Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Task force om lystfiskerturisme"

Transkript

1 Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar

2 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:... 3 Om Task force for lystfiskerturisme... 4 Task forcens opgaver... 5 Muligheder og udfordringer for lystfiskerturisme... 6 Muligheder for lystfiskerturisme... 6 Udfordringer for lystfiskerturisme... 6 Erfaringer fra udlandet... 7 Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturisme i Danmark... 8 Kriterier og indsatsområder for udvikling af lystfiskerturismen i Danmark... 8 Grundprodukt... 8 Service... 9 Digital infrastruktur Organisation Markedsføring og salg Destinationer med udviklingspotentiale Det videre arbejde Bilag Kommissorium for task force om lystfiskerturisme Medlemmer af task force Profilerede destinationer for Danmarks lystfiskerturisme Succesrige udenlandske destinationer Fælles visioner for det rekreative fiskeri Denne rapport er udarbejdet af Task force om lystfiskerturisme Task forcen er sammensat af ressourcepersoner fra myndigheder, og foreninger med interesser for rekreativt fiskeri og turisme. Task forcen er blevet sekretariatsbetjent af Videncenter for Kystturisme og NaturErhvervstyrelsen Forsidefoto: Gordon P. Henriksen Februar

3 Introduktion Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med bæredygtig naturforvaltning, hvor lystfiskeriet er baseret på vilde selvreproducerende fiskebestande, som i høj grad er foranlediget af naturgenopretning og vandløbsrestaurering. Eventuelt ændrede regler for fiskeri med stang og garn skal gennemføres i samarbejde mellem de involverede parter. Task Forcen anbefaler: Grundprodukt En bæredygtig fiskeriregulering baseret på biologisk rådgivning og understøttet af en aktiv vandløbspleje og fiskepleje En klar og tydelig mærkning af garn og ruser, der signalerer forskellen til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere Udvikle grundproduktet ved styrkelse af det frivillige arbejde Udarbejdelse af socioøkonomiske rapporter, som kan dokumentere betydningen af lystfiskertiltag Udarbejdelse af analyse af det rekreative redskabsfiskeris betydning for samfundsøkonomien Service Etablering af faciliteter ved de mest benyttede fiskepladser Sikre de naturlige omgivelser, som tiltrækker mange turister En god vejledning af turister sikres af certificerede fiskeguider Forbedre muligheden for at drive specialiserede turbåde Bedre adgang for lystfiskere i de danske havne Undersøge potentialerne og mulighederne for at udenlandske turister kan dyrke redskabsfiskeri Etablering af flere "Formidlings- og aktivitetscentre på havnene Digital infrastruktur Styrkelse af udviklingen af digitale løsninger for lystfiskerturisme Tilpasning af DTU Aqua s elektroniske fangstjournal app til turister Organisation Flere samarbejdsorganisationer, som kan styrke lystfiskerturismen Et landsdækkende samarbejde mellem organisationer, som fremmer lystfiskerturisme Samarbejdsrelationer til LAG er og fonde opdyrkes til gavn for lyst- og fritidsfiskeri Markedsføring og salg Lystfiskerturismen skal i fokus i udviklingsselskaberne under Dansk kyst- og naturturisme Aktivitets- og oplevelsesudbydere skal samarbejde for at udvikle unikke lystfiskerpakker med flere oplevelsestilbud Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med rekreativ status for udvalgte fisk. Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med nytænkning af regulering i nuværende og kommende områder Forvaltningen af Fisketegnsmidlerne skal markedsføres mere direkte Destinationer med udviklingspotentiale Identifikation af destinationer/fiskerier med særligt udviklingspotentiale for lystfiskeri 3

4 Om Task force for lystfiskerturisme Turismen er vigtig for dansk økonomi. Samlet genererer turismen en omsætning på over 87 mia. kr. og mere end fuldtidsjobs. Dansk kyst- og naturturisme, defineret som al turisme i Danmark uden for Hovedstadsområdet, Aarhus, Aalborg og Odense udgør godt 62 % af den samlede danske turismeomsætning med ca. 54 mia. kr. og genererer over fuldtidsjobs. En essentiel del af dansk kystturisme udgøres af de såkaldte Special Interest -segmenter som cykling, dykning, lystfiskeri, mm., som alle udgør voksende markedssegmenter. Også lystfiskerturisme er i vækst, og lystfiskeri I Danmark er beregnet til at skabe en omsætning på knap 3 mia. kr. og omkring fuldtidsjobs. Herunder vises nøgletal for økonomiske analyser af lystfiskeriet i Danmark. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi En konsulentrapport fra 2010* nåede frem til følgende: Den samlede omsætning fra danske og udenlandske lystfiskere kan opgøres til 2,9 mia. kr. Turisternes andel udgør 275 mio. kr. Forbruget tilfredsstilles delvist via dansk produktion den afledte produktion i Danmark opgøres til godt 1 mia. kr. Samtidig skabes der en indkomst hos lønmodtagere og virksomheder på i alt 990 mio. kr. Beskæftigelseseffekten opgøres til personer. Dette genererer et skatteprovenu til staten på knap 568 mio. kr. Knap 18 % af den danske befolkning, svarende til ca personer mellem år, har været på en eller flere fisketure. * Jacobsen, L. B. (2010). Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. (Rapport / Fødevareøkonomisk Institut; Nr. 206). Fødevareministeren har en vision om at de fantastiske fiskevande kystnært og i ferskvand kan gøre Danmark til et smørhul for danske og udenlandske lystfiskerturister, som kan bidrage til samfundsøkonomien og den lokale udvikling i Vandkantsdanmark. Potentialet i at udvikle lystfiskerturismen belyses også i Friluftslivets idékatalog 1 og Vækstplan for Dansk turisme 2. Der er dog flere udfordringer for udviklingen af lystfiskerturismen i Danmark, hvoraf de primære vil blive behandlet i denne rapport. Fødevareministeren har på baggrund af de anbefalinger, der er modtaget fra interessenterne i Interessenternes idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri nedsat en hurtigt arbejdende task force for lystfiskerturisme. Task forcen udgør et af handlingstiltagene som opfølgning på fødevareministerens vision for lyst- og fritidsfiskeri 3. En liste over medlemmerne af task forcen kan ses i bilag 2. 1 Friluftslivets idékatalog, Naturstyrelsen 2014: 2 Danmark i arbejde: Vækstplan for dansk turisme, Regeringen 2014: publikationer/ vaekstplan-for-dansk-turisme/vaekstplan-for-dansk-turisme ashx 3 Vision for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014: 3_.pdf 4

5 Task forcens opgaver I kommissoriet for task forcen (bilag 1) er opstillet følgende udgangspunkt for gruppens arbejde med lystfiskerturisme og kystturisme relateret til fiskeri: Skabe overblik over sammenhængen i det igangværende arbejde med udvikling af lystfiskerturisme. Komme med forslag til at udbrede og nyttiggøre de erfaringer, der allerede er gjort i arbejdet med at udvikle lystfiskerturisme og lystfiskerdestinationer. Påpege nye muligheder for udvikling af lystfiskerturisme herunder identificere nye potentielle lystfiskerdestinationer i Danmark under hensyntagen til fx biologiske og logistiske muligheder samt øvrige aktiviteter. Identificere samarbejdsrelationer og dialogbehov til implementering af initiativer. Levere anbefalinger til forankring af det videre arbejde med udvikling af lystfiskerturisme herunder påpege finansieringsmuligheder og overveje muligheder for crowdfunding. Levere anbefalinger til optimering af produkt infrastrukuren med udgangspunkt i socioøkonomiske betragtninger og hensyntagen til diverse interesse organisationer. Udarbejde en kort rapport med konkrete anbefalinger af projekter til hurtig implementering samt anbefalinger til det videre arbejde. Foto: Claus Eriksen 5

6 Muligheder og udfordringer for lystfiskerturisme Muligheder for lystfiskerturisme Der er i 2014 skabt et godt grundlag for at udvikle lyst- og fritidsfiskeriet i Danmark gennem et bredt samarbejde det giver også muligheder for udvikling af lystfiskerturisme. De fire organisationer Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskeriforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har tidligere i år opstillet fælles visioner 4 (bilag 5) for lyst- og fritidsfiskeri. Af relevans for lystfiskeri kan særligt fremhæves: - Alle danske borgere har ret til og mulighed for at udøve rekreativt fiskeri. Udfoldelsesmulighederne bør især fremmes gennem miljøforbedringer og ophjælpning af fiskebestande og naturpleje forud for fangstreduktioner og forbud. Samtidig skal turistpotentialet i det rekreative fiskeri udnyttes i det omfang, det kan ske på bæredygtig vis. - Alle former for rekreativt fiskeri bør udøves efter et bæredygtighedsprincip. Det vil for eksempel sige, at der skal arbejdes for, at alle fiskebestande på sigt bliver selvreproducerende. Herunder skal der arbejdes for forvaltning af prædatorer, således at de ikke påfører fiskebestandene en unaturlig og skadelig belastning. Disse principper kan task forcen tilslutte sig. Herudover finder task forcen, at et af de allervigtigste parametre for succes med lystfiskerturisme er tilstedeværelsen af mange og store fisk, samt at fiskeriet i størst muligt omfang udøves på autentiske, vilde bestande, hvor det kan lade sig gøre og indenfor rammerne i vandplanerne. Udvikling af lystfiskerturisme er derfor knyttet tæt sammen med naturforvaltning og regulering. Det er task forcens indstilling, at det er essentielt, at man arbejder med tiltag i forhold til miljø og forvaltning, der sikrer, at der er store og sunde bestande af de vildfisk af de vigtigste fiskearter til stede for lystfiskere, hvis man vil fremme lystfiskerturisme. Task forcen har haft opmærksomhed på, at rådgivning om regulering af det rekreative fiskeri og om fiskepleje ydes til fødevareministeren gennem 7-udvalget (Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje). DTU Aqua leverer i denne forbindelse fiskeribiologisk rådgivning. Task forcen har arbejdet ud fra en grundindstilling om at sikre en balance mellem forskellige aktører i fiskeriet, og at der skal være plads til alle (jf. de fire organisationers vision om at Alle danske borgere har ret til og mulighed for at udøve rekreativt fiskeri ). Udfordringer for lystfiskerturisme Task forcen har afdækket barrierer, der kan have negative indvirkninger på rekreativt lystfiskeri og dets potentielle stigning i forbindelse med lystfiskerturisme: Miljøtilstanden i de danske vandløb og havet omkring Danmark, men som kan forbedres Dårligere mulighed for at fange fisk end på fiskeridestinationer i nabolande. Danmark har masser af vand og et stort potentiale. Det er nødvendigt at støtte fiskeområder og sikre bæredygtige naturlige bestande. 4 Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskeriforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: Fælles visioner for det rekreative fiskeri (2014). Se bilag 5 6

7 Manglen på mere specifikke "regler" (for de mest populære lystfiskearter). For de fleste lystfiskerturister er regler også et positivt element, der giver et indtryk af en destination, der er opmærksom på fiskebestandene, og hvor der dermed er godt fiskeri. Generelt fravær af professionel turismemæssig infrastruktur og faciliteter for lystfiskerturismen, kun få har taget opgaven op. Lavt videnniveau hos overnatningsvirksomheder og turistbureauer om lystfiskeri, der medfører et lavt informationsniveau overfor turisterne. Tidlige lukketider ved mange aktiviteter (såsom butikker). Dette er et generelt problem i alle skandinaviske lande som turist, udendørs ophold nydes ofte sent på aftenen (lystfiskere, jægere, kajakbrugere, etc.). Skrald langs kysten eller å-bredden er et forstyrrende element. Grunden til, at lystfiskere vælger Danmark som fiskedestination, er, at man kan finde nærliggende, ren, uberørt natur og fiskeomgivelser. Sommetider er fisketurister selv kilden til skrald, så det er nødvendigt at informere og øge bevidstheden på dette punkt. Erfaringer fra udlandet Det som karakteriserer de destinationer, der har veludviklet lystfiskerturisme, fx Florida, New Zealand, Alaska og British Columbia, er, at de har en stram regulering af deres lystfiskerarter. 5 Både lystfiskere og andre pålægges klare regler, fx i form af vinduesmål, fangstbegrænsninger/dag, hårde straffe for ulovligt fiskeri og der er fastlagt arter, som har rekreativ status og ikke må hjemtages/sælges af erhvervsfiskere. Tiltag i disse retninger vil øge succesen med lystfiskerturismen i Danmark og vil blive støttet af de lystfiskere, der rejser for at fiske. Det vil blive opfattet som en professionel måde at håndtere naturressourcerne på. Bilag 4 indeholder et udvalg af succesrige udenlandske fiskedestinationer med angivelse af de primære arter i lystfiskeriet. 5 British Colombia Government: Bonefish and Tarpon Trust: Florida Fish and wildlife Conservation Commission: 7

8 Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturisme i Danmark Kriterier og indsatsområder for udvikling af lystfiskerturismen i Danmark Lystfiskerdestination er et nøglebegreb i udviklingen af lystfiskerturisme i og til Danmark. En lystfiskerdestination er i lystfiskerens øjne et sted og område, der er værd at besøge på grund af destinationens righoldige fiskebestand og gode fangstmuligheder, ofte kombineret med attraktive naturoplevelser og muligheden for socialt samvær omkring god mad og drikke sammen med andre lystfiskere. Det er nedenstående fem kriterier, der grundlæggende karakteriserer en velfungerende lystfiskerturismedestination, og som samtidig fungerer som de indsatsområder, der lokalt og nationalt skal arbejdes med i bestræbelserne med at udvikle lystfiskerturismen i og til Danmark. De fem kriterier er: 1. Grundprodukt 2. Service 3. Digital infrastruktur 4. Organisation 5. Markedsføring og salg I det følgende har task forcen kortlagt de fem kriterier og angivet sine anbefalinger herom. Grundprodukt Et grundlæggende kriterium er, at der i de områder, hvor man ønsker, at udvikle lystfiskerturisme, eksisterer et tilgængeligt, rent og attraktivt vand- og naturmiljø med en tilstrækkelig bestand af fiskearter, som der er efterspørgsel at fiske efter. Tilstedeværelsen af en sund og stærk bestand af fisk er afgørende som grundlag for lystfiskerturismen. Det er vurderingen, at havørredfiskeriet i de danske farvande er så interessant, at det skaber grundlag for udvikling af lystfiskerturisme. For nuværende er bestandene for en dels vedkommende bygget på udsætninger, men målet er på sigt en god miljøtilstand og selvreproducende bestande, så udsætninger kan undgås. Derimod er udviklingen i torskebestanden og fladfiskebestanden et område, der bør gøres til genstand for en nærmere biologisk vurdering med henblik på en bredere udvikling af lystfiskeriet og lystfiskerturismen i Danmark. Også sæsonfisk som sild, hornfisk og makrel svinger i antal år for år. Hvis der i nogle områder indføres særlig regulering, som især beskytter gedde og havørred, vil det kunne betyde meget for Danmarks image som natur- og miljøorienteret turismeland og lystfiskerdestination. Dette kendes for de mest populære lystfiskearter i bl.a. USA og Canada. Udover den effekt, det har på populationerne, sender det tydelige signaler om, at man er en attraktiv destination for lystfiskere, og det vil kunne resultere i, at mange flere lystfiskere vælger at rejse til Danmark. Erfaringer viser, at kystnære garn kan indvirke negativt på lystfiskerturisters opfattelse af en lystfiskerdestination. Men der er oftest tale om misforståelser, og folk forveksler garn med ruser, da mærkningen for garn og ruser er den samme. 8

9 Task forcen anbefaler: En bæredygtig fiskeriregulering baseret på biologisk rådgivning og understøttet af en aktiv vandløbspleje og fiskepleje Lystfiskerturister lægger vægt på miljøprofilen på de destinationer, de vælger og har stor fokus på bæredygtighed. Fx er Dansk Center for Vildlaks, Fishing Zealands og Havørred Fyns arbejde med vandløbspleje, opdræt og udsætninger af lokale fiskestammer en vigtig del, af det der gør destinationerne attraktive for lystfiskere. Derfor bør dette arbejde samt formidling af dette arbejde indarbejdes i udvikling af lystfiskerturismen. En klar og tydelig mærkning af garn og ruser, der signalerer forskellen til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere For at undgå misforståelser om garn skal fritidsfiskere bruge to forskellige flagfarver til redskaber. Evt. rødt flag til garn, der står minimum 100 m fra land, og sort flag til ruser, der må stå tættere på land. Betydningerne for de to flagfarver skal formidles. Udvikle grundproduktet ved styrkelse af det frivillige arbejde En væsentlig del af forbedringen af grundproduktet i en fremtidig udvikling af lystfiskerturismen er også det store frivillige engagement indenfor vandpleje og fiskepleje som udføres af en lang række lokale foreninger. Det anbefales på denne baggrund at styrke det frivillige arbejde indenfor (lystfiskerturismen) naturgenopretning og fiskepleje. Udarbejde socioøkonomiske rapporter som kan dokumentere betydningen af lystfiskertiltag Udarbejdelse af socioøkonomisk rapport om indførelse af havørred og gedden som rekreative fiskearter (omsætningsforbud) og en rapport hvert 5. år om lystfiskerturismens bidrag til den danske samfundsøkonomi. Dermed opnås dokumentation for lystfiskerturismens berettigelse, samtidig med at man potentielt kan evidensmåle på de tiltag, som indføres. Udarbejdelse af analyse af det rekreative redskabsfiskeris betydning for samfundsøkonomien Udarbejdelse af socioøkonomisk rapport om fritidsfiskernes samfundsøkonomiske betydning, herunder betydningen af fiskermiljøet i de små havne for turismen. Der er ikke tidligere udarbejdet en analyse af dette område. Service Lystfiskerturisterne er karakteriseret ved at være lystfiskere bosat uden for lokalområdet, som kommer rejsende til for i en given periode at udøve lystfiskeri. Det medfører, at turisterne i divergerende omfang har behov for en række supplerende serviceydelser, hvis lystfiskeropholdet skal blive en tilfredsstillende oplevelse. Det gælder især: Nem adgang til køb af fisketegn, fiskeguider og anvisninger til hvor, hvornår og hvordan, der må fiskes i givne områder. Det kan ske digitalt over internettet, men skal også være muligt på selve destinationen (fx på turistbureau, i grejforretninger og på overnatningssteder). 9

10 Adgang til overnatning, bespisning og indkøb af dagligvarer. Mange steder i udlandet, hvor man har succes med lystfiskerturisme, er der etableret deciderede lystfiskercamps og lodges med en optimal lokalisering i forhold til lystfiskervandene. Her har lystfiskerne nem adgang til overnatning, bespisning, sociale aktiviteter, køb af grej og småfornødenheder, frysning og pakning af fangster mv. Adgang til køb af lystfiskerpakker, hvor lystfiskerturisterne kan købe en komplet fiskeferie på én eller flere lystfiskerdestinationer i Danmark, fx En uges havfiskeri efter stortorsk på Det Gule Rev inkl. grejleje, overnatning og bespisning, En weekend med jagt på kæmpegedder med båd, fiskeguide, grejleje, overnatning eller én dags familiefisketur til en hyggelig put and take-fiskesø med grejlege, pølser og is. For andre turister, som ikke primært er lystfiskere, kan følgende være relevant: Adgang til at deltage i udsætning og røgtning af stående redskaber sammen med fritids- eller bierhvervsfisker. Adgang til at fiske med stående redskaber (garn, ruser eller krogliner) og til at låne/leje disse redskaber f.eks i forbindelse med sommerhusleje eller campingpladsophold. Task forcen anbefaler: Etablering af faciliteter ved de mest benyttede fiskepladser Etablering af faciliteter såsom toiletter, affaldspande, skiltede fredningsbælter, outdoor info-tavler (à la Havørred Fyns) og afmærkede p-pladser. Nogle steder kan suppleres med grill. Behovet for visitor management er størst ved de mest benyttede fiskepladser bl.a. på havne, hvorfra der udgår turbåde, ved moler og havnearealer samt kystpladser, der tiltrækker mange, der fisker efter fladfisk, torsk, sild, hornfisk mv. i sæsonerne. Faciliteterne kan anvendes af andre brugergrupper såsom dykkere, UV-jægere, kajakbrugere, SUP s (Stand Up Padle surfing), badegæster m.fl. Sikre de naturlige omgivelser, som tiltrækker mange turister Undgå for mange menneskeskabte kunstige strukturer og faciliteter langs kysten og bredden af fiskepladser, der påvirker de naturlige omgivelser. Faciliteter som toiletter eller vask til at rense fisk langs vandet er ikke en vigtig faktor i valget af en destination. Hvis man ønsker at gå videre med faciliteter, skal placeringen af disse strukturer foretages med ekstrem forsigtighed. Hvorvidt der skal etableres faciliteter, afhænger af destinationen, den geografiske beliggenhed og primær segmentet. En god vejledning af turister sikres af certificerede fiskeguider Der bør arbejdes for certificering af fiskeguider, så turisterne ved, hvem de køber ydelser af. Danmarks Sportsfiskerforbund har igangsat Sportsfiskerakademiet, hvor uddannelsen udbydes. Fiskeguider kan også fungere som bindeled mellem lystfiskerne og virksomhederne. Forbedre muligheden for at drive specialiserede turbåde Task forcen anbefaler, at de relevante organisationer tager en dialog med Søfartsstyrelsen med henblik på at klarlægge mulighederne for drift af specialiserede turbåde for forskellige typer af lystfiskeri inden for rammerne af regelsættet for mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer. 10

11 Bedre adgang til lystfiskere i de danske havne Bl. a. for at fremme street fishing og molefiskeri i danske havne, anbefaler task forcen, at der indgås dialog med de enkelte havne vedr. håndhævelse af den nuværende terrorsikring med henblik på at øge adgangen til moler, kajanlæg m.m. for lystfiskere på de arealer, som ikke er permanent sikret. Undersøge potentialerne og mulighederne for at udenlandske turister kan dyrke redskabsfiskeri Potentialerne og mulighederne for at turister skal kunne fiske med stående redskaber (garn, ruser eller krogliner), hvis de lejer et sommerhus, bor på campingplads eller hotel skal undersøges. Der foreslås, at man undersøger en ordning, hvor turister kan købe licenskort for en uge til sommerhusets redskaber. Samtidig skal det undersøges om fisketuristerne f.eks. online via fritidsfiskerorganisationerne kunne erhverve en garnfisker-licens, som er knyttet an til en prøve, hvor de skal dokumentere viden om regler og adfærd for garnsætning. Endvidere bør det afdækkes hvordan turister kan deltage i guidet fiskeri fra båd sammen med fritids- eller bierhvervsfiskere. Etablering af flere Formidlings- og aktivitetscentre på havnene I formidlings- og aktivitetscentrene kan turister få demonstreret, hvilke fisk der findes på destinationen, og høre om fiskeriet. Centrene er erfaringsmæssigt trækplastre for både lokale institutioner samt danske og udenlandske turister. I Faaborg findes et formidlings- og aktivitetscenter, som drives af Dansk Amatørfiskerforening. Digital infrastruktur Det er en forudsætning for udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme, at der eksisterer gode digitale platforme og værktøjer i alle centrale led i den værdikæde, der udgør den samlede lystfiskerturisme. Det gælder digital markedsføring af lystfiskertilbud i Danmark på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det gælder digital information om gode fiskepladser, fiskebestemmelser og servicetilbud i forbindelse med fiskeri, og det gælder muligheden for digital booking og betaling af konkrete lystfiskerprodukter som fx lystfiskerophold, havfisketure med turbåde, fiskekort til bestemte søer eller å-strækninger eller køb af det almene fisketegn. Task forcen anbefaler: Styrkelse af udviklingen af digitale løsninger for lystfiskerturisme VisitDenmark vil i 2015 lancere en helt ny hjemmeside Denmark Direct, der giver turister gode muligheder for at få overblik over og booke konkrete oplevelses- og aktivitetstilbud online. Dette gælder i vid udstrækning også outdoor tilbud i form af lystfiskerture og færdigpakkede lystfiskerferier over alt i Danmark. Det anbefales på denne baggrund, at bl.a. Fishing Zealand og Havørred Fyn i samarbejde med lokale turismeorganisationer styrker udviklingen af konkrete lystfisker aktiviteter og tilbud, der kan formidles via Denmark Direct. Det anbefales endvidere at en kommende ressourcegruppe for udvikling af lystfiskerturisme får til opgave, at klarlægge mulighederne for en styrket digital service overfor lystfiskerturisterne, herunder udvikling af regionale og lokale apps, der giver turisterne en god digital lystfiskerservice, bl.a. i form af guides til 11

12 fiskepladserne og informationer om aktuelle bestemmelser vedrørende mindstemål, fredningsbestemmelser, fiskekort osv. Tilpasning af DTU Aquas fangstjournal app til turister DTU Aquas fangstjournal app til mobil telefoner, som i øjeblikket er under udvikling, tilpasses udenlandske turister. Indrapporterede fisketure og fangster fra turister, i tillæg til de indrapporterede fangstjournaler fra herboende lystfiskere, kan bidrage til vigtige tal omkring fisketryk, landinger og genudsætninger for de vigtigste fiskearter og derved bidrage til, at lystfiskeriet i Danmark kan forvaltes bæredygtigt. DTU Aquas app vil i den færdigudviklede version gøre det nemt for lystfiskerne (herboende/turister) at udtrække information om fiskeriets kvalitet på specifikke fangststeder (antal fisk fanget per time, største fisk fanget), hvilket måske kan være attraktivt, når turisterne vælger deres fiskepladser og bruges til markedsføring, når turister skal lokkes til landet. App en forventes på gaden i 2015 hvorefter informationerne om fangster på fiskepladserne efterhånden opbygges. Organisation Udvikling og drift af lystfiskerturisme og lystfiskerdestinationer er en vidtforgrenet opgave, der involverer mange forskellige aktører. Der er derfor behov for etablering af samarbejdsfora, der kan danne ramme om en koordineret udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme. Det kan være på nationalt plan med opgaver inden for strategiudvikling, international markedsføring og større nationale udviklingsinitiativer. Eller på regionalt og lokalt plan med opgaver inden for vandpleje og fiskepleje, udvikling og drift af servicefaciliteter i tilknytning til lystfiskeriet, pakketering af lystfiskeri med andre oplevelser, overnatning og bespisning eller udarbejdelse af lokale guides til fiskepladser og servicefaciliteter. P.t. eksisterer der to regionale organisationer Fishing Zealand og Havørred Fyn, der er etableret som tværkommunale samarbejdsorganisationer om udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme. I Jylland er der spirende organisatoriske tiltag omkring lystfiskeriet i henholdsvis Limfjorden, Gudenåen, Skjern Å og i Sønderjylland, der eventuelt kan danne basis for et bredere samarbejde omkring udviklingen af bæredygtig lystfiskerturisme. Den løbende udvikling og opretholdelse af bæredygtige fiskebestande, gode biotoper og attraktive naturmiljøer forudsætter et løbende og tæt samarbejde mellem alle interessenter. Væsentlige aktører er Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskeriforening. Task Forcen anbefaler: Flere samarbejdsorganisationer, der kan styrke lystfiskerturismen Medlemmer af task forcen vil som ressourcegruppe tilbyde at invitere til en dialog med jyske og bornholmske myndigheder og lysfiskerrepræsentanter med henblik på drøftelse af behovet for etablering af en eller flere samarbejdsorganisationer i lighed med Fishing Zealand og Havørred Fyn. 12

13 Et landsdækkende samarbejde mellem organisationer, som fremmer lystfiskerturisme Fishing Zealand og Havørred Fyn styrker samarbejdet på tværs af landsdelene om udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme. I takt med at lignende organisationer måtte opstå i Jylland og på Bornholm inviteres disse ind i samarbejdet. Et løbende samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskerforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening om understøttelse og udbygning af bl.a. fisketurisme. I øvrigt anbefales det at lokale organisationer har fokus på at fremme lystfiskerturisme. Samarbejdsrelationer til LAG er og fonde opdyrkes til gavn for lyst- og fritidsfiskeri LAG erne bør i deres kommende arbejde have fokus på at udnytte potentialer i lyst- og fritidsfiskeri. Friluftsrådet, Nordea Fonden og andre fonde bør støtte udviklingen af lyst- og fritidsfiskeri samt lystfiskerdestinationer. Markedsføring og salg Selv det bedste fiskevand med de bedste servicefaciliteter skaber ikke turisme, hvis kendskabet til destinationen er lavt. Ressourcer til målrettet markedsføring og salg af lystfiskerdestinationen er derfor en afgørende forudsætning for udvikling af lystfiskerturisme. I international sammenhæng kan dette ske i samarbejde med VisitDenmark, i fald lystfiskerdestinationerne og turismeerhvervet selv bidrager med en meget betydelig del af finansieringen. Erfaringen er, at man skal over en vis tærskelværdi af attraktivitet som destination for aktiv ferie, før der kan realiseres høj værdi i nichen. Mange steder lægger man populært sagt lidt mulighed for aktiviteter oven på et standard masseturismeprodukt, uden at det giver reel effekt. Det er vigtigt at der på detinationen er et bredt udbud af forskellige aktiviteter, herunder oplevelsesmuligheder for lystfiskerturistens familie. Task forcen anbefaler: Lystfiskerturismen skal indgå i arbejdet med forretningsudvikling under Dansk kyst-og naturturisme Lystfiskeri er et af Danmarks primære special interest tilbud til turisterne sammen med bl.a. cykling, sejlads og gastronomi. Lystfiskeri er et af de få helårs outdoor-turismeprodukter i Danmark og af stor betydning for en række virksomheder inden for især feriehus- og campingerhvervene. Derfor anbefales, at den fortsatte udvikling af lystfiskeri som et kommercielt turismeprodukt indgår i det fremtidige arbejde under selskabet Dansk Kyst- og Naturturismen og at initiativer vedrørende international markedsføring koordineres med VisitDenmark. Aktivitets- og oplevelsesudbydere skal samarbejde for at udvikle unikke, differentierede lystfiskerpakker med flere oplevelsestilbud Den unikke lystfiskerpakke skabes, når overnatningsvirksomhederne og aktivitets- /oplevelsesudbyderne sammen udvikler produkter, der tager afsæt i et givent områdes stedbundne 13

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Halsnæs Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Halsnæs Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Hva kjennetegner en attraktiv sportsfiskedestinasjon - set med en danskers øjne? titeltypografi i undertiteltypografien i Hardangerfjordseminaret 8.- 9. maj 2015 Miljøkonsulent Lars Brinch Thýgesen, DSF

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats Klik for at redigere under.teltypografien i 11/14/14 1 Formålet med FZ Fishing Zealand har.l opgave at opbygge fiskebestande og en bæredyg.g udnycelse

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland

Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland Socioøkonomisk værdi = Betydningen af lys,iskeri på Sjælland for Sjælland - - - Facts om lys,iskeri i Danmark/Sjælland ( hvor meget, hvordan, hvem )

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013]

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013] Danmarks Sportsfiskerforbund Kommissorium for Fishing Zealand Version: [15.januar 2013] Ændringsdato Kort beskrivelse af ændringerne Version Forfatter 1. Indledning Vi har i Danmark et fantastisk vandmiljø

Læs mere

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015

Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk kystfiskerforening Foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 25. februar 2015 Ministerens vision

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Kaare Manniche Ebert Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Fevik, den 23. marts 2017 Forvaltning af havørrederne i Danmark titeltypografi i undertiteltypografien i 28-03-2017 1 Dansk-nordisk ordbog Lystfiskeri

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Herning Kommune som attraktiv lystfiskerdestination Flotte laks, af oprindelig stamme, i Skjern Å, og meget store havørreder i Karup Å,

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Ansøger OPENING A/S Adresse Nørrebrogade 24 Postnummer og

Læs mere

INTRODUKTION. Mit navn er Carsten Rømming Sørensen. Projektleder i Limfjordsrådets sekretariat

INTRODUKTION. Mit navn er Carsten Rømming Sørensen. Projektleder i Limfjordsrådets sekretariat INTRODUKTION Mit navn er Carsten Rømming Sørensen Projektleder i Limfjordsrådets sekretariat Arbejder med projektet Havørred Limfjorden - Og så er jeg tosset med at fiske LIMFJORDSSEKRETARIATETS OPGAVER

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn

Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Se vedlagte høringsparter Dato: 11. januar 2013 Sagsnr.:13-7400-000005 Bedes anført i svar Vedr.: Høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn Fredningsbælter generelt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752

DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen Att. Janne Palomino Dalby Vedr. Notat om biologisk rådgivning vedr. ny fiskeriregulering ved Nybøl Nor Fra DTU Aqua Ref: PGH/MAOC J.nr. 15/04752 Biologisk rådgivning vedr.

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Åturisme i Herning Kommune

Åturisme i Herning Kommune Åturisme i Herning Kommune Rapport indeholdende: 1. Evaluering af Åturismeprojektet 2016 2. Uddybende gennemgang af anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Udarbejdet december

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016 Outdoor Turisme et marked i vækst Klampenborg, den 3. februar 2016 Hvorfor er jeg her? Om Naturligt Samspil Politisk baggrund, bl.a.: Den nationale friluftspolitik og det friluftspolitisk idekatalog Regeringens

Læs mere

Dansk Turismefremmes kerneområder. Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv

Dansk Turismefremmes kerneområder. Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv Status på Dansk Turismefremmes arbejde i forhold til Vækstplanen og ny lov om dansk turisme Initiativer hvor Dansk Turismefremme er repræsenteret:

Læs mere

Det socioøkonomiske potentiale for

Det socioøkonomiske potentiale for Det socioøkonomiske potentiale for lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning, CRT, www.crt.dk Indlæg på temadag på Hotel Søpark, Maribo,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Charlotte Hvid Program Tidspunkt Program 18.30 Velkomst og baggrund for borgermødet v/ Steffen Nielsen, Bagenkop Bylaug 18.40 Trends og tendenser på idræts-,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten Turismepræsentation for landdistriktsudvalget 2. september 2015 Gesten Basalt 3 indsatsområder/målgrupper Det gode liv voksne par på ferie uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme/mødelokaler Og vores egne

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv - miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens tale til konferencen Fremtidens Øresund 3. februar 2016 (Det talte ord gælder) Indledning 1.

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Videncenter for Kystturisme (CKT) anmoder om indhentning

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere