EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse"

Transkript

1 EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den maj Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes rolle i det europæiske vidensamfund konference i Belgien den 26. april Flere kvindelige ingeniøruddannede men ringe udsigter for beskæftigelse 5 Opfølgning på elearning 6 elearning i de nye medlemslande 7 BESKÆFTIGELSE High-level group 7 Arbejdstidsdirektivet opfølgning 8 Direktivet om Tjenesteydelser i det indre marked 9 Rådsmøde (beskæftigelse) den juni Rådsmøde (konkurrence) maj Offentlig-private partnerskaber 13 EU Det Europæiske Råd Bruxelles juni Forfatningstraktaten og uddannelse 15 KORTE MEDDELELSER Nyt EU-formandskab Holland overtager efter Irland 17 Tyrkiet med i EU-uddannelsesprogrammer 17 Nye publikationer fra Eurydice 17

2 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den maj 2004 De europæiske undervisningsministre mødtes i Bruxelles i slutningen af maj På Rådsmødet blev der taget stilling til eller vedtaget følgende punkter. Livslang karrierevejledning i Europa Rådet vedtog en resolution om styrkelse af politikker, systemer og praksis vedrørende livslang karrierevejledning i Europa, foreslået af det irske formandskab. I formandskabets udkast til resolutionen, blev der lagt vægt på en styrkelse af vejledningens placering i uddannelsessystemerne, netop på baggrund af, at der er stigende fokus på livslang læring, som har øget behovet for kvalificerede vejledere. I resolutionen lægges der op til, at Kommissionen skal forstærke samarbejdet på internationalt niveau med organisationer som OECD og UNESCO, om udvikling af politikker og konkrete aktioner for livslang læring. Medlemsstaterne opfordres til at vurdere deres eksisterende indsats på vejledningsområdet og fremme metoder og teknikker, der støtter unge og voksnes muligheder for at styre deres egne karriereveje. Kvalitetssikring af erhvervsrettet uddannelse Rådet vedtog konklusioner om kvalitetssikring af erhvervsrettet uddannelse. Det er en opfølgning på Københavner-deklarationen, om et forstærket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse, der blev vedtaget i november I teksten til konklusionerne bliver der defineret en fælles kvalitetssikringsramme : en passende model til at planlægge, evaluere og vurdere systemer i medlemsstaterne en passende metode til revision af systemer, fx evaluering, der tillader medlemsstaterne at være kritiske og stræbe mod forbedringer overvågning, når det er relevant, på nationalt eller regionalt niveau, eventuelt kombineret med frivillig peer review vurdere værktøjer udviklet på nationalt og regionalt niveau, der kan støtte medlemsstaternes evaluering af egne systemer. Identifikation og validering af uformel læring Her vedtog rådet konklusioner om fælles europæiske principper for identifikation og validering af uformel læring 1. Principperne skal støtte de behov, som den enkelte har med identifikation og anerkendelse af uformel læring, og sikre en bedre integration eller reintegration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De fælles europæiske principper defineres som; individuelle rettigheder, forpligtelse for interessenter, tillid og sikkerhed, troværdighed og legitimitet. I forslaget defineres identifikation som en beskrivelse og synliggørelse af den enkeltes læring og ikke et formelt diplom eller certifikat. Til gengæld defineres anerkendelse som en vurdering eller evaluering af den enkeltes læring, hvilket resulterer i et formelt diplom eller certifikat. 1 Identifikation og validering af uformel læring finder sted inden for og uden for formel uddannelse og erhvervsuddannelse, på arbejdspladsen og i det civile samfund 1

3 Politisk enighed om Europass Undervisningsministrene nåede til politisk enighed om Europass-forslaget, som blev vedtaget af Kommissionen den 17. december Forslaget, som har titlen Europass, skal gøre det nemmere for borgere at dokumentere erhvervede kompetencer overfor arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelsesinstitutioner i andre europæiske lande. Det skal ske ved hjælp af en samordnet dokumentportefølje, og det skal være frivilligt for borgerne, om de vil benytte et enkelt Europass-dokument eller hele Europass-porteføljen. DLI har indgivet høringssvar om Europass-forslaget til Undervisningsministeriet og støtter overordnet forslaget. Høringssvaret findes på under nyheder. Uddannelsesprogrammer efter 2006 Kommissionen præsenterede Rådet for sin meddelelse af den 9. marts 2004 om den nye generation af uddannelsesprogrammer efter Rådet drøftede meddelelsen på baggrund af et spørgeskema fra det irske formandskab, der indeholdt følgende spørgsmål: Hvordan giver de foreslåede nye programmer en merværdi på nationalt plan og på fællesskabsplan? Hvordan kan det foreslåede integrerede program vedrørende livslang læring hjælpe mit land med at klare de udfordringer, landet står over for? Er det foreslåede Tempus Plus program den bedste måde, hvorpå EU s nye naboskabspolitik udmøntes inden for livslang læring? Generelt forholdt Rådet sig positivt til forslaget, som skitserer Kommissionens planer vedrørende de nye programmer inden for mobilitet og samarbejde på uddannelsesområdet. De skal erstatte programmerne Sokrates, Leonardo da Vinci og Tempus, som alle skal afsluttes i De nye programmer har følgende udformning: et integreret program for mobilitet og samarbejde inden for livslang uddannelse i EU s medlemsstater og EØS-/EFTA-landene. Programmerne omfatter både almen uddannelse og erhvervsuddannelse. Programmet inddeles i fire sektorprogrammer; Comenius (skoleuddannelse), Erasmus (alle former for uddannelse på universitetsniveau), Leonardo da Vinci (grunduddannelse og efter-og videreuddannelse inden for erhvervsuddannelse) og Grundtvig (voksenuddannelse). et nyt Tempus Plus program for samarbejde mellem medlemsstaterne og EU s nabolande samt de eksisterende Tempus-lande, som dækker hele spektret af uddannelser. Ifølge Kommissionen vil den nye generation af programmer være betragtelig mere ambitiøs end de nuværende programmer. I Parlamentets uddannelsesudvalg har holdningen dog været, at det er formålsløst at ændre på programstrukturen, da den allerede fungerer på glimrende vis, og kun bliver mere indviklet med den nye udformning. Social integrering af unge På ungdomsområdet valgte det irske formandskab at fremlægge et udkast til rådsresolutionen om social integrering af unge. Rådet vedtog resolutionen, som er en opfølgning på Kommissionens Hvidbog Et nyt afsæt for europæisk ungdom fra november Hensigten med resolutionen er at understøtte den Europæiske strategi for social integration ved særligt at fokusere på unge. 2 Kommissionens Hvidbog om Ungdom: 2

4 Medlemslandene inviteres til at udvikle strategier og forslag på tværs af sektorer, som sikrer meningsfulde sociale integrationstiltag på alle niveauer i politikker relateret til unge. Sammen med Kommissionen bliver de endvidere opfordret til at være opmærksomme på, om de eksisterende programmer og politikker i tilstrækkelig grad også retter sig mod unge med en vanskelig baggrund. Det være sig inden for uddannelse, arbejdsmarked og fritidsaktiviteter. Racisme og intolerance i relation til unge Derudover vedtog Rådet et udkast til deklaration om racisme og intolerance i relation til unge. Det irske formandskab fremlagde udkastet til rådsdeklarationen på baggrund af Hvidbogen om ungdom fra 2001, hvor en stor gruppe unge er enige om, at der skal gøres mere for at garantere individets fundamentale rettigheder og minoriteters rettigheder og takle alle former for diskrimination og racisme. I deklarationen fokuseres der på, at unge menneskers rolle er vigtig i forhold til at fremme kulturel diversitet, gensidig respekt og solidaritet og samtidig bekæmpe diskrimination og racisme. Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at give unge mulighed for at spille en rolle i denne sammenhæng. Blandt andet i form af prioriteringer, kampagner og indsamling af viden om baggrunden for diskrimination m.m. De unge opfordres også selv til at tage del i definitionen og iværksættelsen af tiltag på området. Næste rådsmøde inden for uddannelse afholdes den november 2004, hvor det er det hollandske formandskab, der har overtaget formandsstolen. Læs hele pressemeddelelsen fra rådmødet her Nyt ungdomsprogram Kommissionen offentliggjorde den 9. marts 2004 et forslag til den fremtidige indsats inden for ungdomsprogrammet 3. Det nuværende Ungdomsprogram løber frem til 2006 og Kommissionen foreslår at programmet videreføres til Ifølge forslaget skal det nye Ungdomsprogram hjælpe unge med at udnytte de muligheder, de har som borgere i EU. En væsentlig forskel fra det nuværende Ungdomsprogram bliver, at målgruppen udvides til at omfatte personer i alderen år, hvor det nuværende program gælder for personer mellem år. Det nye program skal være med til at fremme unges aktive deltagelse i interkulturelle og internationale aktiviteter, som styrker aktiv deltagelse i samfundet og værdier som tolerance og solidaritet. Andre indsatsområder Forslaget, som har hovedoverskriften At give borgerskabsbegrebet reelt indhold. Fremme af europæisk kultur og mangfoldighed gennem ungdoms- og kulturprogrammer, audiovisuelle programmer og programmer for borgernes deltagelse, omfatter også tre andre indsatsområder: Kultur, Media og Aktivt medborgerskab. 3 Se Kommissionens meddelelse her: 3

5 Alle fire områder under én paraply Kommissionen understreger, at alle fire områder er væsentlige for udviklingen af europæisk medborgerskab, og som har høj prioritet i forbindelse med udvidelsen af EU. Kommissionen har også lagt vægt på, at anvendelsen og tilgangen til de fremtidige programmer ikke skal være for bureaukratisk, og derfor er forslaget også et forsøg på at forenkle procedurerne omkring programmerne. Kommissionen præsenterede forslaget ved seneste rådsmøde (uddannelse) den maj Rådet var positivt indstillet over for hovedlinierne i forslaget, da det lægger vægt på en forenklet struktur. Endvidere pegede Rådet på nødvendigheden af at etablere flere forbindelser med tredjelande og lægge større vægt på unge handicappedes behov. Der vil blive fremsat et mere formelt forslag i begyndelsen af 2005 på grundlag af den første vurdering af det nye program. Links relateret til ungdom Kommissionens side om ungdom The European Youth Forum Den europæiske ungdomsportal Det irske formandskabs side om ungdom Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal Den 26. maj offentliggjorde Kommissionen Den Europæiske Ungdomsportal, hvor unge hurtigt og nemt skal kunne finde ungdomsrelaterede informationer om Europa. Den nye ungdomsportal er udviklet af unge europæere til unge europæere og har til formål at øge engagementet i det offentlige liv blandt unge og bidrage til deres aktive medborgerskab. Portalen giver adgang til fem hovedlinks, Skoler og studier, Arbejde, Frivilligt arbejde/udvekslinger, Dine rettigheder og Hjemmesider for unge. Desuden er ungdomsportalen interaktiv, så de unge får mulighed for at udtrykke sig offentligt. Portalen er tilgængelig på 20 EU-sprog og giver unge europæere adgang til mere end websteder. Se ungdomsportalen her: Universiteternes rolle i det europæiske vidensamfund konference i Belgien den 26. april 2004 Kommissær for forskning, Philippe Busquin, bød mere end 1000 deltagere velkommen i Liège, Belgien den 26. april 2004 til en konference om The Europe of knowledge 2020 A vision for university-based research and innovation. Deltagerlisten omfattede ministre, parlamentsmedlemmer og repræsentanter fra universitets- og forskningsmiljøet samt industriledere. 4

6 Målet med konferencen var et forsøg på at definere universiteternes rolle i forbindelse med en europæisk plan for universitetsbaseret forskning og innovation de næste år. De deltagende parter skulle have indblik i de europæiske udfordringer på universitetsområdet inden for forskning. Kommissionen håber endvidere, at konferencen kan være med til at skabe yderligere debat omkring meddelelsen om Universiteternes rolle i det vidensbaserede samfund 4. Læs mere om konferencen på: Flere kvindelige ingeniøruddannede men ringe udsigter for beskæftigelse Friske tal fra Eurostat viser, at antallet af kvinder inden for ingeniøruddannelserne i Europa har været stødt stigende de sidste par år. Således reduceres kløften mellem mænd og kvinder på et område, hvor kvinderne til stadighed er underrepræsenteret. EU s forskningskommissær, Philippe Busquin, er tilfreds. Det betyder, at indsatsen for at øge den kvindelige arbejdsstyrke inden for områder som forskning og teknologi viser små fremskridt, udtaler han. Regeringer, universiteter og specielt industrien må tage de videre skridt for at sikre, at de øgede tal rent faktisk leder til øget beskæftigelse blandt kvindelige forskere specielt inden for naturvidenskab og ingeniørfaget. Endnu har udviklingen ikke haft positiv indflydelse på beskæftigelsen for kvinder. I stedet forventes den mandlige ingeniørarbejdsstyrke på 69 % at stige yderligere. Se publikationen fra Eurostat og pressemeddelelse her: Opfølgning på elearning Informations- og kommunikationsteknologier (IKT) spiller en vigtig rolle mht. forbedring af uddannelse i Europa konstaterede EU s stats- og regeringschefer i Lissabon EU har siden sat fokus på brugen og udbredelsen af IKT i uddannelsessystemerne i Europa. I den forbindelse har Kommissionen fremført elearninghandlingsplanen, der skal bidrage til vedvarende indsats for integrering af IKT i uddannelsessystemerne. elearning en del af eeurope Kommissionen introducerede elearning-initiativet kort tid efter Lissabon-topmødet, det blev her fastsat som en af hovedprioriteterne i eeurope-strategien. Der blev defineret fire indsatsområder i henhold til initiativet: infrastruktur og udstyr uddannelse på alle niveauer og navnlig undervisning af lærere og undervisere kvalitetsindhold og -tjenester 4 Meddelelse fra Kommissionen om Universiternes rolle i vidensamfundet: 5

7 samarbejde og netværksaktiviteter på EU-plan Disse indsatsområder var med til at danne den videre baggrund for elearning handlingsplanen ( ), som blev fremlagt i elearning programmet Parlamentets og Kommissionens forslag blev vedtaget af Rådet (uddannelse) i 2003 om et elearning-program 6. Programmet blev søsat 1. januar i år og varer frem til Der er afsat 36 millio ner EUR til elearning-programmet, som har fokus på tre elementer: IT-analfabetisme skal bekæmpes via tilskud til forsknings- og analyseprojekter, hvor formålet er at udvikle IT-metoder, der kan hjælpe befolkningsgrupper, der normalt ikke har let adgang til traditionel undervisning, så de kan blive mere fortrolige med informationsteknologi Der skal skabes virtuelle campus er, hvor videregående uddannelsesinstitutioner i flere lande skal arbejde sammen. Målet er at uddannelsesinstitututionerne sammen udvikler kurser, der understøtter mobilitet Skolenetværker, der skal bidrage til, at alle skoler i EU-lande skaber kontakt med mindst en anden skole. Formålet er her, at unge europæere i løbet af deres skoletid skal opleve at samarbejde med elever fra andre lande via internettet. Vil du vide mere om elearning? elearning Awards Kommissionens portal om elearning elearning Results ELFE The European elearning Forum for Education Publikation fra Kommissionen: Bedre elearning i Europa eeurope 2005 eeurope er et politisk initiativ som Kommissionen har taget for at sikre, at EU udnytter mulighederne inden for informationsteknologierne. I februar 2004 offentliggjorde Kommissionen en midtvejsrevision af eeurope 2005, hvor den konkrete og politiske udvikling i henhold til handlingsplanen bliver analyseret af Kommissionen og medlemsstaterne 7. Evalueringen giver anbefalinger til det videre arbejde med eeurope, og Kommissionen bifalder generelt de nuværende retningslinier i handlingsplanen for eeurope Meddelelse fra Kommissionen. Handlingsplan for elearning overvejelser om fremtidens uddannelse 6 Forslag fra Kommissionen. Om vedtagelse af et flerårigt program ( ) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi () i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (elearningprogrammet) 7 Meddelelse fra Kommissionen. Midtvejsrevision af eeurope

8 Følg den seneste udvikling i eeurope 2005 på: elearning i de nye medlemslande Kommissionen har undersøgt, hvordan den nuværende situation ser ud i de ti nye medlemslande, hvad angår elearning. De nye medlemslande har udfyldt et spørgeskema, hvorpå de blandt andet angiver relevante institutioner, dokumenter og andet der relaterer til brugen af informationsteknologi i uddannelse i netop deres land. Størstedelen af de nye medlemslande har ikke computere nok, og der er få internetbrugere, da internetopkoblingerne er for dyre, beklager medlemslandene. Men de har til gengæld en stor viden om teknologi, og i de fleste lande er der trods alt blevet investeret en del i teknologi og elearning, viser spørgeskemaerne. Generelt forventer alle ti lande, at deres deltagelse i de europæiske fællesskabsprogrammer, og vidensdeling på tværs af landene, kan være med til at forbedre indsatsen og arbejdet med elearning i de respektive lande. Se yderligere på: BESKÆFTIGELSE High-level group Det Europæisk Råd besluttede på mødet i marts at nedsætte en High-level Group, der skal udarbejde en rapport til brug i forbindelse med midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien i Formanden for gruppen er den tidligere hollandske premiereminister Wim Kok, der også var formand for beskæftigelsestaskforcen, der i efteråret fremlagde rapporten Jobs, jobs, jobs. Arbejdet i gruppen skal bestå i at identificere nye måder, hvorpå Lissabon-strategien kan styrkes især med henblik på at forbedre medlemsstaternes indsats. Rapporten vil blive fremlagt for Kommissionen den 1. november De sociale parter har i den forbindelse udarbejdet en fælles udtalelse, hvori man udtrykker krav om at blive inddraget i processen. For det første skal det være muligt for parterne at holde uformelle møder med gruppens medlemmer således, at de sociale parter kan bidrage til indholdet i den endelige rapport. For det andet at følge reglerne om konsultation af de sociale parter gennem en høring af parterne inden rapporten er færdiggjort. Hensigten med denne strategi er at sikre en hurtig og effektiv indsats efter rapportens offentliggørelse. 7

9 Formanden Wim Kok har desuden meddelt, at det er muligt at indsende bidrag til gruppen. Set i lyset af at rapporten kommer til at favne vidt vil mange mennesker kunne bidrage med brugbare kommentarer. Kommentarer kan sendes til: Arbejdstidsdirektivet opfølgning Kommissionen fremlagde den 19. maj et nyt udspil i forbindelse med en revision af arbejdstidsdirektivet. Efter høringsrunden, der blev afsluttet den 31. marts, har Kommissionen arbejdet videre med sagen, og det er i den forbindelse blevet besluttet at opfordre arbejdsmarkedets parter til at indlede forhandlinger, der kan bidrage til udformningen af et nyt arbejdstidsdirektiv. I tilfælde af, at arbejdsmarkedets parter ikke kan blive enige om at samarbejde, skal Kommissionen stå for udarbejdelsen af direktivet. Derfor er der i Kommissionens udspil en opsummering af, hvilke områder, der ifølge Kommissionen, skal revideres og, hvilken løsning den i vid udstrækning har til hensigt at følge. Kommissionens løsningsforslag må i høj grad siges at følge arbejdsgivernes ønsker og arbejdsgivernes organisation (UNICE) har da også allerede på nuværende tidspunkt meldt ud, at man ikke har til hensigt at forhandle. Generelt er Kommissionens udspil præget af en øget hensyntagen til fleksibilitet på bekostning af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Den europæiske fagbevægelse har udført et stort lobbyarbejde, idet det meget hurtigt stod klart, at Kommissionen var under stort pres fra specielt UK - men også fra flere af de medlemsstater, der frygter problemerne omkring on-call time. Arbejdsgiversiden har desuden sendt stærke signaler om behovet for mere fleksibilitet i et revideret arbejdstidsdirektiv. ETUC valgte derfor den 14. maj at rette henvendelse til formanden for Kommissionen Romani Prodi. I brevet udtrykker ETUC skuffelse over et udspil, hvor arbejdstagers og Parlamentets holdninger ikke er afspejlet. Meget tyder på at ETUC s henvendelse har betydet, at en udfasning af opt-out bestemmelsen trods alt stadig indgår i Kommissionens udspil dog er det stadig meget usikkert om det rent faktisk vil indgå i et endeligt udspil. ETUC udsendte en meget kritisk pressemeddelelse samme dag som Kommissionen fremlagde sit udspil. Pressemeddelelsen understreger igen, at det er uacceptabelt, at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed sættes over styr på grund af rene økonomiske interesser. I juli måned vil ETUC sende et opfølgende høringssvar til Kommissionen. Desuden opfordres især de nye medlemslande til at gå ind i debatten og bidrage med oplysninger om forskellige nationale og sektorale forhold. ETUC har i forbindelse med arbejdet om arbejdstidsdirektivet nedsat en task force der løbende følger op på sagen. DLI deltager i samarbejde med ETUCE i disse møder. Kommissionen vil formentlig i løbet af efteråret 2004, måske allerede september, komme med et endeligt forslag til et revideret arbejdstidsdirektiv. Og det må forventes at præge debatten på beskæftigelsesområdet i efteråret. 8

10 For en mere detaljeret gennemgang af problemstillinger henvises der til artiklen om arbejdstid i EUpDate nr.2/2004. Yderligere kan alle relevante dokumenter findes på hjemmesiden under nyheder og følg med i Tjenesteydelser i det indre marked Siden Kommissionen fremlagde sit forslag til rammedirektiv for tjenesteydelser i januar i år, har kritikken været markant fra alle sider. Især den europæiske fagbevægelse har været skarp i sin kritik. Forslaget til direktivet har som udgangspunkt, at en liberalisering af offentlig service vil give lavere priser, høj kvalitet og god forsyningssikkerhed. Et mangelfuldt direktiv Delegationer fra Kommissionen har i løbet af foråret svaret på spørgsmål fra bl.a. Parlamentet og ETUC og har her måtte erkende, at forslaget i dets nuværende udformning ikke kan accepteres. Hertil skaber direktivforslaget tvivl i alt for mange sammenhænge. Specielt for arbejdstager er konsekvenserne svære at gennemskue. Forslaget har skabt en dyb skepsis i fagbevægelsen, på trods af kommissionens forsikringer om, at det ikke er hensigten at påvirke forholdene på arbejdsmarkedet i en negativ retning. Men fagbevægelse frygter, at direktivets bestemmelser kan skabe social dumping og i Skandinavien underminerer det kollektive aftalesystem. Især spørgsmålet om hvilke tjenesteydelser der vil være omfattet af direktivet og konsekvenserne af oprindelseslandsprincippet har vagt bekymring blandt kritikerne. Senest har EPSU 8 i en resolution af 15. juni 2004 fastlagt at: EPSU continues to support campaigns to block the international liberalisation of services when it is not clear what impact this will have on public sevices For en mere detaljeret gennemgang af problemstillingerne henvises til artiklen om tjenesteydelser i EUpDate nr. 2/2004 Hvidbogen om forsyningspligtydelser Som opfølgning på Grønbogen om forsyningspligtydelser publicerede Kommissionen den 12. maj 2004 en Hvidbog om forsyningspligtydelser. Hvidbogen beskriver de vigtigste elementer i en EUstrategi, som har til formål at sikre adgang til en lang række af forsyningspligtydelser. Hvidbogen har stor betydning for direktivet om tjenesteydelser, da den bl.a. fastslår, at det er den enkelte medlemsstat der suverænt bestemmer, hvilke typer af tjenesteydelser der er af økonomisk interesse og derfor skal omfattes af direktivet om tjenesteydelser. Læs mere om Hvidbogen på Kommissionens hjemmeside. Debat i Danmark I Danmark blussede diskussionen om tjenesteydelser op før valget til Europa-Parlamentet. Flere organisationer og politikere kritiserede åbenlyst Kommissionens forslag. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg havde den 2.juni økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i samråd. Ministrene var bl.a. blevet bedt om at svare på spørgsmålet om, hvorvidt direktivet betyder en svækkelse af de danske overenskomster og dermed underminerer den danske arbejdsmarkedsmodel. Begge ministre var forstående overfor bekymringerne, men for- 8 European Federation of Public Service Unions 9

11 ventede også, at direktivforslaget ville blive revideret så den danske arbejdsmarkedsmodel ikke bliver sat over styr. Formandskabet Formandskabet har i løbet af foråret arbejdet med Kommissionens forslag og har afholdt flere møder, hvor også nationale eksperter har deltaget. Medlemsstaterne er her blevet briefet om hensigten med og omfanget af direktivet. Medlemsstaterne har samtidig haft mulighed for at påpege problemstillinger, som direktivet ikke har taget højde for. Disse møder vil forsætte hen over sommeren. På rådsmøde (konkurrence) maj gjorde formandskabet status over forløbet af den igangværende gennemgang af direktivet og erkendte i den sammenhæng at: nogle af de berørte spørgsmål er komplekse og af følsom karakter. Et ændret forslag Kommissionen arbejder i løbet af sommeren videre med ændringer i direktivet og har i den forbindelse givet tilsagn om at inddrage de sociale parter. Europaparlamentet skal viderebehandle direktivet til efteråret og vil derefter komme med en betænkning. Kommissionen vil efterfølgende komme med et revideret udkast til vedtagelse. Hvor hurtigt der vil foreligge et udkast afhænger bl.a. af udfaldet af debatten, men der er fra Det Europæiske Råd lagt vægt på direktivforslagets betydning for den generelle udvikling i EU og der kan derfor forventes megen debat om emnet til efteråret. Der kan findes flere informationer om tjenesteydelser i det indre marked på Kommissionens hjemmeside. Link: Rådsmøde (beskæftigelse) juni 2004 Beskæftigelsespakken 2004 På rådsmødet for beskæftigelse juni nåede Rådet til enighed om et udkast om retningslinjer for medlemsstaternes politik på beskæftigelsesområdet i Retningslinjerne indgår som en del af den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS), der er et vigtigt instrument i arbejdet hen imod de ambitiøse mål indenfor beskæftigelsesområdet sat i Lissabon i Den europæiske beskæftigelsesstrategi arbejder for en koordinering af beskæftigelsespolitikken på EU-niveau bl.a. via udarbejdelsen af retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik. De enkelte medlemsstater udarbejder på grundlag af rådets henstillinger nationale beskæftigelseshandlingsplaner, der kommer med et bud på, hvordan medlemsstaten har til hensigt at arbejde hen imod EU s henstillinger. De nationale beskæftigelseshandlingsplaner skal foreligge senest i oktober På rådsmødet blev ministrene enige om fire hovedprioriteter, der alle stammer fra Wim Kok rapporten udarbejdet af beskæftigelsestaskforcen i efteråret at øge arbejdstagernes og virksomhedernes tilpasningsevne at få flere mennesker ud på arbejdsmarkedet og få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet samt sørge for, at arbejdet bliver et reelt valg for alle at investere mere og mere effektivt i menneskelige ressourcer og livslang læring herunder gennem uddannelse på alle niveauer at fremme iværksætterholdning og færdigheder. Reducere tidlig afgang fra uddannelsessystemet. Udvikle innovative indlærings- og træningsmetoder (som fx elearning) at sikre bedre styring med henblik på en mere effektiv reformgennemførelse 10

12 Desuden har hvert enkelt land fået specifikke henstillinger. For Danmarks vedkommende har rådet bl.a. anbefalet at reducere det samlede skattetryk på arbejde under hensyn til budgetkonsolideringen at følge en omfattende strategi for senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet at gennemgå skatte- og ydelsessystemerne med henblik på at reducere marginalskatten og styrke tilskyndelserne for lavindkomstgrupperne til at arbejde herunder ledige og inaktive. at overvåge virkningerne af de seneste reformer for at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet især indsatsen for at opbygge den nødvendige grundviden for at kunne matche jobkrav at overvåge trenden i faglig uddannelse i lyset af udviklingen i kursusafgifter Beskæftigelsesretningslinjerne vil blive vedtaget på Det Europæiske Rådsmøde juni i Bruxelles. Læs mere om den europæiske beskæftigelsesstrategi på Kommissionens hjemmeside: Den Europæiske Socialfond 1 mia. kr. om året i Danmark Da der i beskæftigelseshenstillingerne lægges stor vægt på gennemførelse, var der af formandskabet udarbejdet et notat om betydningen af investeringer i menneskelige ressourcer og Den Europæiske Socialfond (EFS). EFS er den finansielle del af beskæftigelsesstrategien og skal være med til at få omsat de vedtagne politikker til praksis. For Danmarks vedkommende drejer der sig om støttemidler på i alt ca. 500 mio. kr. om året for perioden Hertil skal der medregnes en obligatorisk dansk medfinansiering på 50 procent. I alt midler til projekter for 1 mia. kr. om året. Delegationerne blev af formandskabet opfordret til at udveksle nationale erfaringer og resultater vedrørende integrering af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet erhvervsfaglig uddannelse anvendelse af midler fra Den Europæiske Socialfond til at udvikle vidensamfundet modernisering af de offentlige arbejdsformidlinger anvendelse af midler fra Den Europæiske Socialfond til at skabe større lighed med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet Der kan findes flere informationer om Den Europæiske Socialfond på eller på Kommissionens hjemmeside: Næste rådsmøde vil finde sted den 4.oktober 2004 i Luxembourg. Forinden da vil der dog være to uformelle rådsmøder fra den juli og igen den september

13 Rådsmøde (konkurrence) maj Forskere fra tredjelande i EU Rådet udvekslede synspunkter vedrørende Kommissionens forslag om tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på videnskabelig forskning i EU. Målsætningen i forslagene skal bidrage til skabelsen af det europæiske forskningsrum og i det hele taget en europæisk konkurrenceevne. Rådet påpegede forslagenes relevans for Europas resultater inden for Lissabon-processen, hvor der ifølge Kommissionen er behov for yderligere forskere i Europa inden 2010, og for Barcelona-målsætningen om at investere 3 % af BNP i forskning. Rådet bemærkede desuden, at der er behov for yderligere drøftelser om forslagene, navnlig hvad angår værtsorganisationens rolle og ansvarsområder. Fx foreslås en hurtig indrejseprocedure for forskere fra tredjelande og deres nærmeste pårørende. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Rådet nåede med kvalificeret flertal, idet den tyske og den græske delegation stemte imod, til politisk enighed om forslaget til direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Når teksten er blevet formelt vedtaget, vil den blive forelagt Europa-Parlamentet til andenbehandling. Det foreslåede direktiv konsoliderer og forenkler også den eksisterende lovgivning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forenkler de forvaltningsstrukturer, der er blevet indført under tidligere direktiver. Direktivet skal bl.a. ses i sammenhæng med forslaget til rammedirektiv om tjenesteydelser i det indre marked, der ligeledes har til hensigt at fremme den fri bevægelighed for tjenesteydelser på tværs af grænserne i EU. Helt konkret skal direktivet sikre en mere automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer landene imellem, hvilket skal være med til at øge effektiviteten. Desuden skal medlemsstaterne i højere grad sikre, at borgerne har adgang til og tillid til informationer omkring mulighederne for at arbejde på tværs af grænserne. For at sikre kvaliteten i leveringen af tjenesteydelser kan medlemsstaterne bl.a. stille krav om: dokumentation for tjenesteyderens nationalitet en attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat for dér at udøve den pågældende virksomhed bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer i givet fald en hvilken som helst form for bevis på, at tjenesteyderen har udøvet den pågældende virksomhed i mindst to år i løbet af de sidste ti år. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at direktivet om tjenesteydelser og dermed oprindelseslandsprincippet viger for direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer, hvilket betyder at en person, der vil slå sig ned med et erhverv i Danmark, hvor der skal en autorisation til skal have en dansk autorisation. I Danmark vil det betyde, at personer der ønsker at undervise forsat skal henvende sig til Undervisningsministeriet for at få den fornødne godkendelse og at protokollatet vedrørende bl.a. sprogkrav er gældende. Direktivet har været længe undervejs. Kommissionen fremsatte forslaget i marts Vedtagelsen tyder derfor endnu engang på, at der gøres en effektiv indsats for at få gennemført strategien for det 12

14 indre marked. Man forventer en endelig vedtagelse i slutningen af 2004 eller i begyndelsen af 2005 med implementering i 2006/2007. Læs også om Europass i artiklen om rådsmøde (uddannelse) og i EUpDate nr.1/2004 Der findes yderligere informationer på Kommissionens hjemmeside for det indre marked: Offentlig-private partnerskaber Kommissionen har den 30. april 2004 publiceret en Grønbog om offentlig-private partnerskaber. Grønbogen har til hensigt at iværksætte en debat om, hvorledes europæisk fællesskabslovgivning skal anvendes, når der indgås offentlig-private partnerskaber (OPP). Problemstillingen knytter sig især til konkurrenceaspektet. Hvorledes sikrer man bedst, at etableringen af offentlig-private partnerskaber indgås på reelle konkurrencevilkår fx i forbindelse udbudsproceduren, hvor Kommissionen i Grønbogen lægger op til, at valget af samarbejdspartner kun må træffes ud fra økonomiske hensyn. Grønbogen tager primært juridiske/tekniske spørgsmål op, men bærer samtidig præg af et generelt syn på liberalisering som vejen til en bedre service og en bedre kvalitet. I forbindelse med den øgede liberalisering peger Grønbogen desuden på, at den offentlige sektor i højere grad skal gå ind og varetage rollen som organisator, regulator og kontrollør i forhold til de enkelte serviceudbud. Denne form for organisering vil betyde, at det i langt højere grad vil blive nødvendigt med en detaljeret beskrivelse af kvalitetskravene til den pågældende service. Mange sådanne krav og normer er i dag implicitte og kan være svære at sætte ord og for den sags skyld tid og pris på. Yderligere vil det være nødvendigt med en forstærket kontrol og evaluering igen for at sikre kvalitetsniveauet. Opmærksomhed bør derfor også rettes imod hvilke tids- og ressourcekrævende aspekter indgåelsen af offentlig-private partnerskaber kan få. Uddannelsesområdet er nævnt flere gange i Grønbogen som et eksempel på en sektor, hvor det kunne være relevant at indgå et offentlig-privat partnerskab. DLI har i juni måned indsendt sine kommentarer til FTF, der på vegne af medlemsorganisationerne vil indsende høringssvar. I forbindelse med lanceringen af Grønbogen er der på Kommissionens hjemmeside oprettet en oversigt med relevante dokumenter og en beskrivelse af offentlig-private partnerskaber. Oversigten kan findes på: EU Det Europæiske Råd Bruxelles juni 2004 Forfatningstraktaten Det lykkedes på Det Europæisk Råd at nå til enighed om den endelige tekst til Forfatningstraktaten. I konklusioner fra Det Europæiske Råd sammenfattes resultatet således 13

15 Det Europæiske Råd glæder sig over den vellykkede afslutning på regeringskonferencen. Traktaten om en forfatning for Europa er et historisk skridt fremad i integrations- og samarbejdsprocessen i Europa. Forfatningen opstiller på grundlag af konventets arbejde en effektiv, demokratisk og gennemsigtig ramme for Unionens fremtidige udvikling. Den fuldender den proces, der begyndte, da Rom-traktaten lagde de grundlæggende rammer for europæisk integration. Lige som Rom-traktaten vil den i mange år tjene som grundlag for Unionen til gavn for dens borgere. Forfatningstraktaten skal til folkeafstemning i op imod 10 af Medlemsstaterne over de næste to år. Hele Forfatningstraktaten kan findes på DLI s hjemmeside under Nyheder og følg med i Resultater og prioriteter Den økonomiske politik og beskæftigelse - de overordnede retningslinjer Det Europæiske Råd godkendte udkastet til opdateringen af de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker, der indeholder en specifik henvisning til euroområdet, samt udkastene til beskæftigelsesretningslinjer og beskæftigelseshenstillinger. Det Europæiske Råd bifaldt integrationen af de ti nye medlemsstater i den etablerede politikramme og inkorporeringen i beskæftigelseshenstillingerne fra rapporten af Beskæftigelsestaskforcen, der har Wim Kok som formand. Det understregede, at medlemsstaterne bør sikre, at de to sæt retningslinjer og henstillingerne gennemføres fuldt ud og på en sammenhængende måde. Læs mere om beskæftigelsesretningslinjerne i artiklen om rådsmødet (beskæftigelse) andetsteds i EUpdate Lissabon-reformdagsordenen Det Europæiske Råd gjorde status over EU s forfølgelse af sociale, økonomiske og miljømæssige mål. Det Europæiske Råd bemærker især fremskridt på følgende områder: handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser med de nødvendige beslutninger angående de resterende elementer i forbindelse med gennemsigtighed og investeringsservice mobilitet programmerne retter sig imod europæiske borgere, virksomheder og tjenesteydelser gennem lovgivning om anerkendelse af erhvervskvalifikationer, samordning af social sikring, Europass og indførelse af det europæiske sygesikringskort intellektuelle ejendomsrettigheder og ordninger for computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed gennem enighed om foranstaltninger, der skal stimulere og beskytte europæisk innovation forbrugerbeskyttelse gennem foranstaltninger vedrørende håndhævelse og urimelig handelspraksis miljøbeskyttelse gennem foranstaltninger vedrørende luftkvalitet, beskyttelse af havmiljøet, miljøansvar, bevarelse af den biologiske mangfoldighed og klimaændringer, herunder indførelse af alle de nødvendige mekanismer for EU's ordning for handel med emissioner for at lette efterlevelsen af målene i Kyoto-protokollen infrastruktur gennem beslutningerne om transeuropæiske net for transport og energi. 14

16 Det Europæiske Råd støtter oprettelsen af et europæisk institut for ligebehandling af mænd og kvinder. Det Europæiske Råd opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et konkret forslag i overensstemmelse med ligestillingsmålene i Lissabon-dagsordenen. Det Europæiske Råd gentager sin opfordring til Rådet og medlemsstaterne om at gøre en yderligere indsats for at indhente forsinkelsen i gennemførelsen af Lissabon-strategien. I lyset af det gode indledende arbejde, der er gjort i forbindelse med forslag og initiativer, der skal bidrage yderligere til bæredygtig vækst og udvikling, opfordrer Det Europæiske Råd indtrængende til at der arbejdes hurtigt med bl.a. følgende alle nødvendige ordninger for at sikre bedre regulering i Den Europæiske Union det foreslåede rammedirektiv om tjenesteydelser behandling af Hvidbogen om tjenesteydelser af almen interesse Reach-forslaget vedrørende kemiske stoffer tilskyndelse til forskermobilitet som et eksempel på et konkret tiltag for yderligere at stimulere innovation revisionen af strategien for bæredygtig udvikling yderligere arbejde med emissionsreduktionsstrategier i forbindelse med klimaændringer og fremme af miljøteknologier gennemførelse af de relevante foranstaltninger til at nå det aftalte mål om at standse tabet af biologisk mangfoldighed senest i 2010 drøftelse af Kommissionens meddelelse om strategien for regionerne i den yderste periferi Som led i optakten til midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien ser Det Europæiske Råd frem til højniveaugruppens rapport, der skal forelægges Kommissionen senest den 1. november Det næste Europæisk Råd vil finde sted 15. november 2004 i Bruxelles. Forfatningstraktaten og uddannelse ETUCE 9 henvendte sig i marts 2004 til sine medlemsorganisationer med henblik på en fælles indsats for at få ændret udkastet til forfatning således, at uddannelse forsat er undtaget fra EU s fælles handelspolitik. I Nice-traktatens artikel 133 fremgår det tydeligt, at uddannelse ikke kan inddrages i EU s fælles handelspolitik. Denne bestemmelse er i midlertidig ikke gentaget i udkastet til forfatningen. ETUCE og DLI har tidligere gjort opmærksom på problemet. I efteråret 2003 var der således en korrespondance mellem DLF og Statsministeren vedrørende problemstillingen. Sagen blev imidlertid afdramatiseret, da forhandlingerne om den nye forfatning brød sammen i december. Ikke mindst set i lyset af, at udsigten til at nå til enighed så ud til at ligge et stykke ud i fremtiden. Forhandlin- 9 European Trade Union Confederation Education 15

17 gerne blev dog genoptaget på Det Europæiske Råd i marts 2004 og regeringslederne virkede opsatte på at blive enige på Det Europæiske Råd i juni. DLI valgte i den forbindelse at tage initiativ på flere fronter. Der blev søgt om foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg og der blev sendt brev til henholdsvis Statsministeren, Undervisningsministeren og Videnskabsministeren. Svar fra Videnskabsministeren til DLI DLI modtog svar fra Videnskabsministeren 29. april. Ministeren henviste dog primært til det tidligere svar fra Statsministeren fra efteråret 2003 hvor det understregedes, at man ikke fandt det nødvendigt med en ekstra præcisering. Videnskabsministeren valgte dog yderligere at understrege at det enkelte medlemsland suverænt selv kan bestemme, i hvilket omfang uddannelse skal gøres til genstand for handel. Det er også holdningen, at de enkelte lande selv definerer, hvad der er offentligt styret, og hvad der ikke er. Sat på spidsen betyder dette, at er der blot en enkelt offentligt finansieret krone i et uddannelsesudbud, så vil det hvis vi ønsker det være undtaget både fra GATS-reglerne og den fælles EU-handelspolitik. Foretræde for uddannelsesudvalget DLI havde foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg den 11. maj. Udvalget var forinden blevet orienteret om problemstillingen og havde bedt Undervisningsministeren om at kommentere DLI s henvendelse. Heraf fremgik det, at regeringen ville stille sig åben over for at støtte et ændringsforslag, der ville bringe formuleringerne i Forfatningstraktaten tættere på formuleringerne i Nicetraktaten. Desuden ville DLI kunne forvente et endeligt samlet svar fra Statsministeren på et senere tidspunkt. Ritzau bragte samme dag en artikel om problemstillingen. Spørgsmål til Statsministeren MF Søren Søndergaard (EL) valgte bl.a. på baggrund af DLI s henvendelse til Folketingets Udannelsesudvalg at stille et spørgsmål til Statsministeren. Kan statsministeren garantere, at Danmark i forbindelse med forhandlingerne om en forfatningstraktat vil sikre, at uddannelsespolitikken undtages fra bestemmelser, der lader uddannelse være omfattet af tjenesteydelsesbegrebet i relation til EU s handelspolitik? Statsministeren understreger i sit svar af 7. juni, i stil med Undervisningsministeren svar til Folketingets Uddannelsesudvalg, at man vil søge at få indført en formulering, der ikke vil skabe tvivl om, at uddannelse er undtaget fra den fælles handelspolitik. Statsministerens svar kan findes i sin fulde længde på: under Nyheder og følg med i Enhedslisten udsendte også den 15. juni en pressemeddelelse, hvor spørgsmålet blev taget op. Svar fra Statsministeren til DLI DLI modtog den 14. juni, kort før Det Europæiske Råd, endelig svar fra Statsministeren, hvori der står at Regeringen forholder sig åbent over for at støtte forslag, der sigter på at bringe formuleringerne af forfatningstraktatens artikel III 217 vedrørende uddannelsestjenesteydelser m.v. tættere på den nuværende formulering af EF-traktatens artikel 133. Statsministeren henviste i øvrigt til, at det var hans vurdering, at det irske formandskab søgte at tage højde for problemstillingen. 16

18 Den endelige tekst Få dage før Det Europæiske Råd den juni fremlagde formandskabet et udkast med de sidste ændringsforslag. Der var her blevet indført en undtagelsesbestemmelse, med direkte henvisning til bl.a. uddannelse. Den præcise ordlyd er således: Rådet træffer ligeledes afgørelser med enstemmighed om indgåelse af aftaler b) på området handel med sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tjenesteydelser, når disse indebærer en risiko for, at den nationale tilrettelæggelse af sådanne tjenester forstyrres alvorligt, og at medlemsstaternes ansvar for levering heraf bringes i fare. Tilføjelsen kom med i den endelig tekst i forfatningstraktaten. Ordlyden er dog ikke præcis den DLI og ETUCE havde ønsket sig. Den er meget svær at tolke og rejse i stedet nye spørgsmål bl.a. hvem der afgør og hvordan det afgøres, hvornår der er en risiko og hvornår noget forstyrres alvorligt. FTF skriver således også i deres pressemeddelelse om forfatningstraktaten af 21. juni at formuleringerne ikke er tilfredsstillende. Se FTF s pressemeddelelse på: Nyheder og følg med i KORTE MEDDELELSER Nyt EU-formandskab Holland overtager efter Irland Fra den 1. juli 2004 overtager Holland formandskabsstolen efter Irland. Formandskabet har følgende prioriteter: sikre en fortsat vellykket udvidelse styrke den europæiske økonomi og nedbringe den administrative byrde udvikle EU som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed styrke EU's globale rolle afslutte forhandlingerne om Unionens fremtidige budgetmæssige rammer: Agenda 2007 Se hele teksten over prioriteterne her: Følg arbejdet på det hollandske formandskabs hjemmeside: Tyrkiet med i EU-uddannelsesprogrammer Den 15. april 2004 underskrev Kommissionen og de tyrkiske myndigheder et Memorandum of Understanding, som berettiger Tyrkiet til at deltage i Sokrates, Leonardo da Vinci og Ungdom. Dette memorandum trådte i kraft den 1. april 2004, hvilket medfører, at 65 tyrkiske universiteter har fået et Erasmus University Charter 10, der gælder fra det akademiske år Institutioner der vil deltage i Erasmus, skal søge Kommissionen om et Erasmus University Charter. Charteret angiver rammerne for samarbejdet og de bevillinger som institutionen vil kunne søge til. 17

19 Nye publikationer fra Eurydice The teaching profession in Europe: Profil, trends and concerns Se den elektroniske udgave samt pressemeddelelse her: Key data on information and communication technology in schools in Europe 2004 Se den elektroniske udgave samt pressemeddelelse her: 18

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 1/2004 UDDANNELSE Socrates Aktion 6: Observation og innovation 1 Ny pulje til uddannelse gennem idræt 1 Ansøgningsrunde for europæisk samarbejde

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Maastricht-kommunikè. om de fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse

Maastricht-kommunikè. om de fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse Maastricht-kommunikè om de fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse 14. december 2004 Maastricht-kommunikè om de fremtidige prioriteringer inden for et

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO har modtaget forslaget til moderniseringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Direktiv

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere