DanskVejtidsskrifl. Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanskVejtidsskrifl. Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2"

Transkript

1 DanskVejtidsskrifl Focus: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevisioner Februar 1999 Nr. 2 :k

2 INDHOLD: Månedens synspunkt: Trafiksikkerhedsreiision- redder liv Af Michael Schrøder, anlægschef, Vejdirektoratet 2 FOCUS ARTIKLER: Trafiksikkerhedsrevision - status for amterne Af akademiingeniør Birger Villadsen, Sønderjyllands Amt 4 Trafiksikkerhedsrevision i Vejdirektoratets Anlægsområde Af Jens LUtzen Vejdirektoratet, Anlægsområdet 6 MÅNEDENS SYNSPUNKÏ: Trafiksikkerheds revision - Af Michael Schrøder, Anlægschef, Vejdirektoratet redder liv Trafiksikkerhedsprojekter på Rute 9 på Fyn Af ingeniør Mogens Sørensen, Fyns Amt, Vejvæsenet 10 Er der stadig brug for Trafiksikkerhedsrevision? Af Adriaan Schelling. Vejdirektoratet, Vejsektorrådgivning 16 Trafiksikkerhedsrevision i Sønderjyllands Amt Af akademiingeniør Birger Villadsen Sønderjyllands Amt 23 Uddannelse som trafiksikkerhedsrevisor Af Helle Hagen Blæsbjerg. Vejdirektoratet, Anlægsområdet 32 NYT FRA DANSK VEJHISTORISK SELSKAB: Vejen, ingeniøren og samfundet Af Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet 22 DIVERSE: Vejregler om vedligehold af færdselsarealet Af Albert Nielsen. Ribe Amt 8 Forsøg med 30 kmlt hastighedazone i boligområde i Odense Af civilingeniør Troels Andersen, Odense Kommune 14 Vand i belægninger Af Carl Birck, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere 20 Forsøg med holdbarhed at granitbelægninger Af ingeniør Preben grønlund Johansen. Ramhøll, ingeniør Kurt Fokdal. Kommune Teknik Københasn. ingeniør Michael Rasmussen, Vejlaboratoriet Kbh. Kommune og hrolæggermester Carl Hansen 27 Uheld på veje i åbent land Af Michael Aakjer Nielsen, Vejdirektoratets Sikkerheds- og Miljøafdeling 29 Her og nu i Vestsjællands Amt Af frank Hagerup, lokalredaktør 33 Når loven klemmer Af Leif Larsen, Jusconsult 35 Trafiksikkerhedsrevision redder liv og sparer af denne og også af tekniske grun de samfundet for mange penge, og men nesker for mange sorger og lidelser. Denne erkendelse er vi forlængst nået til i Vejsektoren, dels intuitivt og dels gennem et stort og veldokumenteret pilotprojekt, som i stat, amt og kommune blev afprøvet på rigtige vejprojekter. Idéen blev fundet i England af Vejdi rektoratets Trafiksikkerhedsafdeling og er nu tilpasset danske forhold. Metoden er beskrevet i en håndbog om trafiksik kerhedsrevision, og et uddannelsespro gram har produceret i alt 35 autoriserede trafiksikkerhedsrevisorer fra alle dele af vejsektoren. Der er nu nedsat en projektgruppe af Vejregelrådet med det formål at lave vejregler for brugen af trafiksikkerhedsrevi sion. Det vil naturligvis tage tid at afslutte dette arbejde, men der er ikke grund til at vente med at invitere trafiksikkerhedsre visorerne indenfor. Resultaterne taler for sig selv. Også de dårlige. Der er på statsvejnettet udpeget over 150 blackspots med mere end 8 ulykker med personskade i en 5-årsperiode fra , og der er ikke tvivl om, at en del af disse kunne have været undgået ved en trafiksikkerhedsrevision, før arbejdet blev udført. Revisionsarbejdet har dog kun været en fast procedure i Vej direktoratet i 2 år i skitse- og detailprojekteringen. I planlægningsfasen skal metoden anvendes i stadig tidligere faser for at de strategiske valg også tages med trafiksik kerhedsbrillerne på. Og så skal jeg hilse fra KS-folkene og sige, at et trafiksikkerhedsmæssigt funk tionskrav til et vejprojekt bedst doku menteres og følges op gennem trafiksik kerhedsrevisorernes arbejde i projektets forskellige faser. I Danmark dræbes årligt over 400 mennesker og ca kvæstes. Den enkelte vejtekniker kan ved at benytte trafiksikkerhedsrevision på sit næste projekt måske spare ét eller to uheld pr. år af disse. Det bliver til man ge, når vi løfter i flok. Michael Schrøder Kalenderen - Leverandørregister 39 Synspunktet nu på På vores hjemmeside er der nu også en kort beskrivelse af de vigtigste artikler i det enkelte nummer, herunder synspunktet. Indholdet af det kommende num mer kan ses på hjemmesiden fra omkring den i. i måneden - altså omkring 14 dage før udgivelsen. Hjemmesiden er nu også opdateret med adresser mv. fra Vejviser 99, som bliver sendt ud i disse dage. Så kik forbi red. Se kolofonen side 38 Forsidefoto: Foto: Adriaan Sehelling, Vejdirektoratet

3 im fart s I eks. 30 og 50 km/t. 70, 80 og 90 km/t. Fås omstilling mellem f. med automatik for 10, 20, 30, 40, 50, 60, konfigureres til at vise meter på 70 cm og kan skilt. Skiltet har en dia Variabelt hastigheds percentil hastigheden hedsforseelser og redu cerer vedvarende 85 pen af de grove hastig med ca. 5 km/t. fartviser. Skærer top Permanent installeret pende ad-hoc i arbejde, samt forbindelse med det hastighedsdæm vogn. Ideelt værktøj til Transportabel fartviser monteret på påhængs vejarbejde Fleksibilitet I Din -i Fex: Telefon DK Roskilde Nevervej 30 Olsen Engineering ApS.

4 4 Dansk Vejtidsskrift 2/99 www vejtid. dk FOCUS ARTIKEL Trafiksikker hedsrevision - status for amterne Af akademiingeniør Birger Villadsen, Sønderjyllands Amt Amterne er i gang med at indføre trafiksikker hedsrevision i deres organisationer. Indførelsen sker i forskelligt tempo og på forskellig måde - og enkelte amter har besluttet at vente lidt. I slutningen af 1996 havde amternes vejchefer»trafiksikkerhedsrevision i amterne< på dagsordenen. For at skabe sig et bedre beslutningsgrundlag beslut tede man at nedsætte en lille projektgruppe til at bearbejde emnet og komme med anbefalinger. Gruppen bestod af Poul Mathiassen, Arhus Amt, Claus Højlund Jensen, Ribe Amt og Birger Villadsen. Søndeijyllands Amt. I foråret 1997 blev et notat fra gruppen forelagt vejcheferne. Anbefalin gerne fra gruppen lød sådan: Alle amter bør gå i gang nu. Der bør anvendes revisorer placeret uden for den projekterende organisa tion. Revision bør sættes i gang gradvis, først på anlægsprojekter, siden på drift og vedligeholdelse. Der bør udnævnes en projektleder i hvert amt til at sørge for de praktiske ting vedrørende selve indførelsen. Der bør vælges revisorer ud fra fag lige og personlige kvalifikationer. Amterne bør deltage på det første kursus om trafiksikkerhedsrevision i videst muligt omfang. Der var desuden anbefalinger om. hvilke seminarer og kurser der kunne afholdes for at lette arbejdet i ind koringsfasen. På basis af ovennævnte besluttede 9 amter at gå i gang. og der blev for disse afholdt et seminar i efteråret Dette seminar var generelt i sit indhold og hen vendte sig dels til beslutningstagere, dels til de personer, der senere skulle hjem og arbejde videre med området (projektle derne). Allerede ved dette seminar stod det klart, at amterne ville indføre revision på forskellig vis og i forskellig takt. Der var dog en række lighedspunkter, blandt andet at der ved støtte opgaver bør sikres uafhængighed imellem den projekteren de og revisoren, hvilket i praksis er ens betydende med, at opgaven skulle sendes ud af huset. I december 1998 blev der afholdt et møde for de 9 amters projektledere. Ved mødet gav hvert enkelt amt en kort beskrivelse af status, og der blev desu den diskuteret generelle forhold ved rørende revision. Resumé af situationen amtsvis Ribe amt Revision er ikke igangsat i organisatio nen. Et enkelt projekt har været sendt til revision uden for huset (Billund Omfart). Palle Jørgensen og Claus Højlund Jensen bruges af Sønderjyllands Amt som eks terne revisorer. Det er hensigten, at amtet skal have en person uddannet som trafik sikkerhedsrevisor, men ingen er p.t. interesseret. Amtet gennemfører en sik kerhedsmæssig vurdering i forbindelse med projektmøder som en del af kvali tetsstyringen. Trafiksikkerhedsgennemgang af pro jekter indbygges i vejvæsenets KS-sy stem som et selvstændigt afsnit. Dette er ikke gennemført endnu. Vejle amt Indtil videre har amtet haft 2 projekter ude af huset til revision. Det er besluttet, at alle større projekter efter I. januar 1999 skal sendes til revision eksternt. De mindre projekter vil amtet selv sikker hedsvurdere i bygherrefunktionen. Nordjyllands amt Indførelse af revision er forelagt på møder i hele organisationen. Revision af alle anlægsprojekter vil blive indarbejdet i KS-systemet, som en selvstændig instruks. Udvalgte projekter vil kun gen nemgå en intern procedure. For tiden undersøges konsekvenser med hensyn til Hjordkær omfart vest for Aabenraa. Projektet indgik i pilotprojektet i Søndeijvllands Amt og har nu i æret i brug i omkring tre et halvt år Der er endnu ikke registreret uheld på vejen. Projektet er udført af amtets projekteringsafdeling og delvis betalt af DSB, idet der som led i projektet er lukket en banekiydsning inde i Hjordkæm:

5 men www vejtid.dk Dansk Vejtidsskrift 2/99. 5 tid, ressourcer og proces. Det største pro blem er umiddelbart tidsfaktoren. Storstrøms amt Det er besluttet at gennemføre revision på alle store projekter - der har ind til videre ikke været nogen. Fyns amt Det er godkendt i vejvæsenets ledelse, at der skal indføres trafiksikkerhedsrevisi an. Der foregår overvejelser om en pro cedure omfattende trafiksikkerhedsgen nemgang ved projektmøder i vejvæsenet. Der er udarbejdet et notat om indførelse. Amtet reviderer gratis for kommunerne. Århus amt På grund af tidspres med andre opgaver har det været en træg procedure at få indført revision i organisationen. Beslut ningen om indførelse er truffet for ca. et år siden. Der er udarbejdet en lokal håndbog i foreløbig udgave. Procedurer vedrørende konkrete projekter afprøves p.t. i organisationen. Indtil videre har amtet haft tre større projekter til revision. Sønderjyllands amt Beslutning om indførelse blev truffet i slutningen af 1997, og 1998 er pilot år for den endelige indførelse som fast rutine. Som led i Vejdirektoratets pilotprojekt har amtet haft projekter til revision siden Alle nye projekter sendes til ekstern revision, og revisionsopgaveme fordeles efter opgavernes karakter, og hvor der er ledig kapacitet. Revision er indarbejdet i amtets KS-system, og der er udarbejdet lokal håndbog (foreløbig). Amtet tilbyder gratis revision for kommunerne. Viborg amt Amtet har indtil videre fået et enkelt pro jekt revideret uden for huset og vil frem over bruge revision i udvalgte projekter. Frederiksborg amt Amtet følger de overordnede retningsli nier i den generelle håndbog. Der foreta ges en trafiksikkerhedsvurdering af an lægsprojekter internt i organisationen. Enkelte projekter har været sendt ud af huset til sikkerhedsgennemgang. Amtet har planer om at sende flere projekter ud af huset, men der foreligger ikke nogen entvdig afgrænsning af, hvilke projektty per det drejer sig om. Københavns amt Amtet har ikke brugt trafiksikkerhedsre vision og har heller ikke planer om det. Roskilde amt Amtet har i enkelte tilfælde brugt sin egen trafiksikkerhedsrevisor som konsulent på enke]tspørgsmål i anlægsprojekter. Amtet har ikke haft projekter ude til ekstern revi sion og har heller ikke planer om det. Bornholms amt Amtet har vurderet, at der ikke er basis for at have en uddannet revisor. Et enkelt projekt har været ude af huset, og amtet vil også fremover i store og komplicere de projekter bruge dette. Ringkøbing amt Amtet har ikke anvendt trafiksikkerheds revision og har ikke konkrete planer om at indføre det. Emnet har været til debat, men beslutningen er, at en konkret beslutning er blevet udskudt. Vests/ællands amt Det er i foråret 1998 besluttet at indføre trafiksikkerhedsrevision på anlægsprojek ter på trin 1-4. Det samme gælder visse typer af driftsprojekter. Amtet anvender enten sine egne eksaminerede revisorer eller sender projekter ud af huset. Der er endnu ikke udarbejdet en»lokal håndbog<. 3M PRODUKTER SES OVERALT 3M er markedsforende inden for trafiksikker hedsprodukter - gennemtestede produkter, der anvendes overalt i verden. 3M GIVER PROFESSIONEL VEJLEDNING Skal en afmærkningsopgave løses professionelt, så kontakt 3M. Vores konsulenter og teknikere er klar til at rykke ud, rådgive og præsentere produkterne, f.eks. i form af en mørkedemon stration, som er den korrekte måde at demon strere produkternes refleksegenskaber på. 3M als Afd. for Trafiksikkerhedsprodukter Fabriksparken 15, 2600 Glostrup M Trafiksikkerhed ScotchlaneTM Midlertidig vejafstribning StamarkTM Permanent vejafstribning 3M Færdselssøm 3M Vejtavler ScotchliteTM Refleksfolie til alle vejtavler 3M Køretøjsafmærkning ScotchliteTM Refleksplanker Reflekstrekanter Lastvognsafmærkning (Vehicle Conspicuity) 3M Personlig Sikkerhed ScotchliteTM Tekstilrefleks til beklædning 3M Sikkerhed til Søs Scotchlite Til redningsudstyr Til farvandsafmærkning TM 3M Dekoration ScotchliteTM Til firmaskilte & facadedekorationer 3M

6 6. Dansk Vejtidsskrift 2/99 www vejtid. dk FOCUS ARTIKEL Trafiksikker hedsrevision i Vejdirektora tets Anlægs område Af Jens Lützen, Vejdirektora tet Anlægsområdet Vejdirektora tets Anlægsområde har anvendt trafiksikker hedsrevision siden 1993 i forbindelse med pro jekteringsopga verne på statsvejnettet. Tra fiksikkerhedsrevisio nen er et supplement til den kvalitetssikring, der sker i et projektforløb. Indførelse af trafiksikkerhedsrevisioner Vejdirektoratets anlægsområde har været med i projektet omkring indførelse af trafiksikkerhedsrevision i den danske vejsektor siden projektet startede i 1991 og har i forbindelse med projektet gen nemført trafiksikkerhedsrevision på et antal udvalgte projekter på statsvejnettet. Udover at gennemføre trafiksikkerheds revision på disse udvalgte projekter blev det i Anlægsonirådet besluttet, at alle projekter i projekteringsfaserne skulle tra fiksikkerhedsrevideres efter den model, som forelå på et meget tidligt tidspunkt i projektforløbet. Hvordan indfører man så rutinerne omkring trafiksikkerhedsrevision i en organisation som Anlægsområdet? I for året 1993 gennemførte Vejsektorrådgiv ningen (det, der dengang hed TSM) to 2- dages seminarer omkring emnet trafik sikkerhed. I disse seminarer deltog alle de projekterende ingeniører i Anlægsom rådet og seminarierne tog udgangspunkt i projekter. som var projekteret af Anlægsområdet og som næsten alle var udført i marken. Disse projekter blev på seminarierne gennemgået med trafiksik kerheds-»briller, og alle de problemstil linger, der kom frem i den forbindelse, blev gennemgået i en positiv og lærende proces for alle de deltagende parter. Dette var startskuddet for at imple mentere trafiksikkerhedsrevision, som en naturlig del af projekteringsprocessen. Efterfølgende er seminarierne blevet fulgt op af temamøder, hvor bl.a. rund kørsler har været et emne. Indførelse af kvalitetssikring I begyndelsen af 90erne blev der gjort en stor indsats for at indføre kvalitetssik ring i Anlægsområdet. Trafiksikkerheds revisionen er bygget op efter de samme principper som vore kvalitetsstyringspro cedurer, således at tankegangen i proces sen på forhånd var kendt. Dette gjorde implementeringen af trafiksikkerhedsre visionen lettere, og det var problemløst at knytte trafiksikkerhedsrevisionen sam men med kvalitetsstyringssystemet. Pro blemet var egentlig kun at finde de rigti ge tidspunkter for trafiksikkerhedsrevisi onens 3 trin i projekteringsforløbet af vores fasemodel. som kvalitets- og projektstyringssystemet var bygget op om kring. Anlægsområdets fasemodel er vist på fig. 1 og er tidligere beskrevet i Dansk Vejtidsskrift i Her skal blot kort nævnes, at Anlægsområdets store vejpro jekter er opdelt i faser efter afgørende begivenheder i projektets liv. På denne måde kan delmål sættes, og overskueligheden bevares i projekterne, der jo som bekendt løber over relativt lange tids rum, gerne 8-10 år. I Anlægsområdets kvalitetsstyringssystem er hver fase detaljeret beskrevet i form af en aktivi tetsliste. Hvornår gennemføres trafiksikkerhedsrevisioner Hvornår skal der så gennemføres trafik sikkerhedsrevisioner? I håndbog for tra fiksikkerhedsrevision foreslås det, som nævnt, at der gennemføres trafiksikker hedsrevision p 3 trin i forbindelse med projekteringen af et større vejanlæg. I Anlægsområdet har vi prøvet at gennem føre trafiksikkerhedsrevision flere for skellige steder i faseforløbet for at finde det mest hensigtsmæssige tidspunkt til gennemførelse af en systematisk trafik sikkerhedsrevision og er endt med at gennemføre trafiksikkerhedsrevision på følgende tidspunkter i forløbet af et pro jekt: i forbindelse med afslutningen af fase 2, skitseprojektering til anlægs lov i forbindelse med afslutningen af fase 4, skitseprojektering til detailbe sigtigelse, og således at eventuelle bemærkninger kan være indarbejdet i projektet, inden der afholdes detail besigtigelsesforretning i forbindelse med afslutningen af fase 6, detailprojektering og udbud, og således at eventuelle bemærknin ger kan være indarbejdet i projektet, inden det udbydes. Trafiksikkerhedsrevisionens trin er her efter sat ind som en aktivitet i An lægsområdets kvalitetsstyringssystem i de relevante faser og indgår heri på lige fod med alle de andre aktiviteter, der skal gennemføres i fasen i et projektforløb. I dag anvendes trafiksikkerhedsrevision

7 hvis www vejtid. dk Dansk Vejtidsskrift 2/99. 7 FASE i FASE 2 FASE 3 FASE 4 Projekteringslov VVM-undersogelse Anlægsiov Skitseprojektering Liniebesigtigelse Jordfordeling Detailbesigtigelse I Vejdirektoratet sikkerhedseksperterne, derfor udvider vi systematisk de projekterendes viden gen nem seminarer, kurser og lignende. Overholdelse af spilleregler Der har været forbavsende få problemer med at overholde spillereglerne for tra fiksikkerhedsrevisionen. Der er blandt de projekterende i projekteringsafdelingen stor forståelse for trafiksikkerhedsrevisi onen. og revisorernes anbefalinger er som regel blevet modtaget positivt. Der har været ganske få tilfælde, hvor parter ne ikke har kunnet forliges og en højere instans, typisk afdelingslederen. skulle indblandes. Vi kan derfor roligt betegne indførel sen af trafiksikkerhedsrevision i Anlægs området som en succes, selvom en deci deret måling af effekten udestår på grund af for få afsluttede projekter og dermed åbnede anlæg i perioden, hvor trafiksik kerhedsrevisionen har været anvendt systematisk igennem hele projektfor løbet. FASE 5 Detailprojektering Finanslov FASE 6 Ekspropriation Udbudsprojektering licitation FASE 8 Anlæg Figur FASE 9 Overdragelse til drift systematisk på alle projekteringsopgaver ne i Anlægsområdet på statsvejnettet. Der er endvidere gjort tiltag til, at det også anvendes i forbindelse med en gennem gang af vores anlæg umiddelbart inden åbningen og ibrugtagning. Dette sker end nu ikke på en systematisk måde, da det er nødvendigt at afprøve forskellige tids punkter for denne gennemgang inden den optimale er fundet - den kan findes, da alle projekter er forskellige. Rekvisition af trafiksikkerhedsrevision Da trafiksikkerhedsrevisionen er foran kret i Anlægsområdets kvalitets- og pro jektstyringssystem, er det en naturlig procedure for projektlederen at rekvirere en revision på rette tidspunkt. Anlægs området har selv 3 uddannede trafiksik kerhedsrevisorer, hvilket imidlertid ikke er nok for at dække behovet. Behovet er i øvrigt øget som følge af, at en række mindre opgaver på statsvejnettet er overgået til Anlægsområdet efter den nye vej lovs ikrafttræden for et år siden. Anlægsområdet har hidtil trukket på revisorer i Vejdirektoratets Vejsektor rådgivning, men det er vores agt at øge antallet af egne revisorer, således at vi kan løse de fleste af vore opgaver selv. Anlægsområdets projekteringsafdeling har etableret et fagligt miljø om trafiksik kerhed i fomi af en faglig gruppe, hvori de tre revisorer deltager. Formålet er at styrke den faglige udvikling indenfor området og udveksle erfaringer. Vi er i vores daglige arbejde meget bevidste om, at trafiksikkerhed naturligvis skal være forankret i basis og ikke kun hos trafik- Planlagte temaer 1999 Marts.: April.: Maj.: Juni/juli.: Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: Vejudstyr/støjskærme Vejbelysning Vejbelægninger Vedligeholdelse/ Grøn vedligeholdelse Dansk Vejtidsskrift - 75 år Opmåling/GIS Beplantning Trafik og miljø Trafikledelse Vintertjeneste Motorvejsåbning Vendsyssel Kvalitetsstyring/Miljøledelse Udlicitering Vi er interesseret i artikler til disse temaer. Der skal dog gøres opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at foretage justeringer.»se i øvrigt nærmere om temaerne på ww.vejtid.dk.«

8 - kapitel 8. Dansk Vejtidsskrift 2/99 www vejtid. dk Vejregler om vedligehold af færdselsarealet Arbejdsgruppe 3.6, hjemmehørende under den af Vejregeludvalget nedsatte projektgruppe 3, har udarbejdet et for slag (hæfte 4) til vejregel om Vedligeholdaf færdselsa rea let. Forslaget er en del af en samlet vej regel for konstruktion og vedligehold afveje og stier, og som omfatter følgende hæfter: 0. Stikordsregister og læsevejledning 1. Forudsætninger for konstruktion, drift og vedligehold 2. Afvandingskonstruktioner 3. Vej- og stikonstruktioner 4. Vedligehold af færdselsarealet 5. Vedligehold af det færdselsfri areal 6. Drift af veje og stier Indhold af hæfte 4 Ud over den obligatoriske indledning med struktur, omfang, gyldighedsområde mv. er hæfte 4 disponeret på følgende måde: Kapitel 2, Vedligehold, omhandler bla.: Lovgrundlaget for vedligehold. Strategier for vedligehold. Der refe reres til 2 forskellige strategier hhv. det akutte vedligehold, som omfatter vejens daglige drift og trafiksikker hed, og det planlagte vedligehold, som fokuserer på opretholdelse af vejens funktion og bevarelse af den investerede kapital. Servicemål for færdselsarealernes til stand, som udtrykker vejbestyrelsens udmelding om, hvilken sikkerhed og kørselskomfort der søges fastholdt eller tilvejebragt, samt evt, hvilken levetid der søges fastholdt eller tilve jebragt for belægningerne på hele vejnettet eller dele heraf. Udarbejdelse af en et- eller flerårig plan Af Albert Nielsen, Ribe Amt. Formand for arbejdsgruppe 3.6. Vedligehold af færdselsarealer. for færdselsarealernes vedligehold dels for at dokumentere, at udmeldte servi cemål bliver overholdt, og dels som grundlag for vejbestyrelsens kommuni kation med borgerne og andre offentli ge forvaltninger, ledningsejere, trafikselskaber og mange andre, som har vej nettet som en væsentlig driftsøkono misk faktor. Som sådan indgår planlæg ningen som en del af servicemålet. Samlet udgør vedligeholdelsesplanen vejbestyrelsens grundlag for udførelse af vedligehold på vejnettet, udbud af vedlige holdelsesarbejder, konsekvensvurdering af afvigelser fra planens forudsætninger, budgetovervejelser i forvaltningen, dia log på det politiske niveau samt dialog med eksterne interessenter. I figur i er illustreret det forløb, som vejbestyrelsen bør implementere i sin for valtning i forbindelse med udarbejdelsen af vedligeholdsplanen. Figuren illustrerer samtidig hæftets indhold og opbygning. Kapitel 3, Tilstandskrav anviser skade- Kommissorium og gyldighedsområde for hæfte 4 Arbejdsgruppen har skullet udarbejde Vejreglens bind 3,»Konstruktion og ved ligehold af veje og stier«, hæfte 4 omhandlende»vedligehold af færdselsarea let, omfattende eftersyn, tilstandskrav, tilstandsvurdering, optimering samt repara tionsmetoder x. Ved færdselsarealer forstås alle arealer i færdigvejsoverfladen bestemt for færd sel opbygget af såvel stive, halvstive og fleksible belægninger som af belæg ningssten. I tilknytning hertil omfatter hæfte 4 befæstede rabatter, der kan sam menlignes med stier og fortove. Ved vedligehold forstås de arbejder, der skal til for at sikre, at belægningen sikkerhedsmæssigt, teknisk og komfort mæssigt lever op til de til enhver tid stil lede krav. Hæftet har desuden gyldighed for kant- og rendesten, dels i forbindelse med adskillelse af trafikarterne, dels som afgrænsning mod de færdselsfri arealer og endelig som elementer i færdselsarea lets afvanding. Hæftet omfatter ikke dimensionering af færdselsarealernes befæstelse, forstærk ningsbelægninger samt sideudvidelser mv. J VEDLIGEHOLD AF FÆRDSELSAREALET 4 Eftersyn Rutinemæssing Særligt kapitc7t Skadekatalog Tilstandskrav Figur 1. Forløb ved udarbejdelse afvedligeholdelsesplan. Å Vedligeholds planlægning kapitel3 1: Vedligeholdelsespian kapitel 7 Vurdering, prioritering og optimering kapitel6 Reparationsmetoder

9 Intet www vejtid. dk Dansk Vejtidsskrift 2/99. 9 typernes betydning for sikkerhed og komfort samt for belægningens levetid. Anvisningerne kan benyttes af vejbesty relsen, når der skal opstilles servicemål i forbindelse med planlægning og gen nemførelse af det løbende vedligehold. Der er desuden anført krav til færdselsa realerne i form af vejledninger eller ret ningsl inier. Kapitel 4 indeholder en vejledning i eftersyn og tilstandsvurdering af færd selsarealerne hhv.: Det rutinemæssige eftersyn som omfatter en lobende overvågning af trafiksikkerhed. kapacitet og frem kommelighed. Det periodiske eftersyn som danner grundlaget for den samlede vedlige holdelsesplanlægning, på kort og langt sigt. Overholdelse af eventuelle servicemål kontrolleres i forbindelse med det periodiske eftersyn. Det særlige eftersyn er et eftersyn. som bla. kan omfatte prøvninger af asfaltlags indre sammenhæng, kompri meringsforhold, afvandingsforhold mv. Kapitel 5, SkadeR pei; indeholder et katalog over typiske skader på færdselsa realernes belægning. Kataloget anvendes som entydig reference ved udførelse af eftersyn med det formål at opnå en objektiv og ensartet bedømmelse af be lægningstilstanden. Kataloget omfatter de hyppigst fore kommende skader på asfaltbelægninger, betonbelægninger, sten- og fiisebelægnin ger herunder kantsten og grusbelægninger. Hver enkelt skadetype er belyst i 5 punkter efter følgende systematik: Skadetypen er beskrevet i tekst og vist med et billede. Inspektionsiagttagelsen er angivet ved en metode. Skadens alvorlighed er for hver obser vation gradueret i flere niveauer. Skadens omfang er opgjort i relative mængder, opdelt i 5 niveauer. Alter nativt kan skadens omfang opgøres i absolutte mængder. Der er påpeget nogle mulige skadesårsa ger, som kan have betydning for beslut ning om valg af reparationsmetode. Et eksempel fra hæfte 4 på skadetypen krakeleringer er gengivet i efterfølgende afsnit. Asfaltbelægninger Krakeleringer Beskrivelse: NetmØnster bestående af langsgående revner med forbindende revner på tværs. Inspektioizs;netode: Størrelsen af det krakelerede område registreres. BedØ,nnielseskriterier: Skadens alvorlighed vurderes efter følgende graduering af størrelsen af det krakelerede område: i Små < 0,05 m (25x25 cm) 2 Middelstore 0,05-0,5 m2 3 Store > 0,5 m2 Skadens omfang vurderes i procent af parcel lens areal efter følgende kriterier: observeret 0 Ubetydelig omfang <2 % A Ringe omfang 2-10 % B Udbredt omfang % C Betydelig omfang > 50 % Skadesårsager: Mangelfuld bæreevne Frost/tø Klæbesvigt Rødder eller anden vegetation Kapitel 6, Reparationsnietodei; beskri ver de mest almindelige reparationsme toder til udbedring af skader på færd selsarealernes belægning. Hver enkelt reparationsmetode er kort beskrevet med hensyn til reparationens omfang, hvordan den udføres, hvad der opnås ved reparationen, og til hvilke ska detyper (kapitel 5) metoden kan anven des. Et eksempel fra hæfte 4 på sporopret ning med koldasfalt er gengivet i efter følgende afsnit. ASFALTBELÆGNINGER Sporopretning med koldasfalt Beskrivelse: Maskinel udlægning af koldasfalt (KA), som er en asfaittype, der frem stilles på stedet umiddelbart før udlægning og i samme arbejdsgang som denne. Reparationen oinfiitter: evt. planfræsning af asfaltvulster rengøring af underlaget maskinel udlægning af asfalten komprimering af asfalten. Formål og effekt: Reparationen har til formål at fjerne ujævnheder, spor mv.. som kan være medvirkende årsag til, at der opstår trafikfarlige situationer. Ved reparati onen genskabes overfladens jævnhed og tværfald. Anvendelse: Reparationsmetoden anvendes ved skadetypen: sporkøring Kapitel 7, Vedligehoidspianlægning, angiver vejledning i, hvordan man fore tager en vurdering, prioritering og opti mering af færdselsarealernes vedligehold, med henblik på opstilling af en samlet vedligeholdsplan. tilpasset de giv ne Økonomiske rammer. Kapitel 8, Ekseniple; indeholder eksempel på opstilling af servicemål samt vurdering af sidestøtte. Kapitel 9, Bilag, indeholder skemaer for visuelt eftersyn og beskrivelser af udstyr til objektiv måling af vejes til stand. Annullerede vejregelhæfter Hæfte 4 erstatter følgende tidligere vejregler: Vejregler for reparationsar bejder Håndbog for vedligeholdel ses- og reparationsarbejder Vejregler for prioritering af slidlagsfornyelse. Tidsplan for det videre arbejde Hæfte 4 forventes forelagt Vejregelrådet foråret 1999 med henblik på udsendelse i høring i sensommeren Eksempel på krakeleringem: Sporopretning med koldasfimlt

10 10 Dansk Vejtidsskrift 2/99 www vejtid. dk FOCUS ARTIKEL Trafiksikker hedsprojekter på Rute 9 på Fyn Af Ingeniør Mogens Sørensen, Fyns Amt, Vejvæsenet Isommeren 1995 var hovedlandevejen mellem Odense og Svendborg på avisernes forsider pga. 2 døds ulykker inden for en måned. På denne bag grund udarbejdede Vejdirektoratet i samråd med Fyns Amt en strækningsplan om fattende Ca. 35 5tørre og mindre trafiksikker hedsfremmende tiltag. Som overordnet princip er der nu beskyt tet venstresving ved alle kryds. Dette er opnået ved kanaliseringsanlæg, rundkør sler, svingforbud og vejlukninger. Projektet nærmer sig sin afslutning, men på Fyn er debatten om Rute 9 ikke forstummet. En VVM-redegØrelse for en bedre vejforbindelse har netop været til offentlig høring. Baggrund Gennem mange år har Rute 9 mellem Odense og Svendborg været belastet af alvorlige trafikulykker. og indtil 1995 gennemførte Vejdirektoratet i samarbej de med Fyns Amt løbende en række tra fiksikkerhedsfremmende sortplettiltag i form af rundkørsler. kanaliseringsanlæg. kurveafmærkninger m.v. I sommeren 1995 skete der med kort tids mellemrum 2 dødsulykker, der for alvor satte sindene i kog blandt borgerne, der nu rejste massive krav om at få en mere trafiksikker vejforbindelse mellem Odense og Svendborg. En lokal bådebygger, der oplevede en af dødsulykkerne på nærmeste hold. fremstillede på sit værksted 26 hvide kors og opsatte disse de 26 steder, hvor vejen havde krævet dødsofre i løbet af 9 år. Dette tavse nødråb virkede manende på trafikanterne i de køretøjer, der dagligt benytter hovedlandevejen, og de hvide kors satte ekstra skub debatten. På denne tragiske baggrund besluttede Vejdirektoratet i samråd med Fyns Amt at iværksætte en undersøgelse af trafik sikkerheden på hele strækningen for at foreslå løsninger, der kunne øge trafik sikkerheden, og som kunne sættes i værk inden for en kort tidshorisont. Rute 9 Undersøgelsen omfattede den Ca. 37 km lange hovedlandevejsstrækning af Rute 9 mellem Odense og Svendborg. Det meste af strækningen er 2-sporet og af meget varierende karakter. Dog er korte re strækninger ved Ringe og Svendborg 4-sporede. Strækningen er bakket med skarpe sving. Der er mange kryds og indkørsler til private ejendomme. Trafikmængden (1994) varierede mellem og køretøjer i døgnet. Undersøgelsen blev baseret på 5 års politiregistrerede ulykker i perioden , hvor der skete 212 ulykker med 155 tilskadekomne og 9 dræbte. Rute 9 Undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført af en fæl les arbejdsgruppe fra Fyns Amt og Vejdi rektoratet. Arbejdsgruppen gennemgik strækningen Odense - Svendborg ulykke for ulykke. Sideløbende blev kommuner ne og politikredsene spurgt om deres vur dering af problemerne og om deres ønsker og forslag til forbedringer.

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet = i I -k Ç (D-h mm CD tekniske udføres - og INDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Efteruddannelse - en livsopgave Af Ivar Sehacke, international chef i Vejdirektoratet og formand for VEJ-EU 2 FOCUS ARTIKLER: Uheld

Læs mere

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3 Focus: DanskVejtidsskrifl MINISTERIELLE AFGØRELSER: længere sigt. Stabilitetsprøvning af Jysmaster Af Lars Haslund, DAN-INTRA El-Teknik AIS 4 Når teknologi

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR. 3 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening.

Læs mere

(0 c(n. (0 (n0 (1) (I)

(0 c(n. (0 (n0 (1) (I) c (0 c(n ol z -. 1 0 () c (1) 0 Qo 0 0 (0 (n0 0 ø (D årgang og SE-værdi på måske og højst 300.000 men hvor hæsten Eller 2 DANSK VEJTDSSKRFT NR. 8 1995 Dansk Vejtidsskrift SSN 001-6548 Nummer 8J95-72 Udgivet

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejbelysning. nogle udråbt som verdens bedste.

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejbelysning. nogle udråbt som verdens bedste. I:, CD (I) CD 0 CD - 0 c7 ø 0 0. z. I ) 0 c Cl) 0 CD CD Cl) 5. (0 igang Fax. - af en for svarene et hvad også DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 12 1993 Dansk Vejfidsskrift )SSN 0011.6548 Nummer 12/93-70 Udgivet

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet

Veje & Trafik. orter. sorter. af teknikere til teknikere - - skrevet orter - skrevet Dansk sorter Veje & Trafik af teknikere til teknikere - - fra Lars Jørgen ARTIKLER Januar 01 Månedens synspunkt: 3 Status og fremtid for Vejsektoren AfSvendTøfting, Nordjyllands Amt, ansv,

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Vinterføre og variable vejtavler Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Den nye privatvejslov INDHOLD N0. 11 2011

Læs mere

2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER INDHOLD 11 2007. Månedens synspunkt. Vejforum lim Larsen, TL Engineering

2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER INDHOLD 11 2007. Månedens synspunkt. Vejforum lim Larsen, TL Engineering *1hZ r., ø ZC,, 0 cl) - L11 4 2 Er årgang INDHOLD 11 2007 3 Hvor der er vilje, er der vej Månedens synspunkt Vejforum lim Larsen, TL Engineering 8 Grå strækninger det vejen frem? 16 Praktisk anvendelse

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien .. 0 - og rammes er og E store takket og ND HOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Hvad er der i vejen? Af adm, direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien 2 FOCUS ARTIKLER: Asfaltdeklaration og kontrol Af afdelingsingeniør

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Fra papirflytteri til digital styring

Fra papirflytteri til digital styring Fra papirflytteri til digital styring Ny belægningstype med lav rullemodstand Dimensionering af havne- og industribelægninger Cykelfokus i Københavns vejprojekter INDHOLD N0. 04 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter 1 cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter Forord København skal være verdens bedste cykelby. Målet er besluttet af en enig Borgerrepræsentation som et led i visionen om København

Læs mere

Vejd irektoratet justerer kursen

Vejd irektoratet justerer kursen = I s I S I S.. I både et til NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejdirektoratet justerer kursen Af sejdirektør Henning Christiansen 2 FOCUS ARTIKLER: GPS styret entreprenørarbejder ved øresundsbyggeriet Af landinspektør

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere