Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2."

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Marianne Bigum (F), Benny Würtz (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling 11 4 Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 13 5 Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 18 6 Udsættelse af tidlig skolestart for Parkvejskolen, Kajerødskolen og Bistrupskolen 22 7 Kvalitetsrapport /26

3 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Forslag til Alkoholpolitik (189070/11) 2. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken (186994/11) 4. Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 1. samtlige høringssvar.pdf (1330/12) 2. Ændret Skolestruktur.pdf (1333/12) 3. Notat vedrørende høringssvar (1423/12) 5. Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 1. Byggeprogram (900/12) 2. Tidsplan.pdf (1312/12) 3. Anlægsbudget.pdf (1288/12) 4. Arealdisponering.pdf (1292/12) 5. Eksisterende forhold.pdf (1293/12) 3/26

4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Økonomiudvalget besluttede den rammer for udgivelse af temaopslag i Rudersdal Avis til styrkelse af borgerkommunikationen om de langsigtede udfordringer og politiske prioriteringer, og udvalget valgte den Krarup Kommunikation og Kompagni Aps som ekstern redaktør for udgivelsen. På mødet den godkendte Økonomiudvalget bl.a., at temaet i INDBLIK i martsnummeret er Mini-SFO og tilgrænsende emner. På denne baggrund ønsker formanden en drøftelse af ideer til denne udgivelse. Henning Bach Christensen orienterede om ændrede forsikringsforhold for børn og unge således, at Kommunen pr ikke længere må have en ulykkesforsikring. Det er derfor fremover forældrenes ansvar at forsikre deres børn. Dette er væsentligt i forhold til bl.a. sentandskader, hvorfor overtandlæge Lene Køppen vil rette henvendelse til skolerne for sikre, at forældrene informeres om dette. Benny Würtz (L) efterspurgte status på tandbehandlingsintervallerne. Forvaltningen har planlagt at fremlægge en sag herom på martsmødet. Dorte Bloch meddelte, at der pr er sket en sammenlægning af de tre tidligere institutionsområder Ravnsnæs, Birkerød og Lyngborg. De to nye områder får navnene Birkehaven og Hestkøb. Dorte Bloch omdelte appetitvækker for Børneområdet, som er Børneområdets aktiviteter i forbindelse med Smag på kulturen, der er en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden i dag. Dorte Bloch omdelte Vejledning om indretning af udearealer ved børnehuse samt Vejledning af indretning af børnehuse. Det omdelte materiale findes tillige på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 4/26

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune BSU Sagsnr. 11/42598 Resumé I 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune en sundhedspolitik med fokus på KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og på trivsel, livskvalitet og naturen. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den med afsæt i resultatet af Sundhedsprofil for 2008, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde skulle tage udgangspunkt i alkoholforebyggelse, højnelse af den fysiske aktivitet, samt kvalitetssikring og videreudvikling af den patientrettede forebyggelse. I 2009 blev der bevilget midler fra kommunens pulje til Sundhedsfremme og Forebyggelse til et toårigt projekt med ansættelse af en alkoholkoordinator. Den primære arbejdsopgave for alkoholkoordinatoren har været, at udarbejde en Alkoholpolitik i samarbejde med et netværk vedrørende alkoholforebyggelse, som er kommunens tværfaglige forum for alkoholforebyggelse. På mødet den , bad Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at igangsætte en proces til revision af Sundhedspolitikken fra 2007, samt udarbejdelse af nye indsatsområder. I denne sag fremlægges forslag til revideret Forebyggelses- og Sundhedspolitik, herunder forslag til Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Sagen forelægges for alle fagudvalg til godkendelse af, at forslaget sendes i høring efter den skitserede plan. Sagsfremstilling Borgerinddragelse Sundheds- og Forebyggelsespolitikken bygger på de eksisterende indsatser i kommunen og er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem de fagområder, der arbejder med rammer og indsatser med betydning for borgernes sundhed i kommunen. Undervejs i arbejdet er der afholdt en workshop, hvor borgere og nøgleinteressenters ønsker og erfaringer er inddraget med det formål at udvikle indhold og kvalitet i kommunens opgaveløsning. Det er centralt, at politikken ikke blot bliver hand- 5/26

6 lingsanvisende for kommunen, men at den også udspringer af borgernes ønsker og erfaringer og forankres lokalt i kommunen og hos centrale nøglepersoner i foreninger, organisationer, og institutioner osv. Kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven alene, og inddragelse af nøgleinteressenter i arbejdet sikrer, at alle tilgængelige ressourcer medtænkes, så der skabes bedst mulig sundhed for flest mulige. Grundlag for revideringen af sundhedspolitikken Der er to overordnede formål med revideringen af Rudersdal Kommunes sundhedspolitik og vedtagelsen af en ny politik på området: 1. den nye sundhedspolitik skal sætte rammen for kommunens fremtidige mål om at tænke sundhed ind i alle kommunale opgaver 2. den nye sundhedspolitik skal indeholde forslag til konkrete indsatser på tværs af forvaltningsområder. Sundhedspolitikken fra 2007 skal revideres ud fra: 1. tilbagemeldinger fra interesserede og engagerede borgere 2. eksisterende indsatser og erfaringer i kommunens fagområder 3. talmateriale og analyser, der foreligger om borgernes sundhed 4. ny viden om sundhed og forebyggelse Af de undersøgelser Rudersdal Kommune har om borgernes sundhed, er der især to analyser, der indeholder nyttig viden ved revideringen af sundhedspolitikken fra 2007 og til prioriteringen af de fremtidige rammer: "Sundhedsprofil 2010" fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Data om børn og unge fra Rudersdal Kommunes Sundhedstjeneste I januar 2011 udkom Sundhedsprofil 2010 fra Region Hovedstaden, der satte tal på blandt andet Rudersdal borgernes sygdom, sundhed, og sundhedsadfærd. Indsatsområderne Det er forsat KRAM faktorerne, der dominerer billedet af borgernes sundhedstilstand i Rudersdal Kommune: Tobak, alkohol, fysisk inaktivitet, usund kost og overvægt. Disse faktorer har afgørende betydning for dødelighed og middellevetid. Rygning, fysisk inaktivitet, alkohol og usund kost er årsag til ca. 40 pct. af alle dødsfald i Danmark og medvirker i høj grad til udviklingen af en lang række kroniske sygdomme. Mange af de kroniske sygdomme, som vi ser i dag, kan ofte forebygges, lindres og undertiden helbredes ved livsstilsændringer. Sundhed er dog mere end KRAM-faktorerne. I sundheds- og forebyggelsesarbejdet er det væsentligt at tage udgangspunkt i, hvad borgerne selv definerer som et sundt og godt liv. For mange borgere handler sundhed om at leve et liv, der giver dem glæde og overskud til familie og venner. For borgere, der allerede har en kronisk sygdom, er det vigtigt at tilbyde indsatser, der giver mulighed for at leve bedst muligt med sygdommen. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Rudersdal Kommune 6/26

7 I Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er formuleret følgende mål for indsatsområderne: Kost: Rudersdal Kommune vil øge andelen af borgere, der spiser sundt, ved at bidrage til at skabe gode kostvaner i barndommen sætte fokus på sund kost i alle kommunale institutioner Rygning: Rudersdal Kommune vil nedbringe andelen af rygere ved at forebygge rygestart blandt børn og unge styrke indsatsen for borgere, der ønsker at stoppe med at ryge Alkohol: Rudersdal Kommune vil arbejde for, at alkohol ikke udgør en risiko for sundhed og trivsel, ved at øge opmærksomheden på alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel og derved fremme en holdningsændring til alkohol reducere alkoholforbruget således, at antallet af risikobrugere og antallet af alkoholskader nedbringes i forhold til de tal, som fremgår af sundhedsprofilen integrere nye kompetencer hos relevante medarbejdere i den sociale sektor, i skoler og daginstitutioner så der skabes fokus på en tidlig indsats i forhold til alkoholproblemer øge fokus på at unge udskyder deres alkoholdebut skabe trygge rammer for nattelivet ved at sikre et ansvarligt og trygt serveringsmiljø forankre alkoholpolitikken aktivt og bevidst for borgere såvel som for medarbejdere i kommunen Motion: Rudersdal Kommune vil øge andelen af fysisk aktive borgere ved at etablere fysiske rammer, der appellerer til idræt, bevægelse og motion som en naturlig del af hverdagen, dér hvor borgerne færdes fastholde og udvikle gode vilkår for idræt, bevægelse og motion for alle iværksætte indsatser målrettet særligt udsatte grupper Mental sundhed: Rudersdal Kommune vil styrke den mentale sundhed hos alle borgere i Rudersdal Kommune ved at 7/26

8 styrke vidensniveauet om mental sundhed både hos borgere og medarbejdere i kommunen generelt understøtte etablering og opretholdelse af sociale relationer mellem borgere. Indsats over for borgere med kronisk sygdom: Rudersdal Kommune vil styrke indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom ved at motivere borgere med kronisk sygdom til hensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt andet igennem deltagelse i forløbsprogrammer, med fokus på kost, rygning, motion og styrkelsen af socialt netværk styrke borgernes evne til egenomsorg med henblik på at forebygge komplikationer til kronisk sygdom Ovenstående suppleres i Sundheds- og Forebyggelsespolitik med en række forslag til indsatser i forhold til de enkelte mål. Udkast til revideret Sundhedsog Forebyggelsespolitik , vedlagt som bilag. Sundhed på tværs Det er en målsætning for Sundheds- og Forebyggelsespolitikken, at sundhed tænkes ind i driften i de kommunale opgaver og på tværs af fagområder. Det er væsentligt at sætte fokus på samarbejdet på tværs af kommunens fagområder, idet borgernes sundhed i vid udstrækning påvirkes af de rammer og betingelser, som skabes af kommunens forvaltningsområder. Det drejer sig eksempelvis om skoletilbud, beskæftigelsesindsatser, miljøforhold som forurening og støj, sociale forhold for den enkelte og muligheder for fritidsudfoldelser. Særligt fokus på alkoholforebyggelsen Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 at styrke kommunens alkoholforebyggende indsats, og det har resulteret i en selvstændig borgerrettet alkoholpolitik. Alkoholpolitik bliver en del af den samlede Sundheds- og Forebyggelsespolitik, og har til formål dels at sikre varige organisatoriske rammer for alkoholforebyggelse, dels at sikre sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. En sammenfatning af denne alkoholpolitik vil blive inddraget i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken Forslag til Borgerrettet Alkoholpolitik, vedlagt som bilag. Procesplan for høring og implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt for Alkoholpolitikken Høringsplan: Udkast til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik behandles i alle fagudvalg i januar 2012 med henblik på godkendelse af, at sagen sendes i høring Tilrettet udkast til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik sendes herefter i høring Høringssvar sendes til alle fagudvalg for kommentering Forslag til revideret Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik 8/26

9 BSUtiltræderDirektionensforslag forelægges SOSU, ØU og KMB i sommeren 2012 til endelig beslutning. Implementering: I Budgetmål for 2013 indarbejdes minimum et mål for hvert fagområde i henhold til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken. Hvert fagområde udarbejder lokale handleplaner for de forpligtende indsatser med henblik på implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken. Ansvaret for implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken ligger i de enkelte fagudvalg, og ansvaret for koordinering af indsatsen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget, som skal sikre sammenhæng og helhed i indsatsen. Ældreområdet administrerer en fælles pulje til sundhed og forebyggelse på tværs af områderne. Puljen udgør aktuelt kr., hvoraf kr. er disponeret for Desuden er der i 2012 overført et mindreforbrug vedrørende 2010 på kr.. Rådighedsbeløbet i 2012 udgør således kr.,og forvaltningen aflægger årligt en status for puljens anvendelse. I henhold til Alkoholpolitikken skal alle institutioner i kommunen senest have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes overordnede alkoholpolitik. Ansvaret for implementeringen af Alkoholpolitikken ligger hos de enkelte fagudvalg, og ansvaret for koordinering af indsatsen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden gennemfører en sundhedsprofilundersøgelse hvert fjerde år af borgerne i regionen, næste gang i Dette giver et år med fuld implementering af vedlagte forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik, , idet politikken og indsatsområder evalueres på baggrund af resultaterne af Sundhedsprofilen for Ældreområdets afdeling for Sundhed og Forebyggelse varetager i samarbejde med relevante fagområder proces- og implementeringsevalueringen medio Bilag 1 Forslag til Alkoholpolitik 2 Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken Indstilling Direktionen foreslår, at det godkendes, 1) at forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Rudersdal Kommune samt forslag til Alkoholpolitik sendes i høring, 2) at høringssvar behandles i fagudvalgene for kommentering, og 3) at den reviderede Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt forslag til Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i sommeren Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, idet følgende forslag ønskes medinddraget: Mikkel Barnekow Rasmussen (C) ønsker primært information og ikke handlingsret- 9/26

10 tede tiltag i Sundhedspolitikken. Marianne Bigum (F) ønsker, at seksuel sundhed, antirygekampagne og emne om børn, der føler sig tykke inddrages. Benny Würtz (L) ønsker tilbageholdenhed med forbud, der ikke sanktioneres i stedet gode råd eller information. Randi Mondorf (V) ønsker at Alkoholpolitikken skal være mere holdningspåvirkende for de unge. 10/26

11 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling BSU Sagsnr. 11/41873 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 afsat kr. til renovering af daginstitutionerne, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser på projektnr Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen frigives til brug for nedenstående projekter. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling samt overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsfremstilling Projekt nr "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser, m.v." har et rådighedsbeløb på kr. i 2011, som forudsættes overført til Til brug ved løbende udskiftninger af diverse hårde hvidevarer, opgradering af tekniske installationer i produktionskøkkener, som f.eks. ventilationsanlæg samt imødegåelse af myndighedskrav vedr. installationer og evt. fedtudskillere, anvendes kr. I forbindelse med byggeriet Pilegården er der en merudgift i forbindelse med lovliggørelse af tekniske installationer. Udgiften til hertil er kr. Institution Bevilling kr. Bemærkninger Lyngborg kr. Lovliggørelse af tekniske installationer Alle institutioner kr. Beløbet anvendes til løbende udskiftninger af hårde hvidevarer i institutionernes produktionskøkkener samt imødegåelse af myndighedskrav 11/26

12 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at projektet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt 5450 "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser", og 3) at rådighedsbeløbet i 2011 overføres til Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 12/26

13 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til ændret skolestruktur - efter høring BSU Sagsnr. 11/29387 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den forslag til ændret skolestruktur og sendte forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler med frist den , kl Sagen fremlægges i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Skolestrukturændringen indebærer, at Kajerødskolen og Parkvejskolen sammenlægges fra samt at en del af Kajerødskolens nuværende skoledistrikt overføres til Sjælsøskolen. Forslaget har som formål at etablere en ny skole på Parkvejskolens nuværende matrikel, der kan: Skabe fysiske rammer, der understøtter børnenes læring og udvikling mest mulig, Skabe rammerne for en skole med en sund økonomi, Få et elevtal, der skaber grundlag for en stabil og hensigtsmæssig klassedannelse, Skabe solide faglige miljøer, der kan udvikle skolens undervisning, Have medarbejdere med spidskompetencer, der kan understøtte de øvrige medarbejderes løbende kompetenceudvikling. Sammenlægningen skal være en ligeværdig proces mellem de to skolemiljøer. Den nyeste viden om kultur, pædagogik og struktur skal skabe de bedst tænkelige muligheder for elevernes læring og udvikling på den nye skole. I høringsfasen har der været afholdt borgermøde den Forvaltningen har holdt dialog- og orienteringsmøder med skolebestyrelserne på Parkvejskolen den og Kajerødskolen den , og indbudt Sjælsøskolens bestyrelse til det samme. Derudover har Forvaltningen i samarbejde med skolebestyrelserne afholdt orienterings- og dialogmøder for Kajerødskolens og Parkvejskolens forældre, henholdsvis den og Disse to møder erstattede, efter aftale med skolebestyrelserne, det planlagte dialogog orienteringsmøde den for begge skolers forældre. Derudover har der 13/26

14 været afholdt et orienteringsmøde for Kajerødskolens medarbejdere den Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra 4 skolebestyrelser, Kajerødskolen, Parkvejskolen, Sjælsøskolen og Høsterkøb Skole samt fra Kajerødskolens MED, Rudersdalkredsen, Handicaprådet samt 4 borgere (Jens Vox, Jacob Hald, Nina og Christopher Saarnak samt Torben Alstrup). Endelig er der kommet et svar efter høringsfristens udløb (Jeppe Fisker Jørgensen). Høringssvarene er vedlagt uden bilag. Bilagene til høringssvar findes på kommunens hjemmeside på Forvaltningen har kommenteret høringssvarene tematisk i vedlagte notat. Parkvejskolens skolebestyrelse kan ikke gå ind for en ændring af skolestrukturen, medmindre der sker en yderligere udbygning af Parkvejskolen, ud over det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium samt hertil hørende budgetramme for udog ombygning af Parkvejskolen. Et enigt byggeudvalg har, inden for kommissoriet, godkendt det i anden sag på denne dagsorden fremlagte byggeprogram. Flere af høringssvarene peger på vigtigheden af god kommunikation og involvering i hele sammenlægningsprocessen. Forvaltningen vil til brug for sammenlægningen udarbejde et forslag til organisering, procesplan og kommunikation for hele sammenlægningsprocessen. Forslaget drøftes med de to skolers MED-udvalg samt de to skolebestyrelser og behandles i Folkeskolens MED. Der nedsættes en styregruppe for sammenlægningsprocessen med repræsentanter for de to skolebestyrelser, medarbejdere og ledelse. Der er planlagt orienteringsmøde for Kajerødskolen og Parkvejskolens forældre den , hvor de vil blive orienteret om byggesagen og den overordnede proces. Endvidere vil forvaltningen udarbejde informationsmateriale til forældrene på de to skoler i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning. Forvaltningen vil forelægge den samlede plan for sammenlægningsprocessen til orientering for BSU. På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at Forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med følgende bemærkninger: - at yngre søskende, der endnu ikke er startet i skole og bor i det skoledistrikt, der tilføres fra Kajerødskolens skoledistrikt til Sjælsøskolens skoledistrikt, får garanti for at kunne starte på den nye sammenlagte skole sammen med deres ældre søskende. Vælges denne mulighed, kan den ikke udløse en befordringsforpligtigelse for Rudersdal Kommune. - at bemærkninger fra høringssvarene vedr. skoleveje indgår i Teknik og Miljøudvalgets videre behandling. - at der i tilfælde af forsinkelse i om- og udbygningen af Parkvejskolen er mulighed for fortsat kortvarig anvendelse af Kajerødskolen. Med forslaget etableres en ny skole i Birkerød. Forvaltningen anbefaler, at den nye skoles bestyrelse får mulighed for at give den nye skole et nyt navn. Forslaget til nyt navn skal godkendes i Børne- og udvalget inden juli 2012, hvorfor fristen for forslag fastsættes til /26

15 Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at skolebestyrelserne og skoleledelsen bør forholde sig til de kommende børnehaveklassers fysiske placering i skoleåret 2012/13. Forvaltningen indgår gerne i denne dialog med skolerne. I anden sag i denne dagsorden anbefaler forvaltningen, at den tidlige skolestart pr. 1. maj 2012 for børnehaveklasserne på Parkvej, Kajerødskolen og Bistrupskolen udsættes til 2013 grundet disse skolers større ombygninger. Såfremt forslaget til ny skolestruktur godkendes, vil forvaltningen indarbejde konsekvensrettelser i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Rudersdal Kommune. Økonomi Da Kommunalbestyrelsen godkendte forslag om ny skolestruktur blev det oplyst, at Forvaltningen ville vende tilbage med de endelige økonomiske konsekvenser af sammenlægningen. I 2012 er der afsat kr. og i kr. til at understøtte sammenlægningsprocessen. Det foreslås, at Kajerødskolens og Parkvejskolens økonomi sammenlægges den inklusive overførsler fra 2011 til I forbindelse med sammenlægningen vurderer Skole og Familie, at der kan opnås et mindre rationale for skoleåret 2012/2013, idet nogle basisfunktioner kan reduceres. Begge skoler skal fortsætte i drift, samtidig med at det må forventes, at der skal bruges ekstra ressourcer til nedpakning mm. af Kajerødskolen. På denne baggrund vurderes det samlede rationale til 0,3 mio. kr. for skoleåret 2012/13 fordelt med i I forbindelse med færdiggørelsen af den nye skole og ophør af skoledriften på Kajerødskolen, vil der kunne opnås en årlig besparelse på 6,175 mio. kr., der fremkommer ved følgende budgetbelagte beløb: Basisbeløb til undervisningsdelen Basisbeløb til SFO-delen Rengøring Kajerødskolen og Bakkevej El, vand, varme, ejendomsskat Kajerødskolen El, vand, varme, ejendomsskat Bakkevej Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Kajerødskolen Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Bakkevej Forsikringer Kajerødskolen Forsikringer Bakkevej - anslået merudgift til bygninger, rengøring og energiforbrug ved udbygning på Parkvejskolens matrikel Samlet årlig besparelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Såfremt Kajerødskolen kan rømmes så vil der kunne opnås en besparel- 15/26

16 BSUindstilerDirektionensforslag se på 2,458 mio. kr., i ,3 mio., kr. svarende til samlet 2,758 mio. kr. i 2013 og 6,175 mio. kr., i 2014 og efterfølgende år. Det foreslås, at de økonomiske konsekvenser af skolestrukturændringen indarbejdes i Budget Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå sagen. Bilag 1 samtlige høringssvar.pdf 2 Ændret Skolestruktur.pdf 3 Notat vedrørende høringssvar Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med ovenstående bemærkninger, 3) at de økonomiske konsekvenser, jf. ovenstående, indarbejdes i budget 2013, 4) at sammenlægningsstyregruppen får mulighed for at udarbejde forslag til et nyt navn til den nye skole, med frist den , med henblik på godkendelse i Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien, og 5) at sammenlægningsprocessen genoptages i Børne- og Skoleudvalget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt. Forinden foreslog Benny Würtz (L), at sagen udsættes med henblik på at genoptage den afbrudte skolestrukturdebat med borgerne. For dette forslag stemmer 1 (Benny Würtz (L)). I mod stemmer 6 (Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Randi Mondorf (V). Benny Würtz ønsker indstillingens punkt 2) sat til særskilt afstemning. For indstillingens punkt 2) stemmer 6 (Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Jens Ive (V), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Daniel E. Hansen (V). Imod indstillingens punkt 2) stemmer 1 (Benny Würtz (L)) med følgende stemmeforklaring: LokalListen stemmer imod, da hele processen er hastet igennem, og skolestrukturdebatten ikke er gennemført tilfredsstillende. Der er ingen faglig, økonomisk eller prognosemæssig argumentation for ændring af skolestrukturen nu. 16/26

17 tiltrådtindledningsvist konstateredes, at bilag til Jacob Halds høringssvar først var tilgængelige på kommunens hjemmeside om morgenen, hvilket beklages. Udvalget optog herefter behandling af sagen. Formanden gjorde opmærksom på en redaktionel fejl i indstillingens punkt 4), idet der skal stå sammenlægningsstyregruppen i stedet for skolebestyrelsen, hvilket konsekvensrettes. 17/26

18 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød BSU Sagsnr. 11/42668 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den nedsættelse af en arbejdsgruppe med kommissorium til udarbejdelse af byggeprogram for ud- og ombygning af Parkvejskolen i forbindelse med den igangværende skolestrukturhøring, hvor skolen planlægges sammenlagt med Kajerødskolen. Der er afsat i alt 46,579 mio. kr. til skolestrukturændringer. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på henblik på godkendelse af byggeprogram forud for projektering og udbud i hovedentreprise samt bevilling hertil. Sagsfremstilling Med ud- og ombygningen af Parkvejskolens planlægges en skole, der kan rumme en 3-sporet skole med op til 750 elever, efter en sammenlægning af Parkvejskolen og Kajerødskolen på Parkvejskolens matrikel. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder og fremlægger inden for kommissoriet i enighed forslaget. Det har været målet at ombygge skolen til at understøtte den bedst mulige læring og udvikling for eleverne. Samtidig har det været målet at lave en udviklingsorienteret og fremadrettet skoleindretning. Parkvejskolens nuværende bygningskonstruktion gør, at størstedelen af alle indvendige vægge er lette (ikke-bærende), hvilket gør det forholdsvis enkelt at ændre på rumfordelingen. På ovennævnte baggrund foreslås følgende generelle tiltag: Flertydige rum og fleksibilitet. Det er målet at skabe nogle rammer, hvor der vil være let adgang til forskellige organisationsformer og arbejdsformer for eleverne, og hvor rum kan have flere funktioner. Aktivering af gangarealer. Da stort set alle basislokaler har direkte adgang til det fri, vil det være muligt i væsentligt højere grad at inddrage og møblere de nuværende gangarealer, 18/26

19 således at de kan anvendes i pædagogisk og rekreativ sammenhæng. Transparens, åbenhed og synlige funktioner. Ved hjælp af glasarealer mellem og stedvis sammenlægning af gangarealer og bagvedliggende funktioner. Udover bedre dagslys er det med til at understøtte sammenhæng, intern dynamik og visuelt inspirerende miljøer i de enkelte afdelinger. Decentralisering af det pædagogiske center. Hele skolen skal fungere som et pædagogisk center med mulighed for at understøtte disse arbejdsformer i nærområdet. Der etableres decentrale studiecentre med bogsamlinger mv. Team og arbejdsrum til medarbejderne. For at understøtte medarbejdernes mulighed for i fællesskab at planlægge og udvikle aktiviteterne og undervisningen med eleverne, etableres der decentrale teamrum i skolens forskellige afdelinger. Som hoveddisposition til byggeprogram foreslås: Skolens udbygges mod nord med en tilbygning på ca. 650 m 2, der tilknyttes skolens nuværende vestfløj. Her skabes faciliteter til 3 børnehaveklasser til indskoling med garderober og toiletter samt et større fællesområde med tilknyttet køkken, der kan fungere som billedkunst- område og samlingslokale for SFO. Bygningen vil ligeledes fungere som indgangsområde til indskolingen. I den nuværende vestfløj placeres basislokaler til klasse med tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. I vestfløjens midte etableres et større fællesområde med faciliteter til sløjd, håndarbejde og natur/teknik samt samlingsområde for de ældste SFO/SFKbørn. I skolens midterfløj etableres en større kantine og samlingslokale i tæt tilknytning til musiklokale, der kan inddrages i forbindelse med arrangementer i kantine/samlings-lokalet. Dette område kan også indgå i rekreative aktiviteter. Skolens klasser samles i skolens østlige fløj med fagområder, basislokaler og tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. Humanistiske- og fremmedsprogsfag samles i den fløj, hvor børneinstitutionen Lyngbakken pt. har til huse. Lokalerne frigives og ombygges i forbindelse med at institutionen i januar 2012 flytter. Det naturfaglige område etableres i det nuværende fysiklokale, biologi, hjemkundskab og klubområde. Den nuværende tandklinik udbygges, jf. den nye tandplejestruktur og placeres i et samlet sundhedsområde sammen med sundhedspleje, talepædagog og psykolog I forbindelse med byggesagen vil der i lighed med andre byggesager blive taget højde for og håndteret eventuel forekomst af asbest, pcb, blyholdig maling mv. På grund af sagens hastende karakter fremlægges byggeprogrammet som en over- 19/26

20 ordnet hoveddisponering, som der skal arbejdes videre med. Det foreslås derfor at lade den nedsatte arbejdsgruppe følge projektet i den videre udarbejdelse. Planforhold Parkvejskolen er beliggende i et område omfattet af lokalplan 50 (tidligere Birkerød Kommune). Opførelse af den foreslåede tilbygning forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan. Denne proces er igangsat med Byplanudvalgets vedtagelse af nyt plangrundlag den Lokalplanforslag er under udarbejdelse og forelæggelse til godkendelse i februar-møderne 2012 forud for udsendelse i offentlig høring i otte uger. Endeligt vedtaget lokalplan forventes at foreligge ultimo juni Først herefter vil der kunne gives byggetilladelse til projektet. Økonomi Rådgivers overslag for den samlede ud- og ombygning udgør i alt 46,2 mio. kr. fordelt på følgende hovedområder: Håndværkerudgifter kr. Teknisk rådgivning, bygherreudgifter mm kr. Inventar og udearealer kr. Der er på projekt 3235 afsat rådighedsbeløb på 16,181 mio. kr. til ombygning af Parkvejskolen og på projekt 3335 afsat 30,398 mio. kr. til skolestrukturændringen. Det foreslås, at projekterne sammenlægges således, at det samlede rådighedsbeløb udgør 46,579 mio. kr. Af rådighedsbeløbene på projekt 3235 er 1 mio. kr. bevilget og brugt i 2011 og tidligere år. Der søges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til bygningsundersøgelser, projektering og udbud finansieret af rådighedsbeløb på ovennævnte sammenlagte projekter. De resterende rådighedsbeløb vil blive søgt bevilget, når sagen efter afholdt licitation forelægges med henblik på godkendelse af den samlede anlægsøkonomi før byggestart i juni Tidsplan Projektet udbydes i hovedentreprise til udførelse i etaper, således at skolen kan være i drift i hele byggeperioden, og således at flytninger minimeres. Ud- og ombygningen skal stå færdig til ibrugtagning ved skoleårets start i august Bplus arkitekter har taget forbehold over for tidsplanen, som de finder for komprimeret, idet ovennævnte målsætning om, at skolen skal være i drift i hele byggeperioden, kan komme til at medføre en forlængelse af byggeperioden. Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt at ændre tidsplanen, før den endelige etapevise udførelse kendes i forbindelse med licitationen. Sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni efter endt licitation med henblik på endelig godkendelse af tidsplan og anlægsøkonomi før byggestart og bevilling. Projektets rådgiver, Lise Hyttel, Bplus Arkitekter vil på mødet gennemgå sagen. 20/26

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Januar Nyhedsbrev nr. 1. Indholdsfortegnelse Januar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 1 Indholdsfortegnelse Første nyhedsbrev...2 Styregruppe for den ny skole...2 Den nye skole spørgsmål og svar...3 Proces og tidsplan...4 Aktuelt lige nu...5

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune Forslag til ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune - efter høring 1 Forord Hermed forslag til ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune efter høring. Rudersdal Kommune forventes i de kommende 10-15 år

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Høsterkøb Børnehave, Nedenomsvej 25, 2970 Natur- og Skovbørnehaven, Ravnsnæsvej 103A, og Børnehuset Sjælsø, Ravnsnæsvej 126, 3460. Områdeleder Dennis Danielsen viser

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 11. januar 2012. Mødetidspunkt Kl. 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 11. januar 2012. Mødetidspunkt Kl. 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 18. januar Mødetidspunkt Kl. 8.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 18. januar Mødetidspunkt Kl. 8. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 18. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet afholdes i Gæstekantinen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 18.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 18. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 18. august 2010 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Frokost kl.11.30. og

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 30.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 30. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere