Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2."

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Marianne Bigum (F), Benny Würtz (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling 11 4 Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 13 5 Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 18 6 Udsættelse af tidlig skolestart for Parkvejskolen, Kajerødskolen og Bistrupskolen 22 7 Kvalitetsrapport /26

3 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Forslag til Alkoholpolitik (189070/11) 2. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken (186994/11) 4. Forslag til ændret skolestruktur - efter høring 1. samtlige høringssvar.pdf (1330/12) 2. Ændret Skolestruktur.pdf (1333/12) 3. Notat vedrørende høringssvar (1423/12) 5. Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød 1. Byggeprogram (900/12) 2. Tidsplan.pdf (1312/12) 3. Anlægsbudget.pdf (1288/12) 4. Arealdisponering.pdf (1292/12) 5. Eksisterende forhold.pdf (1293/12) 3/26

4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Økonomiudvalget besluttede den rammer for udgivelse af temaopslag i Rudersdal Avis til styrkelse af borgerkommunikationen om de langsigtede udfordringer og politiske prioriteringer, og udvalget valgte den Krarup Kommunikation og Kompagni Aps som ekstern redaktør for udgivelsen. På mødet den godkendte Økonomiudvalget bl.a., at temaet i INDBLIK i martsnummeret er Mini-SFO og tilgrænsende emner. På denne baggrund ønsker formanden en drøftelse af ideer til denne udgivelse. Henning Bach Christensen orienterede om ændrede forsikringsforhold for børn og unge således, at Kommunen pr ikke længere må have en ulykkesforsikring. Det er derfor fremover forældrenes ansvar at forsikre deres børn. Dette er væsentligt i forhold til bl.a. sentandskader, hvorfor overtandlæge Lene Køppen vil rette henvendelse til skolerne for sikre, at forældrene informeres om dette. Benny Würtz (L) efterspurgte status på tandbehandlingsintervallerne. Forvaltningen har planlagt at fremlægge en sag herom på martsmødet. Dorte Bloch meddelte, at der pr er sket en sammenlægning af de tre tidligere institutionsområder Ravnsnæs, Birkerød og Lyngborg. De to nye områder får navnene Birkehaven og Hestkøb. Dorte Bloch omdelte appetitvækker for Børneområdet, som er Børneområdets aktiviteter i forbindelse med Smag på kulturen, der er en sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden i dag. Dorte Bloch omdelte Vejledning om indretning af udearealer ved børnehuse samt Vejledning af indretning af børnehuse. Det omdelte materiale findes tillige på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 4/26

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune BSU Sagsnr. 11/42598 Resumé I 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune en sundhedspolitik med fokus på KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og på trivsel, livskvalitet og naturen. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den med afsæt i resultatet af Sundhedsprofil for 2008, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde skulle tage udgangspunkt i alkoholforebyggelse, højnelse af den fysiske aktivitet, samt kvalitetssikring og videreudvikling af den patientrettede forebyggelse. I 2009 blev der bevilget midler fra kommunens pulje til Sundhedsfremme og Forebyggelse til et toårigt projekt med ansættelse af en alkoholkoordinator. Den primære arbejdsopgave for alkoholkoordinatoren har været, at udarbejde en Alkoholpolitik i samarbejde med et netværk vedrørende alkoholforebyggelse, som er kommunens tværfaglige forum for alkoholforebyggelse. På mødet den , bad Social- og Sundhedsudvalget forvaltningen om at igangsætte en proces til revision af Sundhedspolitikken fra 2007, samt udarbejdelse af nye indsatsområder. I denne sag fremlægges forslag til revideret Forebyggelses- og Sundhedspolitik, herunder forslag til Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune Sagen forelægges for alle fagudvalg til godkendelse af, at forslaget sendes i høring efter den skitserede plan. Sagsfremstilling Borgerinddragelse Sundheds- og Forebyggelsespolitikken bygger på de eksisterende indsatser i kommunen og er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem de fagområder, der arbejder med rammer og indsatser med betydning for borgernes sundhed i kommunen. Undervejs i arbejdet er der afholdt en workshop, hvor borgere og nøgleinteressenters ønsker og erfaringer er inddraget med det formål at udvikle indhold og kvalitet i kommunens opgaveløsning. Det er centralt, at politikken ikke blot bliver hand- 5/26

6 lingsanvisende for kommunen, men at den også udspringer af borgernes ønsker og erfaringer og forankres lokalt i kommunen og hos centrale nøglepersoner i foreninger, organisationer, og institutioner osv. Kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven alene, og inddragelse af nøgleinteressenter i arbejdet sikrer, at alle tilgængelige ressourcer medtænkes, så der skabes bedst mulig sundhed for flest mulige. Grundlag for revideringen af sundhedspolitikken Der er to overordnede formål med revideringen af Rudersdal Kommunes sundhedspolitik og vedtagelsen af en ny politik på området: 1. den nye sundhedspolitik skal sætte rammen for kommunens fremtidige mål om at tænke sundhed ind i alle kommunale opgaver 2. den nye sundhedspolitik skal indeholde forslag til konkrete indsatser på tværs af forvaltningsområder. Sundhedspolitikken fra 2007 skal revideres ud fra: 1. tilbagemeldinger fra interesserede og engagerede borgere 2. eksisterende indsatser og erfaringer i kommunens fagområder 3. talmateriale og analyser, der foreligger om borgernes sundhed 4. ny viden om sundhed og forebyggelse Af de undersøgelser Rudersdal Kommune har om borgernes sundhed, er der især to analyser, der indeholder nyttig viden ved revideringen af sundhedspolitikken fra 2007 og til prioriteringen af de fremtidige rammer: "Sundhedsprofil 2010" fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Data om børn og unge fra Rudersdal Kommunes Sundhedstjeneste I januar 2011 udkom Sundhedsprofil 2010 fra Region Hovedstaden, der satte tal på blandt andet Rudersdal borgernes sygdom, sundhed, og sundhedsadfærd. Indsatsområderne Det er forsat KRAM faktorerne, der dominerer billedet af borgernes sundhedstilstand i Rudersdal Kommune: Tobak, alkohol, fysisk inaktivitet, usund kost og overvægt. Disse faktorer har afgørende betydning for dødelighed og middellevetid. Rygning, fysisk inaktivitet, alkohol og usund kost er årsag til ca. 40 pct. af alle dødsfald i Danmark og medvirker i høj grad til udviklingen af en lang række kroniske sygdomme. Mange af de kroniske sygdomme, som vi ser i dag, kan ofte forebygges, lindres og undertiden helbredes ved livsstilsændringer. Sundhed er dog mere end KRAM-faktorerne. I sundheds- og forebyggelsesarbejdet er det væsentligt at tage udgangspunkt i, hvad borgerne selv definerer som et sundt og godt liv. For mange borgere handler sundhed om at leve et liv, der giver dem glæde og overskud til familie og venner. For borgere, der allerede har en kronisk sygdom, er det vigtigt at tilbyde indsatser, der giver mulighed for at leve bedst muligt med sygdommen. Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Rudersdal Kommune 6/26

7 I Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er formuleret følgende mål for indsatsområderne: Kost: Rudersdal Kommune vil øge andelen af borgere, der spiser sundt, ved at bidrage til at skabe gode kostvaner i barndommen sætte fokus på sund kost i alle kommunale institutioner Rygning: Rudersdal Kommune vil nedbringe andelen af rygere ved at forebygge rygestart blandt børn og unge styrke indsatsen for borgere, der ønsker at stoppe med at ryge Alkohol: Rudersdal Kommune vil arbejde for, at alkohol ikke udgør en risiko for sundhed og trivsel, ved at øge opmærksomheden på alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel og derved fremme en holdningsændring til alkohol reducere alkoholforbruget således, at antallet af risikobrugere og antallet af alkoholskader nedbringes i forhold til de tal, som fremgår af sundhedsprofilen integrere nye kompetencer hos relevante medarbejdere i den sociale sektor, i skoler og daginstitutioner så der skabes fokus på en tidlig indsats i forhold til alkoholproblemer øge fokus på at unge udskyder deres alkoholdebut skabe trygge rammer for nattelivet ved at sikre et ansvarligt og trygt serveringsmiljø forankre alkoholpolitikken aktivt og bevidst for borgere såvel som for medarbejdere i kommunen Motion: Rudersdal Kommune vil øge andelen af fysisk aktive borgere ved at etablere fysiske rammer, der appellerer til idræt, bevægelse og motion som en naturlig del af hverdagen, dér hvor borgerne færdes fastholde og udvikle gode vilkår for idræt, bevægelse og motion for alle iværksætte indsatser målrettet særligt udsatte grupper Mental sundhed: Rudersdal Kommune vil styrke den mentale sundhed hos alle borgere i Rudersdal Kommune ved at 7/26

8 styrke vidensniveauet om mental sundhed både hos borgere og medarbejdere i kommunen generelt understøtte etablering og opretholdelse af sociale relationer mellem borgere. Indsats over for borgere med kronisk sygdom: Rudersdal Kommune vil styrke indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom ved at motivere borgere med kronisk sygdom til hensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt andet igennem deltagelse i forløbsprogrammer, med fokus på kost, rygning, motion og styrkelsen af socialt netværk styrke borgernes evne til egenomsorg med henblik på at forebygge komplikationer til kronisk sygdom Ovenstående suppleres i Sundheds- og Forebyggelsespolitik med en række forslag til indsatser i forhold til de enkelte mål. Udkast til revideret Sundhedsog Forebyggelsespolitik , vedlagt som bilag. Sundhed på tværs Det er en målsætning for Sundheds- og Forebyggelsespolitikken, at sundhed tænkes ind i driften i de kommunale opgaver og på tværs af fagområder. Det er væsentligt at sætte fokus på samarbejdet på tværs af kommunens fagområder, idet borgernes sundhed i vid udstrækning påvirkes af de rammer og betingelser, som skabes af kommunens forvaltningsområder. Det drejer sig eksempelvis om skoletilbud, beskæftigelsesindsatser, miljøforhold som forurening og støj, sociale forhold for den enkelte og muligheder for fritidsudfoldelser. Særligt fokus på alkoholforebyggelsen Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 at styrke kommunens alkoholforebyggende indsats, og det har resulteret i en selvstændig borgerrettet alkoholpolitik. Alkoholpolitik bliver en del af den samlede Sundheds- og Forebyggelsespolitik, og har til formål dels at sikre varige organisatoriske rammer for alkoholforebyggelse, dels at sikre sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. En sammenfatning af denne alkoholpolitik vil blive inddraget i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken Forslag til Borgerrettet Alkoholpolitik, vedlagt som bilag. Procesplan for høring og implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt for Alkoholpolitikken Høringsplan: Udkast til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik behandles i alle fagudvalg i januar 2012 med henblik på godkendelse af, at sagen sendes i høring Tilrettet udkast til Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik sendes herefter i høring Høringssvar sendes til alle fagudvalg for kommentering Forslag til revideret Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik 8/26

9 BSUtiltræderDirektionensforslag forelægges SOSU, ØU og KMB i sommeren 2012 til endelig beslutning. Implementering: I Budgetmål for 2013 indarbejdes minimum et mål for hvert fagområde i henhold til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken. Hvert fagområde udarbejder lokale handleplaner for de forpligtende indsatser med henblik på implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken. Ansvaret for implementering af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken ligger i de enkelte fagudvalg, og ansvaret for koordinering af indsatsen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget, som skal sikre sammenhæng og helhed i indsatsen. Ældreområdet administrerer en fælles pulje til sundhed og forebyggelse på tværs af områderne. Puljen udgør aktuelt kr., hvoraf kr. er disponeret for Desuden er der i 2012 overført et mindreforbrug vedrørende 2010 på kr.. Rådighedsbeløbet i 2012 udgør således kr.,og forvaltningen aflægger årligt en status for puljens anvendelse. I henhold til Alkoholpolitikken skal alle institutioner i kommunen senest have en nedskrevet lokal alkoholpolitik, der er i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes overordnede alkoholpolitik. Ansvaret for implementeringen af Alkoholpolitikken ligger hos de enkelte fagudvalg, og ansvaret for koordinering af indsatsen ligger hos Social- og Sundhedsudvalget. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden gennemfører en sundhedsprofilundersøgelse hvert fjerde år af borgerne i regionen, næste gang i Dette giver et år med fuld implementering af vedlagte forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik, , idet politikken og indsatsområder evalueres på baggrund af resultaterne af Sundhedsprofilen for Ældreområdets afdeling for Sundhed og Forebyggelse varetager i samarbejde med relevante fagområder proces- og implementeringsevalueringen medio Bilag 1 Forslag til Alkoholpolitik 2 Forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken Indstilling Direktionen foreslår, at det godkendes, 1) at forslag til Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Rudersdal Kommune samt forslag til Alkoholpolitik sendes i høring, 2) at høringssvar behandles i fagudvalgene for kommentering, og 3) at den reviderede Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt forslag til Alkoholpolitik for Rudersdal Kommune behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i sommeren Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, idet følgende forslag ønskes medinddraget: Mikkel Barnekow Rasmussen (C) ønsker primært information og ikke handlingsret- 9/26

10 tede tiltag i Sundhedspolitikken. Marianne Bigum (F) ønsker, at seksuel sundhed, antirygekampagne og emne om børn, der føler sig tykke inddrages. Benny Würtz (L) ønsker tilbageholdenhed med forbud, der ikke sanktioneres i stedet gode råd eller information. Randi Mondorf (V) ønsker at Alkoholpolitikken skal være mere holdningspåvirkende for de unge. 10/26

11 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser m.v. Anlægsbevilling BSU Sagsnr. 11/41873 Resumé Kommunalbestyrelsen har i budget 2011 afsat kr. til renovering af daginstitutionerne, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser på projektnr Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen frigives til brug for nedenstående projekter. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling samt overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsfremstilling Projekt nr "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser, m.v." har et rådighedsbeløb på kr. i 2011, som forudsættes overført til Til brug ved løbende udskiftninger af diverse hårde hvidevarer, opgradering af tekniske installationer i produktionskøkkener, som f.eks. ventilationsanlæg samt imødegåelse af myndighedskrav vedr. installationer og evt. fedtudskillere, anvendes kr. I forbindelse med byggeriet Pilegården er der en merudgift i forbindelse med lovliggørelse af tekniske installationer. Udgiften til hertil er kr. Institution Bevilling kr. Bemærkninger Lyngborg kr. Lovliggørelse af tekniske installationer Alle institutioner kr. Beløbet anvendes til løbende udskiftninger af hårde hvidevarer i institutionernes produktionskøkkener samt imødegåelse af myndighedskrav 11/26

12 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at projektet godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt 5450 "Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser", og 3) at rådighedsbeløbet i 2011 overføres til Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 12/26

13 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til ændret skolestruktur - efter høring BSU Sagsnr. 11/29387 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den forslag til ændret skolestruktur og sendte forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler med frist den , kl Sagen fremlægges i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Skolestrukturændringen indebærer, at Kajerødskolen og Parkvejskolen sammenlægges fra samt at en del af Kajerødskolens nuværende skoledistrikt overføres til Sjælsøskolen. Forslaget har som formål at etablere en ny skole på Parkvejskolens nuværende matrikel, der kan: Skabe fysiske rammer, der understøtter børnenes læring og udvikling mest mulig, Skabe rammerne for en skole med en sund økonomi, Få et elevtal, der skaber grundlag for en stabil og hensigtsmæssig klassedannelse, Skabe solide faglige miljøer, der kan udvikle skolens undervisning, Have medarbejdere med spidskompetencer, der kan understøtte de øvrige medarbejderes løbende kompetenceudvikling. Sammenlægningen skal være en ligeværdig proces mellem de to skolemiljøer. Den nyeste viden om kultur, pædagogik og struktur skal skabe de bedst tænkelige muligheder for elevernes læring og udvikling på den nye skole. I høringsfasen har der været afholdt borgermøde den Forvaltningen har holdt dialog- og orienteringsmøder med skolebestyrelserne på Parkvejskolen den og Kajerødskolen den , og indbudt Sjælsøskolens bestyrelse til det samme. Derudover har Forvaltningen i samarbejde med skolebestyrelserne afholdt orienterings- og dialogmøder for Kajerødskolens og Parkvejskolens forældre, henholdsvis den og Disse to møder erstattede, efter aftale med skolebestyrelserne, det planlagte dialogog orienteringsmøde den for begge skolers forældre. Derudover har der 13/26

14 været afholdt et orienteringsmøde for Kajerødskolens medarbejdere den Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra 4 skolebestyrelser, Kajerødskolen, Parkvejskolen, Sjælsøskolen og Høsterkøb Skole samt fra Kajerødskolens MED, Rudersdalkredsen, Handicaprådet samt 4 borgere (Jens Vox, Jacob Hald, Nina og Christopher Saarnak samt Torben Alstrup). Endelig er der kommet et svar efter høringsfristens udløb (Jeppe Fisker Jørgensen). Høringssvarene er vedlagt uden bilag. Bilagene til høringssvar findes på kommunens hjemmeside på Forvaltningen har kommenteret høringssvarene tematisk i vedlagte notat. Parkvejskolens skolebestyrelse kan ikke gå ind for en ændring af skolestrukturen, medmindre der sker en yderligere udbygning af Parkvejskolen, ud over det af Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium samt hertil hørende budgetramme for udog ombygning af Parkvejskolen. Et enigt byggeudvalg har, inden for kommissoriet, godkendt det i anden sag på denne dagsorden fremlagte byggeprogram. Flere af høringssvarene peger på vigtigheden af god kommunikation og involvering i hele sammenlægningsprocessen. Forvaltningen vil til brug for sammenlægningen udarbejde et forslag til organisering, procesplan og kommunikation for hele sammenlægningsprocessen. Forslaget drøftes med de to skolers MED-udvalg samt de to skolebestyrelser og behandles i Folkeskolens MED. Der nedsættes en styregruppe for sammenlægningsprocessen med repræsentanter for de to skolebestyrelser, medarbejdere og ledelse. Der er planlagt orienteringsmøde for Kajerødskolen og Parkvejskolens forældre den , hvor de vil blive orienteret om byggesagen og den overordnede proces. Endvidere vil forvaltningen udarbejde informationsmateriale til forældrene på de to skoler i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning. Forvaltningen vil forelægge den samlede plan for sammenlægningsprocessen til orientering for BSU. På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at Forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med følgende bemærkninger: - at yngre søskende, der endnu ikke er startet i skole og bor i det skoledistrikt, der tilføres fra Kajerødskolens skoledistrikt til Sjælsøskolens skoledistrikt, får garanti for at kunne starte på den nye sammenlagte skole sammen med deres ældre søskende. Vælges denne mulighed, kan den ikke udløse en befordringsforpligtigelse for Rudersdal Kommune. - at bemærkninger fra høringssvarene vedr. skoleveje indgår i Teknik og Miljøudvalgets videre behandling. - at der i tilfælde af forsinkelse i om- og udbygningen af Parkvejskolen er mulighed for fortsat kortvarig anvendelse af Kajerødskolen. Med forslaget etableres en ny skole i Birkerød. Forvaltningen anbefaler, at den nye skoles bestyrelse får mulighed for at give den nye skole et nyt navn. Forslaget til nyt navn skal godkendes i Børne- og udvalget inden juli 2012, hvorfor fristen for forslag fastsættes til /26

15 Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at skolebestyrelserne og skoleledelsen bør forholde sig til de kommende børnehaveklassers fysiske placering i skoleåret 2012/13. Forvaltningen indgår gerne i denne dialog med skolerne. I anden sag i denne dagsorden anbefaler forvaltningen, at den tidlige skolestart pr. 1. maj 2012 for børnehaveklasserne på Parkvej, Kajerødskolen og Bistrupskolen udsættes til 2013 grundet disse skolers større ombygninger. Såfremt forslaget til ny skolestruktur godkendes, vil forvaltningen indarbejde konsekvensrettelser i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Rudersdal Kommune. Økonomi Da Kommunalbestyrelsen godkendte forslag om ny skolestruktur blev det oplyst, at Forvaltningen ville vende tilbage med de endelige økonomiske konsekvenser af sammenlægningen. I 2012 er der afsat kr. og i kr. til at understøtte sammenlægningsprocessen. Det foreslås, at Kajerødskolens og Parkvejskolens økonomi sammenlægges den inklusive overførsler fra 2011 til I forbindelse med sammenlægningen vurderer Skole og Familie, at der kan opnås et mindre rationale for skoleåret 2012/2013, idet nogle basisfunktioner kan reduceres. Begge skoler skal fortsætte i drift, samtidig med at det må forventes, at der skal bruges ekstra ressourcer til nedpakning mm. af Kajerødskolen. På denne baggrund vurderes det samlede rationale til 0,3 mio. kr. for skoleåret 2012/13 fordelt med i I forbindelse med færdiggørelsen af den nye skole og ophør af skoledriften på Kajerødskolen, vil der kunne opnås en årlig besparelse på 6,175 mio. kr., der fremkommer ved følgende budgetbelagte beløb: Basisbeløb til undervisningsdelen Basisbeløb til SFO-delen Rengøring Kajerødskolen og Bakkevej El, vand, varme, ejendomsskat Kajerødskolen El, vand, varme, ejendomsskat Bakkevej Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Kajerødskolen Ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer Bakkevej Forsikringer Kajerødskolen Forsikringer Bakkevej - anslået merudgift til bygninger, rengøring og energiforbrug ved udbygning på Parkvejskolens matrikel Samlet årlig besparelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Såfremt Kajerødskolen kan rømmes så vil der kunne opnås en besparel- 15/26

16 BSUindstilerDirektionensforslag se på 2,458 mio. kr., i ,3 mio., kr. svarende til samlet 2,758 mio. kr. i 2013 og 6,175 mio. kr., i 2014 og efterfølgende år. Det foreslås, at de økonomiske konsekvenser af skolestrukturændringen indarbejdes i Budget Skole- og Familiechef Martin Tinning vil på mødet gennemgå sagen. Bilag 1 samtlige høringssvar.pdf 2 Ændret Skolestruktur.pdf 3 Notat vedrørende høringssvar Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at forslag til ændret skolestruktur for Rudersdal Kommune godkendes med ovenstående bemærkninger, 3) at de økonomiske konsekvenser, jf. ovenstående, indarbejdes i budget 2013, 4) at sammenlægningsstyregruppen får mulighed for at udarbejde forslag til et nyt navn til den nye skole, med frist den , med henblik på godkendelse i Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien, og 5) at sammenlægningsprocessen genoptages i Børne- og Skoleudvalget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt. Forinden foreslog Benny Würtz (L), at sagen udsættes med henblik på at genoptage den afbrudte skolestrukturdebat med borgerne. For dette forslag stemmer 1 (Benny Würtz (L)). I mod stemmer 6 (Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Randi Mondorf (V). Benny Würtz ønsker indstillingens punkt 2) sat til særskilt afstemning. For indstillingens punkt 2) stemmer 6 (Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Jens Ive (V), Marianne Bigum (F), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Daniel E. Hansen (V). Imod indstillingens punkt 2) stemmer 1 (Benny Würtz (L)) med følgende stemmeforklaring: LokalListen stemmer imod, da hele processen er hastet igennem, og skolestrukturdebatten ikke er gennemført tilfredsstillende. Der er ingen faglig, økonomisk eller prognosemæssig argumentation for ændring af skolestrukturen nu. 16/26

17 tiltrådtindledningsvist konstateredes, at bilag til Jacob Halds høringssvar først var tilgængelige på kommunens hjemmeside om morgenen, hvilket beklages. Udvalget optog herefter behandling af sagen. Formanden gjorde opmærksom på en redaktionel fejl i indstillingens punkt 4), idet der skal stå sammenlægningsstyregruppen i stedet for skolebestyrelsen, hvilket konsekvensrettes. 17/26

18 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Byggeprogram "Ny skole" i Birkerød BSU Sagsnr. 11/42668 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den nedsættelse af en arbejdsgruppe med kommissorium til udarbejdelse af byggeprogram for ud- og ombygning af Parkvejskolen i forbindelse med den igangværende skolestrukturhøring, hvor skolen planlægges sammenlagt med Kajerødskolen. Der er afsat i alt 46,579 mio. kr. til skolestrukturændringer. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på henblik på godkendelse af byggeprogram forud for projektering og udbud i hovedentreprise samt bevilling hertil. Sagsfremstilling Med ud- og ombygningen af Parkvejskolens planlægges en skole, der kan rumme en 3-sporet skole med op til 750 elever, efter en sammenlægning af Parkvejskolen og Kajerødskolen på Parkvejskolens matrikel. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder og fremlægger inden for kommissoriet i enighed forslaget. Det har været målet at ombygge skolen til at understøtte den bedst mulige læring og udvikling for eleverne. Samtidig har det været målet at lave en udviklingsorienteret og fremadrettet skoleindretning. Parkvejskolens nuværende bygningskonstruktion gør, at størstedelen af alle indvendige vægge er lette (ikke-bærende), hvilket gør det forholdsvis enkelt at ændre på rumfordelingen. På ovennævnte baggrund foreslås følgende generelle tiltag: Flertydige rum og fleksibilitet. Det er målet at skabe nogle rammer, hvor der vil være let adgang til forskellige organisationsformer og arbejdsformer for eleverne, og hvor rum kan have flere funktioner. Aktivering af gangarealer. Da stort set alle basislokaler har direkte adgang til det fri, vil det være muligt i væsentligt højere grad at inddrage og møblere de nuværende gangarealer, 18/26

19 således at de kan anvendes i pædagogisk og rekreativ sammenhæng. Transparens, åbenhed og synlige funktioner. Ved hjælp af glasarealer mellem og stedvis sammenlægning af gangarealer og bagvedliggende funktioner. Udover bedre dagslys er det med til at understøtte sammenhæng, intern dynamik og visuelt inspirerende miljøer i de enkelte afdelinger. Decentralisering af det pædagogiske center. Hele skolen skal fungere som et pædagogisk center med mulighed for at understøtte disse arbejdsformer i nærområdet. Der etableres decentrale studiecentre med bogsamlinger mv. Team og arbejdsrum til medarbejderne. For at understøtte medarbejdernes mulighed for i fællesskab at planlægge og udvikle aktiviteterne og undervisningen med eleverne, etableres der decentrale teamrum i skolens forskellige afdelinger. Som hoveddisposition til byggeprogram foreslås: Skolens udbygges mod nord med en tilbygning på ca. 650 m 2, der tilknyttes skolens nuværende vestfløj. Her skabes faciliteter til 3 børnehaveklasser til indskoling med garderober og toiletter samt et større fællesområde med tilknyttet køkken, der kan fungere som billedkunst- område og samlingslokale for SFO. Bygningen vil ligeledes fungere som indgangsområde til indskolingen. I den nuværende vestfløj placeres basislokaler til klasse med tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. I vestfløjens midte etableres et større fællesområde med faciliteter til sløjd, håndarbejde og natur/teknik samt samlingsområde for de ældste SFO/SFKbørn. I skolens midterfløj etableres en større kantine og samlingslokale i tæt tilknytning til musiklokale, der kan inddrages i forbindelse med arrangementer i kantine/samlings-lokalet. Dette område kan også indgå i rekreative aktiviteter. Skolens klasser samles i skolens østlige fløj med fagområder, basislokaler og tilknyttede fællesarealer, der understøtter forskellige organisationsformer og rekreative formål. Humanistiske- og fremmedsprogsfag samles i den fløj, hvor børneinstitutionen Lyngbakken pt. har til huse. Lokalerne frigives og ombygges i forbindelse med at institutionen i januar 2012 flytter. Det naturfaglige område etableres i det nuværende fysiklokale, biologi, hjemkundskab og klubområde. Den nuværende tandklinik udbygges, jf. den nye tandplejestruktur og placeres i et samlet sundhedsområde sammen med sundhedspleje, talepædagog og psykolog I forbindelse med byggesagen vil der i lighed med andre byggesager blive taget højde for og håndteret eventuel forekomst af asbest, pcb, blyholdig maling mv. På grund af sagens hastende karakter fremlægges byggeprogrammet som en over- 19/26

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf. 45 96 90 00, forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl. 12.30 Mødedato:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl. 16.45 i Mødelokale 3 Åbent

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere