Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense"

Transkript

1 Referat Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK Ref. sowin/krpol Den 9. oktober 2007 Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Deltagere: Jørgen Jørgensen, MC Ringkøbing (JJ) Per Schriver, MC Ålborg (PS) Henrik Narud, MC Ribe (HN) Ingela Karlsson, MC Fyn (IK) Jan Reisz, MC Århus (JR) Tenna Jespersen, MC Roskilde (TN) Philip Grinder Pedersen, MC Nykøbing (PGP) Lisbeth B. Andersen, Skov- og Naturstyrelsen (LBA) Karin Dahlgren Laursen, Miljøstyrelsen (KDL) Carsten Langtofte Larsen, GEUS (CLL) Richard Thomsen, GEUS (RT) Helle Pilsgård, CFK (HP) Bent Sørensen, MOS (BS) Kristine Munk Pollas, MOS (KMP) Sophie Winther, MOS (SW) Hans Løkke, DMU (HLo) Lars Moseholm, DMU (LMO) Susanne Boutrup, DMU (SUB) Poul Nordemann Jensen, DMU (PNJ) Lilian van der Bijl, DMU (LB) Torben Moth Iversen, DMU (TMI) Afbud: Inger Bergmann (MST) Flemming Nielsen (SNS) Hans Christian Carsten (SNS) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Status fra styringsgrupperne 4. Evaluering af dataindberetning Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar juli Undersøgelsesovervågningsprogrammet 7. Justering af overvågningsprogrammet 2008

2 8. Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet 9. Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks 10. Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb 11. Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion 12. Liste over udpegede laboratorier 13. Tværgående indsatser og F&U-projekter Næste møde 15. Eventuelt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2 Meddelelser 2.1 Paradigme for rapportering Fagdatacentrene udarbejder paradigmer for rapporteringen i 2008 med henblik på præsentation på decembermødet. Paradigmet skal omfatte både NOVANA og DEVANO. 2.3 Udsendelse af kommenteret dagsorden MOS overvejer, hvordan MIM skal håndtere spørgsmålet om udsendelse af dagsordensmateriale fsva. henholdsvis drift og revision i forhold til de eksterne parter. 2.6 Gendannelse af undergruppen for tværgående data Det blev besluttet at gendanne undergruppen for tværgående data. I denne forbindelse er der behov for udmelding af repræsentanter fra miljøcentrene til erstatning for de tidligere amtsrepræsentanter. Tidligere var der 3-4 amtsrepræsentanter i gruppen. DMU har formandsskabet. Miljøcentrene bedes melde repræsentanter ind senest uge 40 til DMU. 3 Status fra styringsgrupperne 3.2 Styringsgruppen for Landovervågning Det blev besluttet, at Styringsgrupperne for Grundvand og Landovervågning samt GEUS i fællesskab foretager en vurdering af omfanget af opgaven med tinglysning af GRUMO- og landovervågningsstationer - herunder en oversigt over antal og lokalisering af grundvandsstationer samt en vurdering af de juridiske aspekter og økonomiske konsekvenser ved tinglysning og eventuel sløjfning af stationer. Styringsgruppernes vurdering med forslag til indstilling om varetagelse af tinglysningen forelægges Koordinationsudvalget på december-mødet. 3.5 Styringsgruppen for Grundvand Det blev besluttet, at KL og DANVA/FVD repræsenteres i styringsgruppen for Grundvand fsva. styringsgruppens arbejde jf. kommissoriet for drift af overvågningsprogrammerne. Fsva. interne overvejelser vedrørende revision af programmet findes andre måder at inddrage fx KL og DANVA/FVD på. 2

3 3.6 Styringsgruppen for Marine områder Koordinationsudvalget tager styringsgruppens håndtering af iltsvindsmålinger i forhold til perioder uden iltsvind og perioder, hvor iltsvind er under udvikling, til efterretning. Styringsgruppernes statusrapporter blev i øvrigt taget til efterretning. 4 Evaluering af dataindberetning 2006 MST undersøger de juridiske aspekter i, at der ikke er en frist i bekendtgørelsen for indberetning af data med henblik på evt. senere håndtering heraf. Det blev besluttet, at Styringsgruppen for grundvand med henvisning til Dataansvarsaftalen kontakter KL vedrørende den manglende dataindberetning fra laboratorierne, så KL kan rykke vandværker, der derefter kan rykke i laboratorier. GEUS opfordres til at styrke informationsindsatsen overfor laboratorierne om Dataansvarsaftalen. Det blev besluttet, at MST og DMU finder en løsning på problemet med de manglende punktkildedata i forhold til rapporteringen. Der arbejdes efter den reviderede tidsplan, som blev vedtaget på Koordinationsudvalgets 3. møde i juni. 5 Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar - 1. juli 2007 Styringsgruppernes indberetning af de gennemførte overvågningsaktiviteter tages til efterretning. 6 Undersøgelsesovervågningsprogrammet Fordelingen af undersøgelsesovervågningsmidlerne forelægges efterfølgende MC-kredsen til godkendelse. Miljøcentrene er bedt om at udfylde oversigtsskemaer, som beskriver projekterne, jf. bilag 6.1 i mødematerialet. 7 Justering af overvågningsprogrammet 2008 Det uddelte papir om økonomi er et foreløbigt arbejdspapir, som alene er til koordinationsgruppens brug. DMU belyser konkrete tilpasningsmuligheder i henhold til: A. den nuværende overvågnings geografiske ensartethed 3

4 B. er der fagområder i DEVANO og undersøgelsesovervågningen, som det af faglige grunde eller i forhold til internationale forpligtelser ikke er muligt at undlade at gennemføre i 2008? C. er der mulighed for yderligere effektivisering af den praktiske gennemførelse af overvågningen? D. reduktion af analyseprogram i 2008 i forhold til 2007 DMU har vurderet disse forhold i mail af 20. september. Vurderingerne sendes videre til styringsgrupperne som grundlag for deres arbejde. Det blev besluttet, MOS efterfølgende sender en bestilling til Styringsgrupperne om udarbejdelse af forslag til realisering af de konkrete besparelsesforslag for 2008-programmet samt beskrivelse af konsekvenser. I bestillingen beskrives rammer og forudsætninger for styringsgruppernes overvejelse. Bestillingen er efterfølgende sendt ved af 24. september. MOS sender efterfølgende en bestilling til MST, BLS-vand og BLS-natur samt KMS om gennemgang af nye/ændrede overvågnings- og rapporteringsbehov i forhold til de seneste opgørelser i forbindelse med justeringen af overvågningsprogrammet MOS sender efterfølgende en bestilling til fagdatacentrene om gennemgang af hvilke konkrete nationale eller internationale forpligtigelser, politiske forpligtigelser eller forskningsmæssige behov, der ligger til grund for de aktuelle overvågningsaktiviteter i overvågningsprogrammet. BLS vurderer behovet for tilpasning af det fremtidige overvågningsprogram til vand- og naturplanerne. 8 Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet 8.1 Anvendelse af modeller i overvågningen MOS reviderer projektoplægget om anvendelse af modeller i overvågningen jf. kommentarer på mødet og tidsplanen justeres. Der udpeges repræsentanter til projektgruppen for anvendelse af modeller i overvågningen hurtigst muligt. Repræsentanterne i projektgruppen er: MOS: Bent Sørensen, Kristine Munk Pollas BLS: Tonny Niilonen MC: Jens Würgler Hansen (RIN), Mette Thorsen (AAR), Benny Bruhn (NYK) DMU: Lilian van der Bijl GEUS: Jens Christian Refsgaard MOS sender efterfølgende en bestilling til projektgruppen og styringsgrupperne om at kommentere notatet fra DMU om anvendelse af modeller i de eksisterende overvågningsprogrammer. 4

5 DMU sender efterfølgende en bestilling til fagdatacentrene om et notat, som belyser de internationale erfaringer med anvendelse af modeller i overvågningsprogrammer. Fagdatacentrene inddrager styringsgrupperne i dette arbejde. 8.2 Analyse af pris på kemiske laboratorieanalyser Projektbeskrivelsen sendes i skriftlig høring hos Koordinationsudvalgets medlemmer. Projektbeskrivelsen er efterfølgende send i høring samt anmodning om udpegning af repræsentanter til hhv. styregruppe og projektgruppe ved af 21. september. Følgende personer deltager i projektet: Styregruppe Bent Sørensen, BLST (formand) Inger Bergmann, BLST Per Rosenberg, GEUS Ellen Langfrits, MC Ringkøbing Tenne Jespersen, MC Roskilde Ingela Karlsson, MC Odense Projektgruppe Sophie Winther, BLST (projektleder) Susanne Rasmussen, BLST Bent Boel, MC Århus Inge Holm, MC Odense Henriette Jakobsen, MC Roskilde Lisbeth Bjørndal Andersen, BLST er tilknyttet projektet fsva kemiske analyser på naturområdet. Britt Brock Jensen, CFK er tilknyttet projektet som rådgiver. 9 Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks Styringsgruppen for Marin beder MMK-følgegruppen om at uddybe redegørelsen om Havmodellen fsva. en faglig vurdering og de økonomiske konsekvenser af beskrevne justeringer af krav til temperatur og salinitet samt justeringer af krav til vandstand med henblik på skriftlig godkendelse i Koordinationsudvalget. 10 Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb Styringsgruppen for Ferskvand og Fagdatacenteret for Ferskvand uddyber den faglige udredning om bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb med en økonomisk vurdering (kvalitativ/kvantitativ) af det ændrede bestemmelsesniveau med henblik på en skriftlig høring og beslutning i Koordinationsudvalget. 5

6 Per Schriver har som formand for styringsgruppen efterfølgende fremsendt følgende bemærkninger, som Koordinationsudvalget tager til efterretning: Der er som nævnt på mødet tale om en reduktion i ressourceforbruget. På 1034 ud af i alt 1399 NOVANA faunaprøver i perioden reduceres det nuværende udvidede bestemmelsesniveau, hvilket også er tilfældet for alle 350 DEVANO faunaprøver i 2007 (2008 og 2009 er ikke fastlagt). Det er svært at kvantificere besparelsen, da der ikke findes Kirkegårdsketal for den. Vi har i MC Aalborg fået en favorabel konsulentkontrakt, hvor udvidet bestemmelsesniveau kun er 200 kr. dyrere end "normalt" niveau; det fås ikke billigere. Men det interessante ved besparelsen er at kompetencen til "normalt" niveau ligger i alle centre, hvorfor der kan spares konsulentudgifter i det hele taget. På grundlag her af godkender Koordinationsudvalget styringsgruppens indstillinger. 11 Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion Koordinationsudvalget godkender forslaget til revision af den tekniske anvisning for primærproduktionsmålinger med den bemærkning, at målinger af primærproduktion i marine områder overvejes i kommende revision af overvågningsprogrammet. Der henvises i øvrigt til Koordinationsudvalgets generelle bemærkning om konsekvensvurderinger under punkt Liste over udpegede laboratorier Den opdaterede liste over udpegede laboratorier tages til efterretning. 13 Tværgående indsatser og F&U-projekter 13.1 Forslag til screeningsundersøgelser i 2008 Arbejdsgruppen vedrørende miljøfremmede stoffer drøfter forslaget til screeningsundersøgelser i 2009 bl.a. under hensyntagen til GEUS oplysninger om at der p.t. ikke er registretet fund af svampemidler med henblik på indstilling om hvilke stoffer, der inddrages i Arbejdsgruppen sender en indstilling i skriftlig høring i Koordinationsudvalget mhp beslutning. MST undersøger muligheden for økonomisk inddragelse af/bidrag fra Regionerne, idet jordforurening er regionernes ansvarsområde Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen Projektbeskrivelsen om "Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen" tages til efterretning. Forslaget om ikke at iværksætte projektet "Anvendelse og udvikling af pigment/klorofyl a ratioer til en kvalitativ og kvantitativ vurdering af algesammensætningen i ferskvand" genovervejes, idet Koordinationsudvalgets medlemmer giver en tilbagemelding til MOS inden udgangen af oktober måned med henblik på en endelig beslutning. 6

7 14 Næste møde Koordinationsudvalget henstiller generelt til, at styringsgrupper, dagdatacentre og følgegrupper fremover i højere grad forholder sig til konsekvenserne af de emner som indstilles fx jf. kommissoriet for MMK-gruppens arbejde. Næste møde afholdes onsdag den 5. december kl på H. C. Andersen Hotel i Odense. Materiale til dagsorden skal være MOS i hænde senest fredag den 16. november. 15 Eventuelt Der var ingen bemærkninger til punktet. 7

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning)

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning) Projektbeskrivelse Projektnavn: Vejledning til geologisk modelopstilling. Projektperiode: 01.04.2007 31.12.2007 Projektejer + institutions ejer: Projektleder: Richard Thomsen, Afd. for Grundvandskortlægning

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere