Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2."

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Marianne Bigum (F), Benny Würtz (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling 11 4 Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 13 5 Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 18 6 Udsættelse af tidlig skolestart for Parkvejskolen, Kajerødskolen og Bistrupskolen 22 7 Kvalitetsrapport /26

3 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Forslag til Alkoholpolitik (189070/11) 2. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken (186994/11) 4. Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 1. samtlige høringssvar.pdf (1330/12) 2. Ændret Skolestruktur.pdf (1333/12) 3. Notat vedrørende høringssvar (1423/12) 5. Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 1. Byggeprogram (900/12) 2. Tidsplan.pdf (1312/12) 3. Anlægsbudget.pdf (1288/12) 4. Arealdisponering.pdf (1292/12) 5. Eksisterende forhold.pdf (1293/12) 3/26

4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Økonomiudvalget besluttede den rammer for udgivelse af temaopslag i Rudersdal Avis til styrkelse af borgerkommunikationen om de langsigtede udfordringer og politiske prioriteringer, og udvalget valgte den Krarup Kommunikation og Kompagni Aps som ekstern redaktør for udgivelsen. På mødet den godkendte Økonomiudvalget bl.a., at temaet i INDBLIK i martsnummeret er Mini-SFO og tilgrænsende emner. På denne baggrund ønsker formanden en drøftelse af ideer til denne udgivelse. Henning Bach Christensen orienterede om ændrede forsikringsforhold for børn og unge således, at Kommunen pr ikke længere må have en ulykkesforsikring. Det er derfor fremover forældrenes ansvar at forsikre deres børn. Dette er væsentligt i forhold til bl.a. sentandskader, hvorfor overtandlæge Lene Køppen vil rette henvendelse til skolerne for sikre, at forældrene informeres om dette. Benny Würtz (L) efterspurgte status på tandbehandlingsintervallerne. Forvaltningen har planlagt at fremlægge en sag herom på martsmødet. Dorte Bloch meddelte, at der pr er sket en sammenlægning af de tre tidligere institutionsområder Ravnsnæs, Birkerød og Lyngborg. De to nye områder får navnene Birkehaven og Hestkøb. Dorte Bloch omdelte appetitvækker for Børneområdet, som er Børneområdets aktiviteter i forbindelse med Smag på kulturen, der er en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden i dag. Dorte Bloch omdelte Vejledning om indretning af udearealer ved børnehuse samt Vejledning af indretning af børnehuse. Det omdelte materiale findes tillige på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 4/26

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune BSU Sagsnr. 11/42598 Resumé I 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune en sundhedspolitik med fokus på KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og på trivsel, livskvalitet og naturen. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den med afsæt i resultatet af Sundhedsprofil for 2008, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde skulle tage udgangspunkt i alkoholforebyggelse, højnelse af den fysiske aktivitet, samt kvalitetssikring og videreudvikling af den patientrettede forebyggelse. I 2009 blev der bevilget midler fra kommunens pulje til Sundhedsfremme og Forebyggelse til et toårigt projekt med ansættelse af en alkoholkoordinator. Den primære arbejdsopgave for alkoholkoordinatoren har været, at udarbejde en Alkoholpolitik i samarbejde med et netværk vedrørende alkoholforebyggelse, som er kommunens tværfaglige forum for alkoholforebyggelse. På mødet den , bad Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at igangsætte en proces til revision af Sundhedspolitikken fra 2007, samt udarbejdelse af nye indsatsområder. I denne sag fremlægges forslag til revideret Forebyggelses- og Sundhedspolitik, herunder forslag til Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Sagen forelægges for alle fagudvalg til godkendelse af, at forslaget sendes i høring efter den skitserede plan. Sagsfremstilling Borgerinddragelse Sundheds- og Forebyggelsespolitikken bygger på de eksisterende indsatser i kommunen og er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem de fagområder, der arbejder med rammer og indsatser med betydning for borgernes sundhed i kommunen. Undervejs i arbejdet er der afholdt en workshop, hvor borgere og nøgleinteressenters ønsker og erfaringer er inddraget med det formål at udvikle indhold og kvalitet i kommunens opgaveløsning. Det er centralt, at politikken ikke blot bliver hand- 5/26

6 lingsanvisende for kommunen, men at den også udspringer af borgernes ønsker og erfaringer og forankres lokalt i kommunen og hos centrale nøglepersoner i foreninger, organisationer, og institutioner osv. Kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven alene, og inddragelse af nøgleinteressenter i arbejdet sikrer, at alle tilgængelige ressourcer medtænkes, så der skabes bedst mulig sundhed for flest mulige. Grundlag for revideringen af sundhedspolitikken Der er to overordnede formål med revideringen af Rudersdal Kommunes sundhedspolitik og vedtagelsen af en ny politik på området: 1. den nye sundhedspolitik skal sætte rammen for kommunens fremtidige mål om at tænke sundhed ind i alle kommunale opgaver 2. den nye sundhedspolitik skal indeholde forslag til konkrete indsatser på tværs af forvaltningsområder. Sundhedspolitikken fra 2007 skal revideres ud fra: 1. tilbagemeldinger fra interesserede og engagerede borgere 2. eksisterende indsatser og erfaringer i kommunens fagområder 3. talmateriale og analyser, der foreligger om borgernes sundhed 4. ny viden om sundhed og forebyggelse Af de undersøgelser Rudersdal Kommune har om borgernes sundhed, er der især to analyser, der indeholder nyttig viden ved revideringen af sundhedspolitikken fra 2007 og til prioriteringen af de fremtidige rammer: "Sundhedsprofil 2010" fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Data om børn og unge fra Rudersdal Kommunes Sundhedstjeneste I januar 2011 udkom Sundhedsprofil 2010 fra Region Hovedstaden, der satte tal på blandt andet Rudersdal borgernes sygdom, sundhed, og sundhedsadfærd. Indsatsområderne Det er forsat KRAM faktorerne, der dominerer billedet af borgernes sundhedstilstand i Rudersdal Kommune: Tobak, alkohol, fysisk inaktivitet, usund kost og overvægt. Disse faktorer har afgørende betydning for dødelighed og middellevetid. Rygning, fysisk inaktivitet, alkohol og usund kost er årsag til ca. 40 pct. af alle dødsfald i Danmark og medvirker i høj grad til udviklingen af en lang række kroniske sygdomme. Mange af de kroniske sygdomme, som vi ser i dag, kan ofte forebygges, lindres og undertiden helbredes ved livsstilsændringer. Sundhed er dog mere end KRAM-faktorerne. I sundheds- og forebyggelsesarbejdet er det væsentligt at tage udgangspunkt i, hvad borgerne selv definerer som et sundt og godt liv. For mange borgere handler sundhed om at leve et liv, der giver dem glæde og overskud til familie og venner. For borgere, der allerede har en kronisk sygdom, er det vigtigt at tilbyde indsatser, der giver mulighed for at leve bedst muligt med sygdommen. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Rudersdal Kommune 6/26

7 I Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er formuleret følgende mål for indsatsområderne: Kost: Rudersdal Kommune vil øge andelen af borgere, der spiser sundt, ved at bidrage til at skabe gode kostvaner i barndommen sætte fokus på sund kost i alle kommunale institutioner Rygning: Rudersdal Kommune vil nedbringe andelen af rygere ved at forebygge rygestart blandt børn og unge styrke indsatsen for borgere, der ønsker at stoppe med at ryge Alkohol: Rudersdal Kommune vil arbejde for, at alkohol ikke udgør en risiko for sundhed og trivsel, ved at øge opmærksomheden på alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel og derved fremme en holdningsændring til alkohol reducere alkoholforbruget således, at antallet af risikobrugere og antallet af alkoholskader nedbringes i forhold til de tal, som fremgår af sundhedsprofilen integrere nye kompetencer hos relevante medarbejdere i den sociale sektor, i skoler og daginstitutioner så der skabes fokus på en tidlig indsats i forhold til alkoholproblemer øge fokus på at unge udskyder deres alkoholdebut skabe trygge rammer for nattelivet ved at sikre et ansvarligt og trygt serveringsmiljø forankre alkoholpolitikken aktivt og bevidst for borgere såvel som for medarbejdere i kommunen Motion: Rudersdal Kommune vil øge andelen af fysisk aktive borgere ved at etablere fysiske rammer, der appellerer til idræt, bevægelse og motion som en naturlig del af hverdagen, dér hvor borgerne færdes fastholde og udvikle gode vilkår for idræt, bevægelse og motion for alle iværksætte indsatser målrettet særligt udsatte grupper Mental sundhed: Rudersdal Kommune vil styrke den mentale sundhed hos alle borgere i Rudersdal Kommune ved at 7/26

8 styrke vidensniveauet om mental sundhed både hos borgere og medarbejdere i kommunen generelt understøtte etablering og opretholdelse af sociale relationer mellem borgere. Indsats over for borgere med kronisk sygdom: Rudersdal Kommune vil styrke indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom ved at motivere borgere med kronisk sygdom til hensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt andet igennem deltagelse i forløbsprogrammer, med fokus på kost, rygning, motion og styrkelsen af socialt netværk styrke borgernes evne til egenomsorg med henblik på at forebygge komplikationer til kronisk sygdom Ovenstående suppleres i Sundheds- og Forebyggelsespolitik med en række forslag til indsatser i forhold til de enkelte mål. Udkast til revideret Sundhedsog Forebyggelsespolitik , vedlagt som bilag. Sundhed på tværs Det er en målsætning for Sundheds- og Forebyggelsespolitikken, at sundhed tænkes ind i driften i de kommunale opgaver og på tværs af fagområder. Det er væsentligt at sætte fokus på samarbejdet på tværs af kommunens fagområder, idet borgernes sundhed i vid udstrækning påvirkes af de rammer og betingelser, som skabes af kommunens forvaltningsområder. Det drejer sig eksempelvis om skoletilbud, beskæftigelsesindsatser, miljøforhold som forurening og støj, sociale forhold for den enkelte og muligheder for fritidsudfoldelser. Særligt fokus på alkoholforebyggelsen Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 at styrke kommunens alkoholforebyggende indsats, og det har resulteret i en selvstændig borgerrettet alkoholpolitik. Alkoholpolitik bliver en del af den samlede Sundheds- og Forebyggelsespolitik, og har til formål dels at sikre varige organisatoriske rammer for alkoholforebyggelse, dels at sikre sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. En sammenfatning af denne alkoholpolitik vil blive inddraget i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken Forslag til Borgerrettet Alkoholpolitik, vedlagt som bilag. Procesplan for høring og implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt for Alkoholpolitikken Høringsplan: Udkast til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik behandles i alle fagudvalg i januar 2012 med henblik på godkendelse af, at sagen sendes i høring Tilrettet udkast til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik sendes herefter i høring Høringssvar sendes til alle fagudvalg for kommentering Forslag til revideret Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik 8/26

9 BSUtiltræderDirektionensforslag forelægges SOSU, ØU og KMB i sommeren 2012 til endelig beslutning. Implementering: I Budgetmål for 2013 indarbejdes minimum et mål for hvert fagområde i henhold til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken. Hvert fagområde udarbejder lokale handleplaner for de forpligtende indsatser med henblik på implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken. Ansvaret for implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken ligger i de enkelte fagudvalg, og ansvaret for koordinering af indsatsen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget, som skal sikre sammenhæng og helhed i indsatsen. Ældreområdet administrerer en fælles pulje til sundhed og forebyggelse på tværs af områderne. Puljen udgør aktuelt kr., hvoraf kr. er disponeret for Desuden er der i 2012 overført et mindreforbrug vedrørende 2010 på kr.. Rådighedsbeløbet i 2012 udgør således kr.,og forvaltningen aflægger årligt en status for puljens anvendelse. I henhold til Alkoholpolitikken skal alle institutioner i kommunen senest have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes overordnede alkoholpolitik. Ansvaret for implementeringen af Alkoholpolitikken ligger hos de enkelte fagudvalg, og ansvaret for koordinering af indsatsen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden gennemfører en sundhedsprofilundersøgelse hvert fjerde år af borgerne i regionen, næste gang i Dette giver et år med fuld implementering af vedlagte forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik, , idet politikken og indsatsområder evalueres på baggrund af resultaterne af Sundhedsprofilen for Ældreområdets afdeling for Sundhed og Forebyggelse varetager i samarbejde med relevante fagområder proces- og implementeringsevalueringen medio Bilag 1 Forslag til Alkoholpolitik 2 Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken Indstilling Direktionen foreslår, at det godkendes, 1) at forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Rudersdal Kommune samt forslag til Alkoholpolitik sendes i høring, 2) at høringssvar behandles i fagudvalgene for kommentering, og 3) at den reviderede Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt forslag til Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i sommeren Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, idet følgende forslag ønskes medinddraget: Mikkel Barnekow Rasmussen (C) ønsker primært information og ikke handlingsret- 9/26

10 tede tiltag i Sundhedspolitikken. Marianne Bigum (F) ønsker, at seksuel sundhed, antirygekampagne og emne om børn, der føler sig tykke inddrages. Benny Würtz (L) ønsker tilbageholdenhed med forbud, der ikke sanktioneres i stedet gode råd eller information. Randi Mondorf (V) ønsker at Alkoholpolitikken skal være mere holdningspåvirkende for de unge. 10/26

11 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling BSU Sagsnr. 11/41873 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 afsat kr. til renovering af daginstitutionerne, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser på projektnr Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen frigives til brug for nedenstående projekter. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling samt overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsfremstilling Projekt nr "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser, m.v." har et rådighedsbeløb på kr. i 2011, som forudsættes overført til Til brug ved løbende udskiftninger af diverse hårde hvidevarer, opgradering af tekniske installationer i produktionskøkkener, som f.eks. ventilationsanlæg samt imødegåelse af myndighedskrav vedr. installationer og evt. fedtudskillere, anvendes kr. I forbindelse med byggeriet Pilegården er der en merudgift i forbindelse med lovliggørelse af tekniske installationer. Udgiften til hertil er kr. Institution Bevilling kr. Bemærkninger Lyngborg kr. Lovliggørelse af tekniske installationer Alle institutioner kr. Beløbet anvendes til løbende udskiftninger af hårde hvidevarer i institutionernes produktionskøkkener samt imødegåelse af myndighedskrav 11/26

12 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at projektet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt 5450 "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser", og 3) at rådighedsbeløbet i 2011 overføres til Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 12/26

13 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til ændret skolestruktur - efter høring BSU Sagsnr. 11/29387 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den forslag til ændret skolestruktur og sendte forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler med frist den , kl Sagen fremlægges i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Skolestrukturændringen indebærer, at Kajerødskolen og Parkvejskolen sammenlægges fra samt at en del af Kajerødskolens nuværende skoledistrikt overføres til Sjælsøskolen. Forslaget har som formål at etablere en ny skole på Parkvejskolens nuværende matrikel, der kan: Skabe fysiske rammer, der understøtter børnenes læring og udvikling mest mulig, Skabe rammerne for en skole med en sund økonomi, Få et elevtal, der skaber grundlag for en stabil og hensigtsmæssig klassedannelse, Skabe solide faglige miljøer, der kan udvikle skolens undervisning, Have medarbejdere med spidskompetencer, der kan understøtte de øvrige medarbejderes løbende kompetenceudvikling. Sammenlægningen skal være en ligeværdig proces mellem de to skolemiljøer. Den nyeste viden om kultur, pædagogik og struktur skal skabe de bedst tænkelige muligheder for elevernes læring og udvikling på den nye skole. I høringsfasen har der været afholdt borgermøde den Forvaltningen har holdt dialog- og orienteringsmøder med skolebestyrelserne på Parkvejskolen den og Kajerødskolen den , og indbudt Sjælsøskolens bestyrelse til det samme. Derudover har Forvaltningen i samarbejde med skolebestyrelserne afholdt orienterings- og dialogmøder for Kajerødskolens og Parkvejskolens forældre, henholdsvis den og Disse to møder erstattede, efter aftale med skolebestyrelserne, det planlagte dialogog orienteringsmøde den for begge skolers forældre. Derudover har der 13/26

14 været afholdt et orienteringsmøde for Kajerødskolens medarbejdere den Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra 4 skolebestyrelser, Kajerødskolen, Parkvejskolen, Sjælsøskolen og Høsterkøb Skole samt fra Kajerødskolens MED, Rudersdalkredsen, Handicaprådet samt 4 borgere (Jens Vox, Jacob Hald, Nina og Christopher Saarnak samt Torben Alstrup). Endelig er der kommet et svar efter høringsfristens udløb (Jeppe Fisker Jørgensen). Høringssvarene er vedlagt uden bilag. Bilagene til høringssvar findes på kommunens hjemmeside på Forvaltningen har kommenteret høringssvarene tematisk i vedlagte notat. Parkvejskolens skolebestyrelse kan ikke gå ind for en ændring af skolestrukturen, medmindre der sker en yderligere udbygning af Parkvejskolen, ud over det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium samt hertil hørende budgetramme for udog ombygning af Parkvejskolen. Et enigt byggeudvalg har, inden for kommissoriet, godkendt det i anden sag på denne dagsorden fremlagte byggeprogram. Flere af høringssvarene peger på vigtigheden af god kommunikation og involvering i hele sammenlægningsprocessen. Forvaltningen vil til brug for sammenlægningen udarbejde et forslag til organisering, procesplan og kommunikation for hele sammenlægningsprocessen. Forslaget drøftes med de to skolers MED-udvalg samt de to skolebestyrelser og behandles i Folkeskolens MED. Der nedsættes en styregruppe for sammenlægningsprocessen med repræsentanter for de to skolebestyrelser, medarbejdere og ledelse. Der er planlagt orienteringsmøde for Kajerødskolen og Parkvejskolens forældre den , hvor de vil blive orienteret om byggesagen og den overordnede proces. Endvidere vil forvaltningen udarbejde informationsmateriale til forældrene på de to skoler i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning. Forvaltningen vil forelægge den samlede plan for sammenlægningsprocessen til orientering for BSU. På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at Forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med følgende bemærkninger: - at yngre søskende, der endnu ikke er startet i skole og bor i det skoledistrikt, der tilføres fra Kajerødskolens skoledistrikt til Sjælsøskolens skoledistrikt, får garanti for at kunne starte på den nye sammenlagte skole sammen med deres ældre søskende. Vælges denne mulighed, kan den ikke udløse en befordringsforpligtigelse for Rudersdal Kommune. - at bemærkninger fra høringssvarene vedr. skoleveje indgår i Teknik og Miljøudvalgets videre behandling. - at der i tilfælde af forsinkelse i om- og udbygningen af Parkvejskolen er mulighed for fortsat kortvarig anvendelse af Kajerødskolen. Med forslaget etableres en ny skole i Birkerød. Forvaltningen anbefaler, at den nye skoles bestyrelse får mulighed for at give den nye skole et nyt navn. Forslaget til nyt navn skal godkendes i Børne- og udvalget inden juli 2012, hvorfor fristen for forslag fastsættes til /26

15 Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at skolebestyrelserne og skoleledelsen bør forholde sig til de kommende børnehaveklassers fysiske placering i skoleåret 2012/13. Forvaltningen indgår gerne i denne dialog med skolerne. I anden sag i denne dagsorden anbefaler forvaltningen, at den tidlige skolestart pr. 1. maj 2012 for børnehaveklasserne på Parkvej, Kajerødskolen og Bistrupskolen udsættes til 2013 grundet disse skolers større ombygninger. Såfremt forslaget til ny skolestruktur godkendes, vil forvaltningen indarbejde konsekvensrettelser i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Rudersdal Kommune. Økonomi Da Kommunalbestyrelsen godkendte forslag om ny skolestruktur blev det oplyst, at Forvaltningen ville vende tilbage med de endelige økonomiske konsekvenser af sammenlægningen. I 2012 er der afsat kr. og i kr. til at understøtte sammenlægningsprocessen. Det foreslås, at Kajerødskolens og Parkvejskolens økonomi sammenlægges den inklusive overførsler fra 2011 til I forbindelse med sammenlægningen vurderer Skole og Familie, at der kan opnås et mindre rationale for skoleåret 2012/2013, idet nogle basisfunktioner kan reduceres. Begge skoler skal fortsætte i drift, samtidig med at det må forventes, at der skal bruges ekstra ressourcer til nedpakning mm. af Kajerødskolen. På denne baggrund vurderes det samlede rationale til 0,3 mio. kr. for skoleåret 2012/13 fordelt med i I forbindelse med færdiggørelsen af den nye skole og ophør af skoledriften på Kajerødskolen, vil der kunne opnås en årlig besparelse på 6,175 mio. kr., der fremkommer ved følgende budgetbelagte beløb: Basisbeløb til undervisningsdelen Basisbeløb til SFO-delen Rengøring Kajerødskolen og Bakkevej El, vand, varme, ejendomsskat Kajerødskolen El, vand, varme, ejendomsskat Bakkevej Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Kajerødskolen Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Bakkevej Forsikringer Kajerødskolen Forsikringer Bakkevej - anslået merudgift til bygninger, rengøring og energiforbrug ved udbygning på Parkvejskolens matrikel Samlet årlig besparelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Såfremt Kajerødskolen kan rømmes så vil der kunne opnås en besparel- 15/26

16 BSUindstilerDirektionensforslag se på 2,458 mio. kr., i ,3 mio., kr. svarende til samlet 2,758 mio. kr. i 2013 og 6,175 mio. kr., i 2014 og efterfølgende år. Det foreslås, at de økonomiske konsekvenser af skolestrukturændringen indarbejdes i Budget Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå sagen. Bilag 1 samtlige høringssvar.pdf 2 Ændret Skolestruktur.pdf 3 Notat vedrørende høringssvar Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med ovenstående bemærkninger, 3) at de økonomiske konsekvenser, jf. ovenstående, indarbejdes i budget 2013, 4) at sammenlægningsstyregruppen får mulighed for at udarbejde forslag til et nyt navn til den nye skole, med frist den , med henblik på godkendelse i Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien, og 5) at sammenlægningsprocessen genoptages i Børne- og Skoleudvalget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt. Forinden foreslog Benny Würtz (L), at sagen udsættes med henblik på at genoptage den afbrudte skolestrukturdebat med borgerne. For dette forslag stemmer 1 (Benny Würtz (L)). I mod stemmer 6 (Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Randi Mondorf (V). Benny Würtz ønsker indstillingens punkt 2) sat til særskilt afstemning. For indstillingens punkt 2) stemmer 6 (Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Jens Ive (V), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Daniel E. Hansen (V). Imod indstillingens punkt 2) stemmer 1 (Benny Würtz (L)) med følgende stemmeforklaring: LokalListen stemmer imod, da hele processen er hastet igennem, og skolestrukturdebatten ikke er gennemført tilfredsstillende. Der er ingen faglig, økonomisk eller prognosemæssig argumentation for ændring af skolestrukturen nu. 16/26

17 tiltrådtindledningsvist konstateredes, at bilag til Jacob Halds høringssvar først var tilgængelige på kommunens hjemmeside om morgenen, hvilket beklages. Udvalget optog herefter behandling af sagen. Formanden gjorde opmærksom på en redaktionel fejl i indstillingens punkt 4), idet der skal stå sammenlægningsstyregruppen i stedet for skolebestyrelsen, hvilket konsekvensrettes. 17/26

18 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød BSU Sagsnr. 11/42668 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den nedsættelse af en arbejdsgruppe med kommissorium til udarbejdelse af byggeprogram for ud- og ombygning af Parkvejskolen i forbindelse med den igangværende skolestrukturhøring, hvor skolen planlægges sammenlagt med Kajerødskolen. Der er afsat i alt 46,579 mio. kr. til skolestrukturændringer. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på henblik på godkendelse af byggeprogram forud for projektering og udbud i hovedentreprise samt bevilling hertil. Sagsfremstilling Med ud- og ombygningen af Parkvejskolens planlægges en skole, der kan rumme en 3-sporet skole med op til 750 elever, efter en sammenlægning af Parkvejskolen og Kajerødskolen på Parkvejskolens matrikel. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder og fremlægger inden for kommissoriet i enighed forslaget. Det har været målet at ombygge skolen til at understøtte den bedst mulige læring og udvikling for eleverne. Samtidig har det været målet at lave en udviklingsorienteret og fremadrettet skoleindretning. Parkvejskolens nuværende bygningskonstruktion gør, at størstedelen af alle indvendige vægge er lette (ikke-bærende), hvilket gør det forholdsvis enkelt at ændre på rumfordelingen. På ovennævnte baggrund foreslås følgende generelle tiltag: Flertydige rum og fleksibilitet. Det er målet at skabe nogle rammer, hvor der vil være let adgang til forskellige organisationsformer og arbejdsformer for eleverne, og hvor rum kan have flere funktioner. Aktivering af gangarealer. Da stort set alle basislokaler har direkte adgang til det fri, vil det være muligt i væsentligt højere grad at inddrage og møblere de nuværende gangarealer, 18/26

19 således at de kan anvendes i pædagogisk og rekreativ sammenhæng. Transparens, åbenhed og synlige funktioner. Ved hjælp af glasarealer mellem og stedvis sammenlægning af gangarealer og bagvedliggende funktioner. Udover bedre dagslys er det med til at understøtte sammenhæng, intern dynamik og visuelt inspirerende miljøer i de enkelte afdelinger. Decentralisering af det pædagogiske center. Hele skolen skal fungere som et pædagogisk center med mulighed for at understøtte disse arbejdsformer i nærområdet. Der etableres decentrale studiecentre med bogsamlinger mv. Team og arbejdsrum til medarbejderne. For at understøtte medarbejdernes mulighed for i fællesskab at planlægge og udvikle aktiviteterne og undervisningen med eleverne, etableres der decentrale teamrum i skolens forskellige afdelinger. Som hoveddisposition til byggeprogram foreslås: Skolens udbygges mod nord med en tilbygning på ca. 650 m 2, der tilknyttes skolens nuværende vestfløj. Her skabes faciliteter til 3 børnehaveklasser til indskoling med garderober og toiletter samt et større fællesområde med tilknyttet køkken, der kan fungere som billedkunst- område og samlingslokale for SFO. Bygningen vil ligeledes fungere som indgangsområde til indskolingen. I den nuværende vestfløj placeres basislokaler til klasse med tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. I vestfløjens midte etableres et større fællesområde med faciliteter til sløjd, håndarbejde og natur/teknik samt samlingsområde for de ældste SFO/SFKbørn. I skolens midterfløj etableres en større kantine og samlingslokale i tæt tilknytning til musiklokale, der kan inddrages i forbindelse med arrangementer i kantine/samlings-lokalet. Dette område kan også indgå i rekreative aktiviteter. Skolens klasser samles i skolens østlige fløj med fagområder, basislokaler og tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. Humanistiske- og fremmedsprogsfag samles i den fløj, hvor børneinstitutionen Lyngbakken pt. har til huse. Lokalerne frigives og ombygges i forbindelse med at institutionen i januar 2012 flytter. Det naturfaglige område etableres i det nuværende fysiklokale, biologi, hjemkundskab og klubområde. Den nuværende tandklinik udbygges, jf. den nye tandplejestruktur og placeres i et samlet sundhedsområde sammen med sundhedspleje, talepædagog og psykolog I forbindelse med byggesagen vil der i lighed med andre byggesager blive taget højde for og håndteret eventuel forekomst af asbest, pcb, blyholdig maling mv. På grund af sagens hastende karakter fremlægges byggeprogrammet som en over- 19/26

20 ordnet hoveddisponering, som der skal arbejdes videre med. Det foreslås derfor at lade den nedsatte arbejdsgruppe følge projektet i den videre udarbejdelse. Planforhold Parkvejskolen er beliggende i et område omfattet af lokalplan 50 (tidligere Birkerød Kommune). Opførelse af den foreslåede tilbygning forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan. Denne proces er igangsat med Byplanudvalgets vedtagelse af nyt plangrundlag den Lokalplanforslag er under udarbejdelse og forelæggelse til godkendelse i februar-møderne 2012 forud for udsendelse i offentlig høring i otte uger. Endeligt vedtaget lokalplan forventes at foreligge ultimo juni Først herefter vil der kunne gives byggetilladelse til projektet. Økonomi Rådgivers overslag for den samlede ud- og ombygning udgør i alt 46,2 mio. kr. fordelt på følgende hovedområder: Håndværkerudgifter kr. Teknisk rådgivning, bygherreudgifter mm kr. Inventar og udearealer kr. Der er på projekt 3235 afsat rådighedsbeløb på 16,181 mio. kr. til ombygning af Parkvejskolen og på projekt 3335 afsat 30,398 mio. kr. til skolestrukturændringen. Det foreslås, at projekterne sammenlægges således, at det samlede rådighedsbeløb udgør 46,579 mio. kr. Af rådighedsbeløbene på projekt 3235 er 1 mio. kr. bevilget og brugt i 2011 og tidligere år. Der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygningsundersøgelser, projektering og udbud finansieret af rådighedsbeløb på ovennævnte sammenlagte projekter. De resterende rådighedsbeløb vil blive søgt bevilget, når sagen efter afholdt licitation forelægges med henblik på godkendelse af den samlede anlægsøkonomi før byggestart i juni Tidsplan Projektet udbydes i hovedentreprise til udførelse i etaper, således at skolen kan være i drift i hele byggeperioden, og således at flytninger minimeres. Ud- og ombygningen skal stå færdig til ibrugtagning ved skoleårets start i august Bplus arkitekter har taget forbehold over for tidsplanen, som de finder for komprimeret, idet ovennævnte målsætning om, at skolen skal være i drift i hele byggeperioden, kan komme til at medføre en forlængelse af byggeperioden. Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt at ændre tidsplanen, før den endelige etapevise udførelse kendes i forbindelse med licitationen. Sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni efter endt licitation med henblik på endelig godkendelse af tidsplan og anlægsøkonomi før byggestart og bevilling. Projektets rådgiver, Lise Hyttel, Bplus Arkitekter vil på mødet gennemgå sagen. 20/26

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 11. januar 2012. Mødetidspunkt Kl. 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 11. januar 2012. Mødetidspunkt Kl. 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 16.45 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere