EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse"

Transkript

1 EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den maj Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes rolle i det europæiske vidensamfund konference i Belgien den 26. april Flere kvindelige ingeniøruddannede men ringe udsigter for beskæftigelse 5 Opfølgning på elearning 6 elearning i de nye medlemslande 7 BESKÆFTIGELSE High-level group 7 Arbejdstidsdirektivet opfølgning 8 Direktivet om Tjenesteydelser i det indre marked 9 Rådsmøde (beskæftigelse) den juni Rådsmøde (konkurrence) maj Offentlig-private partnerskaber 13 EU Det Europæiske Råd Bruxelles juni Forfatningstraktaten og uddannelse 15 KORTE MEDDELELSER Nyt EU-formandskab Holland overtager efter Irland 17 Tyrkiet med i EU-uddannelsesprogrammer 17 Nye publikationer fra Eurydice 17

2 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den maj 2004 De europæiske undervisningsministre mødtes i Bruxelles i slutningen af maj På Rådsmødet blev der taget stilling til eller vedtaget følgende punkter. Livslang karrierevejledning i Europa Rådet vedtog en resolution om styrkelse af politikker, systemer og praksis vedrørende livslang karrierevejledning i Europa, foreslået af det irske formandskab. I formandskabets udkast til resolutionen, blev der lagt vægt på en styrkelse af vejledningens placering i uddannelsessystemerne, netop på baggrund af, at der er stigende fokus på livslang læring, som har øget behovet for kvalificerede vejledere. I resolutionen lægges der op til, at Kommissionen skal forstærke samarbejdet på internationalt niveau med organisationer som OECD og UNESCO, om udvikling af politikker og konkrete aktioner for livslang læring. Medlemsstaterne opfordres til at vurdere deres eksisterende indsats på vejledningsområdet og fremme metoder og teknikker, der støtter unge og voksnes muligheder for at styre deres egne karriereveje. Kvalitetssikring af erhvervsrettet uddannelse Rådet vedtog konklusioner om kvalitetssikring af erhvervsrettet uddannelse. Det er en opfølgning på Københavner-deklarationen, om et forstærket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse, der blev vedtaget i november I teksten til konklusionerne bliver der defineret en fælles kvalitetssikringsramme : en passende model til at planlægge, evaluere og vurdere systemer i medlemsstaterne en passende metode til revision af systemer, fx evaluering, der tillader medlemsstaterne at være kritiske og stræbe mod forbedringer overvågning, når det er relevant, på nationalt eller regionalt niveau, eventuelt kombineret med frivillig peer review vurdere værktøjer udviklet på nationalt og regionalt niveau, der kan støtte medlemsstaternes evaluering af egne systemer. Identifikation og validering af uformel læring Her vedtog rådet konklusioner om fælles europæiske principper for identifikation og validering af uformel læring 1. Principperne skal støtte de behov, som den enkelte har med identifikation og anerkendelse af uformel læring, og sikre en bedre integration eller reintegration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De fælles europæiske principper defineres som; individuelle rettigheder, forpligtelse for interessenter, tillid og sikkerhed, troværdighed og legitimitet. I forslaget defineres identifikation som en beskrivelse og synliggørelse af den enkeltes læring og ikke et formelt diplom eller certifikat. Til gengæld defineres anerkendelse som en vurdering eller evaluering af den enkeltes læring, hvilket resulterer i et formelt diplom eller certifikat. 1 Identifikation og validering af uformel læring finder sted inden for og uden for formel uddannelse og erhvervsuddannelse, på arbejdspladsen og i det civile samfund 1

3 Politisk enighed om Europass Undervisningsministrene nåede til politisk enighed om Europass-forslaget, som blev vedtaget af Kommissionen den 17. december Forslaget, som har titlen Europass, skal gøre det nemmere for borgere at dokumentere erhvervede kompetencer overfor arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelsesinstitutioner i andre europæiske lande. Det skal ske ved hjælp af en samordnet dokumentportefølje, og det skal være frivilligt for borgerne, om de vil benytte et enkelt Europass-dokument eller hele Europass-porteføljen. DLI har indgivet høringssvar om Europass-forslaget til Undervisningsministeriet og støtter overordnet forslaget. Høringssvaret findes på under nyheder. Uddannelsesprogrammer efter 2006 Kommissionen præsenterede Rådet for sin meddelelse af den 9. marts 2004 om den nye generation af uddannelsesprogrammer efter Rådet drøftede meddelelsen på baggrund af et spørgeskema fra det irske formandskab, der indeholdt følgende spørgsmål: Hvordan giver de foreslåede nye programmer en merværdi på nationalt plan og på fællesskabsplan? Hvordan kan det foreslåede integrerede program vedrørende livslang læring hjælpe mit land med at klare de udfordringer, landet står over for? Er det foreslåede Tempus Plus program den bedste måde, hvorpå EU s nye naboskabspolitik udmøntes inden for livslang læring? Generelt forholdt Rådet sig positivt til forslaget, som skitserer Kommissionens planer vedrørende de nye programmer inden for mobilitet og samarbejde på uddannelsesområdet. De skal erstatte programmerne Sokrates, Leonardo da Vinci og Tempus, som alle skal afsluttes i De nye programmer har følgende udformning: et integreret program for mobilitet og samarbejde inden for livslang uddannelse i EU s medlemsstater og EØS-/EFTA-landene. Programmerne omfatter både almen uddannelse og erhvervsuddannelse. Programmet inddeles i fire sektorprogrammer; Comenius (skoleuddannelse), Erasmus (alle former for uddannelse på universitetsniveau), Leonardo da Vinci (grunduddannelse og efter-og videreuddannelse inden for erhvervsuddannelse) og Grundtvig (voksenuddannelse). et nyt Tempus Plus program for samarbejde mellem medlemsstaterne og EU s nabolande samt de eksisterende Tempus-lande, som dækker hele spektret af uddannelser. Ifølge Kommissionen vil den nye generation af programmer være betragtelig mere ambitiøs end de nuværende programmer. I Parlamentets uddannelsesudvalg har holdningen dog været, at det er formålsløst at ændre på programstrukturen, da den allerede fungerer på glimrende vis, og kun bliver mere indviklet med den nye udformning. Social integrering af unge På ungdomsområdet valgte det irske formandskab at fremlægge et udkast til rådsresolutionen om social integrering af unge. Rådet vedtog resolutionen, som er en opfølgning på Kommissionens Hvidbog Et nyt afsæt for europæisk ungdom fra november Hensigten med resolutionen er at understøtte den Europæiske strategi for social integration ved særligt at fokusere på unge. 2 Kommissionens Hvidbog om Ungdom: 2

4 Medlemslandene inviteres til at udvikle strategier og forslag på tværs af sektorer, som sikrer meningsfulde sociale integrationstiltag på alle niveauer i politikker relateret til unge. Sammen med Kommissionen bliver de endvidere opfordret til at være opmærksomme på, om de eksisterende programmer og politikker i tilstrækkelig grad også retter sig mod unge med en vanskelig baggrund. Det være sig inden for uddannelse, arbejdsmarked og fritidsaktiviteter. Racisme og intolerance i relation til unge Derudover vedtog Rådet et udkast til deklaration om racisme og intolerance i relation til unge. Det irske formandskab fremlagde udkastet til rådsdeklarationen på baggrund af Hvidbogen om ungdom fra 2001, hvor en stor gruppe unge er enige om, at der skal gøres mere for at garantere individets fundamentale rettigheder og minoriteters rettigheder og takle alle former for diskrimination og racisme. I deklarationen fokuseres der på, at unge menneskers rolle er vigtig i forhold til at fremme kulturel diversitet, gensidig respekt og solidaritet og samtidig bekæmpe diskrimination og racisme. Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at give unge mulighed for at spille en rolle i denne sammenhæng. Blandt andet i form af prioriteringer, kampagner og indsamling af viden om baggrunden for diskrimination m.m. De unge opfordres også selv til at tage del i definitionen og iværksættelsen af tiltag på området. Næste rådsmøde inden for uddannelse afholdes den november 2004, hvor det er det hollandske formandskab, der har overtaget formandsstolen. Læs hele pressemeddelelsen fra rådmødet her Nyt ungdomsprogram Kommissionen offentliggjorde den 9. marts 2004 et forslag til den fremtidige indsats inden for ungdomsprogrammet 3. Det nuværende Ungdomsprogram løber frem til 2006 og Kommissionen foreslår at programmet videreføres til Ifølge forslaget skal det nye Ungdomsprogram hjælpe unge med at udnytte de muligheder, de har som borgere i EU. En væsentlig forskel fra det nuværende Ungdomsprogram bliver, at målgruppen udvides til at omfatte personer i alderen år, hvor det nuværende program gælder for personer mellem år. Det nye program skal være med til at fremme unges aktive deltagelse i interkulturelle og internationale aktiviteter, som styrker aktiv deltagelse i samfundet og værdier som tolerance og solidaritet. Andre indsatsområder Forslaget, som har hovedoverskriften At give borgerskabsbegrebet reelt indhold. Fremme af europæisk kultur og mangfoldighed gennem ungdoms- og kulturprogrammer, audiovisuelle programmer og programmer for borgernes deltagelse, omfatter også tre andre indsatsområder: Kultur, Media og Aktivt medborgerskab. 3 Se Kommissionens meddelelse her: 3

5 Alle fire områder under én paraply Kommissionen understreger, at alle fire områder er væsentlige for udviklingen af europæisk medborgerskab, og som har høj prioritet i forbindelse med udvidelsen af EU. Kommissionen har også lagt vægt på, at anvendelsen og tilgangen til de fremtidige programmer ikke skal være for bureaukratisk, og derfor er forslaget også et forsøg på at forenkle procedurerne omkring programmerne. Kommissionen præsenterede forslaget ved seneste rådsmøde (uddannelse) den maj Rådet var positivt indstillet over for hovedlinierne i forslaget, da det lægger vægt på en forenklet struktur. Endvidere pegede Rådet på nødvendigheden af at etablere flere forbindelser med tredjelande og lægge større vægt på unge handicappedes behov. Der vil blive fremsat et mere formelt forslag i begyndelsen af 2005 på grundlag af den første vurdering af det nye program. Links relateret til ungdom Kommissionens side om ungdom The European Youth Forum Den europæiske ungdomsportal Det irske formandskabs side om ungdom Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal Den 26. maj offentliggjorde Kommissionen Den Europæiske Ungdomsportal, hvor unge hurtigt og nemt skal kunne finde ungdomsrelaterede informationer om Europa. Den nye ungdomsportal er udviklet af unge europæere til unge europæere og har til formål at øge engagementet i det offentlige liv blandt unge og bidrage til deres aktive medborgerskab. Portalen giver adgang til fem hovedlinks, Skoler og studier, Arbejde, Frivilligt arbejde/udvekslinger, Dine rettigheder og Hjemmesider for unge. Desuden er ungdomsportalen interaktiv, så de unge får mulighed for at udtrykke sig offentligt. Portalen er tilgængelig på 20 EU-sprog og giver unge europæere adgang til mere end websteder. Se ungdomsportalen her: Universiteternes rolle i det europæiske vidensamfund konference i Belgien den 26. april 2004 Kommissær for forskning, Philippe Busquin, bød mere end 1000 deltagere velkommen i Liège, Belgien den 26. april 2004 til en konference om The Europe of knowledge 2020 A vision for university-based research and innovation. Deltagerlisten omfattede ministre, parlamentsmedlemmer og repræsentanter fra universitets- og forskningsmiljøet samt industriledere. 4

6 Målet med konferencen var et forsøg på at definere universiteternes rolle i forbindelse med en europæisk plan for universitetsbaseret forskning og innovation de næste år. De deltagende parter skulle have indblik i de europæiske udfordringer på universitetsområdet inden for forskning. Kommissionen håber endvidere, at konferencen kan være med til at skabe yderligere debat omkring meddelelsen om Universiteternes rolle i det vidensbaserede samfund 4. Læs mere om konferencen på: Flere kvindelige ingeniøruddannede men ringe udsigter for beskæftigelse Friske tal fra Eurostat viser, at antallet af kvinder inden for ingeniøruddannelserne i Europa har været stødt stigende de sidste par år. Således reduceres kløften mellem mænd og kvinder på et område, hvor kvinderne til stadighed er underrepræsenteret. EU s forskningskommissær, Philippe Busquin, er tilfreds. Det betyder, at indsatsen for at øge den kvindelige arbejdsstyrke inden for områder som forskning og teknologi viser små fremskridt, udtaler han. Regeringer, universiteter og specielt industrien må tage de videre skridt for at sikre, at de øgede tal rent faktisk leder til øget beskæftigelse blandt kvindelige forskere specielt inden for naturvidenskab og ingeniørfaget. Endnu har udviklingen ikke haft positiv indflydelse på beskæftigelsen for kvinder. I stedet forventes den mandlige ingeniørarbejdsstyrke på 69 % at stige yderligere. Se publikationen fra Eurostat og pressemeddelelse her: Opfølgning på elearning Informations- og kommunikationsteknologier (IKT) spiller en vigtig rolle mht. forbedring af uddannelse i Europa konstaterede EU s stats- og regeringschefer i Lissabon EU har siden sat fokus på brugen og udbredelsen af IKT i uddannelsessystemerne i Europa. I den forbindelse har Kommissionen fremført elearninghandlingsplanen, der skal bidrage til vedvarende indsats for integrering af IKT i uddannelsessystemerne. elearning en del af eeurope Kommissionen introducerede elearning-initiativet kort tid efter Lissabon-topmødet, det blev her fastsat som en af hovedprioriteterne i eeurope-strategien. Der blev defineret fire indsatsområder i henhold til initiativet: infrastruktur og udstyr uddannelse på alle niveauer og navnlig undervisning af lærere og undervisere kvalitetsindhold og -tjenester 4 Meddelelse fra Kommissionen om Universiternes rolle i vidensamfundet: 5

7 samarbejde og netværksaktiviteter på EU-plan Disse indsatsområder var med til at danne den videre baggrund for elearning handlingsplanen ( ), som blev fremlagt i elearning programmet Parlamentets og Kommissionens forslag blev vedtaget af Rådet (uddannelse) i 2003 om et elearning-program 6. Programmet blev søsat 1. januar i år og varer frem til Der er afsat 36 millio ner EUR til elearning-programmet, som har fokus på tre elementer: IT-analfabetisme skal bekæmpes via tilskud til forsknings- og analyseprojekter, hvor formålet er at udvikle IT-metoder, der kan hjælpe befolkningsgrupper, der normalt ikke har let adgang til traditionel undervisning, så de kan blive mere fortrolige med informationsteknologi Der skal skabes virtuelle campus er, hvor videregående uddannelsesinstitutioner i flere lande skal arbejde sammen. Målet er at uddannelsesinstitututionerne sammen udvikler kurser, der understøtter mobilitet Skolenetværker, der skal bidrage til, at alle skoler i EU-lande skaber kontakt med mindst en anden skole. Formålet er her, at unge europæere i løbet af deres skoletid skal opleve at samarbejde med elever fra andre lande via internettet. Vil du vide mere om elearning? elearning Awards Kommissionens portal om elearning elearning Results ELFE The European elearning Forum for Education Publikation fra Kommissionen: Bedre elearning i Europa eeurope 2005 eeurope er et politisk initiativ som Kommissionen har taget for at sikre, at EU udnytter mulighederne inden for informationsteknologierne. I februar 2004 offentliggjorde Kommissionen en midtvejsrevision af eeurope 2005, hvor den konkrete og politiske udvikling i henhold til handlingsplanen bliver analyseret af Kommissionen og medlemsstaterne 7. Evalueringen giver anbefalinger til det videre arbejde med eeurope, og Kommissionen bifalder generelt de nuværende retningslinier i handlingsplanen for eeurope Meddelelse fra Kommissionen. Handlingsplan for elearning overvejelser om fremtidens uddannelse 6 Forslag fra Kommissionen. Om vedtagelse af et flerårigt program ( ) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi () i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (elearningprogrammet) 7 Meddelelse fra Kommissionen. Midtvejsrevision af eeurope

8 Følg den seneste udvikling i eeurope 2005 på: elearning i de nye medlemslande Kommissionen har undersøgt, hvordan den nuværende situation ser ud i de ti nye medlemslande, hvad angår elearning. De nye medlemslande har udfyldt et spørgeskema, hvorpå de blandt andet angiver relevante institutioner, dokumenter og andet der relaterer til brugen af informationsteknologi i uddannelse i netop deres land. Størstedelen af de nye medlemslande har ikke computere nok, og der er få internetbrugere, da internetopkoblingerne er for dyre, beklager medlemslandene. Men de har til gengæld en stor viden om teknologi, og i de fleste lande er der trods alt blevet investeret en del i teknologi og elearning, viser spørgeskemaerne. Generelt forventer alle ti lande, at deres deltagelse i de europæiske fællesskabsprogrammer, og vidensdeling på tværs af landene, kan være med til at forbedre indsatsen og arbejdet med elearning i de respektive lande. Se yderligere på: BESKÆFTIGELSE High-level group Det Europæisk Råd besluttede på mødet i marts at nedsætte en High-level Group, der skal udarbejde en rapport til brug i forbindelse med midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien i Formanden for gruppen er den tidligere hollandske premiereminister Wim Kok, der også var formand for beskæftigelsestaskforcen, der i efteråret fremlagde rapporten Jobs, jobs, jobs. Arbejdet i gruppen skal bestå i at identificere nye måder, hvorpå Lissabon-strategien kan styrkes især med henblik på at forbedre medlemsstaternes indsats. Rapporten vil blive fremlagt for Kommissionen den 1. november De sociale parter har i den forbindelse udarbejdet en fælles udtalelse, hvori man udtrykker krav om at blive inddraget i processen. For det første skal det være muligt for parterne at holde uformelle møder med gruppens medlemmer således, at de sociale parter kan bidrage til indholdet i den endelige rapport. For det andet at følge reglerne om konsultation af de sociale parter gennem en høring af parterne inden rapporten er færdiggjort. Hensigten med denne strategi er at sikre en hurtig og effektiv indsats efter rapportens offentliggørelse. 7

9 Formanden Wim Kok har desuden meddelt, at det er muligt at indsende bidrag til gruppen. Set i lyset af at rapporten kommer til at favne vidt vil mange mennesker kunne bidrage med brugbare kommentarer. Kommentarer kan sendes til: Arbejdstidsdirektivet opfølgning Kommissionen fremlagde den 19. maj et nyt udspil i forbindelse med en revision af arbejdstidsdirektivet. Efter høringsrunden, der blev afsluttet den 31. marts, har Kommissionen arbejdet videre med sagen, og det er i den forbindelse blevet besluttet at opfordre arbejdsmarkedets parter til at indlede forhandlinger, der kan bidrage til udformningen af et nyt arbejdstidsdirektiv. I tilfælde af, at arbejdsmarkedets parter ikke kan blive enige om at samarbejde, skal Kommissionen stå for udarbejdelsen af direktivet. Derfor er der i Kommissionens udspil en opsummering af, hvilke områder, der ifølge Kommissionen, skal revideres og, hvilken løsning den i vid udstrækning har til hensigt at følge. Kommissionens løsningsforslag må i høj grad siges at følge arbejdsgivernes ønsker og arbejdsgivernes organisation (UNICE) har da også allerede på nuværende tidspunkt meldt ud, at man ikke har til hensigt at forhandle. Generelt er Kommissionens udspil præget af en øget hensyntagen til fleksibilitet på bekostning af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Den europæiske fagbevægelse har udført et stort lobbyarbejde, idet det meget hurtigt stod klart, at Kommissionen var under stort pres fra specielt UK - men også fra flere af de medlemsstater, der frygter problemerne omkring on-call time. Arbejdsgiversiden har desuden sendt stærke signaler om behovet for mere fleksibilitet i et revideret arbejdstidsdirektiv. ETUC valgte derfor den 14. maj at rette henvendelse til formanden for Kommissionen Romani Prodi. I brevet udtrykker ETUC skuffelse over et udspil, hvor arbejdstagers og Parlamentets holdninger ikke er afspejlet. Meget tyder på at ETUC s henvendelse har betydet, at en udfasning af opt-out bestemmelsen trods alt stadig indgår i Kommissionens udspil dog er det stadig meget usikkert om det rent faktisk vil indgå i et endeligt udspil. ETUC udsendte en meget kritisk pressemeddelelse samme dag som Kommissionen fremlagde sit udspil. Pressemeddelelsen understreger igen, at det er uacceptabelt, at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed sættes over styr på grund af rene økonomiske interesser. I juli måned vil ETUC sende et opfølgende høringssvar til Kommissionen. Desuden opfordres især de nye medlemslande til at gå ind i debatten og bidrage med oplysninger om forskellige nationale og sektorale forhold. ETUC har i forbindelse med arbejdet om arbejdstidsdirektivet nedsat en task force der løbende følger op på sagen. DLI deltager i samarbejde med ETUCE i disse møder. Kommissionen vil formentlig i løbet af efteråret 2004, måske allerede september, komme med et endeligt forslag til et revideret arbejdstidsdirektiv. Og det må forventes at præge debatten på beskæftigelsesområdet i efteråret. 8

10 For en mere detaljeret gennemgang af problemstillinger henvises der til artiklen om arbejdstid i EUpDate nr.2/2004. Yderligere kan alle relevante dokumenter findes på hjemmesiden under nyheder og følg med i Tjenesteydelser i det indre marked Siden Kommissionen fremlagde sit forslag til rammedirektiv for tjenesteydelser i januar i år, har kritikken været markant fra alle sider. Især den europæiske fagbevægelse har været skarp i sin kritik. Forslaget til direktivet har som udgangspunkt, at en liberalisering af offentlig service vil give lavere priser, høj kvalitet og god forsyningssikkerhed. Et mangelfuldt direktiv Delegationer fra Kommissionen har i løbet af foråret svaret på spørgsmål fra bl.a. Parlamentet og ETUC og har her måtte erkende, at forslaget i dets nuværende udformning ikke kan accepteres. Hertil skaber direktivforslaget tvivl i alt for mange sammenhænge. Specielt for arbejdstager er konsekvenserne svære at gennemskue. Forslaget har skabt en dyb skepsis i fagbevægelsen, på trods af kommissionens forsikringer om, at det ikke er hensigten at påvirke forholdene på arbejdsmarkedet i en negativ retning. Men fagbevægelse frygter, at direktivets bestemmelser kan skabe social dumping og i Skandinavien underminerer det kollektive aftalesystem. Især spørgsmålet om hvilke tjenesteydelser der vil være omfattet af direktivet og konsekvenserne af oprindelseslandsprincippet har vagt bekymring blandt kritikerne. Senest har EPSU 8 i en resolution af 15. juni 2004 fastlagt at: EPSU continues to support campaigns to block the international liberalisation of services when it is not clear what impact this will have on public sevices For en mere detaljeret gennemgang af problemstillingerne henvises til artiklen om tjenesteydelser i EUpDate nr. 2/2004 Hvidbogen om forsyningspligtydelser Som opfølgning på Grønbogen om forsyningspligtydelser publicerede Kommissionen den 12. maj 2004 en Hvidbog om forsyningspligtydelser. Hvidbogen beskriver de vigtigste elementer i en EUstrategi, som har til formål at sikre adgang til en lang række af forsyningspligtydelser. Hvidbogen har stor betydning for direktivet om tjenesteydelser, da den bl.a. fastslår, at det er den enkelte medlemsstat der suverænt bestemmer, hvilke typer af tjenesteydelser der er af økonomisk interesse og derfor skal omfattes af direktivet om tjenesteydelser. Læs mere om Hvidbogen på Kommissionens hjemmeside. Debat i Danmark I Danmark blussede diskussionen om tjenesteydelser op før valget til Europa-Parlamentet. Flere organisationer og politikere kritiserede åbenlyst Kommissionens forslag. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg havde den 2.juni økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i samråd. Ministrene var bl.a. blevet bedt om at svare på spørgsmålet om, hvorvidt direktivet betyder en svækkelse af de danske overenskomster og dermed underminerer den danske arbejdsmarkedsmodel. Begge ministre var forstående overfor bekymringerne, men for- 8 European Federation of Public Service Unions 9

11 ventede også, at direktivforslaget ville blive revideret så den danske arbejdsmarkedsmodel ikke bliver sat over styr. Formandskabet Formandskabet har i løbet af foråret arbejdet med Kommissionens forslag og har afholdt flere møder, hvor også nationale eksperter har deltaget. Medlemsstaterne er her blevet briefet om hensigten med og omfanget af direktivet. Medlemsstaterne har samtidig haft mulighed for at påpege problemstillinger, som direktivet ikke har taget højde for. Disse møder vil forsætte hen over sommeren. På rådsmøde (konkurrence) maj gjorde formandskabet status over forløbet af den igangværende gennemgang af direktivet og erkendte i den sammenhæng at: nogle af de berørte spørgsmål er komplekse og af følsom karakter. Et ændret forslag Kommissionen arbejder i løbet af sommeren videre med ændringer i direktivet og har i den forbindelse givet tilsagn om at inddrage de sociale parter. Europaparlamentet skal viderebehandle direktivet til efteråret og vil derefter komme med en betænkning. Kommissionen vil efterfølgende komme med et revideret udkast til vedtagelse. Hvor hurtigt der vil foreligge et udkast afhænger bl.a. af udfaldet af debatten, men der er fra Det Europæiske Råd lagt vægt på direktivforslagets betydning for den generelle udvikling i EU og der kan derfor forventes megen debat om emnet til efteråret. Der kan findes flere informationer om tjenesteydelser i det indre marked på Kommissionens hjemmeside. Link: Rådsmøde (beskæftigelse) juni 2004 Beskæftigelsespakken 2004 På rådsmødet for beskæftigelse juni nåede Rådet til enighed om et udkast om retningslinjer for medlemsstaternes politik på beskæftigelsesområdet i Retningslinjerne indgår som en del af den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS), der er et vigtigt instrument i arbejdet hen imod de ambitiøse mål indenfor beskæftigelsesområdet sat i Lissabon i Den europæiske beskæftigelsesstrategi arbejder for en koordinering af beskæftigelsespolitikken på EU-niveau bl.a. via udarbejdelsen af retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik. De enkelte medlemsstater udarbejder på grundlag af rådets henstillinger nationale beskæftigelseshandlingsplaner, der kommer med et bud på, hvordan medlemsstaten har til hensigt at arbejde hen imod EU s henstillinger. De nationale beskæftigelseshandlingsplaner skal foreligge senest i oktober På rådsmødet blev ministrene enige om fire hovedprioriteter, der alle stammer fra Wim Kok rapporten udarbejdet af beskæftigelsestaskforcen i efteråret at øge arbejdstagernes og virksomhedernes tilpasningsevne at få flere mennesker ud på arbejdsmarkedet og få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet samt sørge for, at arbejdet bliver et reelt valg for alle at investere mere og mere effektivt i menneskelige ressourcer og livslang læring herunder gennem uddannelse på alle niveauer at fremme iværksætterholdning og færdigheder. Reducere tidlig afgang fra uddannelsessystemet. Udvikle innovative indlærings- og træningsmetoder (som fx elearning) at sikre bedre styring med henblik på en mere effektiv reformgennemførelse 10

12 Desuden har hvert enkelt land fået specifikke henstillinger. For Danmarks vedkommende har rådet bl.a. anbefalet at reducere det samlede skattetryk på arbejde under hensyn til budgetkonsolideringen at følge en omfattende strategi for senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet at gennemgå skatte- og ydelsessystemerne med henblik på at reducere marginalskatten og styrke tilskyndelserne for lavindkomstgrupperne til at arbejde herunder ledige og inaktive. at overvåge virkningerne af de seneste reformer for at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet især indsatsen for at opbygge den nødvendige grundviden for at kunne matche jobkrav at overvåge trenden i faglig uddannelse i lyset af udviklingen i kursusafgifter Beskæftigelsesretningslinjerne vil blive vedtaget på Det Europæiske Rådsmøde juni i Bruxelles. Læs mere om den europæiske beskæftigelsesstrategi på Kommissionens hjemmeside: Den Europæiske Socialfond 1 mia. kr. om året i Danmark Da der i beskæftigelseshenstillingerne lægges stor vægt på gennemførelse, var der af formandskabet udarbejdet et notat om betydningen af investeringer i menneskelige ressourcer og Den Europæiske Socialfond (EFS). EFS er den finansielle del af beskæftigelsesstrategien og skal være med til at få omsat de vedtagne politikker til praksis. For Danmarks vedkommende drejer der sig om støttemidler på i alt ca. 500 mio. kr. om året for perioden Hertil skal der medregnes en obligatorisk dansk medfinansiering på 50 procent. I alt midler til projekter for 1 mia. kr. om året. Delegationerne blev af formandskabet opfordret til at udveksle nationale erfaringer og resultater vedrørende integrering af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet erhvervsfaglig uddannelse anvendelse af midler fra Den Europæiske Socialfond til at udvikle vidensamfundet modernisering af de offentlige arbejdsformidlinger anvendelse af midler fra Den Europæiske Socialfond til at skabe større lighed med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet Der kan findes flere informationer om Den Europæiske Socialfond på eller på Kommissionens hjemmeside: Næste rådsmøde vil finde sted den 4.oktober 2004 i Luxembourg. Forinden da vil der dog være to uformelle rådsmøder fra den juli og igen den september

13 Rådsmøde (konkurrence) maj Forskere fra tredjelande i EU Rådet udvekslede synspunkter vedrørende Kommissionens forslag om tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på videnskabelig forskning i EU. Målsætningen i forslagene skal bidrage til skabelsen af det europæiske forskningsrum og i det hele taget en europæisk konkurrenceevne. Rådet påpegede forslagenes relevans for Europas resultater inden for Lissabon-processen, hvor der ifølge Kommissionen er behov for yderligere forskere i Europa inden 2010, og for Barcelona-målsætningen om at investere 3 % af BNP i forskning. Rådet bemærkede desuden, at der er behov for yderligere drøftelser om forslagene, navnlig hvad angår værtsorganisationens rolle og ansvarsområder. Fx foreslås en hurtig indrejseprocedure for forskere fra tredjelande og deres nærmeste pårørende. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Rådet nåede med kvalificeret flertal, idet den tyske og den græske delegation stemte imod, til politisk enighed om forslaget til direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Når teksten er blevet formelt vedtaget, vil den blive forelagt Europa-Parlamentet til andenbehandling. Det foreslåede direktiv konsoliderer og forenkler også den eksisterende lovgivning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forenkler de forvaltningsstrukturer, der er blevet indført under tidligere direktiver. Direktivet skal bl.a. ses i sammenhæng med forslaget til rammedirektiv om tjenesteydelser i det indre marked, der ligeledes har til hensigt at fremme den fri bevægelighed for tjenesteydelser på tværs af grænserne i EU. Helt konkret skal direktivet sikre en mere automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer landene imellem, hvilket skal være med til at øge effektiviteten. Desuden skal medlemsstaterne i højere grad sikre, at borgerne har adgang til og tillid til informationer omkring mulighederne for at arbejde på tværs af grænserne. For at sikre kvaliteten i leveringen af tjenesteydelser kan medlemsstaterne bl.a. stille krav om: dokumentation for tjenesteyderens nationalitet en attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat for dér at udøve den pågældende virksomhed bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer i givet fald en hvilken som helst form for bevis på, at tjenesteyderen har udøvet den pågældende virksomhed i mindst to år i løbet af de sidste ti år. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at direktivet om tjenesteydelser og dermed oprindelseslandsprincippet viger for direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer, hvilket betyder at en person, der vil slå sig ned med et erhverv i Danmark, hvor der skal en autorisation til skal have en dansk autorisation. I Danmark vil det betyde, at personer der ønsker at undervise forsat skal henvende sig til Undervisningsministeriet for at få den fornødne godkendelse og at protokollatet vedrørende bl.a. sprogkrav er gældende. Direktivet har været længe undervejs. Kommissionen fremsatte forslaget i marts Vedtagelsen tyder derfor endnu engang på, at der gøres en effektiv indsats for at få gennemført strategien for det 12

14 indre marked. Man forventer en endelig vedtagelse i slutningen af 2004 eller i begyndelsen af 2005 med implementering i 2006/2007. Læs også om Europass i artiklen om rådsmøde (uddannelse) og i EUpDate nr.1/2004 Der findes yderligere informationer på Kommissionens hjemmeside for det indre marked: Offentlig-private partnerskaber Kommissionen har den 30. april 2004 publiceret en Grønbog om offentlig-private partnerskaber. Grønbogen har til hensigt at iværksætte en debat om, hvorledes europæisk fællesskabslovgivning skal anvendes, når der indgås offentlig-private partnerskaber (OPP). Problemstillingen knytter sig især til konkurrenceaspektet. Hvorledes sikrer man bedst, at etableringen af offentlig-private partnerskaber indgås på reelle konkurrencevilkår fx i forbindelse udbudsproceduren, hvor Kommissionen i Grønbogen lægger op til, at valget af samarbejdspartner kun må træffes ud fra økonomiske hensyn. Grønbogen tager primært juridiske/tekniske spørgsmål op, men bærer samtidig præg af et generelt syn på liberalisering som vejen til en bedre service og en bedre kvalitet. I forbindelse med den øgede liberalisering peger Grønbogen desuden på, at den offentlige sektor i højere grad skal gå ind og varetage rollen som organisator, regulator og kontrollør i forhold til de enkelte serviceudbud. Denne form for organisering vil betyde, at det i langt højere grad vil blive nødvendigt med en detaljeret beskrivelse af kvalitetskravene til den pågældende service. Mange sådanne krav og normer er i dag implicitte og kan være svære at sætte ord og for den sags skyld tid og pris på. Yderligere vil det være nødvendigt med en forstærket kontrol og evaluering igen for at sikre kvalitetsniveauet. Opmærksomhed bør derfor også rettes imod hvilke tids- og ressourcekrævende aspekter indgåelsen af offentlig-private partnerskaber kan få. Uddannelsesområdet er nævnt flere gange i Grønbogen som et eksempel på en sektor, hvor det kunne være relevant at indgå et offentlig-privat partnerskab. DLI har i juni måned indsendt sine kommentarer til FTF, der på vegne af medlemsorganisationerne vil indsende høringssvar. I forbindelse med lanceringen af Grønbogen er der på Kommissionens hjemmeside oprettet en oversigt med relevante dokumenter og en beskrivelse af offentlig-private partnerskaber. Oversigten kan findes på: EU Det Europæiske Råd Bruxelles juni 2004 Forfatningstraktaten Det lykkedes på Det Europæisk Råd at nå til enighed om den endelige tekst til Forfatningstraktaten. I konklusioner fra Det Europæiske Råd sammenfattes resultatet således 13

15 Det Europæiske Råd glæder sig over den vellykkede afslutning på regeringskonferencen. Traktaten om en forfatning for Europa er et historisk skridt fremad i integrations- og samarbejdsprocessen i Europa. Forfatningen opstiller på grundlag af konventets arbejde en effektiv, demokratisk og gennemsigtig ramme for Unionens fremtidige udvikling. Den fuldender den proces, der begyndte, da Rom-traktaten lagde de grundlæggende rammer for europæisk integration. Lige som Rom-traktaten vil den i mange år tjene som grundlag for Unionen til gavn for dens borgere. Forfatningstraktaten skal til folkeafstemning i op imod 10 af Medlemsstaterne over de næste to år. Hele Forfatningstraktaten kan findes på DLI s hjemmeside under Nyheder og følg med i Resultater og prioriteter Den økonomiske politik og beskæftigelse - de overordnede retningslinjer Det Europæiske Råd godkendte udkastet til opdateringen af de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker, der indeholder en specifik henvisning til euroområdet, samt udkastene til beskæftigelsesretningslinjer og beskæftigelseshenstillinger. Det Europæiske Råd bifaldt integrationen af de ti nye medlemsstater i den etablerede politikramme og inkorporeringen i beskæftigelseshenstillingerne fra rapporten af Beskæftigelsestaskforcen, der har Wim Kok som formand. Det understregede, at medlemsstaterne bør sikre, at de to sæt retningslinjer og henstillingerne gennemføres fuldt ud og på en sammenhængende måde. Læs mere om beskæftigelsesretningslinjerne i artiklen om rådsmødet (beskæftigelse) andetsteds i EUpdate Lissabon-reformdagsordenen Det Europæiske Råd gjorde status over EU s forfølgelse af sociale, økonomiske og miljømæssige mål. Det Europæiske Råd bemærker især fremskridt på følgende områder: handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser med de nødvendige beslutninger angående de resterende elementer i forbindelse med gennemsigtighed og investeringsservice mobilitet programmerne retter sig imod europæiske borgere, virksomheder og tjenesteydelser gennem lovgivning om anerkendelse af erhvervskvalifikationer, samordning af social sikring, Europass og indførelse af det europæiske sygesikringskort intellektuelle ejendomsrettigheder og ordninger for computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed gennem enighed om foranstaltninger, der skal stimulere og beskytte europæisk innovation forbrugerbeskyttelse gennem foranstaltninger vedrørende håndhævelse og urimelig handelspraksis miljøbeskyttelse gennem foranstaltninger vedrørende luftkvalitet, beskyttelse af havmiljøet, miljøansvar, bevarelse af den biologiske mangfoldighed og klimaændringer, herunder indførelse af alle de nødvendige mekanismer for EU's ordning for handel med emissioner for at lette efterlevelsen af målene i Kyoto-protokollen infrastruktur gennem beslutningerne om transeuropæiske net for transport og energi. 14

16 Det Europæiske Råd støtter oprettelsen af et europæisk institut for ligebehandling af mænd og kvinder. Det Europæiske Råd opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte et konkret forslag i overensstemmelse med ligestillingsmålene i Lissabon-dagsordenen. Det Europæiske Råd gentager sin opfordring til Rådet og medlemsstaterne om at gøre en yderligere indsats for at indhente forsinkelsen i gennemførelsen af Lissabon-strategien. I lyset af det gode indledende arbejde, der er gjort i forbindelse med forslag og initiativer, der skal bidrage yderligere til bæredygtig vækst og udvikling, opfordrer Det Europæiske Råd indtrængende til at der arbejdes hurtigt med bl.a. følgende alle nødvendige ordninger for at sikre bedre regulering i Den Europæiske Union det foreslåede rammedirektiv om tjenesteydelser behandling af Hvidbogen om tjenesteydelser af almen interesse Reach-forslaget vedrørende kemiske stoffer tilskyndelse til forskermobilitet som et eksempel på et konkret tiltag for yderligere at stimulere innovation revisionen af strategien for bæredygtig udvikling yderligere arbejde med emissionsreduktionsstrategier i forbindelse med klimaændringer og fremme af miljøteknologier gennemførelse af de relevante foranstaltninger til at nå det aftalte mål om at standse tabet af biologisk mangfoldighed senest i 2010 drøftelse af Kommissionens meddelelse om strategien for regionerne i den yderste periferi Som led i optakten til midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien ser Det Europæiske Råd frem til højniveaugruppens rapport, der skal forelægges Kommissionen senest den 1. november Det næste Europæisk Råd vil finde sted 15. november 2004 i Bruxelles. Forfatningstraktaten og uddannelse ETUCE 9 henvendte sig i marts 2004 til sine medlemsorganisationer med henblik på en fælles indsats for at få ændret udkastet til forfatning således, at uddannelse forsat er undtaget fra EU s fælles handelspolitik. I Nice-traktatens artikel 133 fremgår det tydeligt, at uddannelse ikke kan inddrages i EU s fælles handelspolitik. Denne bestemmelse er i midlertidig ikke gentaget i udkastet til forfatningen. ETUCE og DLI har tidligere gjort opmærksom på problemet. I efteråret 2003 var der således en korrespondance mellem DLF og Statsministeren vedrørende problemstillingen. Sagen blev imidlertid afdramatiseret, da forhandlingerne om den nye forfatning brød sammen i december. Ikke mindst set i lyset af, at udsigten til at nå til enighed så ud til at ligge et stykke ud i fremtiden. Forhandlin- 9 European Trade Union Confederation Education 15

17 gerne blev dog genoptaget på Det Europæiske Råd i marts 2004 og regeringslederne virkede opsatte på at blive enige på Det Europæiske Råd i juni. DLI valgte i den forbindelse at tage initiativ på flere fronter. Der blev søgt om foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg og der blev sendt brev til henholdsvis Statsministeren, Undervisningsministeren og Videnskabsministeren. Svar fra Videnskabsministeren til DLI DLI modtog svar fra Videnskabsministeren 29. april. Ministeren henviste dog primært til det tidligere svar fra Statsministeren fra efteråret 2003 hvor det understregedes, at man ikke fandt det nødvendigt med en ekstra præcisering. Videnskabsministeren valgte dog yderligere at understrege at det enkelte medlemsland suverænt selv kan bestemme, i hvilket omfang uddannelse skal gøres til genstand for handel. Det er også holdningen, at de enkelte lande selv definerer, hvad der er offentligt styret, og hvad der ikke er. Sat på spidsen betyder dette, at er der blot en enkelt offentligt finansieret krone i et uddannelsesudbud, så vil det hvis vi ønsker det være undtaget både fra GATS-reglerne og den fælles EU-handelspolitik. Foretræde for uddannelsesudvalget DLI havde foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg den 11. maj. Udvalget var forinden blevet orienteret om problemstillingen og havde bedt Undervisningsministeren om at kommentere DLI s henvendelse. Heraf fremgik det, at regeringen ville stille sig åben over for at støtte et ændringsforslag, der ville bringe formuleringerne i Forfatningstraktaten tættere på formuleringerne i Nicetraktaten. Desuden ville DLI kunne forvente et endeligt samlet svar fra Statsministeren på et senere tidspunkt. Ritzau bragte samme dag en artikel om problemstillingen. Spørgsmål til Statsministeren MF Søren Søndergaard (EL) valgte bl.a. på baggrund af DLI s henvendelse til Folketingets Udannelsesudvalg at stille et spørgsmål til Statsministeren. Kan statsministeren garantere, at Danmark i forbindelse med forhandlingerne om en forfatningstraktat vil sikre, at uddannelsespolitikken undtages fra bestemmelser, der lader uddannelse være omfattet af tjenesteydelsesbegrebet i relation til EU s handelspolitik? Statsministeren understreger i sit svar af 7. juni, i stil med Undervisningsministeren svar til Folketingets Uddannelsesudvalg, at man vil søge at få indført en formulering, der ikke vil skabe tvivl om, at uddannelse er undtaget fra den fælles handelspolitik. Statsministerens svar kan findes i sin fulde længde på: under Nyheder og følg med i Enhedslisten udsendte også den 15. juni en pressemeddelelse, hvor spørgsmålet blev taget op. Svar fra Statsministeren til DLI DLI modtog den 14. juni, kort før Det Europæiske Råd, endelig svar fra Statsministeren, hvori der står at Regeringen forholder sig åbent over for at støtte forslag, der sigter på at bringe formuleringerne af forfatningstraktatens artikel III 217 vedrørende uddannelsestjenesteydelser m.v. tættere på den nuværende formulering af EF-traktatens artikel 133. Statsministeren henviste i øvrigt til, at det var hans vurdering, at det irske formandskab søgte at tage højde for problemstillingen. 16

18 Den endelige tekst Få dage før Det Europæiske Råd den juni fremlagde formandskabet et udkast med de sidste ændringsforslag. Der var her blevet indført en undtagelsesbestemmelse, med direkte henvisning til bl.a. uddannelse. Den præcise ordlyd er således: Rådet træffer ligeledes afgørelser med enstemmighed om indgåelse af aftaler b) på området handel med sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tjenesteydelser, når disse indebærer en risiko for, at den nationale tilrettelæggelse af sådanne tjenester forstyrres alvorligt, og at medlemsstaternes ansvar for levering heraf bringes i fare. Tilføjelsen kom med i den endelig tekst i forfatningstraktaten. Ordlyden er dog ikke præcis den DLI og ETUCE havde ønsket sig. Den er meget svær at tolke og rejse i stedet nye spørgsmål bl.a. hvem der afgør og hvordan det afgøres, hvornår der er en risiko og hvornår noget forstyrres alvorligt. FTF skriver således også i deres pressemeddelelse om forfatningstraktaten af 21. juni at formuleringerne ikke er tilfredsstillende. Se FTF s pressemeddelelse på: Nyheder og følg med i KORTE MEDDELELSER Nyt EU-formandskab Holland overtager efter Irland Fra den 1. juli 2004 overtager Holland formandskabsstolen efter Irland. Formandskabet har følgende prioriteter: sikre en fortsat vellykket udvidelse styrke den europæiske økonomi og nedbringe den administrative byrde udvikle EU som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed styrke EU's globale rolle afslutte forhandlingerne om Unionens fremtidige budgetmæssige rammer: Agenda 2007 Se hele teksten over prioriteterne her: Følg arbejdet på det hollandske formandskabs hjemmeside: Tyrkiet med i EU-uddannelsesprogrammer Den 15. april 2004 underskrev Kommissionen og de tyrkiske myndigheder et Memorandum of Understanding, som berettiger Tyrkiet til at deltage i Sokrates, Leonardo da Vinci og Ungdom. Dette memorandum trådte i kraft den 1. april 2004, hvilket medfører, at 65 tyrkiske universiteter har fået et Erasmus University Charter 10, der gælder fra det akademiske år Institutioner der vil deltage i Erasmus, skal søge Kommissionen om et Erasmus University Charter. Charteret angiver rammerne for samarbejdet og de bevillinger som institutionen vil kunne søge til. 17

19 Nye publikationer fra Eurydice The teaching profession in Europe: Profil, trends and concerns Se den elektroniske udgave samt pressemeddelelse her: Key data on information and communication technology in schools in Europe 2004 Se den elektroniske udgave samt pressemeddelelse her: 18

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr.4/2004 Uddannelse To nye Fællesskabsprogrammer for perioden 2007-2013 2 Lissabon-strategien Wim Kok taskforce 3 Den nye Kommission 3 Det nye Parlament

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3275 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 25. november 2013 Uddannelse Punkt 1: Effektivt lederskab

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere