Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Task force om lystfiskerturisme"

Transkript

1 Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar

2 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:... 3 Om Task force for lystfiskerturisme... 4 Task forcens opgaver... 5 Muligheder og udfordringer for lystfiskerturisme... 6 Muligheder for lystfiskerturisme... 6 Udfordringer for lystfiskerturisme... 6 Erfaringer fra udlandet... 7 Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturisme i Danmark... 8 Kriterier og indsatsområder for udvikling af lystfiskerturismen i Danmark... 8 Grundprodukt... 8 Service... 9 Digital infrastruktur Organisation Markedsføring og salg Destinationer med udviklingspotentiale Det videre arbejde Bilag Kommissorium for task force om lystfiskerturisme Medlemmer af task force Profilerede destinationer for Danmarks lystfiskerturisme Succesrige udenlandske destinationer Fælles visioner for det rekreative fiskeri Denne rapport er udarbejdet af Task force om lystfiskerturisme Task forcen er sammensat af ressourcepersoner fra myndigheder, og foreninger med interesser for rekreativt fiskeri og turisme. Task forcen er blevet sekretariatsbetjent af Videncenter for Kystturisme og NaturErhvervstyrelsen Forsidefoto: Gordon P. Henriksen Februar

3 Introduktion Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med bæredygtig naturforvaltning, hvor lystfiskeriet er baseret på vilde selvreproducerende fiskebestande, som i høj grad er foranlediget af naturgenopretning og vandløbsrestaurering. Eventuelt ændrede regler for fiskeri med stang og garn skal gennemføres i samarbejde mellem de involverede parter. Task Forcen anbefaler: Grundprodukt En bæredygtig fiskeriregulering baseret på biologisk rådgivning og understøttet af en aktiv vandløbspleje og fiskepleje En klar og tydelig mærkning af garn og ruser, der signalerer forskellen til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere Udvikle grundproduktet ved styrkelse af det frivillige arbejde Udarbejdelse af socioøkonomiske rapporter, som kan dokumentere betydningen af lystfiskertiltag Udarbejdelse af analyse af det rekreative redskabsfiskeris betydning for samfundsøkonomien Service Etablering af faciliteter ved de mest benyttede fiskepladser Sikre de naturlige omgivelser, som tiltrækker mange turister En god vejledning af turister sikres af certificerede fiskeguider Forbedre muligheden for at drive specialiserede turbåde Bedre adgang for lystfiskere i de danske havne Undersøge potentialerne og mulighederne for at udenlandske turister kan dyrke redskabsfiskeri Etablering af flere "Formidlings- og aktivitetscentre på havnene Digital infrastruktur Styrkelse af udviklingen af digitale løsninger for lystfiskerturisme Tilpasning af DTU Aqua s elektroniske fangstjournal app til turister Organisation Flere samarbejdsorganisationer, som kan styrke lystfiskerturismen Et landsdækkende samarbejde mellem organisationer, som fremmer lystfiskerturisme Samarbejdsrelationer til LAG er og fonde opdyrkes til gavn for lyst- og fritidsfiskeri Markedsføring og salg Lystfiskerturismen skal i fokus i udviklingsselskaberne under Dansk kyst- og naturturisme Aktivitets- og oplevelsesudbydere skal samarbejde for at udvikle unikke lystfiskerpakker med flere oplevelsestilbud Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med rekreativ status for udvalgte fisk. Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med nytænkning af regulering i nuværende og kommende områder Forvaltningen af Fisketegnsmidlerne skal markedsføres mere direkte Destinationer med udviklingspotentiale Identifikation af destinationer/fiskerier med særligt udviklingspotentiale for lystfiskeri 3

4 Om Task force for lystfiskerturisme Turismen er vigtig for dansk økonomi. Samlet genererer turismen en omsætning på over 87 mia. kr. og mere end fuldtidsjobs. Dansk kyst- og naturturisme, defineret som al turisme i Danmark uden for Hovedstadsområdet, Aarhus, Aalborg og Odense udgør godt 62 % af den samlede danske turismeomsætning med ca. 54 mia. kr. og genererer over fuldtidsjobs. En essentiel del af dansk kystturisme udgøres af de såkaldte Special Interest -segmenter som cykling, dykning, lystfiskeri, mm., som alle udgør voksende markedssegmenter. Også lystfiskerturisme er i vækst, og lystfiskeri I Danmark er beregnet til at skabe en omsætning på knap 3 mia. kr. og omkring fuldtidsjobs. Herunder vises nøgletal for økonomiske analyser af lystfiskeriet i Danmark. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi En konsulentrapport fra 2010* nåede frem til følgende: Den samlede omsætning fra danske og udenlandske lystfiskere kan opgøres til 2,9 mia. kr. Turisternes andel udgør 275 mio. kr. Forbruget tilfredsstilles delvist via dansk produktion den afledte produktion i Danmark opgøres til godt 1 mia. kr. Samtidig skabes der en indkomst hos lønmodtagere og virksomheder på i alt 990 mio. kr. Beskæftigelseseffekten opgøres til personer. Dette genererer et skatteprovenu til staten på knap 568 mio. kr. Knap 18 % af den danske befolkning, svarende til ca personer mellem år, har været på en eller flere fisketure. * Jacobsen, L. B. (2010). Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. (Rapport / Fødevareøkonomisk Institut; Nr. 206). Fødevareministeren har en vision om at de fantastiske fiskevande kystnært og i ferskvand kan gøre Danmark til et smørhul for danske og udenlandske lystfiskerturister, som kan bidrage til samfundsøkonomien og den lokale udvikling i Vandkantsdanmark. Potentialet i at udvikle lystfiskerturismen belyses også i Friluftslivets idékatalog 1 og Vækstplan for Dansk turisme 2. Der er dog flere udfordringer for udviklingen af lystfiskerturismen i Danmark, hvoraf de primære vil blive behandlet i denne rapport. Fødevareministeren har på baggrund af de anbefalinger, der er modtaget fra interessenterne i Interessenternes idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri nedsat en hurtigt arbejdende task force for lystfiskerturisme. Task forcen udgør et af handlingstiltagene som opfølgning på fødevareministerens vision for lyst- og fritidsfiskeri 3. En liste over medlemmerne af task forcen kan ses i bilag 2. 1 Friluftslivets idékatalog, Naturstyrelsen 2014: 2 Danmark i arbejde: Vækstplan for dansk turisme, Regeringen 2014: publikationer/ vaekstplan-for-dansk-turisme/vaekstplan-for-dansk-turisme ashx 3 Vision for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014: 3_.pdf 4

5 Task forcens opgaver I kommissoriet for task forcen (bilag 1) er opstillet følgende udgangspunkt for gruppens arbejde med lystfiskerturisme og kystturisme relateret til fiskeri: Skabe overblik over sammenhængen i det igangværende arbejde med udvikling af lystfiskerturisme. Komme med forslag til at udbrede og nyttiggøre de erfaringer, der allerede er gjort i arbejdet med at udvikle lystfiskerturisme og lystfiskerdestinationer. Påpege nye muligheder for udvikling af lystfiskerturisme herunder identificere nye potentielle lystfiskerdestinationer i Danmark under hensyntagen til fx biologiske og logistiske muligheder samt øvrige aktiviteter. Identificere samarbejdsrelationer og dialogbehov til implementering af initiativer. Levere anbefalinger til forankring af det videre arbejde med udvikling af lystfiskerturisme herunder påpege finansieringsmuligheder og overveje muligheder for crowdfunding. Levere anbefalinger til optimering af produkt infrastrukuren med udgangspunkt i socioøkonomiske betragtninger og hensyntagen til diverse interesse organisationer. Udarbejde en kort rapport med konkrete anbefalinger af projekter til hurtig implementering samt anbefalinger til det videre arbejde. Foto: Claus Eriksen 5

6 Muligheder og udfordringer for lystfiskerturisme Muligheder for lystfiskerturisme Der er i 2014 skabt et godt grundlag for at udvikle lyst- og fritidsfiskeriet i Danmark gennem et bredt samarbejde det giver også muligheder for udvikling af lystfiskerturisme. De fire organisationer Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskeriforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har tidligere i år opstillet fælles visioner 4 (bilag 5) for lyst- og fritidsfiskeri. Af relevans for lystfiskeri kan særligt fremhæves: - Alle danske borgere har ret til og mulighed for at udøve rekreativt fiskeri. Udfoldelsesmulighederne bør især fremmes gennem miljøforbedringer og ophjælpning af fiskebestande og naturpleje forud for fangstreduktioner og forbud. Samtidig skal turistpotentialet i det rekreative fiskeri udnyttes i det omfang, det kan ske på bæredygtig vis. - Alle former for rekreativt fiskeri bør udøves efter et bæredygtighedsprincip. Det vil for eksempel sige, at der skal arbejdes for, at alle fiskebestande på sigt bliver selvreproducerende. Herunder skal der arbejdes for forvaltning af prædatorer, således at de ikke påfører fiskebestandene en unaturlig og skadelig belastning. Disse principper kan task forcen tilslutte sig. Herudover finder task forcen, at et af de allervigtigste parametre for succes med lystfiskerturisme er tilstedeværelsen af mange og store fisk, samt at fiskeriet i størst muligt omfang udøves på autentiske, vilde bestande, hvor det kan lade sig gøre og indenfor rammerne i vandplanerne. Udvikling af lystfiskerturisme er derfor knyttet tæt sammen med naturforvaltning og regulering. Det er task forcens indstilling, at det er essentielt, at man arbejder med tiltag i forhold til miljø og forvaltning, der sikrer, at der er store og sunde bestande af de vildfisk af de vigtigste fiskearter til stede for lystfiskere, hvis man vil fremme lystfiskerturisme. Task forcen har haft opmærksomhed på, at rådgivning om regulering af det rekreative fiskeri og om fiskepleje ydes til fødevareministeren gennem 7-udvalget (Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje). DTU Aqua leverer i denne forbindelse fiskeribiologisk rådgivning. Task forcen har arbejdet ud fra en grundindstilling om at sikre en balance mellem forskellige aktører i fiskeriet, og at der skal være plads til alle (jf. de fire organisationers vision om at Alle danske borgere har ret til og mulighed for at udøve rekreativt fiskeri ). Udfordringer for lystfiskerturisme Task forcen har afdækket barrierer, der kan have negative indvirkninger på rekreativt lystfiskeri og dets potentielle stigning i forbindelse med lystfiskerturisme: Miljøtilstanden i de danske vandløb og havet omkring Danmark, men som kan forbedres Dårligere mulighed for at fange fisk end på fiskeridestinationer i nabolande. Danmark har masser af vand og et stort potentiale. Det er nødvendigt at støtte fiskeområder og sikre bæredygtige naturlige bestande. 4 Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskeriforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: Fælles visioner for det rekreative fiskeri (2014). Se bilag 5 6

7 Manglen på mere specifikke "regler" (for de mest populære lystfiskearter). For de fleste lystfiskerturister er regler også et positivt element, der giver et indtryk af en destination, der er opmærksom på fiskebestandene, og hvor der dermed er godt fiskeri. Generelt fravær af professionel turismemæssig infrastruktur og faciliteter for lystfiskerturismen, kun få har taget opgaven op. Lavt videnniveau hos overnatningsvirksomheder og turistbureauer om lystfiskeri, der medfører et lavt informationsniveau overfor turisterne. Tidlige lukketider ved mange aktiviteter (såsom butikker). Dette er et generelt problem i alle skandinaviske lande som turist, udendørs ophold nydes ofte sent på aftenen (lystfiskere, jægere, kajakbrugere, etc.). Skrald langs kysten eller å-bredden er et forstyrrende element. Grunden til, at lystfiskere vælger Danmark som fiskedestination, er, at man kan finde nærliggende, ren, uberørt natur og fiskeomgivelser. Sommetider er fisketurister selv kilden til skrald, så det er nødvendigt at informere og øge bevidstheden på dette punkt. Erfaringer fra udlandet Det som karakteriserer de destinationer, der har veludviklet lystfiskerturisme, fx Florida, New Zealand, Alaska og British Columbia, er, at de har en stram regulering af deres lystfiskerarter. 5 Både lystfiskere og andre pålægges klare regler, fx i form af vinduesmål, fangstbegrænsninger/dag, hårde straffe for ulovligt fiskeri og der er fastlagt arter, som har rekreativ status og ikke må hjemtages/sælges af erhvervsfiskere. Tiltag i disse retninger vil øge succesen med lystfiskerturismen i Danmark og vil blive støttet af de lystfiskere, der rejser for at fiske. Det vil blive opfattet som en professionel måde at håndtere naturressourcerne på. Bilag 4 indeholder et udvalg af succesrige udenlandske fiskedestinationer med angivelse af de primære arter i lystfiskeriet. 5 British Colombia Government: Bonefish and Tarpon Trust: Florida Fish and wildlife Conservation Commission: 7

8 Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturisme i Danmark Kriterier og indsatsområder for udvikling af lystfiskerturismen i Danmark Lystfiskerdestination er et nøglebegreb i udviklingen af lystfiskerturisme i og til Danmark. En lystfiskerdestination er i lystfiskerens øjne et sted og område, der er værd at besøge på grund af destinationens righoldige fiskebestand og gode fangstmuligheder, ofte kombineret med attraktive naturoplevelser og muligheden for socialt samvær omkring god mad og drikke sammen med andre lystfiskere. Det er nedenstående fem kriterier, der grundlæggende karakteriserer en velfungerende lystfiskerturismedestination, og som samtidig fungerer som de indsatsområder, der lokalt og nationalt skal arbejdes med i bestræbelserne med at udvikle lystfiskerturismen i og til Danmark. De fem kriterier er: 1. Grundprodukt 2. Service 3. Digital infrastruktur 4. Organisation 5. Markedsføring og salg I det følgende har task forcen kortlagt de fem kriterier og angivet sine anbefalinger herom. Grundprodukt Et grundlæggende kriterium er, at der i de områder, hvor man ønsker, at udvikle lystfiskerturisme, eksisterer et tilgængeligt, rent og attraktivt vand- og naturmiljø med en tilstrækkelig bestand af fiskearter, som der er efterspørgsel at fiske efter. Tilstedeværelsen af en sund og stærk bestand af fisk er afgørende som grundlag for lystfiskerturismen. Det er vurderingen, at havørredfiskeriet i de danske farvande er så interessant, at det skaber grundlag for udvikling af lystfiskerturisme. For nuværende er bestandene for en dels vedkommende bygget på udsætninger, men målet er på sigt en god miljøtilstand og selvreproducende bestande, så udsætninger kan undgås. Derimod er udviklingen i torskebestanden og fladfiskebestanden et område, der bør gøres til genstand for en nærmere biologisk vurdering med henblik på en bredere udvikling af lystfiskeriet og lystfiskerturismen i Danmark. Også sæsonfisk som sild, hornfisk og makrel svinger i antal år for år. Hvis der i nogle områder indføres særlig regulering, som især beskytter gedde og havørred, vil det kunne betyde meget for Danmarks image som natur- og miljøorienteret turismeland og lystfiskerdestination. Dette kendes for de mest populære lystfiskearter i bl.a. USA og Canada. Udover den effekt, det har på populationerne, sender det tydelige signaler om, at man er en attraktiv destination for lystfiskere, og det vil kunne resultere i, at mange flere lystfiskere vælger at rejse til Danmark. Erfaringer viser, at kystnære garn kan indvirke negativt på lystfiskerturisters opfattelse af en lystfiskerdestination. Men der er oftest tale om misforståelser, og folk forveksler garn med ruser, da mærkningen for garn og ruser er den samme. 8

9 Task forcen anbefaler: En bæredygtig fiskeriregulering baseret på biologisk rådgivning og understøttet af en aktiv vandløbspleje og fiskepleje Lystfiskerturister lægger vægt på miljøprofilen på de destinationer, de vælger og har stor fokus på bæredygtighed. Fx er Dansk Center for Vildlaks, Fishing Zealands og Havørred Fyns arbejde med vandløbspleje, opdræt og udsætninger af lokale fiskestammer en vigtig del, af det der gør destinationerne attraktive for lystfiskere. Derfor bør dette arbejde samt formidling af dette arbejde indarbejdes i udvikling af lystfiskerturismen. En klar og tydelig mærkning af garn og ruser, der signalerer forskellen til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere For at undgå misforståelser om garn skal fritidsfiskere bruge to forskellige flagfarver til redskaber. Evt. rødt flag til garn, der står minimum 100 m fra land, og sort flag til ruser, der må stå tættere på land. Betydningerne for de to flagfarver skal formidles. Udvikle grundproduktet ved styrkelse af det frivillige arbejde En væsentlig del af forbedringen af grundproduktet i en fremtidig udvikling af lystfiskerturismen er også det store frivillige engagement indenfor vandpleje og fiskepleje som udføres af en lang række lokale foreninger. Det anbefales på denne baggrund at styrke det frivillige arbejde indenfor (lystfiskerturismen) naturgenopretning og fiskepleje. Udarbejde socioøkonomiske rapporter som kan dokumentere betydningen af lystfiskertiltag Udarbejdelse af socioøkonomisk rapport om indførelse af havørred og gedden som rekreative fiskearter (omsætningsforbud) og en rapport hvert 5. år om lystfiskerturismens bidrag til den danske samfundsøkonomi. Dermed opnås dokumentation for lystfiskerturismens berettigelse, samtidig med at man potentielt kan evidensmåle på de tiltag, som indføres. Udarbejdelse af analyse af det rekreative redskabsfiskeris betydning for samfundsøkonomien Udarbejdelse af socioøkonomisk rapport om fritidsfiskernes samfundsøkonomiske betydning, herunder betydningen af fiskermiljøet i de små havne for turismen. Der er ikke tidligere udarbejdet en analyse af dette område. Service Lystfiskerturisterne er karakteriseret ved at være lystfiskere bosat uden for lokalområdet, som kommer rejsende til for i en given periode at udøve lystfiskeri. Det medfører, at turisterne i divergerende omfang har behov for en række supplerende serviceydelser, hvis lystfiskeropholdet skal blive en tilfredsstillende oplevelse. Det gælder især: Nem adgang til køb af fisketegn, fiskeguider og anvisninger til hvor, hvornår og hvordan, der må fiskes i givne områder. Det kan ske digitalt over internettet, men skal også være muligt på selve destinationen (fx på turistbureau, i grejforretninger og på overnatningssteder). 9

10 Adgang til overnatning, bespisning og indkøb af dagligvarer. Mange steder i udlandet, hvor man har succes med lystfiskerturisme, er der etableret deciderede lystfiskercamps og lodges med en optimal lokalisering i forhold til lystfiskervandene. Her har lystfiskerne nem adgang til overnatning, bespisning, sociale aktiviteter, køb af grej og småfornødenheder, frysning og pakning af fangster mv. Adgang til køb af lystfiskerpakker, hvor lystfiskerturisterne kan købe en komplet fiskeferie på én eller flere lystfiskerdestinationer i Danmark, fx En uges havfiskeri efter stortorsk på Det Gule Rev inkl. grejleje, overnatning og bespisning, En weekend med jagt på kæmpegedder med båd, fiskeguide, grejleje, overnatning eller én dags familiefisketur til en hyggelig put and take-fiskesø med grejlege, pølser og is. For andre turister, som ikke primært er lystfiskere, kan følgende være relevant: Adgang til at deltage i udsætning og røgtning af stående redskaber sammen med fritids- eller bierhvervsfisker. Adgang til at fiske med stående redskaber (garn, ruser eller krogliner) og til at låne/leje disse redskaber f.eks i forbindelse med sommerhusleje eller campingpladsophold. Task forcen anbefaler: Etablering af faciliteter ved de mest benyttede fiskepladser Etablering af faciliteter såsom toiletter, affaldspande, skiltede fredningsbælter, outdoor info-tavler (à la Havørred Fyns) og afmærkede p-pladser. Nogle steder kan suppleres med grill. Behovet for visitor management er størst ved de mest benyttede fiskepladser bl.a. på havne, hvorfra der udgår turbåde, ved moler og havnearealer samt kystpladser, der tiltrækker mange, der fisker efter fladfisk, torsk, sild, hornfisk mv. i sæsonerne. Faciliteterne kan anvendes af andre brugergrupper såsom dykkere, UV-jægere, kajakbrugere, SUP s (Stand Up Padle surfing), badegæster m.fl. Sikre de naturlige omgivelser, som tiltrækker mange turister Undgå for mange menneskeskabte kunstige strukturer og faciliteter langs kysten og bredden af fiskepladser, der påvirker de naturlige omgivelser. Faciliteter som toiletter eller vask til at rense fisk langs vandet er ikke en vigtig faktor i valget af en destination. Hvis man ønsker at gå videre med faciliteter, skal placeringen af disse strukturer foretages med ekstrem forsigtighed. Hvorvidt der skal etableres faciliteter, afhænger af destinationen, den geografiske beliggenhed og primær segmentet. En god vejledning af turister sikres af certificerede fiskeguider Der bør arbejdes for certificering af fiskeguider, så turisterne ved, hvem de køber ydelser af. Danmarks Sportsfiskerforbund har igangsat Sportsfiskerakademiet, hvor uddannelsen udbydes. Fiskeguider kan også fungere som bindeled mellem lystfiskerne og virksomhederne. Forbedre muligheden for at drive specialiserede turbåde Task forcen anbefaler, at de relevante organisationer tager en dialog med Søfartsstyrelsen med henblik på at klarlægge mulighederne for drift af specialiserede turbåde for forskellige typer af lystfiskeri inden for rammerne af regelsættet for mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer. 10

11 Bedre adgang til lystfiskere i de danske havne Bl. a. for at fremme street fishing og molefiskeri i danske havne, anbefaler task forcen, at der indgås dialog med de enkelte havne vedr. håndhævelse af den nuværende terrorsikring med henblik på at øge adgangen til moler, kajanlæg m.m. for lystfiskere på de arealer, som ikke er permanent sikret. Undersøge potentialerne og mulighederne for at udenlandske turister kan dyrke redskabsfiskeri Potentialerne og mulighederne for at turister skal kunne fiske med stående redskaber (garn, ruser eller krogliner), hvis de lejer et sommerhus, bor på campingplads eller hotel skal undersøges. Der foreslås, at man undersøger en ordning, hvor turister kan købe licenskort for en uge til sommerhusets redskaber. Samtidig skal det undersøges om fisketuristerne f.eks. online via fritidsfiskerorganisationerne kunne erhverve en garnfisker-licens, som er knyttet an til en prøve, hvor de skal dokumentere viden om regler og adfærd for garnsætning. Endvidere bør det afdækkes hvordan turister kan deltage i guidet fiskeri fra båd sammen med fritids- eller bierhvervsfiskere. Etablering af flere Formidlings- og aktivitetscentre på havnene I formidlings- og aktivitetscentrene kan turister få demonstreret, hvilke fisk der findes på destinationen, og høre om fiskeriet. Centrene er erfaringsmæssigt trækplastre for både lokale institutioner samt danske og udenlandske turister. I Faaborg findes et formidlings- og aktivitetscenter, som drives af Dansk Amatørfiskerforening. Digital infrastruktur Det er en forudsætning for udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme, at der eksisterer gode digitale platforme og værktøjer i alle centrale led i den værdikæde, der udgør den samlede lystfiskerturisme. Det gælder digital markedsføring af lystfiskertilbud i Danmark på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det gælder digital information om gode fiskepladser, fiskebestemmelser og servicetilbud i forbindelse med fiskeri, og det gælder muligheden for digital booking og betaling af konkrete lystfiskerprodukter som fx lystfiskerophold, havfisketure med turbåde, fiskekort til bestemte søer eller å-strækninger eller køb af det almene fisketegn. Task forcen anbefaler: Styrkelse af udviklingen af digitale løsninger for lystfiskerturisme VisitDenmark vil i 2015 lancere en helt ny hjemmeside Denmark Direct, der giver turister gode muligheder for at få overblik over og booke konkrete oplevelses- og aktivitetstilbud online. Dette gælder i vid udstrækning også outdoor tilbud i form af lystfiskerture og færdigpakkede lystfiskerferier over alt i Danmark. Det anbefales på denne baggrund, at bl.a. Fishing Zealand og Havørred Fyn i samarbejde med lokale turismeorganisationer styrker udviklingen af konkrete lystfisker aktiviteter og tilbud, der kan formidles via Denmark Direct. Det anbefales endvidere at en kommende ressourcegruppe for udvikling af lystfiskerturisme får til opgave, at klarlægge mulighederne for en styrket digital service overfor lystfiskerturisterne, herunder udvikling af regionale og lokale apps, der giver turisterne en god digital lystfiskerservice, bl.a. i form af guides til 11

12 fiskepladserne og informationer om aktuelle bestemmelser vedrørende mindstemål, fredningsbestemmelser, fiskekort osv. Tilpasning af DTU Aquas fangstjournal app til turister DTU Aquas fangstjournal app til mobil telefoner, som i øjeblikket er under udvikling, tilpasses udenlandske turister. Indrapporterede fisketure og fangster fra turister, i tillæg til de indrapporterede fangstjournaler fra herboende lystfiskere, kan bidrage til vigtige tal omkring fisketryk, landinger og genudsætninger for de vigtigste fiskearter og derved bidrage til, at lystfiskeriet i Danmark kan forvaltes bæredygtigt. DTU Aquas app vil i den færdigudviklede version gøre det nemt for lystfiskerne (herboende/turister) at udtrække information om fiskeriets kvalitet på specifikke fangststeder (antal fisk fanget per time, største fisk fanget), hvilket måske kan være attraktivt, når turisterne vælger deres fiskepladser og bruges til markedsføring, når turister skal lokkes til landet. App en forventes på gaden i 2015 hvorefter informationerne om fangster på fiskepladserne efterhånden opbygges. Organisation Udvikling og drift af lystfiskerturisme og lystfiskerdestinationer er en vidtforgrenet opgave, der involverer mange forskellige aktører. Der er derfor behov for etablering af samarbejdsfora, der kan danne ramme om en koordineret udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme. Det kan være på nationalt plan med opgaver inden for strategiudvikling, international markedsføring og større nationale udviklingsinitiativer. Eller på regionalt og lokalt plan med opgaver inden for vandpleje og fiskepleje, udvikling og drift af servicefaciliteter i tilknytning til lystfiskeriet, pakketering af lystfiskeri med andre oplevelser, overnatning og bespisning eller udarbejdelse af lokale guides til fiskepladser og servicefaciliteter. P.t. eksisterer der to regionale organisationer Fishing Zealand og Havørred Fyn, der er etableret som tværkommunale samarbejdsorganisationer om udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme. I Jylland er der spirende organisatoriske tiltag omkring lystfiskeriet i henholdsvis Limfjorden, Gudenåen, Skjern Å og i Sønderjylland, der eventuelt kan danne basis for et bredere samarbejde omkring udviklingen af bæredygtig lystfiskerturisme. Den løbende udvikling og opretholdelse af bæredygtige fiskebestande, gode biotoper og attraktive naturmiljøer forudsætter et løbende og tæt samarbejde mellem alle interessenter. Væsentlige aktører er Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskeriforening. Task Forcen anbefaler: Flere samarbejdsorganisationer, der kan styrke lystfiskerturismen Medlemmer af task forcen vil som ressourcegruppe tilbyde at invitere til en dialog med jyske og bornholmske myndigheder og lysfiskerrepræsentanter med henblik på drøftelse af behovet for etablering af en eller flere samarbejdsorganisationer i lighed med Fishing Zealand og Havørred Fyn. 12

13 Et landsdækkende samarbejde mellem organisationer, som fremmer lystfiskerturisme Fishing Zealand og Havørred Fyn styrker samarbejdet på tværs af landsdelene om udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme. I takt med at lignende organisationer måtte opstå i Jylland og på Bornholm inviteres disse ind i samarbejdet. Et løbende samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskerforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening om understøttelse og udbygning af bl.a. fisketurisme. I øvrigt anbefales det at lokale organisationer har fokus på at fremme lystfiskerturisme. Samarbejdsrelationer til LAG er og fonde opdyrkes til gavn for lyst- og fritidsfiskeri LAG erne bør i deres kommende arbejde have fokus på at udnytte potentialer i lyst- og fritidsfiskeri. Friluftsrådet, Nordea Fonden og andre fonde bør støtte udviklingen af lyst- og fritidsfiskeri samt lystfiskerdestinationer. Markedsføring og salg Selv det bedste fiskevand med de bedste servicefaciliteter skaber ikke turisme, hvis kendskabet til destinationen er lavt. Ressourcer til målrettet markedsføring og salg af lystfiskerdestinationen er derfor en afgørende forudsætning for udvikling af lystfiskerturisme. I international sammenhæng kan dette ske i samarbejde med VisitDenmark, i fald lystfiskerdestinationerne og turismeerhvervet selv bidrager med en meget betydelig del af finansieringen. Erfaringen er, at man skal over en vis tærskelværdi af attraktivitet som destination for aktiv ferie, før der kan realiseres høj værdi i nichen. Mange steder lægger man populært sagt lidt mulighed for aktiviteter oven på et standard masseturismeprodukt, uden at det giver reel effekt. Det er vigtigt at der på detinationen er et bredt udbud af forskellige aktiviteter, herunder oplevelsesmuligheder for lystfiskerturistens familie. Task forcen anbefaler: Lystfiskerturismen skal indgå i arbejdet med forretningsudvikling under Dansk kyst-og naturturisme Lystfiskeri er et af Danmarks primære special interest tilbud til turisterne sammen med bl.a. cykling, sejlads og gastronomi. Lystfiskeri er et af de få helårs outdoor-turismeprodukter i Danmark og af stor betydning for en række virksomheder inden for især feriehus- og campingerhvervene. Derfor anbefales, at den fortsatte udvikling af lystfiskeri som et kommercielt turismeprodukt indgår i det fremtidige arbejde under selskabet Dansk Kyst- og Naturturismen og at initiativer vedrørende international markedsføring koordineres med VisitDenmark. Aktivitets- og oplevelsesudbydere skal samarbejde for at udvikle unikke, differentierede lystfiskerpakker med flere oplevelsestilbud Den unikke lystfiskerpakke skabes, når overnatningsvirksomhederne og aktivitets- /oplevelsesudbyderne sammen udvikler produkter, der tager afsæt i et givent områdes stedbundne 13

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Projektplan. Bilag 3. Formål. Konkrete mål. Succeskriterier. Baggrund

Projektplan. Bilag 3. Formål. Konkrete mål. Succeskriterier. Baggrund Projektplan Formål At styrke lystfiskerpotentialet i området ved at gennemføre en samlet indsats for bedre faciliteter for lystfiskere, bedre markedsføring og bedre betingelser for fisk i bugten. Konkrete

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere

Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Fødevareministeriet Analyse af adfærd, motiver og præferencer blandt danske lystfiskere Udarbejdet som del af projektet Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark' Marts 2010 COWI A/S Parallelvej

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. NYHEDSBREV Nyhedsbrev 11 // 2012 INDEKS SIDE 3 FISKEKONFERENCE: SPORTSFISKERE REDDER TRUEDE FISK EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT INDEKS SIDE 4 OPFORDRING TIL MERE SAMARBEJDE

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere