Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse"

Transkript

1 Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

2 Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del af VEU Center Østjylland, og udbyder erhvervsrettet voksen og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Hovedformålet med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser er, at bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling, medvirke til at afhjælpe omstillings og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt, give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse Formålet med udbudspolitikken er, at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere, Undervisningsministeriet og andre interessenter om skolens politik og overvejelser i forhold til udbud af efteruddannelse, inden for social og sundhedsområdet, handicap og psykiatri, det pædagogiske område samt det præhospitale område. VEU Center Østjylland Silkeborg Social- og Sundhedsskolen indgår i VEU Center Østjylland. VEU Center Østjylland er en samling af alle udbydere af AMU uddannelser i kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Århus. Det er VEU Center Østjyllands formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen og efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: 1. Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. 2. Medvirke til at afhjælpe omstillings og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt 3. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

3 Indsatsområder for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs udbudspolitik tager afsæt i, at vi på baggrund af vore styrkeområder og de udbudsgodkendelser vi er tildelt, medvirker til at dække arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel for kompetenceudvikling. På Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg ser vi os selv som en del af det samlede uddannelsesbillede, derfor tilstræber vi i videst muligt omfang et dynamisk og behovsorienteret udbud af efteruddannelsesmuligheder, som til stadighed modsvarer og matcher arbejdsmarkedets skiftende behov for efteruddannelsestilbud, enkeltkurser, varighed og fleksibilitet, niveau, gennemførelsesform mv. Det geografiske opland for udbud defineres i forhold til de specifikke kompetenceområder med afsæt i udbudsområde for EUD, under hensyntagen til eventuelle øvrige godkendte udbydere på området. Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs mål er, at tilbyde fleksibel praksisnær kompetenceudvikling i et voksenpædagogisk læringsmiljø, der understøtter og fremmer deltagernes læreprocesser og den faglige og personlige udvikling. Efter og videreuddannelsesafdelingen har i sin strategi for bl.a. prioriteret følgende indsatsområder Udvikling og styrkelse af det voksenpædagogiske miljø, samt fagligt kvalitetsløft Udvikling af nye fleksible metoder til at skabe gode læreprocesser for voksne Styrkelse af behovsopsamling og markedsundersøgelser samt udvikling af systematik og procedurer herfor Opdyrkning af nye markeder herunder mindre institutioner og små målgrupper Kursus og materialeudvikling Fortsat oprettelse og systematisering af vidensbank på alle vores kursusaktiviteter Oprettelse af fælles regionalt underviserkartotek til fælles gavn SOSU skolerne imellem i Region Midt. It og teknologi, herunder både styrkelse af it-baserede læreprocesser (digitalt AMU) og kompetenceudvikling omkring velfærdsteknologi Bygge bro mellem viden - forskning og praksismiljøer bl.a. ved at tage initiativ til og tage del i forsknings- og udviklingsprojekter Fortsat udvikle metoder og teorier som kan implementeres i erhvervsuddannelserne Realkompetencevurdering som indsatsområde Velfærdsteknologi og innovation

4 Udbudspolitikken I udbudspolitikken indgår følgende: Udbudsgodkendelser Geografiske opland Politik for opsamling af det regionale arbejdsmarkeds behov Forventet aktivitetsudvikling Prioriteringer Spidskompetencer Samarbejde med andre godkendte udbyderinstitutioner Markedsføring Aftaler om udlagt undervisning Udlicitering Udbudsgodkendelser og geografiske opland Social og Sundhedsskolen i Silkeborg er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde følgende Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB) Ældre, sygepleje og sundhed i kommunerne (2222) Pædagogisk arbejde med børn og unge (2629) Alle godkendelser er givet til Region Midtjylland. Skolens primære dækningsområde er Silkeborg-, Skanderborg- samt en del af Favrskov Kommune. Der gør sig forskellige forhold gældende for de enkelte FKB ere, idet de øvrige socialog sundhedsskoler i Region Midtjylland har skolegodkendelser til nogle af de samme FKB ere. Således er der 6 skoler i regionen, der har skolegodkendelse til og i fællesskab bidrager til at dække behovet i regionen for uddannelser i FKB 2222 og I2014 udbyder Social- og Sundhedsskolen Silkeborg alle kurser i FKB 222 og FKB 2629 via er er etableret et nationalt samt regionalt samarbejde med landets øvrige social- og sundhedsskoler i forhold til koordinering af fælles udbud. Skolen indgår derudover i en række lokale og regionale samarbejdsrelationer med andre udbydere, bl.a. i VEU center Østjylland for derigennem at sikre behovsopfyldelse og koordinere gode løsninger til at efterkomme uddannelsesbehov på institutioner og i virksomheder.

5 Afdækning af lokale uddannelsesbehov Skolen afdækker lokale kompetenceudviklingsbehov via: Dialog med det lokale efteruddannelsesudvalg inden for både det pædagogiske område, handicap og psykiatri, social og sundhedsområdet samt det præhospitale område, hvor udvalgets medlemmer bidrager aktivt til at opfange og kortlægge lokale behov for efteruddannelsesaktiviteter, og hvor skolens udbud og aktiviteter drøftes. Samarbejde med kommuner, region og institutioner om behovsafdækning, udarbejdelse af kursusudbud, markedsføring, planlægning, gennemførelse samt evaluering af aktiviteterne. Samarbejde med faglige organisationer og jobcentre, samarbejde med øvrige udbydere i regionen under VEU centersamarbejdet, samt ved indhentning af information hos nuværende kursusdeltagere og deres arbejdsgivere som led i afdækning af fremtidige strategiske kompetenceudviklingsplaner for medarbejdere og institutionerne En tæt kontakt til og dialog med arbejdspladserne vægtes højt som en del af behovsafdækningen. Dette opsøgende arbejde er i VEU Center Østjylland. Social og Sundhedsskolen i Silkeborg er både en aktiv deltager og en væsentlig medspiller i VEU Center Østjylland, hvor konsulentarbejdet vægtes højt.lokale, Regionale og nationale analyser og arbejdsmarkedsredegørelser Udbud og prioritering Som udgangspunkt udbyder Social og sundhedsskolen i Silkeborg voksen og efteruddannelse inden for det pædagogiske område og social og sundhedsområdet, herunder AMU kurser inden for de FKB ere skolen har godkendelse til. Derudover satser på skolen på handicap og psykiatri området samt efter- og videreuddannelse af personalegrupper indenfor det præhospitale område. Skolens primære målgrupper er faglærte, kortuddannede og ufaglærte inden for social og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive prioriteret højt, ligesom aktiviteter med henblik på indslusning af ledige på arbejdsmarkedet prioriteres. Ligeledes har uddannelsesaktiviteter på baggrund af virksomheders planlagte og igangsatte strategiske kompetenceudviklingsplaner høj prioritet. Udbuddet prioriteres mere specifikt således: Uddannelse for uddannelsesuvante medarbejdere, herunder også GVU/voksenspor og introduktionsforløb til beskæftigelsesområderne. Målgruppemæssigt har kompetenceudvikling af

6 ufaglærte inden for dagtilbudsområdet og ufaglærte ansatte inden for hjemmeplejen samt handicap og psykiatri høj prioritet Institutioner eller netværk af institutioner, der ikke allerede anvender amu uddannelser Uddannelser efterspurgt af lokale samarbejdspartnere i henhold til udviklingen inden for jobfunktionerne. Rekvirerede og praksisnære uddannelser har højere prioritet end åbne katalogkurser Kompetenceudviklingsforløb, der kan medvirke til øget rekruttering og fastholdelse. Længerevarende forløb eller forløb, der indgår som elementer i en større uddannelsessammenhæng, f.eks. efteruddannelsesforløb for social og sundhedsassistenter, omsorgshjælpere og sygehjælpere Uddannelsesforløb, der er innovative og fornyende, hvilket betyder at skolen satser på: nye uddannelsesaktiviteter, der dækker akutte og særlige indsatsområder og nye metoder (IT, fleksible afholdelsesformer, f.eks. Åbent Værksted og e læring) nye indsatsområder (sundhedsfremme, rehabilitering, dokumentation, velfærdsteknologi) innovation, herunder medarbejderdreven innovation Aktivitetsudvikling og forventningerne til 2014 SOSU Silkeborg forventer en stigning i aktivitetsniveauet på AMU i SOSU Silkeborg har valgt en fortsat offensiv strategi i 2014 med henblik på at styrke efteruddannelsesindsatsen yderligere Skolen ser mange potentielle områder i forhold til vores samarbejdsområde indenfor det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet, samt handicap psykiatri. Et væsentligt fokusområde er efteruddannelse (AMU) i forhold til nye strukturer og indsatsområder indenfor sundheds- og handicapområdet, samt opfølgning på nye lovinitiativer. Der sker i øjeblikket væsentlige ændringer i opgaveløsningen indenfor sundhedsområdet og i samspillet om patienter/borgerne mellem region og kommuner, og behovet for kompetenceudvikling af medarbejderne imødekommes i mange tilfælde via sammensatte AMU-efteruddannelsesforløb afviklet som jobrotation og omfattende meget store medarbejdergrupper. Denne tendens forventes at fortsætte i På det pædagogiske område forventes stigende efterspørgsel efter grundkurser og opfølgningsuddannelse for familieplejere som følge af barnets reform. Det forstærkede fokus på kompetencer og uddannelsesniveau hos personalet på de socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge forventes at give øget efterspørgsel efter kompetenceudvikling både indenfor

7 arbejdsmarkedsuddannelsesområdet og grundlæggende voksenuddannelse (GVU) særligt rettet mod Pædagogisk Assistentuddannelse. På Social- og Sundhedsskolen Silkeborg er AMU-aktiviteten er gennem de seneste år øget betydeligt, og der forventes fortsat positiv aktivitetsudvikling (målt i antal årselever) i Tendensen på landsplan indenfor EPOS-området er generelt stigende aktivitet, mens de øvrige erhvervsskoler oplever fald i aktiviteten. Samlet var der op mod 40% færre AMU-kursister på landsplan i 2012 i forhold til Centralt arbejder EPOS med en målsætning om en fortsat stigning i den samlede AMU-aktivitet på området på 10% pr. år i de kommende år. Prioritering af EVE-budgetrammen Samlet set har SOSU Silkeborg følgende prioritering for brugen af EVE-budgetrammen i 2014: 1. Gennemførelse af uddannelsesforløb i forbindelse med grundlæggende voksenuddannelse (GVU) i forhold til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2. Kompetenceudviklingsaktiviteter som led i jobrotationsprojekter 3. Kompetenceudvikling på børn og ungeområdet som følge af ny lovgivning, herunder Barnets reform, bl.a. - gennemførelse af familieplejekurser; grundkurser og opfølgningskurser - opkvalificeringsforløb for medarbejdere på opholdssteder for børn og unge - børnemiljøvurderinger m.v. - undervisningsmiljøvurderinger i folkeskolen 4. Kompetenceudvikling på voksen-handicap området og det socialpædagogiske område. Der er et stigende, også lovgivningsmæssige krav til især de ufaglærte indenfor disse jobområder og det har hidtil været kendetegnende at disse medarbejdergrupper kun har anvendt efteruddannelse i begrænset omfang 4. Kompetenceudviklingsaktiviteter som følge af sundhedslov og opgaveglidning mellem primær- og sekundær sektor i forhold til bl.a. - kommunernes opgaver på kronikerområdet, eksempelvis KOL, diabetes, hjerte-/karlidelser m.v. - styrket indsats overfor den ældre medicinske patient, jf. oplægget til national handleplan på området - accelererede patientforløb - øgede krav til dokumentation - ændring af patientforløbene på sygehusene i retning af kortere og mere intensive behandlingsforløb. 5. Anden faglig efteruddannelse som opfølgning på medarbejderudviklingssamtaler og som led i den generelle udvikling på den enkelte arbejdsplads.

8 6. Gennemførelse af øvrigt udbud af arbejdsmarkedsuddannelser. Lov om Åben Uddannelse enkeltfag og GVU Særlige indsatsområder og spidskompetencer Social og Sundhedsskolen i Silkeborg arbejder markedsorienteret og i et tæt samarbejde med de ovenfor nævnte samarbejdspartnere og interessenter. Social og Sundhedsskolen i Silkeborg har et solidt fagligt miljø, hvor medarbejderne dels har spidskompetencer inden for skolens FKB områder og dels har mange års praksiserfaring fra jobområderne. Skolens undervisning baseres altid på den nyeste faglige viden og på en solid viden om pædagogik, didaktik og læring. Skolen har en lang række medarbejdere med faglige spidskompetencer inden for social og sundhedsområdet (f.eks. demens, rehabilitering m.v.) og på det pædagogiske område (f.eks. læreplaner), bløde kurser, som forandringsprocesser, teambuilding, og individuel kompetenceafklaring og realkompetencevurdering. En af skolens spidskompetencer er, at indgå i partnerskaber med vores samarbejdspartnere, så der opstår en gensidig forpligtigelse fra begge parter om at igangsætte fagligt velkvalificerende strategiske efteruddannelsestiltag. Skolens konsulenter forpligtiger sig til at indgå i dybdegående analyser med vores partnere forud for efteruddannelsestiltag igangsættes. Derfor sætter Social- og Sundhedsskolen dialog som et yderst vigtigt redskab, når skolens konsulenter indgår i et samarbejde med diverse partnere og andre interessenter, og konsulenterne forholder sig reflekterende i dialogen og de ønsker rekvirenten har. Konsulenterne laver løbende justeringer efter uddannelsestiltag er sat i gang, og konsulenterne laver ligeledes opfølgende dialog med rekvirenten efter uddannelsestiltag er overstået, så sikring af efteruddannelsestiltagene implementeres i hele organisationen. Særlige spidskompetencer Indgåelse af partnerskaber Dagplejen/dagtilbudsområdet både faglige og personlige kompetencer Kompetenceudvikling af ufaglærte Ajourføring og sundhedsfaglige uddannelser rettet mod især social og sundhedshjælpergruppen og social- og sundhedsassistenter Rehabilitering, genoptræning og aktivitet Sundhedsfremme og forebyggelse Konflikthåndtering Anerkendende kommunikation, supervision og teambuilding samt forflytning Handicap og psykiatri Kompetenceudvikling for social og sundhedsassistenter Kompetenceudvikling for det pædagogiske område

9 (KUA) samlet uddannelsesstruktur med basismodul og valgfrie fagmoduler inden for somatik, psykiatri og primærderudover er følgende områder også indsatsområder i 2014 i forlængelse af igangværende udviklingsarbejde og erfaringer Efteruddannelse af medarbejder inden for det socialpsykiatriske område Efteruddannelse af medarbejdere inden for Voksen handicapområdet Efteruddannelse af social og sundhedsassistenter Efteruddannelse af social og sundhedshjælpere inden for særlige indsatsområder, især rehabilitering, sundhedsfremme m.v. samt praktikvejlederne Efteruddannelse af personalegrupper indenfor det præhospitale område Efteruddannelse af dagplejere Efteruddannelse af familieplejere Velfærdsteknologi og innovation Individuel Kompetence Vurdering (IKV i AMU) Screening af personer med læse stave regnevanskeligheder Opsøgende arbejde i regi af VEU Center Østjylland Arbejdet med RKV Markedsføring Social og Sundhedsskolen i Silkeborg markedsfører sig i skolens geografiske dækningsområde og tilstræber gennem en variation af markedsføringstiltag at nå ud til så mange som muligt med information om de mange muligheder i AMU programmet. Markedsføringen tager sit udgangspunkt i, og foregår i samspil med behovsafdækningen. Skolen bestræber sig på at markedsføre den brede vifte af uddannelser, som skolen har skolegodkendelser til gennem udsendelse af kursusbeskrivelser, via skolens hjemmeside gennem foldere målrettet udvalgte målgrupper, gennem annoncering i lokal dagspresse og i øvrige relevante trykte og digitale medier, herunder Endvidere foregår en væsentlig del af markedsføringen gennem konsulent besøg og face to face møder med målgrupperne for markedsføringen, som er amu målgruppen, disses ledere og uddannelsesansvarlige på kommunale og regionale institutioner samt medarbejdere i Jobcentre, og faglige organisationer. Derudover gennemfører VEU Center Østjylland en koordineret markedsføring af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse. Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger.

10 Forvaltning af det fleksible amu I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser har Social og Sundhedsskolen i Silkeborg mulighed for at aftale tillæg til normprisen i forbindelse med fleksible afholdelses og tilrettelæggelsesformer. Skolens politik er at aftale tillæg til normprisen til dækning af indtægtstab, transportomkostninger og medgået tid ved forlagt undervisning, såfremt undervisningen ønskes afholdt andre steder end Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs lokaler. Social og Sundhedsskolen i Silkeborgs bestyrelse har besluttet, at skolen opkræver afgift for udeblivelse ud fra gældende regler: Skolen opkræver afgift, såfremt en medarbejder, arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver fra uddannelsens første dag eller frameldes senere end en uge inden uddannelsens første dag. Afgiftens størrelse afhænger af uddannelsens længde. Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales: kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner. Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales: kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner. Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen. Arbejdsgiveren kan fritages for at betale afgift i nedennævnte tilfælde: Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald. Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden. Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning. Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning

11 Skolen kan indgå en aftale med en arbejdsgiver om, at denne betaler for holdopfyld, såfremt det ikke lykkes at fylde et hold op. En sådan aftale kan tidligst indgås en uge før kursusstart. Aftalen skal sikre, at arbejdspladsen og institutionen er garanteret, at uddannelsen kan gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger. Generelt skal der på skolens hold være minimum 24 deltagere. Betalingen for uopfyldte hold er pr. ledig plads den gældende takst pr. deltager jf. Undervisningsministeriets takstkatalog. Udlagt undervisning Ved udlagt undervisning forstås at amu uddannelser udlægges til gennemførelse på anden amugodkendt uddannelsesinstitution. En udlægning kan ske for at sikre en regional dækning af uddannelserne, således at behovet for de uddannelser, skolen er godkendt til kan efterkommes i alle dele af region Midtjylland. Ved udlægning indgås skriftlige aftale mellem parterne om udlægning, og denne registreres på og på såvel udlæggende som afholdende skoles hjemmeside. Det er Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, der har det kvalitetsmæssige, pædagogiske som programmæssige ansvar for undervisningen. Udlicitering Ved udlicitering gælder lignende vilkår som ved udlagt undervisning, og der udarbejdes også her en kontrakt om udliciteringen, som ligeledes offentliggøres på skolens hjemmeside. Udlicitering sker såfremt skolen ikke selv har kompetencer til at gennemføre en given aktivitet eller at der gennem udlicitering kan sikres en bedre behovsopfyldelse for brugere og aftagere. Udlicitering sker ud fra en vurdering af Pris Kvalitet Faglige kompetencer, herunder praksiskendskab Pædagogiske og didaktiske kompetencer Fysiske rammer Sikkerhed for aktivitet Forpligtigelse i forhold til programansvar for AMUs formål og mål Samarbejde

12 Ovenstående vil indgå i en vurdering forud for indgåelse af aftale, men vil også blive evalueret løbende i forhold til den enkelte udliciteringsaftale. Samarbejdet vil kunne omfatte udlicitering, leje af udstyr og lokaler, timelæreransættelser med videre. Ved udlicitering af VEU aktiviteter er alle skoler under VEU Center Øst jylland opmærksomme på overholdelse af bestemmelser herom i Lov om virksomhedsoverdragelse. Aktuel aftalegrundlag: Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse Undervisningsministeriet marts 2010

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere