AMAGER VEST LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej Godkendelse af dagsordenen ( ) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 2 3. Status på lokaludvalgets puljemidler marts 2013 ( ) 3 4. Genbehandling, ansøgning: Fotoprojekt i Ørestad ( ) 4 5. Ansøgning: The Buffalo Bill Wild West Show ( ) 5 6. Ansøgning: Urbanfestival 2013 ( ) 6 7. Ansøgning: Kulturbørn på tværs ( ) 8 8. Ansøgning: Klatrebane på Islands Brygge ( ) Ansøgning: Islands Brygge Comedy Club ( ) Ansøgning: Jazz i Ørestad ( ) Ansøgning: Blå start ( ) Ansøgning: Fremtidens ældreliv ( ) Ansøgning: Skovhjælperne arbejder som heste ( ) Ansøgning: Bydelsmødre på Amager ( ) Ansøgning: Pigeklubben i Gyldenrisparken ( ) Ansøgning: Fagenes fest ( ) Ansøgning: Onsdagshjørnets Udflugt ( ) Medlemsforslag: Oprettelse af ungeudvalg og støtte til projektet Mobile Byrum ( ) Amager Vest Lokaludvalg Høring om Enghave Brygge ( ) Bryggebroens landing intern høring ( ) Naboorientering: Dispensation fra lokalplan 410, Artillerivej Syd, til at opføre daginstitution ( ) 22. Udkast til høringssvar til startredegørelse vedr udearealer for August Schades Kvarteret ( ) 23. Opsamling på lokaludvalgets aktive projekter ( ) Lokaludvalgets input til strukturudvalget ( ) Orientering om oprettelse af digitalt puljeansøgningsskema ( ) Mandat til deltagelse i Indre By Lokaludvalgs arbejdsgruppe om kommunale trafikforhold ( ) 27. Udpegning af ny repræsentant til tilsynsfunktionen ved Kulturenheden Christianshavn/Islands Brygge ( )

2 28. Orientering om brug af Aktivitetspuljen uden forudgående lokaludvalgsbeslutning ( ) 29. Meddelelser, eventuelt og afslutning ( ) 40 39

3 1. Godkendelse af dagsordenen ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Jørgen Melskens. Også afbud fra 1. suppleant Bjarne Hejlskov. Bo Sand. 1. suppleant Jan Ejbjerg deltog istedet. Uden afbud: Birthe Illemann. Anders Bo Nielsen ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 3. Arne Bjørn Nielsen ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 3. Eleonora Lewandowski ankom kl og deltog i behandlingen af pkt. 10. Dagsordenen blev godkendt. Side 1

4 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Københavns Borgerrepræsentation har på sit møde den 28. februar godkendt: at Rasmus Pedersen, udpeget af området Kultur & fritid 3, indtræder som medlem af lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Margit Larsen, udpeget af det Sociale område 5, indtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Henrik Eibye, udpeget af det Konservative Folkeparti, udtræder som 2. suppleant i lokaludvalget med virkning fra den 28. februar 2013, at Jan Sørensen, udpeget af området Kultur & fritid 3, udtræder som medlem af lokaludvalget med virkning fra den 28. februar Efter de godkendte rokeringer er status for ledige medlems- og suppleantpladser således: Valgområdet Det sociale område har fem medlemspladser og 10 suppleantpladser. Pt er der en ledig medlemsplads og to ledige suppleantpladser under valgområdet. Valgområdet Fysisk planlægninghar seks medlemspladser og 12 suppleantpladser. Der er ingen ledige pladser under valgområdet.. Valgområdet Erhvervsliv har en medlemspladser og to suppleantpladser. Der er ingen ledige pladser under valgområdet. Valgområdet Kultur & Fritid har fire medlemspladser og otte suppleantpladser. Pt er der tre ledige suppleantpladser under valgområdet. Der er ledige suppleantpladser hos Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

5 3. Status på lokaludvalgets puljemidler marts 2013 ( ) 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået bevilget kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 14. marts således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 17 eksterne ansøgninger. Herudoer har lokaludvalget bevilget kr. til seks egne projekter. Lokaludvalget har således pr. 14. marts kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget skal på sit møde den 19. marts behandle 14 eksterne ansøgninger til et samlet beløb på kr. Herudover skal lokaludvalget behandle et medlemsforslag om at bevilge kr. til projektet Mobile Byrum. Orienteringen blev taget til efterretning. BILAG Overblik over lokaludvalgets bevilgede puljemidler marts 2013 Side 3

6 4. Genbehandling, ansøgning: Fotoprojekt i Ørestad ( ) Ninna Nisbet søger støtte til Fotoprojekt i Ørestad. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Ninna Nisbet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Ninna Nisbet søgte d. 11. januar 2013 om kr. i støtte til Fotoprojekt i Ørestad. Projektets formål er at skabe en anderledes udsmykning i Ørestad for at forstærke Ørestads identitet gennem en række store fotografiske portrætter. Perioden vil være efterår Projektets udgangspunkt er et Ørestad, der som ny bydel med mange nye tilflyttere, mangler liv, identitet og historie. Projektet vil tilføre byområdet en anderledes form for vægudsmykning, og herigennem gøre noget nyt i gadebilledet og give byområdet identitet. Ninna Nisbet ønsker at udstille portrætter af nogle af Ørestads beboere. Det kan være på betonsøjlerne under metroen eller på den grå mur langs Ørestads Boulevard. Ansøger vil caste i lokalområdet over nogle uger. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket omfatter udgifter til fotograf, assistent, materialer og montering. Ansøger søger desuden støtte i Rockwool Fonden ( kr.) og Københavns Billedekunstudvalg ( kr.). Lokaludvalget behandlede ansøgningen på sit møde d. 19. februar 2013 og besluttede at udskyde behandlingen til marts, på baggrund af indstillilngen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Arbejdsgruppen genbehandlede ansøgningen d. 6. marts 2013 og indstiller, at behandlingen af ansøgningen udskydes indtil ansøger fremsender en mere realiserbar plan for fotoprojektet, herunder hvor fotoudstillingen skal hænge, og om der er indgået de relevante, lokale aftaler herom. I lyset af de relativt mange ikke-gennemførte puljestøttede projekter i 2012, skal udskydelsen modvirke at projektet ikke kan gennemføres pga. de pt. uafklarede spørgsmål. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at udskyde behandlingen indtil lokaludvalget modtager en mere realiserbar plan for projektet. Side 4

7 5. Ansøgning: The Buffalo Bill Wild West Show ( ) Lars Poppel søger støtte til The Buffalo Bill Wild West Show. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Poppel på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Lars Poppel fra HorseEvent søgte d. 17. februar 2013 om kr. i støtte til afholdelse af The Buffalo Bill Wild West Show. Arrangementet skal afholdes d juni i den nordlige del af Amager Fælled. Målgruppen er børnefamilier. Arrangøren forventer 1500 besøgende plus 50 aktører og boder. Visionen bag projektet er at fortælle et stykke dansk kulturhistorie om de danskere, der udvandrede til Amerika og det, de oplevede. Foreningen Horse Event ønsker at kombinere aktiv oplevelse med historie og moderne formidling, og skabe et univers for alle sanser. Med hesten i centrum, udfoldes historien via skuespil, dans, sang, ridning, performance og familieaktiviteter. Udover forestillinger opstilles en westernby, hvor besøgende får mulighed for at få indblik i livet som cowboy og indianerne. Aktiviteterne omfatter bla. ponyridning, skydning med luftrifler og pistoler, skydning med bue og pil, ansigtsmaling, øksekastning, mekanisk tyr og linedans. Der er både gratis og betalings-aktiviteter. HorseEvent har tidligere arrangeret Ridderturnering på Tøjhusmuseet, og ønsker fremover at skabe et oplevelsesunivers på Amager Fælled hver sommer og starte en tradition for bydelens børnefamilier. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til PR/tryk, el og vand, toiletter, teknik, rengøring, forsikringer og medvirkende. Arrangøren forventer en entreindtægt på kr. (entreprisen er ca. 55 kr. pr. person over 11 år), plus en indtægt på på salg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller et afslag. Projektet stemmer ikke overens med lokaludvalgets støttekriterier om at være bydelsrelateret, borgerinddragende og netværksskabende for beboere i bydelen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet ikke stemmer overens med lokaludvalgets støttekriterier om at være bydelsrelateret, borgerinddragende og netværksskabende for beboere i bydelen. Side 5

8 6. Ansøgning: Urbanfestival 2013 ( ) Partnerskabet i Urbanplanen søger støtte til Urbanfestival ) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Partnerskabet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Partnerskabet i Urbanplanen søgte Simon Hansen d. 16. februar 2013 om kr. i støtte til Urbanfestival Festivalen afholdes d. 8. juni i Urbanplanen og mennesker forventes at deltage. Den boligsociale helhedsplan Partnerskabet arrangerer hvert år Urbanfestival i og omkring Remiseparken i Urbanplanen, i samarbejde med en række lokale aktører. Hvert år besøger mange beboere fra Urbanplanen -og fra resten af København- festivalen. Formålet med festivalen er at åbne Urbanplanen op og vise, hvad området har at byde på kulturelt, socialt og foreningsmæssigt. I år vil Partnerskabet og de lokale medarrangører udvikle konceptet omkring festivalen, så der kommer endnu mere fokus på borgerinddragelse og foreningslivet på Amager. Aktiviteterne på festivalen har overordnet fokus på tre temaer: Borgerinddragelse Miljø Børnekultur Urbanfestivalen er lokalt forankret og arrangeres af en planlægningsgruppe bestående af beboere samt aktører fra de forskellige institutioner og foreninger i Urbanplanen, herunder de bemandede legepladser Bondegården og Byggeren, Solvang Kultur- og medborgercenter, Solvang Kirke, Solvang Bibliotek, Børnekulturpiloterne, Kulturforeningen Liv i Sundby og den boligsociale indsats Partnerskabet, der har tovholderfunktionen. På selve dagen vil meget af det praktiske arbejde udføres af frivillige fra lokalområdet. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til udstyr, aktiviteter, underholdning og forplejning til frivillige og optrædende. Partnerskabet medfinansierer med kr. Der regnes med en indtægt på via salg. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet involverer og skaber netværk mellem mange lokale aktører og frivillige. Arbejdsgruppen ser et nyt festivaltema vedr. miljøprojekter for beboerne. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 6

9 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 7

10 7. Ansøgning: Kulturbørn på tværs ( ) Kulturforeningen Liv i Sundby søger støtte til Kulturbørn på tværs. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturforeningen Liv i Sundby, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og frirtid. På vegne af Kulturforeningen Liv i Sundby, herunder Børnekulturpiloterne, søgte Bente Vedel Larsen d. 14. februar om kr. i støtte til tre børnekulturprojekter i bydelen under overskriften Kulturbørn på tværs Kultur skaber Kultur. De tre delprojekter har børn og unge som medproducenter, opkøbere og medskabere af kunst og kultur i deres lokalområde. Projekterne løber over foråret Målgruppen er børn og unge, hovedsagligt fra Urbanplanen og Ørestad, men alle er velkomne. De tre tiltag vil skabe vandringer og møder på kryds og tværs af Amager og skabe stier af både fysisk og mental karakter. De tre projekter er: 1. Perlevenner -tre perlepladeworkshops og skabelsen af en street art perlesti. 2. Børn som opkøbere ved årets Børneteaterfestival. Ca. 10 børn og tre voksne fra Urbanplanen, Islands Brygge og Ørestad tager til den årlige børneteaterfestival for at se, købe og indstille forestillinger, bl.a. til Amager Børneteaterfestival, Ørestad og Solvang Biblioteker, Børnekulturhus Ama r og Kulturhus Islands Brygge. 3. Lydhør QR et projekt om lyd, kompostitoner og om at høre til. Liv i Sundby og Børne-Kulturpiloterne ønsker at skabe synergi og samarbejde på tværs af områderne omkring Urbanplanen og Ørestad. Med erfaringerne fra projekt Børnekulturpiloter i Urbanplanen arbejder projekterne på at skabe identitet, tilhørsforhold og medborgerskab i lokalområderne - og på tværs mellem bydelene - gennem inddragelse og med kulturen som værktøj. De ansøgte midler indgår i de samlede budgetter på ialt på kr., fordelt over de tre projekter. Der søges om støtte bl.a. i Partnerskabet i Urbanplanen, Huskunstnerordningen, Feriecamp og Ørestad Bibliotek. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er bredt forankret i en række lokale foreninger og institutioner. Projektet inddrager børn og unge til at være aktive i deres lokalmiljø, og være medspillere i kulturlivet på tværs af bydelens boligområder. Ansøger medbringer en relativ stor medfinansiering. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. Side 8

11 Niels Balling erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. I stedet deltog første suppleant Inge Rasmussen. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 9

12 8. Ansøgning: Klatrebane på Islands Brygge ( ) Multimotion Amager søger støtte til Klatrebane på Islands Brygge. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Multimotion Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Foreningen Multimotion Amager søgte Thure Kjær d. 17. februar 2013 om kr. i støtte til at opstille en klatrebane i tilknytning til foreningens multisport løb på Islands Brygge d. 4. juni Målgruppen er alle interesserede. Det er gratis at prøve klatrebanerne. I 2011 og 2012 støttede AVLU de to afdelinger af foreningens multisport-løb (adventure-race) på Islands Brygge. Løbene havde mere end 600 deltagere i 2012, og havde deltagere på alle niveauer, herunder familier og førstegangs-deltagere. I august 2012 blev løbet dækket på live-tv og i aviser og blade. I 2013 afvikles løbet én gang d. 4. juni fra kl Klatrevæggen skal opstilles omkring Aftenshowets lokaler på Islands Brygge. Banen er gratis at prøve for alle deltagere såvel som tilskuere og nysgerrige. Formålet er at give alle borgere på Islands Brygge og resten af bydelen mulighed for at prøve de sjove og udfordrende aktiviteter, som et adventurerace består af også hvis de ikke er deltagere. Klatre-banen opstilles og betjenes af uddannede og forsikrede instruktører. Samlet set ønsker foreningen med arrangementet at understrege, at bydelen er aktiv og støtter at dyrke motion. De ansøgte midler dækker alle udgifter i forbindelse med at leje klatre-instruktører og -udstyr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller at det ansøgte beløb bevilges. Projektet bidrager til at synliggøre og skabe interesse for at bruge bydelen som motionsrum, og kan støtte bydelens fokus på sundhed og aktiviteter i byens rum. Arbejdsgruppen opfordrer foreningen til at udvikle et nyt koncept til fremtidige ansøgninger til bydelspuljen i Amager Vest. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 10

13 9. Ansøgning: Islands Brygge Comedy Club ( ) Mikkel Hougaard Jespersen søger støtte til Islands Brygge Comedy Club. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mikkel Hougaard Jespersen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. Mikkel Hougaard Jespersen søgte d. 22. februar 2013 om kr. i støtte til Islands Brygge Comedy Club. Projektet sigter på at etablere en månedlig stand-up open mic i Kulturhuset på Islands Brygge. Målgruppen er unge ml år fra Islands Brygge og andre lokale, der interesserer sig for stand-up. Ansøger forventer at præsentere 5-10 optrædende til 30 tilskuere pr. gang. Baggrunden for projektet er, at mange unge mennesker gerne vil prøve kræfter som stand-up komikere. Men det kan være svært at få plads på det antal open mic-scener, der er i byen. Projektets mål er derfor at skabe rammer for nye komikere. Samtidig vil arrangøren tiltrække mere etablerede komikere, da det ofte er dem, der tiltrækker publikum. Ansøger vil prioritere at give plads til helt nye komikere fra Islands Brygge. Arrangementerne er gratis. Tidligere havde teatret Play et lignende tilbud, men teatret er for nyligt flyttet til Strandlodsvej. De ansøgte midler dækker udgifter til PR, forplejning og honorar til en vært. Ansøger udarbejder selv annoncer og KIB stiller lokale og personale gratis til rådighed. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller et afslag. Projektet opfylder ikke lokaludvalgets støttekriterier om fx at være demokrati- og dialogfremmende. Endvidere opfordrer udvalget til, på baggrund af viden viderebragt af tilsynet af Kulturenheden, at tiltaget finansieres direkte af KIB, grundet kulturhusets gode økonomi. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet ikke opfylder lokaludvalgets støttekriterier om fx at være demokrati- og dialogfremmende. Side 11

14 10. Ansøgning: Jazz i Ørestad ( ) Byens Forlag søger støtte til Jazz i Ørestad. Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Byens Forlag på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Byens Forlag søgte Andreas Knude Hansen d. 25. februar 2013 om kr. i støtte til Jazz i Ørestad. Projektet omfatter en række udendørskoncerter med lokale jazzmusikere d. 22. juni Målgruppen er beboere i Ørestad og omegn personer forventes at deltage. Byens Forlag har siden åbningen af Byens Bogcafé i 2012 arbejdet med at stable forskellige projekter på benene, som kan virke bylivsskabende. Jazz i Ørestad er opstået som ide sammen med Benjamin Aggerbæk og Paul Banks, som er jazzmusikere og bor i haveforeningerne, der støder op til Ørestad. Ved arrangementet inviteres haveforeningernes beboere sammen med beboere i Ørestad. Koncerterne afholdes på græsarealet mellem Sejlhuset og Cityhuset. Fra Ørestad optræder musikeren Mads Heide. Benjamin Aggerbæk er tovholder på projektet, og står for at skaffe musikere både til børn og voksne. Byens Forlags rolle er at skabe de praktiske rammer for, at arrangementet kan finde sted, herunder opstilling af scene og PR. De ansøgte midler udgør det samlede budget på kr., hvilket dækker udgifter til Koordinering og planægning, PR, materialer, løn til artister, leje af udstyr og oprydning. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013, og indstiller et afslag. Projektet savner en lokal demokratisk forankring. Hermed opfylder projektet ikke i tilstrækkelig grad lokaludvalgets støttekriterier om at være netværksskabende og demokratifremmende ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Kresten Thomsen og Kim J. Henriksen foreslog at støtte projektet med en underskudsgaranti på kr. Forslaget kom til afstemning: For: Anders Bo Nielsen, André Just Vedgren, Hans-Henrik Sass Mønsted, Kim J. Henriksen. Imod: Berit Bro, Margit Møldrup, Ole Ullby, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Erhardt Franzen, Niels Balling, Kresten Thomsen, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Rasmus Pedersen. Blank: Jan Ejbjerg, Isak Korn, Tom Fuglevig, Lars Rimfalk Jensen, Eleonora Lewandowski. Med stemmetallet afviste lokaludvalget forslaget. Side 12

15 Indstillingen blev herefter godkendt, og udvalget vedtog således at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering mangler en lokal, demokratisk forankring. Hermed opfylder projektet ikke i tilstrækkelig grad lokaludvalgets støttekriterier om at være netværksskabende og demokratifremmende. Side 13

16 11. Ansøgning: Blå start ( ) Sundholmskvarterets Helhedsplan søger støtte til Blå Start. 1) at lokaludvalgets drøfter og vedtager sit svar til Sundholmskvarteres Helhedsplan på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og kultur & fritid. På vegne af Sundholmskvarterets Helhedsplan søgte Camilla Paulsen d. 25. februar 2013 om kr. i støtte til Blå Start. Projektet har fokus på Multibanen ved Tingvej og Sæterdalsvej. Målgruppen er kvarterets børn og unge, foreninger og beboere. 350 børn og unge forventes at deltage. Ved Tingvej og Sæterdalsvej ligger en blå multibane, renoveret og indviet i begyndelsen af 2012 med støtte fra Sundholmskvarterets Områdeløft. I sommeren 2012 var der episoder med destruktiv adfærd på banen, som har ført til, at nogle beboere føler sig utrygge. Nu er der roligt, og banen anvendes meget i løbet af dagen, bl.a. af skoler og klubber i området. Dette projekt har fokus på at skabe faste, positive aktiviteter for børnene og de unge, som er gratis og åbne for alle, i tidsrummet kl Både for at sikre et trygt miljø omkring multibanen, og for at sikre at flere børn og unge bliver en del af foreningslivet samt opnår en øget følelse af medansvar og ejerskab for kvarteret. Konkret er Blå start en foreningsdag lørdag den 6. april 2013, hvor projektet starter op. Herefter vil der fra april til juni være daglige aktiviteter på multibanen afholdt af lokale foreninger. Dette afsluttes med en sommerferie kickstart af Blå sommer. På opstartsdagen vil en række foreninger lave opvisninger og opstille boder, så de lokale børn og unge kan få en forsmag på, hvilke aktiviteter de forskellige foreninger afholder. Områdets nye Kvindecafé i Norgesgade vil servere mad, hvilket samtidig synliggør Kvindecafeen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. hvilket dækker udgifter til foreningsdagen, sommerprogrammet, sommer-kickstart og PR. Sundholmskvarterets Områdeløft og Helhedsplan støtter med ialt kr. Arbejdsgruppen for det sociale område og kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 6. marts 2013 og begge indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er en mulighed for at sikre nye, netværksskabende aktiviteter på den renoverede bane. Aktiviteterne er med til at styrke brugen af banen, til gavn for kvarterets børn og unge. Projektet opfordrer børnene, de unge, familierne og frivillige til at tage aktivt del i foreningslivet i deres lokalområde. Begge udvalg opfordrer til, at der i perioden arbejdes med den videre forankring efter projektets afslutning. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 14

17 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 15

18 12. Ansøgning: Fremtidens ældreliv ( ) Højskolerådet på Daghøjskolen, Aktivitetscentret på Peder Lykke Centret, søger støtte til Fremtidens ældreliv. at 1) lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Højskolerådet på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Højskolerådet på Daghøjskolen, Aktivitetscentret på Peder Lykke Centret, søgte Kirsten Adriansens d. 14. februar 2013 om kr. i støtte til Fremtidens ældreliv. Arrangementet skal foregå i Peder Lykke Centret d. 20. marts, og ca borgere fra Amager forventes at deltage. Projektets hovedformål er at tilbyde ældre borgere mulighed for at deltage i den demokratiske debat i et valgår. Gennem ældreklubbernes netværksamarbejde 'Samarbejdsforum på Amager' og annoncering bliver ældre inviteret til debatmøde om Fremtidens Ældreliv. Aktivitetscenter VOC og Husum Vænge centret sørger for transport af ældre borgere fra disse klubber. Arrangementet skal give ældre mulighed for at deltage i den demokratiske proces og debat i valgåret i Københavns kommune. Mange ældre har svært ved at komme til debatmøder og har ikke lyst til at deltage i en debat, hvor de ikke kan finde jævnaldrende. Arrangementet har til hensigt, i trygge rammer, at skabe debat om fremtidens ældreliv ud fra oplægsholder Anders la Cours' oplæg om frivillighed og i direkte debat med politikerne fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, som bliver inviteret til en rundbordsdiskussion med ældre borgere i Amager Vest og Københavns Kommune. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr., som dækker udgifter til forplejning, transport af ældre og annoncering. Den centrale 79 pulje søges om foredragsholders honorar. Aktivitetscenter VOC Valby søger Valby Lokal Udvalg om kr ,- til transport. Der forventes en indtjening for salg af kaffe og kage (10 kr. pr pers.). Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 6.marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er aktiverende for bydelens ældre, oplysende og netværksskabende. Projektet stemmer overens med både lokaludvalgets støttekriterier og bydelsplan. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms.: kr. Isak Korn erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Kresten Thomsen stillede forslag om at afvise indstillingen. Side 16

19 For: André Just Vedgren, Kresten Thomsen. Imod: Berit Bro, Margit Møldrup, Ole Ullby, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Niels Balling, Preben Poulsen, Hans-Henrik Sass Mønsted, Tom Fuglevig, Jan Ejbjerg. Blank: Lars Rimfalk Jensen, Eleonora Lewandowski, Kim J. Henriksen, Erhardt Franzen, Anders Bo Nielsen, Rasmus Pedersen, Arne Bjørn Nielsen. Med stemmetallet vedtog udvalget at fastholde indstillingen. Lokaludvalget bevilgede således til projektet. Side 17

20 13. Ansøgning: Skovhjælperne arbejder som heste ( ) Amager Skovhjælpere søger støtte til Skovhjælperne arbejder som heste. 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Amager Skovhjælpere på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Amager Skovhjælpere søgte Mads Madsen d. 21. februar 2013 om kr. i støtte til 'Skovhjælperne arbejder som heste'. Projektet indebærer anskaffelse af letvægtsseletøj til hestvognskørsel med skovhjælpernes to heste. Målgruppen er primært skovhjælperne, sekundært lokale borgere og brugere af naturcentret. Udover skovhjælperne vil ca. 100 personer/uge være i kontakt med hestevognsprojektet. Etableringen af hestevognskørsel ved Naturcentret har 3 formål: 1. Bidrage til den socialøkonomiske virksomhed Amager Skovhjælperes sociale og arbejdsmarkedsrettede arbejde med særlig udsatte mennesker. 2. Supplere til formidlingsarbejdet om hestene og naturen i øvrigt overfor Naturcenterets gæster. 3. Skovhjælperne vil være synlige med deres hestevogn ved arrangementer og tiltag i Ørestaden og vil på den måde være med til at gøre området til noget særligt. Ved at tilbyde skovhjælperne mulighed for at arbejde med heste som arbejdsheste/ køreheste, støttes skovhjælpernes faglige udvikling via varetagelse af ansvarsopgaver, teknisk og fysisk udfoldelse, samarbejde med andre og med dyrene, og hestevognsservice overfor kunder. De ansøgte midler går til indkøb af seletøj. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Tiltaget vil både bidrage til det socialøkonomiske projekt og til de øvrige tilbud omkring Naturcentret, som er åbent for alle og giver bydelen ekstra kvalitet. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms.: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 18

21 14. Ansøgning: Bydelsmødre på Amager ( ) Helene Filskov Bjerre søger støtte til Bydelsmødrene på Amager - fase 2 1) at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Helene Filskov Bjerre på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Bydelsmødrene på Amager søgte Helene Filskov Bjerre den 21. februar 2013 om kr i støtte til Bydelsmødrene på Amager - fase 2. Fase 2 foregår i perioden marts til juni Det forventes at minimum 60 kvinder deltager i projektet i denne periode. Da projektet tilstræber at have betydning for hele kvindens familie vil projektet således omfatte minimum 240 mennesker. Formålet med projektet er at fremme integrationen i det danske samfund blandt bydelens etniske minoritetskvinder og disses familier. I efteråret 2012 gennemgik 15 lokale kvinder med blandet etnisk baggrund en uddannelse som bydelsmor. Uddannelsen har givet kvinderne kompetencer til at rådgive udsatte eller ressourcesvage kvinder om bl.a. børneopdragelse, sundhed og uddannelse. Bydelsmødrene kan desuden fungere som brobyggere ved at ledsage andre kvinder til fx møder i kommunalt regi eller boligselskab. Den primære målgruppe er socialt udsatte kvinder med anden etnisk baggrund bosiddende i Amager Øst og Amager Vest. Rekruttering af kvinder til uddannelsen er sket i samarbejde med de boligsociale indsatser i Holmbladsgade, Sundholmsvej og Urbanplanen. Bag projektet står en projektgruppe med flg. samarbejspartnere: Sundby Bibliotek, de boligsociale helhedsplaner, Miljøpunkt Amager og Bydelsmødrenes Landsorganisation. Desuden samarbejder projektgruppen med skoler i området, Familierådgivningen, Frivilligcenter Amager m.fl. I fase 3 overgår Bydelsmødrene til at arbejde i regi af foreningen Bydelsmødre på Amager i samarbejde med nuværende samarbejdspartnere samt frivillige, der hjælper med det organisatoriske, herunder fundrasing. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr , hvilket dækker udgifter til forplejning, debat, visitkort, roll-up og børnepasning. Sundby Bibliotek medfinansierer med kr og de to lokaludvalg ansøges om hver kr Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d.6. marts 2013 og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er baseret på et bredt samarbejde mellem lokale aktører og institutioner, og vil kunne virke integrations- og inklusionsfremmende bredt på Amager ved at involvere både de deltagende kvinder og deres familier. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere