AMAGER VEST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej Godkendelse af dagsordenen ( ) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 2 3. Status på lokaludvalgets puljemidler marts 2013 ( ) 3 4. Genbehandling, ansøgning: Fotoprojekt i Ørestad ( ) 4 5. Ansøgning: The Buffalo Bill Wild West Show ( ) 5 6. Ansøgning: Urbanfestival 2013 ( ) 6 7. Ansøgning: Kulturbørn på tværs ( ) 8 8. Ansøgning: Klatrebane på Islands Brygge ( ) Ansøgning: Islands Brygge Comedy Club ( ) Ansøgning: Jazz i Ørestad ( ) Ansøgning: Blå start ( ) Ansøgning: Fremtidens ældreliv ( ) Ansøgning: Skovhjælperne arbejder som heste ( ) Ansøgning: Bydelsmødre på Amager ( ) Ansøgning: Pigeklubben i Gyldenrisparken ( ) Ansøgning: Fagenes fest ( ) Ansøgning: Onsdagshjørnets Udflugt ( ) Medlemsforslag: Oprettelse af ungeudvalg og støtte til projektet Mobile Byrum ( ) Amager Vest Lokaludvalg Høring om Enghave Brygge ( ) Bryggebroens landing intern høring ( ) Naboorientering: Dispensation fra lokalplan 410, Artillerivej Syd, til at opføre daginstitution ( ) 22. Udkast til høringssvar til startredegørelse vedr udearealer for August Schades Kvarteret ( ) 23. Opsamling på lokaludvalgets aktive projekter ( ) Lokaludvalgets input til strukturudvalget ( ) Orientering om oprettelse af digitalt puljeansøgningsskema ( ) Mandat til deltagelse i Indre By Lokaludvalgs arbejdsgruppe om kommunale trafikforhold ( ) 27. Udpegning af ny repræsentant til tilsynsfunktionen ved Kulturenheden Christianshavn/Islands Brygge ( )

2 28. Orientering om brug af Aktivitetspuljen uden forudgående lokaludvalgsbeslutning ( ) 29. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 40 39

3 1. Godkendelse af dagsordenen ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Jørgen Melskens. Også afbud fra 1. suppleant Bjarne Hejlskov. Bo Sand. 1. suppleant Jan Ejbjerg deltog istedet. Uden afbud: Birthe Illemann. Anders Bo Nielsen ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 3. Arne Bjørn Nielsen ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 3. Eleonora Lewandowski ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 10. Dagsordenen blev godkendt. Side 1

4 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Københavns Borgerrepræsentation har på sit møde den 28. februar godkendt: at Rasmus Pedersen, udpeget af området Kultur & fritid 3, indtræder som medlem af lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Margit Larsen, udpeget af det Sociale område 5, indtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Henrik Eibye, udpeget af det Konservative Folkeparti, udtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Jan Sørensen, udpeget af området Kultur & fritid 3, udtræder som medlem af lokaludvalget med virkning fra den 28. februar Efter de godkendte rokeringer er status for ledige medlems- og suppleantpladser således: Valgområdet Det sociale område har fem medlemspladser og 10 suppleantpladser. Pt er der en ledig medlemsplads og to ledige suppleantpladser under valgområdet. Valgområdet Fysisk planlægninghar seks medlemspladser og 12 suppleantpladser. Der er ingen ledige pladser under valgområdet.. Valgområdet Erhvervsliv har en medlemspladser og to suppleantpladser. Der er ingen ledige pladser under valgområdet. Valgområdet Kultur & Fritid har fire medlemspladser og otte suppleantpladser. Pt er der tre ledige suppleantpladser under valgområdet. Der er ledige suppleantpladser hos Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

5 3. Status på lokaludvalgets puljemidler marts 2013 ( ) 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 14. marts således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 17 eksterne ansøgninger. Herudoer har lokaludvalget bevilget kr. til seks egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 14. marts kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 19. marts behandle 14 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på kr. Herudover skal lokaludvalget behandle et medlemsforslag om at bevilge kr. til projektet Mobile Byrum. Orienteringen blev taget til efterretning. BILAG Overblik over lokaludvalgets bevilgede puljemidler marts 2013 Side 3

6 4. Genbehandling, ansøgning: Fotoprojekt i Ørestad ( ) Ninna Nisbet søger støtte til Fotoprojekt i Ørestad. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ninna Nisbet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Ninna Nisbet søgte d. 11. januar 2013 om kr. i støtte til Fotoprojekt i Ørestad. Projektets formål er at skabe en anderledes udsmykning i Ørestad for at forstærke Ørestads identitet gennem en række store fotografiske portrætter. Perioden vil være efterår Projektets udgangspunkt er et Ørestad, der som ny bydel med mange nye tilflyttere, mangler liv, identitet og historie. Projektet vil tilføre byområdet en anderledes form for vægudsmykning, og herigennem gøre noget nyt i gadebilledet og give byområdet identitet. Ninna Nisbet ønsker at udstille portrætter af nogle af Ørestads beboere. Det kan være på betonsøjlerne under metroen eller på den grå mur langs Ørestads Boulevard. Ansøger vil caste i lokalområdet over nogle uger. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket omfatter udgifter til fotograf, assistent, materialer og montering. Ansøger søger desuden støtte i Rockwool Fonden ( kr.) og Københavns Billedekunstudvalg ( kr.). Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde d. 19. februar 2013 og besluttede at udskyde behandlingen til marts, på baggrund af indstillilngen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen d. 6. marts 2013 og indstiller, at behandlingen af ansøgningen udskydes indtil ansøger fremsender en mere realiserbar plan for fotoprojektet, herunder hvor fotoudstillingen skal hænge, og om der er indgået de relevante, lokale aftaler herom. I lyset af de relativt mange ikke-gennemførte puljestøttede projekter i 2012, skal udskydelsen modvirke at projektet ikke kan gennemføres pga. de pt. uafklarede spørgsmål. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at udskyde behandlingen indtil lokaludvalget modtager en mere realiserbar plan for projektet. Side 4

7 5. Ansøgning: The Buffalo Bill Wild West Show ( ) Lars Poppel søger støtte til The Buffalo Bill Wild West Show. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Poppel på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Lars Poppel fra HorseEvent søgte d. 17. februar 2013 om kr. i støtte til afholdelse af The Buffalo Bill Wild West Show. Arrangementet skal afholdes d juni i den nordlige del af Amager Fælled. Målgruppen er børnefamilier. Arrangøren forventer 1500 besøgende plus 50 aktører og boder. Visionen bag projektet er at fortælle et stykke dansk kulturhistorie om de danskere, der udvandrede til Amerika og det, de oplevede. Foreningen Horse Event ønsker at kombinere aktiv oplevelse med historie og moderne formidling, og skabe et univers for alle sanser. Med hesten i centrum, udfoldes historien via skuespil, dans, sang, ridning, performance og familieaktiviteter. Udover forestillinger opstilles en westernby, hvor besøgende får mulighed for at få indblik i livet som cowboy og indianerne. Aktiviteterne omfatter bla. ponyridning, skydning med luftrifler og pistoler, skydning med bue og pil, ansigtsmaling, øksekastning, mekanisk tyr og linedans. Der er både gratis og betalings-aktiviteter. HorseEvent har tidligere arrangeret Ridderturnering på Tøjhusmuseet, og ønsker fremover at skabe et oplevelsesunivers på Amager Fælled hver sommer og starte en tradition for bydelens børnefamilier. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til PR/tryk, el og vand, toiletter, teknik, rengøring, forsikringer og medvirkende. Arrangøren forventer en entreindtægt på kr. (entreprisen er ca. 55 kr. pr. person over 11 år), plus en indtægt på på salg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller et afslag. Projektet stemmer ikke overens med lokaludvalgets støttekriterier om at være bydelsrelateret, borgerinddragende og netværksskabende for beboere i bydelen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet ikke stemmer overens med lokaludvalgets støttekriterier om at være bydelsrelateret, borgerinddragende og netværksskabende for beboere i bydelen. Side 5

8 6. Ansøgning: Urbanfestival 2013 ( ) Partnerskabet i Urbanplanen søger støtte til Urbanfestival ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Partnerskabet i Urbanplanen søgte Simon Hansen d. 16. februar 2013 om kr. i støtte til Urbanfestival Festivalen afholdes d. 8. juni i Urbanplanen og mennesker forventes at deltage. Den boligsociale helhedsplan Partnerskabet arrangerer hvert år Urbanfestival i og omkring Remiseparken i Urbanplanen, i samarbejde med en række lokale aktører. Hvert år besøger mange beboere fra Urbanplanen -og fra resten af København- festivalen. Formålet med festivalen er at åbne Urbanplanen op og vise, hvad området har at byde på kulturelt, socialt og foreningsmæssigt. I år vil Partnerskabet og de lokale medarrangører udvikle konceptet omkring festivalen, så der kommer endnu mere fokus på borgerinddragelse og foreningslivet på Amager. Aktiviteterne på festivalen har overordnet fokus på tre temaer: Borgerinddragelse Miljø Børnekultur Urbanfestivalen er lokalt forankret og arrangeres af en planlægningsgruppe bestående af beboere samt aktører fra de forskellige institutioner og foreninger i Urbanplanen, herunder de bemandede legepladser Bondegården og Byggeren, Solvang Kultur- og medborgercenter, Solvang Kirke, Solvang Bibliotek, Børnekulturpiloterne, Kulturforeningen Liv i Sundby og den boligsociale indsats Partnerskabet, der har tovholderfunktionen. På selve dagen vil meget af det praktiske arbejde udføres af frivillige fra lokalområdet. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til udstyr, aktiviteter, underholdning og forplejning til frivillige og optrædende. Partnerskabet medfinansierer med kr. Der regnes med en indtægt på via salg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet involverer og skaber netværk mellem mange lokale aktører og frivillige. Arbejdsgruppen ser et nyt festivaltema vedr. miljøprojekter for beboerne. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 6

9 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 7

10 7. Ansøgning: Kulturbørn på tværs ( ) Kulturforeningen Liv i Sundby søger støtte til Kulturbørn på tværs. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturforeningen Liv i Sundby, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og frirtid. På vegne af Kulturforeningen Liv i Sundby, herunder Børnekulturpiloterne, søgte Bente Vedel Larsen d. 14. februar om kr. i støtte til tre børnekulturprojekter i bydelen under overskriften Kulturbørn på tværs Kultur skaber Kultur. De tre delprojekter har børn og unge som medproducenter, opkøbere og medskabere af kunst og kultur i deres lokalområde. Projekterne løber over foråret Målgruppen er børn og unge, hovedsagligt fra Urbanplanen og Ørestad, men alle er velkomne. De tre tiltag vil skabe vandringer og møder på kryds og tværs af Amager og skabe stier af både fysisk og mental karakter. De tre projekter er: 1. Perlevenner -tre perlepladeworkshops og skabelsen af en street art perlesti. 2. Børn som opkøbere ved årets Børneteaterfestival. Ca. 10 børn og tre voksne fra Urbanplanen, Islands Brygge og Ørestad tager til den årlige børneteaterfestival for at se, købe og indstille forestillinger, bl.a. til Amager Børneteaterfestival, Ørestad og Solvang Biblioteker, Børnekulturhus Ama r og Kulturhus Islands Brygge. 3. Lydhør QR et projekt om lyd, kompostitoner og om at høre til. Liv i Sundby og Børne-Kulturpiloterne ønsker at skabe synergi og samarbejde på tværs af områderne omkring Urbanplanen og Ørestad. Med erfaringerne fra projekt Børnekulturpiloter i Urbanplanen arbejder projekterne på at skabe identitet, tilhørsforhold og medborgerskab i lokalområderne - og på tværs mellem bydelene - gennem inddragelse og med kulturen som værktøj. De ansøgte midler indgår i de samlede budgetter på ialt på kr., fordelt over de tre projekter. Der søges om støtte bl.a. i Partnerskabet i Urbanplanen, Huskunstnerordningen, Feriecamp og Ørestad Bibliotek. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er bredt forankret i en række lokale foreninger og institutioner. Projektet inddrager børn og unge til at være aktive i deres lokalmiljø, og være medspillere i kulturlivet på tværs af bydelens boligområder. Ansøger medbringer en relativ stor medfinansiering. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. Side 8

11 Niels Balling erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. I stedet deltog første suppleant Inge Rasmussen. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 9

12 8. Ansøgning: Klatrebane på Islands Brygge ( ) Multimotion Amager søger støtte til Klatrebane på Islands Brygge. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Multimotion Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Foreningen Multimotion Amager søgte Thure Kjær d. 17. februar 2013 om kr. i støtte til at opstille en klatrebane i tilknytning til foreningens multisport løb på Islands Brygge d. 4. juni Målgruppen er alle interesserede. Det er gratis at prøve klatrebanerne. I 2011 og 2012 støttede AVLU de to afdelinger af foreningens multisport-løb (adventure-race) på Islands Brygge. Løbene havde mere end 600 deltagere i 2012, og havde deltagere på alle niveauer, herunder familier og førstegangs-deltagere. I august 2012 blev løbet dækket på live-tv og i aviser og blade. I 2013 afvikles løbet én gang d. 4. juni fra kl Klatrevæggen skal opstilles omkring Aftenshowets lokaler på Islands Brygge. Banen er gratis at prøve for alle deltagere såvel som tilskuere og nysgerrige. Formålet er at give alle borgere på Islands Brygge og resten af bydelen mulighed for at prøve de sjove og udfordrende aktiviteter, som et adventurerace består af også hvis de ikke er deltagere. Klatre-banen opstilles og betjenes af uddannede og forsikrede instruktører. Samlet set ønsker foreningen med arrangementet at understrege, at bydelen er aktiv og støtter at dyrke motion. De ansøgte midler dækker alle udgifter i forbindelse med at leje klatre-instruktører og -udstyr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller at det ansøgte beløb bevilges. Projektet bidrager til at synliggøre og skabe interesse for at bruge bydelen som motionsrum, og kan støtte bydelens fokus på sundhed og aktiviteter i byens rum. Arbejdsgruppen opfordrer foreningen til at udvikle et nyt koncept til fremtidige ansøgninger til bydelspuljen i Amager Vest. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 10

13 9. Ansøgning: Islands Brygge Comedy Club ( ) Mikkel Hougaard Jespersen søger støtte til Islands Brygge Comedy Club. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mikkel Hougaard Jespersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Mikkel Hougaard Jespersen søgte d. 22. februar 2013 om kr. i støtte til Islands Brygge Comedy Club. Projektet sigter på at etablere en månedlig stand-up open mic i Kulturhuset på Islands Brygge. Målgruppen er unge ml år fra Islands Brygge og andre lokale, der interesserer sig for stand-up. Ansøger forventer at præsentere 5-10 optrædende til 30 tilskuere pr. gang. Baggrunden for projektet er, at mange unge mennesker gerne vil prøve kræfter som stand-up komikere. Men det kan være svært at få plads på det antal open mic-scener, der er i byen. Projektets mål er derfor at skabe rammer for nye komikere. Samtidig vil arrangøren tiltrække mere etablerede komikere, da det ofte er dem, der tiltrækker publikum. Ansøger vil prioritere at give plads til helt nye komikere fra Islands Brygge. Arrangementerne er gratis. Tidligere havde teatret Play et lignende tilbud, men teatret er for nyligt flyttet til Strandlodsvej. De ansøgte midler dækker udgifter til PR, forplejning og honorar til en vært. Ansøger udarbejder selv annoncer og KIB stiller lokale og personale gratis til rådighed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller et afslag. Projektet opfylder ikke lokaludvalgets støttekriterier om fx at være demokrati- og dialogfremmende. Endvidere opfordrer udvalget til, på baggrund af viden viderebragt af tilsynet af Kulturenheden, at tiltaget finansieres direkte af KIB, grundet kulturhusets gode økonomi. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet ikke opfylder lokaludvalgets støttekriterier om fx at være demokrati- og dialogfremmende. Side 11

14 10. Ansøgning: Jazz i Ørestad ( ) Byens Forlag søger støtte til Jazz i Ørestad. Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Byens Forlag søgte Andreas Knude Hansen d. 25. februar 2013 om kr. i støtte til Jazz i Ørestad. Projektet omfatter en række udendørskoncerter med lokale jazzmusikere d. 22. juni Målgruppen er beboere i Ørestad og omegn personer forventes at deltage. Byens Forlag har siden åbningen af Byens Bogcafé i 2012 arbejdet med at stable forskellige projekter på benene, som kan virke bylivsskabende. Jazz i Ørestad er opstået som ide sammen med Benjamin Aggerbæk og Paul Banks, som er jazzmusikere og bor i haveforeningerne, der støder op til Ørestad. Ved arrangementet inviteres haveforeningernes beboere sammen med beboere i Ørestad. Koncerterne afholdes på græsarealet mellem Sejlhuset og Cityhuset. Fra Ørestad optræder musikeren Mads Heide. Benjamin Aggerbæk er tovholder på projektet, og står for at skaffe musikere både til børn og voksne. Byens Forlags rolle er at skabe de praktiske rammer for, at arrangementet kan finde sted, herunder opstilling af scene og PR. De ansøgte midler udgør det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til Koordinering og planægning, PR, materialer, løn til artister, leje af udstyr og oprydning. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013, og indstiller et afslag. Projektet savner en lokal demokratisk forankring. Hermed opfylder projektet ikke i tilstrækkelig grad lokaludvalgets støttekriterier om at være netværksskabende og demokratifremmende ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Kresten Thomsen og Kim J. Henriksen foreslog at støtte projektet med en underskudsgaranti på kr. Forslaget kom til afstemning: For: Anders Bo Nielsen, André Just Vedgren, Hans-Henrik Sass Mønsted, Kim J. Henriksen. Imod: Berit Bro, Margit Møldrup, Ole Ullby, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Erhardt Franzen, Niels Balling, Kresten Thomsen, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Rasmus Pedersen. Blank: Jan Ejbjerg, Isak Korn, Tom Fuglevig, Lars Rimfalk Jensen, Eleonora Lewandowski. Med stemmetallet afviste lokaludvalget forslaget. Side 12

15 Indstillingen blev herefter godkendt, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering mangler en lokal, demokratisk forankring. Hermed opfylder projektet ikke i tilstrækkelig grad lokaludvalgets støttekriterier om at være netværksskabende og demokratifremmende. Side 13

16 11. Ansøgning: Blå start ( ) Sundholmskvarterets Helhedsplan søger støtte til Blå Start. 1) at lokaludvalgets drøfter og vedtager sit svar til Sundholmskvarteres Helhedsplan på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og kultur & fritid. På vegne af Sundholmskvarterets Helhedsplan søgte Camilla Paulsen d. 25. februar 2013 om kr. i støtte til Blå Start. Projektet har fokus på Multibanen ved Tingvej og Sæterdalsvej. Målgruppen er kvarterets børn og unge, foreninger og beboere. 350 børn og unge forventes at deltage. Ved Tingvej og Sæterdalsvej ligger en blå multibane, renoveret og indviet i begyndelsen af 2012 med støtte fra Sundholmskvarterets Områdeløft. I sommeren 2012 var der episoder med destruktiv adfærd på banen, som har ført til, at nogle beboere føler sig utrygge. Nu er der roligt, og banen anvendes meget i løbet af dagen, bl.a. af skoler og klubber i området. Dette projekt har fokus på at skabe faste, positive aktiviteter for børnene og de unge, som er gratis og åbne for alle, i tidsrummet kl Både for at sikre et trygt miljø omkring multibanen, og for at sikre at flere børn og unge bliver en del af foreningslivet samt opnår en øget følelse af medansvar og ejerskab for kvarteret. Konkret er Blå start en foreningsdag lørdag den 6. april 2013, hvor projektet starter op. Herefter vil der fra april til juni være daglige aktiviteter på multibanen afholdt af lokale foreninger. Dette afsluttes med en sommerferie kickstart af Blå sommer. På opstartsdagen vil en række foreninger lave opvisninger og opstille boder, så de lokale børn og unge kan få en forsmag på, hvilke aktiviteter de forskellige foreninger afholder. Områdets nye Kvindecafé i Norgesgade vil servere mad, hvilket samtidig synliggør Kvindecafeen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. hvilket dækker udgifter til foreningsdagen, sommerprogrammet, sommer-kickstart og PR. Sundholmskvarterets Områdeløft og Helhedsplan støtter med ialt kr. Arbejdsgruppen for det sociale område og kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 6. marts 2013 og begge indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er en mulighed for at sikre nye, netværksskabende aktiviteter på den renoverede bane. Aktiviteterne er med til at styrke brugen af banen, til gavn for kvarterets børn og unge. Projektet opfordrer børnene, de unge, familierne og frivillige til at tage aktivt del i foreningslivet i deres lokalområde. Begge udvalg opfordrer til, at der i perioden arbejdes med den videre forankring efter projektets afslutning. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 14

17 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 15

18 12. Ansøgning: Fremtidens ældreliv ( ) Højskolerådet på Daghøjskolen, Aktivitetscentret på Peder Lykke Centret, søger støtte til Fremtidens ældreliv. at 1) lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Højskolerådet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Højskolerådet på Daghøjskolen, Aktivitetscentret på Peder Lykke Centret, søgte Kirsten Adriansens d. 14. februar 2013 om kr. i støtte til Fremtidens ældreliv. Arrangementet skal foregå i Peder Lykke Centret d. 20. marts, og ca borgere fra Amager forventes at deltage. Projektets hovedformål er at tilbyde ældre borgere mulighed for at deltage i den demokratiske debat i et valgår. Gennem ældreklubbernes netværksamarbejde 'Samarbejdsforum på Amager' og annoncering bliver ældre inviteret til debatmøde om Fremtidens Ældreliv. Aktivitetscenter VOC og Husum Vænge centret sørger for transport af ældre borgere fra disse klubber. Arrangementet skal give ældre mulighed for at deltage i den demokratiske proces og debat i valgåret i Københavns kommune. Mange ældre har svært ved at komme til debatmøder og har ikke lyst til at deltage i en debat, hvor de ikke kan finde jævnaldrende. Arrangementet har til hensigt, i trygge rammer, at skabe debat om fremtidens ældreliv ud fra oplægsholder Anders la Cours' oplæg om frivillighed og i direkte debat med politikerne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, som bliver inviteret til en rundbordsdiskussion med ældre borgere i Amager Vest og Københavns Kommune. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som dækker udgifter til forplejning, transport af ældre og annoncering. Den centrale 79 pulje søges om foredragsholders honorar. Aktivitetscenter VOC Valby søger Valby Lokal Udvalg om kr ,- til transport. Der forventes en indtjening for salg af kaffe og kage (10 kr. pr pers.). Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 6.marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er aktiverende for bydelens ældre, oplysende og netværksskabende. Projektet stemmer overens med både lokaludvalgets støttekriterier og bydelsplan. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms.: kr. Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Kresten Thomsen stillede forslag om at afvise indstillingen. Side 16

19 For: André Just Vedgren, Kresten Thomsen. Imod: Berit Bro, Margit Møldrup, Ole Ullby, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Niels Balling, Preben Poulsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Tom Fuglevig, Jan Ejbjerg. Blank: Lars Rimfalk Jensen, Eleonora Lewandowski, Kim J. Henriksen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Rasmus Pedersen, Arne Bjørn Nielsen. Med stemmetallet vedtog udvalget at fastholde indstillingen. Lokaludvalget bevilgede således til projektet. Side 17

20 13. Ansøgning: Skovhjælperne arbejder som heste ( ) Amager Skovhjælpere søger støtte til Skovhjælperne arbejder som heste. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Skovhjælpere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Amager Skovhjælpere søgte Mads Madsen d. 21. februar 2013 om kr. i støtte til 'Skovhjælperne arbejder som heste'. Projektet indebærer anskaffelse af letvægtsseletøj til hestvognskørsel med skovhjælpernes to heste. Målgruppen er primært skovhjælperne, sekundært lokale borgere og brugere af naturcentret. Udover skovhjælperne vil ca. 100 personer/uge være i kontakt med hestevognsprojektet. Etableringen af hestevognskørsel ved Naturcentret har 3 formål: 1. Bidrage til den socialøkonomiske virksomhed Amager Skovhjælperes sociale og arbejdsmarkedsrettede arbejde med særlig udsatte mennesker. 2. Supplere til formidlingsarbejdet om hestene og naturen i øvrigt overfor Naturcenterets gæster. 3. Skovhjælperne vil være synlige med deres hestevogn ved arrangementer og tiltag i Ørestaden og vil på den måde være med til at gøre området til noget særligt. Ved at tilbyde skovhjælperne mulighed for at arbejde med heste som arbejdsheste/ køreheste, støttes skovhjælpernes faglige udvikling via varetagelse af ansvarsopgaver, teknisk og fysisk udfoldelse, samarbejde med andre og med dyrene, og hestevognsservice overfor kunder. De ansøgte midler går til indkøb af seletøj. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Tiltaget vil både bidrage til det socialøkonomiske projekt og til de øvrige tilbud omkring Naturcentret, som er åbent for alle og giver bydelen ekstra kvalitet. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms.: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 18

21 14. Ansøgning: Bydelsmødre på Amager ( ) Helene Filskov Bjerre søger støtte til Bydelsmødrene på Amager - fase 2 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helene Filskov Bjerre på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Bydelsmødrene på Amager søgte Helene Filskov Bjerre den 21. februar 2013 om kr i støtte til Bydelsmødrene på Amager - fase 2. Fase 2 foregår i perioden marts til juni Det forventes at minimum 60 kvinder deltager i projektet i denne periode. Da projektet tilstræber at have betydning for hele kvindens familie vil projektet således omfatte minimum 240 mennesker. Formålet med projektet er at fremme integrationen i det danske samfund blandt bydelens etniske minoritetskvinder og disses familier. I efteråret 2012 gennemgik 15 lokale kvinder med blandet etnisk baggrund en uddannelse som bydelsmor. Uddannelsen har givet kvinderne kompetencer til at rådgive udsatte eller ressourcesvage kvinder om bl.a. børneopdragelse, sundhed og uddannelse. Bydelsmødrene kan desuden fungere som brobyggere ved at ledsage andre kvinder til fx møder i kommunalt regi eller boligselskab. Den primære målgruppe er socialt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund bosiddende i Amager Øst og Amager Vest. Rekruttering af kvinder til uddannelsen er sket i samarbejde med de boligsociale indsatser i Holmbladsgade, Sundholmsvej og Urbanplanen. Bag projektet står en projektgruppe med flg. samarbejspartnere: Sundby Bibliotek, de boligsociale helhedsplaner, Miljøpunkt Amager og Bydelsmødrenes Landsorganisation. Desuden samarbejder projektgruppen med skoler i området, Familierådgivningen, Frivilligcenter Amager m.fl. I fase 3 overgår Bydelsmødrene til at arbejde i regi af foreningen Bydelsmødre på Amager i samarbejde med nuværende samarbejdspartnere samt frivillige, der hjælper med det organisatoriske, herunder fundrasing. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr , hvilket dækker udgifter til forplejning, debat, visitkort, roll-up og børnepasning. Sundby Bibliotek medfinansierer med kr og de to lokaludvalg ansøges om hver kr Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d.6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er baseret på et bredt samarbejde mellem lokale aktører og institutioner, og vil kunne virke integrations- og inklusionsfremmende bredt på Amager ved at involvere både de deltagende kvinder og deres familier. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara Høgsberg som referent 2) Formandens beretning

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Vedr. tilskud bevilget til Friluftsfestivalen Basecamp West 2013 samt ansøgning om nyt tilskud i 2014 Hermed

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere