krav fra omverden i forhold til dokumentation, evaluering og effektmåling er det et fagligt må, at der arbejdes med at udvikle dokumentationsformer i forhold til dels sagsforløb, ressourceforbrug og resultater af indsatsen 3.2 Faglige indsatsområder Udarbejdelse af et BUR- ydelseskatalog i form af en borgervenlig BUR-www-hjemmeside se bilag. 3. Der udarbejdes sammen med EPO en 2. generation af den sammenhængende børne- og ungepolitik, jf. bilag Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Lov om socialservice og folkeskolelove Den sammenhængende Børne- og unge politik. 4.0 Egen rammen 4.1 Egne overordnede målsætninger Der udarbejdes i BUR-målsætning med afsæt i B&U-politikken der træder i kraft i løbet af år 2007 Implementering af serviceniveauet fra Børnelinien og herudfra - Vurdering af serviceniveauet på det socialfaglige område ( forår /sommer 07 ) - Vurdering af serviceniveauet på PPR området ( forår / sommer 07 ) 4.2 Egne indsatsområder Udarbejdelse af en Handleguide vedr. det tværfaglige samarbejde mellem aftaleholderne Familierådslagning - uddannelses forløb for myndighedssocialrådgiverne. BUR-målsætning med afsæt i B&U-politikken... Vi gør derfor sådan i BUR 5

6 Uddannelsesforløb for teamene i tværfaglig tænkning og beslutningsprocesser Etablere og gennemføre et uddannelsesforløb for de lokale BUR-ledere i de tre områder Sagsopgørelse og flow i de tre områder dokumenteres. Nedbringelse af antallet af tvangsfjernede børn med 20% 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Ledelsesgrundlag og værdier: Lederforum formulerer et fælles grundlag for god ledelse som i videst muligt omfang træder i stedet for en detaljeret regelstyring. Det er et koncernmål at alle aftaleholdere bidrager konstruktivt til denne proces - og at hver aftaleholder udmønter de fælles ledelsesgrundlag og værdier i eget fagsekretariat, stab eller institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Medarbejdertrivsel: Direktionen lægger stor vægt på at opbygge en organisation, hvor medarbejdernes trivsel er rigtig god. Derfor skal bl.a. gennemføres to trivselsundersøgelser i hele organisationen i løbet af Med dette initiativ ønsker direktionen at sætte yderligere fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et koncernmål at hver enkelt aftaleholder følger op på resultaterne af disse undersøgelser og arbejder systematisk med medarbejdertrivsel i eget fagsekretariat, stab og institution. HR-staben er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. En åben og proaktiv kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune skal være kendt som en åben og proaktiv organisation, hvor de ansatte i videst mulig omfang benytter deres faglige og personlige kompetencer til at synliggøre initiativer og opgaveløsning i den form Faaborg-Midtfyn har besluttet. Det er et mål at kommunens ansatte har en forståelse for og en oplevelse af, at reglerne om offentlig ansattes ytringsfrihed ikke blot er gældende, men også at ledelsen understøtter brugen heraf. Fællessekretariat er tovholder på tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dette koncernmål. Dialogbaseret Aftalestyring: Dialogbaseret aftalestyring skal skabe fokus på organisationens mål og resultater på alle niveau. Derfor er det afgørende for direktionen at hele organisationen i 2007 oplever, at den politiske dialog og målformulering udgør et godt grundlag for udarbejdelse af aftaler i tæt dialog og samspil med brugere og medarbejdere. Det forventes at alle aftaleholdere aktivt arbejder med formidling af formålet med aftalestyring samt inddrager medarbejdere, brugerbestyrelser o.lign. i arbejdet. Det er ligeledes direktionens mål, at alle aftaleholdere får de redskaber og kompetencer, som gør dem i stand til at udøve den nødvendige styring og ledelse i fht. aftalernes forskellige rammer. EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO) er tovholder på implementering, udviklingen og evaluering af Dialogbaseret Aftalestyring. En detaljeret beskrivelse af direktionens koncernmål fremgår at notat vedrørende direktionens Koncernmål for 2007 samt direktionens aftaler med HR, Fællessekretariatet samt EvalueringProjektOrganisation-staben (EPO). 5.2 Spilleregler for aftalestyring Der henvises til Spilleregler for Decentral ledelse og Central Styring vedtaget i Kommunalbestyrelsen den

7 5.3 Politikker, retningslinier mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det oprindelige driftsbudget for Fagsekretariatet Børn og Unge Rådgivning er budgetlagt med netto kr. Budgetrammen vil i løbet af foråret 2007 blive reguleret inden for følgende områder: Forsikringer IT Udvendig bygningsvedligeholdelse Lederløn Tjenestemandspension til afgåede tjenestemænd Derudover vil fagsekretariatet få tilført et budget svarende til de lederlønninger, hvor fagsekretariatschefen har den formelle ansættelses- og afskedigelseskompetence. Af den samlede budgetramme vedrører kr. administrationsudgifter på hovedkonto 6. Der kan ikke flyttes budgetbeløb (laves budgetomplaceringer) mellem hovedkonto 6 og øvrige hovedkonti. Derudover er det i forbindelse med budgetseminaret besluttet, at et forventet samlet overskud fra BUR i Faaborg kommune i 2006 skal overføres til BUR i Faaborg-Midtfyn kommune, og anvendes til etablering af 1-2 nye børnehuse i Faaborg-Midtfyn kommune. Det er samtidig forventningen, at driften af disse børnehuse fremadrettet kan finansieres indenfor fagsekretariatets budget. Det er op til den enkelte aftaleholder at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. De øvrige forudsætninger lagt til grund for budgettet er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne indeholdt i Budget For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring ( Spilleregler for Central Styring og Decentral Ledelse ) samt Faaborg-Midtfyn Kommunes Kasse- & Regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 7

8 Bilag 1 - Politiske indsats besparelse BUR Politisk indsatsområde 2007 Emne Besparelse på anbringelsesområdet Fagudvalg B&U Fagsekretariat BUR Hvem Anbringelseskonsulente, fagspecialist, souschef. Aftaleholderen Fagchefen Politisk Politiske målsætninger Besparelse på 5 anbringelser svarende til 1,875 mill i Delmål Ved budgetopfølgningen i juni kan det dokumenteres at sparemålet er opnåeligt. Succeskriterier Ved regnskabsafslutning kan det dokumenteres at sparekravet er nået ud fra et samlet BURregnskab, der holder sig indenfor spilleregler for decentral ledelse og central styrings afsnit 2.0. Overordnet handleplan Administration Månedlige opfølgninger på anbringelserne og udarbejdelse af visitationsprocedurer. Mål- og resultatopfølgning Opfølgninger sker i et samarbejde mellem fagsekretariatschefen, souschefen, anbringelseskonsulenten og de lokale socialfaglige gruppeledere samt ØK Økonomi Afholdes inden for egen ramme. Indsatsen vil repræsentere 5 personer x 10 t/ måned x 11 måneder = = 770 timer. Resultatkrav Se ovenfor. 8

9 Bilag 2 - Politiske indsats. - Serviceniveau Emne Fagudvalg Fagsekretariat Hvem Aftaleholderen Politisk indsatsområde 2007 Præcisering af serviceniveauet på det social område samt PPR. B&U BUR Politiske målsætninger Fagsekretariatschefen. Fagsekretariatschefen. Politisk Præcisering af serviceniveauet på det sociale område samt PPR Delmål Med baggrund i børnelinien beskrives serviceniveauet / ventetiden i sagsarbejdet. Sagstallet søges nedbragt ud fra børnelinien kategorier, samt værdierne i den sammenhængende Børne og Unge Politik Succeskriterier Områdernes sagsantal tilpasses serviceniveauet og flowet af sager beskrives. Overordnet handleplan Administration Områdelederne afleverer sagsopgørelse måned for måned i de første 5 måneder. Fagchef, souschef og anbringelseskonsulent vurderer sammen med områdelederne og justerer løbende i perioden Mål- og resultatopfølgning Antal og flowtal dokumenteres ned på enkelt team-niveau Økonomi Indenfor fagsekretariatets ramme Resultatkrav Opgørelsen kan danne baggrund for en politisk drøftelse i juni måned 9

10 Bilag 3 - faglige indsats Hjemmeside Emne Fagsekretariat BUR Hvem Aftaleholderen Faglige målsætninger Faglig indsatsområde 2007 Hjemmeside www BUR-Faaborg-midtfyn.dk BUR Fagchefen Ydelseskataloget beskrives i form af en brugervenlig hjemmeside. Hjemmesidens målgruppe er såvel borgerne som øvrige aftaleholdere som understøttes af BUR Delmål Hjemmesiden forankres og udvikles i tæt samarbejde med flest mulige interessenter. Succeskriterier Hjemmesiden bliver en aktiv del af BURs samlede virke både i forhold til generel og specifik information, samt hentning af indstillingsskemaer. Overordnet handleplan Etablering af hjemmesiden Mål- og resultatopfølgning Hjemmesiden er en aktiv del af BURs samlede virke fra Økonomi 100 timer etablering og 50 timer løbende a jourføring så den er up to date any time til papirudgaverne til institutioner og skoler. Resultatkrav Se ovenfor 10

11 Bilag 4 - faglige indsats. B&U-politik Emne Faglig indsatsområde generation sammenhængende B&U politik Fagsekretariat BUR, undervisning, dagtilbud Hvem Aftaleholderen Faglige målsætninger B&U- rette mod hele børne- og ungeområdet i FMK BUR Udarbejdelse af 2. generation Børn- og ungepolitik med fokus på inddragelse af normalsystemet Delmål A) Udabejdelse af projektbeskrivelse, som indeholder procesplan, forslag til projektorganisering,styregruppe samt forventet mødeaktivitet, tidsforburg i de respektive fag.sekr. B) 1. generation børne- og ungepolitik bliver tilpasse og konkretiseret og danner udgangspunkt for B&U- udvalgets valg af politiske indsatsområder for aftaleåret C) Politikken skal virke som en overordnet paraply for det samlede børne- og ungeområdet Succeskriterier At relevante implicerede parter inddrages mest muligt i den faglige og politiske proces At 1. generation børne- og ungepolitik bliver debattet med brugere,ledere mv,. At der er politiske opbakning til den valgte procesplan for revision af B&U-politikken At politikken bliver langsomt, men sikkert bredt forankret i de kommunaleinstitutioner At 85 % lederne inden for dagtilbud, undervisning, BUR mener de har et meget godt eller godt kendskab til indholdet af B&U-politikken i foråret Overordnet handleplan EPO starter processen i feb med udarbejdelse af projektbeskrivelse. B&U-udvalget godkender den overordnet procesplan Mål- og resultatopfølgning Resulatopfølgning i foråret 2008 fra styregruppen til B&U-udvalget Økonomi Indenfor fagsekretariateternes budget. EPO bidrager med 35 timer til arbejde i 2007 og indgår gerne i styregruppen samt yder procesbistand. Resultatkrav Procesplanen forlæggelse til politisk godkendelse Politikken behandles i KB inden udgangen af

12 Bilag 5 - Eget indsatsområder handleguide Emne Aftaleholderen Eget indsatsområde 2007 Handleguide Sådan gør vi. Fagchef BUR Institutionens egne målsætninger Udarbejdelsen af en Handleguide Forventningsbeskrivelse og præcisering af hvem der gør hvad, hvornår og ikke mindst hvorfor i det tværfaglieg og i tværfagsekretariatsarbejdet med sårbare børn. Delmål Handleguiden bliver til i en tæt dialogproces med BURs brugere, primært de øvrige aftaleholdere på institutioner og skoler og friskoler. Den skal bliver et ledelsesredskab i snitfladen mellem normalsystemets tilbud og BURs tilbud. Succeskriterier At Handleguiden bliver et aktivt redskab i fastholdelsen af det vedtagne serviceniveau på tilbudene til de sårbare børn og deres familier. Overordnet handleplan En tværfagsekretariatsgruppe ( Inst, skoler og BUR ) udarbejder teksten og fremlægger for en følgegruppe med repræsentanter for aftaleholderne og fortløbende dannes Handleguiden. Mål- og resultatopfølgning Alle brugere af Handleguiden skal kende den og have forholdt sig til væsentlige delelementer i procesfasen sådan at ejerskabet bliver størst mulig. Forventningerne til samarbejde bliver tydeliggjort. Alle siger: Sådan har vi i FMK aftalt at gøre jf Handleguiden, når det drejer sig om sårbare børn og unge. Økonomi Finansieringen uafklaret Resultatkrav Handleguiden er klar til udgivelse i papirform og ligger på BURs hjemmeside efter at den er enstemmigt vedtaget i KB. Handleguiden skrives efterfølgende ind i alle børne og unge aftaleholderes aftale fra

13 Bilag 6 - Eget indsats. - familierådslagning Emne Aftaleholderen Eget indsatsområde 2007 Familierådslagning Fagchef BUR Institutionens egne målsætninger Uddannelsesforløb for myndighedssocialrådgivere i Familierådslagning Tænkningen skal ses som udmøntning af B&U-politikkens : Der tages udgangspunkt i barnet Delmål skal alle der arbejder i myndighedsopgaverne have dokumenteret bevis for at de kan gennemføre en Familierådslagning Øget forældre involvering, jf.b&u-politikken Succeskriterier Procesforløbet skal medvirke til at BUR-teamenes tænkning flyttes i retning af den lærende organisation. Overordnet handleplan Uddannelsen laves som en intern uddannelse. Mål- og resultatopfølgning Alle er uddannet og har gennemført rådslagninger med udgangen af 2008 Økonomi Finansieringen uafklaret Resultatkrav I løbet af 2008 har alle myndighedssocialrådgivere gennemført mindst 2 rådslagninger, gerne i anbringelsessager. 13

14 Bilag 7 -Eget indsats. Tvangsfjernelser Emne Aftaleholderen Eget indsatsområde 2007 Nedbringelse af antallet af tvangsfjerne børn og unge Fagchef BUR Institutionens egne målsætninger Nedbringelse af antallet af tvangssager. 15 børn og unge i FMK er pr tvangsfjernede fra ders familier. Delmål Ud fra B&U politikkens værdisætning om at familierne skal involveres mest muligt søges antallet af anbringelse der bygger på tvangsparagrafferne nedbragt. Tænkning i metodik m.m. bygger på evidensbaseret viden på området. Succeskriterier Antallet nedbringes med baggrund i uddannelse af basisteamene. Overordnet handleplan Der arbejdes evidensbaseret og uddannelsesniveauet hæves. Børn og unge kan ikke anbringes uden at sagen har været til refleksion hos gruppeleder og fagspecialist og efterfølgende fremlagt for fagchef og souschef. Ovenstående procesforløb beskrives og indgår som en del af socialrådgiverens jobbeskrivelse. Mål- og resultatopfølgning Processen er startet og følges måned for måned samtidig med budgetopfølgningerne Økonomi Indenfor BUR Resultatkrav Antallet af tvangsfjernede børn og unge er nedbragt med 20% 14

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Sygepleje og rehabilitering 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...2 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene

Version d. 6. marts 2009. Samlet Årsberetning 2008 for stabene Version d. 6. marts 2009 Samlet Årsberetning 2008 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere