Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002."

Transkript

1 Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter, integration af investmentbanken i Danske Markets, opdeling af personaleaktiviteterne, tilpasning af organisationen i Kredit & Markedsrisici og sammenlægning af erhvervs- og privatkundesektionerne i Bankaktiviteter Danmark. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Indeks Andel Andel (Mio. kr.) / Bankaktiviteter % 63% - Bankaktiviteter Danmark % 45% - Bankaktiviteter Udland % 18% Realkredit % 19% Danske Markets % 10% Danica Pension % 9% Danske Capital % 4% Danske Securities % -3% Øvrige områder % -2% Koncernen i alt % 100% Koncernens samlede basisindtjening før hensættelser udviste et fald på 4 pct. på grund af den negative påvirkning fra det markante fald i den danske pengemarkedsrente og omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. som følge af ændringen i koncernens investmentbankaktiviteter. Basisindtjeningen før hensættelser fra Bankaktiviteter udviste en fremgang på 7 pct. Denne fremgang kunne primært tilskrives realiseringen af omkostningsbesparelser i Danmark samt indtægtsfremgang i Norge og Sverige. 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

2 Bankaktiviteter Den generelt faldende aktivitet på kapitalmarkederne påvirkede indtjeningen negativt, især i Danske Capital og Danske Securities. Danske Securities var derudover påvirket af omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. Danske Markets kunne, som forventet, ikke fastholde den høje indtjening, som blev realiseret i Området Øvrige udviste et stigende underskud primært som følge af lavere afkast af den kapital, som ikke er allokeret til forretningsområderne, samt fratrædelsesomkostninger i 2002 på godt 300 mio. kr., der ikke var omfattet af fusionshensættelsen. Bankaktiviteter Bankaktiviteter omfatter samtlige koncernens bankforretninger samlet i en enhedsorganisation i hvert af de lande, hvor koncernen har forretningssted. BANKAKTIVITETER (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 29,2 27,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 58,7 61,5 De samlede bankaktiviteter bidrog i 2002 med mere end to tredjedele af koncernens samlede basisindtjening før hensættelser. I forhold til 2001 steg basisindtjeningen før hensættelser med 529 mio. kr. Basisindtægterne var stort set uforandrede, mens omkostningerne blev reduceret med 5 pct. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Bankaktiviteter Danmark Bankaktiviteter Danmark varetager koncernens indenlandske bankforretninger med privatkunder og erhvervskunder. Forretningen drives under en række varemærker brands herunder Danske Bank og BG Bank. BANKAKTIVITETER DANMARK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 41,3 38,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 59,9 63,9 Basisindtjeningen før hensættelser fra de danske bankaktiviteter udviklede sig positivt, primært som følge af reducerede omkostninger på i alt 10 pct. i forhold til Basisindtjening før hensættelser, mio. kr. Basisindtægterne udviste et fald på 4 pct., hvilket skyldes, at nettorenteindtægterne blev reduceret på grund af en nedgang i den korte pengemarkedsrente på næsten 2 procentpoint i forhold til Herved faldt det direkte afkast af den allokerede kapital, ligesom indtjeningen på indlånsoverskuddet blev reduceret. Indtægtsnedgangen blev kun delvist opvejet af satsændringer Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser På trods af afdæmpningen i den generelle økonomiske aktivitet i 2002 blev gebyrindtægterne fastholdt på niveauet fra Omkostningsreduktionen var en følge af den løbende sammenlægning af filialer, reduktion af medarbejderantallet samt konverteringen af BG Banks ITsystemer i 2001 og af giroplatformen i 2002 til koncernens IT-platform. 40 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

4 Bankaktiviteter Danmark I årets løb sås en vigende udvikling i markedsandele for begge bankbrands. I Danske Bank brandet var der dog en kundetilgang i 2. halvår, hvilket bl.a. kan tilskrives introduktionen af kundepakker. En vigende udvikling i markedsandele var forventet på baggrund af fusionen og de hermed afledte omstruktureringer og filiallukninger. Indtægtstabet vurderes at være mindre end forventet på fusionstidspunktet. Privatkunder Afsætningen af udlånsprodukter til privatkunder var påvirket af, at kunder med ejerboliger udnyttede de stigende friværdier til omlægning af forbrugslån og kreditter til lavere forrentede realkreditlån. Over for bankens privatkunder introduceredes løbende gennem 2002 forskellige kundepakker. Kundepakkerne er en samling af services og produkter, som er målrettet bestemte kundesegmenter. Salget af kundepakker i Danske Bank brandet forløb meget tilfredsstillende. Afsætningen af kundepakkerne Danske Fri, Danske Studie og Danske Eksklusiv var særdeles god, mens Danske Ekstra ikke helt levede op til forventningerne, hvorfor kundepakken er forbedret i Salget af BG Banks Pluskoncept var ligeledes tilfredsstillende, og særligt salget af konceptet BG Plus til unge udviklede sig positivt. Der vil i 2003 fortsat blive fokuseret på salg af kundepakker. I årets løb reduceredes antallet af filialer med 64. Totalt set er filialantallet siden efteråret 2000 faldet med 136 som følge af sammenlægninger. Ved udgangen af 2002 var det samlede antal filialer i Danmark 489. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 På grund af et stigende antal røverier mod bankfilialer besluttede koncernen at indføre et nyt koncept med kassefri filialer. Konceptet indebærer bl.a., at muligheden for kontantudbetalinger i kasserne bortfalder. De første filialer, hvor konceptet blev introduceret, udviklede sig særdeles tilfredsstillende og blev vel modtaget af kunder såvel som medarbejdere. Trygheden er blevet øget markant for både medarbejdere og kunder i de berørte filialer samtidig med, at rådgivningsindsatsen over for kunderne er blevet styrket. Der er i årets løb omdannet 21 filialer til kassefri filialer. I løbet af 2003 vil yderligere et antal filialer blive omdannet til kassefri filialer af koncernens kunder har en aftale med banken om on-line betjening. I 2002 gennemførtes en kundetilfredshedsundersøgelse blandt privatkunder i Danske Bank og BG Bank. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med et eksternt analysebureau og omfattede kunder, der opfatter BG Bank henholdsvis Danske Bank som deres primære bank. Resultatet viste, at kundetilfredsheden og -loyaliteten i de to banker befinder sig på et stigende og konkurrencedygtigt niveau. 42 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

6 Erhvervskunder En ny erhvervsstruktur i Danske Bank brandet blev fuldt implementeret i 2002 og godt modtaget af kunder og medarbejdere. Større privat- og erhvervskunder betjenes nu fra finanscentrene, hvor Realkredit Danmark og Danica Pension i de fleste tilfælde også har kontorer. Placeringen under samme tag giver mulighed for et endnu tættere samarbejde mellem de tre brands til gavn for kunderne og koncernen. En ikke uvæsentlig del af BG Bank Erhvervs indtjening knytter sig til kunder i landbrugserhvervet. Med virkning fra 1. januar 2003 etableredes derfor 3 selvstændige landbrugscentre i det sydlige Jylland og på Fyn. Her blev det fremtidige kunde- og kreditmæssige ansvar for en række udvalgte landbrugskunders privat- og erhvervsengagementer samlet. Erhverv Direkt, som er et telefonkoncept rettet mod mindre erhvervsvirksomheder, blev implementeret i november måned. Konceptet indebærer mulighed for telefonisk rådgivning alle ugens dage af disse kunder. I tredje kvartal blev Danske Invest Erhverv og BG Invest Erhverv introduceret. Erhvervskunderne har taget godt imod produktet med stort salg til følge. Aktivitetsniveauet inden for de mange øvrige produkter, banken tilbyder erhvervsvirksomhederne, har været klart stigende. Specielt cash management området og den fortsatte udvikling af avancerede IT-løsninger har vist sig at imødekomme et stigende behov hos erhvervskunderne. 44 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

7 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter Udland omfatter samtlige bankaktiviteter, som landeorganisationerne uden for Danmark udfører. De enkelte landeorganisationer har hver især ansvaret for bankforretningen i eget land. Forretningen drives under en række varemærker brands herunder Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. BANKAKTIVITETER UDLAND (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 16,7 15,5 Omkostninger i pct. af basisindtægter 55,3 53,6 BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtjening før hensættelser, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Norge Sverige UK USA Øvrige udenlandske aktiviteter Bankaktiviteter Udland i alt Basisindtjeningen før hensættelser fra de udenlandske bankaktiviteter udviklede sig positivt med en stigning på 7 pct. i forhold til Den primære indtjeningsfremgang kan henføres til den gunstige udvikling i de norske og britiske aktiviteter. Valutakursændringer medførte en forøgelse af omkostningerne med 75 mio. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter Norge BANKAKTIVITETER NORGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 22,5 11,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 62,6 76,0 Bankaktiviteter Norge, der omfatter Fokus Bank samt Danske Banks Oslo filial, viste en positiv udvikling i Basisindtjeningen før hensættelser steg fra 350 mio. kr. i 2001 til 649 mio. kr. i 2002 som følge af øgede indtægter og reducerede omkostninger. Indtægterne steg i lokal valuta med 9 pct., mens omkostningerne blev reduceret med 11 pct. Årsagen til den positive resultatudvikling var bl.a. gode salgsresultater, som medførte en udlånsvækst i perioden på 10 pct. Udlånsvæksten til privatkunder var særlig stærk med 14 pct., og banken fik en række nye, gode kunder. Udlånsvæksten til erhvervskunder var moderat, bl.a. på grund af den løbende tilpasning af mellemværender med den del af kundeporteføljen, hvor forholdet mellem afkast og risiko ikke var tilfredsstillende. Der var i årets løb en betydelig omsætning i erhvervskundemassen, og banken havde en god tilgang af en række nye, attraktive erhvervskunder. Markedsandelen udgjorde knap 4 pct. Omkostningerne blev hovedsageligt reduceret som følge af, at omkostningerne i 2001 var påvirket af omkostninger til IT-integrationen, men også som følge af gennemførte effektiviseringstiltag. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Banken øgede i 2002 fokuseringen på aktiviteter i de fire største byer i Norge. Tre filialer blev solgt i 2002 samtidig med, at fire nye filialer blev åbnet i satsningsområderne. Det samlede antal filialer er nu 64. I løbet af året blev Danske Banks filial i Oslo integreret i Fokus Banks organisation for at opnå markeds- og omkostningssynergier. I 2002 blev der fokuseret stærkt på bankens kernevirksomhed, og i den sammenhæng blev der indført åben arkitektur, som medfører, at kunderne også tilbydes produkter fra eksterne leverandører i form af bl.a. opsparingsog forsikringsprodukter. Fordelene for Fokus Bank ved at være en integreret del af Danske Bank blev yderligere udnyttet. Bl.a. betød den fælles IT-platform effektivisering af processer og større udviklingskapacitet. Nye produkter og løsninger blev tilbudt kunderne, bl.a. cash management samt produkter fra koncernens øvrige datterselskaber. Bankaktiviteter Sverige BANKAKTIVITETER SVERIGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 8,3 13,4 Omkostninger i pct. af basisindtægter 80,0 65,5 Den svenske detailbankorganisation havde i 2002 en god udvikling. 48 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

10 Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen før hensættelser blev dog reduceret med 132 mio. kr. til 321 mio. kr. især på grund af omkostninger til opgradering af IT-system. Nettorenteindtægterne blev forøget som følge af svagt forbedrede rentemarginaler samt god udlånsvækst. Også gebyrindtægterne blev forøget. Samlet set steg basisindtægterne i lokal valuta med 21 pct. i forhold til På trods af svage konjunkturer på det svenske marked udviste udlånet en stigning på 11 pct. i forhold til 2001 og udgjorde 60 mia. kr. ultimo december Indlånene steg 15 pct. Volumenvæksten kan henføres til udvidede engagementer med eksisterende kunder og til en positiv kundetilgang på såvel privat- som erhvervskundemarkedet. Danske Bank koncernens markedsandel i Sverige øgedes til 7 pct. på udlån og til 3 pct. på indlån. Omkostningerne renset for valutakurseffekten blev næsten fordoblet især som følge af et udviklingsprojekt, der indebar opgradering af det svenske kundekontosystem til det fælles kontosystem med henblik på fremtidig reduktion af drifts- og udviklingsomkostningerne. Opgraderingen af systemet forløb tilfredsstillende og blev afsluttet i oktober En stigning i antallet af medarbejdere og udviklingen på kapitalmarkederne medførte en forøget pensionsomkostning på 58 mio. kr. i Herudover øgedes omkostningerne på grund af åbning af nye filialer. Det samlede antal filialer er nu 46. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Bankaktiviteter UK BANKAKTIVITETER UK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 17,8 16,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 20,1 22,8 Basisindtjeningen før hensættelser fra de britiske bankaktiviteter udviste en stigning på 8 pct. til 769 mio. kr. primært som følge af forøget gebyrindtjening på eksisterende kunder og reducerede omkostninger. I lokal valuta steg indtægterne 11 pct., mens omkostningerne blev reduceret med 2 pct. Det generelle aktivitetsniveau i de segmenter på det britiske marked, hvor Danske Bank har aktiviteter, var fortsat lavt og med færre finansieringsopgaver til følge. 50 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

12 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter USA BANKAKTIVITETER USA (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 20,5 18,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 24,8 23,2 Basisindtjeningen før hensættelser fra de amerikanske aktiviteter udgjorde 270 mio. kr. i 2002 mod 288 mio. kr. i Ses bort fra effekten af valutakursfaldet viste de amerikanske bankaktiviteter en fremgang i basisindtjeningen på 11 pct. Udlånsaktiviteterne i USA koncentreres om virksomheder, der har forretningsaktivitet på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa, og udvalgte globale finansielle institutioner. Engagementer med amerikanske virksomheder reduceres løbende og er siden udgangen af 2000 reduceret med knap 55 pct. Øvrige udenlandske bankaktiviteter Øvrige udenlandske bankaktiviteter udføres i Luxembourg, Finland, Tyskland og Polen. Nedgangen i basisindtjeningen fra 361 mio. kr. i 2001 til 307 mio. kr. i 2002 skyldtes hovedsageligt, at filialerne i Hong Kong og Singapore blev lukket ved udgangen af1. halvår DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Realkredit Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og omsætning af fast ejendom. Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Omsætningen af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home. REALKREDIT (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 14,7 16,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 36,7 37,0 Realkredit havde i 2002 en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod mio. kr. i Faldet i basisindtjeningen på 2 pct. skyldtes reduceret afkast fra den allokerede kapital og likvide midler, samt at konverteringsaktiviteten var lavere end i Stigning i udlånsporteføljen havde positiv indflydelse på bidragsindtægter og gebyrer. Realkredit realiserede et fald i driftsomkostninger og afskrivninger fra mio. kr. i 2001 til mio. kr. i 2002, svarende til 3 pct. Omkostningerne i procent af basisindtægterne blev reduceret til 36,7 pct. i 2002 mod 37,0 pct. i Basisindtjening før hensættelser, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Målt i forhold til den allokerede kapital udgjorde basisindtjeningen før hensættelser i ,7 pct. mod 16,1 pct. året før. Realkreditaktiviteternes afkastprocent skal ses i relation til den begrænsede risiko på udlånsporteføljen. Det samlede bruttoudlån på realkreditmarkedet i Danmark udgjorde 332 mia. kr. i Aktiviteten i branchen var påvirket af en vis konverteringsaktivitet i 2. halvår Konverteringerne nåede dog ikke det meget høje niveau, som kendetegnede 2. halvår af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

14 Realkredit Renterne på såvel korte som lange obligationer var stabile på et lavt niveau i 1. halvår af 2002, men faldt i 2. halvår yderligere, især på obligationer med kort løbetid. Ved årets udløb udgjorde renten på et 30-årigt fastforrentet lån 5,5 pct., og renten på FlexLån type F1 (100 pct. årlig rentetilpasning) faldt til det historisk lave niveau, 3,0 pct. Denne udvikling gjorde det også i 2002 fordelagtigt for låntagerne at vælge FlexLån, såvel ved optagelse af nye lån som ved omlægning af bestående lån. FlexLån udgjorde i pct. af samtlige udbetalte lån mod 56 pct. for året før. Ved udgangen af 2002 bestod 34 pct. af låneporteføljen af Flex- Lån mod 25 pct. ved årets begyndelse. Realkredit Danmark havde i 2002 et samlet bruttoudlån på 110 mia. kr. mod 113 mia. kr. i Koncernens markedsandel inden for realkreditfinansiering i Danmark udgjorde for bruttoudlånet 32,4 pct. i 2002 mod 33,0 pct. i Markedsandelen for nettonyudlånet faldt fra 31,6 pct. til 27,7 pct. Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. Faldet i markedsandele vedrører hovedsageligt erhvervsmarkedet. Udviklingen i markedsandele afspejler endvidere, at Realkredit Danmark i forbindelse med konverteringerne i 3. kvartal 2002 ikke helt formåede at opretholde sin markedsandel af de samlede realkreditudlån. Udlånsporteføljen voksede til 469 mia. kr. ved udløbet af 2002 i forhold til 448 mia. kr. ved årets begyndelse. Privatmarkedet tegnede sig for 70 pct. af porteføljeudvidelsen. Alle Realkredit Danmarks obligationer udstedt efter 1. september 1992 har den højest opnåelige rating hos Moody s Investors Service, nemlig Aaa, svarende til ratingen for danske statsobligationer. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Det danske realkreditmarked blev i 2002 omtalt i rapporter fra de internationale kreditvurderingsbureauer, der konkluderede, at danske realkreditobligationer generelt har en meget lav risiko. Dette ventes at styrke den internationale interesse for danske realkreditobligationer. Ved udgangen af 2002 udgjorde udenlandske investorers ejerandel af Realkredit Danmarks obligationer 11 pct. Ved den årlige auktion over obligationer, der refinansierer FlexLån, blev der i december 2002 opnået en overtegningsprocent og kurs på et meget tilfredsstillende niveau. Realkredit Danmark har i 2002 gennemført en ændring i distributionsnettet i retning af færre lokale kontorer, udvidet anvendelse af Kundelinien og en tættere fysisk tilknytning mellem realkreditkontorer og bankfilialer. Disse tiltag forventes efter fuld implementering at styrke kunderelationerne, øge synergierne og medføre fortsat vækst i udlånet. Ejendomspriserne på det danske boligmarked fortsatte også i 2002 med at stige, dog mindre end året før. Parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder steg mest i hovedstadsområdet og de største provinsbyer. Ejendomsomsætningen på boligmarkedet var i 2002 lidt højere end året før. Koncernens ejendomsmæglerkæde, home, udvidede sin aktivitet bl.a. ved et øget forretningsmæssigt samarbejde med banken og Realkredit Danmark. Ved årets udløb havde home-kæden 169 mæglerbutikker mod 165 ved årets begyndelse. 54 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

16 Danske Markets Danske Markets Danske Markets har ansvar for koncernens handel med valuta og rentebærende instrumenter og disponerer koncernens korte likviditet. Området betjener Danske Banks største erhvervs- og investeringskunder samt koncernens detailbankaktiviteter fra kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, UK og USA. Koncernens centrale økonomiske og finansielle analyseaktiviteter i Danske Analyse henhører under Danske Markets. DANSKE MARKETS (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. p.a. af allokeret kapital 25,3 36,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 53,5 47,4 Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 830 mio. kr. i 2002 mod mio. kr. i Generelt var handlen med rente- og valutaprodukter tilfredsstillende, om end resultatet ikke helt nåede samme niveau som i På grund af de store kursbevægelser på de finansielle markeder skærpede virksomheder og investorer yderligere opmærksomheden på styringen af deres finansielle risici. For at udbrede kundernes kendskab til mulighederne i anvendelsen af derivater til optimering af rente- og valutarisici intensiverede Danske Markets i 2002 sine kundeaktiviteter. Udviklingen havde en positiv virkning på Danske Markets omsætning af afledte produkter til styring af rente- og valutarisici. Basisindtjening før hensættelser, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Danske Markets fastholdt igennem 2002 sin betydelige markedsandel på det danske penge- og valutamarked, og markedsandelen for handel med danske obligationer blev øget hen imod slutningen af året Bankens fokus på e-trading blev intensiveret gennem 2002, bl.a. deltog Danske Markets aktivt i de mest betydende elektroniske handelsportaler, som nogle kunder foretrækker at bruge som indgang til markederne. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Danske Markets Kreditobligationsmarkederne var præget af betydelig volatilitet, ringe likviditet og en betydelig udvidelse af kreditmarginaler internationalt. Dette resulterede i en markant nedgang i kapitalmarkedsaktiviteten. Danske Markets Debt Capital Markets aktiviteter havde som følge heraf ikke en tilfredsstillende udvikling. Danske Markets deltager i Continuous Linked Settlement (CLS), der er et nyt internationalt clearingsamarbejde, hvis ene formål er afvikling af valutahandler uden modpartsrisiko, idet samtidig afvikling af både købs- og salgssiden eliminerer modpartsrisikoen. Afviklingen omfatter syv hovedvalutaer og udvides i foråret 2003 med de skandinaviske valutaer samt SGD, hvorved en meget stor andel af verdens valutahandel vil være omfattet. I Norge styrkede Danske Markets sin position på obligationsmarkedet markant. Salget af rente- og valutaprodukter sker under brandet Fokus Markets og indgår i Fokus Banks tilbud til de norske kunder. Danske Markets bevarede sin førende position på det svenske obligationsmarked under brandet Danske Consensus. Markedsandelen blev øget i et marked, der viste vigende omsætning. Forretningsudviklingen for de svenske valuta- og pengemarkedsprodukter samt derivater var positiv, hvilket skal ses på baggrund af en generel styrkelse af salgsindsatsen over for svenske kunder kombineret med betydelig fokus hos kunderne på risikostyring. Derudover blev aktiviteten drevet af et stigende omfang konvergenshandler, hvor kunder positionerer sig i forventning til, at Sverige på et senere tidspunkt vil gå over til euro en. Bankens samlede markedsandel for handel med rente- og valutaprodukter blev forøget, og der vurderes at være et fortsat betydeligt potentiale for aktivitetsudvidelse på det svenske marked. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

18 Danica Pension Danica Pension omfatter alle koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Områdets aktiviteter er organiseret i Danica Pension koncernen og i Forsikringsselskabet Danica. Området markedsføres under navnet Danica Pension og henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions eget korps af assurandører, chefrådgivere og pensionsrådgivere. DANICA PENSION (Mio. kr.) 2002* 2001 Forskel i pct. Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Funding, netto Basisindtjening Allokeret kapital Basisindtjening i pct. p.a. af allokeret kapital 17,7 18,0 *) Opgjort efter ny overskudspolitik Basisindtjeningen for Danica Pension var på niveau med det forventede, og den forretningsmæssige udvikling var tilfredsstillende. Det samlede resultat før skat blev på 510 mio. kr. I basisindtjeningen, som viste et resultat på mio. kr., indregnes et risikotillæg på 0,5 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser, svarende til 850 mio. kr. På grund af et lavt investeringsafkast er indregningen af dette risikotillæg i Danica Pensions regnskab udskudt til en senere regnskabsperiode, og koncernens beholdningsindtjening er derfor belastet med et tilsvarende beløb. I 2002 indførtes nye regnskabsregler for livsforsikringsselskaber, som medførte, at regnskabet nu opgøres til markedsværdi. Ændringen har ikke medført væsentlige ændringer i livkoncernens egenkapital, DANICA PENSION (Mio. kr.) Præmier f.e.r. 2002* Forsikringsydelser f.e.r idet værdiansættelsen hidtil er foretaget til markedsværdi i Danske Banks regnskab. Ændring i livsforsikringshensættelser mv Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af investeringsvirksomhed Udviklingen i præmierne i 2002 var meget tilfredsstillende, både for den traditionelle forretning og for Danica Resultat før skat Skat Link. De samlede bruttopræmier udgjorde 13,1 mia. kr. Årets resultat mod 11,2 mia. kr. sidste år, svarende til en stigning på *) Opgjort efter ny overskudspolitik 58 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

19 Danica Pension 17 pct. I den traditionelle forretning var væksten fortsat god på firmamarkedet, og det er meget tilfredsstillende, at der er en støt stigende interesse for samarbejde med Danica Pension. Bruttopræmierne for Danica Link udgjorde ca. 1,9 mia. kr. i 2002, hvoraf 0,5 mia. kr. er ordninger overført fra den traditionelle forretning i Danica Pension. I april begyndte salget af unit-link forsikringer via Danica Pensions filial i Norge. Salget er kommet godt fra start, og bruttopræmierne udgjorde 123 mio. kr. På det svenske marked var præmieindtægterne for unit-link forsikringer stagnerende, hvilket især skyldtes udviklingen på aktiemarkederne, hvor det svenske marked var blandt de mest berørte. Bruttopræmierne udgjorde 0,5 mia. kr. i 2002, hvilket er på niveau med Udviklingen i salget af Danica Sundhedssikring var fortsat meget positiv, og antallet af forsikringer steg med over 30 pct. til ultimo året. Hertil kommer ca forsikringer for ansatte i Danske Bank koncernen. Basisindtjening, mio. kr Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Investeringsafkastet i Danica Pension koncernen ekskl. unit-link forretningen udgjorde 3,7 pct. i Aktier gav et negativt investeringsafkast, mens obligationer, afledte finansielle instrumenter og ejendomme alle gav et positivt afkast. Under de givne markedsforhold og den valgte risikoprofil var afkastet acceptabelt. Med henblik på at nedbringe aktierisikoen solgte Danica Pension i 2002 aktier for ca. 9 mia. kr., og beholdningen af aktier udgjorde ultimo året 14 mia. kr. svarende til en aktieandel på knap 9 pct. Danica afdækkede risikoen for yderligere rentefald ved køb af afledte finansielle instrumenter. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

20 Danica Pension Danica Pensions kollektive bonuspotentiale (bonusreserve) udgjorde 4,5 mia. kr. ultimo 2002 svarende til 3,2 pct. af livsforsikringshensættelserne. Kollektivt bonuspotentiale blev reduceret væsentligt i Udviklingen skyldtes store aktiekurstab, hvorved udgifter til opskrivning af kundernes opsparing med kontorenten oversteg investeringsafkastet. I forbindelse med livsforsikringshensættelsernes værdiansættelse til markedsværdi blev der overført 1,1 mia. kr. til kollektivt bonuspotentiale. Tilsvarende har overgangen til ny overskudspolitik medført en engangskorrektion primo, der har reduceret kollektivt bonuspotentiale med 1,9 mia. kr. Kollektivt bonuspotentiale kunne ultimo 2002 modstå et aktiekursfald på 36 pct. Egenkapitalen udgjorde 11,6 mia. kr. ultimo 2002 efter primokorrektionen på 1,4 mia. kr. i forbindelse med Finanstilsynets ændrede regelsæt for opgørelse af resultatet i livsforsikringsselskaber i Danmark. Danica Pension blev i 2002 som det første danske livsforsikringsselskab vurderet af det internationale ratingbureau Standard & Poor's. Danica Pension fik karakteren A+ i kategorien Insurer Financial Strength, der er et udtryk for Danica Pensions gode finansielle styrke og evne til at leve op til forpligtelserne over for kunderne. Det beskedne investeringsafkast i 2002 samt beherskede forventninger til det fremtidige afkast har betydet, at kontorenten i 2003 er fastsat til 4,5 pct. mod 5,0 pct. i Kontorenten er som udgangspunkt gældende for hele DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 31/ oktober Kvartalsrapport kvartal 2002 DANSKE BANK KVARTAL /19

Fondsbørsmeddelelse nr. 31/ oktober Kvartalsrapport kvartal 2002 DANSKE BANK KVARTAL /19 Fondsbørsmeddelelse nr. 31/2002 29. oktober 2002 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2002 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2002 1/19 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2002 7. maj 2002 Kvartalsrapport 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL 2002 1/19 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 1. kvartal

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2002 DANSKE BANK 1. HALVÅR /34

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2002 DANSKE BANK 1. HALVÅR /34 Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 DANSKE BANK 1. HALVÅR 2002 1/34 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Årsrapport februar 2003

Årsrapport februar 2003 Årsrapport 2002 20. februar 2003 Agenda Side 1. Resumé af 2002 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 10 4. Kapitalforhold 20 5. Udvikling i forretningsområder 21 6. Corporate Governance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2003 21. august 2003 Halvårsrapport 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR 2003 1/31 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002. Vi har brudt

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Planche # (velkommen til pressemøde) Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002.

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere