Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002."

Transkript

1 Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter, integration af investmentbanken i Danske Markets, opdeling af personaleaktiviteterne, tilpasning af organisationen i Kredit & Markedsrisici og sammenlægning af erhvervs- og privatkundesektionerne i Bankaktiviteter Danmark. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Indeks Andel Andel (Mio. kr.) / Bankaktiviteter % 63% - Bankaktiviteter Danmark % 45% - Bankaktiviteter Udland % 18% Realkredit % 19% Danske Markets % 10% Danica Pension % 9% Danske Capital % 4% Danske Securities % -3% Øvrige områder % -2% Koncernen i alt % 100% Koncernens samlede basisindtjening før hensættelser udviste et fald på 4 pct. på grund af den negative påvirkning fra det markante fald i den danske pengemarkedsrente og omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. som følge af ændringen i koncernens investmentbankaktiviteter. Basisindtjeningen før hensættelser fra Bankaktiviteter udviste en fremgang på 7 pct. Denne fremgang kunne primært tilskrives realiseringen af omkostningsbesparelser i Danmark samt indtægtsfremgang i Norge og Sverige. 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

2 Bankaktiviteter Den generelt faldende aktivitet på kapitalmarkederne påvirkede indtjeningen negativt, især i Danske Capital og Danske Securities. Danske Securities var derudover påvirket af omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. Danske Markets kunne, som forventet, ikke fastholde den høje indtjening, som blev realiseret i Området Øvrige udviste et stigende underskud primært som følge af lavere afkast af den kapital, som ikke er allokeret til forretningsområderne, samt fratrædelsesomkostninger i 2002 på godt 300 mio. kr., der ikke var omfattet af fusionshensættelsen. Bankaktiviteter Bankaktiviteter omfatter samtlige koncernens bankforretninger samlet i en enhedsorganisation i hvert af de lande, hvor koncernen har forretningssted. BANKAKTIVITETER (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 29,2 27,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 58,7 61,5 De samlede bankaktiviteter bidrog i 2002 med mere end to tredjedele af koncernens samlede basisindtjening før hensættelser. I forhold til 2001 steg basisindtjeningen før hensættelser med 529 mio. kr. Basisindtægterne var stort set uforandrede, mens omkostningerne blev reduceret med 5 pct. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark varetager koncernens indenlandske bankforretninger med privatkunder og erhvervskunder. Forretningen drives under en række varemærker brands herunder Danske Bank og BG Bank. BANKAKTIVITETER DANMARK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 41,3 38,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 59,9 63,9 Basisindtjeningen før hensættelser fra de danske bankaktiviteter udviklede sig positivt, primært som følge af reducerede omkostninger på i alt 10 pct. i forhold til Basisindtjening før hensættelser, mio. kr. Basisindtægterne udviste et fald på 4 pct., hvilket skyldes, at nettorenteindtægterne blev reduceret på grund af en nedgang i den korte pengemarkedsrente på næsten 2 procentpoint i forhold til Herved faldt det direkte afkast af den allokerede kapital, ligesom indtjeningen på indlånsoverskuddet blev reduceret. Indtægtsnedgangen blev kun delvist opvejet af satsændringer Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser På trods af afdæmpningen i den generelle økonomiske aktivitet i 2002 blev gebyrindtægterne fastholdt på niveauet fra Omkostningsreduktionen var en følge af den løbende sammenlægning af filialer, reduktion af medarbejderantallet samt konverteringen af BG Banks ITsystemer i 2001 og af giroplatformen i 2002 til koncernens IT-platform. 40 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

4 Bankaktiviteter Danmark I årets løb sås en vigende udvikling i markedsandele for begge bankbrands. I Danske Bank brandet var der dog en kundetilgang i 2. halvår, hvilket bl.a. kan tilskrives introduktionen af kundepakker. En vigende udvikling i markedsandele var forventet på baggrund af fusionen og de hermed afledte omstruktureringer og filiallukninger. Indtægtstabet vurderes at være mindre end forventet på fusionstidspunktet. Privatkunder Afsætningen af udlånsprodukter til privatkunder var påvirket af, at kunder med ejerboliger udnyttede de stigende friværdier til omlægning af forbrugslån og kreditter til lavere forrentede realkreditlån. Over for bankens privatkunder introduceredes løbende gennem 2002 forskellige kundepakker. Kundepakkerne er en samling af services og produkter, som er målrettet bestemte kundesegmenter. Salget af kundepakker i Danske Bank brandet forløb meget tilfredsstillende. Afsætningen af kundepakkerne Danske Fri, Danske Studie og Danske Eksklusiv var særdeles god, mens Danske Ekstra ikke helt levede op til forventningerne, hvorfor kundepakken er forbedret i Salget af BG Banks Pluskoncept var ligeledes tilfredsstillende, og særligt salget af konceptet BG Plus til unge udviklede sig positivt. Der vil i 2003 fortsat blive fokuseret på salg af kundepakker. I årets løb reduceredes antallet af filialer med 64. Totalt set er filialantallet siden efteråret 2000 faldet med 136 som følge af sammenlægninger. Ved udgangen af 2002 var det samlede antal filialer i Danmark 489. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 På grund af et stigende antal røverier mod bankfilialer besluttede koncernen at indføre et nyt koncept med kassefri filialer. Konceptet indebærer bl.a., at muligheden for kontantudbetalinger i kasserne bortfalder. De første filialer, hvor konceptet blev introduceret, udviklede sig særdeles tilfredsstillende og blev vel modtaget af kunder såvel som medarbejdere. Trygheden er blevet øget markant for både medarbejdere og kunder i de berørte filialer samtidig med, at rådgivningsindsatsen over for kunderne er blevet styrket. Der er i årets løb omdannet 21 filialer til kassefri filialer. I løbet af 2003 vil yderligere et antal filialer blive omdannet til kassefri filialer af koncernens kunder har en aftale med banken om on-line betjening. I 2002 gennemførtes en kundetilfredshedsundersøgelse blandt privatkunder i Danske Bank og BG Bank. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med et eksternt analysebureau og omfattede kunder, der opfatter BG Bank henholdsvis Danske Bank som deres primære bank. Resultatet viste, at kundetilfredsheden og -loyaliteten i de to banker befinder sig på et stigende og konkurrencedygtigt niveau. 42 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

6 Erhvervskunder En ny erhvervsstruktur i Danske Bank brandet blev fuldt implementeret i 2002 og godt modtaget af kunder og medarbejdere. Større privat- og erhvervskunder betjenes nu fra finanscentrene, hvor Realkredit Danmark og Danica Pension i de fleste tilfælde også har kontorer. Placeringen under samme tag giver mulighed for et endnu tættere samarbejde mellem de tre brands til gavn for kunderne og koncernen. En ikke uvæsentlig del af BG Bank Erhvervs indtjening knytter sig til kunder i landbrugserhvervet. Med virkning fra 1. januar 2003 etableredes derfor 3 selvstændige landbrugscentre i det sydlige Jylland og på Fyn. Her blev det fremtidige kunde- og kreditmæssige ansvar for en række udvalgte landbrugskunders privat- og erhvervsengagementer samlet. Erhverv Direkt, som er et telefonkoncept rettet mod mindre erhvervsvirksomheder, blev implementeret i november måned. Konceptet indebærer mulighed for telefonisk rådgivning alle ugens dage af disse kunder. I tredje kvartal blev Danske Invest Erhverv og BG Invest Erhverv introduceret. Erhvervskunderne har taget godt imod produktet med stort salg til følge. Aktivitetsniveauet inden for de mange øvrige produkter, banken tilbyder erhvervsvirksomhederne, har været klart stigende. Specielt cash management området og den fortsatte udvikling af avancerede IT-løsninger har vist sig at imødekomme et stigende behov hos erhvervskunderne. 44 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

7 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter Udland omfatter samtlige bankaktiviteter, som landeorganisationerne uden for Danmark udfører. De enkelte landeorganisationer har hver især ansvaret for bankforretningen i eget land. Forretningen drives under en række varemærker brands herunder Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. BANKAKTIVITETER UDLAND (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 16,7 15,5 Omkostninger i pct. af basisindtægter 55,3 53,6 BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtjening før hensættelser, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Norge Sverige UK USA Øvrige udenlandske aktiviteter Bankaktiviteter Udland i alt Basisindtjeningen før hensættelser fra de udenlandske bankaktiviteter udviklede sig positivt med en stigning på 7 pct. i forhold til Den primære indtjeningsfremgang kan henføres til den gunstige udvikling i de norske og britiske aktiviteter. Valutakursændringer medførte en forøgelse af omkostningerne med 75 mio. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter Norge BANKAKTIVITETER NORGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 22,5 11,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 62,6 76,0 Bankaktiviteter Norge, der omfatter Fokus Bank samt Danske Banks Oslo filial, viste en positiv udvikling i Basisindtjeningen før hensættelser steg fra 350 mio. kr. i 2001 til 649 mio. kr. i 2002 som følge af øgede indtægter og reducerede omkostninger. Indtægterne steg i lokal valuta med 9 pct., mens omkostningerne blev reduceret med 11 pct. Årsagen til den positive resultatudvikling var bl.a. gode salgsresultater, som medførte en udlånsvækst i perioden på 10 pct. Udlånsvæksten til privatkunder var særlig stærk med 14 pct., og banken fik en række nye, gode kunder. Udlånsvæksten til erhvervskunder var moderat, bl.a. på grund af den løbende tilpasning af mellemværender med den del af kundeporteføljen, hvor forholdet mellem afkast og risiko ikke var tilfredsstillende. Der var i årets løb en betydelig omsætning i erhvervskundemassen, og banken havde en god tilgang af en række nye, attraktive erhvervskunder. Markedsandelen udgjorde knap 4 pct. Omkostningerne blev hovedsageligt reduceret som følge af, at omkostningerne i 2001 var påvirket af omkostninger til IT-integrationen, men også som følge af gennemførte effektiviseringstiltag. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Banken øgede i 2002 fokuseringen på aktiviteter i de fire største byer i Norge. Tre filialer blev solgt i 2002 samtidig med, at fire nye filialer blev åbnet i satsningsområderne. Det samlede antal filialer er nu 64. I løbet af året blev Danske Banks filial i Oslo integreret i Fokus Banks organisation for at opnå markeds- og omkostningssynergier. I 2002 blev der fokuseret stærkt på bankens kernevirksomhed, og i den sammenhæng blev der indført åben arkitektur, som medfører, at kunderne også tilbydes produkter fra eksterne leverandører i form af bl.a. opsparingsog forsikringsprodukter. Fordelene for Fokus Bank ved at være en integreret del af Danske Bank blev yderligere udnyttet. Bl.a. betød den fælles IT-platform effektivisering af processer og større udviklingskapacitet. Nye produkter og løsninger blev tilbudt kunderne, bl.a. cash management samt produkter fra koncernens øvrige datterselskaber. Bankaktiviteter Sverige BANKAKTIVITETER SVERIGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 8,3 13,4 Omkostninger i pct. af basisindtægter 80,0 65,5 Den svenske detailbankorganisation havde i 2002 en god udvikling. 48 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

10 Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen før hensættelser blev dog reduceret med 132 mio. kr. til 321 mio. kr. især på grund af omkostninger til opgradering af IT-system. Nettorenteindtægterne blev forøget som følge af svagt forbedrede rentemarginaler samt god udlånsvækst. Også gebyrindtægterne blev forøget. Samlet set steg basisindtægterne i lokal valuta med 21 pct. i forhold til På trods af svage konjunkturer på det svenske marked udviste udlånet en stigning på 11 pct. i forhold til 2001 og udgjorde 60 mia. kr. ultimo december Indlånene steg 15 pct. Volumenvæksten kan henføres til udvidede engagementer med eksisterende kunder og til en positiv kundetilgang på såvel privat- som erhvervskundemarkedet. Danske Bank koncernens markedsandel i Sverige øgedes til 7 pct. på udlån og til 3 pct. på indlån. Omkostningerne renset for valutakurseffekten blev næsten fordoblet især som følge af et udviklingsprojekt, der indebar opgradering af det svenske kundekontosystem til det fælles kontosystem med henblik på fremtidig reduktion af drifts- og udviklingsomkostningerne. Opgraderingen af systemet forløb tilfredsstillende og blev afsluttet i oktober En stigning i antallet af medarbejdere og udviklingen på kapitalmarkederne medførte en forøget pensionsomkostning på 58 mio. kr. i Herudover øgedes omkostningerne på grund af åbning af nye filialer. Det samlede antal filialer er nu 46. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Bankaktiviteter UK BANKAKTIVITETER UK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 17,8 16,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 20,1 22,8 Basisindtjeningen før hensættelser fra de britiske bankaktiviteter udviste en stigning på 8 pct. til 769 mio. kr. primært som følge af forøget gebyrindtjening på eksisterende kunder og reducerede omkostninger. I lokal valuta steg indtægterne 11 pct., mens omkostningerne blev reduceret med 2 pct. Det generelle aktivitetsniveau i de segmenter på det britiske marked, hvor Danske Bank har aktiviteter, var fortsat lavt og med færre finansieringsopgaver til følge. 50 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

12 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter USA BANKAKTIVITETER USA (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 20,5 18,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 24,8 23,2 Basisindtjeningen før hensættelser fra de amerikanske aktiviteter udgjorde 270 mio. kr. i 2002 mod 288 mio. kr. i Ses bort fra effekten af valutakursfaldet viste de amerikanske bankaktiviteter en fremgang i basisindtjeningen på 11 pct. Udlånsaktiviteterne i USA koncentreres om virksomheder, der har forretningsaktivitet på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa, og udvalgte globale finansielle institutioner. Engagementer med amerikanske virksomheder reduceres løbende og er siden udgangen af 2000 reduceret med knap 55 pct. Øvrige udenlandske bankaktiviteter Øvrige udenlandske bankaktiviteter udføres i Luxembourg, Finland, Tyskland og Polen. Nedgangen i basisindtjeningen fra 361 mio. kr. i 2001 til 307 mio. kr. i 2002 skyldtes hovedsageligt, at filialerne i Hong Kong og Singapore blev lukket ved udgangen af1. halvår DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Realkredit Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og omsætning af fast ejendom. Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Omsætningen af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home. REALKREDIT (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 14,7 16,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 36,7 37,0 Realkredit havde i 2002 en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod mio. kr. i Faldet i basisindtjeningen på 2 pct. skyldtes reduceret afkast fra den allokerede kapital og likvide midler, samt at konverteringsaktiviteten var lavere end i Stigning i udlånsporteføljen havde positiv indflydelse på bidragsindtægter og gebyrer. Realkredit realiserede et fald i driftsomkostninger og afskrivninger fra mio. kr. i 2001 til mio. kr. i 2002, svarende til 3 pct. Omkostningerne i procent af basisindtægterne blev reduceret til 36,7 pct. i 2002 mod 37,0 pct. i Basisindtjening før hensættelser, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Målt i forhold til den allokerede kapital udgjorde basisindtjeningen før hensættelser i ,7 pct. mod 16,1 pct. året før. Realkreditaktiviteternes afkastprocent skal ses i relation til den begrænsede risiko på udlånsporteføljen. Det samlede bruttoudlån på realkreditmarkedet i Danmark udgjorde 332 mia. kr. i Aktiviteten i branchen var påvirket af en vis konverteringsaktivitet i 2. halvår Konverteringerne nåede dog ikke det meget høje niveau, som kendetegnede 2. halvår af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

14 Realkredit Renterne på såvel korte som lange obligationer var stabile på et lavt niveau i 1. halvår af 2002, men faldt i 2. halvår yderligere, især på obligationer med kort løbetid. Ved årets udløb udgjorde renten på et 30-årigt fastforrentet lån 5,5 pct., og renten på FlexLån type F1 (100 pct. årlig rentetilpasning) faldt til det historisk lave niveau, 3,0 pct. Denne udvikling gjorde det også i 2002 fordelagtigt for låntagerne at vælge FlexLån, såvel ved optagelse af nye lån som ved omlægning af bestående lån. FlexLån udgjorde i pct. af samtlige udbetalte lån mod 56 pct. for året før. Ved udgangen af 2002 bestod 34 pct. af låneporteføljen af Flex- Lån mod 25 pct. ved årets begyndelse. Realkredit Danmark havde i 2002 et samlet bruttoudlån på 110 mia. kr. mod 113 mia. kr. i Koncernens markedsandel inden for realkreditfinansiering i Danmark udgjorde for bruttoudlånet 32,4 pct. i 2002 mod 33,0 pct. i Markedsandelen for nettonyudlånet faldt fra 31,6 pct. til 27,7 pct. Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. Faldet i markedsandele vedrører hovedsageligt erhvervsmarkedet. Udviklingen i markedsandele afspejler endvidere, at Realkredit Danmark i forbindelse med konverteringerne i 3. kvartal 2002 ikke helt formåede at opretholde sin markedsandel af de samlede realkreditudlån. Udlånsporteføljen voksede til 469 mia. kr. ved udløbet af 2002 i forhold til 448 mia. kr. ved årets begyndelse. Privatmarkedet tegnede sig for 70 pct. af porteføljeudvidelsen. Alle Realkredit Danmarks obligationer udstedt efter 1. september 1992 har den højest opnåelige rating hos Moody s Investors Service, nemlig Aaa, svarende til ratingen for danske statsobligationer. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Det danske realkreditmarked blev i 2002 omtalt i rapporter fra de internationale kreditvurderingsbureauer, der konkluderede, at danske realkreditobligationer generelt har en meget lav risiko. Dette ventes at styrke den internationale interesse for danske realkreditobligationer. Ved udgangen af 2002 udgjorde udenlandske investorers ejerandel af Realkredit Danmarks obligationer 11 pct. Ved den årlige auktion over obligationer, der refinansierer FlexLån, blev der i december 2002 opnået en overtegningsprocent og kurs på et meget tilfredsstillende niveau. Realkredit Danmark har i 2002 gennemført en ændring i distributionsnettet i retning af færre lokale kontorer, udvidet anvendelse af Kundelinien og en tættere fysisk tilknytning mellem realkreditkontorer og bankfilialer. Disse tiltag forventes efter fuld implementering at styrke kunderelationerne, øge synergierne og medføre fortsat vækst i udlånet. Ejendomspriserne på det danske boligmarked fortsatte også i 2002 med at stige, dog mindre end året før. Parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder steg mest i hovedstadsområdet og de største provinsbyer. Ejendomsomsætningen på boligmarkedet var i 2002 lidt højere end året før. Koncernens ejendomsmæglerkæde, home, udvidede sin aktivitet bl.a. ved et øget forretningsmæssigt samarbejde med banken og Realkredit Danmark. Ved årets udløb havde home-kæden 169 mæglerbutikker mod 165 ved årets begyndelse. 54 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

16 Danske Markets Danske Markets Danske Markets har ansvar for koncernens handel med valuta og rentebærende instrumenter og disponerer koncernens korte likviditet. Området betjener Danske Banks største erhvervs- og investeringskunder samt koncernens detailbankaktiviteter fra kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, UK og USA. Koncernens centrale økonomiske og finansielle analyseaktiviteter i Danske Analyse henhører under Danske Markets. DANSKE MARKETS (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 25,3 36,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 53,5 47,4 Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 830 mio. kr. i 2002 mod mio. kr. i Generelt var handlen med rente- og valutaprodukter tilfredsstillende, om end resultatet ikke helt nåede samme niveau som i På grund af de store kursbevægelser på de finansielle markeder skærpede virksomheder og investorer yderligere opmærksomheden på styringen af deres finansielle risici. For at udbrede kundernes kendskab til mulighederne i anvendelsen af derivater til optimering af rente- og valutarisici intensiverede Danske Markets i 2002 sine kundeaktiviteter. Udviklingen havde en positiv virkning på Danske Markets omsætning af afledte produkter til styring af rente- og valutarisici. Basisindtjening før hensættelser, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Danske Markets fastholdt igennem 2002 sin betydelige markedsandel på det danske penge- og valutamarked, og markedsandelen for handel med danske obligationer blev øget hen imod slutningen af året Bankens fokus på e-trading blev intensiveret gennem 2002, bl.a. deltog Danske Markets aktivt i de mest betydende elektroniske handelsportaler, som nogle kunder foretrækker at bruge som indgang til markederne. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Danske Markets Kreditobligationsmarkederne var præget af betydelig volatilitet, ringe likviditet og en betydelig udvidelse af kreditmarginaler internationalt. Dette resulterede i en markant nedgang i kapitalmarkedsaktiviteten. Danske Markets Debt Capital Markets aktiviteter havde som følge heraf ikke en tilfredsstillende udvikling. Danske Markets deltager i Continuous Linked Settlement (CLS), der er et nyt internationalt clearingsamarbejde, hvis ene formål er afvikling af valutahandler uden modpartsrisiko, idet samtidig afvikling af både købs- og salgssiden eliminerer modpartsrisikoen. Afviklingen omfatter syv hovedvalutaer og udvides i foråret 2003 med de skandinaviske valutaer samt SGD, hvorved en meget stor andel af verdens valutahandel vil være omfattet. I Norge styrkede Danske Markets sin position på obligationsmarkedet markant. Salget af rente- og valutaprodukter sker under brandet Fokus Markets og indgår i Fokus Banks tilbud til de norske kunder. Danske Markets bevarede sin førende position på det svenske obligationsmarked under brandet Danske Consensus. Markedsandelen blev øget i et marked, der viste vigende omsætning. Forretningsudviklingen for de svenske valuta- og pengemarkedsprodukter samt derivater var positiv, hvilket skal ses på baggrund af en generel styrkelse af salgsindsatsen over for svenske kunder kombineret med betydelig fokus hos kunderne på risikostyring. Derudover blev aktiviteten drevet af et stigende omfang konvergenshandler, hvor kunder positionerer sig i forventning til, at Sverige på et senere tidspunkt vil gå over til euro en. Bankens samlede markedsandel for handel med rente- og valutaprodukter blev forøget, og der vurderes at være et fortsat betydeligt potentiale for aktivitetsudvidelse på det svenske marked. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 Danica Pension Danica Pension omfatter alle koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Områdets aktiviteter er organiseret i Danica Pension koncernen og i Forsikringsselskabet Danica. Området markedsføres under navnet Danica Pension og henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions eget korps af assurandører, chefrådgivere og pensionsrådgivere. DANICA PENSION (Mio. kr.) 2002* 2001 Forskel i pct. Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Funding, netto Basisindtjening Allokeret kapital Basisindtjening i pct. p.a. af allokeret kapital 17,7 18,0 *) Opgjort efter ny overskudspolitik Basisindtjeningen for Danica Pension var på niveau med det forventede, og den forretningsmæssige udvikling var tilfredsstillende. Det samlede resultat før skat blev på 510 mio. kr. I basisindtjeningen, som viste et resultat på mio. kr., indregnes et risikotillæg på 0,5 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser, svarende til 850 mio. kr. På grund af et lavt investeringsafkast er indregningen af dette risikotillæg i Danica Pensions regnskab udskudt til en senere regnskabsperiode, og koncernens beholdningsindtjening er derfor belastet med et tilsvarende beløb. I 2002 indførtes nye regnskabsregler for livsforsikringsselskaber, som medførte, at regnskabet nu opgøres til markedsværdi. Ændringen har ikke medført væsentlige ændringer i livkoncernens egenkapital, DANICA PENSION (Mio. kr.) Præmier f.e.r. 2002* Forsikringsydelser f.e.r idet værdiansættelsen hidtil er foretaget til markedsværdi i Danske Banks regnskab. Ændring i livsforsikringshensættelser mv Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af investeringsvirksomhed Udviklingen i præmierne i 2002 var meget tilfredsstillende, både for den traditionelle forretning og for Danica Resultat før skat Skat Link. De samlede bruttopræmier udgjorde 13,1 mia. kr. Årets resultat mod 11,2 mia. kr. sidste år, svarende til en stigning på *) Opgjort efter ny overskudspolitik 58 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

19 Danica Pension 17 pct. I den traditionelle forretning var væksten fortsat god på firmamarkedet, og det er meget tilfredsstillende, at der er en støt stigende interesse for samarbejde med Danica Pension. Bruttopræmierne for Danica Link udgjorde ca. 1,9 mia. kr. i 2002, hvoraf 0,5 mia. kr. er ordninger overført fra den traditionelle forretning i Danica Pension. I april begyndte salget af unit-link forsikringer via Danica Pensions filial i Norge. Salget er kommet godt fra start, og bruttopræmierne udgjorde 123 mio. kr. På det svenske marked var præmieindtægterne for unit-link forsikringer stagnerende, hvilket især skyldtes udviklingen på aktiemarkederne, hvor det svenske marked var blandt de mest berørte. Bruttopræmierne udgjorde 0,5 mia. kr. i 2002, hvilket er på niveau med Udviklingen i salget af Danica Sundhedssikring var fortsat meget positiv, og antallet af forsikringer steg med over 30 pct. til ultimo året. Hertil kommer ca forsikringer for ansatte i Danske Bank koncernen. Basisindtjening, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Investeringsafkastet i Danica Pension koncernen ekskl. unit-link forretningen udgjorde 3,7 pct. i Aktier gav et negativt investeringsafkast, mens obligationer, afledte finansielle instrumenter og ejendomme alle gav et positivt afkast. Under de givne markedsforhold og den valgte risikoprofil var afkastet acceptabelt. Med henblik på at nedbringe aktierisikoen solgte Danica Pension i 2002 aktier for ca. 9 mia. kr., og beholdningen af aktier udgjorde ultimo året 14 mia. kr. svarende til en aktieandel på knap 9 pct. Danica afdækkede risikoen for yderligere rentefald ved køb af afledte finansielle instrumenter. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater. Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312

FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 FIH Årsrapport 2008 CVR-nr 17029312 2 Indhold 3 Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.30 i FIHs lokaler: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø Ledelsesberetning Hovedtal 4 Udvikling

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartai Ordinært resultat steg med 12 pct. De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5 Indhold Profil og idegrundlag................................................... Side 2 Koncernstruktur...................................................... Side 3 Kort fortalt...........................................................

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Interim Report First half 2014. Rapporten indeholder en

Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Interim Report First half 2014. Rapporten indeholder en LEDELSESBERETNING Hovedtal Danske Bank koncernen 3 3 Executive summary summary 4 4 Eksekvering af strategien 5 Eksekvering Forretningsgennemgang af strategien 5 6 Forretningsgennemgang Ambitioner og mål

Læs mere